190 pages
Français

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Miao ou le chant des chan

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
190 pages
Français

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Description

Ce thriller nous entraîne irrésistiblement dans les eaux troubles d'un scénario machiavélique. Il est compositeur... Elle est violoniste... Mais s'aiment-ils vraiment ?ŠParis, Shangaï, Taiwan : trois destination conviées par l'auteur. Les rapports amoureux complexes entre un Français et une Shangaienne sont prétextes à visiter les lieux, à goûter aux paysages, à entendre les sons de la vie, sur fond d'intrigue criminelle.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 novembre 2011
Nombre de lectures 24
EAN13 9782296473485
Langue Français
Poids de l'ouvrage 18 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0107€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

0LăR RX /H FKDQW GHV FKËQ

© L’HARMATTAN, 2011
5-7, rue de l’École-Polytechnique ; 75005 Paris

http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr

ISBN : 978-2-296-56604-0
EAN : 9782296566040

&KDUOH\

0LăR RX /H FKDQW GHV FKËQ

5RPDQ

/
+DUPDWWDQ

3UHPLÕUH SDUWLH

LăR WX PH PDQTXHV 1RXV QRXV VRPPHV TXLWWÒV
l0
WURS YLWH 3RXUUDLMH WH UHYRLU XQ MRXU" 'RQQH
PRL GH WHV QRXYHOOHVz
l (QYR\HU z)LJÒ GHYDQW O
ÒFUDQ PHQWRQ HQ DS
SXL VXU OHV GHX[ SRXFHV OH VRXYHQLU GX YLVDJH GH OD MHXQH
&KLQRLVH VH GHVVLQH HQ OXL 6RQ WHLQW WUDQVOXFLGH /H JUDLQ
GH VD SHDX G
XQH SXUHWÒ SDUIDLWH 6RQ QH] ILQ 6HV OÕYUHV
G
XQ URVH WHQGUH OÒJÕUHPHQW RXUOÒHV SUHVTXH SXOSHXVHV
6RQ VRXULUH G
XQH EODQFKHXU VDWLQÒH
/RUVTX
LO O
DYDLW UHJDUGÒH GRUPLU OD SUHPLÕUH IRLV OD
WÓWH SRVÒH VXU O
RUHLOOHU LO DYDLW ÒWÒ IDVFLQÒ SDU OD EHDXWÒ GH
OD OLJQH GH VHV \HX[ FORV DX[ FLOV ÒWRQQDPPHQW ORQJV EHU
ÑDQW XQ VRPPHLO Î SHLQH DQLPÒ SDU OH U\WKPH OHQW GH VD UHV
SLUDWLRQ
/HV FLQT PLQXWHV FLQTXDQWHWURLV VHFRQGHV GX
GHX[LÕPH PRXYHPHQW GX&RQFHUWR LWDOLHQ-HDQ GH
6ÒEDVWLHQ %DFK V
DFKÕYHQW 9HUVLRQ DX SLDQR /
LQWHUSUÕWH
DQRQ\PH MRXH GDQV XQ WHPSR OHQW ODLVVDQW SODQHU GDQV OHV
DLUV XQH SODLQWH FRQWLQXH

0,Ă2 28/( &+$17 '(6 &+®1

6L HOOH QH UÒSRQG SDV LO HVVDLHUD GH OD MRLQGUH SDU
O
LQWHUPÒGLDLUH GH <ă /HV GHX[ ILOOHV VRQW WRXMRXUV HQ
FRQWDFW LO OH VDLW SXLVTXH OD SLDQLVWH OXL D DSSULV GDQV OHV
FRXORLUV GX FRQVHUYDWRLUH TXH 0LăR YLYDLW DFWXHOOHPHQW Î
3ÒNLQ
5ÒFHSWLRQ G
XQ QRXYHDX PHVVDJH (OOH HVW HQ OLJQH
l 7KRPDV
&RPPHQW YDVWX"
DL SDVVÒ XQ FRQFRXUV HQ IÒYULHU
HW MH VXLV UHQWUÒH FRPPH YLRORQLVWH GDQV O
2UFKHVWUH V\PSKR
QLTXH GH 3ÒNLQ 6L QRXV QRXV UHYR\RQV XQ MRXU FH VHUD GRQF
LFL HQ &KLQH -H W
LQYLWH $VWX HQYLH GH YHQLU" z
3RXUVXLWH HQFKDW
l 3RXUTXRLSDV "(Q MXLOOHW MH Q
DL ULHQ GH SUÒYX HW
WRL " z
l -HVHUDL Î 6KDQJKDL FKH] PD PÕUH Î SDUWLU GX
-H YDLV OXL GHPDQGHU V
LO HVW SRVVLEOH GH W
DFFXHLOOLU -H WH ODLVVH
SRXU FH VRLU
DL UHQGH]YRXV DYHF GHV DPLHVz
$PLHV DYHF XQ H GÒWDLO LQVLJQLILDQW SHXWÓWUH
PDLV GDQV OHTXHO LO YHXW YRLU XQ IÒPLQLQ LQWHQWLRQQHO (OOH
HVW GRQF HQFRUH OLEUH
(Q FHWWH ILQ GH PRLV GH PDL OH WHPSV HVW DJUÒDEOH
VXIILVDPPHQW HQ WRXW FDV SRXU DEDQGRQQHU OH FODYLHU G
RU
GLQDWHXU HW SDUWLU IOÌQHU GDQV OHV UXHV GH 3DULV

3ODFH GX 7HUWUH Î 0RQWPDUWUH LO MRXH OHV EDGDXGV
DYDQW G
DOOHU VDYRXUHU OD YXH SDQRUDPLTXH VXU OD FDSLWDOH
GHSXLV OH SDUYLV GX 6DFUÒ&XU
$X UHWRXU TXHOTXHV QRWHV GX WKÕPH GX SUHPLHU
H
PRXYHPHQW GH OD V\PSKRQLH GH 0R]DUW FDSWÒHV DX KD
VDUG GHV FRXORLUV GX PÒWUR OH SRUWHQW MXVTXH GHYDQW OH PX
VLFLHQ LQVWDOOÒ VRXV OD YRâWH
'H OD PÒORGLH GÒSRXLOOÒH VDQV VRQ DFFRPSDJQHPHQW
RUFKHVWUDO V
H[KDOH XQ SDUIXP ÒWUDQJH /D QRVWDOJLH TXL
V
HQ GÒJDJH OH UDPÕQH VXU OHV EDQFV GH O
ÒFROH /HV IULVVRQV
SDUFRXUDLHQW VRQ FRUSV OH MRXU Rä OH YLHLO LQVWLWXWHXU O
DYDLW
IDLW GÒFRXYULU Î WRXWH OD FODVVH
'HSXLV OD PXVLTXH HVW Î O
HVVHQFH GH VD YLH $XVVL
ORLQ TX
LO V
HQ VRXYLHQQH VSRQWDQÒPHQW GHV PÒORGLHV
LQRXØHV WUDYHUVHQW VRQ LQFRQVFLHQW YLHQQHQW QRXUULU VHV
ÒPRWLRQV ,O OXL VXIILW DORUV G
ÒJUHQHU OH FKDSHOHW GHV QRWHV
TXL V
RUGRQQHQW GDQV VRQ FHUYHDX SUHVTXH Î VRQ LQVX
/D YLH V
ÒWDLW PRQWUÒH JÒQÒUHXVH LQVRXFLDQWH MXV
TX
Î FH VDPHGL PDWLQ GH PDUV Î OD IRQWH GHV QHLJHV $SUÕV
XQ GÒUDSDJH OD YRLWXUH DYDLW HQIRQFÒ OH SDUDSHW GH VÒFXULWÒ
GX SHWLW SRQW GH PRQWDJQH SHUFXWÒ OHV URFKHUV SHQGDQW VD
FKXWH DYDQW GH V
ÒFUDVHU HQWUD×QDQW VRQ SÕUH HW VD PÕUH
GDQV OHV HDX[ JODFLDOHV GX WRUUHQW

0,Ă2 28/( &+$17 '(6 &+®1

/RUVTXH OHV JHQGDUPHV DYDLHQW IUDSSÒ Î OD SRUWH LO
ÒFRXWDLW GDQV VD FKDPEUH OH GHX[LÕPH PRXYHPHQW GX
&RQFHUWR LWDOLHQ XYUH Î ODTXHOOH LO DFFRUGDLW PDLQWHQDQW
XQH UÒVRQDQFH TXDVL REVHVVLRQQHOOH
/
DUJHQW TXH VHV SDUHQWV DYDLHQW HQ GÒSÜW VXU OHXUV
FRPSWHV HQ EDQTXH DYDLW WRXW MXVWH VXIIL Î UÒJOHU OHV REVÕ
TXHV (QVXLWH GÒPÒQDJHPHQW Î 3DULV Rä OHV RSSRUWXQLWÒV
PXVLFDOHV ÒWDLHQW VXSSRVÒHV SOXV QRPEUHXVHV
,O Q
DYDLW HX DXFXQH GLIILFXOWÒ Î UHQWUHU GDQV OD FODVVH
GH FRPSRVLWLRQ GX &RQVHUYDWRLUH 0DLV DX PLOLHX GH OD GHX
[LÕPH DQQÒH HQ GÒVDFFRUG DYHF OHV PÒWKRGHV G
HQVHLJQH
PHQW TX
RQ \ SUDWLTXDLW EUXVTXHPHQW LO TXLWWDLW O
LQVWLWX
WLRQ
$XMRXUG
KXL ELHQWÜW WUHQWH DQV VDQV TXDOLILFDWLRQ
UHFRQQXH MXVWH OH EDFFDODXUÒDW HQ SRFKH LO ORXH XQH SHWLWH
H
FKDPEUH DX Q£ GX ERXOHYDUG %HUWKLHU GDQV OH DU
URQGLVVHPHQW 'HV SHWLWV ERXORWV DX QRLU SRXU VXUYLYUH
ILQDQFHU DYHF SHLQH OD UÒDOLVDWLRQ GH VHV SURMHWV 4XHOTXHV
FRXUV GH SLDQR PDLV VXUWRXW GX QHWWR\DJH HW XQ FRXS GH
PDLQ GH WHPSV Î DXWUH GDQV O
KÜWHOOHULH RX OD UHVWDXUDWLRQ
&HWWH PÒORGLH GH 0R]DUW VXUJLH WRXW GURLW GH VRQ
HQIDQFH YHQDLW GH UDYLYHU XQ SDVVÒ GRXORXUHX[

$WWHQGUH{ (QFRUH DWWHQGUH 7RXMRXUV DWWHQGUH
4XDWUH MRXUV Î FOLTXHU FRPSXOVLYHPHQW VXU lHQ
YR\HUUHFHYRLU z5LHQ GH ULHQ
&RQFHUWR LWDOLHQHQ ERXFOH &KDTXH IRLV FHUÒ PL
QHXU ODQJRXUHX[ OH PHW DX VXSSOLFH MXVTX
Î FH TXH O
DFFRUG
PDMHXU GH OD PHVXUH YLHQQH HQILQ OH OLEÒUHU /RUVTXH OH
VLOHQFH VH IDLW LQVWLQFWLYHPHQW LO SUHVVH Î QRXYHDX VXU3OD\
XQH YÒULWDEOH DGGLFWLRQ
/H GHX[LÕPH PRXYHPHQW YLHQW GH UHFRPPHQFHU /D
SÒGDOH GHUÒVH SRVH OHQWHPHQW DQQRQÑDQW OH SUHPLHU PRU
GDQW SHUFKÒ VXU OHOD %LS GH O
RUGLQDWHXU
l 7XSHX[ YHQLU Î 6KDQJKDL TXDQG WX YHX[ Î SDUWLU
GX MXLOOHW 7UDQVPHWVPRL OD GDWH HW O
KHXUH GH WRQ DUULYÒH
-
LUDL WH FKHUFKHU Î O
DÒURSRUW 3HQGDQW WRQ VÒMRXU MH WH IHUDL
DXVVL YLVLWHU 3ÒNLQ 6L WX SHX[ SUHQGV WRQ ELOOHW GH UHWRXU
GHSXLV OÎ ± ELHQWÜW 0LăR z
$YDQW GH UÒSRQGUH UÒJOHU OHV GHUQLHUV GÒWDLOV &KD
TXH IRLV GHSXLV OH SUHPLHU FRQWDFW XQ PRLV DXSDUDYDQW VRQ
LQWHUORFXWHXU Î OD YRL[ DLJUHOHWWH OXL GRQQDLW XQ QXPÒUR GH
SRUWDEOH XQLTXH SRXU WRXW QRXYHO DSSHO
$SUÕV OH GHX[LÕPH FRXS GH WÒOÒSKRQH HQ UHOHYDQW
VRQ FRXUULHU LO DYDLW WURXYÒ XQH HQYHORSSH UHQIRUFÒH HQ
SDSLHU NUDIW ± O
LQWÒULHXU WURLV PLOOH HXURV HQ FRXSXUHV

0,Ă2 28/( &+$17 '(6 &+®1

XVDJÒHV\ DXUD VXIILVDPPHQW G
DUJHQW SRXU YRV SUHl ,O
PLHUV IUDLVz DYDLW GLW OH &KLQRLV DYDQW GH UDFFURFKHU
8QH DYDQFH HQ OLTXLGH ELHQYHQXH DXMRXUG
KXL SRXU
DFTXLWWHU OH SUL[ GX ELOOHW G
DYLRQ

&UÒQHDX G
DSSHO OH PDWLQ HQWUH GL[ KHXUHV HW GL[
KHXUHV WUHQWH WRXMRXUV Î SDUWLU G
XQH FDELQH SXEOLTXH /D
SOXV SURFKH 3RUWH GH &KDPSHUUHW
ʊ0RQVLHXU 0ă 2Q P
LQYLWH Î 6KDQJKDL -H GHYUDLV
SDUWLU DXWRXU GX MXLOOHW SRXU GHX[ VHPDLQHV
ʊ"6RPPHVQRXV WRXMRXUV G
DFFRUG
ʊ2XL
—$ORUV OH QÒFHVVDLUH VHUD GDQV YRWUH ER×WH Î OHWWUHV
GHPDLQ PDWLQ 5DSSHOH]PRL OD YHLOOH GH YRWUH GÒSDUW SRXU
FRQILUPHU TXH WRXW VH SDVVH QRUPDOHPHQW 9RXV UHFHYUH] GH
QRXYHOOHV LQVWUXFWLRQV
-XVWH OH WHPSV GH QRWHU OH SURFKDLQ QXPÒUR Î FRP
SRVHU &RPPXQLFDWLRQ FRXSÒH ± SHLQH WUHQWH VHFRQGHV
G
ÒFKDQJH FRPPH Î O
DFFRXWXPÒH
5XH GH &RXUFHOOHV XQH DJHQFH GH YR\DJH 7URLV
TXDUWV G
KHXUH SOXV WDUG XQ ELOOHW SRXU 6KDQJKDL GÒSDUW OH
MXLOOHW GH O
DÒURSRUW &KDUOHV GH *DXOOH UHWRXU OH Î
SDUWLU GH 3ÒNLQ
3HQGDQW TXH O
RUGLQDWHXU GÒPDUUH LO SORQJH GDQV OD
ER×WH Î WKÒ /
HDX IUÒPLVVDQWH WRPEH GLUHFWHPHQW VXU OD
SLQFÒH GH IHXLOOHV VÒFKÒHV GÒSRVÒHV DX IRQG GXPXJ EODQF
HQ SRUFHODLQH VRXYHQLU GH /RQGUHV UDSSRUWÒ SDU VD PÕUH

0,Ă2 28/( &+$17 '(6 &+®1

8Q SDUIXP GÒOLFDW V
H[KDOH GH OD WDVVH $VVLV GHYDQW
O
ÒFUDQ LO WUDQVPHW Î 0LăR OHV GÒWDLOV GH VRQ YR\DJH KÒVLWH Î
WHUPLQHU SDU XQ PRW SOXV SHUVRQQHO PDLV V
DEVWLHQW 6XU
WRXW QH SDV WRXW FRPSURPHWWUH
3OD\ OHV WURLV PRXYHPHQWV GX&RQFHUWR LWDOLHQ
O
XYUH GDQV VRQ HQWLHU

,OV V
ÒWDLHQW UHQFRQWUÒV Î OD SHWLWH ÒJOLVH 6DLQWH&URL[
GHV $UPÒQLHQV Î O
DQJOH GH OD UXH &KDUORW HW GH OD UXH GX
3HUFKH 6DQV PR\HQV ILQDQFLHUV SDV IDFLOH SRXU 7KRPDV HW
VHV GHX[ DPLV FRPSRVLWHXUV G
RUJDQLVHU XQ FRQFHUW 0LăR
IDLVDLW SDUWLH GHV UDUHV LQVWUXPHQWLVWHV D\DQW DFFHSWÒ GH
MRXHU EÒQÒYROHPHQW
/D MHXQH &KLQRLVH SRVDLW VRQ DUFKHW DYHF XQH SUÒFL
VLRQ ÒWRQQDQWH GDQV FH QRXYHDX TXDWXRU Î FRUGHV3RLQW
FRQWUH SRLQJ TX
LO DYDLW ÒFULW HQ KRPPDJH DX[ FRQWUDSXQ
WLVWHV EDURTXHV
3HQGDQW OHV UÒSÒWLWLRQV RUJDQLVÒHV VXU SODFH Î
6DLQWH&URL[ ELHQ DXGHOÎ GH VHV TXDOLWÒV PXVLFDOHV DEXVÒ
SDU VRQ FKDUPH LO O
DYDLW WURXYÒH H[WUÓPHPHQW WURXEODQWH
/H YHQGUHGL VRLU GH OD FUÒDWLRQ XQH FLQTXDQWDLQH GH
SHUVRQQHV UDVVHPEOÒHV3RLQW FRQWUH SRLQJ FOÜWXUDLWOH SUR
JUDPPH /HV GHUQLHUVSL]]LFDWLGX GHUQLHU PRXYHPHQW D\DQW
ÒWÒ SLQFÒV DSSODXGLVVHPHQWV GLVFUHWV 3HUVRQQH DSUÕV OH
FRQFHUW Q
ÒWDLW YHQX OH IÒOLFLWHU 3DV OH FXU Î V
DWWDUGHU
3DU KDVDUG LOV V
ÒWDLHQW UHWURXYÒV WRXV GHX[ VRXV OH
SRUFKH GH OD SHWLWH ÒJOLVH Î OD VRUWLH (OOH DWWHQGDLW TXH OD
WURPEH G
HDX TXL V
DEDWWDLW DORUV IDLEOLVVH SRXU VH ULVTXHU
Î O
H[WÒULHXU ,O DYDLW RVÒ O
DERUGHU

0,Ă2 28/( &+$17 '(6 &+®1

ʊ7X DV TXHOTXHV PLQXWHV" 2Q SRXUUDLW ERLUH XQ
FDIÒ HQVHPEOH
7RXW G
DERUG XQH FHUWDLQH GÒILDQFH GDQV VRQ UHJDUG
SXLV WUÕV UDSLGHPHQW XQ VRXULUH 3HXWÓWUH DYDLWHOOH VLP
SOHPHQW EHVRLQ TX
RQ V
LQWÒUHVVH Î HOOH ,OV DYDLHQW FRXUX OH
ORQJ GH OD UXH &KDUORW MXVTX
DX%DURPÕWUH XQ SHWLW EDU Î
YLQV Rä LOV V
ÒWDLHQW LQVWDOOÒV Î XQH WDEOH SRXU GHX[
/H FRXUDQW ÒWDLW WRXW GH VXLWH SDVVÒ 0LăR V
H[SUL
PDLW SUHVTXH VDQV DFFHQW DYHF XQ YRFDEXODLUH HW XQH V\Q
WD[H ÒWRQQDQWV 3RXU HOOH OD PXVLTXH FODVVLTXH ÒWDLW IUDQ
ÑDLVH DOOHPDQGH LWDOLHQQH &
HVW GRQF SRXU IDLUH ÒPHUJHU
GHV FRUGHV GH VRQ YLRORQ OH VHQV YÒULWDEOH GHV XYUHV
TX
HOOH ÒWDLW YHQXH HQ RFFLGHQW 4XHOTXHV PRLV Î ÒWXGLHU OH
IUDQÑDLV Î 6KDQJKDL SXLV XQ ELOOHW G
DYLRQ SRXU 3DULV 'H
SXLV SUÕV GH FLQT DQV VHV SDUHQWV ILQDQÑDLHQW VHV ÒWXGHV
(OOH DYDLW HX OD FKDQFH GH GÒQLFKHU XQ SHWLW ORJHPHQW GDQV
XQ FRPSOH[H GÒGLÒ DX[ ÒWXGLDQWV PXVLFLHQV ÒWUDQJHUV Î
1DQWHUUH GHV FRQGLWLRQV LGÒDOHV SRXU WUDYDLOOHU
/
DYHUVH XQH IRLV FDOPÒH HOOH DYDLW YRXOX SDUWLU UD
SLGHPHQW )LQDOHPHQW DYDQW GH VH TXLWWHU 3ODFH GH OD 5Ò
SXEOLTXH LOV DYDLHQW ÒFKDQJÒ QXPÒURV GH WÒOÒSKRQH HW
DGUHVVHV ÒOHFWURQLTXHV

/H OHQGHPDLQ 0LăR OXL ÒFULYDLW
l 7RQTXDWXRU HVW WUÕV ELHQ ÒFULW 6L WX DV HQFRUH EH
VRLQ G
XQH YLRORQLVWH WX SHX[ FRPSWHU VXU PRL
5LHQ GH VSÒFLDO Î IDLUH FH MRXUOÎ SHXWÓWUH O
RFFDVLRQ
GH OD UHYRLU
l &HWDSUÕVPLGL M
DL XQ SHX GH WHPSV 2Q VH
YRLW " z
l 2ä "± TXHOOH KHXUH" z
l 4XDWUHKHXUHV $X PXVÒH G
2UVD\z
7RXW GH VXLWH HOOH DYDLW DFFHSWÒ
6WDWLRQ 6ROIÒULQR WUDYHUVHU OH ERXOHYDUG 6DLQW
*HUPDLQ V
HQJDJHU GDQV OD UXH GH %HOOHFKDVVH 3UHVTXH XQH
GHPLKHXUH G
DYDQFH 3UHPLHU EDQF Î GURLWH HQ PRQWDQW
O
HVFDOLHU OLEUH DX SLHG GH OD VWDWXH 2FÒDQLH XQ HQGURLW
LGÒDO SRXU OD YRLU DUULYHU G
Rä TX
HOOH YLHQQH $SUÕV OD SOXLH
GH OD YHLOOH WHPSV PDJQLILTXH DWPRVSKÕUH VHUHLQH
/H WKÕPH DX EDVVRQ GX WURLVLÕPH PRXYHPHQW GX
WULR TX
LO ÒWDLW HQ WUDLQ GH FRPSRVHU GÒILOD SOXVLHXUV IRLV
GDQV VRQ RUHLOOH VDQV TX
LO SDUYLHQQH Î WURXYHU OD ERQQH DU
WLFXODWLRQ 8QH YLQJWDLQH GH PLQXWHV V
ÒFRXOÕUHQW SXLV LO
O
DSHUÑXW Î O
DQJOH GX 0XVÒH GH OD /ÒJLRQ G
+RQQHXU
V
HQJDJHDQW VXU OD SODFH KÒVLWDQWH

0,Ă2 28/( &+$17 '(6 &+®1

(OOH SRUWDLW XQH MXSH EOHXH OÒJÕUH Î KDXWHXU GX JH
QRX 6HV FKHYHX[ Q
ÒWDLHQW SDV DWWDFKÒV HW WRPEDLHQW VXU VHV
ÒSDXOHV XQ SHX IORXV Î SHLQH JRQIOÒV SDU OD EULVH
%RQMRXU WLPLGH
ʊ7X YHX[ YLVLWHU OH PXVÒH RX WX SUÒIÕUHV IDLUH DXWUH
FKRVH "
ʊ/H PXVÒH 7UÕV ERQQH LGÒH
ʊ"/HV LPSUHVVLRQQLVWHV
ʊ-
\ VXLV GÒMÎ DOOÒH SOXVLHXUV IRLV PDLV MH QH FRQQDLV

SDV OHV DXWUHV JDOHULHV
$X UH]GHFKDXVVÒH GLUHFWHPHQW VXU OHXU JDXFKH
DSUÕV OHV SUHPLÕUHV VDOOHV FRQVDFUÒHV DX[ H[SRVLWLRQV WHP
SRUDLUHV GH SDUW HW G
DXWUH GH O
DOOÒH OHV SUHPLÕUHV WRLOHV GH
'HODFURL[ &RURW 0LOOHW SXLV O
XYUH PRQXPHQWDOH GH
&RXUEHW
-XVWH DYDQW OD IHUPHWXUH LOV VH QR\ÕUHQW OHV \HX[ GH
YDQW/D QDLVVDQFH GH 9ÒQXV WHOOHPHQW SDUIDLWH GDQV VD
JUÌFH VHV JHVWHV VRQ DWWLWXGH VD QXGLWÒ YLUJLQDOH TX
HOOH
V
ÒOHYDLW FRPPH XQ K\PQH Î OD JORLUH GH OD IHPPH
0LăR Q
DYDLW SDV EHDXFRXS GH SRLQWV FRPPXQV DYHF
OD GÒHVVH FRXFKÒH VXU OD WRLOH SDU %RXJXHUHDX (OOH Q
DYDLW
SDV FHWWH VHQVXDOLWÒ Î IOHXU GH SHDX FHWWH ORQJXH FKHYHOXUH
RQGXOÒH FH QH] GURLW HW VD IÒPLQLWÒ Q
ÒWDLW SDV VL IDFLOH
0DLV HOOH MRXDLW G
DXWUHV DWRXUV GH UHWHQXH GH IUDJLOLWÒ
LULVDQW HQ HOOH XQ FDPDØHX LQILQL GH QXDQFHV

ʊ"7X DV OH WHPSV GH SDVVHU XQ PRPHQW FKH] PRL
-H YRXGUDLV WH IDLUH ÒFRXWHU PHV GHUQLHUV HQUHJLVWUHPHQWV
,O OD SUÒFÒGD GDQV OH KDOO HW LOV JULPSÕUHQW OHQWHPHQW
OHV FHQW TXDUDQWH PDUFKHV HQ ERLV MXVTXH VRXV OHV WRLWV 8QH
DQFLHQQH FKDPEUH GH ERQQH Î GURLWH DX GHVVXV GH O
HVFD
OLHU
(OOH ODLVVD VHV FKDXVVXUHV Î O
H[WÒULHXU VXU OH SDLOODV
VRQ SXLV V
H[FODPD
ʊ&
HVW URPDQWLTXH
H
&KDPEUH GH P DYHF WRLOHWWHV VXU OH SDOLHU DX
HW GHUQLHU ÒWDJH G
XQ LPPHXEOH GH OX[H GRQW LO Q
DYDLW SDV
PÓPH OH GURLW GH IRXOHU OHV WDSLV URXJHV GH O
HVFDOLHU SULQFL
SDO GH PDUEUH EODQF QL G
HPSUXQWHU O
DVFHQVHXU 5RPDQWL
TXH ",O Q
RVD OXL GHPDQGHU SRXUTXRL
3UHPLHUV JÒPLVVHPHQWV GX SLDQR VXU OD FKD×QH VWÒUÒR
$X PRPHQW Rä LO DYDLW FRPSRVÒ FHV SLÕFHV GHV LPDJHV GH
PDUÒHV QRLUHV GH IRUÓWV ÒTXDWRULDOHV GÒYDVWÒHV G
HVSÕFHV
DQLPDOHV HQ YRLH GH GLVSDULWLRQ O
REVÒGDLHQW
1DWXUHOOHPHQW LO VH JDUGD ELHQ GH GÒYRLOHU OH SUR
JUDPPH PHQWDO Î O
RULJLQH GH VHV WURLV SRÕPHV PXVLFDX[
(OOH OHV ÒFRXWD GDQV XQ VLOHQFH TXDVL UHOLJLHX[ /H SLDQR VH
WXW $VVLV WRXV GHX[ VXU OH ERUG GX PDWHODV LOV UHVWÕUHQW