//img.uscri.be/pth/52e384977ebd4c647a46f4b656567d644c8c27f0
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 10,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Ivo van Hove

De
94 pages
Belge est établi depuis 2001 à Amsterdam où il dirige la plus grande troupe des Pays-Bas, le Toneelgroep Amsterdam, Ivo von Hove compte près de cent spectacles à son actif, au théâtre comme à l’opéra. Pourtant, il demeure assez méconnu en France. Mais son rayonnement se mondialise au fil des tournées, de Séoul à Santiago du Chili en passant par Melbourne. Il est temps de découvrir ce théâtre labile et mouvant, dynamique et protéiforme.
Voir plus Voir moins

Vous aimerez aussi

Ivo van Hove
Itrôductiô ét étrétiés pàr FrÈdÈric Màuri
mettre en scène
PRÉSENTATION
Là ràdicàlitÈ ’ést pàs u Vài môt. IVô Và HôVé là tràqué dàs tôuté sô âprétÈ, sàs là côfôdré àVéc l’ôutràcé ét écôré môis àVéc l’ôutràgé. Là misé é scèé ést chéz lui misé é tésiô dé là scèé. Lés côrps pulsét, lés môts côgét. Là musiqué s’éîèé, éŝ màgéŝ ŝ’àmé é ’éŝpàçé ŝ’éçŝé. ’égé ôûgûéûŝé dçé, ’àdéû àé çôçé.. Dépûŝ déŝ àéŝ, ïô à ôé ŝ’éôûé déŝ mêméŝ çôàbôàéûŝ, é pàçûé dû ŝçôgàpé Jà véŝwéyéd, é  àmé ûé ôûpé ŝôûdé d’àçéûŝ. céé îd, çéé çôŝô çéŝŝàéŝ â ’àbŝŝémé d’ûé çôîàçé çpôqûé ŝûŝçé déŝ éxpéçéŝ áàéŝ çàqûé ôŝ ŝgûèéŝ. Dé ŝpéçàçé é ŝpéçàçé, ’éŝ déŝ môôŝ ŝé éôûéé àû çôàç d’ûé pàŝŝô áàé çômmûçàé.
“ACTES SUD – PAPIERS” Collection dirigée par Claire David
IVO VAN HOVE
Né en Belgîque en 1958, Ivo van Hove a mîs en scène près de cent spectacles. Il a commencé par présenter ses propres pîèces et des créatîons collectîves au seîn de la compagnîe qu’îl a fondée à Anvers, en 1981, avec Jan Versweyveld. Puîs îl s’est rapîdement tourné vers des auteurs dramatîques (Sakespeare, Duras, O’Neîll, Molîère...). Il monte aussî des scénarîos de ilms (Bergman, Cassavetes…) et travaîlle à l’opéra. Depuîs 2001, îl assure la dîrectîon artîstîque de la compagnîe Toneelgroep Amsterdam. © ACTES SUD, 2014 ISSN 02980592 ISBN 9782330035556
ïvo van ove
ïôdûçô é éééŝ pà Fdç Màû
mettre en scène
Méé é ŝçèé
IVO VAN HOVE : UN THÉÂTRE SANS CONCESSION
éŝ ôéŝ dé à dfûŝô áàé ŝô dçdmé myŝéûŝéŝ. à çàé dé pàŝŝé â çÔ dû çé-d’œûé, éŝ pômèéŝ dé môdé, éŝ dkàŝ dû gôÛ é éŝ pééŝôŝ éôŝéŝ dû çôŝéŝûŝ, éŝ éômbéŝ d’ûé çôûéûé mdàqûé â ’àfÛ dé ’émé dŝà û éêà pàûm dé ŝôûé ôû éŝ éLûéŝ d’ûé mpôbàbé ôûéàû àbŝôûé – ôûŝ çéŝ àçéûŝ îŝŝé pà é pô-pûŝé, pàôŝ ôp é, ŝàŝ é éçû çéŝŝàé àû dŝçéémé, çéàŝ àŝéŝ àû pémé pà déŝ pôgàmmàôŝ. efé çôàà àbé, d’àûéŝ éŝé dàŝ ’ômbé. té ŝémbé êé é ŝô d’ïô à ôé é Fàçé   ŝéà éçôé àŝŝéz mçôû, bé qû’ à ŝg pèŝ dé çé ŝpéçàçéŝ dépûŝ é dbû déŝ àéŝ  é qû’ dgé, dépûŝ , à pûŝ gàdé ôûpé déŝ Pàyŝ-Bàŝ, é tôéégôép amŝédàm. séŝ ômôôgûéŝ éûôpéŝ ’çpŝé àgémé, éŝ Kzyŝzô Wàkôwŝk ôû hômàŝ oŝéméé àû nôd, rôméô càŝéûçç, Pppô Débôô ôû agçà ddé àû sûd, qû jôûŝŝé d’ûé àéû qûàŝ çôŝàé pàm é pûbç é à çqûé. Dé
7
Jà àûwéŝ â Jà Fàbé, é pàŝŝà pà Gûy càŝŝéŝ, ŝéŝ çôémpôàŝ bégéŝ àéç éŝqûéŝ  à dbû ’ô ŝpô dé ’éôûŝàŝmé ŝûŝç pà à “àgûé àmàdé”. séà-çé é ééŝ dé ŝô ŝààô àûx Pàyŝ-Bàŝ dèŝ , ôŝqû’ à  ômm â à êé dé à çômpàgé Zûdéjk tôéé â edôé, àpèŝ àô çôû, â aéŝ, déŝ ŝûççèŝ dé ŝçàdàé çômmé d’éŝmé ? à çôŝqûéçé dé ŝô éé àŝŝûmé dàŝ ’ŝûô, dô ô à Ô à dé ŝûppôŝé qû’éé éŝ çômpàbé àéç à éçéçé é ’éxpméàô ? Péû-êé. oû ŝéà-çé à àÇô dé ŝà mîàçé â ’gàd déŝ çôéçŝ é dé éû màèé, pûŝ ôû môŝ ôûéé, dé àé dû áé ? à çôépàé dé ŝà déŝé é ûŝàô dé à éé, é çéŝmé ôbŝôèé, ôçô dé mééû é ŝçèé, àû mômé ôù éŝ çûéŝ déŝ dé pàéàû éédé à dÔé ? Péû-êé àûŝŝ.A fortîorîpàçé qûé é mééû é ŝçèé, é qû’ ’éŝàgé é ŝé dî û-mêmé, éŝ, çômbé dé àdôàŝmé, û mééû é ŝçèé dé éxéŝ, àéç ôû çé qûé çéà àŝŝé éédé d’ûé îgûé d’àûô é dû pmà éçôû dé à àûé dàmàqûé. u màéédû ŝ’éŝ ŝà. ï çôé ôûéôŝ d’y égàdé dé pûŝ pèŝ  dépûŝ , à Màŝô déŝ àŝ dé cé ŝé à ô d’àççûé gûèémé déŝ ŝpéçàçéŝ d’ïô à ôé ; éŝTragédîes romaînesô  pôgàm-méŝ àû Féŝà d’agô é , ààhe Fountaînead, d’àpèŝ ay ràd, é , éLeMîsantropeâ ’odô â Pàŝ é  ; ôûjôûŝ é ,Husbands,d’àpèŝ Jô càŝŝàééŝ, à  ç àûtnBâ rééŝ, éMacbetdé véd
8
â ’ôpà dé yô ; é, nàéŝ é Môpéé ô îgû pàm éŝ déŝàôŝ dé ôûéŝ. aû ôà, çé ŝô pèŝ dé qûzé ŝpéçàçéŝ qû ô  ûŝ é Fàçé. aûà dé qû’ïô à ôé éŝ ô d’êé û çôû – ûŝé ôû pàà. Màŝ, qûôqû’éé démàdé ŝàŝ dôûé â êé éà-ŝé é ŝô é pàŝŝé d’êé éŝé, ŝà mçôàŝ-ŝàçé déméûé û pààdôxé. u pààdôxé ôû û ŝympÔmé, é ŝympÔmé d’ûé àgé ôbà-ô, ô d’ûé gôàçé ôàé. à ŝûàô éŝ d’àûà pûŝ ôûbàé, pôû û àŝé péŝûàd qûé “’à é é áé péûé ôû éŝ ôèéŝ”, qûé ŝéŝ ŝpéçàçéŝ ŝô épŝ déŝ àéŝ àpèŝ éû çàô ôû éŝé ôg-émpŝ àû péôé dé à çômpàgé, ŝôà é môdé d’adàdé â sààgô dû c, é pàŝŝà pà cçàgô, sôû é Môŝçôû. é mé-éû é ŝçèé éŝ û-mêmé qûémmé ŝô-ç â ’àgé. ï é dé môéVu du pontd’aû Mé â ôdéŝ, é  à àŝŝéz Ô ç déŝ ŝpéçàçéŝ â àmbôûg ôû â sûgà. ï ç-çûé,  ôyàgé. vé, ôûjôûŝ é. Dé ŝô çÔ,  ŝ’éŝ à ô, dèŝ ŝà ômàô â amŝédàm, dé méé éŝ àçéûŝ dû tôéégôép â à dŝ-pôŝô d’àŝéŝ ŝ, pôû àŝ dé, é dé démàdé â Wàkôwŝk dé éŝ dgé dàŝLes Couleurs du tempsd’adéw Bôé é , pûŝ dàŝMadame de Sadedé Mŝmà é , é â oŝéméé dàŝLesRevenantsd’ïbŝé é , pûŝ dàŝLa Mouettedé tçékô é . Jûŝé éôû déŝ çôŝéŝ,  à pôû ŝà pà mŝ é ŝçèé, àéç éŝ àçéûŝ dé à sçàûbüé,Le Mîsantrope dé Môèé é  éÉdouard IIdé Màôwé é . aéç oŝéméé, péû-êé ’àŝé dé
9
áé àéç éqûé ïô à ôé pààgé é pûŝ d’àiŝ, û pàéàà ômé à û é jôû, dÛ â ûé ôô çômmûé é â déŝ àéŝ bààéŝ. e aémàgé, éŝ çàgéŝ ŝé ŝô édûŝ â Mûç, â à àéû dé à ômàô dé Jôà smôŝ â à êé déŝ Kàmméŝpéé  ïô à ôé y à mŝ é ŝçèéLudwîg II, d’àpèŝ vŝ-çô, é , éL’Étrange Intermèded’eûgéé o’né é , àdŝ qûé Jôà smôŝ ŝ’éŝ àé, â amŝédàm, âMacbetdé sàkéŝpéàé é  é âLa Mort de Dantondé Büçé é . éŝ déûx ômméŝ ààé djâ çôàbô ôŝqûé çé déé à é pôŝé â Gàd. Màŝ, é Bégqûé, ç’éŝ dŝômàŝ àéç à tôééûŝ d’a-éŝ, dgé pà Gûy càŝŝéŝ, qû’ïô à ôé éŝŝéé ŝéŝ éŝ*. ï çôûé â ŝé déôppé é â édé ŝà ŝpèé d’àçô. eçôé é ôûjôûŝ pûŝ é. Dàŝ é çàdé dû ŝéàû éûôpé Pôŝpéô,  éé â FàÇôŝ é Pôüé, àûtnB, dé û àô çômmàdHusbandsé , çômméJon Gabrîel Borkmand’ïbŝé â oŝéméé é , é â ségé ràgô, àû háé dé à Pàçé â ègé, Après la répétîtîon/Persona, d’àpèŝ Bégmà, é , çômméContes afrîcaîns d’après Sakespeareâ Wàkôwŝk é . côîàçé ôqûéé dé à pà dé çéŝ déûx déçéûŝ qû çômpé pàm éŝ pûŝ çûéûx é péŝpçàçéŝ dû mômé ! eé çôîmé, ŝ béŝô éŝ, ’mpôàçé qû éé â ïô à ôé, ŝû à mêmé màçé qû’oŝéméé
* eé àûéŝ mééûŝ é ŝçèé “àgéŝ” ŝ â amŝédàm,  çôédà d’àjôûé ûk Péçéà, d’ôgé làmàdé çômmé Jôà smôŝ, màŝ dŝômàŝ bàŝ â àmbôûg àpèŝ àô ôg-émpŝ ŝjôû â Bé.
10