//img.uscri.be/pth/e3e2a6686b9de52f609ce1b36f1b9a25b2eeb6de
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Les collectivités territoriales au Maroc

De
192 pages
Au Maroc, les constitutions successives ont toujours contenu des dispositions relatives à la décentralisation et aux collectivités locales. Néanmoins, la constitution du 29 juillet 2011 se démarque de ses devancières par l'importance accordée à la décentralisation territoriale. Consacrant la décentralisation comme forme de l'organisation territoriale du Royaume, elle ouvre la voie à une nouvelle organisation verticale des rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales.
Voir plus Voir moins

Jawad ALES
COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
LESAU MAROC
à la lumière de la constitution de 2011 COLLECTIVITÉS
Au Maroc, les constitutions qui se sont succédé ont toujours TERRITORIALES
contenu des dispositions relatives à la décentralisation
et aux collectivités locales. Néanmoins, la constitution
du 29 juillet 2011 se démarque de ses devancières par AU MAROC
l’importance qu’elle a accordée à la décentralisation à la lumière de la constitution de 2011territoriale. En effet, elle a consacré, pour la première
fois, la décentralisation comme forme de l’organisation
territoriale du Royaume et réserve tout un titre, composé
de douze articles, aux collectivités territoriales. Ainsi, le
constituant de 2011 pose un nouveau régime juridique
pour la décentralisation territoriale, et ouvre la voie à une
nouvelle organisation verticale des rapports entre l’Etat et
les collectivités territoriales.
Jawad ABIBI, titulaire d’un DESS en management des
territoires, d’un Master en conseil en développement territorial
et d’un Master en sciences politiques et droit constitutionnel.
Diplômé de l’Institut des études politiques de Strasbourg, de
l’Institut supérieur d’administration marocain et de l’Ecole
nationale d’administration française.
Illustration de couverture : Jalka Studio
ISBN : 978-2-343-06169-6
19 € 9 782343 061696
Jawad A
LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU MAROC
LES COLLECTIVITES TERRITORI ES
AU MAROC

A LA LUMIERE DE LA CONSTITUTION
DE 2011


$/%,-DZ DG$%,


LES COLLECTIVITES TERRITORI ES
AU MAROC
A LA LUMIERE DE LA CONSTITUTION
DE 2011


DQ /?+DUPDWW
$/?/?+DUPDWWDQ
OH3RO\ eFR HGHO?3DULVUXHWHFKQLTX
GLIIXVLRQKDUPDWWDQ#ZDQDGRR IU
KDUPDWWDQ#ZDQDGRRIU
,6%1
($1
KWWSZZZKDUPDWWDQIUSOMMAIRE

(5( 35(0 $57 ( 7$78 7
211(787 / &2167 '(6 (&7 &2 7(6 //
(&7 7(6 725 (6 '(6&2 7(55
LPSOLFDWLRQV GX SULQFLSH OLEU
DGPLQLVWUDWLRQ
WLRQ GPLQLVWUD OLEUH GH SULQFLSH GX OLPLWHV V
&203(7(1&(6 '(6 &7 (6 &2
S ULQFLSHG VXEVLGLDULWp
(0( '(8;, 3$57 ( &21752( (6
725 (6 (&7 7(67(55 &2

/(/SR//9,59,/,5,(,$//(,/?OLEUH/H/,,/D'79,,D70H,,/,,ULQFLSHGHWLRQ/VH9,,,6/,,,,,,/6($/,$,7J,R/(,H,,/$$/7HUDHUWpHGXS,HDGPLQLVWUD9,,,F&H//,G&H+,$3,/H/,,(3,D,,$(/'$5,(,,$,'0,2//7(5,$,71'1H$////,,7H5(/
,1,6,)
/( 21752 (7 787 $ &+$3 5(
FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVFHVGHV FRPSpWHQ V
,
7(55 (6 725
/(6 (7 68% $5 7( ,, &+$3 75(
,
,1,%,6,,2/$
V ODWLRQV QWUH OHV ROOHFWLYLWpV WHU ULWRULDOHV ,9
ULHVGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV FDWp HV
G?LGHQWLILFDWLRQ X[ DPHQWD pOpPHQWVIRQG V
FROOHFWLYLWpWHUULWRULDO HO DWXUHMXULGLTXHG Q ,
// &2 (&7 7(7(5 725 ?
'( &21&(37 ( &+$3 75(
7(55 (6 725
(5$ 1*(1752'8&7RQWU{OHDGPLQLVWUD WLI
5( &+$ 75? 21 (
(/-8
WLYHV DGPLQLVWUD
5( &+$ ( &21752/ 2/,//(/4&/,F7H/,33(5,',M&7,,,21(17(DO/,,H/1DWXWHOOH2DGPLQLVWUD,WLYHp37S,,M/6F,,,8,,78/HDFOp(S/p/S$,
&21& *(1(5
ERQQHJ HUQQFH RXY
GH DQFHVLQVW HV DU HUFp H[ RQWU{OH
HUF UOHVDFWHXUVSROLWLTXHVH[ SDFRQWU{OH H ,
'(% $1&( 9(51 211(*28
ILQDQFLqUHV
XULGLFWLRQV OHV DU HUF H[ RQWU{OH
XULGLFWLRQV OHV DU HUF H[ U{OH FRQW H ,
,LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

BO LFLHO %XOOHWLQRII
CA
CCR &RPPLVVLRQ FRQVXOWDWLYH GH D
RQDOLVDWLRQ UpJ
CE &RQVHLOG?(WDW
CNDH &RQVHLOQDWLRQDOGHVG
IGAT QVSHFWLRQ OH UD WLRQ O?DGPLQLVWUD
IGF
REMALDxURLWVGHO?+RPPHxWGHGxxx,JLpQPpORFDxQGxHOxQWpYHORSSHPHOHH,
G?DGPLQLVWUD WLRQ H DURF DLQ 5HYXH
FWLRQJpQpUDOHGHVILQDQQVSHFHV
WHUU LWRULDOH
I oDLV UD
&RXUG?$ SSHOINTRODUCTION GENERALEO? LFDLRQ RQ RQVWLWXW SDU OH
(WDQW GRQQp TXH OHV OHV UqJ RQVWLWXWLRQQHOOHV VRQW
GHV V RU pWDWLTXHV ULWRULDX[ WHU LO HVW QRU PDO TXH
YXVSDUOHV& SUp RQVWLWXWLRQV
WRXMRXUV RQWHQX GLVSRVLWLRQV ODWLYH UH OD
&RQVWLWXWLRQ GX MXLOOHW VH PDUTX GH HV

$QUp528;'URLWFRQLWXWHOORFDO(&RQ S20,&$
RWLV DQD 28 6 URLW WL FR HOWX LRQQ HW VWL WLR WX OOpQ
+DU/? WWDQS

H3OS\OQ\O,F3FHpWVHGWLYHVHWMXULGLFWLRQQHOOHVH2FROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHV(QQXHLDXWRULWpVSROLWLTXHVDGPLQLVWUDVQGFH&QJDL/DWFV,VJ'HFHDEGGQLH&H(jDWUVHGDSSKPHDHVDHG/HIIHWOOHV&RQVWLWXWLRQV
V LTX
OD SRXU UH FRQVDF OOH HIIHW Q OHWHUULWRULD DOLVDWLRQGpFHQWU
OD j GpH RU DFF D TX?H OOH WDQFHO?LPSR U GHYDQFLqUH V
DOLVDWLRQHWDX[GpFHQWUFR LYLWpVORFDOHV1pDQPRLQVODOOHFW
RQW VXFFpGp VRQW VH TXL RQVWLWXWLRQV V 0DURF $X
VRLHQW HV HUQLqU FHV GH IRQF WLRQQHPHQW OH HW O?RUJDQLVDWLRQ
HW TXH OHV FWLYLWpV ROOH GpFHQWUDOLVp V WXHQW QVWL FR pWDWLTXHV
RUJ HV DQ GHV IRQF WLRQ OD HW O?(WDW H RUJD QLVDWLRQQHOOHV
DVHV V Up HQWHU OHP SRXU SULQFLSDOHPHQW pWDEOLHV
FROOHFWLYLWpVGpFHQWUDOLVp V
DX[ SSOLFDEOHV SULQFLSHV GHV W UqJ OHV GHV HQWFRQVDFU
GpFHQWUDOLVpH JDQLVDWLRQRU j DWV (W OHV GDQV QRWDPPHQW
GHV HW GpFHQWUDOLVDWLRQ OD GH RLW GU OH SRXU DLQVL HVW Q
OHV SDU ?XYUH HQ PLVH VD TXH VL LQ RQVWLWXWLRQQHO MXJ
OD GH O?LQWHUSU pWDWLRQ GH HW
HORSSHPHQWG GpY U UD JUH WKPHGXHSUR VVH DVG HVVHS QHF
GURLW X EUD QFKHV GLYHUVHV GHV RQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQW VHUY Up WRXW XQ
$LQVL OH FRQVWLWXDQW GH VHPEOH YRXORLU SR VHU XQ
X[ ORFD

UWLFOHSUH$ LHUGHOD& RQVWLW XWLRQMGX LOOHW
VWL &RQ ODWX LR GDQ DDYD DOLVDWLR FpHRQ +,.28 HG KP Q
GH LQ0$/? S

WDPUHXHp5D\XpQUDpGJDHpLJQVUJGLGJHpD/UVH/HH&U$F/S%?G5U(DJDFDQP/HHLSI'GHGFG[pPDQODHVGG$DHHDYXGXD
DX YHQLU FRQ UD SRXU LW RGqOH FH TXH SHQVDLW HW DOOHPDQG
WHUULWRULDO LPH OH SRXU DWLRQ GPLU QGH XQH DYDLW
O?pSRTXH j 5RL H UpJ LRQDOLVpH RX Ip UD Gp OH RUJD QLVDWLRQ
j (WDWV GHV O?LPDJ H j pFXWLI H[ HW OpJ LVODWLI SRXYRLUV
GHV LVSRVDQW UpJ RQV GHV ODFH HQ PHWWUH GH LQWHQWLRQ
,, QV VRQ GLVFRXUV GX RFWREUH DYDLW Pp SUL H[ VRQ
+D VVDQ RL OH UpJ LRQDOH VDWLRQ FHQWUDOL OD &RQFHUQD QW
DXWRULWpVORFDOHV
X[ HV GpYR QW QWpULHXUHP WWULEXWLRQV G?LPSRUWDQWHV
ORFDX[ pOX DX[ pUDQWWUDQVI HW HV DOLVpGpFHQWU FROOHFWLYLWpV
YpULWDEOHV V GH FRPPXQHV V ID LVDQW FRPPXQDOH
KDUW G?XQH DGRSWLRQ O? YHF PDWLqU H OD Q KLVWRULTXH
WRXUQDQW XQ DUTXH TXL GDWH QH PHXUH O?DQQpH
DOLVDWLRQGpFHQWU FL &HOXL D pWp UFp DPR HQ SHQGDQW &H
GH FHVVXV SUR XQ GDQV GpSH FHO?LQ QGDQ GHSXLV JpHQ V?HVW
0DURF OH IIHW (Q TXHVWLRQ OD j UH ODWLIV [LVWDQWV WHV WH[
LIIpUH QW OHV QV IRQGLHSSUR OHFWXU XQH SUp QW DODEOHP
FHVVLWH MXULGLTXH pJ LPH QRXYHD FH H pWXGH
REOqPHV SU GHV VROXWLRQ OD GDQV JH GDYDQWD LPSOLTXHU
OHV SRXU UU LWRULDXWH UV FWHX OHV HF UH ODWLRQV VHV HW O?(WDW
GH VDWLRQ O?RUJDQL HQVHUUH GH UD VH LW ?REMHFWLI WHUULWRULDOH
DOLVDWLRQ pFHQWU OD SRXU TXH MXULG LPH QRXYHDX
WHU ULWRULDOHV
FROOHFWLYLWpV DX[ DUWLFOHV X]H GR RPSRVp WLWUH
5R XPH GX WHUULWRULDOH O?RUJDQLVDWLRQ
GH RUPH FRPPH QWUDOLVDWLRQ Gp OD IRLV SUH PLqUH
FROOHFWLYLWp OH ORFD Q?D Wp LQV WLWXpH
3D OD GH O?LQVWDOODWLRQ V DLOOHXU U WDWLYH FRQVXO RPPLVVLRQ
LRQDOLVDWLRQ UpJ QDLVVDQWH HW WpH OLPL XQH UpJ RQDOLVDWLRQ
RQVWLWXDQW VW V?H ODPHQW LQV SLU GH
FRPPDQGDWLRQV UH H OD PPLVVLRQ LWpH D
WLRQ j O?DUWLFOH SU HPLHU GH
OD &RQVWLWXWLRQ YrW UH XQ FDUDFWqUH PEROLTXH W MXULGLTXH
OD pFHQWUDOLVDWLRQ DX DURF (OOH SSHOOH TXH D

LH ORFDOH HW UpJLR DO LVD WLRQ pGLWHUUDQpH FWHV X
DLUHL WHUQDWLR DO5 DEDW VHSWHEUHS
,GHP
' DO GX LHU j RFFDVLRQO? GH ?LQV WDOO DWLRQ GH
&R FR LRQ OWDWL GHODU DOLVD JLRQ WLRQ

QGF0YHOGS&JLH
GVPGPPOVFLF/HHQVQHOJDpRPQUODDVEFXjHQVMUUQYLPDpWVVGFXOWXUHVDDHH\HJLWpH0UFFQLFVHJpFRUUHQ\HOpOQPHRXQRpWXpqRH\DHQ/LHHFRU&pQHLVOF$ODpGHHDFGjUDHE
DOLVDWLRQ GpFHQWU LPSOLTXH XQ HPHQW PRXY QW HQGD VF TXL
GH LUUpYHUVLEOH UDFWqU H OH DUTXH U GH REMHF WLI SRXU D (OOH
QWUDOLVD Gp OD UHFH FRQQDLVV
FRQVROLGDWLRQGXGpYH ORSSHPHQWLQWpJUp
OD SRXU W (WD GH WXUHV VWUX OHV U UQLV PRGH W UpHU QRY GH
LDULWp VXEVLG GH H SULQFLS GX VH OD VXU LRQ OD HW O?(WDW
HQWU W H ULSKpUL OD HW H FHQWU OH HQWUH UD SSRUWV QRXYHDX[
GH LQVWLWXWLRQQDOLVDQW WHU ULWRULDOH DQLVDWLRQ O?R GH IRU PH
QRXYHOOH XQH SURSRVHU GH HVW RE MHFWLI 6RQ SDUWLFLSDWLYH
SOXV HW IRU WH SOXV QWUDOLVDWLRQpFH XQH HF DY VHUH LQH
G?XQH DJH SDVV OH DVVXUHU SRXU QWHGpWHUPLQD HW LPSRUWDQWH
H pWDS H XQ WDQW RPPH pUpH RQVLG Wp pH DYDQF
UpJ OLVDWLRQ LRQ XQH FH SOD HQ PHWWUH SRXU SURSRVLWLRQV
GHV RUH U G?p HFKDU UpJ RQDOLVDWLRQ D GH
DGPLUDWLQLVWYHTXHG?XQHVpHDOLFROOpGpFHQWHFWLYLW
QWLWp QH G?X SURF KH SOXV EHDXFRXS LQVWLWXWLRQ XQH IRQW
GLVSRVH OOH GRQW WHQF RPSp HV HW VWDWXW VRQ $XVVL
FLWp DO GLVFRXUV V DSU DQV WUHL] HW &RQVWLWXWLRQ OD
GLUH LQT DQV DSUq V VD RQ UD RQVpF GDQV TX?H Q F?H VW
UpJ RQ OD &HSHQGDQW
0DURF YXODSOXUDOLWpGH VHVWUDGLWLRQVHWODGLYHUVL WpGH VHVj GH
F?HVW
XPHQ LRQDOWQLIp OQLUpJ?H OH5R UD
DQL O?RUJ VDWLRQ GH SOXV HQ &RQVWLWXWLRQ QRXYHOOH OD $LQVL
KRUL]RQWDOH GHV YRLUV SRX QWUH OHV LQVWLWXWLRQV
V
O?RUJDQLVDWLRQ OD VWLR Q HW OHV WWULEXWLRQV GHV
VXLYDQWV D OLEUH GPLQ WLRQ LVWUD OD VXEVLGLDULWp D
FWXDOLVDWLRQ FRQWUD HQWUH O?(WDW HW OHV ROOHFWLYLWpV
GLI WHV pUH
GLVSRVLWLRQV GH OD RQVWLWXWLRQ GH TXL RQ QW FH UQH OHV

UWLFOHGHOD$ WLW WLR QGX LOOHW

H?XHHLDFFGG?XQ&FFLOULWRULDOHVODDTXLWHUJFMGGUFDGHVDRGPG/\?DGFVWDWXWQFVHGDpSOGHGUGpFHQWULLWGHUIH?FS&DVEXRQHVpILQLWLRQpGMXULGLTXHHDDGUHLHVHOGG/?JjDFFFFSQFGFOHDOLVDWLRQHV?DJQRWDPPHQWOSULQFLSVJpO/
WUDYDX[ HV OXPLqU H OD j FH HW WHU ULWRULDOHV FROOHFWLYLWpV
HV pWXGH O? WUDYDLO DQV SURSRVRQV 1RXV
OHFWLYLWpV RO HV RPSpWHQFHV X[ HW IRQF WLRQQHPHQW
DX DWXW VW X UH ODWLYHV UqJ OHV GHV O?HQVHPEOH U IL[
GH WHQF FRPS OD RUJD QLTXH ORL D IRLV SUH H PLqU OD SRXU
FRQILHQW RQVWLWXWLRQQHOOHV GLVSRVLWLR QV GHV RXWUH (Q
WHU ULWRULDOHV
H HW H RQWU{O GH FDQLVPHV Pp GHV ODFH HQ LVH
Q UD VROLGDULWpHWODFRRSp WLR
H UV LUHFWHX LQFLSHV GHV UD RQVp WLRQ
HFWLYLWpVWHUULWRULDOHV FROO
/D
FROOHFWLYLWpV WHU ULWRULDOHV HW FH j WUDYHUV OHV SRLQWV XLYDQW
OHV HW W ?(WD QWU RPSpWHQFHV GHV HW UD SSRUWV GHV
FRQVWLWXWLRQQHOOHV RXYUH OD YRLH j XQH RU DQLVDWLRQ YHUWLFDOH
TXH FHWWH ULSWLRQ QVF QH KDQJH SDV IRU PH H WDW O?( HW TXH
jGLU DOLVpHFHQWU TXH HVW Q? DQLVDWLRQ FHWWH TXH
WHQWDWLYH GH RQ UH HQWUDOLVDWL 0DLV DUD OqOHPHQW RQ DII UPH
O?(WDW YHUV OHV ROOHFWLYLWpV WHU ULWRULDOHV &HOD FKH HPSr WRXWH
VW V OH YHUV KDXW X QV XQ DQV TXH YDUqV
OLpHDXPRLQVjWURLVSRLQWVVXLYDQWV
WH[W
TXL VW OD LWXWLRQ RQVW X MXLOOHW FH TXL
TXL LVVHQW UpJ OD pFH QWUDOLVDWLRQ WRXW Q QW JDUGD
O?HVSULWOHVQRXYHOOHVGLVS V RVLWLRQVFRQVWLWXWLRQQHOOH
1RXV YRQV WUDLWp V RLQWV TXL RQVWLWXHQW XQH


GHFPHjU&UHQGKFH"GKDHO?THHFGjDHUUODF/JHHDHx[MHU(OHXFFTHDHHG,FWHLQVWLWXWLRQQHOSDDHGHHWKVHpQDOFDHD"OHWOHQRXYHDXWRQWH[UxDUpGFH&FLHKxHDS
W RUJD QLVpHV HOOHV VRQW RP PHQW WHUULWRULDOHV
ROOHFWLYLWpV GHV XULGLTXH WXUH OD HVW 4XH OOH
EOHG?D HQ FHQWUDOHREHXQHQVXWUHVTXHVWLRQVjVDYRLU
TXHVWLRQ &HWWH WHU ULWRULDOH DWLRQ GpFHQWUDOLV OD UH ODWLYHV
RQVWLWXWL RQQHOOHV GLVSRVLWLRQV HOOHV QRXY GHV GpFRXOHU
SRXUU DLW LDOHV WHUULWRU ROOHFWLYLWpV GHV MXULGLTXH UpJ LPH
TXHVWLRQ OHFHQW RWUH FKHHFKHU HVW GH LU VDYR TXHO
HUF OHVFRQWU{OHVTXHVXUH OOHV O?(WDW
LQVL WHUULWRULDOHV YLWpV FROOHFWL GHV FRPSpWHQFV
HV HW IRQF WLRQQHPHQW OH O?RUJDQLVDWLRQ
UH HQF LHQW GHYU TXL FRQVWLWXWLRQQHOV
SULQFLS HV OHV QRWDPPHQW 0DUR DX QRXYHDXWp
FHWWHTXHVWLRQ
j UD DQW WWDFK VH QLYHDX[ II UHQWV GL j SULVHV GpFLVLRQV
V GH HW SROLWLTXHV RXUV GLVF GHV FRQVLGpUD WLRQ
Q SULVH OD LPSRVp D TX FH UpJ LRQDOLVDWLRQ
OD GH HW DOLVDWLRQ GpFHQWU OD GH TXHVWLRQ OD j
GRQQ FH ?LPSRUWDQ DU PDUTXp SROLWLTXH WH FRQWH[
XQ GDQV UH UF QRWUH II WXp YRQV 1RXV
QpFHVVLWp XQ II RUW FWXUH GHUH OH GHVWHV H[ MXULGLTXHV
j OD XPLqUH G?XQ DX QRXYH 1RXV YRQV WUDYDLOOp
HVW YDLO QRWUH H O?RULJ LQDOLWp UH KH YDQ Q W LPSRUWDQ
UU VHVWWVFROOHFWLYLWpVWH LWRULDOH VXMHWGH OH pWpUpDOLVpVVX
VW YUD L H TX OH H QRPEU V WUDYDX[ GH UF HF XL RQW
WDLOOHXUVMXULVSUXGHQFHX0DUR
OD SDU RLW GRFWULQH OD SDU LW VR PDWLq OD HQ GpYHORSSpVHV DGPLQLVWUp j OD OXPLq UH GH OD RQVWLWXWLRQ

OV 4XH VRQW OHV SULQ LSHV RQVWLWXWLRQQHOV GLUHFWHXUV
WOHVOLPLWHV O?pWHQGXH (WTXHOVHQVRQW
OVVRQWOHVOLPLWHVGHFHFRQWU{OH" 4XHHpVH"DFHGVVF?O""FQK"GV&GU\HHUHOWVHHFH"UG"H?
FL FRQWU{OHVH[UFUF HOOpVVX
WUD LWHUD LqPH GHX[ OD W WHU ULWRULDOHV FROOHFWLYLWpV
GHV FRQVWLWXWLR QQHO VWDWXW DX H FRQVD D VHU SDUWLH
SUH PLqUH OD SDUWLHV GHX[ HQ LO UDY QRWUH VFLQGp DYRQV
QRXV W GpFRXOH Q TXL RXVTXHVWLRQV DX[ HW HUH FKH
QRWUH GH FHQWUDOH TXHVWLRQ OD j Up SRQGU GH HVVD U 3RXU
HOOH U VX O?(WDW U SD HUFp H[ FRQWU{OH GH PpFDQLVPHV
OHV VRQW 4XH OV WHU ULWRULDO FROOHFWLYLWpV
HV HW O?(WDW HQWUH DSSRUWV HV QDWXUH D VW 4XH O
GpILQLU
OHV &RPPHQW UULWRULDOH WH UDOLVDWLRQ pFHQW OD GH

PREMIERE PARTIE
LE STATUT CONSTITUTIONNEL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES