//img.uscri.be/pth/c94355e6332886949072e5e925c2c46a900b4b24
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

CAHIER BLEU CHRONIQUE

De
136 pages
Il s'agit d'une chronique de l'année 1968, à la fois journal intime et témoignage sur les événements de l'époque vécus en province. Le livre dessine ainsi le portrait d'un jeune universitaire, évoluant dans son cadre professionnel, familial et personnel, et s'interrogeant sur le sens de la révolte étudiante, et plus largement, sur la valeur de son projet de vie.
Voir plus Voir moins
© L’Harmattan, 2011 5-7, rue de l’Ecole polytechnique, 75005 Paris http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr ISBN : 978-2-296-55177-0 EAN : 9782296551770
/H FDKLHU EOHX
2XYUDJHV UÒFHQWV GX PÓPH DXWHXU
/HV /DLVVHV GH 0HU &KURQLTXH G XQH FDUULÕUH VFLHQWLILTXH/ +DUPDWWDQ 3DULV  S 0ÒPRLUH GHV /LHX[ 0ÒPRLUH GHV &KRVHV /H /RVDQJH 1LFH  S LOOXVWUDWLRQV 0ÒPRLUH GHV 3ÕUHV 0ÒPRLUH GHV 0ÕUHV/H /RVDQJH 1LFH  S LOOXVWUDWLRQV H ,QWURGXFWLRQ Î OD JÒRORJLH /D G\QDPLTXH GH OD 7HUUH ÒGLWLRQ (Q FROODERUDWLRQ DYHF 3 +XFKRQ < /DJDEULHOOH HW - %RXWOHU 'XQRG 3D ULV  S /HV ILDQFÒV FRPWRLV 8QH FRUUHVSRQGDQFH DPRXUHXVH GDQV OHV DQQÒHV WUHQWH/H /RVDQJH 1LFH  S 6FLHQFH VDQV 6DSLHQFH 5RPDQ/ +DUPDWWDQ 3DULV  S /HV QRXYHDX[ PDULÒV 8QH FRUUHVSRQGDQFH HQ WHPSV GH JXHUUH HW G H[RGH /H /RVDQJH 1LFH  S 8QH (QIDQFH HQ +ÒULWDJH 5ÒFLW/ +DUPDWWDQ 3DULV  S ' XQH ULYH Î O DXWUH 5ÒFLW/ +DUPDWWDQ 3DULV  S
*LOEHUW %RLOORW
/H FDKLHU EOHX
&KURQLTXH
/ +DUPDWWDQ
&KDSLWUH , KLYHU 
H GÒEXW G XQH QRXYHOOH DQQÒH HVW SURSLFH DX[ ELODQV -H / PH VRXYLHQV GH FH MRXU GjRFWREUH Rä MH FKHUFKDLV Î UHFRQQD×WUH GjDSUÕV XQH SKRWRJUDSKLH OH FRXVLQ ÒORLJQÒ YHQX PjDFFXHLOOLU VXU XQ TXDL GH OD JDUH GH /\RQ 3UHPLHU GÒUDFLQHPHQW SUHPLÕUH VRXIIUDQFH ± DQV MH ODLVVDLV OD 3URYHQFH HW OD SURWHFWLRQ IDPLOLDOH SRXU OH FLHO JULV GH 3DULV HW O HQIHUPHPHQW GDQV XQ O\FÒH VDQV DUEUH 0DLV DORUV O LGÒH PH VRXWHQDLW G DFKHWHU SDU FHWWH VRXIIUDQFH XQ DYHQLU UD GLHX[ /D UÒXVVLWH VFRODLUH GH O DGROHVFHQW GHYDLW RXYULU OD URXWH DX[ VXFFÕV GH O DGXOWH{ 4XLQ]H DQV SOXV WDUG MH YLV XQ VHFRQG H[LO YHUV OD SURYLQFH FHOXLFL /H QRXYHDX GÒSD\VHPHQW TXL PH IDLW DFFÒGHU Î GHV UHVSRQVDELOLWÒV ORQJWHPSV GÒVLUÒHV TXL RIIUH Î PD IDPLOOH O ÒSDQRXLVVHPHQW GDQV XQH JUDQGH PDLVRQ HQ OLVLÕUH GH YLOODJH HW VXUWRXW TXL PH SHUPHW GH P ÒFKDSSHU GX FKDPS FRQIOLFWXHO Rä MH P ÒSXLVDLV GHSXLV WURLV DQV GH YUDLW P DSSRUWHU OD SDL[ 0DLV QRQ PH YRLOÎ DX FRQWUDLUH SORQJÒ Î QRXYHDX GDQV O LQFHUWLWXGH GDQV O DQ[LÒWÒ GH FHOXL TXL QH FRQQDLW SOXV VRQ FKHPLQ TXL KÒVLWH DX FDUUHIRXU Rä LO HVW SDUYHQX &DU MH VDLV ELHQ TXH WRXW UHWRXU PH VHUD LQ WHUGLW VXU OD URXWH TXH MH FKRLVLUDL ILQDOHPHQW RX TXL PH VHUD LPSRVÒH 6XLVMH LQDSWH Î MRXLU GH O LQVWDQW Î IRUFH GH VFUXWHU O DYHQLU "
 /( &$+,(5 %/(8
3ULV DXMRXUG KXL SDU PHV QRXYHOOHV WÌFKHV MH PH VRXYLHQV DYHF QRVWDOJLH GH O ÒSRTXH WRXWH SURFKH Rä PHV ORLVLUV IRUFÒV PH SHUPHWWDLHQW XQH DFWLYLWÒ SOXV OLWWÒUDLUH TXH VFLHQWLILTXH WDQW OD PÒPRLUH HVW FRXUWH GH OD VRXIIUDQFH DSSRUWÒH SDU OHV HQWUDYHV TXDQG OD OLEHUWÒ HVW UHFRXYUÒH &DU O DQQÒH IXW DXVVL FHOOH GH l &KDU\EGH z FHWWH UÒXV VLWH KHXUHXVH DSUÕV VHXOHPHQW FLQT VHPDLQHV GjÒFULWXUH DL VÒH %LHQ QDØYHPHQW MH SHQVDLV DORUV TX XQH WHOOH IDFLOLWÒ XQ WHO SODLVLU GH SOXPH QH SRXYDLW TX DERXWLU Î OD SXEOLFDWLRQ HW DX VXFFÕV 4XDQG MH PH VXLV LQTXLÒWÒ GX GHVWLQ GH PRQ PDQXVFULW HQ WÒOÒSKRQDQW Î OjÒGLWHXU Î TXL MH O DYDLV FRQILÒ XQH VHFUÒWDLUH PjD UDVVXUÒ GjXQH YRL[ VXDYH HW MHXQH l 9RWUH WH[WH HVW MXJÒ LQWÒUHVVDQW QRWUH GLUHFWHXU OLWWÒUDLUH YD YRXV UÒSRQGUH LQFHVVDPPHQW z 8Q PRLV SOXV WDUG DORUV TXH M DYDLV GÒMÎ TXLWWÒ 3DULV SRXU OD %UHWDJQH QRXYHDX FRXS GH WÒOÒSKRQH l 1RXV YRXV GHPDQGRQV TXHOTXHV MRXUV HQ FRUH z (QILQ MH VXLV FRQYRTXÒ ,O SOHXYDLW SOHXYDLW FH MRXU OÎ VXU 3DULV MDPDLV MHXQH DXWHXU QjDYDLW HQFRUH ÒWÒ LQWURGXLW DXVVL PRXLOOÒ GDQV XQ VDORQ GjÒGLWHXU l -H YRXV GHPDQGH TXHOTXHV PLQXWHV z SULH SROLPHQW OH GLUHFWHXU OLWWÒUDLUH ORUV GjXQH EUÕYH DSSDULWLRQ &jHVW XQ SHWLW KRPPH FKDXYH HW URQGRXLOODUG SOHLQ GjXUEDQLWÒ 8QH GHPLKHXUH VH SDVVH HW OH VDORQ VHQW GH SOXV HQ SOXV OH FKLHQ PRXLOOÒ (QILQ UHYRLOÎ OH GLUHFWHXU l 9RWUH OLYUH HVW ERQ HW VXUWRXW WUÕV ELHQ ÒFULW 0DLV FRPPHQW YRXV GLUH LO PDQTXH XQ SHX GH PDWLÕUH ,O HVW WURS PLQFH SRXU ÓWUH SXEOLÒ WHO TXHO 4XHOV VRQW YRV DXWUHV SURMHWV " z ,O PjÒFRXWH GLVWUDLWHPHQW GÒMÎ LO HVW DLO OHXUV l ,O QH IDXGUDLW WRXW GH PÓPH SDV WURS WDUGHU Î SX EOLHU 6LQRQ YRXV DOOH] YRXV LPSDWLHQWHU YRXV GÒFRXUDJHU
/( &$+,(5 %/(8  
SHXWÓWUH &HWWH DQQÒH QH GRLW SDV VH SDVVHU VDQV XQ OLYUH GH YRXV z /jHQWUHYXH DYDLW GXUÒ YLQJW PLQXWHV (W FRPPH MH OH UHPHUFLDLV GH VRQ DFFXHLO l 0DLV QRQ 0RQVLHXU FjHVW PRL TXL YRXV VXLV UHFRQQDLVVDQW GH YRWUH YLVLWH z 4XHOOH SROL WHVVH H[TXLVH GDQV FH UHQYRL Î PHV FKÕUHV ÒFULWXUHV  'H KRUV LO SOHXYDLW WRXMRXUV DXWDQW 8Q SHX ÒWRXUGL QH VDFKDQW SDV WUÕV ELHQ VL FH UHQGH]YRXV ÒWDLW XQ ÒFKHF RX XQ VXFFÕV MjÒWDLV VXUWRXW SUÒRFFXSÒ OÎ GDQV OD UXH GH QH SDV ODLVVHU VH PRXLOOHU GDQV PD VHUYLHWWH OH PDQXVFULW GH l &KDU\EGH zRX SLUH HQFRUH OD JUDYXUH DQFLHQQH DFKHWÒH FKH] XQ PDU FKDQG GH OD ULYH JDXFKH MXVWH DYDQW OD YLVLWH Î OjÒGLWHXU (W PH YRLOÎ GH UHWRXU LFL GDQV OD JUDQGH PDLVRQ GH 7DVVLJQ\ GÒFRXSDQW FROODQW UHSUHQDQW XQH IRLV HQFRUH PHV DQFLHQV WH[WHV GDQV OjHVSRLU GH OHV DPDOJDPHU HQILQ $X MRXUGjKXL XQ QRXYHDX PDQXVFULW HVW HQWUH OHV PDLQV GH OjÒGLWHXU HW MjDWWHQGV -H O DL LQWLWXOÒ l 6F\OOD z VDQV SHQVHU DX SUÒVDJH QL DX[ FUXHOOHV SODLVDQWHULHV Î OD WDEOH GHV FRPL WÒV GH OHFWXUH -jDWWHQGV DYHF OjLQTXLÒWXGH GjDYRLU SHXWÓWUH FRPSURPLV GDQV PD KÌWH XQH FKDQFH TXL QH VH UHSUÒVHQWHUD SOXV DYDQW ORQJWHPSV &DU FjHVW XQ QRXYHDX OLYUH TXL PjÒWDLW GHPDQGÒ QRQ SDV XQ QRXYHO ÒWDW GH PHV SUHPLHUV ÒFULWV -jDWWHQGV HW FKDTXH PDWLQ GDQV OH FRXUULHU MjHVSÕUH WRXW HQ OD UHGRXWDQW OD UÒSRQVH GH OjÒGLWHXU UHFRQQDLVVDEOH SDUPL WRXWHV OHV DXWUHV OHWWUHV Î OD MROLH IODPPH TXL RUQH VRQ HQYH ORSSH
 /( &$+,(5 %/(8
&HSHQGDQW OH WHPSV G ÒFULUH V ÒORLJQH LQH[RUDEOHPHQW 'ÒVRUPDLV MH VXLV HQWLÕUHPHQW UHTXLV SDU PRQ QRXYHDX WUDYDLO (Q XQH MRXUQÒH GH OHFWXUH HW GH UÒIOH[LRQ MH SUÒSDUH GLIILFLOHPHQW XQH KHXUH GH FRXUV HW MH GRLV SDUOHU FLQT Î KXLW KHXUHV FKDTXH VHPDLQH GHYDQW GHV ÒWXGLDQWV TXH MH QH FRQQDLV SDV -jDL GÒVLUÒ SDVVLRQQÒPHQW SRUWHU HQILQ OHV FKDUJHV TXL PH VRQW FRQILÒHV FHWWH DQQÒH PDLV VDQV HQ DYRLU PHVXUÒ WRXW OH SRLGV 3RXU PH GÒODVVHU MH UHWRXUQH OH VRLU DX MRXUQDO GH -XOHV 5HQDUG &H OLYUH PH IDVFLQH /HV SUHPLÕUHV SDJHV VRQW XQ SHX GLIILFLOHV PDLV LO IDXW VH ODLVVHU DOOHU HW HQWUHU GDQV OH WH[WH DYHF HPSDWKLH /HV PRWV OHV SHWLWV ERXWV GH SKUDVHV IUDSSÒV FRPPH GHV PÒGDLOOHV IRQW XQ PDVTXH GRQW OD SX GHXU GH OjDXWHXU D EHVRLQ 0DLV GHUULÕUH OH PDVTXH RQ GH YLQH OjKRPPH ELHQ PLHX[ TXH OjRQ QH GLVWLQJXH $QGUÒ *LGH DXGHOÎ GX SHUVRQQDJH TXjLO FDPSH FRPSODLVDPPHQW GDQV VRQ MRXUQDO Î OXL *LGH WHQDLW VD FKURQLTXH SRXU HQ IDLUH GHV OLYUHV (W 5HQDUG " /XL DXVVL VRXKDLWDLW VDQV GRXWH OD SXEOL FDWLRQ GH VHV PÒPRLUHV PDLV DSUÕV VD PRUW 6HXO 6WHQGKDO SHXWÓWUH D SULV GHV QRWHV LQWLPHV VDQV VRQJHU TXjHOOHV SXV VHQW XQ MRXU ÓWUH PRQWUÒHV 4XDQW Î PRL VDQV ÓWUH *LGH QL 5HQDUG MH QH VDLV ULHQ ÒFULUH VDQV XQ UHJDUG VXU PRQ ÒSDXOH ,QXWLOH GH PH OH FDFKHU 6L MH FRPPHQFH FHWWH QRXYHOOH DQ QÒH Î WHQLU XQ MRXUQDO Î PRQ WRXU FH QjHVW FHUWHV SDV SRXU OH EUâOHU GDQV GL[ DQV 1L G DLOOHXUV SRXU OH GRQQHU Î OLUH XQ MRXU QH VHUDLWFH TXjÎ 6RSKLH 3OXWÜW MH FKHUFKH Î DPDVVHU GHV PDWÒULDX[ GRQW MjHVSÕUH TXjLOV QRXUULURQW SOXV WDUG OH QRXYHDX OLYUH TXH MH UÓYH GjÒFULUH /H UÒGDFWHXU DXUD EHVRLQ G DUFKLYHV TXDQG YLHQGUD OH WHPSV GX VRXYHQLU HW GHV EL ODQV (W OH JUDQG FDKLHU Î FRXYHUWXUH EOHXH Rä M ÒFULV HQ FH