//img.uscri.be/pth/69ffa726022dff791ce2fbc8181486bb86bd44b0
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

L'exil dans la vapeur

De
192 pages

La vapeur aveugle les yeux de Siham, jeune femme immigrée qui, un jour prend le large, toutes voiles au vent pour naviguer vers son Amérique. Elle échoue au coeur du hammam et elle s'oublie progressivement dans le quotidien, entraînée par le bruissement de l'eau et le vacarme des baigneuses...

Publié par :
Ajouté le : 01 novembre 2010
Lecture(s) : 47
EAN13 : 9782336265599
Signaler un abus
L’exil dans la vapeur
© L’Harmattan, 2010 5-7, rue de l’Ecole polytechnique, 75005 Paris http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr ISBN : 978-2-296-13123-1 EAN : 9782296131231
Habiba Benhayoune L’exil dans la vapeur roman L’Harmattan
&KDSLWUH ,
/D UHQFRQWUH
DULV 6DPHGL VRLU /D VDOOH 3OH\HO 6XU VFÕQH O RUFKHVWUH 3 QDWLRQDO GH O ,OH GH )UDQFH FRQWLQXH GH MRXHU FUHVFHQGR $EHQGEOÍWWHUYDO]HU XQH VXLWH GH YDOVH SRXU RUFKHVWUH GH -DFTXHV 2IIHQEDFK 6L[ PLQXWHV GH FHWWH PÒORGLH VXIILVHQW Î ÒYHLOOHU HQ PRL XQH YLYH HW SURIRQGH ÒPRWLRQ /D VHQVDWLRQ SURYRTXÒH SDU WRXV OHV LQVWUXPHQWV GH PXVLTXH UÒXQLV P HPSRUWH DXSUÕV GH 6LKDP - DLPHUDLV WHOOHPHQW SDUWDJHU FH PRPHQW DYHF HOOH &H PRPHQW VL GÒOLFLHX[ HW HQYRâWDQW TX HOOH QH FRQQD×W SDV 6LKDP TXL YLW GDQV O HQIHU GX KDPPDP (OOH P DFFRPSDJQH SDUWRXW GDQV PD YLH SULYÒH GDQV PHV ORLVLUV (OOH HVW WRXMRXUV SUÒVHQWH (OOH QH TXLWWH SOXV PRQ HVSULW -H QH SHX[ SDV O RXEOLHU GHSXLV QRWUH SUHPLÕUH UHQFRQWUH{ - DVSLUH QRQ VHXOHPHQW Î H[SORUHU VRQ HQYLURQQHPHQW GH WUDYDLO PDLV Î GÒFRXYULU FHWWH MHXQH IHPPH VL FKDOHXUHXVH HW GÒERUGDQWH G DWWHQWLRQ 0DUGL SOXVLHXUV PRLV DXSDUDYDQW PRQ MRXU GH FRQJÒ -H GÒFLGH G DOOHU DX KDPPDP VLWXÒ GDQV XQH UXH DQLPÒH GH OD FDSLWDOH HW TXH P D UHFRPPDQGÒ XQH DPLH -H YDLV HQILQ UHQRXHU DYHF FH OLHX GH ELHQÓWUH TXH MH Q DL SDV IUÒTXHQWÒ GHSXLV GH QRPEUHXVHV DQQÒHV 'HSXLV O HQIDQFH
/ (;,/'$16/$9$3(85
-H YDLV SURILWHU GH FHWWH RFFDVLRQ SRXU SUÒSDUHU PD SHDX DX VROHLO GH O ÒWÒ TXL DSSURFKH &HSHQGDQW MjDSSUÒKHQGH FHWWH SUHPLÕUH YLVLWH -H PH SUÒVHQWH Î OD UÒFHSWLRQ GX KDPPDP SRXU P DFTXLWWHU GX IRUIDLW FKRLVL ,O V DJLW GX GURLW G HQWUÒH G XQ JRPPDJH HW G XQ PDVVDJH 3RXU XQH SUHPLÕUH IRLV FH VHUD VXIILVDQW /D UÒFHSWLRQ HVW VÒSDUÒH GX VDORQ GH WKÒ SDU XQ SDUDYHQW HQ 0RXFKDUDELHK HQ ERLV ILQHPHQW FLVHOÒ ,O PH VHPEOH HQWUDSHUFHYRLU XQ YLVDJH GHUULÕUH FH SDQQHDX 8Q YLVDJH GH IHPPH GÒSDVVH GjXQH WÓWH FHWWH SHWLWH FORLVRQ SRXU UHJDUGHU GDQV PD GLUHFWLRQ 8QH MROLH MHXQH IHPPH HQ EORXVH EODQFKH IDLW VRQ DSSDULWLRQ ‹ -H SDULH TXH YRXV YHQH] SRXU OD SUHPLÕUH IRLV GLW FHWWH FKDUPDQWH HPSOR\ÒH 6L MH SHX[ YRXV ÓWUH XWLOH SHQGDQW YRWUH VÒDQFH Q KÒVLWH] SDV Î PH IDLUH VLJQH MH P DSSHOOH 6LKDP $JUÒDEOHPHQW VXUSULVH SDU O DFFXHLO GH FHWWH MHXQH IHPPH MH OXL UÒSRQGV  ‹-H YRXV UHPHUFLH -H VXLV 0\ULDP - DYRXH TXH MH PH VHQV XQ SHX SHUGXH GDQV FH OLHX&H SUHPLHU FRQWDFW PH VHPEOH IDFLOH O DFFXHLO ÒWDQW FKDOHXUHX[ FRPPH DYHF XQH YLHLOOH FRQQDLVVDQFH -H UHVVHQV WRXWHIRLV XQH LPSUHVVLRQ DPELJXÔ G DWWLUDQFH HW GH UÒSXOVLRQ SRXU FHW XQLYHUV SDUWLFXOLHU P\VWÒULHX[ HW FRQILQÒ 3HX RUGLQDLUH SRXU TXHOTXjXQ FRPPH PRL TXL DL EDLJQÒ HQIDQW GDQV GH WHOV OLHX[ 6LKDP P LQGLTXH O DFFÕV GH OD SUHPLÕUH VDOOH TXL HVW Î OD IRLV OD VDOOH GH GÒVKDELOODJH GH UHSRV HW GH GÒWHQWHHO
/ (;,/'$16/$9$3(85 
 JXHOVDDYHF GHV EDQTXHWWHV HQ GXU VXUÒOHYÒHV VFXOSWÒHV GH  PRVDØTXHV UHFRXYHUWHV GH QDWWHV GH MRQFV XQHKVLUD  4XHOTXHV FRXVVLQV HQ YHORXUV DX[ FRXOHXUV FKDWR\DQWHV DJUÒPHQWHQW FHV QDWWHV &HWWH VDOOH PH IDLW SHQVHU DX[ FRXUV LQWÒULHXUHV IHUPÒHV GHV 5LDG 5LDG ERUGÒV G XQH JDOHULH G DFFÕV DX[ GLIIÒUHQWHV KDELWDWLRQV 5LDG DFFXHLOODQWV DX[ ORJHPHQWV VLPSOHV HW FRQIRUWDEOHV VXSSRUWÒV SDU GHV FRORQQDGHV $SUÕV OD YLVLWH GHV OLHX[ SRXU PH PHWWUH Î O DLVH PRQ JXLGH P LQGLTXH OHV YHVWLDLUHV HW PH VRXKDLWH OD ELHQYHQXH DX KDPPDP (OOH V ÒORLJQH GLVFUÕWHPHQW VDQV TXH MH P HQ DSHUÑRLYH PH ODLVVDQW OÎ GHYDQW GHV IHPPHV TXL V DSSUÓWHQW Î HQWUHU DX EDLQ -jRXYUH XQ FDVLHU DYHF OD FOÒ UHWHQXH SDU XQ EUDFHOHW HQ ÒODVWLTXH UHPLVH SDU OD UÒFHSWLRQQLVWH HQ VRUV XQ SHLJQRLU XQH VHUYLHWWH GH EDLQ ± OD SODFH MH GÒSRVH PHV DIIDLUHV SHUVRQQHOOHV -H UHIHUPH OH FDVLHU HW HQWRXUH OH EUDFHOHW DXWRXU GH PRQ SRLJQHW -H UHYLHQV VXU PHV SDV HW PH WURXYH GH QRXYHDX GDQV OD VDOOH GH GÒWHQWH 'DQV FHWWH SLÕFH XQH IRQWDLQH FHQWUDOH HQ PDUEUH GÒFRUDWLYH DWWLUH PD FXULRVLWÒ 3DUVHPÒH GH SÒWDOHV GH URVHV IORWWDQW Î OD VXUIDFH HOOH VH GUHVVH PDMHVWXHXVHPHQW 8QH HDX SDLVLEOH V HQ ÒFRXOH FRQWLQXHOOHPHQW /D PRVDØTXH DX IRQG GX SHWLW EDVVLQ VHPEOH GDQVHU JUÌFH DX UHPRXV SURYRTXÒ SDU OD FKXWH GH O HDX /D IRQWDLQH FKDQWRQQH 0RQ UHJDUG V DWWDUGH VL ORQJXHPHQW VXU OH VSHFWDFOH VSOHQGLGH TXL V RIIUH Î PHV \HX[ TXH M HQ RXEOLH OH WHPSV HW OD UDLVRQ GH PD YLVLWH  6DOOH GH UHSRV GH GÒWHQWH DSUÕV OH EDLQ DX KDPPDP  1DWWH WLVVÒH Î SDUWLU GH SDLOOH IUD×FKH SOXV IDFLOH Î PDQLSXOHU 3XLV OD QDWWH HVW VÒFKÒH DX VROHLO DYDQW VRQ XWLOLVDWLRQ
/ (;,/'$16/$9$3(85
-XVTX Î FH PRPHQWOÎ MH Q DL SDV O LPSUHVVLRQ G ÓWUH DX KDPPDP -H QH YRLV SOXV OHV FRUSV GHV EDLJQHXVHV  OD IRQWDLQH DFFDSDUH Î HOOH VHXOH WRXWH PRQ DWWHQWLRQ (OOH PH SURFXUH GH OD IUD×FKHXU SDU OH EUXLVVHPHQW GH O ÒFRXOHPHQW GH VRQ HDX 6LKDP V DSSURFKH GX FKHI G –XYUH (OOH PH MHWWH XQ UHJDUG IXUWLI 7RXW HQ HIIOHXUDQW O HDX GH VHV GRLJWV HOOH SURYRTXH GH SHWLWV UHPRXV (OOH VHPEOH V DPXVHU ‹/D IRQWDLQH DSSRUWH XQ SHX GH IUD×FKHXU Î FHW HQGURLW 3DUIRLV GDQV FHW ÒWDEOLVVHPHQW HQ ÒFRXWDQW O HDX UXLVVHODQWH GH FHWWH IRQWDLQH MH PH VHQV WUDQVSRUWÒH GDQV XQ 5LDG DX PLOLHX G XQ SDWLR HQVROHLOOÒ / ÒFRXOHPHQW GH O HDX DSDLVH OD IDWLJXH 9RXV VDYH] 0\ULDP VL YRXV YRXV UDSSURFKH] G HOOH DYHF XQH ÒFRXWH DWWHQWLYH HOOH YRXV PXUPXUH XQ K\PQH Î OD YLH PH GLWHOOH 6XU OH PRPHQW MH QH FRPSUHQGV SDV OH PHVVDJH TX HOOH P DGUHVVH -H VXLV IDVFLQÒH SDU OH GÒFRU /HV PXUV  VRQW WDSLVVÒV GH]HOOLMPXOWLFRORUHV TXH OD OXPLÕUH WDPLVÒH HPEHOOLW )DFH Î OD IRQWDLQH VXU OD GURLWH MH UHPDUTXH DX IRQG GH OD SLÕFH XQ IDXWHXLO URXJH -H P HPSUHVVH GH OXL GHPDQGHU Î TXL LO HVW GHVWLQÒ ‹ ,O HVW UÒVHUYÒ Î OD IXWXUH PDULÒH OD YHLOOH GH VHV QRFHV ORUVTX HOOH HVW SULVH HQ PDLQV SDU QRV VRLQV PH UÒSRQG OD MHXQH IHPPH 'DQV TXHOTXHV KHXUHV FHWWH VDOOH VHUD SDUIXPÒH SDU GHV HIIOXYHV G HXFDO\SWXV PÒODQJÒV Î O RGHXU GX WKÒ Î OD  3LÕFHV PLQXVFXOHV GH WHUUH FXLWH ÒPDLOOÒH SHUPHWWDQW XQ GÒFRU JÒRPÒWULTXH ULJRXUHX[ HW FRPSOH[H