//img.uscri.be/pth/5c5743e6aadb009d25b2a19bda9cdd5efdcf6dc8
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Six auteurs de théorie politique pour le XXIe siècle (Volume 2)

De
308 pages
Six auteurs de théorie politique pour le XXIe siècle : H. Arendt, N. Busch, C.Castoriadis, C. Guillaumin, R. Ikevic, A. Sayad. Des textes et de courts extraits de textes de ces auteurs ont été présentés par des personnes qui les ont connus, côtoyés. En quoi leurs oeuvres sont importantes pour faire découvrir de nouveaux objets, de nouvelles démarches, pour obtenir une posture de résistance dans le travail intellectuel, la formation, la recherche ?
Voir plus Voir moins
SIX AUTEURS DE THÉORIE e POLITIQUE POUR LE XXI SIÈCLE
H. Arendt, N. Busch, C. Castoriadis, C. Guillaumin, R. Ivekovic, A. SayadColère, courage et création politique
Sous la direction deMarie-Claire Caloz-Tschopp
Volume 2SIX AUTEURS DE THÉORIE e POLITIQUE POUR LE XXI SIÈCLE
H. Arendt, N. Busch, C. Castoriadis, C. Guillaumin, R. Ivekovic, A. SayadColère, courage et création politique
Actes du colloque international de théorie politique
Université de Lausanne Institut d’Études Politiques et Internationales (IEPI) 23 – 24 – 25 avril 2010
© L'HARMATTAN, 2011 5-7, rue de l'École-Polytechnique ; 75005 Parishttp://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr ISBN : 978-2-296-54504-5 EAN : 9782296545045
&·HVW GH OD OXWWH -RKQ +ROORZD\ 7RXW FHFL HVW GH OD OXWWH %LHQ V€U &·HVW GH OD OXWWH VXU FH TXH QRXV SHQVRQV FRPPHQW QRXV DJLVVRQV F·HVW GH OD OXWWH SRXU VDYRLU VL QRXV DOORQV QRXV OHYHU OH PDWLQ HW GRQF VXU O·KHXUH j ODTXHOOH QRXV DOORQV QRXV FRXFKHU HW VXU FH TXH QRXV IDLVRQV DX OLW F·HVW GH OD OXWWH FRQWUH OH UpYHLO TXH QRXV HQYR\RQV EDODGHU HW TXDQG QRXV ILQLVVRQV TXDQG PrPH SDU QRXV OHYHU SRXU DOOHU YHQGUH QRWUH IRUFH GH WUDYDLO &·HVW XQH OXWWH H[WUrPHPHQW YLROHQWH GDQV ODTXHOOH GHV PLOOLHUV HW GHV PLOOLHUV GH JHQV PHXUHQW FKDTXH MRXU ORUVTX·LOV VRQW FRXSpV GH FH IORW G·DJLU HW HQ PHXUHQW GH IDLP j FDXVH GH OD UpSUHVVLRQ TXL V·DEDW VXU FHOOHV HW FHX[ TXL UHIXVHQW OH FRPPDQGHPHQW GX FDSLWDOLVWH TXL GLW © FHFL HVW j PRL ª j FDXVH GHV DFWLRQV TXL OHXUV VRQW GHPDQGpHV SDU OH FDSLWDO HW TXL VRQW GDQJHUHXVHV &·HVW XQH OXWWH TXL YLHQW G·DERUG GHV FDSLWDOLVWHV 6L FHOD QH WHQDLW TX·j QRXV QRXV SUpIpUHULRQV UHVWHU DX OLW RX IOkQHU WRXWH OD MRXUQpH RX DORUV QRXV GpGLHU j XQH DFWLYLWp TXL QRXV SDVVLRQQH &H VRQW HX[ TXL QH QRXV ODLVVHQW SDV HQ SDL[ FH VRQW HX[ TXL GLVHQW © OqYH WRL GH WRQ OLW HW YLHQV WUDYDLOOHU RX DORUV PHXUV GH IDLP VL WX SUpIqUHV ª /D OXWWH GRQF HVW HQWUH GHX[ IRUPHV G·DJLU GHX[ IRUPHV GH UHODWLRQV VRFLDOHV /H FDSLWDO F·HVW O·LPSRVLWLRQ VXU QRV YLHV G·XQH FHUWDLQH IRUPH G·DJLU G·XQ W\SH GH UHODWLRQ j DXWUXL /H FDSLWDO HVW OD OXWWH WDQW SRXU WUDQVIRUPHU QRWUH DJLU HQ WUDYDLO TXH SRXU VRXPHWWUH QRWUH PDQLqUH GH WUDYDLOOHU j OD YRORQWp GX FDSLWDO (W ELHQ V€U QRXV ULSRVWRQV 1RXV ULSRVWRQV FDU QRXV QH VRPPHV SDV HQFRUH GHV PDFKLQHV 1RXV ULSRVWRQV HQ ODQoDQW OH UpYHLO FRQWUH OH PXU HQ DOODQW QRXV FRXFKHU WDUG PrPH VL QRXV VDYRQV TXH FHOD IHUD EDLVVHU QRWUH SURGXFWLYLWp >«@ QRXV ULSRVWRQV HQ QRXV EDWWDQW SRXU GHV VDODLUHV SOXV pOHYpV HW GH PHLOOHXUV FRQGLWLRQV GH WUDYDLO QRXV ULSRVWRQV HQ PDQLIHVWDQW FRQWUH OD PLVqUH SURGXLWH SDU O·LPSRVLWLRQ GH OD SURSULpWp SULYpH QRXV ULSRVWRQV HQ QRXV SURMHWRQV DXGHOj GX FDSLWDOLVPH HQ UrYDQW G·XQH VRFLpWp PHLOOHXUH XQH VRFLpWp GDQV ODTXHOOH QRXV GpFLGRQV GH FH TXH QRXV YRXORQV IDLUH 1RXV OXWWRQV DX WUDYDLO HW HQGHKRUV GX WUDYDLO 1RXV OXWWRQV SRXU XQH DXWUH PDQLqUH G·DJLU XQ DXWUH W\SH GH UHODWLRQV VRFLDOHV (VWFH TXH FHFL HVW GH OD OXWWH GHV FODVVHV " %LHQ V€U TXH F·HQ HVW 3RXUTXRL QH SDV VLPSOHPHQW HQ SDUOHU FRPPH G·XQH PXOWLSOLFLWp GH OXWWHV SDU GH QRXYHDX[ PRXYHPHQWV VRFLDX[ RX VLPSOHPHQW SDU OD © PXOWLWXGH ª " 3DUFH TXH OH FRQFHSW GH
FODVVH PRQWUH TX·DXGHOj GHV SUREOqPHV SDUWLFXOLHUV >«@ LO Q·\ D TX·XQ VHXO SUREOqPH OD OXWWH GX FDSLWDO SRXU OH SURILW F·HVWjGLUH OD OXWWH GX FDSLWDO SRXU H[SORLWHU SRXU WUDQVIRUPHU O·DJLU HQ WUDYDLO HW LPSRVHU VHV IRUPHV GH UHODWLRQV VRFLDOHV HW OD OXWWH GH QRXV WRXV FRQWUH oD SRXU XQH GLIIpUHQWH IRUPH G·DFWLRQ SRXU XQH VRFLpWp EDVpH VXU OD UHFRQQDLVVDQFH GH OD GLJQLWp KXPDLQH /D FODVVH VLJQDOH FH TXH G·DXWUHV FRQFHSWV QH IRQW SDV FHWWH XQLWp IRQGDPHQWDOH (OOH VLJQDOH DXVVL TXHOTXH FKRVH GH IRQGDPHQWDO LO Q·\ D DXFXQH FHUWLWXGH TXH QRXV JDJQHURQV QL TXH O·KXPDQLWp VXUYLYUD DX[ DVVDXWV GX FDSLWDO PDLV OH FRQFHSW GH FODVVH QRXV GRQQH HVSRLU FDU LO PRQWUH TXH OH FDSLWDO GpSHQG GH QRXV SRXU VRQ H[LVWHQFH TXH QRXV VRPPHV GRQF OHV VHXOV VXMHWV ª 
  +ROORZD\ -RKQ © :KHUH LV FODVV VWUXJJOH " ª LQ $OIUHGR 6DDG)LOKR$QWL&DSLWDOLVP $ 0DU[LVW ,QWURGXFWLRQ /RQGRQ 3OXWR 3UHVV  S HW S 7H[WH WUDQVPLV HW WUDGXLW SDU 5RPDLQ )HOOL DVVLVWDQW j O·,(3,81,/ HQ WKpRULH SROLWLTXH DX PRPHQW GX FROORTXH 
9ROXPH 7$%/( '(6 0$7,(5(6 6,; $87(856 '( 7+(25,( 32/,7,48( H 3285 /( ;;, 6,(&/( + $UHQGW 1 %XVFK & &DVWRULDGLV & *XLOODXPLQ 5 ,YHNRYLF $ 6D\DG &ROqUH FRXUDJH HW FUpDWLRQ SROLWLTXH +2//2:$< -2+1&·HVW GH OD OXWWH H[WUDLW 7DEOH GHV PDWLqUHV 726(/ $QGUp SURI pPpULWH GH SKLORVRSKLH 8QLYHUVLWp &156 1LFH 3UpIDFH &$/2=76&+233 0DULH&ODLUH GLUHFWLRQ GX FROORTXH ,QWURGXFWLRQ JpQpUDOH DX YROXPH )HPPHV UDSSRUWV VRFLDX[ GH VH[H VH[LVPH UDFLVPH HW WKpRULHV GH OD VRFLpWp *8,//$80,1 &ROHWWH)HPPHV HW WKpRULHV GH OD VRFLpWp UHPDUTXHV VXU OHV HIIHWV WKpRULTXHV GH OD FROqUH GHV RSSULPpHV -87($8 'DQLHOOH&ROHWWH *XLOODXPLQ OD WKpRULH FRPPH DFWH FRQWHVWDWDLUH :,77,* 0RQLTXH2Q QH QDLW SDV IHPPH  0$7+,(8 1LFROH&ODXGH'X FRQVHQWHPHQW GHV GRPLQp H V &KHUFKHXUV UDSSRUWV GH SRXYRLU UpVLVWDQFH 6$<$' $EGHOPDOHNSURILWV GH O·LPPLJUDWLRQ H[WUDLW OHV FR€WV HW OHV &+$,% 6DEDK $%%28% .DULP$EGHOPDOHN 6D\DG XQH ±XYUH XQ KpULWDJH HW XQ HQJDJHPHQW GDQV OD GLVWDQFLDWLRQ
&$/2=76&+233 0DULH&ODLUH6D\DG  XQ SDVVHXU XQH ILJXUH DX[ IURQWLqUHV REVFXUHV GH OD FLWR\HQQHWp %86&+ 1LFKRODV3ROLFH RX SROLWLTXH " /·(XURSH IDFH DX[ LPPLJUpV HW UpIXJLpV %86&+ %ULJLWWD HW 7KRPDV3RXYRLU HVSDFH OLHX /HV UpIOH[LRQV VSDWLRSROLWLTXHV GH 1LFKRODV %XVFK UHYXHsVRXVO·DQJOH GH SUDWLTXHV HW GH SROLWLTXHV ODQJDJLqUHV ,9(.29,& 5DGD3RXU XQH UpYROXWLRQ pSLVWpPRORJLTXH &$/2=76&+233 0DULH&ODLUH/HV PLJUDWLRQV O·(XURSH HW OD SKLORVRSKLH 'LDORJXH VXU OD JXHUUH OH VH[LVPH OH UDFLVPH DYHF 5DGD ,YHNRYLF 3KLORVRSKLH ODE\ULQWKH HQJDJHPHQW &$6725,$',6 &RUQHOLXV(QWUHU GDQV OH ODE\ULQWKH $5(1'7 +DQQDK9R\H]YRXV MH VRUWDLV G·XQH DFWLYLWp SXUHPHQW XQLYHUVLWDLUH $5(1'7 +DQQDK6L O·RQ QH SHXW SDV VH GpEDUUDVVHU GH OD SROLWLTXH $5(1'7 +DQQDK/D WkFKH FUXFLDOH G·XQH QRXYHOOH SKLORVRSKLH SROLWLTXH 03(/( -HDQ 3HXWHWUH$UHQGW &pVDLUH 1NXPDK OH UDFLVPH HW O·LPSpULDOLVPH 5,*$8; )UDQoRLV/HV SKLORVRSKHV VRXWLHQ GX SRXYRLU ,/,2328/26 1LFRV&RUQpOLXV &DVWRULDGLV HW OD FUpDWLRQ SROLWLTXH FRPPH LQYHQWLRQ GH QRXYHOOHV IDoRQV GH YLYUH '(/0277( )DELHQePDQFLSDWLRQ HW FULWLTXH j SDUWLU GH &DVWRULDGLV &+2//(7 $QWRLQH5HSHQVHU OD UpYROXWLRQ DYHF &RUQpOLXV &DVWRULDGLV 32,5,(5 1LFRODV/D FUpDWLYLWp GpPRFUDWLTXH FKH] &DVWRULDGLV HW /HIRUW 7DEOH GHV PDWLqUHV GHV DXWUHV YROXPHV
35()$&( (FODWV GH FROqUH pFODWV GH PRQGH $QGUp 7RVHO3URIHVVHXU pPpULWH GH SKLORVRSKLH 8QLYHUVLWp &156 1LFH4XHO FKHPLQ SRXUUDLW DXMRXUG·KXL QRXV FRQGXLUH GH OD FROqUH DX FRXUDJH HW GX FRXUDJH j XQH FUpDWLRQ SROLWLTXH FDSDEOH G·LQYHUVHU OD FRXUVH j O·DEvPH GH OD PRQGLDOLVDWLRQ LPSXOVpH SDU OH VXSHUFDSLWDOLVPH OLTXLGH HW UpIOpFKLH SDU FHWWH FRQFHSWLRQ WRWDOH GX PRQGH TX·HVW OH QpROLEpUDOLVPH " 7HOOH HVW O·LQWHUURJDWLRQ LQTXLqWH PDLV PLOLWDQWH TXL SDUFRXUW OHV VHSW YROXPHV GH FH TXL IXW XQ FROORTXH DXVVL VLQJXOLHU TX·RULJLQDO FRQoX HW RUJDQLVp SDU 0DULH&ODLUH &DOR]7VFKRSS HW VRQ pTXLSH HW TXL V·HVW WHQX j /DXVDQQH GX DX DYULO &H FROORTXH HQ TXHOTXH VRUWH D SHUPLV GH UpDOLVHU XQH HQF\FORSpGLH SRUWDWLYH GHV VDYRLUV GH UpVLVWDQFH j FHWWH FRXUVH j O·DEvPH HW FHWWH HQF\FORSpGLH V·HVW FRQVWLWXpH HQ PrODQW HW K\EULGDQW OHV XQV SDU OHV DXWUHV OHV WpPRLJQDJHV UpIOpFKLV G·DFWHXUV VRFLDX[ GH YLFWLPHV GHV YLROHQFHV GH QRWUH PRQGH HW OHV pODERUDWLRQV GH VSpFLDOLVWHV FKHUFKHXUV RX XQLYHUVLWDLUHV GH WRXV RUGUHV HW GH SOXVLHXUV QDWLRQDOLWpV &H PL[WH YRORQWDLUHPHQW LPSXU HW IpFRQG D pYLWp WRXW DFDGpPLVPH HW D PDQLIHVWp OH VLPSOH IDLW TXH WRXV PLOLWDQWV DUWLVWHV FKHUFKHXUV pWXGLDQWV DVVLVWDQFHV pWDLHQW XQLV SDU OD TXrWH SDVVLRQQpH G·XQH FLWR\HQQHWp SROLWLTXH VRFLDOH FLYLOH HQ PHVXUH GH UpSRQGUH DX[ GpILV GX VLqFOH ,O IXW DLQVL UDSSHOp HW PRQWUp TXH O·LQWHUURJDWLRQ SROLWLTXH UpHOOHPHQW GpPRFUDWLTXH SDVVH SDU O·DSSURSULDWLRQ GHV VDYRLUV HW GHV H[SpULHQFHV GHV XQV HW GHV DXWUHV VDQV DYRLU j VH VRXPHWWUH DX[ SUpMXJpV GHV SUpWHQGXV FRPSpWHQWV /HV FRPSpWHQFHV QH VRQW SDV OD SURSULpWp G·XQH FDVWH DXWR SURFODPpH FRPPH FHOOH GHV pFRQRPLVWHV HW GHV SROLWLFLHQV QpROLEpUDX[ TXL FRQGXLW OH PRQGH j O·DEvPH 3RXUTXRL OD FROqUH TXL HVW XQH SDVVLRQ RX XQ DIIHFW DSSDUHPPHQW QpJDWLI DW HOOH pWp SULVH SRXU SRLQW GH GpSDUW " 3RXUTXRL XQ WHO GpEXW TXL V·HQUDFLQH GDQV XQH DQWKURSRORJLH GHV SDVVLRQV WULVWHV" 8QH UDLVRQ PDMHXUH HVW j O·RULJLQH GH FH FKRL[ (OOH UpIqUH j QRWUH VLWXDWLRQ G·pSRTXH FHOOH TXL GHYLHQW GH SOXV HQ SOXV LQWROpUDEOH SRXU GHV PXOWLWXGHV G·KRPPHV HW GH IHPPHV 1RWUH PRQGH HVW XQH PDQXIDFWXUH GH OD WULVWHVVH LO SURGXLW HW PXOWLSOLH GHV VLWXDWLRQV R OD SXLVVDQFH G·DJLU HW GH SHQVHU GH FHV PXOWLWXGHV HVW WRXMRXUV GDYDQWDJH HQWUDYpH OLPLWpH DXGHOj GH FH TXL HVW KLVWRULTXHPHQW MXVWLILDEOH YRLUH VRXYHQW GpWUXLWH 1RWUH PRQGH VL OD FDWpJRULH GH PRQGH UHQYRLH j O·HVSDFH FRPPXQ SURGXLW SDU OHV KRPPHV SRXU rWUH KDELWDEOH SDU HX[ SRXU DEULWHU OHXU H[LVWHQFH SRXU SHUPHWWH OHXU PDQLIHVWDWLRQ ILQLH HVW

GHYHQX XQ QRQ PRQGH FRPPH O·DYDLW FRPSULV +DQQDK $UHQGW HQ UHIRUPXODQW XQ WKqPH KHLGHJJHULHQ HQ LQWHUURJHDQW QRWUH rWUH HQ FRPPXQ QRQ SDV GX SRLQW GH YXH G·XQH H[LVWHQFH DXWKHQWLTXH GpILQLH FRPPH rWUH SRXU OD PRUW PDLV GHSXLV OD SHUVSHFWLYH GH OD QDLVVDQFH HW GX FRPPHQFHPHQW ,OV VRQW QRPEUHX[ HW QRPEUHXVHV FHV KRPPHV HW IHPPHV TXL RQW GHV UDLVRQV GH VH PHWWUH HQ FROqUH 8QH VLPSOH UHFHQVLRQ GH VHQV FRPPXQ HVW pFODLUDQWH (OOH LQFOXW XQH SOXUDOLWp GH FROqUHV FHOOH GH WRXV FHX[ HW FHOOHV TXL VRQW H[FOXV GX PRQGH UHMHWpV GDQV OD SDXYUHWp RX O·H[LO FHOOH GH WRXV FHX[ HW FHOOHV TXL GRLYHQW YLYUH FRPPH XQ SULYLOqJH OH IDLW G·rWUH H[SORLWpV SDU XQ FDSLWDO YRXp j OD UHSURGXFWLRQ DYHXJOH GH VRQ LPSpUDWLI G·DFFXPXODWLRQ GH SURILW FHOOH GH WRXV FHX[ HW FHOOHV TXL VRQW SULYpV GH FH WULVWH SULYLOqJH HW VH YRLHQW FRQGDPQpV DX UDQJ LQIkPH G·KXPDLQV GHYHQXV VXSHUIOXV FHOOH GH WRXWHV OHV DFWHXUV UpGXLWV j rWUH GHV © YLFWLPHV ª GH OD JXHUUH JOREDOH GHV UDFLVPHV HW GHV pWDWV GH JXHUUHV HQGpPLTXHV TXL PRQWHQW OHV XQHV FRQWUH OHV DXWUHV GHV SRSXODWLRQV TXL VH GLYLVHQW VRXYHQW HQ PDMRULWpV SUpGDWULFHV HW PLQRULWpV FRQGDPQpHV j GHV OXWWHV LGHQWLWDLUHV VDQV LVVXH YpULWDEOH FHOOH GH WRXV FHX[ HW FHOOHV TXL DVVLVWHQW VDQV SRXYRLU UpVLVWHU HQFRUH j OD GpGpPRFUDWLVDWLRQ UDPSDQWH GHV UpJLPHV RFFLGHQWDX[ HW j OD QpJDWLRQ VRXUQRLVH GHV GURLWV FLYLOV VRFLDX[ HW FLYLTXHV FHOOH GH FHX[ HW FHOOHV TXL VXELVVHQW GDQV O·LPSXLVVDQFH OD GpYDVWDWLRQ G·XQH WHUUH TXL WUDQVIRUPpH SDU O·KXEULVGX QRQ PRQGH VDQFWLRQQH FHV GpPHVXUHV HQ UHQGDQW GH SOXV HQ SOXV SUREOpPDWLTXHV HW LQpJDOHV OHV FRQGLWLRQV GH OD UHSURGXFWLRQ GH QRWUH YLH HQ FH QRQ PRQGH $XMRXUG·KXL VRQW PDVVLYHV HW GLYHUVHV OHV UDLVRQV GH OD FROqUH 6RQQH VDQV GLPHQVLRQ WKpRORJLTXH DXFXQH GDQV O·LPPDQHQFH GX QRQ PRQGH O·KHXUH OD FROqUH O·KHXUH G·XQ'LHV LUDHWHUUHVWUH $XMRXUG·KXL HVW MRXU GH FROqUH G·XQH FROqUH TXL VDLVLW WRXV FHX[ HW FHOOHV TXL VXELVVHQW TXL VH VRQW HQJDJpV GDQV OHV UpVLVWDQFHV j FHWWH FDWDVWURSKH HW TXL WRXV GHYLHQQHQW GHV HQUDJpV SDUFH TX·LOV VRQW VDLVLV SDU O·LPSXLVVDQFH j LQYHUVHU OH FRXUV GHV FKRVHV DORUV TX·LO \ D XUJHQFH j VXSSULPHU OHV PDX[ TXL DIIHFWHQW QRWUH rWUH HQ FRPPXQ VXU FHWWH WHUUH &HX[Oj QH SHXYHQW SDV G·DERUG HW QpFHVVDLUHPHQW QH SDV KDwU FHOD PrPH HW FHX[ TXL FDXVHQW FH PDO © /·HIIRUW SRXU FDXVHU GX PDO j FHOXL TXH QRXV KDwVVRQV V·DSSHOOH FROqUH LUD ª GLW DYHF VD FRQFLVLRQ UpDOLVWH 6SLQR]D (WKLTXH ,,, 'pILQLWLRQ GHV DIIHFWV GpILQLWLRQ ;;;9, ,O HVW QRUPDO © MXVWH ª HQ FH VHQV G·DMXVWHPHQW j XQH FRQGLWLRQ KLVWRULTXH TXH OD FROqUH pFODWH XQ SHX SDUWRXW TX·HOOH H[SORVH HQ GHV pFODWV GH SOXV HQ SOXV YLIV HW TX·HOOH VWLPXOH j UpDJLU TX·HOOH HQ DSSHOOH j O·DFWLRQ j OD UpVLVWDQFH j OD GpVREpLVVDQFH FLYLOH YRLUH j O·LQVXUUHFWLRQ SRXU QH SDV GLUH UpYROXWLRQ ,O VHUDLW WRXWHIRLV VRPPDLUH HW GDQJHUHX[ GH V·HQ WHQLU j FHV FRXSV G·pFODW /D FROqUH QH SHXW V·HQ WHQLU j O·pYLGHQFH GH VRQ VHQWLPHQW GH VRQ UHVVHQWLPHQW (OOH GRLW VH UpIOpFKLU FRPPH SDVVLRQ WULVWH GDQV XQ WULVWH PRQGH HW WUDQVIRUPHU FH WULVWH VDYRLU pSURXYp HQ VDYRLU GHV FDXVHV TXL OD SURGXLVHQW HW HQ VDYRLU GHV UDLVRQV TXL HQ IRQW XQH © MXVWH ª FROqUH MXVWH DX VHQV FHWWH IRLV GH FROqUH MXVWLILpH DUJXPHQWpH HW FRPPH SURXYpH $EDQGRQQpH j HOOHPrPH OD FROqUH HVW HQ HIIHW XQH IRUPH GpYHORSSpH GH OD KDLQH TXH QRXV pSURXYRQV LPDJLQRQV j O·HQFRQWUH GH WRXW FH TXH QRXV MXJHRQV IDLUH REVWDFOH j QRWUH SXLVVDQFH G·DJLU HW HOOH V·LQVFULW GDQV OH F\FOH GHV UpFLSURFLWpV QpJDWLYHV GH FHWWH KDLQH HQ VH IDLVDQW MDORXVLH UHVVHQWLPHQW YHQJHDQFH