//img.uscri.be/pth/a802f986e815d89b63f443eba129a61a0e916bbe
La lecture en ligne est gratuite
Le téléchargement nécessite un accès à la bibliothèque YouScribe
Tout savoir sur nos offres
Télécharger Lire

WTTC : Economic Impact of Travel & Tourism 2013 Annual Update - Summary

4 pages
The Authority on World Travel & Tourism Economic Impact of Travel & Tourism 2013 Annual Update: Summary • Travel & Tourism’s direct contribution to world GDP and employment in 2012 was US$ 2.1 trillion (2012 prices) and 101 million jobs. • Taking account of its combined direct, indirect and induced impacts, Travel & Tourism’s total economic contribution in 2012 was US$ 6.6 trillion in GDP (2012 prices); 260 million in jobs; US$ 760 billion in investment (2012 prices); and US$ 1.2 trillion in exports (2012 prices). • This total contribution represents 9% of total economy GDP in 2012, 1 in 11 jobs, 5% of total economy investment and 5% of world exports. Global Performance and Outlook: 2012 and 2013 • Despite on-going challenging economic conditions, global Travel & Tourism direct contribution to GDP grew by a robust 3.2% in 2012. This was faster than growth of the world economy as whole (2.3%), and also faster than gr owth of a number of br oad industries including manufacturing, fnancial & business services and retail. Total Travel & Tourism employment, including those working in the industry’s supply chain and supported by the spending of their employees, increased by 4.0 million jobs in 2012. • While Travel & Tourism GDP growth slowed throughout 2012 and was weaker than forecast one year ago, visitor exports exceeded expectations, rising 4.7% year on year.
Voir plus Voir moins

The Authority on World Travel & Tourism

EcâàâáÉc Iáäacé âÄ
TåaêeÜ& Éåáç2103Tèâ
AààèaÜ Uädaée: áèSìåaá
TåaêeÜ ççáÉå dT&åÉâèÉéàâÉåèbâcéàce éP aàd GDëâåÜ éâ àÉ éàeáìâÜäáe d 12S Uaçë0 .12$
éåÉÜÜÉâà(2 cÉåä )çedàa01 10áÉÜÜÉâà Ñâbç.

TaÖÉàÅ accâèàé âÄ Ééç câábÉàed dÉåecé ,ÉàdÉåecé aàd Éàdèced Éáäacéç ,TåaêeÜ Tèâ&Üaéâ áçÉåé ç
ecâàâáÉc câàéåÉbèéÉâà Éà21 ëçaU S$.06 åÉÜÜÉâà éPDG àÉ 210(äåÉceç);0 ÉâÜÜáÉ26;ç Ñ bâ ààÉ
US60 áàe àÉéàêâeàç éÉ1ÉÜÜÉb$72 2ä(0)ç ;ÉåecSUàa d ÉÜéå1.à ÉâàÜÉçéåâäíe$ 210(äåÉceç).

TÇÉç éâéaÜ câàéåÉbèéÉâà åeäåeçeàéç 9 %âÄ éâéaÜ ecâàâáì GDP Éà1 0,2Éà 1Ñâbç% âÄ,5 Üaéâé
ecâàâáì Éàêeçéáeàé aàd5% díeâäéåâ ÄâëÜåç.

GÜâbaÜ PeåÄâåáaàce aàd OèéÜââÖ:0 12aàd23 01DeçäÉée âà-ÅâÉàÅ cÇaÜÜeàÅÉàÅ ecâàâáÉc câàdÉéÉâàç ,ÅÜâbaÜ TåaêeÜ& TâèåÉçá dÉåecé câàéåÉbèéÉâà éâ GDP
Ååeë bì a åâbèçé.3%2 Éà .2âÜeç ëÇáì acâàâdÜe ë åâé eÇ ÇÄâëéåâ ÅaàéÇå éeaçÄ çaë çÉÇT103.2( ,)%aàd
also faster than growth of a number of broad industries including manufacturing, financial & business
çeåêÉceç aàd åeéaÉÜ. TâéaÜ TåaêeÜ e äáÉåáçTèâ&dÉÜèàc Éé,eàìáÜâÅàÉÖåâë eçâÇé ÅàÉ àÇé eàÉèdéçìå ç çèääÜì
cÇaÉà aàd çèääâåéed bì éÇe çäeàdÉàÅ âÄ éÇeÉå eáäÜâìeeç, Éàcåeaçed bì4 0.áÉÜÜÉâà Ñâbç Éà2.01

WÇÉÜe TåaêeÜ ÇéëëâÜçPDG âåÅ âèTçáåÉ&ÅÇâèéed éÇåâè21 åaeì eàâé açecâå ÄaàéÇå çaë aeeÖadàë 0
aÅâ ,êÉçÉéâå eíäâåéç eíceeded eíäecéaéÉâàç, åÉçÉàÅ %7.4ìeaå âà ìeaå .

Ià äeåceàéaÅe ÅåâëéÇ éeåáç, AçÉa ,LaéÉà AáeåÉca aàd Sèb-SaÇaåaà AÄåÉca ëeåe aáâàÅçé éÇe Äaçéeçé
ÅåâëÉàÅ deçéÉàaéÉâà áaåÖeéç Éà 2Nââ Ç åéêÉçÉéâå éeåáç, åÅëâÇéé íeâäéå çÉàÇ èÅÇâT.01eÅàaÇc eéèÜâçba
AáeåÉca aàd Eèåâäe eíceeded eíäecéaéÉâàç Éà012 ÜÉêÉçâé åçâá àÉaÜeÇé Äâ éÇ ëéåâ ÅbaÜâ ÅÉà eíäaàd
eíäâåéç. Ià éeåáç âÄ âèébâèàd çäeàdÉàÅ, AçÉa aàd LaéÉà AáeåÉca ëeåe éÇe Äaçéeçé ÅåâëÉàÅ âåÉÅÉà áaåÖeéç
Éà ,02åecÉ,aa âNéå ÇáAâäe aàd ÅaÉà Eèåë éÉa çaåeé ,çácÇe Åeaàbç aèéâÜ éàÉèb1 çéEaéÉë ÅàâÜ ÇéåâN Ç
AçÉa ,éÇaé accâèàéed Äâå éÇe âêeåaÜÜ abâêe eíäecéaéÉâàç ÅåâëéÇ.

Ià câàéåaçé, ÅåâëéÇ Éà bâéÇ dâáeçéÉc TåaêeÜ& ÉdÅà(.2%8TâèåÉçá çäeà aêTå&eÜ)àa d TâèåÉçá Éàêeçéáeàé
4.2(%) Éà012 ëaç ëeaÖeå éÇaà eíäecéed a ìeaå aÅâ.

LââÖÉàÅ aÇead éâ TåaêeÜëdâëà ÉàéeÇç âÜ210,3 áade ÅàdÉâaéÜ àaàÉ áàåeéâT&çÉåèe à éÇdeÉ eçêå Çbââåéë
çecâàd ÇaÜÄ âÄ 2 Be. âèéçeÄÄÉàééÇé ÅÉ çÉàa çäáÉ åâêÉàÅ áacåâecâàáâcÉ àèéÉâà céâé açecåâÄ çÉ10
eàêÉåâàáeàé, ëÇeåe éÇe ÉááÉàeàé äåâçäecé âÄ a eèåâîâàe båeaÖ-èä Çaç åedèced ,aàd åÉçÖç aåe
çÇÉÄéÉàÅ éâ éÇe èäçÉde .A ãèÉcÖ åeéèåà éâ åâbèçé ÅåâëéÇ ,eçäecÉaÜÜì Éà éÇe eèåâîâàe ,ëÉÜÜ åeáaÉà eÜèçÉêe Éà
éÇe çÇâåé-éeåá, Çâëeêeå .

GÜâbaÜ TåaêeÜ éèbÉåéàâd âé àâÉT& cçáåÉâèÉåecé GDP Éà åâ Åbìë .133çÉÄ åâceça éâé201 aäáâ deå âéc%,
3 %2.Éà 10.2TåaêeÜ& âÄÇ ëéåâ Åceäaèéâ âé éçaceåâÄ àÉ aÅaá ÉçèåÉçTâìÜ ecâàâáÜaÅ âÜabé eÇé éâ (2.4%)
Éà åeÄâç Éâ éçécaâåÄ ëâÜçáÅåç éÇâëeíå åéäâÉV.âéÉç3102 %7.4Éà12 0éâ1%, eÜaê3.d áâÉëÇé cåTçeÉé &
TâèåÉçá çäeàdÉàÅ Äâåecaçé éâ Ååâë bì3.2% ,a áaåÅÉàaÜÜì beééeå âèééèåà éÇaà 2Üaåeê TaÜâéT.01 &
TâèåÉçá eáäÜâìáeàé Éç äåâÑecéed éâ eíäaàd bì .4áÉÜÜÉâà Ñâbç Éà2 10.3

EcâàâáÉc Iáäacé âÄ TåaêeÜ Tâè&201åÉçá èàÜa3àAéa:eU dä

Sèááaåì

UàdeåçéaàdÉàÅ éÇe åeÜaéÉêe çéåeàÅéÇ âÄ ÉàéeåàaéÉâàaÜ TåaêeÜ èâÉåáç T&
deáaàd Éà 012GÜâbaÜ câàçèáeå çäeàdÉàÅ ÅåâëéÇ ëaç ëeaÖeå Éà2 Åâ-aå ae ìeÖ âàaåáäcâ01ââÜéèâ eÇé âé de a
åeçèÜé âÄ äeåçÉçéeàé ÇÉÅÇ èàeáäÜâìáeàé aàd dâëàëaåd äåeççèåe âà ÇâèçeÇâÜd dÉçäâçabÜe
Éàcâáeç. DeçäÉée éÇÉç ,êÉçÉéâå eíäâåéç äeåÄâåáed çéåâàÅÜì aàd abâêe eíäecéaéÉâà ëÇÉÜe dâáeçéÉc
çäeàdÉàÅ ÅåâëéÇ ëaç beÜâë eíäecéaéÉâà .Ià àâåáaÜ ecâàâáÉc cìcÜeç, câàçèáeå çäeàdÉàÅ, êÉçÉéâå
eíäâåéç aàd dâáeçéÉc TåaêeÜ ÜÉàe. MâçeÜì ÉàéàìÜ ,åâ eeåecçÉåèâT&Édàeäç áÜdâè ëàÅcÜe âê á
Çâëeêeå ,êÉçÉéâå eíäâåéç Çaêe beeà áâåe êâÜaéÉÜe éÇaà bâéÇ câàçèáeå aàd dâáeçéÉc TåaêeÜ &
TâèåÉçá çäeàdÉàÅ aàd ÉàéeåàaéÉâàaÜ éåaêeÜ Çaç becâáe áâåe âÄ a Üèíèåì dÉçcåeéÉâàaåì çäeàdÉàÅ
caéeÅâåì.

TÇeåe aåe Çâëeêeå êaåÉâèç åeaçâàç éâ eíäÜaÉà éÇe åeÜaéÉêe çéåâàÅ äeåÄâåáaàce âÄ ÉàéeåàaéÉâàaÜ
TåaêeÜ ÉçáåÉâèT&à 2Ü&åaêeÉc Táeçéâd çèçåeê10 TâèåÉçá çäeàdÉàÅ:


WÇÉÜe 2aë10e éÇç éÇçèccÉåd ì eêÉççeç Äâ åaeÅåÅ âàéåà ÉéÇâëÉêÉçâé åíeâäéå,ç äaåé âÄ éÇÉç
growth may still reflect a rebound from the global recession in 2008/2009. Global visitor

exports fell by over 6% in 2009, compared to a smaller fall in domestic Travel & Tourism
çäeàdÉàÅ.

TÇe dâáeçéÉc çÇaåe âÄ éâéaÜ TåaêeÜ& TâèåÉçá deáaàd Çaç beeà âà a dâëàëaåd éåeàd çÉàce
the late 1990s. While this trend temporarily reversed in 2009 at the depth of the global
åeceççÉâà ,Éé Çaç çèbçeãèeàéÜì åeéèåàed aàd Éç ÜÉÖeÜì éâ Çaêe câàéÉàèed aé Üeaçé Éàéâ eaåÜì.210

BeÇaêÉâèåaÜÜì, éÇe aääeéÉée Äâå éåaêeÜ beìâàd àaéÉâàaÜ bâådeåç ,Äåâá ÜeÉçèåe aàd bèçÉàeçç êÉçÉ-
éâåç, Çaç åeáaÉàed èàdÉááed. AÜéÇâèÅÇ éÇe eêÉdeàce Éç àâé ÄèÜÜì aêaÉÜabÜe ,éÇe ÉáäÜÉed daéa Äâå
some countries suggests that short domestic trips are being sacrificed to retain international
éåÉäç. IàéeåàaéÉâàaÜ deçéÉàaéÉâàç aåe ÉàcåeaçÉàÅÜì âÄÄeåÉàÅ dÉçcâèàéç éâ aééåacé êÉçÉéâåç, ëÇâ Éà
éèåà aåe éaÖÉàÅ çÇâåéeå éåÉäç aàd çäeàdÉàÅ Üeçç äeå éåÉä éâ áaÖe ÉàéeåàaéÉâàaÜ éåaêeÜ aÄÄâådabÜe
ëÉéÇÉà câàçéåaÉàed bèdÅeéç .

Maàì âÄ éÇe äeâäÜe áâçé aÄÄecéed bì éÇe çÜèÅÅÉçÇ åecâêeåì âÄ éÇe ëâåÜd ecâàâáì aåe éìäÉcaÜÜì
Üâë Éàcâáe éåaêeÜÜeåç ëÇâ aåe áâåe ÜÉÖeÜì éâ éaÖe éåÉäç dâáeçéÉcaÜÜì aç âääâçed éâ éåaêeÜÜÉàÅ
abåâad .

Laçé ,aç a áâåe ÅeàeåaÜ äâÉàé ,Éé Éç Éáäâåéaàé éâ åeáeábeå éÇaé ëÇÉÜe ÅÜâbaÜ ecâàâáÉc ÅåâëéÇ
çÜâëed, éÇe ëâåÜd ecâàâáì ,aàd ëâåÜd éåade, çéÉÜÜ Ååeë Éà, 120eêeà Éà câèàéåÉeç ÜÉÖe
Geåáaàì Éà éÇe ëeaÖeçé äeåÄâåáÉàÅ åeÅÉâà âÄ Eèåâäe. WÉéÇ êÉçÉéâå eíäâåéç áâåe êâÜaéÉÜe âà éÇe
èäçÉde aàd dâëàçÉde, éÇe äâçÉéÉêe ÅåâëéÇ âÄ éÇe ëâåÜd ecâàâáì ëÉÜÜ Çaêe câàéåÉbèéed éâ éÇÉç
áâåe êâÜaéÉÜe èäçÉde ÅåâëéÇ Éà ÉàéeåàaéÉâàaÜ TåaêeÜ& TâèåÉçá.

ReÅÉâàaÜ PeåÄâåáaàce aàd OèéÜââÖ:210 dàa102 3
2eìåaâ ÄÉáeí dåTaêeÜ& 01ç ëaâéaàå Çe TâèåÉçá äÉÅàâ aeåêeÜeÜaÜ , àaáåâÄåeçâåca ecÅÜe éÇç é Ae.âb
SâèéÇ Eaçé AçÉa ç âÄ Tåa Éà éeåáeêÜaçëÇe é(7%).3âåÅ ÅàÉëçaÄ éçeé åèçÉ á ç&âTâ éâàéÉbèåÉàécâ PDG Üaéâé
-ÇaÜÄ âÄ éÇe4.0 áÉÜÜÉâà ÅåâëéÇ Éà éâéaÜ TåaêeÜ eáäåÉçáeàé ÜâìáTèâ&âäèå Ee.éÇç ëae A àÉ çaëàâÜa aÉç e
çÜâëeçé ÅåâëÉàÅ åeÅÉâà, bèé çéÉÜÜ åeÅÉçéeåed áaåÅÉàaÜÜì äâçÉéÉêe ÅåâëéÇ âÄ.% 04Eèåâäeç äeåÄâåáaàce
ëâèÜd Çaêe beeà eêeà ëeaÖeå ëeåe Éé àâé Äâå Ééç abâêe eíäecéaéÉâà êÉçÉéâå eíäâåéç ÅåâëéÇ âÄ%53 .

AáâàÅ éÇe20 ÜaåÅeçé TåaêeÜ åèçÉ&âTâàâáá ec SâèÉeç,K ÇéaeåâÇC ,,aàÉâè S AéÇÉcÄåaàa dàIâdeàÉç a
äeåÄâåáed beçé Éà. 12âëçÜí çÉe TÇé Äâ ÅàÉëâåÅ éçeêeÜ TåaaÑâåÇe á0 ç ÉeÉààâáâ áceåèçÉ&âT2 01åeëe
aÜÜ Eèåâäeaà .TåaêeÜ& TâèåÉçá bâèàced bacÖ Éà Jaäaà aç eíäecéed Éà2, 01ÄâÜÜâëÉàÅ éÇe
tsunami/earthquake in 2011, with visitor exports growth of 32%.

OèéçÉde âÄ éÇe aåÜ20Åeçé TåaêeÜ& éç åe éà ëeaçéeÇe Äa àaK dàìÅåìaéçîaé Q, aåeåAîÉÑbaåèçÉ áceàâáâeÉ,çTâ
ÅåâëÉàÅ Éà éeåáç âÄ TåaêeÜ& áçÉåèâT Üaéâé çÜe&àâÉé âé éàâcèbÉå. éÇaêTåP GDâëÅå TâèåÉçá éâéaÜ
contribution to GDP in Syria, beset by the on-going conflict and damage to Travel & Tourism
ÉàÄåaçéåècéèåe ,Éç Äâåecaçé éâ Çaêe çÇåèàÖ bì aÜáâçé ÇaÜÄ Éà2.01

EcâàâáÉc Iáäacé âÄ TåaêeÜ âT&çÉåè13á :adeéÜ UäààèaA20

Sèááaåì


Ià210,3 Ååì éåèçà ÉéÇâëÉ eäâåèE àÉaÅa çcaçéÄâåeÜaÅ éâ eåéçÇé eÇé eâ Ä ÇéÉìÜàâÜåâëë ,dì âd áéÜeçÉdà
çéåâàÅeå ÅåâëéÇ âÄ08.% G Üaéâé âé àâÉéèåeäaâá cÉçTÇ. DPâáeåcè Ça á çâééÇ Ååâëèçé åâb câàéåÉbÉà Ééç
Äâåecaçé âÄ2.4% êaÜe ÅåT&àÅeççéåââëÉàé ÅåâÄ åâNéå ÇáAåecÉèàÉéâé e eb eÇé Aa.a çÉÜÜëÉâà c TâèåÉçá
åeÅÉâà Éà åa eÉî ÜB aåâÜÜâÄ,3L ìb deë012aåaà AÄå Sèb-SaÇÉåaca dàéaàÉA eáÉaàdàd aÉàCÇ Ia,çeàâ ,aÉ.acÉdàI
Äâåecaçé éâ be éÇe çéåâàÅeçé ÅåâëÉàÅ âÄ éÇe ÜaåÅeçé TåaêeÜ& 13,çáåÉâèTÉáâàâce àÉ çe ëÉéÇëéÇ ÅåâàÉ 02
Jaäaà aàd SâèéÇ Kâåea çeé éâ çÜâë ÄâÜÜâëÉàÅ çéåâàÅ äeåÄâåáaàce Éà 10.2

Teà-Yeaå OèéÜââÖ aàd Neë WâåÜd Oådeå:3-201

•TåaêeÜ& Å âå ëìb çeç éâé.bÉåéâÉéèéceåàâc GÜd ÉDPéâà âå ëç dÉÉçá Tâèå4% âà aêeåaÅe äeå ìeaå âêeå éÇe
àeíé éeà ìeaåç ,aàd âèéäace ÅåâëéÇ Éà éÇe ëÉdeå ecâàâáì aàd âéÇeå ÉàdèçéåÉeç ,àâéabÜì åeéaÉÜ aàd äèbÜÉc
çeåêÉceç.


Bì,3 2T0Ü&åaêe 10.5e éâ US éâéå çÉÄ åâceçaÉçà ÉâèéÉbéåâà ccÉáâàâce Üaéâé çÉçá Tâèå éå$DG à PÉÜÜÉÉ àâ
2 01(äåÉceç), aÜáâçé0 ÜÜáÉà Éâ34eêâ SU åÑ àÉ,çbâ$1.3 éåÉÜÜÉâà Éà Éàêeçéáeàé(0 12äåÉceç )aàd aÜáâçé
US 0.2$éåÉÜÜÉâà Éà eíäâåéç10 2(äåÉceç .)

TÇe ÅåâëÉàÅ Éáäâåéaàce âÄ TåaêeÜ &âTåèçÉ áàÉ éÇe ÅÜâbaÜ ecâàÜÜÉë ìáâÇé àaeá 0ì baé, 2ÜeaêTå3 &
TâèåÉçá ç éâéaÜ câàéåÉbèéÉâà ëÉÜÜ accâèàé Äâå 1.%0âÄ GDP aàd1 Éà0 êaåT&ÜeâT . Üaé1bçÑâ TâèåÉçá
eáäÜâìáeàé Éç Äâåecaçé éâ Éàcåeaçe bì âêeå é decade, ëÉéÇ ébâ çêâåeé eÇà íe é-âëdåÉÇÄâ çeÇé Ñ àâÉÜÜÉá07
addÉéÉâàaÜ Ñâbç Éà AçÉa.

AçÉa ëÉÜÜ câàéÉàèe éâ Üead ÅåâëéÇ âÄ éÇe ÅÜâbaÜ TåaêeÜ& ÉéÇ e, ëecadíé ddèÉàá ÉçèåTâeà eÇé åeêâ ìåéç
aààèaÜ aêeåaÅe ÅåâëéÇ âÄ âêeå6% àâáa ÇéÜçéÉ ÅdåÉêeà bëÉÜÜ be ÉçÅàë ae ìàÉåcaeâåÅ ÇéëçA.ç aÉ
áÉddÜe cÜaççeç .TÇÉç ëÉÜÜ Éáäacé âà éÇe ëÉdeå ÅÜâbaÜ Éàdèçéåì êÉa Éàcåeaçed deçéÉàaéÉâà câáäeéÉéÉâà bèé
aÜçâ cåeaée âääâåéèàÉéÉeç éâ Ååâë âèébâèàd çäeàdÉàÅ. DeçéÉàaéÉâàç ëÉéÇÉà aàd âèéçÉde AçÉa ëÉÜÜ àeed éâ
be äåeäaåed éâ Éàêeçé Éà ÉàÄåaçéåècéèåe çèÉéabÜe Äâå éÇeçe àeë çâèåceç âÄ deáaàd éâ acÇÉeêe éÇe cÜeaå
ÅåâëéÇ äâéeàéÉaÜ éÇaé eíÉçéç.

AÄåÉca, LaéÉà AáeåÉca aàd éÇe MÉddÜe Eaçé ëÉÜÜ aÜçâ âèéäeåÄâåá ëâåÜd Éàdèçéåì ÅåâëéÇ âêeå éÇe àeíé éeà
ìeaåç ,ëÉéÇ ÅåâëéÇ âÄ54.7%1, aàd äçce%eåìÜ .Ééeê4.8éÇâåáe Aç eé NÉà eåèÖåaáeåâMéaá Éåaca dà
éÇe CaåÉbbeaà aåe Äâåecaçé éâ çee aààèaÜ aêeåaÅe ÅåâëéÇ åaéeç âÄ%4 .3aàd.3% åeçäecéÉêeÜì Éà TåaêeÜ
& TâèåÉçá éâéaÜ câàéåÉbèéÉâà éâ GDP .Iàdèçéåì ÅåâëéÇ Éà Eèåâäe Éç Äâåecaçé éâ äÉcÖ èä Éà, bè1420Üaåeêâ é Ü
ÜâàÅ-éeåá ÅåâëéÇ âÄ TåaêeÜ& %7ééça eåacâèåÉçá çTåéàâéèbÉéâé c Üa ÉDPÄâç à Éâ Géâ É.22.6 aàdåâäeà Eè %
Éà OceaàÉa ,éÇe ëeaÖeçé éëâ åeÅÉâàç.

Aç a åeçèÜé âÄ éÇeçe ÜâàÅ-éeåá åeÅÉâàaÜ âèéÜââÖç ,éÇeåe ëÉÜÜ be a çÇÉÄé Éà éÇe ëâåÜd âådeå âÄ TåaêeÜ &
TâèåÉçá âêeå éÇe àeíé decade .Bì, 2åa TÜ êe àâÉéaÇéåéàâéèbÉaÜ c éâé éÇed ÉàâëÜåÇé eae dÜÜÜ ëÉa ÉàCÇ30
& TâèåÉçá áaÖeç éâ GDP ,âêeåéaÖÉàÅ éÇe cèååeàé Üeadeå, USA021( ëÉçTÇ. ÄbeÜ ÉÜb deÜÜeè eÇé ìec)çäÉå

çcaÜe âÄ Ééç dâáeçéÉc aàd Éàêeçéáeàé TåaêeÜ& èåTâ áçÉàeäçÅàÉdÇC . éçeÅåeç éçÜ âçÉa àÉ ae Üae éÇecâáéâ b
âèébâèàd TåaêeÜ& à03aáÖåéeÉ á ÉçèåTâ2 a åe a çH .*êeëâ à,áÉçââé bÉçàéÇd eeaåé ÉéàÉàÅ éeåáçà çäeàdÉ

âÄ êÉçÉéâå eíäâåéç aàd Ééç çÇaåe âÄ ÅÜâbaÜ ÄâåeÉÅà aååÉêaÜç, CÇÉàa ëÉÜÜ çéÉÜÜ be a ÜâàÅ ëaì beÇÉàd éÇe US Éà
.032åâ ÄMaá è,caaÉ TdèÜc ÅàÉÉååaçÜaêÅ ëâèÜd acéèaÜÜìaë ààa dâHÅàK àâéÇà âë de ÇC Ççèä ÜÜeë aàÉíE
ÅÜâbaÜ ÜeaÅèe éabÜe Äâå ÄâåeÉÅà aååÉêaÜç Éà23, beÇÉ0 eaáÖåéedàá éaåèFåç ceaàçèç acÇ dàaÜaéIäS , àÉaì.

*IàcÜèdÉàÅ âèébâèàd çäeàd éâ HâàÅ KâàÅ, Macaè aàd TaÉëaà

EcâàâáÉc Iáäacé âÄ TåaêeÜ& çÉåè02áTâ Ü Uädaée: A31aèàà

Sèááaåì

Abbeì Hâèçe,
12Sé AÜdaéeç,
OíÄâåd
OX1 HB
UàÉéed KÉàÅdâá
Telephone: +44 (0) 1865 268 900
EáaÉÜ: áaÉÜbâí@âíÄâådecâàâáÉcç.câá

ëëë.âíÄâådecâàâáÉcç.câá

1 -2Qèeeà VÉcéâåÉa Teååace,
SâêeåeÉÅà Câèåé,
Lâàdâà E1W3 HA
UàÉéed KÉàÅdâá
TeÜeäÇâàe:+)(21 4078
Faí:()2471 08+
EáaÉÜ: eàãèÉåÉeç@ëééc.âåÅ

ëëë.ëééc.âåÅ

3- 2017CA TI PMMOCICENOFOT AREVL &TOURISM2013 ANNUAL UPDATE: SUMMARY
20© W13Üdâååa TeêÜ ÜèàcÉ&âT áâCåèçÉ