//img.uscri.be/pth/6d0910415a7f2fa978679b15bc20f6affe5d54da
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Havana club

De
114 pages
Périple initiatique, recherche d'un soi en déliquescence sous les moiteurs et les exubérances tropicales. Dérives existencielles, touristiques et sexuelles, dérèglement, anéantissements, déchéance d'une occidentalité avide d'exotisme frelaté, délires et soifs. Ce livre déjanté nous plonge au coeur d'uen réalité du voyage actuelle et pitoyable.
Voir plus Voir moins© L’Harmattan, 2011
5-7, rue de l’Ecole polytechnique, 75005 Paris

http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr
ISBN : 978-2-296-56699-6
EAN : 9782296566996 +DYDQD&OXE

'XPUDXWHX?PH
QV 5RPD
&O?q?G LLWQRV/L?WUDLUHV/ L?JH
?GLWLRQV3XEOLERRN3DULV


H U J Q5?RVD
UHXHUHJ GVS PKD&QD&OX+DYDE
5RPDQ
Q /
+DUPDWWD

9LQFHQW/DPE HUW
QVLHY G
XQ EXWG? H W W H F SRTXH? R? HM PH P LV ? UHQWH
SRVHU HV R XWV WH ?VRUWV LOLWG
LQXW UJ QGLRVHV D P DLVSORUDEOHV ? G
OVXUHSXLVTX
LO?PH?RLVXQSHLWIDDXGHPRLW
H
1RUG QWLOD I G? Q H JURV V JHQXD QRLUV QVGD V OH F XUVRXOH YLR
QWLHOODQ
D SV D RUW I Q8 G OXJH? VSU?D X O
DUH W QW)LQDOHPH V OH
GVHQVIDRQGVQVODUDPVHHMWQHSHLVDDVDXPRLQV
TXRLTXH SOXV XUS R PSVH W ORQJ XU?SHLQD Y-
DLVD QGDSQWHHF
XSQHUOHXPQHP?HQIRLVLQFUH?XPQHP??UEVDRUG
GSHV(?WXUHQWRXVVRUWLQVSRLVWUIDRXVGX[GHQVODUDXH
2
FDQXR E OH DVQG HXLTWV S HVO HW HDX[RWS HVO HWQUH U?HEFRPHQ
L?WXXLQT H VDO HQX
G L?W?UHQXLQTV
W HQW?OHYDL
P LXT WHVOXDG
VDLVRQ V /HV DOP D LVP HU LYK HQ HDLWHLJQ ,O ? ?W HQ OHXY DLWS ,O
DLVVDQQ FH OD ? VG UWHR P H Y L DW XUH H QX
G H HV?UDQFVS HVG O?HV
X G VDXYDJH RF?DQ QX
G HO FL HO W
?WDL& FKRVH JUDQ G DVS VX S
\
Q H- LOX VQ DV ?WUH
G RLWU G HO L
PWHUGLWQ LO DLQ P HQ HU GHQU S
H P OHPHWU?HOQ ? LHUHP U S HO IWX HO FL H/ ?UHVHWQL MRX?HVUQ
HV G UWHLOVR HVP DVQG Y DLV Y L -H UHUHQG SFRP HO UXR S FRFH
U?S UHRUGX
G VHGL S H VP I L[DLV MH HO HXDTO O DUS HHXUGS ID?RQ
WFHW YRLU H G IILVDLWXV ,O FLHO HO DVS DDLP
LVQ MH HO H[HPS 3DU
H WXRU RUFHU I \
P H YRLUG VDQ V DQ ?WUH F RQ H G I DLW H YLW VHXM
HX T
H GQR P F H WRXW H GRQ P OHW WRX UXR S RVHFK H?P P OD VHHQ S MH
W F
HV HW HFDY UUDLXR P MH WY?UL? UHPL?UHS DP DLQVL HVW
& HQ
D L ODKRXUHW DPO
HVWF
?VH \HXUP[I OHVVFKRLVLUDQHW YHPQ V
H [FOXVL QVW LHUH H M HX T F H HI
QWDQG H[LW?VO FS RP FHV H G VHQW
U?S ? LUDQUWHSD
S P HG HFRXUDJ FH W HX LXT H
O[LVWHQ FH DVQG
VRXP HMRXU-H QX H?DQPFRPHOD&DYRXO
HU"VHUDLVMH

PLQHVEIX?
?5HJDUGH SH LW W XQH U F LRQ ?DW OO?OXLD $ P RQ QIDQW H
,O\LDOYWT?OTXSHDGUWQVODJHRXIUHOXP[LQH
QH
PRL DJLRQV SDUW F H K P\W H
X [LH FSU? GH O
LQFRQQX PLV D QJUDGLVVDLW Q PRLQVDQ ? ]K HF OOHH
XQH LQ I [RUDELQHOH XQH LQ I G H X UOH I W H XQ MRXU G H LJH QH
SULVG
XWQHDOHUJVVLY?HWQLO?0HVVHRUVXOLHSLVGD?Q
H
VDLGHVPDUTXHVPDQTX?HV
X UVRSDH TXWVKDXH
?$OOH] P?P? OXLD RXMRXUV W DLV I SDV FKLHU U?SRQ
P(OOHGH(DHJLVDY?OOHLDGYWDQVODFHX[GUHXPQH
QVVD OH SRLQW XQ XFU W ? QH VSD QLUH W LQVLD RXWW HXOV LVPD T XL
+&
UHQYHUV? WHUURQLQ
JDWLG R WQLRS QX DUUH]LE IOFRQR QX WRQ
JLWLPH ? GLV H MHVXUODG?IQVLYHO
OHV Y HUV ?H H[DVS? U H DWHOOW ?U?S W LWH S ?$OO?OX LD
DLVO \M
?XOLTIL?H HRXJDG OD VDQ G WQDVKO? VUHS HUQHRG P IDQW
VXU SHX TXHOTXH HOOH Y HUV W RXUQDL PH H - W F ULDL (OOH
?$OO?OXLD
?DHQQRFRUHQ
URS HOOH VDFXO?H P LP HXVWHQG ? HVO DVQG ?H?JDU DWLTHKXS HP
H W 0?P? W SDVV?UHQ DQV /HV
UULFLHU P\VW?UHGHO
XQLYHUVQRX
X G RXLVVDLV M H- F ?LQIDV DVVLX U G HVVDLV H P MH RL P HQ H?PU S
VX RUDQFHJQL H Q X UDLVRQ HHO X V W WH FH URX S W H LR X T VDYDLV
MH LHQE WDLVHQV H O MH D FHO O? WDYDL LO ?HVX HQV?HS WWHFH HG
GH WX$OO?OXLDF
HVW HUWLXQHF
\HX[ HVO HWVHW DXVVFK DQVV LVDLWG HW WWH D O HYDLWO HOOH DLQ
D P DLQP VD DVQG W UHQDLS H LOO Y LH /D HUVRQQHS W Q
LQH VVDL W?U
LX T HVHXX YLVT LW?DQ PXK
O H G UWDEOHVR S SXVQL JUDLVVH DO HW
/8% $9$1$ 8% /
IOHLV(DWSOHLDXRUWQPXHDHQWQSXGDHEHV?HWRPEUH
XQH ? UWLH I OXVLRQFF YH XQ QWEPHLVVH DRXW RXW W OH G HPRQ
RXVDWQLHEDYWXUDHF?O?KLIUFUFXVHUHUORHQVXOWHVVQLUVRHXY
L
QWPH RPPHF?QF ? RQGUHI VXU O H
GRXWWVRUPLVR?DXST2XHVUHHQ
o}?? ??
&+
?H?FROODJHVDYDQGG WO
FKDXVVXUHV VFXOHVLQX P VHV W?? YDLW D LXT W H VHXHO JHDLWYR\D
XL T UHOOHV QDWX DVWURSKHV FDW [DX RV?HVSLU?GS HWDQPUHPS
DS HDU?II LFKHE HMQHX HQX RLWHU G HG FHOOH VRIRQU GS HWVFK
? G HVP HG HLQWWW D DLVDM
Y JHFKDX HG YRLVLQ H DP
DSV HQ UXR S OLFFRPS D JHVWH X G HY LROHQF OD VDQ' DY HXP
HWWHXRTP DO UXV DOH FHQWU O
DOO?H YHUV FQ?VLGRQLHWU?PQ L P
Y R MD
YDLV JHDLHQDQ W P JHQV OHV HX T D ORUV DYLRQO
VDQ ' D O P
WDX?GE UHHXLQ P Y LH HQX
G DMHXUP H U?Y D LQEFX YR\DJH QR 0
HQFRUH SDUHLOODWW WH UUHJLJRHUDL
W VHUDL ?D XH T O? UHVWHUDLW Q
VDYH] 9 VRX LR P HYLQVG HW ULJUDQG HG DFKHYDLM
HLGVLSQL VH
HQV MHX HQX
G U?FRQIDWRUWQ H OHXRXU G OD VDQ G LWHVXQ (
RLDLGHHFRQPW?UDEOHPQVLGWUHVFHTDX
\H]GLFURX
HDXFRXS E HX T RUWP H? P DO HW URX M H? P H/ WUXRX P HOOH
VDUG HJU HVG ULDEO
? RW S
HO E WDY?UL DLW DY HQLJH DO HXT LVWDQG DHLQPHQGO /H
HUD(H?SOOHVRXLQ ULDLW
L SRXV OOH( UHL G W WRX YHXW LX T FH WDFFRUG
VDQ HQ D FHO VDLHQ W
G WRXV W UH
D G X ULHQ DLW DY Q
\ LO YHV D UFKL HVO HW UDQF?XUV OHV
LUH G H O ? W DFFRUGDL V
H[FOXV OHV ULV SFRP \ LOOHIDP DO D QVG
W DUG OH VXU VLDFTX QX I RUWXHQ HQX W ?FR? D\DQW L?FHS HQX
$9$1$
UPLQDEOHVMDPEHVG H LQW HVVH FRXUW
K?W RXW W
?7DQW S LV 0DLV M H VXLV H PEDUUDVV? & R QIRQGX ([
Q L GH RXLOOHU I OD KH S RF G X R V G
?%LHQ9RXVOHVDXUH] SR RLV IXUXQHLQHSURFK D
??YLGHPPHQW{
YRLU P?PH VL M H Q
DL M PDLV D ? ? W QH XFIHW XQ LQIL PH QWLQVWD
RXV?2XLH[FXVH]Y
ORUVSRXUTXHSULWDPH KROTXHF
Q
HXUHQW G
DLOOHXUV H HQVXLW SOXV S RXU PRL V H F UHJDUGV
LQHV-W?Y
LVVDXQLJ?QSHVHU? QFH LV D-
?W U?QWH GQV D XUOH
VXUWRXW
XQH&GV
DJLW+TX
LODSDV
HOHOIILRFL
LPLFUREHVD QW H Y LWU VD F RQWUH DJJOXWLQ?H HI DF OD DYHF
DVVHSSUWR QR P HG WRRK S OD DUDQSWP FR HQ HDJULPF HG U?OHG
QHX ILW LHUDQRX G H O F?O?EUH ?OHO
UVX DUULY?H QR P ?
HVYROHUHQOLQR E PHPV W DX YLH9RLO?TXL?WDL
DJHUVDXVVL H VSDVV D XWU VH/HV
H
OOHX T W WHQDUIDLHPS Y LV -H HOH[HUSS D UHWLU HV OOH(
RLM
H[FXHVWEWUDYDLOQPDLGXR
VH]?&
VHPDODGRHHW{MHVXS S
HG UHLG UXR S WJUDWXH L HWXGWWL
H]LQ DJLP Y VRX H 1 JHDQ ? WU Q VDWLRHQ V HQX FH
VW W ( ?
VVLMHVXDX ?VRO?LVG
D FHO H' FURLV H- I RLVUR S DLQHFKH G D VS DUDX \
Q ?,O
DHPOLVG?VRO?VDFKHE OH]
DDQRQUGS P L VLVX H - UH WHQG DW \
P VDQ H I DLU OH ? G DL-
VLHU
LQVW UXFW LRQV OHV OLUH GH SHLQH
OD ULV S DVS DL
Q H- LUHG Y[MHHX LWX ?WU ' ?WHUUDW ILQHQ V?FX
[DX ?JR?GW?H ?WHVVHK HQX WDUG SHX QX HUDUTXHPU I LW HP
PRQVLHXU ? F KRVHVO FHV XUR S HWV VDFK GHVH [LVWH?,O
/8% $9$1$ 8% /
PRQGLVWH
?7RXULVPH"U?S?WLO D W LHQWLPSDW
HV" ?9RXVGLW
,O XWH XQ LUD XYDLVPD - H Q
LJQRUD LV S RLQW T X
LO L D Y W D
H HW HM QH LGVLUD?V PHQW?VUH
XQH EOOHD PHP? L LQWDPULDOLVWHS? -H UXVF ERQ PH SQHUHU
GUH
?0?OH SOXV RX PRLQV QWHHU W QV D XQ XSH SOXV XQ
?7RXULVPH ORUVD EHIMDRXDL W H QRQ HM QH RXVY
SUHQGV QWXQHPHXFD S R XU H F J QUHH GH KRVHF V ?RUH PLR ?
PRL
L-H
RVDQVXVXQFOLQG
?LOUWGD?VHGX[\HX[H?OD
&+VKHUP?WLTXHVVLHXUO
DJHQWGHVGRXDQH
OD ULW S OHX E FDFKHW QX
G LX T DVVHSUWRS RQP HVHPHXUWKXQ
IXW H& DLWHI WRXW H ?WDLW SRV UR S RQ P ? H ? LG VRQ ?FRXDJ?HU G
HXR P HXQ DFK IILD O, W WURXHYHU HQ HFKRXE OD WU?HQ FRQF IRLV
?FLOH"URXE SLP H]QUHQXHS?9RXVP
QR P DQYU? WUHRX HQ LVVX H- ?HDUPO
? [HXG WHWVHSDQ ? WUHP
HX[\HXG[ HHQOHVW HFUDYYDQD+DH?/ ?H DHQWUQRVIDLUHPS
DXWRULV? D UPH XQH SDUW TXHOTXH
?6H[HSRUI DYRU
U JRULVHUILFKH
FDW? RX F ODVVHU RX HUWRULHUU?S ? GILQUL H P ? IILUHVX X S UDLW
DX LX T [XWHVWLQLQ D VU?VLGX H G DOHLQKH HW FWH HU?JDJ G FRUHHQ
HQWHPODEE URS HYDLVG H - URXHWWHVO HVG DYDLW LO HXS QX FXOD
UH O, X?HE H G WX? EG QX WHX \ O, RFKUDSDLS HQ
P H- JDQV?VL
RU WUHVSLUD RLUHV WURXV HWLWV S GH F? HU S W WDL ? H Y HUU /H
HUVWL D?UHLXRQ G DO ? LOW\DRD E HLVPU?7X"R
$9$1$