270 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

budapest

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
270 pages
Danish

Description

Det siges, at hvis noget er for smukt, bliver guderne misundelige, og det gAelder i hoj grad Budapest, for guderne har udgydt deres misundelige rasen i fuldt mal over min fodeby, sa det er et under, at den ikke blot stadig eksisterer, men at den pa mange mader er endnu smukkere end nogensinde for.Peter Eszterhas, citat fra bogen

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 20 avril 2015
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771242300
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 25 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0065€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait



     
INDHOLD REGISTER KORT buda madrid introrobIn engelhardt pest erindringer fra museumsøen7 madridnazismenpeter tudvadsporene efter det tredje rige15 centrumkasper green krejbergberlins glemte midte23 bundesligaenborIs boll-johansensorte billetter, livslange karantæner og sovende kæmper37 arkitekturenanders troelsen”en rejsebog berlins byrum52 til hovedet” tivoliseringhans haugeddr som underholdning65 – Weekendavisen tyrkernehenrIette harrIs berlins store mindreta77 nekropolenpeter wIvelwalter benjamins berlin85 dekadencetroels heeger en tur gennem nattens berlin101 agenternebo tao mIchaëlIs krimiens berlin115 verden stIg ydIng sørensen russernes berlin123 kejsernehans carl insenfra besættelse til stormagt142 currywurstenjesper vInd jensenfra arbejderspise til berlinerkult163 vide A
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
budapest
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
budapest vîde verden © Foratterne og Aarhus Unîversîtetsorag 2015 Omsag og tîretteægnîng, Treod Bogen er sat med Swît E-bogsproduktîon:Narayana Press, Gyîng
ISBN 978 87 7124 230 0 Aarhus Unîversîtetsorag
Webînks var aktîve, da bogen bev trykt. De kan nu være înaktîve
www.vîdeverden.dk
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
buda pest
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
înd
h
o
d
întropéter eszterhás byen, som îkke kunne dø5 donauannette dochweiler byen og loden19 ruînpubbernetue sand larsen en pubcraw î rum og tîd39 kommunîsmenmichael kuttner den bedste barak î ejren59 natîonahuetmimi larsson byorandrîng gennem meemrum og smuthuer77 sporenebenedicta pécseli verdensarv på skînner97 termabadenehanne elisabeth tornøe kuturturîst î de varme kîders by119 jugendstîpeter nielsen meem øst og vest137 hîstorîen ufe østergård byrum og poîtîk ra mîddeader tî vîktor orbán155 1956henning dochweiler myte og trauma177 osmannernechristine proksch budapest under den osmannîske besættese195 odsporkarin larsen î hæene på byens jøder213 musîkkennils holger petersen budapest î mîn barndoms bevîdsthed233 outroiboja wandall-holm en anden tîd251
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
verden
vîde
INDHOLD REGISTER KORT
péter eszterhás Jeg kom tî Danmark en mørk og kam vînterdag den 5. december 1956. Jeg gemmer adrîg, da Røde Kors-toget ra Wîen ruede înd på perronen î Padborg, og eg bev vækket a mîn to dage ange udmatteses døs a et hornorkester, der spîede ”Kong Chrîstîan” og den un-garske natîonahymne, samt en stor flok smîende dan-skere, der trængtes omkrîng togets vînduer og prøvede på ae muîge sprog og måder at komme î kontakt med os. Sev om eg på det tîdspunkt var ydt 16 år, regner eg denne dag som mîn anden ødsesdag, mîn ødsesdag som dansker î et rît og demokratîsk and. Meem 1958 og 1961 bev eg uddannet som skuespî-er ved Aarhus Teater, hvor eg også var engageret som skuespîer tî 1969. I 1962 debuterede eg som sceneîn-struktør. Fra 1969 orod eg Aarhus Teater og vîrkede tî 1995 som reeance-sceneînstruktør ved næsten ae teatre î Danmark, samt Radîoteatret og Tv-teatret î DR. I 1995 trak eg mîg tîbage ra scenen og har sîden ude-ukkende heîget mîg skønîtterære oversætteser ra ungarsk tî dansk. Såedes mener eg bedst at kunne sutte rîngen meem mîne to îv tî gavn or begge mîne ødeande.
4
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
INDHOLD REGISTER KORT
întro byen, som îkke kunne dø
Jeg kom tî verden î en a Europas smukkest beîg-gende byer. Den pacerer sîg på hver sîn sîde a Donau, som deer byen î to ra nord tî syd. Mod vest, eer på Buda-sîden, med et romantîsk bøgende bakkeand-skab, krones byen a sotskvarteret med kongesottets mægtîge barokacade og kuppe og de game fiskerba-stîoner ra 1700-taet, der på baggrund a mîennîums-estîghederne î 1896 or den ungarske stats tusîndårî-ge beståen noge år eter î 1902 fik en kratîg brush-up î romantîserende nygotîsk stî. I stedet or æstnîngs-værker mînder de snarere om marcîpanpynt på en kondîtorkage. Heroppe îgger også den oprîndeîgt gotîske Nagybodogasszony-tempom, Vor Frue-kîrke, î okemunde udeukkende kadt Mátyás-tempom, som ved hîstorîens tîskîkkeser så ote har skîtet udse-ende. Mod øst, eer på Pest-sîden – på tærsken tî de store vîdder, pusztaen – med Paramentets împosante og î orhod tî andets nuværende størrese îkke så îdt overdîmensîonerede bygnîngskompeks samt stort set ae byens pragthoteer og paadser ra anden havde a det 19. århundrede. Byen har aktîsk skîtevîs heddet Pest-Buda eer Buda-Pest og været betragtet som to byer îndtî 1873, da man endeîg agde de to byer sam-men og gorde den tî andets hovedstad, Budapest.  Det sîges, at hvîs noget er or smukt, bîver guderne mîsundeîge, og det gæder î hø grad Budapest, or guderne har udgydt deres mîsundesens raserî î udt må over mîn ødeby, så det er et under, at den îkke bot stadîg eksîsterer, men at den på mange måder er endnu smukkere end nogensînde ør. I det korte spand a tîd ra mîn ødse tî mît sekstende år, da eg tvunget a omstændîghederne måtte orade byen or adrîg mere or avor at vende tîbage, har Budapest opevet hee to dødeîge ansag mod sîn eksîstens, en næsten tota ødeæggese under Anden Verdenskrîg, da 70 % a byen bev puverîseret, og et under revoutîonen î 1956, da sovetîske tropper endnu engang skød at det î grus,
5
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
întro
INDHOLD REGISTER KORT
man sîden 1945 møsommeîgt havde ået genopbyg-get, men byen nægtede at dø. I amîndeîghed ødes man, vokser op, udvîker sîg og ædes î skøn samdrægtîghed med den by, man kom-mer tî verden î, og år såedes ganske stîe og uden dramatîske abeader et nært og înderîgt orhod tî den. Men mît og mîn ødebys îvsorøb var, som aerede antydet, at andet end stîe, endsîge udrama-tîsk. Da eg î 1940 så dagens ys, var Anden Verdenskrîg aerede godt î gang, og på seve dagen marcherede de ungarske tropper înd î Rumænîen or î overensstem-mese med den a Hîtertyskand trune agørese om grænserevîsîon a de terrîtorîer, Ungarn î anednîng a Trîanon-ataen eter Første Verdenskrîg havde mîstet, at generobre det tabte and. Tî gengæd måtte Horthy-regerîngen orpîgte sîg på tysk sîde î krîgen. Kîrke-kokkerne kîmede, radîoen spîede natîonahymnen, mens mîn mor var ved at opgîve ævred î kampen or at brînge mîg tî verden. Lîdet anede hun eer ægen, der med morbîd munterhed udbragte et hurra or den ”nyødte andsodat”, hvad der sîden skue overgå byen og os ae.
Knap var eg begyndt at sanse verden, ør at omkrîng mîg begyndte at ade sammen. Mîne ørste bîvende erîndrînger om Budapest fik eg under vore stadîg hyppîgere besøg î beskyttesesrummet, otest î nat-tens mum og mørke, når hîmen flængedes på kryds og tværs a søgeysenes knîvskarpe stråebundter, og îdebrandenes røde flammeskær bussede op overat î sporene på bombeflyenes udtræfere. De aîeredes bomber adt î stadîg tættere stîmer, og eg bev ørt angt væk ra den by, eg ust var begyndt at stîte bekendtskab med tî et sted angt borte ra krîgens gru, hvor eg, î stedet or høe huse, mægtîge padser, hîmmestræbende kîrketårne og sîrenernes hysterîske hvîn, stîtede bekendtskab med andîg red, ugesang, hundegam, kobrø, bøgende kornmarker og rodîge vînstokke. Idyen varede dog kun kort.  En rostkar og snekædt vînternat bev eg vækket a en remmed mand î unîorm, som trykkede sît îskode,
6
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES