//img.uscri.be/pth/6dfce5a74c5f1dc46dd68caf3dacd534845a04c4
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Peurs virales

De
204 pages

Trois femmes africaines, jeunes, belles et éduquées sont durement confrontées au VIH/sida. Si la première prend la maladie à bras-le-corps, la seconde la renie tandis que la troisième se résigne. Des attitudes qui influenceront fortement leur vie.

Publié par :
Ajouté le : 01 septembre 2011
Lecture(s) : 52
EAN13 : 9782296470095
Signaler un abus
Peurs virales
© L’Harmattan, 2011 5-7, rue de l’Ecole polytechnique ; 75005 Paris http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr ISBN : 978-2-296-56464-0 EAN : 9782296564640
Agathe Ngo Baléba
Peurs virales
Roman
L’Harmattan
&KDSLWUH 
RYHPEUH  $VVLVH VXU OD YÒUDQGD %HOLQJD (WRJD 1 UHJDUGDLW OD SOXLH WRPEHU GDQV OD FRXU ,O ÒWDLW  KHXUHV GX PDWLQ HW GDQV OH JDUDJH HOOH HQWHQGDLW 0PH (WRJD VD PÕUH $OH[ (WRJD VRQ IUÕUH $XUÕOH 1JR %LPEDØ HW (\DQJL VHV PHLOOHXUHV DPLHV GLVFXWHU Î YRL[ EDVVH HQ UDQJHDQW OHV EDJDJHV GDQV OD YRLWXUH (PPLWRXIOÒH GDQV XQH FRXYHUWXUH OD WUÕV IUÓOH MHXQH IHPPH HVVD\DLW GH OXW WHU FRQWUH OD VRPQROHQFH TXL O HPSRUWDLW (OOH FRPPHQ ÑDLW G DLOOHXUV Î ÓWUH LUUÒVLVWLEOHPHQW HQWUD×QÒH SDU OH VRPPHLO TXDQG OD YRL[ GH VRQ IUÕUH OD ILW VXUVDXWHU  Ɇ %HOODɆSURFKHV O DSSHODLHQW DLQVL Î FDXVH VHV G XQH DPLH LWDOLHQQH GH VD PÕUH TXL OD WURXYDLWEHOOLVVLPDORUVTX HOOH Q ÒWDLW TX XQH HQIDQWɆ QRXV KÒVLWRQV Î SUHQ GUH OD URXWH /D SOXLH Q DUUÓWH SDV HW OH YLOODJH GX PDUD ERXW 1JLMRO HVW HQ SOHLQH IRUÓW -H QH VDLV SDV VL QRXV SRXUURQV \ DUULYHU PDOJUÒ OH [ TXH QRXV DYRQV ORXÒ - DL SURSRVÒ Î PDPDQ GH UHSRXVVHU OH YR\DJH & HVW YUDL PHQW GÒOLFDW GH SUHQGUH OD URXWH SDU FH WHPSV SOXYLHX[ ɆQ HVW SDV Î QRXV GH SUHQGUH FHWWH GÒFLVLRQ &H PDLV Î 0 1JLMRO GLW 0PH (WRJD HQ OHV UHMRLJQDQW VXU OD YÒUDQGD -H QH FURLV SDV TXH F HVW SDU KDVDUG TX LO DYDLW
7
IL[Ò QRWUH UHQGH]YRXV DX  QRYHPEUH GRQF DX MRXUG KXL $XUÕOH HW (\DQJL UHMRLJQLUHQW ELHQWÜW OH WULR VXU OD YÒUDQGD Ɇ" GHPDQGD3RXUTXRL QH SDV DSSHOHU 0 1JLMRO $XUÕOH Ɇ3DUFH TX LO D XQ WÒOÒSKRQH " V ÒWRQQD (\DQJL Ɇ 2XL LO HQ D ELHQ XQ DIILUPD 0PH (WRJD /D FRPSDJQLH GH WÒOÒSKRQLH PRELOH D IDLW FRQVWUXLUH XQ S\ OÜQH GH UHODLV QRQ ORLQ GH VRQ YLOODJH HW FHOD SHUPHW DX[ KDELWDQWV G DYRLU DFFÕV DX UÒVHDX 0DLV FRPPH LO Q \ D SDV GH FRXUDQW ÒOHFWULTXH 0 1JLMRO HQYRLH VRXYHQW VRQ WÒOÒSKRQH Î OD FKDUJH GDQV OH JUDQG YLOODJH YRLVLQ TXL HVW UDWWDFKÒ DX UÒVHDX ÒOHFWULTXH (VSÒURQV VHXOHPHQW TX LO D VRQ DSSDUHLO VXU OXL ,O QRXV D H[SOLTXÒ TX LO OXL DUULYH GH OH ODLVVHU SOXVLHXUV MRXUV GDQV FH YLOODJH HQ IRQFWLRQ GHV DOOÒHV HW YHQXHV GHV PHPEUHV GH VD IDPLOOH $OH[ (WRJD HQWUD GDQV OD PDLVRQ Î OD UHFKHUFKH GH VRQ WÒOÒSKRQH 3XLV LO FRPSRVD OH QXPÒUR GH 0 1JLMRO VRXV OD GLFWÒH GH VD PÕUH Ɇ ,O VRQQH FKXFKRWDWLO Î O DGUHVVH GHV TXDWUH IHPPHV TXL OH UHJDUGDLHQW DWWHQWLYHPHQW $SUÕV OD TXDWULÕPH VRQQHULH $OH[ REWLQW OD ER×WH YRFDOH HW UDFFURFKD DXVVLWÜW Ɇ3HXWÓWUH GRUWLO HQFRUH ILWLO Ɇ±  KHXUHV GX PDWLQ " - HQ GRXWH 6RLW LO HVW HQ WUDLQ GH VRLJQHU TXHOTX XQ VRLW LO Q D SDV HQWHQGX VRQQHU 5HFRPPHQFH MXVTX Î FH TXH WX O DLHV OXLPÓPH RX TXHO TX XQ G DXWUH DX ERXW GX ILO O HQFRXUDJHD VD PÕUH (Q DWWHQGDQW RQ UDPHQD %HOLQJD GDQV OD PDLVRQ Rä HOOH IXW DOORQJÒH VXU OH FDQDSÒ GX VDORQ ¯JÒH GH YLQJW
8
FLQT DQV OD MHXQH IHPPH VRXIIUDLW ÒQRUPÒPHQW  (OOH DYDLW DWWUDSÒ XQ PDO P\VWÒULHX[ TXH OD SOXSDUW GHV PDUD ERXWV Q DYDLHQW SDV VX JXÒULU MXVTX LFL 'HV PDUDERXWV HOOH HQ DYDLW SRXUWDQW UHQFRQWUÒ SOXVLHXUV 4XLQ]H ULHQ TXH SHQGDQW OHV VHL]H GHUQLHUV PRLV (OOH HVSÒUDLW TXH OH VHL]LÕPH VHUDLW OH ERQ 6L FHOD QH WHQDLW TX Î HOOH LOV GHYUDLHQW GÒMÎ DYRLU SULV OD URXWH SOXLH RX SDV (OOH DYDLW KÌWH G \ ÓWUH 0DLV HOOH QH GLVDLW ULHQ SRXU QH SDV LQIOXHQFHU OD GÒFLVLRQ GH FHX[ TXL O DYDLHQW ILGÕOHPHQW VRXWHQXH GHSXLV TXH OD PD ODGLH O DYDLW FORXÒH DX OLW GHX[ DQV SOXV WÜW (OOH VDYDLW SRXYRLU FRPSWHU DYHXJOÒPHQW VXU HX[ SRXU SUHQGUH XQH GÒFLVLRQ DOODQW GDQV VHV LQWÒUÓWV Ɇ - DL IDLP GÒFODUD (\DQJL 3XLVTXH QRXV GHYRQV DWWHQGUH MH YDLV PH SUÒSDUHU TXHOTXH FKRVH GDQV OD FXL VLQH $XUÕOH HW HOOH DYDLHQW SDVVÒ OD QXLW FKH] OHV (WRJD &H TXL Q ÒWDLW SDV QRXYHDX 'HSXLV TXH OD PDODGLH GH %HOLQJD V ÒWDLW DJJUDYÒH OHV GHX[ DPLHV ÒWDLHQW WUÕV SUÒ VHQWHV DSSRUWDQW OHXU VRXWLHQ DXVVL VRXYHQW TX HOOHV OH SRXYDLHQW 7RXW QDWXUHOOHPHQW HOOHV DYDLHQW GÒFLGÒ G DOOHU DX YLOODJH SRXU FH TXL VHPEODLW ÓWUH OH YR\DJH GH OD GHUQLÕUH FKDQFH Ɇ-H SUHQGUDL ELHQ XQ FDIÒ GLW 0PH (WRJD HQ VXL YDQW (\DQJL GDQV OD FXLVLQH Ɇ0RL DXVVL GLW $XUÕOH 0PH (WRJD $XUÕOH HW (\DQJL V DIIDLUÕUHQW GDQV OD FXLVLQH 3HQGDQW FH WHPSVOÎ $OH[ FRQWLQXDLW LQODVVDEOH PHQW GH UDFFURFKHU DX VRQ GX ELS DQQRQÑDQW OD PHVVDJH ULH YRFDOH HW GH UHIRUPHU DXVVLWÜW OH QXPÒUR GH 0 1JLMRO
9
7UHQWH PLQXWHV SOXV WDUG $OH[ HQWUD GDQV OD FXL VLQH Ɇ - DL HQILQ HX TXHOTX XQ DX ERXW GX ILO HW SDU ERQKHXU F ÒWDLW OH PDUDERXW OXLPÓPH GLWLO ,O QRXV FRQVHLOOH IRUWHPHQW GH QH SDV UHSRXVVHU OH YR\DJH ± O HQWHQGUH LO SDUD×W TXH SOXV QRXV UHQFRQWUHURQV GHV GLI ILFXOWÒV PLHX[ FH VHUD ,O GLW TXH OHV DQFÓWUHV VRQW GLVSR QLEOHV SRXU %HOOD DXMRXUG KXL ,O IDXW GRQF TXH QRXV IDV VLRQV FH YR\DJH Î WRXW SUL[ ,O GLW TXH FH Q HVW SDV IDFLOH G REWHQLU XQ UHQGH]YRXV DYHF OHV DQFÓWUHV HW VL QRXV UD WRQV FHOXLFL QRXV SRXUULRQV DWWHQGUH XQH DQQÒH HQWLÕUH SRXU TXH OHV DQFÓWUHV VH PRQWUHQW GH QRXYHDX SUÓWV Î VRLJQHU %HOOD Ɇ$ORUV QRXV \ DOORQV VDQV WDUGHU GLW 0PH (WRJD HQ VH OHYDQW ,O ÒWDLW  K  ORUVTX LOV TXLWWÕUHQW OD PDLVRQ Î ERUG GX [ WRXWWHUUDLQ TXL OHXU DYDLW FRâWÒ FKHU HQ IUDLV GH ORFDWLRQ 0DLV QL VD PÕUH QL VRQ IUÕUH QL VHV DPLHV QH YRXODLHQW YRLU %HOLQJD PRXULU VDQV DYRLU WRXW HVVD\Ò 0PH (WRJD QH UHJDUGDLW SDV Î OD GÒSHQVH TXDQG LO V DJLVVDLW GH VRLJQHU VD ILOOH $OH[ HW OHV GHX[ DPLHV GH VD ILOOH OXL DSSRUWDLHQW DXVVL XQ DSSXL ILQDQFLHU GH WHPSV HQ WHPSV 3RXU OD ORFDWLRQ GH OD YRLWXUH HW O DFKDW GX FDUEX UDQW SDU H[HPSOH LOV DYDLHQW WRXV WHQX Î SDUWLFLSHU ,OV URXOÕUHQW VXU OD JUDQGURXWH UHOLDQW <DRXQGÒ Î 'RXDOD SHQGDQW GHX[ KHXUHV HQYLURQ 3XLV 0PH (WRJD FRQVHLOOD Î VRQ ILOV GH UDOHQWLU  Ɇ1RXV DSSURFKRQV GX FKHPLQ GH WHUUH TXL PÕQH YHUV OH YLOODJH ,O QH IDXW SDV OH UDWHU -H Q \ DL ÒWÒ TX XQH IRLV DYHF GHX[ GH PHV DPLHV  GRQF MH Q DL SDV EHDXFRXS GH UHSÕUHV 0DLV MH VDLV TX DSUÕV OH JUDQG SDQQHDX GH SXEOLFLWÒ TXH QRXV YHQRQV GH GÒSDVVHU QRXV Q DYLRQV
10