//img.uscri.be/pth/79aeb6bc5f21ee01ac53b4b7ff89bf43da2f2365
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 6,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Les mille et une gaffes de l'ange gardien Ariel Auvinen

De
240 pages
On l’ignore, mais chaque année, dans l’église de Kerimäki en Finlande, a lieu un séminaire de formation des anges gardiens. Cinq cents d’entre eux y sont réunis et, en moins d’une semaine, l’ange Gabriel et ses assistants ont la lourde tâche de leur apprendre à protéger un mortel et à le guider sur le droit chemin.
Parmi les célestes apprentis se trouve Ariel Auvinen, ange aussi zélé que maladroit. Après sa formation théorique, Ariel est passé aux exercices pratiques. Pas très concluant : après avoir guidé sa protégée, une vieille dame un peu bigote, vers le bar local où elle s’est consciencieusement saoulée, il s’est essayé aux acrobaties aériennes, mais avec des ailes de dix mètres d’envergure ce n’est pas gagné !
On lui confie toutefois un mortel : Aaro Korhonen, homme en tous points respectable et capable de s’occuper seul de ses affaires. Même un ange aussi maladroit qu’Ariel Auvinen ne parviendra sans doute pas à semer la pagaille dans sa vie, et encore moins à l’exposer aux tentations du démon. C’est du moins ce que croit l'ange Gabriel…
Voir plus Voir moins
c o l l e c t I o n F o l I o
Arô Paaŝîîa
Léŝ mîé é ûé gaféŝdé ’agé gardîé Arîé Aûvîé
Traduit du finnois par Anne Colin du Terrail
Déôë
Titre original : t o H e l o S U o J e l U S e n K e l I
Édîéûr ôrîgîa : WsOY, héŝîî. © Arto Paasilinna etWerner Söderström Ltd. Prémîèré pûbîçaîô é fiôîŝ par Wérér södérŝröm Côrpôraîô é 1998, héŝîî. © Éditions Denoël, 2014, pour la traduction rançaise. Couverture : illustration de MélanieWintersdorf d’après photos © Mammuth/iStock.
Arô Paaŝîîa éŝ È é Lapôîé fiadaîŝé é 1942. sûççéŝŝîvémé bÛçérô, ôûvrîér agrîçôé, ôûraîŝé é pôèé, î éŝ ’aûéûr d’ûé qûaraaîé dé rômaŝ dô Le meunier hurlant,Le lièvre de Vatanen,La douce empoi-sonneuse,Petits suicides entre amiséLe bestial serviteur du pas-teur Huuskonen, rômaŝ çûéŝ radûîŝ é pûŝîéûrŝ agûéŝ.
1
Farniente
Mêmé pôûr éŝ abîaŝ dû savô, d’ôrdîaîré dÈbôrdaŝ dé ŝèvé, môûrîr à kûôpîô éŝ ûé éxpÈrîéçé pÈîbé. Pôûr é prôéŝŝéûr dé réî-gîô Arîé Aûvîé, ’ÈvÈémé avaî çépéda marqûÈ, à qûaré-vîg-déûx aŝ, é dÈbû d’ûé ôûvéé vîé dé aû vô. Maîŝ ava dé ôûŝ îÈ-réŝŝér aûx éxpôîŝ çÈéŝéŝ dé ’Èrôqûé Arîé, û dÈôûr prîaîér par a çapîaé ŝ’împôŝé. E çé dÈbû dû môîŝ dé maî, ûé béé maî-Èé ŝ’aôÇaî à héŝîî. Lé ŝôéî Èaî dÈà aû é é gazôûîîŝ déŝ aôûééŝ émpîŝŝaî é çîé aû-déŝŝûŝ déŝ arbréŝ dû çîméîèré dé hîé-aîémî. Lé ŝôûrîré aûx èvréŝ, Aarô kôrôé ŝé dîrîgéaî ŝaŝ âé, d’û paŝ Ègér, vérŝ a rûé Méçéî : î Èaî parvéû, à qûaraé aŝ, à û ŝadé dé ŝa vîé ôù pûŝ rîé é ’ôbîgéaî, ŝ’î ’é avaî paŝ évîé, à aér ravaîér, à rérér çéz ûî ôû à aîré qûôî qûé çé ŝôî d’aûré. ï pôûvaî flâér à ŝa gûîŝé. ï ’avaî paŝ d’ôraîréŝ, maîŝ û çômpé é baqûé bîé garî. Éçôômé
9
dé aûré é abîûÈ aûx grôŝ ŝaaîréŝ, î véaî dé qûîér ŝô pôŝé dé géŝîôaîré d’ûé ûŝîé dé graûÈŝ dé bôîŝ dé Pîéarŝaarî. Prèŝ dû çrÈmaôrîûm, û çôrbîard ôîr vî à ŝa réçôré. u drapéaû fiadaîŝ é béré, ŝûr ’aîé dû ôûrgô, îdîqûaî qû’û môr y aî-ŝaî ŝô dérîér vôyagé. Lé çôdûçéûr ŝ’arrêa aû îvéaû dû prômééûr, baîŝŝa ŝa vîré é ŝôû-rî. u îç é aîŝaî ôyéûŝémé çîgér dé ’œî gaûçé. « Aarô ! C’éŝ môî, Oŝarî, û é rappééŝ ? » Aarô kôrôé ŝé ŝôûvéaî paraîémé d’Oŝarî Mäö, ŝô vîéûx çôpaî dé rÈgîmé ôrîgîaîré dû Nôrd. Léûr dérîér çôûp dé fi daaî dÈà dé pûŝîéûrŝ aÈéŝ. Oŝarî, qûî Èaî çôŝaûd, ravaîaî aôrŝ çômmé dÈmÈagéûr dé pîaôŝ. Déûx dÈçéîéŝ pûŝ Ô, îŝ avaîé aî éûr ŝérvîçé mîîaîré, é a qûé ŝîmpéŝ ŝôdaŝ, daŝ ûé çômpagîé dé çaŝŝéûrŝ dé a brî-gadé d’Oŝrôbôîé à hîûavaara, prèŝ d’Oûû. Oŝarî avaî dÈà à ’Èpôqûé çé mêmé îç, û réŝŝaîémé îvôôaîré dé a paûpîèré é dû mûŝçé dé a ôûé qûî réŝŝémbaî à û çî d’œî pôîŝŝô. Céé parîçûarîÈ aûraî ÈÈ aôdîé ŝî é ŝérgé îŝrûçéûr dé éûr ŝéçîô ’avaî paŝ ÈÈ aŝŝéz ŝûpîdé pôûr ’îérprÈér çômmé ûé îûré pérŝôéé. Maîŝ î avaî béaû ôrdô-ér aû déûxîèmé çaŝŝé Mäö dé çéŝŝér ŝéŝ grîmaçéŝ, çéûî-çî ’y pôûvaî rîé. sô ŝpaŝmé çôgÈîa paîŝaî aûx fiéŝ, paŝ aû ŝérgé sîî-ôîé. Cé dérîér ŝ’Èaî dôÈ pôûr mîŝŝîô dé
10