//img.uscri.be/pth/a06242c1113c8beda6ab65471f473a54a085e7a6
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Je vais sauter ce soir

De
124 pages
Ce recueil de nouvelles à chute réunit quelques textes plutôt ludiques où il s'agit de mystifier le lecteur et d'autres, plus sérieux, mis au service de la dénonciation des grands fléaux sociaux : la violence sous toutes ses formes, le chômage, les effets pervers de la société de consommation et du spectacle. Au total, un ouvrage de notre temps, fait pour notre temps, écrit dans un style qui surprend par sa modernité.
Voir plus Voir moins
Jean-Louis Robert
ce Je vais sauter  soir et autres nouvelles à ch
Je vais sauter ce soir et autres nouvelles à chute
Jean-Louis Robert
Je vais sauter ce soir
et autres nouvelles à chute
Du même auteur
Contes Larzor et autres contes créoles,L’Harmattan, Paris, 1999. Dédalage, Orphie-Département de la Réunion, Chevagny sur Guye, 2003. Le petit erre, Orphie-Département de la Réunion, Chevagny sur Guye, 2005.
Poésie Au nom de l’impur, Grand Océan, Saint-Denis de la Réunion, 2000. Mettre bas la capitale la poésique j’ouïs, Orphie, Chevagny sur Guye, 2003. Tramayaz, K’A, Ille sur Têt, 2007.
Romans A l’angle malang, Grand Océan, Saint-Denis de la Réunion, 2004. Creuse, ta tombe, K’A, Ille sur Têt, 2007.
Nouvelles Concours de bleus,L’Harmattan, Paris, 2009 © L’Harmattan, 2013 5-7, rue de l’Ecole-Polytechnique, 75005 Paris http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr ISBN : 978-2-343-01484-5 EAN : 9782343014845
-H YDLV VDXWHU FH VRLU
XHO ÌJH HOOH SHXW DYRLU FHWWH WDFKH " 7UHQWH 4 4XDUDQWH &LQTXDQWH 3DV WUHQWH (QWUH TXDUDQWH HW FLQTXDQWH 'LVRQV TXDUDQWHFLQT SRXU HQ ILQLU /D PR\HQQH6RPPH GH WRXWHV OHV GRQQÒHV QRPEUH GH GRQQÒHV -jDL WRXMRXUV SDV FRPSULV OD GLIIÒUHQFH HQWUH PR\HQQH HW PÒGLDQH 3RXUWDQW D HVVD\Ò GH PjH[SOLTXHU $GÕOH (W SXLV LO HVW V\PSD QRWUH SURI GH PDWKV 1RXV H[SOLTXH HW QRXV UÒH[SOLTXH TXDQG LO YRLW TXH QRXV QH FRPSUHQRQV SDV 0RL MjHVVDLH GH SLJHU FH TXjLO GLW HQ IL[DQW OH EOHX GH VHV \HX[ 4XHOV \HX[ LO D (W TXDQG LO ÒFULW DX WDEOHDX /D PÒGLDQH GjXQH VÒULH VWDWLVWLTXH MH QjDL Gj\HX[ TXH SRXU OD SDUWLH LQIÒULHXUH GH VRQ DQDWRPLH VHV IHVVHV TXRL 6L PXVFOÒHV VL IHUPHV 3DV FRPPH FHOOHV GH OjDXWUH WKRQ 3DV VL WKRQ TXH ÑD IDXW FURLUH SXLVTXjLO D OjDLU GH WURS ELHQ VjHQWHQGUH DYHF HOOH 7RXMRXUV Î OXL VRXULUH Î OXL IDLUH OHV \HX[ GRX[ 4XjHVWFH TXjLO OXL WURXYH GRQF " 1H VRQW SDV GX PÓPH ÌJH )ÒOLFLWDWLRQV %ULFH 7UÕV WUÕV ERQQH UÒGDFWLRQ /jH[SUHVVLRQ HVW ÒOÒJDQWH /H YRFDEXODLUH HVW UHFKHUFKÒ /H GHYRLU HVW WUÕV ELHQ FRQVWUXLW -H QjDL UHOHYÒ DXFXQH IDXWH GjRUWKRJUDSKH FH TXL QjHVW SDV OH FDV SRXU FHUWDLQV FHUWDLQHV SRXU ÓWUH SOXV SUÒFLVH VXLYH] PRQ UHJDUG 4XL VjHQYRLHQW GHV SHWLWV PRWV SHQGDQW TXH MjDL OH GRV WRXUQÒ 7HQH] MjHQ DL WURXYÒ XQ KLHU MH QH VDLV SDV VjLO D ÒWÒ ÒFULW SDU TXHOTXjXQ GH FHWWH FODVVH 6L FjHVW OH FDV OD SURFKDLQH IRLV QjÒFULYH] SDV 4XDQG HVWFH NRQ OH IDLHQW " DLHQW PDLV 7
DLW 4XDQW DX NRQ FH QjHVW SDV N PDLV TX DSRVWURSKH 4X FRPPH OHV SUHPLÕUHV OHWWUHV GH OD FRQMRQFWLRQ GH VXERUGLQDWLRQ Î YDOHXU WHPSRUHOOH LQLWLDOH PDLV VDQV OD PDMXVFXOH DX T /H VLHQ LO HVW SOXWÜW PDMXVFXOH VRQ FXO F X O (Q SOXV HOOH QH VDLW SDV VjKDELOOHU &H SDQWDORQ FjHVW SDV SRXU OHV JURVVHV /XL LO HVW FODVVH 6jKDELOOH MHXQH 'RLW DYRLU YLQJW DQV RX WUHQWH $OOH] IDLVRQV OD PR\HQQH 9LQJWFLQT 0H GHPDQGH FH TXjLO SHXW WURXYHU Î XQH URPELÕUH GH TXDUDQWHFLQT DQV DX PRLQV 3RXUUDLW ÓWUH VD PRWKHU 'RLW DYRLU GHV WDOHQWV FDFKÒV %LHQ FDFKÒV 0RL MjDL SDV SHXU GH OHV PRQWUHU PHV WDOHQWV ,O QH OHV YRLW SDV RX TXRL " +LHU OD &3( PjD FKRSÒH HW PjD REOLJÒH Î UHFRXYULU PRQ WRS GX WVKLUW GX EDKXW (QFRUH XQH MDORXVH 0DLV FjÒWDLW DSUÕV OH FRXUV GH PDWKV )DXW YUDLPHQW DYRLU OHV \HX[ GDQV VD SRFKH SRXU QH SDV OHV YRLU 3DV OH FDV GX YLHX[ FRFKRQ TXL FRXFKH DYHF PD UHXP GHSXLV TXH OH SDWHUQHO VjHVW WLUÒ 'HSXLV DYDQW SHXW ÓWUH &jHVW SRXU ÑD TXjLO VjHVW WLUÒ $OLFH ERQ GHYRLU 7X DV IDLW GH JURV SURJUÕV &D VHUDLW HQFRUH PLHX[ VL WX FKRLVLVVDLV SOXV MXGLFLHXVHPHQW WHV IUÒTXHQWDWLRQV /jH[SUHVVLRQ HVW FODLUH OjRUWKRJUDSKH VjDPÒOLRUH OjLQYHQWLRQ HVW VDWLVIDLVDQWH -H WjDL PLV 4XDQW DX[ DXWUHV YRXV OLUH] OHV REVHUYDWLRQV TXH MjDL SRUWÒHV VXU YRV GHYRLUV 3RXU YRXV VLWXHU MjDL LQGLTXÒ Î FÜWÒ GH YRWUH QRWH OD PR\HQQH GH OD FODVVH HOOH QjHVW SDV EULOODQWH  %ULFH WX YHX[ ELHQ GLVWULEXHU OHV FRSLHV Î WHV FDPDUDGHV "
8
6L HOOH VDYDLW TXH FjHVW PRL TXL DL ÒFULW IDLHQW DLHQW MH FURLV TXjHOOH EDLVVHUDLW PD QRWH 6L HQ SOXV HOOH DSSUHQDLW TXH MjDL IDLW IDLUH PRQ GHYRLU SDU *UHJ XQ SRWH GX O\FÒH GjÎ FÜWÒ OÎ MH FURLV TXH ÑD VHUDLW FDUUÒPHQW OD FULVH FDUGLDTXH -H YDLV OXL GLUH ´D IHUDLW OHV DIIDLUHV GH PD FRSLQH $GÕOH 7LHQV OD YRLOÎ TXL PH IDLW DLW GH JUDQGV VLJQHV $WWHQWLRQ $GÕOH WX HV GDQV VRQ FROOLPDWHXU 'RLW \ DYRLU XQ SHWLW PRW TXL FLUFXOH %LQJR FjHVW %DUEDUD TXL OjD $WWHQG TXH OjDXWUH ÒFULYH DX WDEOHDX 4XjHVWFH TXjHOOH IDLW DLW " 'DE HOOH ÒFULW OD GDWH DX WDEOHDX DYDQW GH YRLOÎ RQ \ HVW QRXV GHPDQGHU FRPPH VL QRXV ÒWLRQV HQFRUH GHV JDPLQV GH 6RXOLJQH] OD GDWH HQ URXJH $XMRXUGjKXL QRXV FRPPHQÑRQV OjÒWXGH GX URPDQ GH *RHWKH/HV 6RXIIUDQFHV GX MHXQH :HUWKHU VRXOLJQH] OH WLWUH &jHVW XQ WH[WH TXL YD FHUWDLQHPHQW YRXV SODLUH 4XjHVWFH TXjHOOH HQ VDLW " 4XjHVWFH TXjHOOH FRQQD×W GHV VRXIIUDQFHV GHV MHXQHV " $WHOOH MDPDLV ÒWÒ MHXQH FHWWH EORQGDVVH " -H SHX[ SDV EODLUHU OHV EORQGHV MjDLPH SDV OD OHFWXUH (OOH QRXV D GHPDQGÒ XQ UÒVXPÒ GX ERXTXLQ &RPPH FjHVW RULJLQDO 2Q OjD IDLW VRQ UÒVXPÒ PDLV RQ VjHVW PLV Î KXLW SRXU OH IDLUH &KDFXQH HQ D IDLW XQ KXLWLÕPH 0RL MH PH VXLV WDSÒ OHV SUHPLÕUHV SDJHV HW $OLFH OHV GHUQLÕUHV /HV VL[ DXWUHV GX FOXE VH VRQW SDUWDJÒ OH UHVWH (OOHV VRQW SDV DX FRXUDQW GH QRWUH SODQ 3DV SUÓWHV ´D D ÒWÒ OH ERUGHO TXDQG LO D IDOOX WRXW PHWWUH HQ FRPPXQ 2Q VDYDLW SOXV GH TXHOOH FRXOHXU ÒWDLW OH FRVWDU GH EDO GH :HUWKHU 1L FHOOH GH OD SHOXUH GH &KDUORWWH &jHVW ILQDOHPHQW %DUEDUD TXL D DSSRUWÒ OHV UÒSRQVHV $XUDLV Gâ OD PHWWUH GDQV OH FRXS -DXQH HW EOHX SRXU OH
9