Ivo van Hove

Ivo van Hove

-

Livres
94 pages

Description

Belge est établi depuis 2001 à Amsterdam où il dirige la plus grande troupe des Pays-Bas, le Toneelgroep Amsterdam, Ivo von Hove compte près de cent spectacles à son actif, au théâtre comme à l’opéra. Pourtant, il demeure assez méconnu en France. Mais son rayonnement se mondialise au fil des tournées, de Séoul à Santiago du Chili en passant par Melbourne. Il est temps de découvrir ce théâtre labile et mouvant, dynamique et protéiforme.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 11 juin 2014
Nombre de lectures 8
EAN13 9782330035549
Licence : Tous droits réservés
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème
Ivo van Hove
Itrôductiô ét étrétiés pàr FrÈdÈric Màuri
mettre en scène
PRÉSENTATION
Là ràdicàlitÈ ’ést pàs u Vài môt. IVô Và HôVé là tràqué dàs tôuté sô âprétÈ, sàs là côfôdré àVéc l’ôutràcé ét écôré môis àVéc l’ôutràgé. Là misé é scèé ést chéz lui misé é tésiô dé là scèé. Lés côrps pulsét, lés môts côgét. Là musiqué s’éîèé, éŝ màgéŝ ŝ’àmé é ’éŝpàçé ŝ’éçŝé. ’égé ôûgûéûŝé dçé, ’àdéû àé çôçé.. Dépûŝ déŝ àéŝ, ïô à ôé ŝ’éôûé déŝ mêméŝ çôàbôàéûŝ, é pàçûé dû ŝçôgàpé Jà véŝwéyéd, é  àmé ûé ôûpé ŝôûdé d’àçéûŝ. céé îd, çéé çôŝô çéŝŝàéŝ â ’àbŝŝémé d’ûé çôîàçé çpôqûé ŝûŝçé déŝ éxpéçéŝ áàéŝ çàqûé ôŝ ŝgûèéŝ. Dé ŝpéçàçé é ŝpéçàçé, ’éŝ déŝ môôŝ ŝé éôûéé àû çôàç d’ûé pàŝŝô áàé çômmûçàé.
“ACTES SUD – PAPIERS” Collection dirigée par Claire David
IVO VAN HOVE
Né en Belgîque en 1958, Ivo van Hove a mîs en scène près de cent spectacles. Il a commencé par présenter ses propres pîèces et des créatîons collectîves au seîn de la compagnîe qu’îl a fondée à Anvers, en 1981, avec Jan Versweyveld. Puîs îl s’est rapîdement tourné vers des auteurs dramatîques (Sakespeare, Duras, O’Neîll, Molîère...). Il monte aussî des scénarîos de ilms (Bergman, Cassavetes…) et travaîlle à l’opéra. Depuîs 2001, îl assure la dîrectîon artîstîque de la compagnîe Toneelgroep Amsterdam. © ACTES SUD, 2014 ISSN 02980592 ISBN 9782330035556
ïvo van ove
ïôdûçô é éééŝ pà Fdç Màû
mettre en scène
Méé é ŝçèé
IVO VAN HOVE : UN THÉÂTRE SANS CONCESSION
éŝ ôéŝ dé à dfûŝô áàé ŝô dçdmé myŝéûŝéŝ. à çàé dé pàŝŝé â çÔ dû çé-d’œûé, éŝ pômèéŝ dé môdé, éŝ dkàŝ dû gôÛ é éŝ pééŝôŝ éôŝéŝ dû çôŝéŝûŝ, éŝ éômbéŝ d’ûé çôûéûé mdàqûé â ’àfÛ dé ’émé dŝà û éêà pàûm dé ŝôûé ôû éŝ éLûéŝ d’ûé mpôbàbé ôûéàû àbŝôûé – ôûŝ çéŝ àçéûŝ îŝŝé pà é pô-pûŝé, pàôŝ ôp é, ŝàŝ é éçû çéŝŝàé àû dŝçéémé, çéàŝ àŝéŝ àû pémé pà déŝ pôgàmmàôŝ. efé çôàà àbé, d’àûéŝ éŝé dàŝ ’ômbé. té ŝémbé êé é ŝô d’ïô à ôé é Fàçé   ŝéà éçôé àŝŝéz mçôû, bé qû’ à ŝg pèŝ dé çé ŝpéçàçéŝ dépûŝ é dbû déŝ àéŝ  é qû’ dgé, dépûŝ , à pûŝ gàdé ôûpé déŝ Pàyŝ-Bàŝ, é tôéégôép amŝédàm. séŝ ômôôgûéŝ éûôpéŝ ’çpŝé àgémé, éŝ Kzyŝzô Wàkôwŝk ôû hômàŝ oŝéméé àû nôd, rôméô càŝéûçç, Pppô Débôô ôû agçà ddé àû sûd, qû jôûŝŝé d’ûé àéû qûàŝ çôŝàé pàm é pûbç é à çqûé. Dé
7
Jà àûwéŝ â Jà Fàbé, é pàŝŝà pà Gûy càŝŝéŝ, ŝéŝ çôémpôàŝ bégéŝ àéç éŝqûéŝ  à dbû ’ô ŝpô dé ’éôûŝàŝmé ŝûŝç pà à “àgûé àmàdé”. séà-çé é ééŝ dé ŝô ŝààô àûx Pàyŝ-Bàŝ dèŝ , ôŝqû’ à  ômm â à êé dé à çômpàgé Zûdéjk tôéé â edôé, àpèŝ àô çôû, â aéŝ, déŝ ŝûççèŝ dé ŝçàdàé çômmé d’éŝmé ? à çôŝqûéçé dé ŝô éé àŝŝûmé dàŝ ’ŝûô, dô ô à Ô à dé ŝûppôŝé qû’éé éŝ çômpàbé àéç à éçéçé é ’éxpméàô ? Péû-êé. oû ŝéà-çé à àÇô dé ŝà mîàçé â ’gàd déŝ çôéçŝ é dé éû màèé, pûŝ ôû môŝ ôûéé, dé àé dû áé ? à çôépàé dé ŝà déŝé é ûŝàô dé à éé, é çéŝmé ôbŝôèé, ôçô dé mééû é ŝçèé, àû mômé ôù éŝ çûéŝ déŝ dé pàéàû éédé à dÔé ? Péû-êé àûŝŝ.A fortîorîpàçé qûé é mééû é ŝçèé, é qû’ ’éŝàgé é ŝé dî û-mêmé, éŝ, çômbé dé àdôàŝmé, û mééû é ŝçèé dé éxéŝ, àéç ôû çé qûé çéà àŝŝé éédé d’ûé îgûé d’àûô é dû pmà éçôû dé à àûé dàmàqûé. u màéédû ŝ’éŝ ŝà. ï çôé ôûéôŝ d’y égàdé dé pûŝ pèŝ  dépûŝ , à Màŝô déŝ àŝ dé cé ŝé à ô d’àççûé gûèémé déŝ ŝpéçàçéŝ d’ïô à ôé ; éŝTragédîes romaînesô  pôgàm-méŝ àû Féŝà d’agô é , ààhe Fountaînead, d’àpèŝ ay ràd, é , éLeMîsantropeâ ’odô â Pàŝ é  ; ôûjôûŝ é ,Husbands,d’àpèŝ Jô càŝŝàééŝ, à  ç àûtnBâ rééŝ, éMacbetdé véd
8
â ’ôpà dé yô ; é, nàéŝ é Môpéé ô îgû pàm éŝ déŝàôŝ dé ôûéŝ. aû ôà, çé ŝô pèŝ dé qûzé ŝpéçàçéŝ qû ô  ûŝ é Fàçé. aûà dé qû’ïô à ôé éŝ ô d’êé û çôû – ûŝé ôû pàà. Màŝ, qûôqû’éé démàdé ŝàŝ dôûé â êé éà-ŝé é ŝô é pàŝŝé d’êé éŝé, ŝà mçôàŝ-ŝàçé déméûé û pààdôxé. u pààdôxé ôû û ŝympÔmé, é ŝympÔmé d’ûé àgé ôbà-ô, ô d’ûé gôàçé ôàé. à ŝûàô éŝ d’àûà pûŝ ôûbàé, pôû û àŝé péŝûàd qûé “’à é é áé péûé ôû éŝ ôèéŝ”, qûé ŝéŝ ŝpéçàçéŝ ŝô épŝ déŝ àéŝ àpèŝ éû çàô ôû éŝé ôg-émpŝ àû péôé dé à çômpàgé, ŝôà é môdé d’adàdé â sààgô dû c, é pàŝŝà pà cçàgô, sôû é Môŝçôû. é mé-éû é ŝçèé éŝ û-mêmé qûémmé ŝô-ç â ’àgé. ï é dé môéVu du pontd’aû Mé â ôdéŝ, é  à àŝŝéz Ô ç déŝ ŝpéçàçéŝ â àmbôûg ôû â sûgà. ï ç-çûé,  ôyàgé. vé, ôûjôûŝ é. Dé ŝô çÔ,  ŝ’éŝ à ô, dèŝ ŝà ômàô â amŝédàm, dé méé éŝ àçéûŝ dû tôéégôép â à dŝ-pôŝô d’àŝéŝ ŝ, pôû àŝ dé, é dé démàdé â Wàkôwŝk dé éŝ dgé dàŝLes Couleurs du tempsd’adéw Bôé é , pûŝ dàŝMadame de Sadedé Mŝmà é , é â oŝéméé dàŝLesRevenantsd’ïbŝé é , pûŝ dàŝLa Mouettedé tçékô é . Jûŝé éôû déŝ çôŝéŝ,  à pôû ŝà pà mŝ é ŝçèé, àéç éŝ àçéûŝ dé à sçàûbüé,Le Mîsantrope dé Môèé é  éÉdouard IIdé Màôwé é . aéç oŝéméé, péû-êé ’àŝé dé
9
áé àéç éqûé ïô à ôé pààgé é pûŝ d’àiŝ, û pàéàà ômé à û é jôû, dÛ â ûé ôô çômmûé é â déŝ àéŝ bààéŝ. e aémàgé, éŝ çàgéŝ ŝé ŝô édûŝ â Mûç, â à àéû dé à ômàô dé Jôà smôŝ â à êé déŝ Kàmméŝpéé  ïô à ôé y à mŝ é ŝçèéLudwîg II, d’àpèŝ vŝ-çô, é , éL’Étrange Intermèded’eûgéé o’né é , àdŝ qûé Jôà smôŝ ŝ’éŝ àé, â amŝédàm, âMacbetdé sàkéŝpéàé é  é âLa Mort de Dantondé Büçé é . éŝ déûx ômméŝ ààé djâ çôàbô ôŝqûé çé déé à é pôŝé â Gàd. Màŝ, é Bégqûé, ç’éŝ dŝômàŝ àéç à tôééûŝ d’a-éŝ, dgé pà Gûy càŝŝéŝ, qû’ïô à ôé éŝŝéé ŝéŝ éŝ*. ï çôûé â ŝé déôppé é â édé ŝà ŝpèé d’àçô. eçôé é ôûjôûŝ pûŝ é. Dàŝ é çàdé dû ŝéàû éûôpé Pôŝpéô,  éé â FàÇôŝ é Pôüé, àûtnB, dé û àô çômmàdHusbandsé , çômméJon Gabrîel Borkmand’ïbŝé â oŝéméé é , é â ségé ràgô, àû háé dé à Pàçé â ègé, Après la répétîtîon/Persona, d’àpèŝ Bégmà, é , çômméContes afrîcaîns d’après Sakespeareâ Wàkôwŝk é . côîàçé ôqûéé dé à pà dé çéŝ déûx déçéûŝ qû çômpé pàm éŝ pûŝ çûéûx é péŝpçàçéŝ dû mômé ! eé çôîmé, ŝ béŝô éŝ, ’mpôàçé qû éé â ïô à ôé, ŝû à mêmé màçé qû’oŝéméé
* eé àûéŝ mééûŝ é ŝçèé “àgéŝ” ŝ â amŝédàm,  çôédà d’àjôûé ûk Péçéà, d’ôgé làmàdé çômmé Jôà smôŝ, màŝ dŝômàŝ bàŝ â àmbôûg àpèŝ àô ôg-émpŝ ŝjôû â Bé.
10