Miao ou le chant des chan

Miao ou le chant des chan

-

Livres
190 pages
Lire un extrait
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Ce thriller nous entraîne irrésistiblement dans les eaux troubles d'un scénario machiavélique. Il est compositeur... Elle est violoniste... Mais s'aiment-ils vraiment ?ŠParis, Shangaï, Taiwan : trois destination conviées par l'auteur. Les rapports amoureux complexes entre un Français et une Shangaienne sont prétextes à visiter les lieux, à goûter aux paysages, à entendre les sons de la vie, sur fond d'intrigue criminelle.

Sujets

Informations

Publié par
Ajouté le 01 novembre 2011
Nombre de lectures 21
EAN13 9782296473485
Langue Français
Signaler un abus
0LăR RX /H FKDQW GHV FKËQ
© L’HARMATTAN, 2011 5-7, rue de l’École-Polytechnique ; 75005 Paris http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr ISBN : 978-2-296-56604-0 EAN : 9782296566040
&KDUOH\
0LăR RX /H FKDQW GHV FKËQ
5RPDQ
/ +DUPDWWDQ
3UHPLÕUH SDUWLH

LăR WX PH PDQTXHV 1RXV QRXV VRPPHV TXLWWÒV l0WURS YLWH 3RXUUDLMH WH UHYRLU XQ MRXU " 'RQQH PRL GH WHV QRXYHOOHV z l (QYR\HU z )LJÒ GHYDQW O ÒFUDQ PHQWRQ HQ DS SXL VXU OHV GHX[ SRXFHV OH VRXYHQLU GX YLVDJH GH OD MHXQH &KLQRLVH VH GHVVLQH HQ OXL 6RQ WHLQW WUDQVOXFLGH /H JUDLQ GH VD SHDX G XQH SXUHWÒ SDUIDLWH 6RQ QH] ILQ 6HV OÕYUHV G XQ URVH WHQGUH OÒJÕUHPHQW RXUOÒHV SUHVTXH SXOSHXVHV 6RQ VRXULUH G XQH EODQFKHXU VDWLQÒH /RUVTX LO O DYDLW UHJDUGÒH GRUPLU OD SUHPLÕUH IRLV OD WÓWH SRVÒH VXU O RUHLOOHU LO DYDLW ÒWÒ IDVFLQÒ SDU OD EHDXWÒ GH OD OLJQH GH VHV \HX[ FORV DX[ FLOV ÒWRQQDPPHQW ORQJV EHU ÑDQW XQ VRPPHLO Î SHLQH DQLPÒ SDU OH U\WKPH OHQW GH VD UHV SLUDWLRQ /HV FLQT PLQXWHV FLQTXDQWHWURLV VHFRQGHV GX GHX[LÕPH PRXYHPHQW GX&RQFHUWR LWDOLHQ-HDQ GH 6ÒEDVWLHQ %DFK V DFKÕYHQW 9HUVLRQ DX SLDQR / LQWHUSUÕWH DQRQ\PH MRXH GDQV XQ WHPSR OHQW ODLVVDQW SODQHU GDQV OHV DLUV XQH SODLQWH FRQWLQXH

0,Ă2 28/( &+$17 '(6 &+®1
6L HOOH QH UÒSRQG SDV LO HVVDLHUD GH OD MRLQGUH SDU O LQWHUPÒGLDLUH GH <ă /HV GHX[ ILOOHV VRQW WRXMRXUV HQ FRQWDFW LO OH VDLW SXLVTXH OD SLDQLVWH OXL D DSSULV GDQV OHV FRXORLUV GX FRQVHUYDWRLUH TXH 0LăR YLYDLW DFWXHOOHPHQW Î 3ÒNLQ 5ÒFHSWLRQ G XQ QRXYHDX PHVVDJH (OOH HVW HQ OLJQH l 7KRPDV &RPPHQW YDVWX " - DL SDVVÒ XQ FRQFRXUV HQ IÒYULHU HW MH VXLV UHQWUÒH FRPPH YLRORQLVWH GDQV O 2UFKHVWUH V\PSKR QLTXH GH 3ÒNLQ 6L QRXV QRXV UHYR\RQV XQ MRXU FH VHUD GRQF LFL HQ &KLQH -H W LQYLWH $VWX HQYLH GH YHQLU " z 3RXUVXLWH HQFKDW l 3RXUTXRL SDV " (Q MXLOOHW MH Q DL ULHQ GH SUÒYX HW WRL " z l -H VHUDL Î 6KDQJKDL FKH] PD PÕUH Î SDUWLU GX  -H YDLV OXL GHPDQGHU V LO HVW SRVVLEOH GH W DFFXHLOOLU -H WH ODLVVH SRXU FH VRLU - DL UHQGH]YRXV DYHF GHV DPLHV z $PLHV DYHF XQ H GÒWDLO LQVLJQLILDQW SHXWÓWUH PDLV GDQV OHTXHO LO YHXW YRLU XQ IÒPLQLQ LQWHQWLRQQHO (OOH HVW GRQF HQFRUH OLEUH (Q FHWWH ILQ GH PRLV GH PDL OH WHPSV HVW DJUÒDEOH VXIILVDPPHQW HQ WRXW FDV SRXU DEDQGRQQHU OH FODYLHU G RU GLQDWHXU HW SDUWLU IOÌQHU GDQV OHV UXHV GH 3DULV

3ODFH GX 7HUWUH Î 0RQWPDUWUH LO MRXH OHV EDGDXGV DYDQW G DOOHU VDYRXUHU OD YXH SDQRUDPLTXH VXU OD FDSLWDOH GHSXLV OH SDUYLV GX 6DFUÒ&–XU $X UHWRXU TXHOTXHV QRWHV GX WKÕPH GX SUHPLHU H PRXYHPHQW GH OD  V\PSKRQLH GH 0R]DUW FDSWÒHV DX KD VDUG GHV FRXORLUV GX PÒWUR OH SRUWHQW MXVTXH GHYDQW OH PX VLFLHQ LQVWDOOÒ VRXV OD YRâWH 'H OD PÒORGLH GÒSRXLOOÒH VDQV VRQ DFFRPSDJQHPHQW RUFKHVWUDO V H[KDOH XQ SDUIXP ÒWUDQJH /D QRVWDOJLH TXL V HQ GÒJDJH OH UDPÕQH VXU OHV EDQFV GH O ÒFROH /HV IULVVRQV SDUFRXUDLHQW VRQ FRUSV OH MRXU Rä OH YLHLO LQVWLWXWHXU O DYDLW IDLW GÒFRXYULU Î WRXWH OD FODVVH 'HSXLV OD PXVLTXH HVW Î O HVVHQFH GH VD YLH $XVVL ORLQ TX LO V HQ VRXYLHQQH VSRQWDQÒPHQW GHV PÒORGLHV LQRXØHV WUDYHUVHQW VRQ LQFRQVFLHQW YLHQQHQW QRXUULU VHV ÒPRWLRQV ,O OXL VXIILW DORUV G ÒJUHQHU OH FKDSHOHW GHV QRWHV TXL V RUGRQQHQW GDQV VRQ FHUYHDX SUHVTXH Î VRQ LQVX /D YLH V ÒWDLW PRQWUÒH JÒQÒUHXVH LQVRXFLDQWH MXV TX Î FH VDPHGL PDWLQ GH PDUV Î OD IRQWH GHV QHLJHV $SUÕV XQ GÒUDSDJH OD YRLWXUH DYDLW HQIRQFÒ OH SDUDSHW GH VÒFXULWÒ GX SHWLW SRQW GH PRQWDJQH SHUFXWÒ OHV URFKHUV SHQGDQW VD FKXWH DYDQW GH V ÒFUDVHU HQWUD×QDQW VRQ SÕUH HW VD PÕUH GDQV OHV HDX[ JODFLDOHV GX WRUUHQW

0,Ă2 28/( &+$17 '(6 &+®1
/RUVTXH OHV JHQGDUPHV DYDLHQW IUDSSÒ Î OD SRUWH LO ÒFRXWDLW GDQV VD FKDPEUH OH GHX[LÕPH PRXYHPHQW GX &RQFHUWR LWDOLHQ –XYUH Î ODTXHOOH LO DFFRUGDLW PDLQWHQDQW XQH UÒVRQDQFH TXDVL REVHVVLRQQHOOH / DUJHQW TXH VHV SDUHQWV DYDLHQW HQ GÒSÜW VXU OHXUV FRPSWHV HQ EDQTXH DYDLW WRXW MXVWH VXIIL Î UÒJOHU OHV REVÕ TXHV (QVXLWH GÒPÒQDJHPHQW Î 3DULV Rä OHV RSSRUWXQLWÒV PXVLFDOHV ÒWDLHQW VXSSRVÒHV SOXV QRPEUHXVHV ,O Q DYDLW HX DXFXQH GLIILFXOWÒ Î UHQWUHU GDQV OD FODVVH GH FRPSRVLWLRQ GX &RQVHUYDWRLUH 0DLV DX PLOLHX GH OD GHX [LÕPH DQQÒH HQ GÒVDFFRUG DYHF OHV PÒWKRGHV G HQVHLJQH PHQW TX RQ \ SUDWLTXDLW EUXVTXHPHQW LO TXLWWDLW O LQVWLWX WLRQ $XMRXUG KXL ELHQWÜW WUHQWH DQV VDQV TXDOLILFDWLRQ UHFRQQXH MXVWH OH EDFFDODXUÒDW HQ SRFKH LO ORXH XQH SHWLWH H FKDPEUH DX Q£  GX ERXOHYDUG %HUWKLHU GDQV OH  DU URQGLVVHPHQW 'HV SHWLWV ERXORWV DX QRLU SRXU VXUYLYUH ILQDQFHU DYHF SHLQH OD UÒDOLVDWLRQ GH VHV SURMHWV 4XHOTXHV FRXUV GH SLDQR PDLV VXUWRXW GX QHWWR\DJH HW XQ FRXS GH PDLQ GH WHPSV Î DXWUH GDQV O KÜWHOOHULH RX OD UHVWDXUDWLRQ &HWWH PÒORGLH GH 0R]DUW VXUJLH WRXW GURLW GH VRQ HQIDQFH YHQDLW GH UDYLYHU XQ SDVVÒ GRXORXUHX[