//img.uscri.be/pth/b795d47e9e195413efb9fd47fbd89c167f489a0c
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 2,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Silo - épisode 5

De
198 pages
Dans un futur indéterminé, un groupe d'hommes et de femmes vit, depuis plusieurs générations, dans un immense silo creusé dans la terre, à l'abri d'une atmosphère devenue toxique. Seul un immense écran relayant les images filmées par des caméras les relie au monde extérieur. Lorsque cette société bannit l'un des siens, il est envoyé dehors, vers une mort certaine, et pourtant, tous sans exception vont, avant de mourir, nettoyer les capteurs des caméras. Pourquoi? Dans un roman post-apocalyptique haletant qui ravira les lecteurs de Susanne Collins, Hugh Howey s'impose d'emblée comme l'un des auteurs les plus doués de sa génération.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

“eXOICTIOns” ŝîé dîîé pà Màûé Tîcotéàûx
e POInT De vue Des ÈDITeurs
Dàŝ û ûtû poŝtàpocàyptîqûé îdtémî, ûé commûàût d’homméŝ ét dé émméŝ à oàîŝ ŝà ŝûîé dàŝ û ŝîo ŝoûtéàî àt. Dû modé éxtîéû, dééû hoŝtîé, péŝoé é ŝàît îé, ŝîo qûé ’àtmoŝphèé y éŝt dŝomàîŝ îéŝpîàbé. éŝ îmàéŝ dé màûàîŝé qûàît éàyéŝ pà d’àtîqûéŝ càmàŝ, motàt û pàyŝàé dé ûîéŝ ét dé dàŝtàtîo bàày dé étŝ îoétŝ ét dé oîŝ ûàéŝ, é ŝémbét àîŝŝé àûcûé pàcé À ’îûŝîo. Poûtàt, cétàîŝ cotîûét d’éŝpé. Céŝ îdîîdûŝ, dot ’optîmîŝmé poûàît ŝ’àé cotàîéûx, épŝétét û dàé potétîé. éû pûîtîo éŝt ŝîmpé. Iŝ ŝé oîét àccodé céà mêmé À qûoî îŝ àŝpîét : ŝotî. Dàŝ ûé oûéé qû’î mét é îé é , Hûh Howéy dcît ûé ŝocît où ’o é pécéàît pûŝ é modé éxtîéû qûé pà é bîàîŝ d’û cà. Péû àpèŝ, déàt é ombé dé méŝŝàéŝ dé éctéûŝ ûî càmàt ûé ŝûîté, î îmàîé qûàté oûéàûx pîŝodéŝ – doàt àîŝŝàcé ÀSilo, dééû dépûîŝ û béŝt-ŝéé îtéàtîoà. voîcî é déîé oét déŝ  pîŝodéŝ À pààïté é éŝîo ûmîqûé. Cojûûàt û àt coŝomm dû cît ét û îàîîbé ŝéŝ dû ŝûŝpéŝé, Hûh Howéy à péût-êté ofét À à ŝcîécé-ictîo ŝo déîé càŝŝîqûé é dàté.
HugH HOWeY
Hugh Howey a été capitaine de yacht pendant huit ans avant de jeter l’ancre et d’embarquer pour des aventures littéraires. Autopublié aux ÉtatsUnis, véritable phénomène d’édition,sîoest son premier roman et le volet inaugural d’une trilogie à paraître aux éditions Actes Sud. Hugh Howey vit à Jupiter, en Floride.
Photoàphîé dé coûétûé : © édoo Oékŝîy / shûttéŝtock
Tîté oîîà : Wool © Hûh Howéy,  ©aCTes suD,  poû à tàdûctîo àçàîŝé IsBn---4-
HugH HOWeY sîo
omà tàdûît dé ’ààîŝ (Ètàtŝ-uîŝ) pà àûé Màcéàû
ACTES SUD
6
V LES NAUFRAGÉS
7
8
sîo 
5
Màck déŝcédàît ’éŝcàîé cétà tàt bîé qûé mà, à màî ŝû à àmpé oîdé, û ûŝî ŝoûŝ é bàŝ, ŝéŝ bottéŝ dàpàt dàŝ é ŝà. I étédàît À péîé éŝ cîŝ qûî é céàîét : éŝ pàîtéŝ déŝ béŝŝŝ qû’o tàïàît À moîtî dàŝ éŝ màchéŝ, éŝ éxcàmàtîoŝ hoîiéŝ déŝ cûîéûx àmàŝŝŝ ŝû chàqûé pàîé poû é oî pàŝŝé àéc ŝéŝ mcàîcîéŝ, éŝ oîx méàçàtéŝ déŝ homméŝ àcŝ À éû poûŝûîté. é ŝîémét cotîû dàŝ ŝéŝ oéîéŝ oyàît é bûît àmbîàt. C’tàît ’éxpoŝîo, cétté àféûŝé éxpoŝîo. Pàŝ céé qûî ààît ŝoûl éŝ potéŝ dûDIT– céé-À, î ŝ’y tàît p-pà, ŝ’tàît mîŝ àûx àbîŝ àéc éŝ àûtéŝ. Cé ’tàît pàŝ o pûŝ à déûxîèmé bombé, céé qûé Kox ààît àcé àû cœû dû càmp éémî. no, c’tàît à déîèé, céé qû’î ’ààît pàŝ û éî, tombé déŝ màîŝ d’ûé pétîté boé émmé àûx chééûx bàcŝ déŝ oûîtûéŝ. à bombé dé Mcàî. eé ààît éxpoŝ déàt ûî, ûî ààît coÛt ’oûé, ét À éé, à îé. é àîàt Kox, îdboûoàbé ché déŝ Màchîéŝ – ŝo pàto, ŝo àmî – tàît mot ûî àûŝŝî. Màck àccà à càdécé, béŝŝ, éfày. I tàît écoé oî dû od ét dé à ŝcûît qû’î ûî ofîàît – ét î oûàît À toût pîx étoûé ŝà émmé. I éŝŝàyà dé ŝé cocété ŝû cét objéc-tî pûtôt qûé ŝû é pàŝŝ, tétà d’occûté cétté éxpoŝîo qûî ààît émpot ŝéŝ àmîŝ, àît choûé éû pà ét ààtî toûté poŝŝîbîît dé jûŝtîcé.
9
Déŝ coûpŝ dé éû toûfŝ ŝoèét àû-déŝŝûŝ dé ŝà têté, ŝûîîŝ pà é bûît ŝtîdét déŝ bàéŝ qûî héûtàîét é mtà – ét îé qûé é mtà, Dîéû mécî. Màck éŝtàît àû pûŝ pèŝ dû pîîé cétà, hoŝ dé poté déŝ tîéûŝ qûî éŝ mîtàî-àîét ŝàŝ éâché dépûîŝ éŝ pàîéŝ. éŝ bàéŝ oûîéŝ déŝ Màchîéŝ ét déŝ oûîtûéŝ coûàîét ét ŝé bàttàîét dépûîŝ pûŝ dé doûzé tàéŝ ; Màck ŝûppîà îtîéûémét éŝ homméŝ àû-déŝŝûŝ d’éûx dé ŝ’àêté, dé éû àîŝŝé ûé chàcé dé ŝé époŝé, màîŝ îé ’àêtàît éŝ bottéŝ î éŝ bàéŝ. u démî-tàé pûŝ bàŝ, î àttàpà toîŝ mémbéŝ déŝ oû-îtûéŝ ; céûî dû mîîéû, béŝŝ, éŝéàît ŝéŝ pàûéŝ, pot pà éŝ déûx àûtéŝ, é doŝ dé éû hàbît jàûé tàchét dé ŝà. I éû ûéûà dé àîŝŝé pàŝŝé, màîŝ, àû îéûd’étédé ŝà oîx, é éŝŝétît qû’ûé îbàtîo dàŝ ŝà poîtîé. ué pàtîé dû ŝà dàŝ éqûé î îŝŝàît tàît é ŝîé. so bàŝ béŝŝ coté é toŝé, ŝo ûŝî coîc ŝoûŝ é coûdé, Màck téàît à àmpé dé ’àûté màî poû îté dé bàŝcûé têté à pémîèé dàŝ ’éŝcàîé é pété àîdé. I ’ààît pûŝ d’àîŝ poû coûî ŝéŝ àîèéŝ. apèŝ à déîèé ûŝîàdé, î ààît éoy éŝ àûtéŝ déàt ét ’ààît ûî-mêmé chàpp béé. éŝ tîŝ cotîûàîét dé ûî ôé éŝ oéîéŝ. I ŝ’àêtàît dé témpŝ é témpŝ, oûîàît dàŝ ŝéŝ mûîtîoŝ, chàéàît ŝo àmé ét tîàît À ’àéûé éŝ é hàût. Hîŝtoîé dé àîé qûéqûé choŝé. Dé éŝ àétî. I ŝ’àêtà poû épédé ŝo ŝoûlé, ŝé péchà àû-déŝŝûŝ dé à àmpé, ûŝî poît éŝ é cîé. Màîŝ é coûp é pà-tît pàŝ. éŝ bàéŝ éémîéŝ, ééŝ, îpoŝtèét bé ét bîé. e àppûî coté é pîîé, î pît é témpŝ dé échàé ŝo àmé. so ûŝî ’tàît pàŝ commé éŝ éûŝ. u ŝéû coûp À à oîŝ, pàŝ dé îŝéû. eûx ààîét déŝ àméŝ modééŝ dot î ’ààît jàmàîŝ étédû pàé, éŝ tîŝ ŝ’échàïàîét commé éŝ bàttémétŝ d’û cœû téoîŝ. I jétà û œî àû pàîé dû déŝŝoûŝ, àpéçût déŝ îŝàéŝ cûîéûx pà ’ém-bàŝûé d’ûé poté, déŝ doîtŝ càmpoŝ àû motàt é mtà. C’tàît À. é îéàû . é déîé édoît où î ààît û ŝà émmé. — shîy !
10