//img.uscri.be/pth/016ffb9133ba39a97ab8f0e2c0a7a16440c55397
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Evasions

De
181 pages
Qu'est-ce qui unit une vieille dame indigne en fugue, un adolescent mal dans ses baskets, une femme en quête d'une "passeuse", une détective un peu décalée, une homme monté par hasard dans un étrange autobus, et tous les héros de ces nouvelles ? C'est que les uns et les autres tentent d'échapper à une vie qui ne leur convient pas et de trouver leur route, parfois douloureusement, parfois dans le rire ou l'autodérision. Peut-être y rencontrerez-vous l'écho de vos envies d'ailleurs.
Voir plus Voir moins
© L’Harmattan, 2012 5-7, rue de l’Ecole polytechnique, 75005 Paris http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr ISBN : 978-2-296-96568-3 EAN : 9782296965683
(YDVLRQV
7KÒÌWUH
'X PÓPH DXWHXU
)DEOLDX GX SHXSOH HW GHV GHX[ SULQFHV$UW HW FRPÒGLH 3DULV (GLWLRQV 
(Q DWWHQGDQW OD ILQ GH O RUDJH GDQV/DVFÕQH DX[ DGRV  /DQVPDQ (GLWHXU &DUQLÕUHV0RUODQZHO] &DUULÕUHV HQ %HOJLTXH 
1RZHO 1RZHO GDQV"4XRL HQFRUH 1RÔO $%6 %HOIRUW GX (GLWLRQV 4XHUF\ 
(Q DWWHQGDQW O KHXUH GHV RLVHDX[(GLWLRQV 7KÒÌWUH GH OD 7RUWXH 7RXORXVH 
8Q JRâW GH FDQQHOOH GDQV OD ERXFKH(GLWLRQV 7KÒÌWUH GH OD 7RUWXH 7RXORXVH 
0DUVHLOOH 0RQGH GDQV(QYLHV GH 0ÒGLWHUUDQÒH (GLWLRQV /HV &DKLHUV GH Oj(JDUÒ /H 5HYHVW OHV (DX[ 
5HVSLUHU HQFRUH VXLYL GH/HV HQIDQWV GH 6SDUWDFXVHW GH&RPPHQW .HL 8L GÒWUXLVLW OHV PRQWDJQHV/ +DUPDWWDQ 3DULV 
'DQLHOOH 9LRX[
(YDVLRQV
1RXYHOOHV
/ +DUPDWWDQ
,  7UÕV WUÕV FRXUWHV
6DPHGL
H VDPHGL F HVW SOXV WUDQTXLOOH ,O \ D PRLQV GH PRQGH -H / UHWRXUQH DX FDPS DYHF PRQ DSSDUHLO SKRWR (OOH HVW OÎ DYHF OHV GHX[ SOXV SHWLWV (OOH WUDYHUVH OH WHUUDLQ HW MH QH YRLV TX HOOH FRPPH XQ VROHLO / ÒFODLU GX IODVK (OOH OÕYH OHV \HX[ HW OH VROHLO YLUH Î O RUDJH 3DV GH VRXULUH VXU VRQ EHDX YLVDJH XVÒ GH IDWLJXH /H VROHLO D KÌOÒ VD SHDX (OOH PH IL[H DYHF GXUHWÒ VRXV OHV ORQJXHV PÕFKHV GH VD IUDQJH -H QH ERXJH SDV PDLV MH MHWWH GHV UHJDUGV REOLTXHV SRXU YRLU VL VHV IUÕUHV RX OH UHVWH GH OD IDPLOOH VRQW GDQV OHV SDUDJHV 0DLV QRQ MH OH VDLV ELHQ ÑD IDLW GHV VHPDLQHV TXH MH OHV REVHUYH 7RXW Î FRXS MH QH VXLV SOXV VâU GH ULHQ +LHU FH PDWLQ HQFRUH MH QH SHQVDLV TX Î FHWWH SKRWR 4X Î YROHU VRQ LPDJH 2X GHPDQGHU SHXWÓWUH 6 LO YRXV SODLW ODLVVH]PRL SUHQGUH XQ FOLFKÒ MXVWH XQ &OLFKÒ WX SHX[ OH GLUH PH QDUJXH OD SHWLWH YRL[ GDQV PD WÓWH &OLFKÒ &H TXH WX LPDJLQHV GH VD YLH / LGÒH TXH WX WH IDLV GH VD SDXYUHWÒ -H OXWWH SLHG Î SLHG DYHF OD SHWLWH YRL[ SHQGDQW OHV VHFRQGHV LQILQLHV Rä OD IHPPH PDUFKH YHUV PRL VDQV OÌFKHU OHV HQIDQWV 7ÒPRLJQHU &H TXH MH YHX[ IDLUH 'LUH O LQMXVWLFH 0H EDWWUH SRXU TXH ÑD FKDQJH PH EDWWUH DYHF PHV SKRWRV 7X SDUOHV 1DØI TXH WX
 (9$6,216
HV (OOH PH IDLW IDFH -H QH VXLV SDV WUÕV JUDQG QL WUÕV FRVWDXG 8Q LQVWDQW O RPEUH G XQ VRXULUH ÒWLUH XQ SHX VD ERXFKH HW IDLW FRPPH XQH EUÕYH ÒWLQFHOOH GDQV VHV \HX[ -H VXLV VL WURXEOÒ TXH MH OD ODLVVH SUHQGUH O DSSDUHLO Î PRQ FRX -H YHX[ SDUOHU PDLV DXFXQ PRW QH VRUW (OOH D XQH RGHXU GH YDQLOOH TXL PH WRXUQH OD WÓWH (OOH WLHQW O DSSDUHLO Î ERXW GH EUDV HW UÒXVVLW MH QH VDLV FRPPHQW Î SUHQGUH XQH SKRWR GH QRV GHX[ YLVDJHV HPPÓOÒV WDQGLV TX HOOH ÒFUDVH PHV OÕYUHV DYHF OHV VLHQQHV /H EDLVHU V ÒSDQRXLW HQ FRTXHOLFRW GDQV PD ERXFKH 3XLV HOOH PH OÌFKH HW PH UHQG O DSSDUHLO /HV GHX[ SHWLWV YLVDJH OHYÒ FRQWHPSOHQW OD VFÕQH DYHF LQWÒUÓW (OOH GLW l %DUUHWRL FRQQDUG z (W MH P HQIXLV HQ HIIHW WDQGLV TX HOOH IDLW GHPLWRXU FRPPH VL GH ULHQ Q ÒWDLW -H FRXUV WRXW DX ORQJ GX FKHPLQ GH SRXVVLÕUH MXVTX Î OD GÒSDUWHPHQWDOH Rä M DL ODLVVÒ PD YLHLOOH FDPLRQQHWWH -H FRXUV MXVTX DX ODER HW P HQIHUPH DYHF GHV PXVLTXHV MXVTX DX PRPHQW Rä GDQV OHV EDFV OHV SKRWRV DSSDUDLVVHQW SHX Î SHX (OOH DYHF OHV GHX[ SHWLWV (W QRWUH EDLVHU VL PDO FDGUÒ TX RQ QH YRLW TXH QRV PHQWRQV HW GHV PÕFKHV GH FKHYHX[ OHV VLHQV EUXQV OHV PLHQV EORQGV XQ SHX GH VRQ FRX HW HQ DUULÕUH SODQ DX ORLQ WRXWH OD IDPLOOH TXL UHQWUH HQ SRXVVDQW GH YLHLOOHV YRLWXUHV G HQIDQW SOHLQHV GH WUÒVRUV GÒULVRLUHV
&KDQFH
(9$6,216 
H VXLV UHVWÒ HQYLURQ XQH KHXUH GDQV OD VDOOH GH EDLQV OH -WHPSV GH VRUWLU WRXV OHV PÒGRFV HW OHV ODPHV GH UDVRLU HW GH OHV FRQWHPSOHU DOLJQÒV OÎ FRPPH GHV VROGDWV GÒULVRLUHV $SUÕV M DL SOHXUÒ XQ SHX HW SXLV M DL WRXW PLV Î OD SRXEHOOH HW M DL DWWHQGX - HQWHQGDLV OHV SLD SLD SLD GH PHV SDUHQWV HW GH OHXUV LQYLWÒV Î WUDYHUV OHV FORLVRQV TXL VRQW SDV ELHQ ÒSDLVVHV l (W YRWUH ILOV DORUV WRXMRXUV SDV EDFKHOLHU " z /HXU ILOV Î HX[ WUD×QH VD GÒJDLQH GH ERXUJH GDQV OHV VRL GLVDQW JUDQGHV ÒFROHV KXPLOLDWLRQV HW IRUPDWDJH JDUDQWLV - LPDJLQDLV PD PÕUH  l & HVW XQ DUWLVWH PRQ ILOV LO D GHV TXDOLWÒV PDLV SDV FHOOHV TX LO IDXGUDLW GDQV OH V\VWÕPH VFRODLUH z7RXMRXUV Î PH GÒIHQGUH PD PÕUH (W PRQ SÕUH WRXMRXUV Î PH GHVFHQGUH PDLV VRXYHQW ÑD UHYLHQW Î SHX SUÕV DX PÓPH /D PÓPH QDXVÒH DX ERXW GX FRPSWH )LQDOHPHQW LOV VRQW VRUWLV VXU OH EDOFRQ DORUV M HQ DL SURILWÒ SRXU P ÒFOLSVHU MH PH GLVDLV TXH ÑD PH IHUDLW GX ELHQ GH SUHQGUH O DLU 4XHVWLRQ DLU M ÒWDLV VHUYL ÑD FDLOODLW PDLV TXHVWLRQ DPELDQFH QRFWXUQH MH SRXYDLV UHSDVVHU 'DQV PD YLOOH WRXW IHUPH WÜW VXUWRXW O KLYHU 5HVWHQW WURLV EDUV GRQW M DL UDSLGHPHQW IDLW OH WRXU VDQV UHQFRQWUHU SHUVRQQH GH PD FRQQDLVVDQFH 'HYDLHQW WRXV ÓWUH DX FKDXG FKH] O XQ RX O DXWUH PDLV EÓWHPHQW M DYDLV SDV SULV PRQ SRUWDEOH HW SXLV HVWFH TXH M HQ DYDLV HQYLH GH WRXWH IDÑRQ " - DL EX XQ FRFD HQ GLVFXWDQW DYHF GHV SRLYURWV GÒMÎ ELHQ DYDQFÒV SXLV MH VXLV SDUWL UÒFXSÒUHU PD PRE MH OD ODLVVH VDQV DQWLYRO WRXMRXUV HW HOOH HVW WHOOHPHQW SRXUULH TXH SHUVRQQH QH OD
 (9$6,216
YROH $SUÕV M DL IDLW OH WRXU SDU OH FLUFXODLUH HW M DL DWWHUUL DX MDUGLQ M DYDLV SDV WHOOHPHQW GH FKRL[ TXHVWLRQV DQLPDWLRQV WRXULVWLTXHV GDQV XQ UD\RQ GH FLQT NLORPÕWUHV PD PRE QH SHXW JXÕUH DOOHU SOXV ORLQ /H YLHX[ /D &KDQFH ÒWDLW OÎ FRPPH G KDELWXGH HV VD\DQW GH V DUUDQJHU XQ OLW SRXU OD QXLW )DLVDLW IURLG TXDQG PÓPH SRXU GRUPLU GHKRUV /D &KDQFH D VRUWL XQH ERXWHLOOH HW RQ D EX Î SHWLWH JRUJÒHV VRQ HDX GH IHX HQ GHYLVDQW VXU OH PRQGH (QILQ PRL VXUWRXW -H OXL DL UDFRQWÒ OD FRQYHUVDWLRQ DYHF 0RQVLHXU 6HYHULQ OH PDWLQ PÓPH FRPPHQW LOV PH JDYHQW WRXV FHV SURIV TXL YHXOHQW DEVROXPHQW TX RQ WUDYDLOOH HW TX RQ DLW OH EDF HW TXL YRLHQW PÓPH SDV TXH OD YUDLH YLH F HVW DLOOHXUV /D &KDQFH D JURPPHOÒ TXHOTXH FKRVH TXH M DL SDV ELHQ FRPSULV -H VXLV UHQWUÒ FKH] PRL GRUPLU /H OHQGHPDLQ DX /\FÒH 6DQGUD P D GLW TX RQ O DYDLW UHWURXYÒ PRUW GH IURLG OH YLHX[ /D &KDQFH GDQV OH MDUGLQ SXEOLF (W HOOH D DMRXWÒ  l 7X VDLV TXRL " 2Q GLW TX LO DYDLW ÒWÒ SURI DXWUHIRLV z