//img.uscri.be/pth/c791934d6a6dd5d8f07fe322a572a0cc6ace2d98
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

FULGURANCES NOUVELLES

De
236 pages
Trois heures, c'est la pause au Café de la Paix. Je m'installe tous les jours sur un banc du square en face. Et moi je peux observer le jeu des serveurs et des serveuses sortis sur le trottoir prendre l'air aussi. J'assiste à leurs amitiés, leurs amours et désamours... Comme son personnage, l'auteur observe le jeu des êtres et l'agitation du monde... Une série de récits bien croqués.
Voir plus Voir moins
)XOJXUDQFHV
¬ / +DUPDWWDQ   UXH GH O (FROH SRO\WHFKQLTXH  3DULV KWWSZZZOLEUDLULHKDUPDWWDQFRP GLIIXVLRQKDUPDWWDQ#ZDQDGRRIU KDUPDWWDQ#ZDQDGRRIU ,6%1   ($1  
&KULVWLQH 'HYLF
)XOJXUDQFHV
QRXYHOOHV
/ +DUPDWWDQ
$ PHV WURLV ILOOHV
/D IHPPH GH VD YLH
KRPPH Î O LPSHUPÒDEOH TXL SUHQG WRXV OHV PDWLQV OH /j  ‹ XQ DXWREXV H[DJÒUÒPHQW ERQGÒ ‹ HW TXL GDQV O DXWREXV OLW DWWHQWLYHPHQW DEVWUDLWHPHQW XQH JUDPPDLUH DOOHPDQGH HVW WRPEÒ WURLV IRLV DPRXUHX[ DX FRXUV GH VRQ H[LVWHQFH /D SUHPLÕUH IRLV LO DYDLW TXDWRU]H DQV HW GHYLQW DPRXUHX[ GH OD SHWLWH ERQQH GH VHV SDUHQWV GDQV OHXU ULFKH SURSULÒWÒ GH 6DLQW9DDVW HQ 1RUPDQGLH & ÒWDLW OD IHPPH GH VD YLH SHQVDLWLO WUÕV VÒULHXVHPHQW &KDTXH IRLV TX LO OD YR\DLW LO GHYHQDLW SLYRLQH HW HOOH V ÒFOLSVDLW MR\HXVH ULDQW GH VRQ ÒPRL /HV SDUHQWV V HQ ÒWDLHQW DSHUÑXV DYDLHQW UHQYR\Ò OD SHWLWH ERQQH HW PLV OH ILOV HQ SHQVLRQ ,O \ SDVVD GHX[ DQ QÒHV PRUQHV MXVTX Î FH TXH OD UXLQH GX SÕUH OH UHP×W DX O\FÒH G ÒWDW &RQVFLHQFLHX[ LO V DFTXLWWD GH VRQ EDFFDODX UÒDW HW PÓPH GH VHV FODVVHV SUÒSDUDWRLUHV /D SUHPLÕUH DQ QÒH Î 3RO\WHFKQLTXH LO ODUJXD OHV DPDUUHV HW HXW GHV PD× WUHVVHV FRPPH RQ GÒJXVWH XQ IUXLW /D GHX[LÕPH DQQÒH VRQ SURIHVVHXU GH SKLORVRSKLH ÒWDLW XQH IHPPH MHXQH HW G\QD
 )8/*85$1&(6PLTXH TXL OHV LQFLWDLW LQWHOOLJHPPHQW Î IDLUH GHV UHFKHUFKHV VXU RUGLQDWHXU (OOH ÒWDLW SOXV ÌJÒH TXH OXL 4X LPSRUWH  0DLV HOOH ÒWDLW PDULÒH Î XQ KRPPH ÒPLQHQW XQ DYRFDW WUÕV PÒGLDWLVÒ TXL Q DXUDLW SDV YRXOX YRLU VD FDUULÕUH EULVÒH SRXU XQH SHFFDGLOOH 3HFFDGLOOH O DPRXU GH VD YLH " 0DLV RXL F HVW FRPPH FHOD TX HOOH OXL UHSUÒVHQWD OHV FKRVHV TXDQG GDQV XQ JUDQG GÒFKD×QHPHQW O\ULTXH LO OXL DYRXD VRQ DPRXU HW VRQ GÒVLU GH IDLUH G HOOH VD IHPPH /H F–XU GÒFKLUÒ LO \ UHQRQÑD /H WHPSV SDVVD ,O Q DYDLW SDV ÒWÒ ELHQ FODVVÒ Î 3RO\ WHFKQLTXH HW IXW HPEDXFKÒ FRPPH VXEDOWHUQH ,O ÒWDLW SDVVÒ GH OD YRLWXUH DYHF FKDXIIHXU DX WD[L SXLV DX PÒWUR &HOD Q DXUDLW HX JXÕUH G LPSRUWDQFH V LO QH V ÒWDLW DPRXUDFKÒ G XQH VHFUÒWDLUH EORQGH HW JODPRXU FRPPH RQ HQ YRLW GDQV OHV PDJD]LQHV HW FRPPH LO VH GRLW DPRXUHXVH GH VRQ SD WURQ ,QIÒULHXU KLÒUDUFKLTXHPHQW LO GHYDLW UHFRQQD×WUH TX LO O ÒWDLW DXVVL SK\VLTXHPHQW DYHF VRQ YHQWUH EHGRQQDQW HW VD FDOYLWLH SUÒFRFH &HWWH IRLV LO DERUGD OD VLWXDWLRQ SKLORVR SKLTXHPHQW HW UHFRQQXW TXH OD VHFUÒWDLUH ÒWDLW VHQVÒH 0DLV LO GÒFLGD TXH FH VHUDLW OH GHUQLHU JUDQG DPRXU GH VD YLH  Î WUHQWHVL[ DQV VHV HVSRLUV V HQ ÒWDLHQW DOOÒV DYHF OD IHPPH LGÒDOH LO VH FRQWHQWHUDLW G DPLWLÒV YLULOHV HW GH YDJDERQGDJHV VDQV FRQVÒTXHQFH  -XVTX Î FH TX XQ MRXU JUÕYH GH PÒWUR LO PRQWÌW GDQV OH EXV   FRPPH PRQ ÌJH SHQVDWLO ,O GÒFRXYULW 3DULV VRXV XQ DXWUH MRXU FHVVD GH Q HQ FRQQD×WUH TXH OHV VRXWHUUDLQV HW VH GÒOHFWD Î O LGÒH GH SRX YRLU HQILQ UHYLYUH OHV VDLVRQV 6RQ HQWUHSULVH RXYUDQW XQH