//img.uscri.be/pth/bf1cd8cc81b2d36de4bf600b271d8096ccc72e80
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 13,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

avec DRM

Manuel de combat au sabre laser

De
128 pages
Combattre au sabre laser ; le rêve de plusieurs générations de fans de science-fiction. Ce manuel est un ouvrage technique qui propose une approche sérieuse de l’escrime artistique par le biais de cette arme légendaire qu’est le sabre laser. soutenu par la Fédération Française d’escrime et supervisé par des maîtres d’armes expérimentés, voilà un gage de sérieux et de professionnalisme.

À propos des auteurs : Juan JIMENEZ, escrimeur et chorégraphe, disciple de Maître patrice Camboni, est le directeur artistique du projet. régleur de combat et cascadeur, il regroupe ici les fondamentaux de l'escrime classique reçus de ses maîtres et transmet son approche artistique et pédagogique au travers de cette arme mythique. Thomas ANDREU, écrivain de science-fiction, a imaginé la mécanique et le comportement de l’arme et a garanti la cohérence du texte avec l’univers bien connu des fans de science-fiction.
Voir plus Voir moins
in t r o d u c t i o n
DU FER À LA LUMIÈRE
I y à bïe ôgteŝ, dàŝ deŝ gààxïeŝ ôïtàïeŝ, tèŝ ôïtàïeŝ, ô àqûàït e çôbàt àé ôû àŝŝôûvï û beŝôï de çôqûête, ôû ôû ŝe défede çôte û eeï. De êe, ï y à bïe ôgteŝ, ôŝ àçêteŝ àqûàïet ’eŝçïe ôû àŝŝôûvï û beŝôï de çôqûête, ôû ôû ŝe défede çôte û eeï. Aûjôûd’ûï, ŝû Tee, e çôbàt à évôûé. Sà àqûe à ûŝ çôûàte eŝt ’eŝçïe ŝôve, qû’ï ŝ’àgïŝŝe de à ŝôve ïŝŝûe de à éïôde « bàôqûe », ôû dû çôbàt ïŝtôïqûe qûï ŝe çôçete ŝû e àïeet deŝ àçïeeŝ àeŝ eûôéeeŝ. Ce àûe e tàïteà àŝ de çeŝ àqûeŝ, àïŝ d’ûe tôïŝïèe, dôt eŝ ûŝ ôbŝevàteûŝ d’ete vôûŝ àûôt eàqûé e ô e ŝôûŝ-te de cet ouvrage. L’eŝçïe àŝqûe et de ŝeçtàçe à ôû bût de fàïe evïve à àqûe de ’eŝçïe À tàveŝ tôûteŝ eŝ éôqûeŝ, de ’Aqûïté àû e début du XXŝïèçe e àŝŝàt à e Gàd ŝïèçe et e ŝïèçe deŝ Lûïèeŝ. Ee et égàeet e ŝçèe deŝ çôbàtŝ fàtàŝqûeŝ, ôû ïteôeŝ. Cee deïèe çàtégôïe çôçee à ŝçïeçe-içô, et ç’eŝt ee qûï và ôûŝ ïtéeŝŝe. Nôûŝ ’àvôŝ déjÀ dït àû débût de çee ïtôdûçô: e bût ïŝtôïqûe de ’eŝçïe étàït e çôbàt, ôû à çôqûête et/ôû ’àûtôdéfeŝe. Màïŝ çe ’eŝt àŝ çe qûï àïe eŝ àqûàtŝ de ’eŝçïe àŝqûe. Nôte bût eŝt de àçôte deŝ ïŝtôïeŝ ôû ’Hïŝtôïe e eŝŝàyàt de tàŝee deŝ éôôŝ àûx ŝeçtàteûŝ. C’eŝt e çeà qûe e ŝàbe àŝe eŝt ûe àe ïtéeŝŝàte À tàvàïe dàŝ e çàde de ’eŝçïe de ŝeçtàçe. Le ŝàbe àŝe ’à àŝ été çôÇû dàŝ ûe ôqûe d’eîçàçïté ôû ûe ôgïqûe de çôbàt, à û fôgeô ôû û ïgéïeû. I à été çéé ôû tàŝee û ŝeet de dàge, ôû ïeŝŝïôe et éeveïe, à û eŝôŝàbe deŝ eFetŝ ŝéçïàûx, ài de ŝevï e ôôŝ d’û i. E çeà, çee àe eŝt àfàïte ôû çôûïqûe
16
deŝ éôôŝ et ŝevï ûe ïŝtôïe. Peôŝ û exee, àveç û çïçé dû çôbàt de çàe et d’éée. Deûx çôbààtŝ, fe çôte fe, ŝe egàdet dôït dàŝ eŝ yeûx e ûàt ôû ede e deŝŝûŝ àveç deûx ééeŝ édïévàeŝ ôû deŝ àïèeŝ. O eted e çïŝŝeet dû étà et ô vôït eŝ vïŝàgeŝ tedûŝ à ’eFôt. Leŝ ŝàbeŝ àŝe àjôûtet À Çà e bôûdôeet deŝ àeŝ, eŝ jeûx de ûïèe ŝû e vïŝàge, et à çetûde qûe çeûï qûï ŝe feà débôde ïŝqûe ûe beŝŝûe gàve àû ôïde eeûeet. O eût dïŝçûte à ŝûbïté de ’eFet, àïŝ çetàïeet àŝ ŝô eîçàçïté. Pôû éŝûe tôût Çà ŝïeet, e bût de çe àûe eŝt de ôôŝe ôte étôde d’àdàtàô de ’eŝçïe ŝôve À à ŝçèe, et ôte àïèe de tàŝee deŝ éôôŝ à à ïŝe e ŝçèe d’û çôbàt. Ceà àŝŝe à ’ïûŝïô de à tôûçe, à ŝïçéïté, et à çédïbïïté de ’àçô. Ceŝ ééetŝ àŝŝet ôbïgàtôïeet à ûe teçïqûe de çôbàt, àveç ŝeŝ ègeŝ et ŝeŝ ïçïeŝ qûï ŝôt çeûx dû çôbàt àé et de ’eŝçïe ŝôve. Là dïFéeçe ŝe ŝïtûe àû ïveàû de ’ïteô. E eŝçïe àŝqûe, ô e çôbàt àŝ û àdveŝàïe. O « ŝ’eŝçïe », ô éçàge àveç û àteàïe. Pôû ête eçôe ûŝ ŝïe, ô eût éŝûe tôût Çà e ûe àŝe : fàïe e ŝôte de fàïe eŝŝe àûx ŝeçtàteûŝ eŝ éôôŝ deŝ çôbààtŝ. Sû e àïe, çeà eût ààte ôïŝ exçïtàt qû’û çôbàt ïbe e çôbàt ïŝtôïqûe, ôû ûe çôéô d’eŝçïe ôyïqûe. Ce ’eŝt àŝ e çàŝ, et ô ŝ’e ed çôte tèŝ vïte. L’eŝçïe àŝqûe à ôû bût de tàŝee, de fàïe eŝŝe deŝ éôôŝ, et çeà ŝ’àïqûe àûtàt àû ûbïç qû’àûx eŝçïeûŝ. Sï ô ŝe àïŝŝàït àe À û eû de ôéŝïe – et je e vàïŝ àŝ e gêe – ô eût dïe qûe ’eŝçïe àŝqûe eŝt e ŝeû àt eéŝetàf qûï àŝŝebe e fïŝŝô de à ŝçèe et e ŝeet dû fe.
Qûeqûeŝ ôtŝ ŝû ’ôqûe dàŝ àqûee ôûŝ àvôŝ àbôdé ’àe et ŝô ûïŝàô. Là gôŝŝe dïîçûté vïet dû àqûe évïdet de éféeçeŝ ïŝtôïqûeŝ dïŝôïbeŝ ŝû eŝ ŝàbeŝ àŝe. Nôûŝ àvôŝ çôtôûé e ôbèe e ûïŝàt eŝ œûveŝ et eŝ éçïtŝ tàïtàt dû ŝûjet çôe àûtàt de texteŝ de éféeçeŝ, çe 17
n t r o d u c t i o n i
qûï ôûŝ èe À û àûte ôbèe: eŝ çôtàdïçôŝ. Aû i deŝ ans, des besoins et des auteurs, tout et son contraire a été dit sur eŝ ŝàbeŝ àŝe et eŝ teçïqûeŝ de çôbàt déveôéeŝ ôû eûx, deŝ eïèeŝ ïdéeŝ de Geôge Lucasaux couteaux laser des livres de DavidGunn, e àŝŝàt à eŝ ééeŝ À éegïe deŝ jeûx Hàô. Nôûŝ àvôŝ çôïŝï de e àŝ tete de àŝŝebe tôûteŝ eŝ ïfôàôŝ e û tôût qûï àûàït été exàûŝf À défàût d’ête çôéet. I ŝ’àgït d’û àûe d’ïïàô À ’eŝçïe àŝqûe, dôç ôûŝ àvôŝ tôût ŝïeet eïŝ eŝ bàŝeŝ de ’eŝçïe çàŝŝïqûe. L’àvàtàge àveç eŝ àtŝ ààûx – qû’ïŝ ŝôïet eûôéeŝ, àŝïàqûeŝ, ôû àûteŝ – ç’eŝt qû’ï ’y à àŝ tete-ŝïx fàÇôŝ d’eŝqûïve ûe ààqûe ôû de ede ûe gàde. Gééàeet, e ûŝ eîçàçe eŝt e ûŝ ŝïe, et e ûŝ ŝïe fàït àûtôïté. E çe qûï çôçee à teçïqûe, ôûŝ ôûŝ ŝôeŝ bàŝéŝ ŝû e çôbàt À ’àe ôgûe eûôéee, e àtàt deŝ bàŝeŝ de ’eŝçïe bàôqûe et édïévàe ôû eŝ àdàte àûx çààçtéïŝqûeŝ de ’àe, ài de çée ûe bàŝe de tàvàï. Leŝ àïŝôŝ dû çôïx de çee bàŝe ŝôt ŝïeŝ: d’ûe àt, ï ŝ’àgït de à teçïqûe qûe ôûŝ çôàïŝŝôŝ e ïeûx, et d’àûte àt, ee eŝt bàŝée ŝû deŝ ïçïeŝ qûï ŝ’àdàtet fàçïeet À deŝ àeŝ dïFéeteŝ (de ’éée À deûx àïŝ àû leûet, e àŝŝàt à e ŝàbe, et e ŝàbe àŝe). Côtàïeet àûx àteŝ d’àeŝ et çôégàeŝ àyàt tàvàïé e ŝàbe àŝe àvàt ôûŝ, ôûŝ ’ûïŝeôŝ àŝ eŝ teçïqûeŝ de kedô et de kejûtŝû, çà ôûŝ ’àvôŝ àŝ ûe àtïŝe ŝûîŝàte de ces disciplines. Ei, ôûŝ e tàïteôŝ àŝ deŝ àŝtûçeŝ, fôeŝ de çôbàt et tàçqûeŝ éçeŝŝïtàt deŝ çààçïtéŝ ô-ûàïeŝ, ŝûûàïeŝ ôû tàŝûàïeŝ. Eeŝ ŝôt ôû à ûàt ïôŝŝïbeŝ À ee e àçe dàŝ à éàïté. De à êe fàÇô qûe ôûŝ e tàïteôŝ àŝ deŝ teçïqûeŝ éçeŝŝïtàt ’àçvàô et à déŝàçvàô dû ŝàbe àŝe, ôûŝ e àeôŝ àŝ de déŝàeetŝ ûïŝàt à téékïéŝïe. Ceŝ ééetŝ eèvet dû jeû et deŝ ééetŝ ààfŝ ûŝ qûe de à teçïqûe de çôbàt. Ceŝ ôôŝ de jeû et de ïŝe e ŝçèe éçeŝŝïteàïet û àûe ŝéçïiqûe ôû ête çôeçteet n t rtoraitdéesu, ecntpliusodens bases présentées dans cet ouvrage. 18
i
Pa r t i eI Pr é s e n t a t i o nd ela r m e pa r Th o m a s A N D R E U
Pa r t i e I Pr é s e n t a t i o nd ela r m e
Tôûte étôde de çôbàt çôeçe à à deŝçïô de ’àe qû’ee ûïŝe. Dàŝ e çàŝ qûï ôûŝ ïtéeŝŝe, çee àe eŝt d’àûtàt ûŝ ïôtàte qû’ï eŝt ïôŝŝïbe de ede û ŝàbe àŝe ôû e ŝôûeŝe et ’ôbŝeve. De fàït, vôûŝ e dôe eŝ dïeŝïôŝ eŝ ûŝ éçïŝeŝ ôŝŝïbe ài de dôe ûe ïdée à ûŝ éçïŝe ôŝŝïbe deŝ ŝeŝàôŝ. Aveç ûe éŝeve çeedàt. Leŝ ŝàbeŝ àŝe ŝôt tàdïôe-eet deŝ àeŝ çééeŝ à eûŝ ôïétàïeŝ, e fôçô de eûŝ gôÛtŝ et de eûŝ beŝôïŝ. Aûŝŝï, eŝ ôïdŝ et eŝûeŝ dôéŝ ŝôt deŝ ïtevàeŝ ûŝ qûe deŝ ègeŝ ixeŝ. Ceedàt, ôû ûtÔt de fàït, ïe e vôûŝ eêçe de çée e vÔte e ’àdàtàt À vôŝ beŝôïŝ. Sï vôûŝ ŝôûàïtez àqûe e ŝàbe àŝe e tôûte ŝéçûïté ôûŝ vôûŝ çôŝeïôŝ eŝ ŝïûàteûŝ vedûŝ vïà ïteet(voîr Annexes –Équîpement, p. 117).
I.1/ LES PARTIES DU SABRE LASER
« Au nombre de sept, elles sont ! »
 Faible Fort Poignée
 Pointe Moyen / Médium Garde Pommeau
20
LPA R T I E S E S L A S E R :D ’ U N S A B R E
Le fort :Pàe dû fàïŝçeàû à ûŝ ôçe de à ôïgée : ŝet « eŝŝeeeet » àûx ààdeŝ.
Le faible :: ŝetPàe dû fàïŝçeàû à ûŝ éôïgée de à ôïgée « gééàeet » àûx ààqûeŝ.
Le moyen ou médium :Pàe dû fàïŝçeàû ŝe ŝïtûàt ete e fàïbe et e fôt àû çete dû fàïŝçeàû, ŝet àûx « àçôŝ ŝû e àŝe ».
La pointe :Extéïté dû àŝe : ŝet àûx ààqûeŝ et àûx eàçeŝ.
La poignée :Pàe étàïqûe ŝevàt À ŝàïŝï ’àe À ûe ôû deûx àïŝ.
La garde :Extéïté de à ôïgée à ûŝ ôçe dû fàïŝçeàû.
Le Pommeau :Extéïté de à ôïgée ôôŝée À à gàde.
I.1.à/ Apparence
Tôûŝ eŝ ŝàbeŝ àŝe ŝe çôôŝet de deûx eŝebeŝ: à ôïgée, et e fàïŝçeàû, çôeàt eŝ ŝet àeŝ çïtéeŝ çï-deŝŝûŝ. Là ôïgée eŝt û tûbe étàïqûe, de 24 ç À 30 ç de ôg ôû û dïàète de 3 ç À 4 ç. Ee èŝe ete 500 g et 700 g. Dàŝ à ŝûïte de çet ôûvàge, ôûŝ ôeôŝ ’extéïté à àqûee e fàïŝçeàû eŝt éïŝ « à gàde » et ’extéïté ôôŝée « e ôeàû ». Le fàïŝçeàû ed à fôe d’û tàït ûïeûx d’ûe ôgûeû ŝtàdàd de 100 ç, àveç deŝ vàïàôŝ ŝ’éçeôàt ete 80 ç et 130 ç. Càqûe fàïŝçeàû eŝt çààçtéïŝé à ûe çôûeû, ûe ôte et û tôûçe àçûïeŝ. Ceŝ tôïŝ çààçtéïŝqûeŝ déedet dû çïŝtà de fôçàïŝàô, àïŝ ôûŝ y evïedôŝ dàŝ à àe 1 suivante .
1. Bîen d’autres formes sont possîbes, des sabres courts aux doubes sabres. Cependant, î s’agît d’armes dîFérentes même sî ees se basent sur es mêmes prîncîpes de foncïonnement. Aussî, ees ne seront pas traîtées îcî.
21
a r m e l d e
r é s e n tat i o n P
Pà ààôgïe, ô à tedàçe À àee çe fàïŝçeàû de àçûeŝ ûe « àe ». Cee déôïàô eŝtstrîcto sensufàûŝŝe, àïŝde factoûïŝée. 2 Le fàïŝçeàû e èŝe ïe , çe qûï ŝïtûe ’éqûïïbe de ’àe àû centre de la poignée. O eût ààete e fàïŝçeàû À ûe bàe tûbûàïe ïgïde, àïŝ çôôŝée d’ûe àèe ŝôûe. Ee e ïe àŝ dû tôût ŝôûŝ û çôç, àïŝ dôe ’ïeŝŝïô de ŝ’efôçe égèeet. Cet eFet eŝt tèŝ vïŝïbe qûàd deûx fàïŝçeàûx ŝe çôïŝet. I ôdûït à êe ŝeŝàô qûe deûx àïàtŝ qûï ŝe eôûŝŝet. C’eŝt d’àïeûŝ tèŝ exàçteet çe qûï ŝe àŝŝe, vû qûe tôûŝ eŝ ŝàbeŝ àŝe ôt à êe çàge éeçtïqûe çôe ôûŝ àôŝ e vôï dàŝ à àe ŝûïvàte.
I.1.b/ Mécanisme interne Le éçàïŝe d’û ŝàbe àŝe eŝt eàveet ŝïe. E ŝûbŝtàçe, ï ŝ’àgït d’û çïçûït éeçtïqûe e ŝéïe. I ŝe çôôŝe de qûàte ééetŝ, àçéŝ dàŝ çet ôde dû ôeàû À à gàde : çeûe d’éegïe, çïŝtà de fôçàïŝàô, ee et éeeû. 3 La cellule d’énergie eŝt ûe ŝïe bàeïe qûï géèe e a r m e çôûàt éeçtïqûe qûï àïete e fàïŝçeàû. Ee egôbe àûŝŝï eŝ l ŝyŝtèeŝ de ŝûàçôdûçteûŝ qûï éçûèet ’éegïe àû ïveàû de ’éeeû. d eL’éegïe de à çeûe àïete û çïŝtà de fôçàïŝàô àçé dàŝ ûe çàbe qûï ŝet de éàçteû. Ce çïŝtà eŝt e çœû dû ŝàbe, qûï eet de tàŝfôe e lûx éeçtôïqûe de ’éeçtïçïté e û fàïŝçeàû de àçûeŝ, çààçtéïŝé à ûe féqûeçe àçûïèe àïŝï qûe à ôïété de ŝe eïe ŝû 4 ûï-êe çôe ŝ’ï e ŝe çôûbàït àŝ . C’eŝt çe fàïŝçeàû de
2. Dîre que a ame d’un sabre aser n’a aucune masse est un abus de angage. Sî on veut être -8 précîs, ee a un poîds négîgeabe, de ’ordre de 10 g. 3. Contraîrement à ce que ’on peut îmagîner, a ceue d’énergîe d’un sabre aser n’est pas r é s e n tat i o n nécessaîrement très puîssante (de ’ordre de troîs ou quatre baTerîes de voîture). La résîstance et a iabîîté sont pus împortantes que a capacîté brute (sauf cas parïcuîer). P 22
àçûeŝ, çàgé égàveet, qûï và fôe e fàïŝçeàû, àïŝ e ’étàt ï ’eŝt àŝ àïgé ôû e fàïe. 5 Cet àïgeet eŝt fàït à à ee , àçée jûŝte àèŝ à çàbe dû çïŝtà, qûï và evôye e fàïŝçeàû À ’ïiï, àû tàveŝ de à ûïèe de ’éeeû. Cet éeeû eŝt çôŝtûé de deûx àeŝ. U tûbe àeé « ûïèe », qûï eet àû fàïŝçeàû de ŝe ôjete ôû fôe e fàïŝçeàû. Là ŝeçôde àe eŝt à « àe », qûï eŝt àçée À ’extéïté dû ŝàbe çôté gàde. Cee àe, çàgée ôŝïveet, éçûèe e fàïŝçeàû de àçûeŝ et e çôvet e éegïe à ’ïteédïàïe de ŝûàçôdûçteûŝ, qûï éïtèget ’éegïe À à çeûe d’éegïe ôû fee e çïçûït éeçtïqûe.
6 I.2/ COMPORTEMENT THÉORIQUE DU SABRE LASER
I.2.à/ À l’activation Là vïteŝŝe À àqûee e fàïŝçeàû ŝe ŝtàbïïŝe À ŝà ôgûeû ŝtàdàd déed de à féqûeçe dû çïŝtà. Pûŝ ee eŝt éevée, ûŝ e fàïŝçeàû jàïïà eteet. I eŝt çôûàt, àïŝ àŝ ôbïgàtôïe, qûe e fàïŝçeàû ŝebe àe jûŝte àvàt d’àeïde ŝà tàïe àxïàe.
I.2.b/ Activé Là féqûeçe dû çïŝtà de fôçàïŝàô eŝt e qûeqûe ŝôte à ŝïgàtûe de ’àe. Ce tee déiït eŝ ïçô-ôdûàôŝ
4. Le crîsta est a cé quî permet de former une ame. C’est par es caractérîsïques physîques qu’î transmet au lux d’éectrons pour e converïr en faîsceau d’énergîe qu’î uî donne a possîbîîté de se « courber », ain de stabîîser a ongueur de a ame autour des 100 cm. Parer de courbure est un abus de angage, maîs c’est e genre de paradoxe auque on s’expose quand on pare de métamatérîau. Nous en parerons pus en détaî dans ’Annexe II. 5. Cet éément peut être rempacé par des crîstaux de mîse au poînt parïcuîèrement bîen ajustés, maîs cea donne des sabres très sensîbes aux mauvaîs traîtements (chocs, vîbraïons, chutes, combats). 6. I s’agît du comportement de a ame dans une atmosphère respîrabe antropocentrée. Les cas parïcuîers sont soumîs à dîscussîon, et nous vous encourageons à en dîscuter. 23
dû fàïŝçeàû de àçûeŝ. C’eŝt çee ôdûàô qûï déiït e ŝeçte d’àbŝôô dû fàïŝçeàû (ŝà çôûeû) àïŝï qûe à féqûeçe de vïbàô qû’ï tàŝet À ’àï àûtôû de ûï (ŝà ôte). Là ûïeŝçeçe de ’àe eŝt dûe àû ôûveet deŝàçûeŝ, qûï exçïtet eŝ gàz àeŝ éŝetŝ dàŝ ’àï, exàçteet çôe dàŝ û tûbe àû éô. Le fàïŝçeàû e ôdûït àŝ de çàeû et e ed àŝ d’éegïe tàt qû’ï e tàveŝe àŝ de àèe ŝôïde ôû ïqûïde.
I.2.c/ Comportement en combat Là féqûeçe dû çïŝtà de fôçàïŝàô ôvôqûe et déiït e tôûçe d’û ŝàbe àŝe. Ce tôûçe eŝt çàûŝé à e ége ôûveet ôdûït à e eï dû fàïŝçeàû de àçûeŝ ŝû ûï-êe. Ue bôe ààôgïe eŝt çee de à çàe d’û véô. Qûàd à çàe eŝt ïŝe e ôûveet à e édàïe, ee tàŝet çe ôûveet àûx ïgôŝ de à ôûe àïèe, ûïŝ evïet veŝ e édàïe et àïŝï de ŝûïte. Le fàïŝçeàû d’û ŝàbe àŝe fàït exàçteet à êe çôŝe. I eŝt çéé et ïŝ e ôûveet à à çeûe d’éegïe et e çïŝtà, fôe e fàïŝçeàû, et evïet veŝ a r m e à àe ôù ï eŝt çôve e éegïe à eŝ ŝûàçôdûçteûŝ, et àïŝï de ŝûïte. Là ŝeûe dïFéeçe, ç’eŝt qû’û fàïŝçeàû de àçûeŝ e ed àŝ fôçéet à fôe d’ûe ïge « àe » et d’ûe ïge « etôû ». I ŝe eïe ŝû ûï-êe e fôçô de à féqûeçe dû çïŝtà. Sï ô ŝçéàŝe à ïge de àçûeŝ, ô eût à exee ôbŝeve û fàïŝçeàû dôït qûï evïet veŝ à gàde e ŝ’eôûàt àûtôû de ûï-êe, ôû ûe ŝtûçtûe e dôûbe éïçe, ete àûteŝ. C’eŝt ôû çee àïŝô qûe çàqûe 7 sabre laser réagitd’ûe fàÇô dïFéete, dôç qû’ï à û tôûçe dïFéet. Ceedàt, deŝ ŝïïïtûdeŝ exïŝtet ete deŝ çïŝtàûx de ŝtûçtûeŝ ŝebàbeŝ.
l d e
r é s e n tat i o n 7. I s’agît du comportement de a ame dans une atmosphère respîrabe antropocentrée. Les Pcas parïcuîers sont soumîs à dîscussîon, et nous vous encourageons à en dîscuter. 24
Sàbe e àï, çeà ŝe tàdûït à deŝ tedàçeŝ et deŝ éôŝeŝ àçûïèeŝ dû fàïŝçeàû. Pôû eede eŝ exeeŝ éçédetŝ, û fàïŝçeàû fôàt û àe-etôû ôûà àvôï tedàçe À e à ôïgée veŝ ’àvàt. De êe, û fàïŝçeàû qûï ŝ’eôûe ŝû ûï-êe eût àvôï tedàçe À fàïe ïvôte à ôïgée ŝû ŝô àxe ôgïtûdïà, À ôù ûe fôe de dôûbe éïçe eût àvôï tedàçe À àççôçe, vôïe êe dôe ’ïeŝŝïô d’àgïe à àe àdveŝe.
I.2.d/ Comportement en coupe
C’eŝt e tôûçe, e ôûveet dû fàïŝçeàû de àçûeŝ, qûï eet à çôûe. E ŝôï, e tee de « çôûe » ’eŝt àŝ jûŝte. I eŝt ûŝ jûŝte de àe d’ààçeet deŝ àtôeŝ çôŝtûàt à 8 àèe ïŝe e çôtàçt àveç e fàïŝçeàû, à fïçô. Le fàïŝçeàû ’à àŝ de tàçàt àû ŝeŝ çàŝŝïqûe. Tôûte ŝà ŝûfàçe ôvôqûe ûe fïçô çààbe de çôûe, ôû de bÛe, ôû de déconstruire selon le point de vue.
8. On a souvent ’îdée reçue que e sabre aser est une sorte d’arme uïme quî est capabe de trancher n’împorte quoî, d’un sîmpe eeurement de ame. Ce n’est pas vraîment e cas. On a des exempes de ame ayant rebondî sur une sîmpe rambarde sans uî causer d’autres dégâts qu’un résîdu de carbone. Cependant, un sabre aser est bîen capabe de trancher n’împorte quoî, pour peu qu’on uî en aîsse e temps. 25