Le rêve des momies

-

Livres
200 pages
Lire un extrait
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Leurs insurrections ont tourné court. Les plus téméraires ont été noyés dans le sang. Toute velléité de résistance, toute pensée subversive est détectée à l'état d'embryon et étouffée dans l'oeuf. Frustrés des visions libératrices, ils ont transporté leurs révoltes dans le monde du phantasme menant journellement des batailles virtuelles contre des chimères aux troncs visqueux, des monstres fabuleux à l'haleine putride qui alimentent le peur qui les habite, les terrorise, les paralyse.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 février 2011
Nombre de lectures 86
EAN13 9782296716070
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0107€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problèmeLe rêve des momiesLettres du monde arabe

Collection dirigée par Maguy Albet
et Emmanuelle Moysan

Nadia BEDOREH FAR,Les aléas de ma destinée, 2010.
Sami Al Nasrawi,L'autre rive, 2010.
Lahsen BOUGDAL,La petite bonne de Casablanca, 2010.
El Hassane AÏT MOH,Le Captif de Mabrouka,2010.
Wajih RAYYAN,De Jordanie en Flandre. Ombres et lumières d'une vie
ailleurs, 2010.
Mustapha KHARMOUDI,La Saison des Figues, 2010.
Haytam ANDALOUSSY,Le pain de l’amertume, 2010.
Halima BEN HADDOU,L’Orgueil du père, 2010.
Amir TAGELSIR,Le Parfum français, 2010.
Ahmed ISMAÏLI,Dialogue au bout de la nuit, 2010.
Mohamed BOUKACI,Le Transfuge, 2009.
Hocéïn FARAJ,Les dauphins jouent et gagnent, 2009.
Mohammed TALBI,Rêves brûlés, 2009.
Karim JAAFAR,Le calame et l’esprit, 2009.
Mustapha KHARMOUDI,Ô Besançon. Une jeunesse 70, 2009.
Abubaker BAGADER,Par-delà les dunes, 2009.
Mounir FERRAM,Les Racines de l’espoir, 2009.


Dernières parutions dans la collection écritures arabes


N° 232 El Hassane AÏT MOH,Le thé n’a plus la même saveur,
2009.
N° 231 Falih Mahdi,Embrasser les fleurs de l’enfer, 2008.
N° 230 Bouthaïna AZAMI,Fiction d’un deuil, 2008.
N° 229 Mohamed LAZGHAB,Le Bâton de Moïse, 2008.
N° 228 Walik RAOUF,Le prophète muet, 2008.
N° 227 Yanna DIMANE,La vallée des braves, 2008.
N° 226 Dahri HAMDAOUI,Si mon pays m’était conté, 2008.
N° 225 Falih MAHDI,Exode de lumière, 2007.
N° 224 Antonio ABAD,Quebdani, 2007.
N° 223 Raja SAKKA,La réunion de Famille, 2007.

Rachid OULEBSIR


Le rêve des momies

Roman

Du même auteur


L’olivier en Kabylie entre mythes et réalités,
L’Harmattan, 2008.

Les derniers kabyles,
Tira Edition, Bejaia (Algérie), 2009.


© L’HARMATTAN, 2011
5-7, rue de l’École-Polytechnique ; 75005 Paris
http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr
ISBN : 978-2-296-13853-7
EAN : 9782296138537

&KDSLWUH ,

'ÒOLYUDQFH

RXV FKDQWLRQV 1RXV GDQVLRQV 1RXV MXELOLRQV 1RXV
1
IÓWLRQV ILÒYUHXVHPHQW QRWUH GÒOLYUDQFH 1RXV YLYLRQV
QRV SUHPLHUV MRXUV G
LQGÒSHQGDQFH1RXV SRUWLRQV KDXW OHV
FRXOHXUV GH O
HXSKRULH JORULILDQW OHV PDUW\UV GH OD YLFWRLUH
/HV IHPPHV ORQJWHPSV IUXVWUÒHV VH UHWLUDLHQW VXEUHSWLFH
PHQW SRXU JRâWHU DX[ JXHUULHUV GH UHWRXU /H SODLVLU PâULV
VDLW GDQV OHV UHJDUGV FRXUUDLW VXU OD SHDX HQ IULVVRQV ÒFDUOD
WHV /HXUV DPSOHV MXSRQV FKDXGV DYDODLHQW JRXOâPHQW OHV
KRPPHV DX[ WUHLOOLV VDOHV DX[ PLQHV UHYÓFKHV PDO UDVÒHV
1RXV DYLRQV URXYHUW OHV PDXVROÒHV HPSRXVVLÒUÒV UÒFKDXIIÒ
OHV IR\HUV DWWULVWÒV HW UDOOXPÒ OHV FKDQGHOOHV ÒWHLQWHV /HV
ULUHV GÒPÓODLHQW O
ÒFKHYHDX GHV SOHXUV /HV ODUPHV IOHXULV
VDLHQW OHV VDQJORWV 'HV PLOOLHUV GH SDSLOORQV DPRXUHX[ YRO
WLJHDLHQW FRXURQQDQW QRV WÓWHV GH GLDPDQW HW GH FULVWDO /HV
SLJHRQV IOLUWDLHQW VXU OHV WRLWV DX[ WXLOHV URPDLQHV SOXV URX
JHV TXH MDPDLV /D MRLH H[WLUSDLW PLUDFXOHXVHPHQW OHV YLHLOOHV
ÒSLQHV G
HQWUH O
RQJOH HW OD FKDLU /HV VRXYHQLUV WURWWDLHQW
OHV FDXFKHPDUV JDORSDLHQW GHYDQW QRV SXSLOOHV HQGRORULHV
FRPPH GHV FKHYDX[ IDQWDVTXHV DX[ QDVHDX[ IXPDQWV SRXU
FKDVVHU GH QRV PÒPRLUHV WDWRXÒHV OHV PXWLOÒV OHV DPSXWÒV
OHV PRUWV OHV GLVSDUXV /HXUV ÌPHV HUUDQWHV WHQGDLHQW PLOOH

8 Lerêve des momies

EUDV IORWWDQWV SRXU GÒSRVHU GH ORQJV ULUHV IODPER\DQWV VXU
O
ÒFXPH IDQWDVPDWLTXH GH QRV ERXFKHV RXYHUWHV
1RXV FKDQWLRQV JDLHPHQW SRXU OHV VRPPHWV FRQTXLV
1RXV GDQVLRQV OHV U\WKPHV GH IROLHV1RXV ÒYDFXLRQV OHV
ORXUGHV VRXIIUDQFHV LQVRQGDEOHV OHV GRXOHXUV LPSÒQÒWUDEOHV
'HV JXHUULHUV OXPLQHX[ QRXV FRQWDLHQW QRXV UDFRQWDLHQW
OHV ÒSUHXYHV LQGLFLEOHV1RXV ÒFRXWLRQV ÒEORXLV OHXUV SDV
OÒJHUV IHQGUH OH PDTXLV 1RXV WRXFKLRQV OHXUV ÒSDXOHV SRU
WHXVHV GH VROHLOV 1RXV GÒVLJQLRQV IULOHX[ OD SHDX DUUDFKÒH
OHV SUXQHOOHV EUâOÒHV OD FKDLU WRUWXUÒH 3URFHVVLRQV IUÒPLV
VDQWHV GH VROHLOV DUGHQWV QRXV QRXV MRXLRQV GH OD PRUW YDLQ
FXH 1RXV IÓWLRQV QRV SUHPLHUV MRXUV G
LQGÒSHQGDQFH 1RXV
DYLRQV WHUUDVVÒ OD EÓWH LPPRQGH HW ÒPHUJÒ SÒQLEOHPHQW GH
O
DE×PH FRORQLDO 1RXV RXYULRQV GH QRXYHDX OHV SRUWHV GHV
ÒWRLOHV 1RXV YDOVLRQV GDQV O
RXEOL OD ODQJXHXU GX ERQKHXU
HW OH UHWRXU LUUÒYHUVLEOH GH O
DPRXU
$LOOHXUV GHV ERXFKHUV GHV PDTXLJQRQV OXJXEUHV TXL
IRXUELVVDLHQW OHXUV DUPHV GDQV O
DWWHQWH FRPPH GHV K\ÕQHV
OXEULTXHV VH UXÕUHQW HQ YDLQTXHXUV DWWLWUÒV VXU OHV JUDQGHV
YLOOHV &KDFXQ V
DFFDSDUD FH TX
LO DYDLW ORQJXHPHQW VXEOLPÒ
UÓYÒ GÒVLUÒ ,OV QH WDUGÕUHQW SDV Î SUHQGUH OD SODFH GX FROR
QLVDWHXU YDLQFX 1RXV QRXV FKDQWLRQV O
LPSDWLHQFH GHV
MRXUV IXWXUV 1RXV GDQVLRQV SRXU O
HQIDQWHPHQW GRXORXUHX[
GH O
DXEH 1RXV IUÒPLVVLRQV DX[ DSSHOV GH OD YLH TXL UHYH
QDLW 1RXV SDUOLRQV 1RXV EDYDUGLRQV QRXV MDVLRQV QRXV
XVLRQV GH OD SDUROH UHWURXYÒH /H 3RÕWH QRWUH JXLGH QRWUH
ÒJÒULH LQVSLUÒH TXL QRXV QRXUULVVDLW GH PRWV YLYDQWV GÒFOD
PDLW FULDLW KXUODLW OD YRL[ UDXTXH OHV \HX[ URXJLV
'HPDLQ 2 WHUUH DUURVÒH GH QRWUH VDQJ

Lerêve des momies9


0HU G
DUJLOH GDQV ODTXHOOH QRV FXUV DPDUUHQW
'HPDLQ 'DQVQRV UÓYHVEOHXV WX UHYHUGLUDV
/HV WURXSHDX[ SD×WURQW VDQV HQWUDYH VXU OD ODQJXH
/HV UÒFROWHV VHURQW DERQGDQWHV
/HV VLORV GÒERUGHURQW
/HV ÒSLV GH QRWUH VXHXU FKDXGH JXÒULURQW
7RXWHV QRV DQFLHQQHV EOHVVXUHV
1RXV EXYLRQV ILÒYUHXVHPHQW OHV SDUROHV IOHXULHV GX SRÕWH
1RXV DYLRQV IDLP QRXV DYLRQV VRLI GH SURPHVVHV YLYDQWHV
1RXV O
ÒFRXWLRQV SVDOPRGLHU VHV SDQDFKHV GH SURSKÒWLHV HW
XQH SOXLH VXFUÒH DUURVDLW QRWUH ÒYHLO 1RXV ÒWLRQV GHERXW
IRXOH VROLGDLUH YÒULWÒ LPPÒGLDWH GDQV OHV \HX[ XQ UÓYH IORW
WDQW PDMHVWXHX[ XQ SURMHW HQ PDUFKH HQWUH OHV GHQWV XQ
ORQJ VRXIIOH LQFHQGLDLUH XQH SDUROH OLEÒUDWULFH
'H QRV PDLQV IODPER\DQWHV QRXV WHQLRQV OHV ILQHV FOÒV
GX PRQGH 3OXV DXFXQ SRUWDLO Q
DYDLW GH VHUUXUHV 1RV
ORXUGHV SRUWHVHQILQ GÒYHUURXLOOÒHV GRQQDLHQW WRXWHV VXU OD
UXH GH OD OLEHUWÒ &
ÒWDLW HQ SOHLQH FDQLFXOH XQ MXLOOHW VL
FKDXG TXH OD VXHXU HPEXDLW OHV UHJDUGV 1RXV SUHQLRQV OH
YUDL SRXU OH IDX[ $XFXQ GH QRXV QH VDYDLW SOXV VRQ ÌJH
1RXV IÓWLRQV Î O
DXEH SURPHWWHXVH QRV WRXV SUHPLHUV MRXUV
G
LQGÒSHQGDQFH 0DODGURLWV QRXV UÒDSSUHQLRQV Î PDUFKHU
'HV ERVTXHWV ÒYHLOOÒV IOHXULVVDLHQW Î QRWUH SDVVDJH SRXU
QRXV HQFRXUDJHU OHV DUEUHV QRXV WHQGDLHQW JÒQÒUHXVHPHQW
OHXUV IUXLWV PâUV OHV DQLPDX[ DYDQFÕUHQW OHXU VDLVRQ GH UXW
1RXV FKDQWLRQV GHV K\PQHV EUâODQWHV 1RXV GDQVLRQV OH
SDV GH OD YLFWRLUH 1RXV H[XOWLRQV 1RXV GÒERUGLRQV GH MRLH
YLHLOOHV FUXFKHV G
DUJLOH HPSOLHV G
HVSRLU GH FRQYLFWLRQV GH

10 Lerêve des momies

FHUWLWXGHV /H 3RÕWH VFDQGDLW l'HPDLQ QRXV VHURQV OLEUHV
IRUWV HW EHDX[ FRPPH GHV GLHX[ z
'HSXLV OH MRXU GH FHWWH OXPLQHXVH SURSKÒWLH QRXV
Q
DYLRQV FRQQX TXH GHV DQQÒHV Î WURLV VDLVRQV ,O Q
\ HXW
MDPDLV SOXV GH SULQWHPSV /D VDLVRQ GHV IOHXUV HW GH O
DPRXU
IXW FKDTXH DQQÒH UHSRUWÒH /HV HQIDQWV HQGXUFLV DYDLHQW
SHUGX OH JRâW GX MHX /HV DGXOWHV UHIXVDLHQW OH WUDYDLO /HV
IHPPHV VH SURVWLWXDLHQW /HV FUXHV ERXHXVHV GÒYDVWDWULFHV
DYDLHQW UHSULV OHXUV OLWV FRXWXPLHUV /HV RXHGV IDQWDVTXHV
V
ÒWDLHQW FDSULFLHXVHPHQW DVVÒFKÒV /H VROHLO SULV GH SDQLTXH
V
HQYHORSSD GH WÒQÒEUHX[ FXPXOXV /HV URVHV SRXUULVVDLHQW
/
KRUL]RQ V
KÒULVVD GH ILOV EDUEHOÒV /H FRPSWH Î UHERXUV IXW
DFFÒOÒUÒ HW UDSLGHPHQW DFKHYÒ /D PÒWDPRUSKRVH DWWHQGXH
QH SXW DYRLU OLHX /H FKDPS UHVWD HQ MDFKÕUH /D ODLQH SDUWLW
HQ ODPEHDX[ /
DQWLTXH SRXWUH EUDQODQWH V
HIIULWD YHUPRX
OXH 4XHOTXHV GÒFLEHOV GH SOXV HW OH IUÓOH ÒGLILFH V
ÒFURXODLW
1RXV DYLRQV DUURVÒ OD WHUUH GH QRWUH VXHXU GH QRWUH
VDQJ LUULJXÒ OD FHUWLWXGH GH YRLU XQ MRXU GH VHV HQWUDLOOHV
VRUWLU GHV WURQFV YLJRXUHX[ GHV EUDQFKHV VRXSOHV KDELWÒHV
G
XQH VÕYH IOXLGH HW IRUWH GH VROLGHV UDPHDX[ WHQWDFXODLUHV
GHV IHXLOOHV YHUGR\DQWHV ÒFODWDQWHV GH VDQWÒ /
DXEH OH GLVDLW
HQ SUÒVDJH /H 3RÕWH O
DYDLW DIILUPÒ /D SURSKÒWLH QH V
HVW
SDV UÒDOLVÒH /
DÕGH V
ÒWDLW WURPSÒ /HV VDXWHUHOOHV GÒYRUÕ
UHQW OH WURQF OHV EUDQFKHV HW OHV IHXLOOHV HW ILQLUHQW SDU SÒQÒ
WUHU HQ SURIRQGHXU OHV ER×WHV FUÌQLHQQHV SRXU URQJHU OHV
FUR\DQFHV ÒWDEOLHV OHV MHXQHV SRXVVHV HW OHV LGÒHV Î YHQLU
/HV OÕYUHV GX SRÕWH DYDLHQW VÒFKÒ /H GRX[ VHLQ QRXUULFLHU
DYDLW WDUL /D IÓWH QRWUH ULWH VDOYDWHXU GHV FRUSV HW GHV ÌPHV
WRXUQD FRXUW 8QH WHUULEOH IUD\HXU V
LQVLQXD GDQV QRV FXUV

Lerêve des momies11


UHIURLGLV 1RXV YLYLRQV GHUULÕUH QRV EDUULFDGHV FRXYUDQW
QRV UDFLQHV GH SLHUUHV WRPEDOHV 1RV PXUDLOOHV VHQWDLHQW OH
EUâOÒ /H GHUQLHU EXI GUHVVÒ OLEÒUÒ GX MRXJ FRORQLDO VH
UHQGLW GH OXL PÓPH Î O
DEDWWRLU /HV IHPPHV IDGHV DFFRX
FKDLHQW G
DVWUHV KDQGLFDSÒV JUÓOÒV GH FUDWÕUHV SOXV WÒQÒ
EUHX[ TXH OHV PHQVRQJHV GX SRÕWH GHV ÒWRLOHV FRUVHWÒHV TXL
YLYDLHQW OH WHPSV G
XQ EÌLOOHPHQW /
HVSRLU SDWDXJHDLW GDQV
XQ PDUDLV GH JOX /HV IOHXUV PRXUDLHQW GDQV OH QRLU 1RXV
QH SRXYLRQV SOXV ULUH QL SOHXUHU 1RV FXUV DYDLHQW G
XQ
FRXS GÒFLGÒ GH EDWWUH DX UDOHQWL 1RXV JUHIILRQV DX FUÒSXV
FXOH OD GRXOHXU GDQV OH IRLH YHUUXTXHX[ Î YRLH EDVVH 'HV
PLOOLHUV GH IXURQFOHV SXUXOHQWV SRXVVDLHQW FRPPH GHV
FKDPSLJQRQV YÒQÒQHX[ VXU OHV VHQWLHUV WRUWXHX[ GH QRV
DPRXUV PRUWQÒHV /H WURX QRLU JREDLW UÒJXOLÕUHPHQW QRV
SOHLQHV OXQHV URXJHÌWUHV
/H 3RÕWH QRXV DYDLW TXLWWÒV ,O SDUWLW Î UHERXUV GH QRWUH
PÒPRLUH VXU OHV UDLOV GH QRV EOHVVXUHV ,O VÒMRXUQDLW HQ YLOOH
SRXU SUÓWHU O
RUHLOOH DX[ QRXYHDX[ PD×WUHV /HXUV SUÓFKHV
ÒWDLHQW SURPHWWHXUV IRUWV VÒGXLVDQWV PHUYHLOOHX[ HW PLUD
FXOHX[ 'HV VHQWHQFHV PDJLTXHV TXL DSODQLVVDLHQW OHV ÒFXHLOV
DEUXSWV VXU OHV VHQWLHUV GH QRV UÓYHV ÒFKHYHOÒV FDOPDLHQW OHV
GRXOHXUV ODQFLQDQWHV TXL FRORQLVDLHQW QRV FKDLUV FUDTXHOÒHV
FRQFUÒWLVDLHQW QRV PXOWLSOHV VRQJHV GH JUDQGHXU QRV PDMHV
WXHXVHV HW MXYÒQLOHV IROLHV ,O UHYHQDLW SDUIRLV Î O
LQVX GHV
QRXYHDX[ PD×WUHV LUULJXHU GH QXLW OHV MDUGLQV VXVSHQGXV GH
QRWUH HVSÒUDQFH ,O FÌOLQDLW QRWUH HJR FDUHVVDLW GH VD ODQJXH
FKÌWLÒH QRWUH SD\VDQQLWÒ VROOLFLWDLW QRWUH JÒQÒURVLWÒ IODWWDLW
QRWUH EUDYRXUH UÒYHLOODLW QRWUH OÒJHQGDLUH KRVSLWDOLWÒ

12 Lerêve des momies

l 9RXVÓWHV OD SXLVVDQFH G
DXMRXUG
KXL OH FRXUDJH G
KLHU
O
HVSRLU GH GHPDLQ OD WÒPÒULWÒ GH WRXMRXUV 9RXV ÓWHV OD YÒUL
WÒ Î O
ÒWDW SXU0ÓPH VL OH SULQWHPSV HVW PRPHQWDQÒPHQW
UHWHQX HQ YLOOH SDU OHV MHXQHV FKHIV SRXU GHV UDLVRQV G
µWDW LO
YRXV UHYLHQGUD SOXV YHUGR\DQW SOXV JDL SOXV PâU -DPDLV SOXV
XQ FORZQ OÒJHU QH SOHXUHUD VXU YRV VFÕQHV 9RV HQIDQWV GÒILQL
WLYHPHQW OLEÒUÒV MRXHURQW HQILQ VDQV FDGHQFH VDQV FODLURQ z
/H 3RÕWH DYDLW FKDQJÒ 8QH SODQWH DX[ IOHXUV SURPHW
WHXVHV TXL VH JDUQLW VRXGDLQ G
ÒSLQHV 6D PÒWDPRUSKRVH
ÒWDLW ERXOHYHUVDQWH ,O PXD FRPPH XQH ORXUGH FRXOHXYUH
TXL VH GÒEDUUDVVH GH VD SUHPLÕUH SHDX ,O DYDLW SHUGX GH VRQ
QDWXUHO 6HV GRQVDYDLHQW IDLEOL DX FRQWDFW GHV FLWDGLQV 6RQ
YHUEH VHQWDLW O
DUWLILFH OH FDOFXO ,O FDPSDLW OH WULVWH UÜOH GH
FRQILGHQW GHV GÒFLGHXUV IUD×FKHPHQW DXWRSURFODPÒV /H
SULQWHPSV UHYLQW XQH DSUÕVPLGL HQILQ OLEÒUÒ ÒODUJL GH OD
JUDQGH YLOOH 8QH VDLVRQ HQ SHUPLVVLRQ PRUQH DFFDEOÒH
RUDJHXVH 1RWUH EDUGH OH SRUWHXU GH QRWUH UÓYH FRPPXQ
O
KRPPH DX[ \HX[ GX WHUURLU ÒWDLW OÎUKDSVRGH IORWWDQWVXU
XQ SDQ GH EUXPH OÒJÕUH UHVFDSÒ GHV WULVWHV FXPXOXV GH
O
LQWHUPLQDEOH KLYHU
&HUWDLQV G
HQWUH QRXV OXL WURXYÕUHQW XQH PLQH VXVSHFWH
DUWLILFLHOOH FRPPH OH ORRN G
XQ WRXULVWH ,O Q
DYDLW SOXV ULHQ
GH VSRQWDQÒ &H Q
ÒWDLW SDV O
DÕGH V\PSDWKLTXH OH WURXED
GRXU JÒQLDO TXL K\SQRWLVDLW OD IRXOH DWWHUUÒH VXU OHV VRXNV
SRSXODLUHV OHV DJRUDV OHV SDUYLV GHV PDXVROÒHV OHV JDUHV HW
OHV SODFHV SXEOLTXHV O
LQYÒWÒUÒ GRX[ UÓYHXU TXH QRXV DYLRQV
DGRSWÒ DGXOÒ FKÒUL HW YÒQÒUÒ &KDFXQ \ DOOD GH VRQ LQWHU
URJDWLRQ ODQÑDQW DX FLHO GHV GÒV GHV SDULV GHV PDOÒGLF
WLRQV GHV LPSUÒFDWLRQV

Lerêve des momies13


(W VL F
ÒWDLW XQ HVSLRQ GHV QRXYHDX[ SDWURQV" 8Q
GRPHVWLTXH XQ ODUELQ GH FHX[ TXLGÒFLGHQW &HX[ TXL ULHQW
V
DPXVHQW HW QH WUDYDLOOHQW SDV FHX[ TXL SDUOHQW HQ QRWUH
QRP HW TXL YHQGHQW QRWUH SÒWUROH HW QRWUH GLJQLWÒ
8Q ILOV GX SÒFKÒ HQYR\Ò VSÒFLDO GH FHX[ TXL RQW
XVXUSÒ HW GÒWRXUQÒ OH SRXYRLU WRXW OH SRXYRLU 8Q ILOV GH YR
OHXUV IXWXU GLJQLWDLUH KÒULWLHU GHV GLULJHDQWV IUD×FKHPHQW
DUULYÒV GHV ORLQWDLQHV IURQWLÕUHV
&HX[ TXL EUDGHQW QRWUH UÒYROXWLRQ QRV FLFDWULFHV PDO
UHIHUPÒHV HW OHV WDWRXDJHV ELVWUH GH QRV JUDQGPÕUHV &HX[
TXL VH VRQW SDUWDJÒV OHV JUDQGHV YLOOHV OHV YLOODV OHV EDQTXHV
OHV YÒKLFXOHV OHV MDUGLQV OHV PXVÒHV OHV URXWHVOHV DYLRQV
OHV EDWHDX[ OH GÒVHUW OH FLHO HW OD PHU
%HDXFRXS G
HQWUH QRXV ODV V
LQWHUURJHURQW HQFRUH ORQ
JXHPHQW /H 3RÕWH UHPLW GH O
RUGUH HQ QRXV SUHQDQW SDU OH
GHUQLHU ERXW GX FXU IODWWDQW QRWUH SDWLHQFH QRV YDOHXUV
OÒJHQGDLUHV GH UHGRXWDEOHV PRQWDJQDUGV D\DQW UÒVLVWÒ Î WRXV
OHV FRORQLVDWHXUV SKÒQLFLHQV YDQGDOHV URPDLQV WXUFV HW
IUDQÑDLV 0ÓPH VL QRV GLULJHDQWV DXWRSURFODPÒV Q
RQW IDLW
TXH UHPSODFHU OHV YÒULWDEOHV IRVVR\HXUV GH QRV DQFÓWUHV
1RXV DFFXHLOO×PHV OH IDX[ SULQWHPSV DYHF WDPERXU]RUQDHW
FRUQHPXVH (Q WÓWH GX FRUWÕJH OH PD×WUH GX YHUEH PLQDX
GDLW URQURQQDQW GHV PRWV PLHOOHX[ HQ O
KRQQHXU GHV QRX
YHDX[ GLULJHDQWV
l5LHQ TX
HQ YHQGDQW O
DOID QRXV YLYURQV
$OJÒULH SD\V GHV DQFÓWUHV
1RXV QRXV VRPPHV UÒYROWÒV SRXU EULVHU
$ MDPDLVOHV FKD×QHV TXL W
HQWUDYHQW z

14 Lerêve des momies

$WWHQGULV HQVRUFHOÒV HQYRâWÒV LQIDQWLOLVÒV PDJLTXHPHQW
UHSULV HQ PDLQV QRXV UÒSÒWLRQV GHUULÕUH QRWUH FRU\SKÒH
l $OJÒULH SD\V GHV DQFÓWUHV
1RXV QRXV VRPPHV UÒYROWÒV SRXU EULVHU
$ MDPDLVOHV FKD×QHV TXL W
HQWUDYHQW
$OJÒULH SD\V GHV DQFÓWUHV z
/HV ILOOHV KHXUHXVHV VH URXODLHQW GDQV O
KHUEH SRXU JORULILHU
OHV GLHX[ GH OD YLUJLQLWÒ 1RXV LPPROÌPHV YRODLOOH YHDX[ HW
PRXWRQV HQ SUÒVDJH GH PDWLQV PRLQV EUXPHX[ 1RXV GÒVL
ULRQV GX SDLQ SRXU QRWUH SURJÒQLWXUH 3DV Q
LPSRUWH TXHO
SDLQ 1RXV QRXV VRPPHV EDWWXV SRXU JDJQHU GX SDLQ KRQ
QÓWH 4X
LPSRUWH OD FÒUÒDOH EOÒ RUJH VHLJOH PDLV GX SDLQ
SURSUHPHQW SÒWUL 3DV GH SDLQ DFTXLV OD PDLQ WHQGXH OH
SDLQ YROÒ OH SDLQ GHV FRXUEHWWHV OH SDLQ REVÒTXLHX[ OH
SDLQ SURVWLWXÒ HQWDFKÒ VRXLOOÒ UDVVLV WHUQL HQIXPÒ VDOL
/H SDLQPLWLJÒ FÒGÒ OÒJXÒ /H SDLQ GRQQÒ WROÒUÒ DXWRULVÒ
1RXV DXULRQV YRXOX HQ SOXV GX SDLQ SURSUH HW OLEUH GH
QRV PDLQV IRUWHV SURGXLW TXHOTXHV WHQGUHV IOHXUV SRXU VXU
SUHQGUH QRV GXOFLQÒHV 3DV GH URVHV FRORQLDOHV RX GHV LO
OHWV V\PEROLTXHV PDLV MXVWH GH MROLHV SÌTXHUHWWHV GH QRV
PDTXLV OLEÒUDWHXUV /H IDX[ SULQWHPSV EOÓPH OLYLGH IDQÒ
QRXV SURSRVD GHV ERXTXHWV GH ERXWRQV HQ SODVWLTXH LPSRU
WÒV HW GHV ER×WHV GH FRQVHUYHV DOLJQÒHV VXU OHV ORQJV ÒWDOV GH
PDJDVLQV Î JUDQGH VXUIDFH UÒFHPPHQW RXYHUWV SDU OHV SHWLWV
FKHIV EDSWLVÒV YRORQWDLUHPHQWPDJDVLQV SLORWHVVRFLDOLVWHV
/H YHQW GX VXG VRXIIOD HQ WUD×WUH GH QXLW SRXU EUâOHU GÒILQL
WLYHPHQW QRV PDLJUHV PRLVVRQV /H VLURFFR ÒWHLJQLW GH VHV
GRLJWV WUHPEORWDQWV OD IODPPH FKDQFHODQWH DEULWÒH SDU OHV

Lerêve des momies15


PLOOLHUV G
DRUWHV GH QRV FXUV DWWHQGULV /
HVSRLU DYLOL IUDF
WXUÒ WRUWXUÒ QRXV TXLWWD Î MDPDLV ,O V
HQYROD UHIXVDQW GH
UHQRXYHOHU QRV DUGRLVHV 5ÒVLJQÒV DEDWWXV YDLQFXV QRXV
SU×PHV OHV XQV DSUÕV OHV DXWUHV OH WUDLQ GH OD JUDQGH YLOOH
2XWUH O
HVSRLU EULVÒ TXL JXLGDLW FUDLQWLYHPHQW OD ORFRPRWLYH
SRXVVLYH LO \ DYDLW GDQV OHV WULVWHV ZDJRQV GHWÜOH EUâODQWH
'HV RXYULHUV MRXUQDOLHUV VDQV UHQWH HW VDQV WRLW GHV
SD\VDQV GÒPXQLV VDQV DUJHQW HW VDQV WHUUH GHVFKÜPHXUV
QRFWDPEXOHV DPLV GH OD SDODEUHGHV SHWLWV DJULFXOWHXUV OHV
\HX[ SOHLQV GH WHUUH GHV DXWRJHVWLRQQDLUHV IX\DQW OHXUV
IHUPHV H[VDQJXHV GH ODUJHV JDâOHXVHV G
ROLYHV DX[ GRLJWV GH
IÒHV GH VSHFWUDOHV ODYHXVHV GH ODLQH EHOOHV HW WUDSXHV GHV
H[SXOVÒV GH )UDQFH DYHF OHXU DFFHQW EL]DUUH GHV FRLIIHXUV
VSÒFLDOLVÒV GDQV OD FLUFRQFLVLRQ GHV EULJDQGV HQWUHPHWWHXUV
ORTXDFHV GHV YHXYHV GH PDUW\UV IHPPHV GH PÒQDJH SURVWL
WXÒHV PDWLQDOHV GH YLHX[ PÒWD\HUV SHUGXV DIIOLJÒV DFFRX
WXPÒV Î O
LQIÌPH MRXJ FRORQLDO HW DX[ PRUVXUHV UÒSÒWÒHV GH
O
DLJXLOORQ GHV GÒOLQTXDQWV VRUWLV GH OHXUV SULVRQV WURS SOHL
QHV OHXU SHLQHFRPPXÒH HQlH[RGH UXUDO Î SHUSÒWXLWÒz
1RXV DYLRQV ÒWÒ HPSDTXHWÒV FRPPH GLYHUV FDUWRQV
G
XQH PÓPH PDUFKDQGLVH 1RXV SRUWLRQV GDQV OH FRUSV
O
KLVWRLUH G
XQH JXHUUH GDQV O
ÌPH OHV FLFDWULFHV GH QRWUH
WHUUH GDQV OH FUÌQH XQ UÓYH LPPDFXOÒ GDQV OH UHJDUG O
ÒFODW
G
XQ PDWLQ LQILQL DX[ FRXOHXUV GH O
DUFHQFLHO 5HVFDSÒV GX
GÒOXJH QRXV DYLRQV GDQV OD SRLWULQH PLOOH WDFKHV IOHXULHV
GDQV OHV FDFKRWV KXPLGHV GDQV OD ERXFKH OHV VLOHQFHV GHV
YHQWUHV IDPLOLHUV GH OD IDLP GDQV OD WÓWH GHV FULV Î SHUGUH OD
PÒPRLUH GDQV O
RXØH OHV FULV UDXTXHV GHV VXSSOLFLÒV GH

16 Lerêve des momies

O
ÌPH /H 3RÕWH DEXVÒ SDU OHV GÒFLGHXUV PLV HQ TXDUDQWDLQH
SDU OHV FDPSDJQDUGV SULW OH WUDLQ DYHF QRXV
/H WUDLQ GH OD GRXOHXU HXW WRXWHV OHV SHLQHV GX PRQGH
SRXU GÒPDUUHU 6HV URXHV G
DFLHU EULOODQW JOLVVDLHQW VXU OHV
SOHXUV SDWLQDLHQW VXU OHV FKDJULQV URXODLHQW VXU OHV GÒFKL
UHPHQWV GÒUDSDLHQW VXU OHV VÒSDUDWLRQV 1RXV YRXOLRQV HP
SRUWHU OD FDPSDJQH DYHF QRXV 1RV ODUJHV KDLHV G
DUEUHV
YHUGR\DQWV QRWUH VROHLO EUâODQW QRV RLVHDX[ FKDQWHXUV QRV
RXWUHV DX[ OÕYUHV PDO UHIHUPÒHV QRV FUXFKHV HIIUDQJÒHV
QRV EXUQRXV SURWHFWHXUV QRV KDØNV G
KRQQHXU QRV UHSÕUHV
EURXLOOÒV QRWUH LGHQWLWÒ &H IXW OH SUHPLHU WUDLQ TXL SDUWLW
GH OD FDPSDJQH ,O PLW WURLV DQQÒHV SRXU DUULYHU HQ YLOOH HW
GÒFKDUJHU FRPSOÕWHPHQW VRQ FRQWHQX SLWWRUHVTXH
1RXV QRXV UXÌPHV EUX\DPPHQW VXU OD YLOOH RXYHUWH
1RXV FRORQLVÌPHV OHV VDOHV ORJHPHQWV YDFDQWV GDQV OHV DQ
FLHQV TXDUWLHUV GÒGDLJQÒV SDU OHV QRXYHDX[ PD×WUHV 1RXV
MHWÌPHV Î OD UXH SDU OD IHQÓWUH WRXW FH TXL QRXV UDSSHODLW OH
FRORQLVDWHXU OHV ORXUGHV DUPRLUHV GH ERLV VFXOSWÒ OHV OLYUHV
WURS ELHQ ÒFULWV OHV GLFWLRQQDLUHV WURS ORXUGV OHV WRLOHV GH
PD×WUHV TXL QH VHUYDLHQW Î ULHQ OHV DWODV WURS JUDQGV OHV EL
EHORWV EDELROHV HW DPXVHWWHV IXWLOHV OHV DTXDULXPV YLWUHX[
TXL HPSULVRQQDLHQW GHV SRLVVRQV URXJHV VDQV UDLVRQ OHV
SHWLWV JDGJHWV LQVLJQLILDQWV $ TXRL SRXYDLW QRXV VHUYLU FH
OX[H HQFRPEUDQW" 3RXUTXRL OLUH OHV OLYUHV" $FFRXWXPÒV
DX[ YDVWHV SUDLULHV QRXV DYLRQV XQ EHVRLQ YLWDO G
HVSDFH
1RXV SODQWÌPHV GHV FORXV GDQV OHV PXUV SRXU DFFURFKHU
QRV RXWUHV JOXDQWHV VHQWDQW OD FKÕYUH HW OD YDVH QRV EXUQRXV
GH ODLQH UÓFKH QRV UXJXHXVHV FDQQHV G
ROÒDVWUH QRV DPSOHV
UREHV EDULROÒHV 1RXV QH WDUGÌPHV SRLQW Î LQVWDOOHU OD FDP

Lerêve des momies17


SDJQH VDQV IOHXUV HQ SOHLQ FXU GH OD YLOOH FRQTXLVH OD FLWÒ
UÓYÒH KLVWRULTXHPHQW GÒVLUÒH 'H VRXUGHV ODPHQWDWLRQV
GHV FULV EOHVVÒV GH GRXORXUHXVHV SODLQWHV V
ÒOHYÕUHQW GH OD
SURIRQGH HWVRPEUH FDVEDK
$OJHU OD EODQFKH HVW VRXLOOÒH
5HYLHQV %ROORJKLQH LOV VRQW GHYHQXV IRXV
5ÒYHLOOHWRL $URXGM OLRQ GHV VHSW PHUV
/ÕYHWRL .KHUUHGLQH%DUEHURXVVH
'X OLQJH VÕFKH DX SRUWDLO GH 6LGL $EGHUUDKPDQH
1RWUH YLOOH HVW VDOLHSDU OHV SD\VDQV VDQV FXOWXUH
'H YÒULWDEOHV EXIVVDXYDJHV
1RWUH FLWÒ HVW SULVH GDQV OD GRXOHXU
3ÒQÒWUÒH SDU OHV GÒUDFLQÒV GH OD PRQWDJQH
(OOH VHUD HQFHLQWHG
K\EULGHV GH EÌWDUGV
'HV PXWDQWV TXL QRXV ÒFUDVHURQV
/HV YRL[ FROÒUHXVHV IXUHQW ÒWRXIIÒHV SDU OHV K\PQHV PLOLWDL
UHV OHV FKDQWV SDWULRWLTXHV H[DOWDQW OD FRQFRUGH OD IUDWHUQL
WÒ OD VROLGDULWÒ O
XQLWÒ SRSXODLUH FKÕUHPHQW FRQTXLVH /H
3RÕWH GÒFODPDLW GH WULVWHV FDQWLTXHV HQ O
KRQQHXU GX PXVFOH
HW GX JRXUGLQ /
([SUHVV$XWRJHVWLRQ WHO ÒWDLW OH QRP GRQ
QÒ Î QRWUH WUDLQ RULJLQDO XQ FRQYRL SRSXODLUH JXLGÒ SDU GHV
FKHIV ÒSKÒPÕUHV VRUWLV GH OD IRXOH FRPSRVLWH LQVSLUÒV SDU
OHV VORJDQV GX SRÕWH IRX ,O IXW PLV HQ SDQQH GDQV XQ WULVWH
KDQJDU VXU GHV UDLOV URXLOOÒV /D ILQ GH FH JDLWUDQVIHUW GH OD
FDPSDJQH PLVH HQ MDFKÕUH YHUV OD YLOOH HQFRPEUÒH VXUYLQW
LQDWWHQGXH
/H 3RÕWHIRX QRWUHÒFODLUHXU PDOLQVSLUÒ WRPED PDODGH

&KDSLWUH,,

$LJOHV EXUHDXFUDWHV HW FKLHQV

Q JUDQG HW PDLJUH EXUHDXFUDWH UHYÓWLW VRQ WUHLOOLV PLOL
8WDLUH HW LQWHUGLW WRXWH SRÒVLH ,O GÒSRVD EUXWDOHPHQW OH
FKHI TX
LO DYDLW OXL PÓPH LQVWDOOÒ Î OD WÓWH GH O
(WDW XVXUSÒ
DX[ FRPSDJQRQV GH URXWH GÒFUÒWD OD ILQ GH OD IÓWH HW OH UH
WRXU Î O
RUGUH ÒWDEOL $LJOHV EXUHDXFUDWHV HW FKLHQV GÒILOÕ
UHQW VHQWHQFLHX[ ,OV VH SURVWHUQÕUHQW DX[ SLHGV GX QRXYHDX
PD×WUH HW SUÓWÕUHQW VHUPHQW GH FRQWLQXHUOH JORULHX[ WUDYDLO
GH QRV PDUW\UV &KDFXQ Î VD SODFH
/HV IDXFRQV GX 'MXUGMXUD OHV WURJORG\WHVQHPHPFKDV
OHV DLJOHV EOHXV GX GÒVHUW Q
DYDLHQW MDPDLV LPDJLQÒ KDELWHU
XQ MRXU GHV FDJHV GH EÒWRQ VXSHUSRVÒHV &HV XUDÕWHV DOWLHUV
DPRXUHX[ GHV FLPHV HQQHLJÒHV GRPSWHXUV GHV PLUDJHV RQW
VDFULILÒ MXVTX
DX ILQ GXYHW GH OHXUV QLGV SUÒFDLUHV SRXU XQ
ORLQWDLQ SULQWHPSV ,OV UÓYDLHQW GH ODUJHV SUDLULHV GH EOÒ
RQGR\DQW GH ORQJXHV FDUDYDQHV GH FKDPHDX[ ILGÕOHV GH
PDUÒHV GH EXIV FRXYHUWV G
ÒFXPH G
XQH SODLQH DJLWÒH SDU
OD FDYDOFDGH GH PLOOLHUV GH FKHYDX[ VDXYDJHV G
XQ FLHO
JODXTXH HPEUXPÒ SDU OH YRO G
XQH QXÒH GH WURJORG\WHV LOV
VH UHWURXYÕUHQW VRXV OD PDLQ JDQWÒH GX FRQWUHPD×WUH
/H 3RÕWH DYDLW UÒFXSÒUÒ VD YRL[ JUÌFH Î XQH PL[WXUH
IRUHVWLÕUH ,O UXJLVVDLWl /HV DUEUHV FHQWHQDLUHV GÒUDFLQÒV

20 Lerêve des momies

EUâOHURQW Î SHWLW IHX GDQV OHV FKHPLQÒHV GHV YLOV EXUHDXFUDWHV
HQULFKLV /HXU VÕYH TXL DYDLW QRXUUL WRXV QRV UÓYHV VÒFKHUD VXU
OH PDUEUH GHV ÌWUHV KÒULWÒV GHV FRORQV &HX[ TXL TXLWWHURQW OD
IRUÓW PRXUURQW GH VWUHVV HW G
DQJRLVVH SRXUFKDVVÒV SDU GHV
EâFKHURQV VDQVVFUXSXOHV GHV PDWRQV Î OD VROGH GHV PD×WUHV
DUULYLVWHV 6HXOV VXUYLYURQW Î FH GHVWLQ WRUGX FHX[ UHVWÒV VRXV
OD EÒQÒGLFWLRQ GH OHXU WHUUHz/
DÕGH GLVDLW YUDL 0DLV QXO QH
O
ÒFRXWDLW SOXV /
KHXUH Q
ÒWDLW SDV Î OD SRÒVLH ,O DYDLW ÒWÒ
P\VWLILÒ LOOXVLRQQÒ HW VRQ UHYLUHPHQW ÒWDLW VXVSHFW ,O DYDLW
SHUGX WRXWH FUÒGLELOLWÒ
8QH YRL[ SRSXODLUH OXL SDUODLW l(W VL WX QRXV PHQWDLV
HQFRUH " 7X DV PLHX[ Î IDLUH 3RÕWH SDU FHV WHPSV GH GÒFUÒSL
WXGH 6DXUDVWX HQILQ FRPPHQW PHXUHQW OHV GÒUDFLQÒV GX £
NLORPÕWUH "/HV DLJOHV TXL QLFKHQW GDQV FH ELGRQYLOOH Q
RQW
SDV DVVH] G
HVSDFH SRXU SUHQGUH OHXU HVVRU HW V
HQYROHU ,OV QH
YRLHQW SOXV OHV FKRVHV G
HQ KDXW /HXU UHJDUG SHUÑDQW V
HVW
YRLOÒ GHSXLV WD SURSKÒWLH PHQVRQJÕUH ,OV VRQWFRQVWHUQÒV 7D
GHUQLÕUH XYUH D ÒWDOÒ HQ SXEOLF OHXU GÒFKÒDQFH OHXU GÒFOLQ
OHXU GRXOHXU OHXU LPSXLVVDQFH OHXU GÒVDUURL 'HSXLV TXDQG
IDEULTXHWRQ GHV OÒJHQGHV DYHF OH GÒFOLQ GHV PD×WUHV GX FLHO "
7X OHV FRQWHV Î GHV EXUHDXFUDWHV TXL EDLOOHQW O
HQQXL SDU WRXV
OHV SRUHV 7X DV DSSULYRLVÒ OH SULQWHPSV IXJXHXU TXL D TXLWWÒ
OD FDPSDJQH 7X O
HIIHXLOOHV VXU OHV VFÕQHV FLWDGLQHV SRXU PHX
EOHU HW UÒFKDXIIHU OHV VRLUÒHV DUWLILFLHOOHV GHV PD×WUHV TXL ULSDLO
OHQW &RPPHQW 3RÕWH DUULYHVWX Î WLVVHU GH WRQ YHUEH GH WHV
PRWV YHUWLJLQHX[ GHV WUDPHV GH JORLUH SRXU UÒKDELOLWHU OHV
UHQÒJDWV HW OHV WUD×WUHV " ,OV VH UHWRXUQHURQW FRQWUH WRL GÕV TXH
WD YRL[ QH SRUWHUD SOXV GÕV TX
XQ WLPEUH SOXV ]ÒOÒ IHUD PLHX[
YLEUHU OHXUV EDV LQVWLQFWV 7X HV FRPEOÒ 3RÕWH /D SUHVVH WH