202 pages
Français

Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage

Oui, vos reins sont bien malades !

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Parce que l'insuffisance rénale est une maladie fréquente, et considérant que près de trois millions de Français en seraient touchés, les auteurs de ce livre, "malades lambdas", souhaitent transmettre leurs connaissances acquises. Ce troisième livret vous permettra d'entrer dans la phase terminale de l'insuffisance rénale chronique et de mieux comprendre ce qu'elle impose comme contraintes aux patients concernés, donc ce qu'ils doivent gérer au quotidien (dialyses ou transplantés).

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 avril 2015
Nombre de lectures 2
EAN13 9782336373836
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0005€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Ligue Rein et Santé – Rein échos

vos reins
sont bien
OUI,
malades !
LivretLes prendre en charge et les soigner
32XL YRV UHLQV VRQW ELHQ PDODGHV
Livret 3 – Les prendre en charge et les soigner

/LJXH 5HLQ HW 6DQWp ± 5HLQ pFKRV

28,926 5(,16 6217 %,(1 0$/$'(6
/LYUHW ± /HV SUHQGUHHQ FKDUJH HW OHV VRLJQHU/¶+DUPDWWDQ
UXH GH O¶(FROH3RO\WHFKQLTXH 3DULV

KWWSZZZKDUPDWWDQIU
GLIIXVLRQKDUPDWWDQ#ZDQDGRRIU
KDUPDWWDQ#ZDQDGRRIU

,6%1
($1

6RPPDLUH

3UpIDFH
,QWURGXFWLRQ
/¶pSXUDWLRQ H[WUDUpQDOH
/D JUHIIH UpQDOH
eOpPHQWV GH OD SULVH HQ FKDUJH
6\QWKqVH ILQDOH

3UpIDFH

/HV PDODGLHV UpQDOHV VRQW WRXW j OD IRLV EDQDOHV HW
pVRWpULTXHV VRXUQRLVHV PpFRQQXHV HW QpJOLJpHV GHSXLV
ORQJWHPSV 4XDQG HOOHV pYROXHQW YHUV O¶LQVXIILVDQFH UpQDOH
WHUPLQDOH HOOHV VRQW GUDPDWLTXHV
&H FRQVWDW HVW G¶DXWDQW SOXV DPHU TXH OD SUpYHQWLRQ HVW
VRXYHQW SRVVLEOH HW TXH OH GpSLVWDJH SHUPHW GH PRGLILHU
O¶pYROXWLRQ GH FHV PDODGLHV 2U QL O¶XQH QL O¶DXWUH QH VRQW
RUJDQLVpV j FH MRXU
/D QpSKURORJLH HVW XQH VFLHQFH UpFHQWH 6RQ GRPDLQH HVW
FHOXL GHV PDODGLHV UpQDOHV DORUV TXH OHV DIIHFWLRQV
FKLUXUJLFDOHV WXPHXUV HW FDOFXOV HQ WrWH VRQW O¶DSDQDJH GH
O¶XURORJLH DYHF ODTXHOOH OD QpSKURORJLH D GH QRPEUHX[
SRLQWV GH UHQFRQWUH /D JUHIIH UpQDOH HQ HVW OD SOXV EHOOH
LOOXVWUDWLRQ WUDQVSODQWDWLRQ HIIHFWXpH SDU O¶XURORJXH
SUpYHQWLRQ GX UHMHW GX UHLQ JUHIIp JpUpH SDU OH
QpSKURORJXH
6SpFLDOLWp PpGLFDOH IDVFLQDQWH OD QpSKURORJLH HVW PDO
DSSUpKHQGpH SDU OHV MHXQHV pWXGLDQWV HQ PpGHFLQH ,O Q¶HVW
GRQF SDV VXUSUHQDQW TX¶HOOH VRLW PpFRQQXH GX JUDQG SXEOLF
HW MXVTX¶j WUqV UpFHPPHQW GHV DXWRULWpV GH WXWHOOH 4XL
VDLW FH TXH VLJQLILH« néphrologie », « néphrologue »" 3DV
JUDQG PRQGH 3LUH OH WHUPH GH UHLQ HVW XWLOLVp j PDXYDLV
HVFLHQW © M¶DLPDO DX[ UHLQVª HQWHQGRQ VRXYHQW GLUH
DORUV TXH FHX[FL QH VRQW SDV HQ FDXVH
/¶pGXFDWLRQ VDQLWDLUH SHXW FRUULJHU FHV FUR\DQFHV HW
DERUGpH GqV OH SUHPLHU F\FOH G¶HQVHLJQHPHQW LQIOXHQFHU
OHV FRPSRUWHPHQWV F¶HVW OD SUpYHQWLRQ SULPDLUH

/HV PDODGLHV UpQDOHV QpSKURSDWKLHV VRQW G¶RULJLQHV
GLYHUVHV
+pUpGLWDLUHV GRQW O¶kJH G¶H[SUHVVLRQ HVW WUqV YDULDEOH
HOOHV GRLYHQW rWUH GpSLVWpHV GDQV OD IDPLOOH GHV
SHUVRQQHV DWWHLQWHV

VHFRQGDLUHV j GHV PDODGLHV FKURQLTXHV OH GLDEqWH VXFUp
HW O¶K\SHUWHQVLRQ DUWpULHOOH HQ VRQW OHV FDXVHV OHV SOXV
IUpTXHQWHV PDLV GH QRPEUHXVHV DXWUHV SDWKRORJLHV VRQW
FRQFHUQpHV OD SUpYHQWLRQ HW OH GpSLVWDJH VRQW DORUV
IRQGDPHQWDX[
VHFRQGDLUHV j GHV pYpQHPHQWV DLJXV LQIHFWLRQV FRPPH
XQH KpSDWLWH LQWR[LFDWLRQV DFFLGHQWHOOHV SDU FHUWDLQHV
SODQWHV GHV FKDPSLJQRQV GH PDQLqUH
PDOKHXUHXVHPHQW QRQ H[FHSWLRQQHOOH OHV PpGLFDPHQWV
SHXYHQW rWUH UHVSRQVDEOHV G¶XQH PDODGLH UpQDOH DLJXs
HWRX FKURQLTXH RX HQFRUH HW VXUWRXW DJJUDYHU XQH
PDODGLH UpQDOH SUpH[LVWDQWH OD SUpYHQWLRQ DFWLYH HVW
HVVHQWLHOOH
SULPLWLYHV TXDQG DXFXQH FDXVH SDUWLFXOLqUH Q¶HVW
LGHQWLILpH

/¶LQVXIILVDQW UpQDO FKURQLTXH QH SUHQG WURS VRXYHQW
FRQVFLHQFH GH VD PDODGLH TX¶j XQ VWDGH GpMj DYDQFp « le
ciel lui tombe alors sur la tête »FRPPH GLW 0LFKHO 5DRXOW
OH SUpVLGHQW IRQGDWHXU GH OD /LJXH 5HLQ HW 6DQWp &HWWH
UpYpODWLRQ EUXWDOH Q¶HVW SDV SURSLFH j OD FRPSUpKHQVLRQ GH
VRQ pWDW HW GHV FRQVpTXHQFHV VXU WRXWHV OHV IDFHWWHV GH VD
YLH TXRWLGLHQQH ERXOHYHUVDQW O¶DOLPHQWDWLRQ HW O¶K\JLqQH
JpQpUDOH O¶H[HUFLFH SURIHVVLRQQHO OHV SURMHWV GH YLH
3DU DLOOHXUV GH QRPEUHXVHV LQWHUURJDWLRQV VXUJLVVHQW
UpJXOLqUHPHQW HW GRLYHQW UDSLGHPHQW REWHQLU GHV UpSRQVHV
SHUWLQHQWHV SRXU SHUPHWWUH XQH DSSURSULDWLRQ OD SOXV
FRPSOqWH HW OD SOXV H[DFWH SRVVLEOH LQWpJUDQW OD JHVWLRQ
WKpUDSHXWLTXH
/¶pGXFDWLRQ WKpUDSHXWLTXH HVW XQH GHV PRGDOLWpV GH
UpSRQVH PDLV QRQ H[FOXVLYH /D FRQIURQWDWLRQ DYHF GHV
SDLUV OD SRVVLELOLWp G¶pFKDQJHV IDFLOHV VXLYLV HW UpSpWpV
DYHF GHV SDWLHQWV VpOHFWLRQQpV TXDOLILpV G¶©H[SHUWV ªHW
GHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp GRLYHQW rWUH GpYHORSSpHV


/HV pWDEOLVVHPHQWV GH VDQWp PHWWHQW DX SRLQW GHV RXWLOV
DYHF HQ SDUWLFXOLHU OHV UpVHDX[ YLOOHK{SLWDO TXL SHUPHWWHQW
OD FRQWLQXLWp GHV VRLQV
/HV DVVRFLDWLRQV GH SDWLHQWV WLHQQHQW XQH SODFH HVVHQWLHOOH
SRXU IDYRULVHU OD FRPPXQLFDWLRQ HQWUH SDWLHQWV PDLV DXVVL
HQWUH SDWLHQWV HW SURIHVVLRQQHOV LQGLVSHQVDEOH j OD TXDOLWp
GH OD SULVH HQ FKDUJH (OOHV SHUPHWWHQW GH GLVSHQVHU
O¶LQIRUPDWLRQ XWLOH DX ERQ PRPHQW GH GpIHQGUH OHV LQWpUrWV
GHV SDWLHQWV HW GH SDUWLFLSHU DX[ RULHQWDWLRQV HW DX FKRL[ GH
O¶RUJDQLVDWLRQ GHV VRLQV
/H FKHPLQ HVW VHPp G¶HPEFKHV QRPEUH GLVSRQLELOLWp
IRUPDWLRQ HW UpPXQpUDWLRQ GHV LQWHUYHQDQWV GDQV XQ
FRQWH[WH VRFLRpFRQRPLTXH GH SOXV HQ SOXV FRQWUDLQW

3UpYHQWLRQ GpSLVWDJH GpIHQVH GHV SDWLHQWV HW GH OD
QpSKURORJLH LQIRUPDWLRQ HW FRPPXQLFDWLRQ VRXV WRXWHV OHV
IRUPHV GLVSRQLEOHV HW JUDWXLWHV SRXU XQH SRUWpH HW XQH
HIILFDFLWp PD[LPDOHV WHOV VRQW OH FUHGR HW OHV OLJQHV GH
IRUFH GH O¶HQJDJHPHQW VDQV FRQFHVVLRQ GH 0LFKHO 5DRXOW
GHSXLV GL[ DQV DX QRP GH OD /LJXH 5HLQ HW 6DQWp ,O V¶DJLW
G¶XQ UHPDUTXDEOH pODQ G¶KXPDQLVPH HW GH JpQpURVLWp
DFWLRQ EpQpYROH GRQW OHV SURGXLWV VRQW RIIHUWV j WRXV HW GRQW
OHV DFWHXUV SUpVLGHQW HQ WrWH V¶HIIDFHQW DX SURILW GX EXW
UHFKHUFKp

3URIHVVHXU DJUpJp )UDQFLV 'LGHORW
3UDWLFLHQ FRQVHLO
$QFLHQ FKHI GH VHUYLFH GH OD FOLQLTXH GH QpSKURORJLH HW GH
O¶XQLWp G¶KpPRGLDO\VH GH O¶K{SLWDO G¶LQVWUXFWLRQ GHV DUPpHV
GX 9DOGH*UkFH 3DULV

,QWURGXFWLRQ

1RXV O¶DYLRQV SUpFLVp GDQV QRV GHX[ SUHPLHUV OLYUHWV
PDQJHU WURS GH VHO TXRWLGLHQQHPHQW FRQGXLW j XQH
K\SHUWHQVLRQ YRWUH SUHVVLRQ DUWpULHOOH DXJPHQWH DORUV SRXU
pOLPLQHU O¶H[FpGHQW GH VHO OH UHLQ FRPPH OH F°XU VRXIIUH
GH FHWWH K\SHUWHQVLRQ &HOD SRVH GH JURV SUREOqPHV GH
VDQWp j ORQJ WHUPH QRXV DOORQV OH YRLU LFL F¶HVW SRXUTXRL
VHXOH XQH ERQQH K\JLqQH GH YLH DVVRFLpH j XQ GpSLVWDJH
SUpFRFH GHV SHUVRQQHV j ULVTXH SOXV GH DQV
K\SHUWHQVLRQ GLDEqWH VDQJ GDQV OHV XULQHV KpUpGLWp HWF
SHUPHWWUD G¶pYLWHU RX G¶DWWpQXHU FH SUREOqPH GH VDQWp
FKURQLTXH TXH UHSUpVHQWH O¶LQVXIILVDQFH UpQDOH (Q HIIHW
SHUVRQQHV FRPPHQFHQW XQH GLDO\VH FKDTXH DQQpH
HW PDOJUp O¶DXJPHQWDWLRQ GX SUpOqYHPHQW GH UHLQV PRLQV
GH SHUVRQQHV EpQpILFLHQW FKDTXH DQQpH G¶XQH JUHIIH
VHORQ O¶,QVWLWXW QDWLRQDO GH YHLOOH VDQLWDLUH /¶LQVXIILVDQFH
UpQDOH FKURQLTXH ©terminaleª ,5&7 FRQFHUQH SOXV GH
SHUVRQQHV HQ )UDQFH GRQW GLDO\VpV VRLW
SHUVRQQH VXU 'DQV O¶HQVHPEOH O¶LQFLGHQFH GH
O¶,5&7 WUDLWpH WHQG j VH VWDELOLVHU VDXI FKH] OHV SOXV GH
DQVHW OHV SHUVRQQHV GLDEpWLTXHV FKH] OHVTXHOOHV HOOH
FRQWLQXH GH FURvWUH
/H WUDLWHPHQW GHV SDWLHQWV DWWHLJQDQW OH VWDGH
G¶LQVXIILVDQFH UpQDOH WHUPLQDOH HVW WUqV FRWHX[
pFRQRPLTXHPHQW HW KXPDLQHPHQW HQ SDUWLFXOLHU OH UHFRXUV
j OD GLDO\VH )LQLU VD YLH HQ GLDO\VH HVW XQ FDOYDLUH TXH O¶RQ
QH VRXKDLWH j SHUVRQQH

/RUVTX¶LO IDXGUD VXSSOpHU OHV IRQFWLRQV GH QRV UHLQV
SRXU YLYUH

¬ SDUWLU GH DQV,FKDTXH SHUVRQQH SHUG HQ PR\HQQH %
GHV FDSDFLWpV GH VHV UHLQV /D IRQFWLRQ UpQDOH V¶pURGH OHV
QpSKURQV IRQFWLRQQHQW PRLQV ELHQ

(W SDUIRLV O¶RQ Q¶D SOXV OH FKRL[ OD FDSDFLWp UpVLGXHOOH GH
QRWUH IRQFWLRQ UpQDOH HVW WHOOHPHQW DOWpUpH TXH OH UHFRXUV j
XQ DUWLILFLHO RX XQH WUDQVSODQWDWLRQ UpQDOH GHYLHQW
LQpOXFWDEOH HW V¶LPSRVH GRQF &HW pFKHF GH OD SUpYHQWLRQ HW
GX GpSLVWDJH HVW ORXUG GH FRQVpTXHQFHV HQ VDQWp SXEOLTXH

1¶RXEOLRQV MDPDLV TXH OHV SDWLHQWV EpQpILFLHQW GH GURLWV
IRQGDPHQWDX[ GRQW FHX[ GH j