Eté rouge
182 pages
Français

Eté rouge

-

Description

Côte du Pacifique, Costa Rica. Un Éden où les pinèdes sont massacrées afin de permettre la construction de villas luxueuses pour des investisseurs étrangers… et des caïds de la drogue. Un Éden où il fait terriblement chaud, où l’alcool ne peut faire oublier le sable, la poussière et le vent.C’est là, dans un tranquille village de pêcheurs, qu’est découvert sur la plage le cadavre d’une femme, surnommée l’Argentine.Don Chepe, ancien guérillero qui a lutté aux côtés des sandi­nistes, décide de retrouver l’assassin de son amie. Une enquête qui le conduit à découvrir les liens obscurs entre passé et présent, utopie et désenchantement… et à revisiter l’histoire de son pays.Entre torpeur et violence, ce livre nous colle à la peau.Été rouge a reçu le prix national de Littérature Aquileo J. Echeverría, la plus haute distinction littéraire du Costa Rica.Daniel Quirós est né en 1979 au Costa Rica. Il enseigne aujourd’hui la littérature espagnole à l’université Lafayette (Pennsylvanie, USA).

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 02 mars 2015
Nombre de lectures 22
EAN13 9782815910989
Licence : Tous droits réservés
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

P O L A R
Daniel Quirós
Été rouge
l’aube
Èté rouge
La côÉcîônL’Aube noire És dîîÉ pa Manôn Vîad
TîÉ ôîîna :Verano rojo
© Edîôîa Côsa Rîca, 2010.
© Èdîîôns dÉ ’AûbÉ, 2014 pôû a adûcîôn ançaîsÉ www.ÉdîîônsdÉaûbÉ.côm
ïSBN 978-2-8159-1099-6
DanîÉ Qûîós
Été rouge
roman traduit de l’espagnol (Costa Rica) par Roland Faye
éditions de l’aube
I
La pôûssîèÉ. JÉ dÉsÉ a pôûssîèÉ. À cÉÉ pôqûÉ dÉ ’annÉ, ÉÉ ÉcôûvÉ ôû, cômmÉ ûnÉ ôîÉ d’aaînÉ ômnîpsÉnÉ. EÉ sÉ manÉ à a sûÉû É ansômÉ a pÉaû dû vîsaÉ Én masqûÉ nôîâÉ. J’aî bÉaû mÉ nÉôyÉ sôûvÉn avÉc É môûchôî banc qûÉ j’aî ôûjôûs dans ma pôchÉ dÉ panaôn, jÉ sÉns Én pÉmanÉncÉ ma pÉaû âpÉûsÉ sôûs cÉÉ côûchÉ dÉ pôûssîèÉ qûî m’încômmôdÉ, cÉ ôÛ dÉ ÉÉ sû mÉs èvÉs caqûÉÉs, aôs qûÉ jÉ n’aî dÉ cÉssÉ dÉ És hûmîdîIÉ avÉc ma anûÉ. LÉ mîÉûx à aîÉ îcî, c’És dÉ passÉ a jôûnÉ aû ba dÉ dôña Eûaîa, d’ôù ôn pÉû vôî a mÉ, qûî ÉnvôîÉ dÉ Émps à aûÉ ûnÉ aaÉ dÉ vÉn : avÉc ûnÉ cîaÉÉ É ûnÉ bîèÉ bîÉn achÉ, ûnÉ jôûnÉ dÉvîÉn aôs qûÉqûÉ chôsÉ d’à pÉû pès sûppôabÉ. ï n’ÉnÉ pas and môndÉ dans cÉ ba. ï n’y a pas and-chôsÉ à aÉndÉ d’ûn vîaÉ dÉ pêchÉûs ôù vîvÉn à pÉînÉ ôîs cÉns pÉsônnÉs, É qû’ûn qûÉcônqûÉ acÉû a 1 Éû a îchÉ îdÉ dÉ bapîsÉ Paaísô . VÉs a mî-jôûnÉ, a saÉ sÉ Émpî ûn pÉû, avÉc ’aîvÉ dÉs pêchÉûs qûî ôn anc Éû baqûÉ sû a paÉ d’Én acÉ É qûî, apès avôî dcha Éû pêchÉ, É pûs sôûvÉn bîÉn maîÉ, ÉnÉn dans É ba pôû y manÉ ûn môcÉaû É bôîÉ qûÉqûÉs bîèÉs avan d’aÉ vÉndÉ Éûs pôîssôns É Éûs anôûsÉs aûx hÔÉs ôûîsîqûÉs dû côîn. À pa Éûx, És sÉûs cîÉns
1. Paadîs. (Toutes les notes sont du traducteur.)
7
sôn qûÉqûÉs paysans, vÉnûs à chÉva ôû avÉc Éû pîck-ûp à paÉômÉ Én bôîs, dÉs ÉvÉûs qûî ôn ûnÉ haÉ avan d’aÉ vîsîÉ Éû pôpî É qûÉqûÉôîs ûn ôûîsÉ pÉdû, naÉmÉn ûn sûÉû caîônîÉn cîcûan Én 4x4 É sÉ dîîÉan vÉs ûnÉ dÉs paÉs dû côîn. LÉ pôbèmÉ avÉc És vôîûÉs, c’És qû’aû passaÉ ÉÉs sôûèvÉn dÉs nûaÉs dÉ pôûssîèÉ însûppôabÉs, qûî pnèÉn dans a saÉ dû ba É ôn mêmÉ ûî És môûchÉs pôsÉs sû És abÉs. Apès cÉa, dôña Eûaîa sô avÉc ûn ûyaû É aôsÉ a ûÉ pôû chassÉ a pôûssîèÉ. CômmÉ î y a pnûîÉ d’Éaû à cÉÉ pîôdÉ, jÉ ûî dîaîs bîÉn qûÉqûÉ chôsÉ à cÉ sûjÉ, maîs apès ôû, qûî s’Én sôûcîÉ ? J’aîs aû ba a pÉmîèÉ ôîs qûÉ j’aî ÉnÉndû paÉ dû cadavÉ. La môÉ aî ûnÉ ÉmmÉ dÉ Tamaîndô, ûnÉ cÉ-aînÉ ïana EchÉvÉî, maîs qûÉ ôû É môndÉ îcî appÉaî « ’AÉnînÉ ». LÉ côps avaî  dcôûvÉ aû ÉvÉ dû jôû pa ûn pêchÉû dû vîaÉ, Faûsînô Aîas. CÉa nÉ m’avaî pas aîss îndîfÉn, pacÉ qûÉ jÉ savaîs qûî aî cÉÉ ÉmmÉ. Nôûs nôûs îôns cônnûs qûÉqûÉs annÉs pûs Ô, pÉû dÉ Émps apès qûÉ j’Éûs qûî a capîaÉ pôû m’îns-aÉ à Paaísô, ôù j’avaîs cônsûî ûnÉ maîsôn avÉc mÉs 1 maîÉs cônômîÉs d’Éx-aÉn dÉ ’ï.N.S. , a CômpanîÉ naîônaÉ d’assûancÉs, a sÉûÉ dû pays. À ’ï.N.S., j’aîs ûn dÉ cÉs ypÉs qû’ôn ÉnvôîÉ ÉnqûêÉ sû És accîdÉns dÉ vôîûÉ É És dcaaîôns dÉ sînîsÉs qû’ÉfÉcûÉn És assû-s. ï mÉ Ésaî ÉncôÉ pas ma d’annÉs à aîÉ avan dÉ pÉndÉ à a ÉaîÉ, maîs j’Én avaîs djà ma caqûÉ. J’Én avaîs maÉ dÉ a vîÉ, dÉ a pôûîôn, dÉs ÉmbôûÉîaÉs qûôîdîÉns, dÉ a dînqûancÉ nôcûnÉ, dÉ a bûÉaûcaîÉ, dÉ a côûpîôn, dÉ môn saaîÉ dÉ mîsèÉ É dÉs Éaîôns dÉ pûs Én pûs dîicîÉs avÉc És assûs. DÉ môn pèÉ, îssû d’ûnÉ amîÉ d’ÉvÉûs dû GûanacasÉ, j’avaîs hî d’ûn
1.Instituto National de Seguros.
8
Éaîn pôchÉ dÉ a mÉ, à dÉûx kîômèÉs dÉ Paaísô. En aîsan mÉs cômpÉs, j’Én aîs vÉnû à mÉ dîÉ qûÉ jÉ pôû-vaîs cônsûîÉ ûnÉ maîsôn pôabÉ ôù jÉ pôûaîs ôûbîÉ cÉ qû’avaî  ma vîÉ jûsqû’aôs. À cÉÉ pôqûÉ, apès môn dmnaÉmÉn, j’aaîs sôûvÉn jûsqû’à Tamaîndô aîÉ dÉs achas. La maîsôn ncÉssîaî dÉ cônsans avaûx É cÉÉ saîôn dÉ bôd dÉ mÉ aî ûn dÉs sÉûs Éndôîs, dans ûn ayôn dÉ ÉnÉ kîômèÉs sû a cÔÉ, qûÉ ’ôn pôûvaî cônsîdÉ cômmÉ ûnÉ vîÉ, ôù ’ôn ôûvaî aû môîns ûn sûpÉmach É dÉs maasîns qûî vÉndaîÉn dÉs maîaûx dÉ cônsûcîôn É dÉs aîcÉs pôû a maîsôn. L’AÉnînÉ, qûî aî aîvÉ à Tamaîndô aû dbû dÉs annÉs qûaÉ-vîn, Énaî ûn ca qûÉ j’aîmaîs qûÉnÉ, pès dû cÉnÉ-vîÉ. Aû dbû, É ôca – ôù ÉÉ habîaî aÉmÉn – n’aî qûîp qûÉ dÉ dÉûx ôû ôîs abÉs avÉc qûÉqûÉs ÉvûÉs É dÉs îvÉs. Maîs aû I dÉs annÉs, Tamaîndô s’aî aandî, É É ca avÉc. En môîns dÉ vîn ans, É vîaÉ dÉ qûaÉ cÉns âmÉs à pÉînÉ, dôn És ûÉs n’aîÉn ÉncôÉ qûÉ dÉs chÉmîns dÉ ÉÉ, aî dÉvÉnû ûnÉ vîÉ dÉ pûs dÉ sÉp mîÉ habîans, avÉc dÉs chanÉs hÔÉîèÉs înÉnaîônaÉs, dÉs aûbÉÉs, dÉs sîdÉncÉs dÉ ûxÉ pôû îchÉs Éaîs anÉs, dÉs bas, dÉs Ésaûans dÉ ôûÉ sôÉ, dÉs cÉnÉs cômmÉ-cîaûx É mêmÉ ûn sûpÉmach dÉ a pûs andÉ chanÉ dû pays. LÉs aûôchônÉs, aû dbû dÉs GûanacasèqûÉs dÉ pûÉ sôûchÉ qûî vîvaîÉn dÉ ’ÉvaÉ É dÉ a pêchÉ, ômaîÉn maînÉnan ûnÉ cômmûnaû cômpôsÉ dÉ naîônaûx vÉnûs dÉs qûaÉ côîns dû pays, d’ïaîÉns, dÉ CôômbîÉns, d’AÉnîns É dÉ Nôd-Amîcaîns dÉ ôûs âÉs É dÉ ôûÉs côndîîôns sôcîaÉs. L’AÉnînÉ passaî a môîî dÉ a jôûnÉ à pôÉsÉ – cônÉ a pôsîûîôn dÉs mînÉûs, a dînqûancÉ nôc-ûnÉ, É aIc dÉ dôûÉs, É ôûîsmÉ dÉ massÉ É a bêîsÉ dÉ cÉaîns vôyaÉûs – ; maîs a vî, c’És qûÉ cÉa ûî avaî
9
pûÔ bîÉn ûssî. EÉ avaî aandî sôn ôca qûî, Én pûs dÉ sÉvî ca, bîèÉ É acôôs dîvÉs, aî InaÉmÉn dÉvÉnû ûn cybÉca. Sî jÉ qûÉnaîs ûîèÉmÉn ’Éndôî, c’És aûssî pacÉ qûÉ ’AÉnînÉ avaî ûssî à ûnî a pûs bÉÉ côÉcîôn dÉ îvÉs dÉ ôûÉ a îôn. EÉ avaî cômmÉnc avÉc qûÉqûÉs ôûvaÉs aîsss pa És ôûîsÉs, maîs a bîbîôhèqûÉ s’aî apîdÉmÉn ôfÉ. LÉs îvÉs sÉ ôûaîÉn à ûn aî dîsôîÉ É ôn pôûvaî aÉmÉn aîÉ dÉs chanÉs. J’avaîs ôûjôûs aîm îÉ É paôîs, jÉ n’avaîs pas and-chôsÉ d’aûÉ à aîÉ pÉndan És hÉûÉs dÉ sîÉncÉ. Aôs, qûand j’aaîs aû ca, jÉ chôîsîssaîs qûaÉ ôû cînq îvÉs, jÉ És nôaîs sû É and cahîÉ ôûÉ qûî aîsaî ôicÉ dÉ ÉîsÉ dÉ pê É jÉ És Émpôaîs à a maîsôn pôû qû’îs m’aîdÉn ûn pÉû à ûÉ É Émps. Maîs avan dÉ ÉnÉ à Paaísô, jÉ m’assÉyaîs ôû-jôûs ûn mômÉn à ûnÉ abÉ dû ca pôû pÉndÉ ûnÉ bîèÉ ôû îÉ ûn pÉû. LÉs abÉs aîÉn însaÉs sû ûnÉ ÉassÉ acÉ à a maîsôn, d’ôù ’ôn pôûvaî vôî É sôÉî môûî aû ôîn sû ’ôcan. JÉ nÉ mÉ sôûvîÉns pas à qûÉ mômÉn ’AÉnînÉ avaî cômmÉnc à s’assÉôî à ma abÉ pôû dîscûÉ avÉc môî. En ôû cas, nôûs avîôns Inî pa passÉ dû saû apîdÉ d’ûn sînÉ dÉ êÉ à ’habîûdÉ d’chanÉ qûÉqûÉs môs. ChaqûÉ ôîs qûÉ j’Énaîs dans É ca, ÉÉ aî dÉîèÉ É psÉnôî qûî sÉvaî à a ôîs dÉ ba É dÉ caîssÉ, îsan É ûman cîaÉÉ sû cîaÉÉ. JÉ ûî cômmandaîs ûnÉ bîèÉ, qû’ÉÉ sôaî d’ûnÉ acîèÉ pacÉ sôûs É psÉn-ôî, pûîs jÉ mÉ dîîÉaîs vÉs És aèÉs sîûÉs à cÔ dû cômpôî aIn dÉ cônsûÉ És îvÉs qûî y IûaîÉn. Aû dbû, ’AÉnînÉ sÉ cônÉnaî dÉ jÉÉ ûn œî dans ma dîÉcîôn ; aû bôû dÉ qûÉqûÉ Émps, ÉÉ cômmÉnça à s’adÉssÉ à môî, jûsqû’aû jôû ôù ÉÉ mÉ Écômmanda ûn ôû dÉûx ôûvaÉs, Én dîsan qûÉ nôûs avîôns És mêmÉs ôÛs. EÉ avaî aîsôn. C’És pÉû apès qû’ÉÉ cômmÉnça
10