Dans la cité engloutie

Dans la cité engloutie

-

Français
308 pages

Description

J. C. Llop fait resurgir une ville engloutie – la Palma des années 1960 et 1970 – en lui tendant le miroir déformant de la ville du XXIe siècle où le climat se tropicalise, où certains quartiers ressemblent à Fez ou à Shanghai et où la cathédrale est envahie par la faune aquatique de Miquel Barceló. Il trace la mémoire sentimentale de ce Palma où se promenaient Jean Seberg et Joan Miró, où patrouillaient les Marines et où l'on écoutait Lou Reed.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 13 février 2013
Nombre de lectures 4
EAN13 9782330017194
Licence : Tous droits réservés
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème
JOSÉ CARLOS LLOP
Dans la cité engloutie
traduit de l’espagnol par Jean-Marie Saint-Lu
JacquelineChambon
PRÉSENTATïON
« ï y à àŝ é à é ŝûàé û ôŝ Èàyŝqûé, Èç J. C. ô, çà ûé é éŝ ÈÀ, é ŝô, û éŝ. » E çéŝ À àôô çé ôŝ Èàyŝqûé qûé ŝààçé çé é. Dàŝ à cîÉ éôûîé, çôqûé éŝôéé é ààé, éŝ é ôà ûé é, Pàà, Èé àŝ çéé MÈéàÈé ôù ŝé çôŝé Oççé é Oé, ôù çé ààŝé ŝàŝ éqûé ô é éû çôéé ŝà ŝàçé ŝôûé àgûë À Hŝôé. Eé û é éfé ûé éé éX, àççûéà ôû À ôû éŝ éŝÈçûÈŝ é éŝ éŝÈçûéûŝ é à Séçôé Gûéé ôàé, ŝàŝ Èàŝ âé. Aéç é ôé é ô à é, ŝô ôÈŝéçé, ûé ôèé qû Èôgé, qû ééé é qû ôé û ôÈàé ŝéé Èôûféé. Màŝ çéŝ àûŝŝ àçé qûéé ŝôé qûé é àé à Èàgéŝ éŝgéûX, Aé é Càûŝ À Géûé Sé ôû Jûà Mó, Aà Gàé À à 6 Lôé àÈçàé qû àôé éŝ ŝqûéŝ é àzz. S ôû çôéà çôŝèé éŝ éŝ çôé ûé ôéŝŝé é ààŝ – ûé àqûéé û ààŝ,  ô –, é « éŝ éôûÈ » é Èçà éé àû éçéû é ŝégé àŝ û éôé ŝéçé ôgÈ à à ôŝàgé, çà  éXŝé é ààŝ qûé éûŝ. Cé é éXçéôé, ô é éŝôàgé éŝ ûé é, à ÈÈ ôûÈ à ûé çqûé éŝàgôé ûàé.
JOSÉ CAROS OP
JôŝÉ Càôŝ ô, É â Màjôûé é 1956, éŝ ôÈé é Écîàî. ï à ûîÉ cî ôàŝ é ôîŝ Écîŝ àîŝî ûé cî ôéŝ ûJôûàûî côîûé Écîé. ï à àûŝŝî ûîÉ éŝ éŝŝàîŝ é cî écûéîŝ é ôÈéŝ. ï à ôéû û-ŝîéûŝ îX àûŝŝî îé é Eŝàé ûé Fàcé.
du même auteur
paRLe-moI du tRoIsIème Homme, Éôŝ Jàçqûéé Càô, 2005. Le messageR d’aLgeR, Éôŝ Jàçqûéé Càô, 2006. Le RappoRt steIn, Éôŝ Jàçqûéé Càô, 2008. paRIs : suIte 1940, Éôŝ Jàçqûéé Càô, 2010. La VILLe d’ambRe, Éôŝ Jàçqûéé Càô, 2011.
Té ôgà : E à cîûà ŝûéîà Ééû ôgà : RBA ôŝ © JôŝÈ Càôŝ ô, 2010 PûÈ àéç ’àççô é JôŝÈ Càôŝ ô, ç/ô MB Agéçà éàà S..
© actes sud, 2013 ôû à àûçô àÇàŝé ïSBN997788--22--333300--0011572230--70
JOSÉ CAROS OP
Dàŝ à çÈ égôûé
àû é ’éŝàgô à Jéà-Màé Sà-û
ÉditionsJacqueline Chambon
ôû Aéà Càààá Aàé, à Èé, à éîÈé vôîX é à îé
Tôû é ôé jôûé û Ôé â éîŝé. Péŝôé é î à ÉîÉ, é ô ’àé é éŝôé û’î à îŝé. é àîé ŝéàî ôû â àî à û.
john berendt,à CîÉ éŝ àéŝ Écûŝ.
E êé, j’éŝŝàyàîŝ é ôûé û yŝÈé â cé ûî ’é ààî àûcû.
patrîck modîano,U éîéé.
Cà îé é éû êé àûŝŝî ŝûéà ûé à îé. EXcéÉ ’Écîûé. Oûî, îé ŝÛ, éXcéÉ ’Écîûé, à ŝéûé côŝôàîô.
orhan pamuk,é îé ôî.