//img.uscri.be/pth/142f5b3d3a766e551997b6485c2234edbd52d86d
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

CHANGEMENT A ZURICH NOUVELLES

De
216 pages
Le père attend, sur un quai de la gare de Zurich, une correspondance pour Budapest et se dispute âprement avec le fils. Le premier a passé toute sa vie dans le pays que le fils a quitté un quart de siècle auparavant. Leurs visions du monde diffèrent radicalement. Le rejeton ne vit-il pas simultanément dans de multiples univers ? ŠLes voies ferrées se déploient en éventail et conduisent le lecteur sous des cieux différents.
Voir plus Voir moins
C
h
a
n
geme
nt à Zuric
h
Titre original : Átszállás Zürichben, ©L'Harmattan Hongrie, 2011 Könyvesbolt ; Kossuth L. u. 14-16 1053 Budapest http://www.harmattan.hu harmattan@harmattan.hu
© LHarmattan, 2011 5-7, rue de lEcole polytechnique, 75005 Paris http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr ISBN : 978-2-296-54582-3 EAN : 9782296545823
Péter Hendi
Changement à Zurich
nouvelles traduites du hongrois par Sophie Aude, Borbala Galanthay et Georges Kassai en collaboration avec Gilles Bellamy et Agnès Járfás LHarmattan
/H FRQWUÜOHXU EXOJDUH Î 6WUDVERXUJ
,GO HOTXH TXWL GQYHV HDQWH JHQQH ÒWXGL HL[XKYHLRHVG V 3DXUSR DLW QVHWQHL U HV VÒUSJ DYHF XWUDVERXUGQWLΠ6 V  HHU PLVVLRQ DX 3DUOHPHQW HXURSÒHQ QRQ LOV GÒEDUTXÕUHQW Î O (FROH GHV $UWV GÒFRUDWLIV GRQW HOOH VXLYDLW OHV FRXUV ,O Q ÒWDLW QL VRQ DPDQW QL VRQ DPL PDLV{ GLVRQVOH DX ULVTXH G DQWLFLSHU GRQF G ÒPRXVVHU OD FXULRVLWÒ GX OHFWHXU{ XQ OLYUH 2XL LO ÒWDLW XQ OLYUH 'RQW O DXWHXU XQH FLQTXDQWDLQH G DQQÒHV DXSDUDYDQW DORUV TX LO ÒWDLW GÒMÎ PRUWHOOHPHQW PDODGH V ÒWDLW DUUÓWÒ GDQV XQH YLOOH ÒWUDQJÕUH GHYDQW XQH YLWULQH ÒWLQFHODQWH  HW DYDLW VRXSLUÒ ,O VHUDLW ERQ GH YLYUH HQFRUH XQ SHX  / ÒWXGLDQWH V DSSHODLW 1LFROH %DUHWWL -H SRXUVXLYDLV VD PDPDQ GH PHV IROOHV DVVLGXLWÒV Î WUDYHUV OHV GÒVHUWV HW OHV RDVLV GH PRQ DPRXU &HUWDLQHV WUDYHUVÒHV GX GÒVHUW DYDLHQW GXUÒ SOXVLHXUV DQQÒHV DORUV TXH OHV RDVLV{ 3HXWÓWUH QH GHYUDLVMH SDV HPSOR\HU OH SDVVÒ FDU SHXWÓWUH DOORQVQRXV ELHQWÜW FÒOÒEUHU OH YLQJWLÕPH DQQLYHUVDLUH GH QRWUH UHOD WLRQ{ - KDELWH Î SUÒVHQW WRXW SUÕV GX 0RQW %ODQF HW MH SHX[ Î WRXW LQVWDQW SUHQGUH VXU OHV UD\RQV GH PD ELEOLR WKÕTXH OH SRÕPH PÒODQFROLTXH TXH -ËQRV 9DMGD D FRQVDFUÒ Î FH JÒDQW GH OD PRQWDJQH 0HV *UDQGV )ULVVRQV  8Q MRXU M DL HVVD\Ò HQ VD SUÒ VHQFH GH FLWHU $G\ RX WRXW DX PRLQV G ÒYRTXHU VRQ HVSULW
 &+$1*(0(17 $ =85,&+
(Q IUDQÑDLV ELHQ VâU &HOD V HVW SDVVÒ GDQV XQ FDIÒ YHUV OH PLOLHX GHV DQQÒHV TXDWUH YLQJW DYDQW RX DSUÕV 7FKHUQRE\O Î FLQT KHXUHV GX PDWLQ DX EHDX PLOLHX G XQ RDVLV PÓPH VL GÒMÎ TXHOTXHV JUDLQV GH VDEOH ÒWDLHQW YHQXV VH GÒSRVHU VXU OHV WD[LV DOHQWRXU /H 6DKDUD V ÒWDLW JOLVVÒ MXVTXH GDQV *H QÕYH 0DLV DXSDUDYDQW LO \ DYDLW HX 1RÔO HW 'H]VĘ.RV]WR OËQ\L - DYDLV DSHUÑX O XQ GH VHV OLYUHV Î OD OLEUDLUH 3D\RW HQ FRUH UXH GH &RXWDQFH HW QRQ UXH &KDQWHSRXOHW Î O ÒS  &H l V]W z FHW l Ë z HW FHW l L JUHF z VXLYL G XQ RTXH l L»WHOV OHV WUDLWV G XQ YLVDJH IDPLOLHU VHPEOÒ VXU DYDLHQW JLU DX PLOLHX GH OD IRXOH SRXU PH FULHU  7X QH PH UHFRQQDLV GRQF SDV 3ÒWHU " &KXW  ODQÑDLMH Î 'H]VĘ SHQGDQW TXH QRXV QRXV GLUL JLRQV YHUV OHV OLYUHV HQ ODQJXH DOOHPDQGH SRXU YRLU FH TXH OH SHWLW -ÒVXV DSSRUWHUDLW Î OD WDQWH TXL YLYDLW Î 6WXWWJDUW &H MRXUOÎ MH IXV SDUWLFXOLÕUHPHQW EULOODQW OLWWÒUDLUHPHQW SDU ODQW FDSDEOH GH FRPPHQWHU FKDTXH OLYUH TXH MH SUHQDLV VXU OHV UD\RQV 'ÒMÎ DXSDUDYDQW MH P ÒWDLV PRQWUÒ FRXWXPLHU G XQ WHO H[SORLW $ O LQWHQWLRQ GHV GÒEXWDQWV TXL VHUDLHQW GÒVLUHX[ GH P LPLWHU M LQGLTXHUDL LFL OD GÒPDUFKH Î VXLYUH ' DERUG LO IDXW VH WURXYHU HQ SOHLQ RDVLV{ (QVXLWH LO IDXW FKRLVLU VRLPÓPH OHV DXWHXUV HW OHV OLYUHV GRQW RQ HQYLVDJH GH SDUOHU 9RXV IHULH] XQ H[FHOOHQW YHQGHXU GLWHOOH HQ PH UH JDUGDQW GDQV OHV \HX[ SHQGDQW TXH QRXV FKHUFKLRQV XQ FDGHDX SRXU OD WDQWH 6L MH P ÒFRXWDLV M DFKÕWHUDLV WRXV OHV OLYUHV TXH YRXV FRPPHQWH]
/( &21752/(85 %8/*$5( $ 675$6%285* 
$YDQW GH TXLWWHU OD OLEUDLULH MH MHWDL XQ GHUQLHU FRXS G –LO DX OLYUH GH 'H]VĘ/H WUDGXFWHXU FOHSWRPDQH7HO ÒWDLW VRQ WLWUH - DYDLV GÒMÎ PRQ SODQ PDLV MH QH PH GRXWDLV SDV HQFRUH GX WULRPSKH TXH MH UHPSRUWHUDLV DYHF FH OLYUH -H O DFKHWDL TXHOTXHV MRXUV SOXV WDUG $ OD YXH GX WLWUH OH MHXQH YHQGHXU ÒFODWD GH ULUH ,O VHPEODLW DLQVL VDQV OH YRXORLU GH YHQLU FRPSOLFH GH PRQ HQWUHSULVH $ TXRL QH V H[SRVHWRQ SDV TXDQG RQ YHQG GHV OLYUHV HQ SOHLQH SÒULRGH GH 1RÔO  1 D\DQW SDV GÒIDLW OH SDTXHW MH Q DL MDPDLV VX FH TXH FH WUDGXFWHXU SDWKRORJLTXH DYDLW SX GÒUREHU  OHV ELHQV WHU UHVWUHV GH VRQ HPSOR\HXU RX SOXV VLPSOHPHQW OHV LGÒHV GHV DXWHXUV TX LO WUDGXLVDLW " -H GHYUDLV HPSUXQWHU OH OLYUH Î PRQ DPLH PDLV QRV UDSSRUWV DXWUHIRLV VL SURPHWWHXUV WUD YHUVHQW DFWXHOOHPHQW XQ GÒVHUW 1RV *UDQGV 'ÒVHUWV  'H]VĘ D WUDLWÒ OH VXMHW MH P HQ VRXYLHQV YDJXHPHQW $\DQW DSSULV GH VRXUFH VâUH TXH OD ILQ GX PRQGH HVW SURFKH LO VH UHQG DXSUÕV GH O REMHW GH VD IODPPH VH GHPDQGDQW HQVXLWH SRXUTXRL LO IDXGUDLW DWWHQGUH OD ILQ GX PRQGH SRXU WHQWHU GH YLYUH DYHF O ÓWUH DLPÒ 0DLV UHYHQRQV Î QRWUH RDVLV $X OLHX G RXYULU OH SD TXHW MH O DVVRUWLV VHORQ OD FRXWXPH KRQJURLVH GH GHX[ ERQERQV GH 1RÔO HW O DEDQGRQQDL GLVFUÕWHPHQW KRQWHXVH PHQW VXU OD EDQTXHWWH DUULÕUH GH OD YRLWXUH HQ GHVFHQGDQW XQ  GÒFHPEUH Î TXDWUH KHXUHV 3ODFH GHV 3KLORVRSKHV 4XDUWLHU TXH M KDELWDLV DYHF PD IHPPH &H Q ÒWDLW SDV OD ILQ GX PRQGH VHXOHPHQW 1RÔO F HVWÎGLUH HQ O RFFXUUHQFH O LPSRVVLELOLWÒ GH QRXV YRLU SHQGDQW KXLW MRXUV (W DYDQW OH 1RXYHO $Q MH O DSSHODL G XQH FDELQH -H QH VDLV SOXV VL FH IXW VRQ DPL TXL PH UÒSRQGLW RX 1LFROH VD ILOOH 3HX LP
 
 &+$1*(0(17 $ =85,&+
SRUWH MH ILQLV SDU O DYRLU HOOH DX ERXW GX ILO 6D YRL[ PH ILW O HIIHW G XQ LPSURPSWX GH 6FKXEHUW (OOH DYDLW OX FHUWDLQHV QRXYHOOHV GX UHFXHLO HW DYDLW SDUWLFXOLÕUHPHQW DLPÒ O KLVWRLUH GX FRQWUÜOHXU EXOJDUH 0DLV MH OD FRQQDLVVDLV FHOOHOΠ 7LHQV HOOH ILJXUDLW GRQF GDQV OH UHFXHLO " 6RQ KÒURV F ÒWDLW PRL  4XH GH IRLV .RV]WROËQ\L Q DWLO SDV ÒYRTXÒ PD PR GHVWH SHUVRQQH  1 ÒWDLWFH SDV PRL OH YR\DJHXU TXL QH FRQQDLVVDQW SDV SOXV GH GHX[ PRWV GH EXOJDUH FRQYHUVD WRXWH XQH QXLW DYHF OH FRQWUÜOHXU GH FH WUDLQ EDONDQLTXH " 1 HVWFH SDV PRL TXL ORUVTXH MH YR\DJH HQ (XURSH GH O (VW P DGDSWH HW DFFXHLOOH DYHF XQ EULQ G LQGXOJHQFH OHV SUR EOÕPHV OLQJXLVWLTXHV TXL QH PDQTXHQW SDV GH VH SRVHU " ,O P D VDFUÒPHQW ELHQ GÒSHLQW FH .RV]WROËQ\L  (W SDV VHXOH PHQW VRXV OHV WUDLWV GX YR\DJHXU TXL SDUFRXUW OHV SD\V GH O (VW  &DU Q HVWFH SDV HQFRUH PRL OH FRQWUÜOHXU EXOJDUH TXL VH UDFRQWH Î O 2FFLGHQW " 3HQVRQV Î WRXV OHV SRÕPHV Î WRXV OHV ELOOHWV GRX[ TXH M DL ÒFULWV SHQGDQW FHV ORQJXHV WUD YHUVÒHV GX GÒVHUW HQWUHFRXSÒHV GH TXHOTXHV UDUHV RDVLV (Q IUDQÑDLV FHUWHV PDLV HQ ILQ GH FRPSWH DXVVL XQ SHX HQ EXOJDUH %LHQ HQWHQGX SDV TXHVWLRQ GH GLUH WRXW FHOD DX WÒOÒ SKRQH (Q DWWHQGDQW G DYRLU ΠWLUHU OD OHÑRQ GHV ORQJXHV DQQÒHV TXL DOODLHQW VXLYUH M ÒWDLV KHXUHX[ GH FRQVWDWHU TXH M ÒWDLV DXVVL LPSRUWDQW SRXU HOOH TX HOOH O ÒWDLW SRXU PRL & HVW VL UDUH GDQV OD YLH %UHI G XQ FRPPXQ DFFRUG QRXV GÒFLGÌPHV GH QRXV OHYHU XQH GHPLKHXUH SOXV WÜW OH SUHPLHU MRXU GH WUDYDLO DSUÕV OHV IÓWHV  F HVW HQVHPEOH TXH QRXV SUHQGULRQV OH SUHPLHU FDIÒ GH O DQQÒH SODFH GHV 1DWLRQV QRQ ORLQ GH QRV OLHX[ GH WUDYDLO UHVSHFWLIV