//img.uscri.be/pth/4a72aff8066191781895cb9f0cd83ea150622f5b
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Le regard du fils

De
132 pages
Ce récit est une chronique familiale qui raconte aussi une histoire personnelle. Au long de sa vie, le regard qu'un fils porte sur sa famille évolue selon ses besoins de libération et de références. L'auteur a été attentif à ce changement de vision, devenant au fil des pages et des années, observateur de lui-même mais aussi de sa tribu.
Voir plus Voir moins
© L’Harmattan, 2012 5-7, rue de l’Ecole polytechnique, 75005 Paris http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr ISBN : 978-2-296-56820-4 EAN : 9782296568204
/H UHJDUG GX ILOV
2XYUDJHV UÒFHQWV GX PÓPH DXWHXU
/HV /DLVVHV GH 0HU &KURQLTXH G XQH FDUULÕUH VFLHQWLILTXH/ +DUPDWWDQ 3DULV  S6FLHQFH VDQV 6DSLHQFH 5RPDQµFULWXUHV z / +DUPDWWDQ FROOHFWLRQ l 3DULV  S 8QH (QIDQFH HQ +ÒULWDJH 5ÒFLW/ +DUPDWWDQ FROOHFWLRQ l µFULWXUHV z 3DULV  S ' XQH ULYH Î O DXWUH 5ÒFLW/ +DUPDWWDQ FROOHFWLRQ l µFULWXUHV z 3DULV  S /H &DKLHU %OHX &KURQLTXH/ +DUPDWWDQ FROOHFWLRQ l µFULWXUHV z 3DULV  S
*LOEHUW %RLOORW
/H UHJDUG GX ILOV
&KURQLTXH IDPLOLDOH
/ +DUPDWWDQ
 35(0,¸5( 3$57,( 
&KDSLWUH ,
D QRVWDOJLH VH FKDUJH SDUIRLV GH FRQIXV UHPRUGV -H VXLV / XQ SHX GDQV FHW ÒWDW G HVSULW TXDQG MH SHQVH Î PD PÕUH -H PH VRXYLHQV GH VHV YLVLWHV ORUVTXH M DYDLV WUHQWH RX WUHQWH FLQT DQV HW TXH MH YLYDLV HQ %UHWDJQH /H SODLVLU GH O DFFXHLO VH FKDQJHDLW ELHQ YLWH HQ DJDFHPHQW HQ LUULWDWLRQ PÓPH TXL QH V DSDLVDLW TX Î O KHXUH GX GÒSDUW -H SHQVDLV DORUV TXH O ÌJH IDLVDLW V ÒFDLOOHU OH IDUG TXL DYDLW DXWUHIRLV HPEHOOL VHV WUDLWV HW TX DSSDUDLVVDLW PDLQWHQDQW VD YUDLH ILJXUH - RXEOLDLV PHV VRXYHQLUV G HQIDQFH HQ GÒFRXYUDQW VXU VRQ YLVDJH OHV ULGHV FUHXVÒHV SDU OH WHPSV 'jRä YHQDLW FH UHMHW DSUÕV OD FRQQLYHQFH GH O ÌJH WHQGUH " 'H VD SURSHQVLRQ Î VH VXEVWLWXHU Î OD PD×WUHVVH GH PDLVRQ TXL OD UHFHYDLW Î GÒYDORULVHU VRQ DFWLRQ PÒQDJÕUH " 2X ELHQ GX VRLQ PDODGURLW TX HOOH PHWWDLW Î PDVTXHU OHV
1 8QH YHUVLRQ DEUÒJÒH GH FH OLYUH RUQÒH GH UHSURGXFWLRQV GH GHVVLQV HW GH SHLQWXUHV GH O DXWHXU D ÒWÒ SXEOLÒH Î SHWLW QRPEUH G H[HPSODLUHV DX[ µGLWLRQV GX /RVDQJH 1LFH VRXV OH WLWUH l 0ÒPRLUH GHV SÕUHV PÒPRLUH GHV PÕUHV z
 /( 5(*$5' '8 ),/6
UHVVRUWV GH VHV DFWHV VRXV OjDSSDUHQFH GX GÒYRXHPHQW GH OD JÒQÒURVLWÒ " µWDLWFH GHYDQW VRQ 'LHX RX GHYDQW PRL TXjHOOH YRXODLW DLQVL SDUD×WUH DXWUH TX HOOH Q ÒWDLW " 6HV SURMHWV OHV SOXV XWLOLWDLUHV VHV SHQVÒHV OHV SOXV LQWÒUHVVÒHV LO IDOODLW TXjHOOH OHV WRXUQÌW HQ YHUWX 2Q SHXW GLIILFLOHPHQW SDUOHU GjK\SRFULVLH WDQW OD VLQFÒULWÒ ÒWDLW ÒYLGHQWH HOOH FUR\DLW YUDLPHQW ÓWUH OD IHPPH TXjHOOH PRQWUDLW JULPÒH GH ERQQHV LQWHQWLRQV -DPDLV HOOH QH SRUWDLW XQ UHJDUG HQ HOOH TXL DX UDLW SX OD IDLUH GRXWHU GH VD ERQQH IRL VHXO OXL LPSRUWDLW G HQOXPLQHU O LPDJH GH ERQQH FKUÒWLHQQH HW GH IHPPH JÒ QÒUHXVH Î ODTXHOOH HOOH FUR\DLW UHVVHPEOHU 6RXKDLWDLWHOOH VjHQ UHWRXUQHU FKH] HOOH SOXV WÜW TXH SUÒYX " (OOH FUDLJQDLW l GH QRXV GÒUDQJHU z WURS ORQJWHPSV (VSÒUDLWHOOH UHFHYRLU XQH OHWWUH DX FRXUULHU GX PDWLQ " (OOH SUHQGUDLW OH WUDLQ GH OjDSUÕVPLGL l SRXU QH SDV QRXV REOLJHU Î QRXV OHYHU WÜW z /XL FRQVHLOOLRQVQRXV HQILQ GH VH UHSRVHU GH FRQILHU Î XQ SURIHVVLRQQHO OD JHVWLRQ GX ELHQ TX HOOH ORXDLW DX ERUG GH OD PHU " l -H WUDYDLOOH SRXU PHV HQIDQWV SDV SRXU HQULFKLU XQ DJHQW LPPRELOLHU z V LQVXUJHDLWHOOH QRXV IDLVDQW DLQVL UHV SRQVDEOHV GH VHV WUDYDX[ HW GH VHV SHLQHV 0 LUULWDLHQW WRXW DXWDQW OHV FRQVHLOV GRPHVWLTXHV TX HOOH SURGLJXDLW Î VD EUX l 0D SHWLWH 6RSKLH YRXV GHYULH] SOX WÜW DFFURFKHU YRV FDVVHUROHV SUÕV GH OD FXLVLQLÕUH FHOD YRXV ÒYLWHUDLW ELHQ GHV SDV LQXWLOHV{ z (W YRLOÎ OHV FDVVHUROHV GÒPÒQDJÒHV VDQV DXWUH GÒEDW l 'DQV OH WLURLU GX EXIIHW YRXV GHYULH] DXVVL UDQJHU OHV IRXUFKHWWHV Î JDXFKH HW OHV FXLOOHUV Î GURLWH Î FÜWÒ GHV FRXWHDX[ &H VHUDLW SOXV ORJLTXH HW SOXV FRPPRGH{ z (W YDOVDLHQW OHV FRXYHUWV l - DL UHSULVÒ
/( 5(*$5' '8 ),/6  
OHV FKDXVVHWWHV GHV HQIDQWV HOOHV HQ DYDLHQW ELHQ EHVRLQ 9RXV Q DYH] GRQF SHUVRQQH SRXU YRXV DLGHU Î OD FRXWXUH " z 7RXWHV VHV VXJJHVWLRQV WRXV OHV SHWLWV VHUYLFHV TX HOOH SRX YDLW UHQGUH SHQGDQW VHV YLVLWHV H[SULPDLHQW LPSOLFLWHPHQW XQH FULWLTXH GHV FDSDFLWÒV GH 6RSKLH Î ELHQ JÒUHU VD PDL VRQ 6RSKLH TXL ODLVVDLW GLUH HW IDLUH DWWHQGDQW OH GÒSDUW GH VD EHOOHPÕUH SRXU UÒWDEOLU VRQ RUGUH Î HOOH GDQV VD FXLVLQH HW GDQV VD ER×WH Î FRXWXUH{ -H VXSSRUWDLV WUÕV PDO FHV LQWUXVLRQV GDQV QRWUH PÒ QDJH PÓPH TXDQG M HQ UHFRQQDLVVDLV OD SHUWLQHQFH 3DV VHXOHPHQW SDU VROLGDULWÒ DYHF 6RSKLH F ÒWDLW DXVVL PRQ WHU ULWRLUH TXL ÒWDLW HQYDKL 0DLV MH PH VRXYLHQV G DYRLU ÒWÒ SOXV FKRTXÒ HQFRUH SDU FHWWH VRUWH GH MXELODWLRQ UHQWUÒH DYHF ODTXHOOH PD PÕUH DYDLW GÒFULW FHW KLYHUOÎ OHV VRLQV FRUSR UHOV HW VSLULWXHOV DSSRUWÒV Î VRQ SÕUH 4XHOOH LPDJH UÒYRO WDQWH SRXU PRL TXH FHWWH ILOOH DX FKHYHW GH OjDØHXO PDODGH OXL WHQDQW OD PDLQ WRXWH XQH QXLW SRXU REWHQLU VRQ UHSHQWLU HW VD FRQYHUVLRQ DSUÕV XQH YLH GH PÒFUÒDQW -H PH GH PDQGH ELHQ FH TXjLO HQ DYDLW SHQVÒ PRQ JUDQGSÕUH HQ VH ODLVVDQW IDLUH ILQDOHPHQW /HV URXODLWLO VHV ILOOHV DFFRXUXHV SRXU ULYDOLVHU HQWUH HOOHV GDQV FH VDXYHWDJH GH GHUQLÕUH KHXUH " 2X ELHQ DYDLWWLO VRXGDLQ YLHLOOL " ,O IDXW UHOLUH -HDQ %DUURLV 0DLV PD PÕUH 6D MRLH VD ILHUWÒ GjDYRLU SX UDPH QHU OD EUHELV ÒJDUÒH DX EHUFDLO +RUUHXU -H UHWURXYH HQ ÒFULYDQW OjLQGLJQDWLRQ SXÒULOH TXL PjDYDLW IDLW VRUWLU GH PHV JRQGV LO \ D ELHQWÜW TXDWUH GÒFHQQLHV TXDQG QRXV DYLRQV HQWDPÒ XQ GLDORJXH GH VRXUGV GRQW MH QH VXLV SDV ILHU DX MRXUGjKXL HQFRUH -H OXL DYDLV GHPDQGÒ l (VWFH OH VDOXW GH WRQ SÕUH RX OH WLHQ TXH WX UHFKHUFKHV " z $ORUV MH O DYDLV YXH VH IHUPHU EOHVVÒH GHV ODUPHV GDQV OHV \HX[ MH O DYDLV HQ
 /( 5(*$5' '8 ),/6
WHQGXH PjDFFXVHU GjLQJUDWLWXGH HOOH QjDJLVVDLW SDV HQ LQWHO OHFWXHOOH FRPPH PRL PDLV DYHF VRQ F–XU HOOH DYDLW VD FRQVFLHQFH SRXU HOOH HWF (W YRLOÎ FRPPHQW HOOH ÒWDLW SDUWLH FH MRXUOÎ HQ PH ODLVVDQW OH FRQIXV UHPRUGV GH OjDYRLU ELHQ LQXWLOHPHQW WRXU PHQWÒH - LPDJLQH DXMRXUG KXL VD WULVWHVVH DX UHWRXU FKH] HOOH DORUV TXH PRQ JUDQGSÕUH OH GDQJHU SDVVÒ HOOH OH VD YDLW ELHQ DYDLW UHSULV VD YLH GH SDØHQ l - DGRUH PHV HQ IDQWV PHV SHWLWVHQIDQWV M DL WRXW GRQQÒ SRXU HX[ z FOD PDLWHOOH HQFRUH OD YHLOOH GH VRQ GÒSDUW FRPPH SRXU P DGUHVVHU XQ XOWLPH UHSURFKH 1 DYDLWHOOH SDV GÒODLVVÒ VD PDLVRQ HW VRQ PDUL SRXU YHQLU DLGHU 6RSKLH " (W YRLOÎ TXH MH QH OXL UHFRQQDLVVDLV SOXV OH GURLW GjHQWUHU WRXW GURLW HQ SD UDGLV GjRä HOOH DXUDLW SX FHSHQGDQW MHWHU XQ UHJDUG GH WULRPSKH VXU VD PÒFKDQWH V–XU SUÒFLSLWÒH HQ HQIHU &HOD DXVVL ÒWDLW XQ VXMHW GH GLVFRUGH HQWUH QRXV FHWWH GÒWHV WDWLRQ HQWUH OHV V–XUV 4XL OHXU DYDLW LQIOLJÒ FHWWH VHFUÕWH EOHVVXUH PDO FLFDWULVÒH GHSXLV OjHQIDQFH VLQRQ OH SÕUH FH KÒURV KDØ RX DGRUÒ VHORQ OHV MRXUV RX VHV ILOOHV " &H GLHX SULPLWLI LPSUÒYLVLEOH GHVSRWH GRPHVWLTXH XQ MRXU JÒQÒ UHX[ JUDQG SULQFH XQ DXWUH MRXU DYDULFLHX[ HW WRQQDQW FDUHVVDQW VD IDYRULWH GÒODLVVDQW O DXWUH " 'HX[ SHWLWHV VRXULV JUDVVHV PDLV DIIDPÒHV GH FH TXL QjHQJUDLVVH SDV GHX[ ILOOHV RFFXSÒHV Î VH EDWWUH SRXU FRQTXÒULU OjRU HW OHV IDYHXUV GH OHXU SÕUH /HXU PÕUH QjÒWDLW SDV XQ UHFRXUV UDYDOÒH DX UDQJ GH VHV ILOOHV SUDWLTXHPHQW UÒSXGLÒH PÓPH VL HOOH GHPHXUDLW HQFRUH DX IR\HU 'DQV FH QLG FRQILQÒ HW VDQV WHQGUHVVH LO QH