//img.uscri.be/pth/cab6fa633ca68bd66d0966716e8cfa853b0cc087
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

L'ordre des choses

De
227 pages
Le paradis terrestre existe réellement, quelque part entre l'ile aux Fleurs et la Grand Pays, aux marches du palais de la création, aux confins d'un passé troublant de grâce et d'un avenir débordant de joie. telle est la robuste leçon de choses que nous enseigne ce roman, avec une merveilleuse délicatesse de sentiments. Ce roman est fait de récits gigognes où se confondent rêves et réalités, à déguster par petites gorgées de bonheurs simples et profonds.
Voir plus Voir moins
© L’Harmattan, 2012 5-7, rue de l’Ecole polytechnique, 75005 Paris
http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr
ISBN : 978-2-296-99675-5 EAN : 9782296996755
L’ordre des choses
Roger Gottwalles
L’ordre des choses L’Harmattan
7RXWH PDLVRQ HQ HIIHW HVW FRQVWUXLWH SDU TXHOTX XQ PDLV FHOXL TXL D FRQVWUXLW WRXWHV FKRVHV F HVW 'LHX +ÒEUHX[ 
± *ORULD PRQ ÒSRXVH ELHQDLPÒH Î )UDQFLV /RPEDUG PRQ DPL GH ORQJXH GDWH HW Î /DXUHQW +D\DW SHLQWUH HW SKRWRJUDSKH GH WDOHQW DLQVL TX DX[  OLYUHV GH OD ELEOLRWKÕTXH GX O\FÒH IUDQÑDLV GH 0ËODJD WÒPRLQV PXHWV GH O ÒFULWXUH GH FH URPDQ
 &KDSLWUH ,
DL ORQJWHPSV FÜWR\Ò 6HUJH -XUGDQ DYDQW TX LO QH GHYLHQQH -FH SHLQWUH GHV OXPLÕUHV FÒOHVWHV GHV DUEUHV GH OD IRUÓW GHV PRQWDJQHV GHV SODLQHV FH SD\VDJLVWH UHPDUTXDEOH DX WDOHQW UHFRQQX HW DSSURXYÒ GDQV OH PRQGH HQWLHU  -H IXV VRQ DPL GXUDQW XQH DGROHVFHQFH TXL GÒEXWD SRXU PRL Î O ÌJH GH TXDWRU]H DQV DSUÕV DYRLU ÒWÒ HQYR\Ò SDU PHV SDUHQWV VXU OH FRQWLQHQW DXSUÕV G XQ RQFOH SDWHUQHO  ,O DYDLW ÒWÒ GÒFLGÒ TXH MH VXLYUDLV OHV FRXUV G XQH VHFWLRQ OHWWUHV HQ UDLVRQ G XQ DPRXU SUÒFRFH SRXU OD OHFWXUH GRXEOÒ G XQ GÒVLU HQFRUH LQFHUWDLQ G H[HUFHU XQ MRXU OH PÒWLHU G ÒFULYDLQ  / RQFOH -RVÒ D\DQW HQVHLJQÒ OD OLWWÒUDWXUH GDQV XQH XQL YHUVLWÒ GH UHQRP G XQH YLOOH GX QRUG SURIHVVDLW QRQ SDV RIILFLHOOHPHQW PDLV HQ GLOHWWDQWH DX JUDQG FROOÕJH TXH M DYDLV FKRLVL GH IUÒTXHQWHU (Q HIIHW FKDTXH PRLV O DGPLQLVWUDWLRQ GH O ÒFROH OXL RFWUR\DLW GHX[ KHXUHV SRXU TX LO P×W Î SURILW VHV GRQV GH FRQIÒUHQFLHU DXSUÕV GHV ÒOÕYHV GX VHFRQG F\FOH -H FRPSWDLV PRL DXVVL P HQULFKLU DX FRQWDFW GH VRQ DPSOH FXOWXUH  /D VÒSDUDWLRQ G DYHF PHV SDUHQWV IXW XQ PRPHQW SÒ QLEOH GH PRQ DGROHVFHQFH 0RQ SÕUH HW PD PÕUH PH FRQGXLVLUHQW GDQV OHXU YRLWXUH SDVVÒH GH PRGH MXVTX DX SRUW
/ 25'5('(6 &+26(6
Rä M HPEDUTXDL SRXU XQH WUDYHUVÒH TXL GHYDLW GXUHU XQH QXLW  %LHQ TXH QRXV VâPHV TXH FHWWH VÒSDUDWLRQ QH VH SURORQ JHUDLW SDV LQGÒILQLPHQW QRXV YHUVÌPHV WRXV TXHOTXHV ODUPHV DX PRPHQW GH QRXV TXLWWHU -H YRLV HQFRUH PRQ SÕUH HW PD PÕUH PH IDLUH VLJQH GHERXW VXU OH TXDL DORUV TXH GÒMÎ OH EDWHDX V ÒORLJQDLW 3URJUHVVLYHPHQW OHXUV VLOKRXHWWHV GÒFUXUHQW SXLV OD VLUÕQH ÒPLW XQ UÌOH SURIRQG SDUDLVVDQW VRUWLU GHV HQWUDLOOHV PÒFDQLTXHV GX SDTXHERW  8Q YHQW WLÕGH FLUFXODLW DXGHVVXV GH OD PHU HW MH SURILWDL GH VD SUÒVHQFH ELHQIDLVDQWH SRXU P DWWDUGHU VXU OH SRQW MXVTX Î OD QXLW WRPEDQWH - DYDLV SULV SRVVHVVLRQ G XQH FKDLVH ORQJXH Î O DUULÕUH GX QDYLUH HW MH PH ODLVVDL DOOHU Î GH GRXFHV UÓYHULHV WRXW HQ REVHUYDQW V ÒORLJQHU OHV FÜWHV VRXV XQ VROHLO JÒQÒUHX[ HPEUD VDQW O KRUL]RQ 4XHOTXHV QXDJHV HQ YLUJXOHV RFFXSDLHQW OH FLHO FRPPH XQH FKHYHOXUH DX[ PÕFKHV GLVSHUVÒHV 2Q HQWHQGDLW O DLU HQ PRXYHPHQW EUXLUH GDQV OHV FRXORLUV ÒWURLWV TXL ORQJHDLHQW OHV SDUWLHV KDELWDEOHV GX QDYLUH &H JÒPLVVHPHQW VRXUG HW UÒSÒWLWLI IDLVDLW SDU PRPHQWV YLEUHU OHV FRUGHV QRVWDOJLTXHV GH PRQ F–XU TXL PH UDPH QDLHQW Î PHV FKHUV SDUHQWV TXH MH TXLWWDLV DXMRXUG KXL SRXU OD SUHPLÕUH IRLV /HXU UHVSHFW GX 7RXW3XLVVDQW HW GH VHV ORLV MXVWHV OHV DYDLW WRXMRXUV DPHQÒV Î SULYLOÒJLHU PRQ ÒGXFDWLRQ SDU OD GRXFHXU HW OHV ERQQHV SDUROHV ,OV DYDLHQW VX VH PRQWUHU GHV SDUHQWV VDJHV HW DYDLHQW JDJQÒ PRQ DGPLUDWLRQ 0DLQWHQDQW PD UHFRQQDLVVDQFH OHXU ÒWDLW ÒJDOHPHQW DGUHVVÒH SRXU OH FRQVHQWHPHQW HPSUHVVÒ TX LOV PDQLIHVWÕUHQW TXDQW DX FKRL[ GH PHV ÒWXGHV
 / 25'5('(6 &+26(6
& HVW Î OHXU SOHLQ DSSXL TXH MH GHYDLV OH GÒEXW GH FHWWH DYHQWXUH TXL PH FRQGXLUDLW Î 6HUJH -XUGDQ O LQRXEOLDEOH DPL GH PD MHXQHVVH 7HOOH XQH SLÕFH GH PRQQDLH URVH OH VROHLO JOLVVD HQWUH OD PHU HW FH TXL SDUDLVVDLW XQ UHVWDQW GHV FÜWHV HQ ILOLJUDQH VXU IRQG GH FLHO PDXYH4XHOTXHV ÒWRLOHV VFLQWLOODLHQW GÒMÎ ORUVTXH MH GÒFLGDL GH UHMRLQGUH PD FDELQH /H OHQGHPDLQ MH SHUÑXV Î QRXYHDX OH KXUOHPHQW SURIRQG GH OD VLUÕQH 0DLV FHWWH IRLV LO SDUDLVVDLW SOXV ÒORLJQÒ TXH ORUVTXH MH O HQWHQGLV DORUV TXH QRXV VRUWLRQV GX SRUW 5DSLGHPHQW MH UHMHWDL GUDS HW FRXYHUWXUHV HW G XQ PRXYHPHQW EUXVTXH HW GÒFLGÒ MH P H[WUD\DLV GX OLW -H PH IURWWDL OHV \HX[ SXLV YLV TX XQH OXPLÕUH SÌOH VH SUÒVHQWDLW DX KXEORW GH PD FDELQH &HUWDLQHPHQW OH VROHLO Q ÒWDLW SDV HQFRUH OHYÒ PDLV O DXURUH DX[ SUHPLÕUHV OXHXUV DQQRQÑDLW VRQ DYÕQHPHQW -H WHQGLV PD PDLQ DILQ G DWWHLQGUH PRQ SDQWDORQ SOLÒ VXU XQH FKDLVH HW OH UDPHQDL YHUV PRL -H IRXLOODL GDQV XQH GH PHV SRFKHV HQ VRUWLV PD PRQWUH Î JRXVVHW HW FRQVWDWDL HQ OD FRQVXOWDQW FH Î TXRL MH P DWWHQGDLV GÒMÎ  LO Q ÒWDLW TXH VL[ KHXUHV WUHQWH GX PDWLQ / DUULYÒH ÒWDLW SUÒYXH SRXU QHXI KHXUHV ,O PH UHVWDLW GRQF XQ ODSV GH WHPSV DVVH] ORQJ SRXU PH SUÒSDUHU HW SUHQGUH XQ ERQ SHWLW GÒMHXQHU WRXW HQ JRâWDQW DX SODLVLU G DVVLVWHU Î O DSSURFKH GHV FÜWHV $SUÕV XQ EULQ GH WRLOHWWH UDSLGH MH P HPSUHVVDL GH P KDELOOHU SXLV GH UDVVHPEOHU OHV TXHOTXHV DIIDLUHV ÒSDUSLOOÒHV OHV UDQJHDQW Î QRXYHDX GDQV PRQ VDF -H SDVVDL HQVXLWH DX VDORQ UHVWDXUDQW Rä MH PH ILV VHUYLU PRQ SHWLW GÒMHXQHU TXH
/ 25'5('(6 &+26(6
M HPSRUWDL VXU XQ SODWHDX HW MH UHPRQWDL VXU OH SRQW FRPSWDQW UHWURXYHU PRQ SRVWH G REVHUYDWLRQ G KLHU /D FKDLVH ORQJXH TXH M DYDLV TXLWWÒH OD YHLOOH SDUDLVVDLW EÌLOOHU G HQQXL ,QRFFXSÒH HOOH PH WHQGDLW VHV GHX[ IUÓOHV DFFRXGRLUV WHOV GHV EUDV TXL V RIIUDLHQW FRPPH WXWHXUV -H P DVVLV GRQF HW GÒSRVDL PRQ SODWHDX JDUQL GH ERQQHV FKRVHV VXU FHV VXSSRUWV GH IRUWXQH 8Q YHQW OLVVH JOLVVDLW PDLQWHQDQW VXU XQH PHU OLVVH /H EDWHDX VH GÒSODÑDLW HQ PXUPXUDQW GX IRQG GH VHV HQWUDLOOHV 4XHOTXHV QXDJHV HQ ERUGXUH URVLVVDLHQW XQ SHX VRXV O HIIHW G XQH OXPLÕUH FURLVVDQWH TXL PRQWDLW OHQWHPHQW GHUULÕUH OD YRâWH G HDX 'HV FRQWUDVWHV ÒWRQQDQWV VH PRQWUDLHQW VXU OH YDVWH PLURLU QDWXUHO GH OD PHU -H YR\DLV OHV FRXUDQWV PDULQV WUDFHU GH ODUJHV YRLHV VLQXHXVHV MXVTX Î O KRUL]RQ ORLQWDLQ GHUULÕUH OHTXHO V HQIODPPDLHQW OHV SUHPLHUV IHX[ GX MRXU 'HV FRXOHXUV Î WRXW PRPHQW FKDQJHDQWHV RUFKHVWUDLHQW XQ EDOOHW VXU FHV DOOÒHV FDSULFLHXVHV (OOHV Q ÒWDLHQW TXH OH UHIOHW G XQ FLHO PDTXLOOÒ SDU OHV HIIHWV DFFRPSDJQDQW O DVFHQVLRQ SURFKH G XQ VROHLO HQFRUH LQYLVLEOH 8Q SHX SOXV WDUG DORUV TXH O DVWUH ÒWDLW VRUWL GH VD JDLQH RFÒDQH HW FÒOHVWH DSSDUXW ORLQ VXU OD JDXFKH XQ ×ORW QX PRQWUDQW VRQ YLVDJH GH SLHUUH ÒWUDQJH 7RXW OH FLHO TXL PDLQWHQDQW V LOOXPLQDLW SDUDLVVDLW UHSRVHU VXU FHWWH PDVVH URFKHXVH HW WUDSXH ÒPHUJHDQW GH O HDX FRPPH XQ WÒPRLQ VROLWDLUH G XQ SHX GH WHUUH IHUPH DX VHLQ GH FH GÒVHUW DTXDWLTXH &H URFKHU MH OH SHUÑXV FRPPH OH V\PEROH GX VHQWLPHQW SURIRQG G ÒORLJQHPHQW GH PHV FKHUV SDUHQWV - ÒWDLV PRL PÓPH FHW ×ORW SHUGX SUHQDQW VRXGDLQ FRQVFLHQFH GH FH TXL