Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik

-

Livres
922 pages

Description

<div align="center"><h4><b> Nowa biblia u?ytkowników Photoshopa! </b></h4></div><p><b>Adobe Photoshop</b> to niedo?cigniony lider w?ród programów do obróbki grafiki rastrowej. Jego najnowsza wersja - oznaczona symbolem CS6 - ujrza?a ?wiat?o dzienne i znowu zaskoczy?a u?ytkowników. Genialny, niepowtarzalny i wyj?tkowo u?yteczny interfejs u?ytkownika, ogrom mo?liwo?ci, ?wietna dokumentacja oraz doskona?a integracja z innymi narz?dziami firmy Adobe - to wszystko sk?ada si? na ukochane narz?dzie wszystkich profesjonalistów.</p><p>Oddajemy w Twoje r?ce kolejn? ksi??k? z serii <b>„Nieoficjalny podr?cznik”</b>. Ksi??k?, o której sam Scott Kelby pisze: „Moim zdaniem jest to nowa biblia dla u?ytkowników Photoshopa”. Co w niej znajdziesz? Niezwykle przyst?pnie opisane techniki pracy z programem. Nawigacja w g?szczu plików, zaznaczanie obszarów, korygowanie kolorów, kadrowanie, skalowanie i obracanie to tylko cz??? umiej?tno?ci, które ju? wkrótce opanujesz. Ponadto poznasz wr?cz magiczne narz?dzia do manipulowania obiektami na zdj?ciu, sposoby rysowania obiektów wektorowych oraz zasady przygotowywania grafiki do druku. Ksi??ka ta jest obowi?zkow? lektur? dla ka?dego u?ytkownika Photoshopa CS6 - zarówno amatora, jak i profesjonalisty.</p><p><b>Sprawd?, jak wykorzysta? Adobe Photoshop do:</b></p> <ul><li>zaawansowanego retuszu zdj??</li><li>przygotowywania grafik na potrzeby stron WWW</li><li>??czenia obrazów</li><li>tworzenia grafik HDR</li></ul><div align="center"><h4><b>Sprawd? mo?liwo?ci najnowszej wersji Photoshopa CS6! </b></h4></div>


Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 10 juin 2013
Nombre de visites sur la page 239
EAN13 9781457178399
Langue Polish

Informations légales : prix de location à la page  €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème

Tytuł oryginału: Photoshop CS6: The Missing Manual
Tłumaczenie: Piotr Cieślak
Projekt okładki: ULABUKA
Skład: Marcin Chłąd
ISBN: 978-83-246-6371-2
© 2013 Helion S.A.
Authorized Polish translation of the English edition
Photoshop CS6: The Missing Manual,
ISBN: 9781449316150 © 2012 Lesa Snider
This translation is published and sold by permission of O’Reilly Media, Inc.,
which owns or controls all rights to publish and sell the same.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any
form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording
or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości
lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.
Wykonywanie kopii metodą kserografczną, fotografczną, a także kopiowanie
książki na nośniku flmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie
praw autorskich niniejszej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami frmowymi
bądź towarowymi ich właścicieli.
Wydawnictwo HELION dołożyło wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje
były kompletne i rzetelne. Nie bierze jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich
wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych
lub autorskich. Wydawnictwo HELION nie ponosi również żadnej odpowiedzialności
za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce.
Materiały grafczne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.
Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem:
ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pcs6np.zip
Wydawnictwo HELION
ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE
tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek)
Drogi Czytelniku!
Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres
http://helion.pl/user/opinie/pcs6np_ebook
Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję.
• Poleć książkę na Facebook.com • Księgarnia internetowa
• Kup w wersji papierowej • Lubię to! » Nasza społeczność
• Oceń książkęSpis treści
Przedmowa .................................. 15
Nieofcjalna czołówka ......................... 18
O autorce...................................................18
O zespole redakcyjnym .....................................18
Podziękowania..............................................19
Wstęp........................................21
Co nowego w Photoshopie CS6? ............................21
O tej książce ................................................25
Struktura książki .........................................26
Dla fotografów...........................................28
Podstawy podstaw.......................................29
O/ukośnikach/między/poleceniami.......................30
Przykładowe pliki ........................................30
Część pierwsza: Podstawy
ROZDZIAŁ 1. Photoshop CS6. Wycieczka z przewodnikiem . . . 31
Spotkanie z ramką aplikacji..................................31
Niezastąpiony pasek opcji................................33
Zmiana trybów ekranowych..............................34
Zmiana wyglądu Photoshopa ............................36
Obsługa paneli..............................................37
Konfgurowanie przestrzeni roboczej .....................41
Pasek narzędzi...........................................42
Często używane panele ..................................44
Cofanie to podstawa! .......................................45
Jak daleko w przeszłość można się wybrać?...............46
Cofanie się w czasie za pomocą panelu History (Historia) . . .46
Pędzel historii............................................48
Polecenie Revert (Przywróć)..............................51
Konfgurowanie preferencji Photoshopa .....................51
General (Ogólne).........................................51
Interface (Interfejs).......................................53
File Handling (Obsługa plików) ...........................53
Performance (Wydajność)................................54
Cursors (Kursory)56
Transparency and Gamut
(Przezroczystość i przestrzeń kolorów).................56
Units & Rulers (Jednostki i miarki).........................57
3Guides, Grid and Slices (Linie pomocnicze, siatka i plasterki). .57
Plug-ins (Wtyczki)........................................58
Type (Tekst)..............................................58
Korzystanie z predefniowanych ustawień ...................60
Udostępnianie ustawień .................................62
ROZDZIAŁ 2. Otwieranie, przeglądanie
oraz zapisywanie plików ...................... 65
Tworzenie nowego dokumentu .............................65
Gotowe szablony dokumentów Photoshopa..............66
Ustawianie rozmiaru i rozdzielczości68
Wybór trybu kolorów ....................................69
Wybieranie tła ...........................................71
Ustawienia zaawansowane...............................72
Zapisywanie plików.........................................73
Formaty plików ..........................................74
Otwieranie istniejącego dokumentu.........................76
Okno dialogowe Open (Otwórz)..........................78
Otwieranie plików w postaci obiektów inteligentnych.....79
Otwieranie ostatnio edytowanych plików.................80
Obsługa dokumentów PDF...............................80
Skanowanie obrazów ....................................81
Obsługa plików RAW.....................................82
Powielanie plików........................................84
Konfgurowanie podglądu ..................................85
Powiększanie i zmniejszanie..............................85
Przesuwanie podglądu obrazu ...........................88
Jak się nie zgubić, czyli o panelu Navigator (Nawigator) . . .90
Obracanie obszaru roboczego............................91
Układanie otwartych okien92
Linie pomocnicze, siatki i miarki .............................94
Miarki oraz linie pomocnicze 95
Narzędzie Ruler (Miarka) .................................97
ROZDZIAŁ 3. W arstwy — klucz do nieinwazyjnej
edycji obrazu................................ 101
Najważniejsze informacje o warstwach .....................102
Panel Layers (Warstwy)..................................104
Uaktywnianie warstw ...................................104
Tworzenie nowych warstw ..............................109
Ukrywanie i wyświetlanie warstw........................110
Zmiana kolejności warstw...............................111
Powielanie oraz usuwanie warstw .......................116
Kopiowanie i wklejanie warstw..........................119
Wypełnianie warstwy kolorem...........................119
Zmiana stopnia krycia i wypełnienia warstw .............124
Skalowanie i obracanie warstw125
Przesuwanie i wyrównywanie warstw....................127
SPIS TREŚCI4Zarządzanie warstwami ....................................131
Nazywanie warstw oraz oznaczanie ich kolorami.........132
Łączenie i blokowanie warstw...........................132
Grupowanie warstw w folderach ........................134
Kompozycje warstw — zapisywanie różnych
wariantów projektu..................................137
Rasteryzowanie warstw .................................140
Scalanie warstw.........................................141
Mieszanie warstw..........................................143
Maski warstw — cyfrowa taśma maskująca .................143
Tworzenie masek warstw................................144
Zastosowanie masek warstw ............................145
Edytowanie maski ......................................150
Obsługa obiektów inteligentnych ..........................153
Tworzenie obiektów inteligentnych .....................155
Zarządzanie obiektami intymi...................157
Style warstw...............................................159
Zarządzanie stylami warstw .............................162
Panel Styles (Style)164
ROZDZIAŁ 4. Zaznaczenia — wybieranie fragmentów
do edycji .................................... 167
Podstawy tworzenia zaznaczeń.............................167
Zaprzyjaźnij się z maszerującymi mrówkami .............168
Zaznaczanie na podstawie kształtu .........................170
Narzędzia do tworzenia zaznaczeń prostokątnych
i owalnych ...........................................170
Zaznaczanie pojedynczych rzędów i kolumn.............177
Wektorowe narzędzia kształtów 178
Zaznaczanie na podstawie koloru ..........................180
Narzędzie Quick Selection (Szybkie zaznaczanie).........181
Narzędzie Magic Wand (Różdżka)........................183
Polecenie Color Range (Zakres kolorów) .................186
Narzędzia Background Eraser (Gumka tła)
i Magic Eraser (Magiczna gumka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Zaznaczanie obszarów o nieregularnych kształtach .........195
Narzędzia Lasso.........................................195
Zaznaczanie za pomocą narzędzia Pen (Pióro)............199
Tworzenie zaznaczeń na podstawie kanałów.............199
Łączenie narzędzi zaznaczania ..........................200
Modyfkowanie zaznaczeń .................................201
Poprawianie krawędzi...................................201
Korygowanie otoczek krawędzi207
Tworzenie zaznaczeń w kształcie ramek..................209
Przekształcanie zaznaczenia.............................209
Obsługa trybu Quick Mask (Szybka maska)...............211
Przenoszenie zaznaczeń.................................213
Zapisywanie zaznaczenia................................215
Wypełnianie zaznaczeń kolorami ........................216
Obrysowywanie zaznaczeń..............................216
SPIS TREŚCI 5Część druga: Edytowanie zdjęć
ROZDZIAŁ 5. Korygowanie kolorów za pomocą kanałów .... 219
O kolorach.................................................220
Tryb RGB a tryb CMYK ...................................221
Rzut oka na panel Channels (Kanały)........................222
O kanałach kolorów........................................227
Kanały RGB .............................................227
Kanały CMYK ...........................................229
Kanały kolorów dodatkowych ...........................232
Kanały Lab..............................................232
Tryb wielokanałowy.....................................234
Tryby jednokanałowe ...................................234
Wszechpotężny kanał alfa..................................235
Tworzenie kanału alfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
Edytowanie kanałów alfa................................237
Tworzenie zaznaczenia na podstawie kanału alfa.........238
Usuwanie kanałów alfa239
Najprostsze sztuczki z kanałami ............................239
Zaznaczanie obiektów za pomocą kanałów . . . . . . . . . . . . . .239
Tworzenie efektu sylwetki...............................245
Rozjaśnianie i przyciemnianie kanałów ..................247
Łączenie kanałów.......................................248
Wyostrzanie poszczególnych kanałów...................250
ROZDZIAŁ 6. Kadrowanie, skalowanie i obracanie .......... 253
Kadrowanie................................................254
Reguła trójpodziału .....................................254
Twórcze kadrowanie ....................................255
Narzędzie Crop (Kadrowanie)............................256
Kadrowanie za pomocą narzędzi zaznaczeń..............264
Przycinanie zdjęć do określonego rozmiaru265
Kadrowanie i prostowanie zdjęć.........................266
Kadrowostowanie w Camera Raw................268
Skalowanie obrazów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .271
Piksele a rozdzielczość ..................................272
Wszechwładne okno dialogowe Image Size
(Rozmiar obrazu).....................................273
Skalowanie obrazów na potrzeby druku .................279
Skalowanie zdjęć do wysłania e-mailem
i umieszczenia na stronie WWW ......................282
Skalowanie zdjęć z internetu na potrzeby druku .........284
Skalodjęć na potrzeby prezentacji................285
Skalowanie obiektów inteligentnych ....................287
Automatyczne skalowanie za pomocą skryptu
Image Processor (Procesor obrazów)..................287
Zmiana rozmiarów obszaru roboczego 290
SPIS TREŚCI6Skalowanie z uwzględnieniem zawartości ..................291
Obracanie i zniekształcanie.................................295
Proste obracanie........................................295
Transformacje ..........................................296
ROZDZIAŁ 7. Łączenie obrazów............................ 305
Wycinanki .................................................306
Wklejanie do zaznaczenia ..................................308
Zamiana nieba312
Płynne łączenie zdjęć ......................................314
Miękkie wymazywanie314
Miękkie pędzle i maski warstw ..........................315
Maski gradientów.......................................317
Tryby mieszania warstw....................................319
Tryby Normal (Zwykły) i Dissolve (Rozpuszczanie)........320
Tryby przyciemniające ..................................321
Tryby rozjaśniające......................................324
Tryby zmieniające kontrast..............................326
Tryby porównujące .....................................330
Tryby mieszania na bazie własności barw ................330
Ukrywanie tła za pomocą suwaków mieszania ..............332
Automatyczne wyrównywanie warstw
i polecenie Photomerge.................................334
Tworzenie zdjęć panoramicznych za pomocą
polecenia Photomerge...............................337
Automatyczne mieszanie warstw...........................338
Klonowanie między dokumentami .........................340
Łączenie elementów wektorowych i rastrowych.............344
Mapowanie obrazów.......................................348
ROZDZIAŁ 8. Usuwanie, zmienianie i dodawanie kolorów . . . 353
Usuwanie kolorów .........................................353
Warstwy korekcyjne Black & White (Czarno-biały) ........354
Warstwy korekcyjne typu Gradient Map
(Mapa gradientu) ....................................358
Kanał Lightness (Jasność) ...............................359
Skala szarości w module Camera Raw....................360
Częściowe barwienie zdjęć..............................362
Tworzenie przejść od koloru do czerni i bieli .............364
Bardzo kontrastowy obraz w cz................366
Jasna tonacja ...........................................369
Ach, te bichromie!.......................................369
Zmiana kolorystyki.........................................372
Warstwy korekcyjne Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie) . . . 372
Tryb mieszania Hue (Barwa) .............................379
Zastępowanie kolorów..................................379
Warstwy korekcyjne Selective Color (Kolor selektywny). . .380
Dopasowywanie kolorów ...............................382
SPIS TREŚCI 7Warstwy korekcyjne Photo Filter (Filtr fotografczny) .....383
Efekt posteryzacji — patent na tworzenie kreskówek.....384
Negatywy ..............................................385
Dodawanie kolorów........................................386
Kolorowanie zdjęć ......................................386
Dodawanie jednolitych obszarów barw..................388
Popraw naturalny wschód (albo zachód) słońca..........390
ROZDZIAŁ 9. Korygowanie kolorystyki oraz ekspozycji ..... 395
Automatyczne ulepszacze zdjęć............................396
Korekcja kolorów .......................................397
Korygowanie ekspozycji.................................400
Korygowanie zdjęć w module Camera Raw .................408
Zmiana balansu bieli....................................409
Korygowanie ekspozycji412
Akcentowanie kolorów..................................414
Narzędzie Adjustment Brush (Pędzel korekty)
w Camera Raw.......................................415
Filtry gradientowe w Camera Raw .......................418
Jeszcze więcej zabawy z Camera Raw....................419
Obsługa polecenia Levels (Poziomy)........................419
Histogram, czyli góry informacji .........................420
Suwaki w oknie dialogowym Levels (Poziomy) ...........422
Kroplomierze warstwy Levels (Poziomy) .................426
Korygowanie na podstawie wartości liczbowych.........429
Korygowanie koloru skóry...............................434
Obsługa polecenia Curves (Krzywe).........................435
Zmiana kontrastu.......................................441
Tworzenie obrazów HDR ...................................444
Akcentowanie kolorów.....................................448
Wzmacnianie kolorów449
Korygowanie barwy i nasycenia .........................450
Akcentoww w trybie Lab........................450
Ratowanie przypadków beznadziejnych ....................453
ROZDZIAŁ 10. Manipulowanie rzeczywistością
— usuwanie i przesuwanie ................... 455
Wielcy uzdrawiacze ........................................456
Narzędzie Spot Healing Brush
(Punktowy pędzel korygujący) .......................457
Zastosowanie opcji Content-Aware
(Uwzględnianie zawartości) ..........................460
Narzędzie Healing Brush (Pędzel korygujący) ............462
Narzędzie Patch (Łatka) .................................465
Retuszowanie odblasków światła oraz cieni.................469
Wybielanie zębów .........................................471
Bezkonkurencyjne kuracje odchudzające ...................474
Korygowanie obwisłych podbródków 474
SPIS TREŚCI8Korygowanie fałdów skóry ..............................475
Wyszczuplanie przy użyciu polecenia Free Transform
(Przekształć swobodnie)478
Upiększanie skóry..........................................480
Miejscowe wygładzanie.................................481
Blask luksusu w zasięgu ręki.............................482
Tuszowanie zmarszczek poprzez rozjaśnianie
i przyciemnianie .....................................484
Oczy jak marzenie .........................................487
Upiększanie oczu .......................................487
Usuwanie efektu czerwonych oczu ......................489
Korygowanie efektu białych źrenic u zwierząt............492
Inne przykłady twórczego szaleństwa 494
Przenoszenie obiektów i edytowanie kompozycji
za pomocą narzędzia Content-Aware Move
(Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości)..........495
Modelowanie obiektów za pomocą polecenia
Puppet Warp (Wypaczenie marionetkowe)............496
ROZDZIAŁ 11. Sztuka wyostrzania .......................... 503
Na czym polega wyostrzanie? ..............................504
Proste wyostrzanie.........................................505
Wyostrzanie za pomocą fltra Unsharp Mask
(Maska wyostrzająca) ................................508
Filtr Smart Sharpen (Inteligentne wyostrzenie)...........512
Wyostrzanie za pomocą fltra High Pass
(Górnoprzepustowy).................................515
Wyostrzanie wielowarstwowych projektów..............516
Wyostrzanie wybranych fragmentów zdjęcia.............519
Zaawansowane techniki wyostrzania .......................523
Tworzenie maski krawędzi...............................523
Wyostrzanie w Camera Raw ................................528
Wyostrzanie ogólne.....................................529
Wyostrzanie miejscowe .................................531
Część trzecia: Artystyczna dusza Photoshopa
ROZDZIAŁ 12. Malowanie w Photoshopie ................... 533
Podstawy teorii barw.......................................534
Dobór palety barw.........................................536
Zastosowanie koła barw ................................536
Obsługa panelu Kuler ...................................538
Inne narzędzia do generowania harmonii barw ..........541
Wybieranie pojedynczych barw ............................541
Okno Color Picker (Próbnik kolorów).....................541
Narzędzie Eyedropper (Kroplomierz)543
Wczytywanie bibliotek kolorów .........................544
SPIS TREŚCI 9Panel Swatches (Próbki).................................545
Panel Color (Kolor) ......................................546
Kolejne spotkanie z narzędziem Brush (Pędzel)..............547
Sterowanie wyglądem kursora ..........................549
Poznaj narzędzie Mixer Brush (Pędzel mieszający)........551
Malowanie od zera555
Wczytywanie dodatkowych pędzli.......................562
Konfgurowanie pędzli .....................................567
Brush Tip Shape (Kształt końcówki pędzla)...............568
Shape Dynamics (Dynamika kształtu)....................570
Scattering (Rozpraszanie) ...............................572
Texture (Tekstura).......................................573
Dual Brush (Podwójny pędzel)...........................575
Color Dynamics (Dynamika koloru) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .576
Transfer.................................................577
Brush Pose (Ułożenie pędzla)............................578
Noise (Szum)............................................579
Wet Edges (Mokre krawędzie) ...........................579
Build-up (Nagromadzenie) ..............................579
Smoothing (Wygładzanie)...............................579
Protect Texture (Zachowaj teksturę) .....................579
Sugerowane ustawienia pędzli ..........................579
Tworzenie nowego pędzla .................................582
Instalowanie nowych pędzli................................584
ROZDZIAŁ 13. Rysowanie za pomocą narzędzi wektorowych . . .587
Tryby rysowania w Photoshopie............................589
Rysowanie ścieżek za pomocą narzędzia Pen (Pióro).........591
Rysowanie prostych ścieżek .............................592
Rysowanie krzywych....................................594
Przekształcanie punktów węzłowych ....................595
Wskazówki dotyczące rysowania ścieżek.................598
Zapisywanie ścieżek .......................................599
Rysowanie za pomocą narzędzi kształtów...................602
Obsługa narzędzi kształtów .............................603
Rysowanie kilku kształtów na jednej warstwie............607
Zastosowanie niestandardowych kształtów..............607
Edytowanie ścieżek ........................................609
Dodawanie, usuwanie i przekształcanie punktów ........609
Zaznaczanie i przesuwanie ścieżek ......................610
Operacje na ścieżkach...................................613
Dodawanie obrysu do ścieżki............................615
Wypełnianie ścieżki .....................................616
Tworzenie zaznaczeń i masek na podstawie ścieżek .........618
Tworzenie ścieżek na podstawie zaznaczenia ............620
Tworzenie ścieżki odcinającej ...........................621
Zastosowanie masek wektorowych......................624
SPIS TREŚCI10ROZDZIAŁ 14. Sztuka składania tekstu...................... 627
Podstawy typografi ........................................627
O krojach pisma 630
Tworzenie i edytowanie tekstu .............................635
Tekst ozdobny a tekst akapitowy ........................637
Przesuwanie tekstu .....................................639
Podświetlanie tekstu....................................639
Skalowanie tekstu.......................................641
Tworzenie zaznaczeń w kształcie tekstu..................644
Umieszczanie tekstu na ścieżce..........................647
Wypełnianie kształtów tekstem650
Deformowanie tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .651
Wyszukiwanie i zmienianie tekstu .......................652
Formatowanie tekstu ......................................653
Formatowanie tekstu za pomocą paska opcji ............653
Panel Character (Typografa) ............................657
Panel Paragraph (Akapit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .668
Tekstowe efekty specjalne..................................675
Zanikający tekst.........................................675
Obrysowywanie napisów ...............................676
Tekst z teksturą 680
Umieszczanie zdjęcia wewnątrz napisów ................685
Konwersja tekstu na kształt..............................686
Ciekawe zasoby typografczne688
ROZDZIAŁ 15. Przebogaty świat fltrów ..................... 691
Zalety fltrów inteligentnych ................................692
Przegląd fltrów ............................................694
Adaptive Wide Angle (Adaptacyjny szeroki kąt) ..........695
Lens Correction (Korekta obiektywu) ....................699
Liquify (Skraplanie) .....................................701
Oil Paint (Farba olejna) ..................................702
Vanishing Point (Punkt zbiegu) ..........................702
Artistic (Artystyczne)....................................708
Blur (Rozmycie) .........................................708
Brush Strokes (Pociągnięcia pędzlem)....................719
Distort (Zniekształcanie).................................721
Noise (Szum)............................................722
Pixelate (Pikslowanie) ...................................722
Render (Renderowanie) 722
Sharpen (Wyostrzanie)..................................725
Sketch (Szkic)...........................................725
Stylize (Stylizacja).......................................727
Texture (Tekstura)730
Video (Wideo) ..........................................731
Other (Inne) ............................................731
Digimarc ...............................................732
Browse Filters Online (Przeglądaj fltry online) ............732
SPIS TREŚCI 11Część czwarta: Drukowanie i internet
ROZDZIAŁ 16. Photoshop i drukowanie ..................... 733
WYSIWYG — drukowanie to wyzwanie 733
O zakresach barw i proflach .............................734
Kalibrowanie monitora..................................736
Skalowanie i zmiana formatu...............................737
Formaty preferowane przez drukarnie ...................737
Skalowanie obrazu i zapisywanie go w formacie TIFF.....738
Skaloormacie PDF.....740
Drukowanie na drukarce atramentowej.....................744
Drukowanie na profesjonalnej maszynie drukarskiej ........752
Konwersja zdjęć RGB na CMYK za pomocą
wbudowanych proflów ..............................754
Niestandardowe konwersje z RGB na CMYK..............755
Zastosowanie kolorów dodatkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .756
Drukowanie bichromii (obrazów wielotonalnych) ........763
Drukowanie wyciągów barwnych .......................767
Próby ekranowe ........................................767
Wydruki próbne 769
Drukowanie na maszynie cyfrowej..........................771
Drukowanie obrazów RGB na maszynach cyfrowych .....772
Drukoów CMYK na maszyfrowych . . .772
Drukowanie kolorów dodatkowych
na maszynach cyfrowych.............................773
Drukowanie wielu zdjęć....................................773
Prezentacja PDF.........................................774
Stykówka...............................................775
Podsumowanie, czyli porady o bezstresowym drukowaniu. . . 776
ROZDZIAŁ 17. Photoshop i internet......................... 779
Opracowywanie zdjęć na potrzeby WWW
i poczty elektronicznej ..................................779
Skalowanie obrazu......................................780
Wybór optymalnego formatu pliku......................783
Zapisywanie i kompresowanie plików ...................786
Animowanie obrazu GIF....................................794
Edytowanie animacji797
Zapisywanie animacji ...................................799
Projektowanie ikony wyświetlanej na pasku adresu .........799
Tworzenie makiet stron WWW oraz map obrazków..........802
Dzielenie gotowego projektu............................803
Modyfkowanie plasterków ..............................804
Zapisyerków.................................809
Ochrona obrazów publikowanych w internecie .............810
Osadzanie danych o prawach autorskich.................810
Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym .....................811
Tworzenie internetowych galerii zdjęć......................814
SPIS TREŚCI12
Część piąta: Potęga Photoshopa
ROZDZIAŁ 18. Operacje — sposób na wydajniejszą pracę .... 819
Panel Actions (Operacje) ...................................820
Zastosowanie operacji .....................................822
Tworzenie operacji......................................825
Uruchamianie operacji na folderze plików ...............828
Zarządzanie operacjami....................................832
Edytowanie operacji 834
Tworzenie dropletów 835
Udostępnianie operacji 836
Wczytywanie operacji...................................837
Zapisywanie operacji w postaci zestawu.................838
ROZDZIAŁ 19. Pluginy, czyli na Photoshopie
świat się nie kończy.......................... 839
Dodawanie i usuwanie rozszerzeń840
Zarządzanie rozszerzeniami ................................842
Usuwanie szumu...........................................842
Noiseware ..............................................843
Dfne ...................................................843
Noise Ninja .............................................845
Tworzenie zaznaczeń i maskowanie ........................845
Fluid Mask845
Perfect Mask ............................................846
Korekcja koloru i poprawianie wyglądu zdjęć ...............847
Viveza ..................................................847
Color Efex Pro...........................................848
Perfect Portrait..........................................848
PhotoTune..............................................849
PhotoTools .............................................850
Inne rozszerzenia 851
Silver Efex Pro851
Perfect Resize852
HDR Efex Pro............................................852
Eye Candy 852
SiteGrinder 852
Dashboard Pro..........................................853
ROZDZIAŁ 20. Photoshop i wideo........................... 855
Tworzenie pierwszego projektu wideo......................856
Otwieranie oraz importowanie wideoklipów................857
Filmy jako obiekty inteligentne..........................859
Słów kilka o panelu Timeline (Oś czasu)..................860
Edycja wideo ..............................................861
Zmiana długości wideoklipu ............................861
Dodawanie przejść......................................863
SPIS TREŚCI 13Dzielenie wideoklipów i usuwanie ich fragmentów.......865
Dodawanie napisów, logo i elementów grafcznych ......866
Dodawanie ścieżek dźwiękowych i sterowanie nimi......868
Animowanie obiektów i efekty specjalne ...................871
Tworzenie i usuwanie klatek kluczowych ................871
Edytowanie i kopiowanie klatek kluczowych.............873
Wybieranie metody interpolacji .........................873
Animowanie tekstu .....................................874
Animowanie masek876
Rotoskopia i „łuski cebuli” ...............................877
Oświetlenie globalne ......................................878
Dodawanie komentarzy....................................880
Dodawanie warstw wypełniających i korekcyjnych..........881
Barwienie...............................................882
Zmiana czasu trwania warstw wypełniających
i korekcyjnych .......................................882
Tworzenie stylów warstw...................................883
Filtry inteligentne i wideo ..................................884
Klonowanie i retuszowanie.................................885
Eksportowanie flmów .....................................885
Korzystanie z projektu w innych programach
do edycji wideo......................................888
Dodatkowe źródła informacji o edycji wideo................888
ROZDZIAŁ 21. Obsługa programu Adobe Bridge............. 889
Przeglądanie zdjęć.........................................889
Importowanie zdjęć i zarządzanie nimi .....................893
Tryb recenzji............................................894
Sortowanie oraz fltrowanie zdjęć ........................897
Tworzenie kolekcji zdjęć.................................898
Grupowanie zdjęć w stosy...............................901
Otwieranie zdjęć w module Camera Raw ................902
Prezentowanie prac........................................902
Tworzenie pokazu slajdów ..............................902
Panel Export (Eksportuj)904
Eksportowanie zdjęć w formacie PDF....................906
Tworzenie internetowej galerii zdjęć.....................907
Obsługa panelu Mini Bridge.............................907
Skorowidz................................... 911
SPIS TREŚCI14
Przedmowa
krótkiej, acz burzliwej historii elektroniki użytkowej chyba tylko dwa pro-
dukty zyskały sobie taką popularność i mają taki wpływ na codzienne ży-W cie, że trafły do potocznego języka w postaci czasowników…
Google jest jednym z nich.
Drugim — Photoshop.
(„Wyguglałeś coś na temat tego faceta?” „Tak, to jakiś wariat — sfotoszopił wszystkie
zdjęcia ze swoją byłą dziewczyną…”)
Bez większej przesady można stwierdzić, że żadne zdjęcie nie jest dziś publikowane
— czy to w druku, czy w internecie — bez wstępnej obróbki w Photoshopie. Zwykle
są to niewinne poprawki, takie jak drobna korekcja barw, zwiększenie kontrastu albo
wykadrowanie fotografi.
Ale nie zawsze. Czasami edycja ma tak daleko idący wpływ na zdjęcie, że zmienia
jego treść i odbiór, a stąd już tylko krok do rozmaitych wątpliwości natury etycznej
i prawnej. W Stanach Zjednoczonych szerokim echem odbiły się afery z „przekleje-
niem” głowy Oprah Winfrey na sylwetkę Ann-Margret w „TV Guide” albo przyciem-
nienie skóry O.J. Simpsona, tak by jego postać na okładce „Time” wyglądała groź-
niej. A słyszałeś o burzy, jaką wywołało wykrycie sztuczki z przysunięciem do sie-
bie dwóch piramid na zdjęciu w magazynie „National Geographic”, który dopuścił się
tego zabiegu w celu poprawienia kompozycji?
No cóż… Photoshop to magia. Dzięki Photoshopowi fotografa przestała być wiary-
godnym zapisem rzeczywistości.
A teraz ta magia jest w Twoich rękach. Używaj jej z rozsądkiem i umiarem.
Szkopuł w tym, że Photoshop jest potwornie skomplikowany. To prawdziwy kombajn.
Samo uruchamianie go kojarzy się z powolnym, majestatycznym budzeniem się
wielkiej bestii. Ludzie, Photoshop jest wyposażony w menu z ponad 500 poleceniami!
Innymi słowy, po zainstalowaniu Photoshopa można się poczuć jak ktoś, kto właśnie
wygrał jumbo jeta. Siadasz w kokpicie i z bezbrzeżnym zdumieniem patrzysz na nie-
zliczone kontrolki, przełączniki i ekrany. No dobra, i co teraz?
Od jakiegoś czasu do Photoshopa nie dodaje się już nawet drukowanej instrukcji.
PRZEDMOWA 15Trudno mi sobie wyobrazić jakikolwiek inny program, który zasługiwałby na wyda-
nie Nieofcjalnego podręcznika… tak jak Photoshop. A jednak pomimo ponad stu
książek wydanych w ramach tej serii od 1999 roku jakoś nie zmierzyliśmy się z tym
zadaniem. Spychaliśmy je do kąta i udawaliśmy, że go nie ma, ale nie dawało nam
ono spokoju.
Cóż, przyznam, że mnie także przerażała skala problemu.
Ale na szczęście w 2009 roku bestia została oswojona przez Lesę Snider, autorkę
z wrodzonym talentem do pisania Nieofcjalnych podręczników i doświadczeniem
w Photoshopie bogatym jak skarbiec Ali Baby.
Przez cztery lata wspólnie pracowaliśmy nad najróżniejszymi zagadnieniami redak-
cyjnymi i produkcyjnymi związanymi z kolejnymi książkami z serii Nieofcjalny pod-
ręcznik. A jeśli nie zastałem Lesy w biurze, to byłem pewien, że właśnie prowadzi ko-
lejne seminarium o Photoshopie, pisze artykuły na temat tego programu, retuszuje
setki zdjęć i robi mnóstwo innych rzeczy, które krok po kroku zbliżały ją do zaszczyt-
nego tytułu mistrzyni Photoshopa (który przyznaję jedynie osobom znającym przy-
najmniej 50% spośród tych nieszczęsnych pięciuset poleceń i potrafącym się nimi
posługiwać”).
Wszystko to doprowadziło do powstania książki, która stanowi esencję Nieofcjalnych
podręczników, napisaną przez kogoś, kto bardzo wziął sobie do serca główne wytycz-
ne tych tytułów: ma być zrozumiale, przystępnie, zabawnie i przekrojowo (co tłuma-
czy grubość tomu, który trzymasz w ręku). A przede wszystkim żadna funkcja nie
może zostać po prostu wspomniana. Trzeba jeszcze napisać, do czego służy. I kiedy jej
używać. (A jeśli odpowiedź brzmi: nigdy, to także należy o tym napisać!)
Pierwsza edycja Nieofcjalnego podręcznika o Photoshopie okazała się strzałem
w dziesiątkę. Dwa wydania programu później Lesa (na szczęście!) wróciła do pracy
nad kolejną edycją książki, w której wyjaśnia tajniki Photoshopa CS6.
Przyznam, że nie jest to książka adresowana do wszystkich. Powinni po nią sięgnąć
przede wszystkim ci, którzy dopiero zaczynają przygodę z Photoshopem, oraz… we-
terani, znający na wylot starsze wersje tego programu.
Piszę to całkiem szczerze. Jeśli nie znasz Photoshopa, to dzięki tej książce w przyjem-
ny, sympatyczny i rzeczowy sposób zapoznasz się z charakterystycznymi aspektami
użytkowania tego programu, takimi jak praca z warstwami, obsługa przestrzeni ko-
lorów, rola rozdzielczości obrazu itp. Co więcej, z pewnością docenisz też nakład pra-
cy włożony w to, z czego Nieofcjalne podręczniki słyną — wskazówki, skróty i pod-
powiedzi. Każdy zaawansowany użytkownik Photoshopa z pewnością potwierdzi, że
bez znajomości skrótów nie ma szans na wygodną pracę z tym programem.
Z drugiej strony, jeśli masz jakieś doświadczenie w posługiwaniu się Photoshopem,
to z pewnością docenisz przekrojowe omówienie wszystkich nowych funkcji, jakie
pojawiły się w wersji CS6. Niektóre z nich są naprawdę niesamowite — choćby narzę-
dzie Content-Aware Move (Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości), fltry naśladują-
ce obiektywy tilt-shift, style tekstu, edycja wideo… jest tego trochę!
Ba, dzięki tej książce poznasz interfejs Photoshopa, który w wersji CS6 uległ sporym
zmianom. Naprawdę znacznie różni się od poprzednich wersji! Uruchomienie nowe-
go Photoshopa kojarzy mi się z powrotem do domu z akademika, gdy okazuje się, że
rodzice zmienili wystrój i umeblowanie pokoju, nic Ci o tym nie mówiąc.
PRZEDMOWA16Tak czy owak, przygotuj się na mocne wrażenia. Masz do dyspozycji jeden z najsłyn-
niejszych, najpotężniejszych, wręcz czarodziejskich programów oraz niemal tysiąc-
stronicowy przewodnik po jego najgłębszych zakamarkach.
Teraz potrzebujesz już tylko czasu, zdjęć do obróbki i szczypty dobrego smaku. O to
wszystko powinieneś już zadbać sam…
Powodzenia!
— David Pogue
David Pogue redaguje cotygodniowy felieton o nowościach technicznych, publikowa-
ny na łamach „New York Times”, jest wyróżnionym nagrodą Emmy korespondentem
telewizyjnym (dla programów CBS News oraz NOVA w telewizji PBS) oraz twórcą serii
Nieofcjalny podręcznik.
PRZEDMOWA 17Nieofcjalna czołówka
O autorce
Lesa Snider kocha uczyć projektowania dobrej graf-
ki — i korzystania z niej! Jest cenioną i znaną w wielu
krajach prelegentką, fotografem reklamowym i główną
promotorką serwisu iStockphoto.com (http://www.lesa.
in/istockdeal), a także założycielką serwisu PhotoLesa.
com z samouczkami dla grafków. Lesa jest też autor-
ką wielu poradników i warsztatów wideo (http://www.
lesa.in/clvideos) oraz współautorką książki iPhoto ’11:
The Missing Manual. Regularnie pisuje do czasopism
„Photoshop User”, „Elements Techniques” i „Macworld”
oraz do serwisów Design-Tools.com i PlanetPhotoshop.
com. Już od lat Lesa należy do cenionego grona wy-
kładowców Photoshopa o nazwie Photoshop World
Dream Team i pod jego szyldem prowadzi szkolenia na
konferencjach w różnych częściach świata. Lesa jest też autorką kursu Photoshopa
dla zaawansowanych w internetowej szkole projektowania Sessions.edu. Możesz
skontaktować się z nią za pośrednictwem Facebooka (http://www.facebook.com/
PhotoLesa), YouTube’a (http://www.lesa.in/ytvideochannel), Twittera (@PhotoLesa)
i jej własnej strony WWW pod adresem http://www.PhotoLesa.com.
W wolnym czasie Lesa lubi ostrą jazdę na sportowych motocyklach, można natknąć się
na nią w przebraniu postaci ze Star Treka na konwentach sci-f i spotkaniach użytkow-
ników komputerów Apple. Lesa należy do klubu miłośników motocykli marki BMW
(BMW MOA), F800 Riders Club oraz Colorado Mac User Group (http://www.CoMUG.
com), znanego pod nazwą Boulder Mac Maniacs. E-mail: lesa@photolesa.com.
O zespole redakcyjnym
Dawn Mann (redaktor prowadzący) jest zastępczynią redaktora prowadzącego serię
książek Nieofcjalny podręcznik . W chwilach wolnych od pracy lubi się wspinać, projek-
tować różności z paciorków i wpadać w rozmaite kłopoty. E-mail: dawn@oreilly.com.
Melanie Yarbrough (redaktor techniczny) mieszka w Cambridge, w Massachusetts,
gdzie pracuje jako redaktor ty. W chwilach wolnych od przepuszczania ksią-
żek przez tryby machiny wydawniczej pisze o wszystkim, co przyjdzie jej do głowy,
i piecze różne pyszności. E-mail: myarbrough@oreilly.com.
NIEOFICJALNA CZOŁÓWKA18Julie Van Keuren (korekta) w 2006 roku rzuciła pracę w gazecie na rzecz pracy wol-
nego strzelca i przeprowadziła się do Montany. Mieszka tam wraz z mężem, M.H.
(który marzy o wydaniu powieści), i dwojgiem synów, Dexterem i Michaelem. E-mail:
little_media@yahoo.com.
Ron Strauss (skorowidz) jest pełnoetatowym specjalistą zajmującym się tworze-
niem skorowidzów w książkach informatycznych. W przerwach od indeksowania do-
rabia graniem na skrzypcach oraz jako konsultant medycyny alternatywnej. E-mail:
rstrauss@mchsi.com.
Charles Holt (konsultant techniczny) to człowiek orkiestra. Ma na swoim koncie nie-
jedną grę komputerową, kilka fragmentów książki o herbacie i zwycięstwo w kon-
kursie na projekt ukulele. Obecnie wraz z żoną, Melissą, pracuje jako konsultant w fr-
mie Apple w pięknym Kolorado (http://www.PEBMAC.com), ale skrycie marzy, że kie-
dyś znów będzie mógł nurkować w zatoce Napili.
Shangara Sings (konsultant techniczny) jest autorem popularnych pomocy dydak-
tycznych ułatwiających przygotowanie się do testów z Photoshopa i Lightrooma
tym, którzy planują zdobyć certyfkat Adobe ACE (ang. Adobe Certifed Expert ). Jego
poradniki są publikowane w serwisie Examaids.com. Ponadto Shangara opracował
klasyfkację słów kluczowych dla fotografów reklamowych ( Keyword-Catalog.com)
i prowadzi własny bank zdjęć: SensaStockImages.com.
Podziękowania
Tę książkę dedykuję mojemu ukochanemu kotu, Sylvestrowi, który — gdy pisałam tę
książkę — w wieku 16 lat odszedł do Kociego Nieba. Zawsze będę ciepło wspominać
jego bezinteresowną miłość i wyluzowane podejście do życia.
Kosmicznie wielkie podziękowania chciałabym przekazać ekipie serwisu iStockpho-
to.com za udostępnienie większości materiałów grafcznych i zdjęć zamieszczonych
w tej książce. Dobry obraz jest naprawdę wart tysiąca słów (jeśli będziesz kiedyś po-
trzebował wysokiej jakości materiałów grafcznych w przystępnej cenie, odwiedź
stronę http://www.lesa.in/istockdeal). Serdeczne uściski i podziękowania mam dla
Davida Poguego, który zachęcił mnie do realizacji tego projektu i opatrzył go świet-
nym wstępem. Dziękuję Jefowi oraz Scottowi Kelby’emu za wiarę w moje możliwo-
ści i za wieloletnie wsparcie w rozwój mojej kariery — ogromnie mi pomogliście.
Dziękuję Derrickowi Story’emu za cenne porady i sugestie przed przystąpieniem do
pisania tej książki. Dawn Mann jestem winna (nomen omen) wielki dzban różowe-
go wina z Umbrii za podjęcie się redakcji tej książki i nadzór nad postępami prac.
Dzięki jej wskazówkom mój warsztat pisarski nabrał ogłady, za co jestem jej ogrom-
nie wdzięczna! Dziękuję niesamowitym konsultantom technicznym, Shangarze
Singhowi i J. Charlesowi Holtowi, których doświadczenie i spostrzegawczość uczy-
niły tę książkę jeszcze lepszą.
Specjalne podziękowania należą się Jefowi Gametowi ( http://www.macobserver.
com) za trzeźwość spojrzenia i pomoc przy opracowywaniu pierwszego wydania tej
książki, Richardowi Harringtonowi (http://www.photoshopforvideo.com) za wsparcie
przy opracowywaniu rozdziału poświęconego operacjom, Tazowi Tally’emu (http://
www.taztallyphotography.com) za wspólną pracę nad rozdziałem poświęconym dru-
kowaniu, Marcusowi Congemu (http://www.digitalmanipulation.com) oraz Bertowi
Monroyowi (http://www.bertmonroy.com) za pomoc w kwestiach dotyczących graf-
NIEOFICJALNA CZOŁÓWKA 19ki trójwymiarowej i wektorowej oraz niesamowitej Veronice Hanley, dzięki której roz-
dział poświęcony rysowaniu stał się przystępny dla zwykłego śmiertelnika. Dziękuję
Deborah Fox (http://www.deborahfoxart.com) za piękne rysunki będące ozdobą roz-
działu poświęconego malowaniu oraz Tanyi i Richardowi Horiemu za cenne porady
dotyczące malowania oraz konfgurowania końcówek pędzli. Dziękuję Karen Nace
(http://www.karennace.com) za udostępnienie zdjęć HDR oraz fotografi wykona-
nych obiektywem szerokokątnym oraz Tony’emu Corbellowi (http://www.corbellpro-
ductions.com) za pomoc przy opracowywaniu rozdziału poświęconego pluginom.
Wreszcie, dziękuję Jayowi Nelsonowi (http://www.design-tools.com) oraz Rodowi
Harlanowi (http://www.dvpa.com), bez których rozdział poświęcony edycji wideo
z pewnością by nie powstał.
Dziękuję moim szanownym koleżankom i kolegom, a zarazem przyjaciołom:
Andy’emu Ihnatkowi, Benowi Willmore’owi, Peterowi Cohenowi, Kevinowi Amesowi,
Dave’owi Crossowi, Larry’emu Beckerowi, Jackowi Davisowi, Gary’emu-Paulowi
Prince’owi, Terry’emu White’owi, Dave’owi Moserowi, Mattowi Kloskowskiemu oraz
Eddiemu Tappowi, którzy dzielnie podnosili mnie na duchu. Każdy z nich na swój
wyjątkowy sposób przekonał mnie, że dam radę napisać (a potem uaktualnić) książ-
kę tego kalibru.
Wreszcie, na koniec pragnę wyrazić ogromną wdzięczność przyjaciołom i sąsia-
dom, którzy pomagali mi jak tylko mogli (ech, te koktajle!), kiedy potrzebowałam
tego najbardziej: Carol Morphew, Elsbeth Diehl, Leslie Raguso, Kathryn Kroll, Ruth
Lind, Leslie Fishlock, Melissie Olilla, Erice Gamet, Kirkowi Aplinowi, Lorene Romero,
a przede wszystkim Fran Snider, najwspanialszej mamie, jaką dziewczyna może so-
bie wymarzyć (jakże żałuję, że Tata nie może zobaczyć tej książki!). Dziękuję mojej
jedynej miłości, Jayowi Nelsonowi, którego szacunek i opiekuńcza natura sprawia-
ją, że każdego dnia pragnę być lepszym człowiekiem, oraz oczywiście naszej pięk-
nej kotce, Samancie, która o 17:15 każdego dnia, jak w zegarku, doprasza się, bym
wreszcie ruszyła się z mojego pięknego fotela Aeron i pobawiła się z nią laserowym
wskaźnikiem.
Niech twórcza moc będzie z Wami!
— Lesa Snider
NIEOFICJALNA CZOŁÓWKA20Wstęp
ratuluję zakupu jednego z najbardziej skomplikowanych programów, jakie
kiedykolwiek powstały. Na szczęście jest to zarazem jedna z najbardziej sa-Gtysfakcjonujących aplikacji. Żaden inny program dostępny na rynku nie może
się równać z Photoshopem w zakresie przetwarzania, upiększania i modyfkowania
zdjęć. Photoshop stał się tak popularny, że jego nazwa przeniknęła do potocznego
języka: „Wyluzuj, to się dorobi w Photoshopie!”. Trudno byłoby dziś znaleźć zdjęcie,
które trafa do druku bez obróbki w tym programie, a jeśli jakieś by się znalazło… to
pewnie przypadkiem.
Szkopuł w tym, że jest to program trudny do opanowania. Nie da się zostać photo-
shopowym guru w ciągu jednej nocy. Ale dzięki książce, którą trzymasz w ręku, na-
prawdę szybko poznasz go od strony praktycznej i opanujesz techniki, którymi bę-
dziesz się posługiwał na co dzień. Książka jest napisana przystępnym językiem, zro-
zumiałym dla każdego, więc nie musisz być ekspertem, aby skorzystać z podanych
w niej informacji. Z drugiej strony zaczerpniesz z niej wystarczająco obszerną wiedzę
teoretyczną (czasami jest niezbędna), by mieć pojęcie o tym, dlaczego pewne czyn-
ności wykonuje się tak, a nie inaczej.
UWAGA W tej książce jest opisana standardowa wersja Photoshopa CS6. Firma Adobe oferuje
rozszerzoną edycję tego programu pod nazwą Photoshop CS6 Extended, która kosztuje znacznie więcej
i jest wyposażona w dodatkowe funkcje, adresowane głównie do grafików 3D, a także do specjalistów
w dziedzinie architektury i nauk medycznych.
Co nowego w Photoshopie CS6?
Firma Adobe wyposażyła Photoshopa w wiele nowych, fascynujących funkcji i speł-
niła kilka życzeń użytkowników, które powtarzały się już od lat (takich jak na przy-
kład możliwość zmieniania trybów mieszania dla kilku warstw jednocześnie albo
tworzenia kreskowanych i kropkowanych obrysów). W praktyce jest to jedna z naj-
bardziej rozbudowanych aktualizacji Photoshopa od wielu lat. Oto przegląd nowości:
Modyfkacje przestrzeni roboczych. Niezależnie od tego, którą wersją
Photoshopa dotychczas się posługiwałeś, wersja CS6 z pewnością wyda Ci
się inna — a to dzięki nowemu, ciemnoszaremu motywowi kolorystycznemu.
Firma Adobe usunęła pasek aplikacji, który zabierał trochę cennego miejsca na
21
xCO NOWEGO
W PHOTOSHOPIE ekranie (funkcje tego paska przejął częściowo panel Tools (Narzędzia), a czę-
CS6 ściowo trafły one do różnych menu programu). Ustawienia warstw korekcyj-
nych, masek i obiektów 3D są teraz zgromadzone we wspólnym panelu o na-
zwie Properties (Właściwości), zaś cała przestrzeń robocza, włącznie z panelami
i oknami dialogowymi, została ujednolicona od strony językowej.
Nowa wersja programu jest wyposażona w mechanizm wizualizacji o nazwie
Mercury Graphics Engine, który jeszcze lepiej wykorzystuje możliwości kar-
ty grafki komputera. Dzięki temu podgląd działania poleceń takich jak Free
Transform (Przekształć swobodnie), Warp Transform (Wypaczenie), Puppet Warp
(Wypaczenie marionetkowe), Liquify (Skraplanie) czy Lighting Efects (Efekty
świetlne) może być wyświetlany na żywo. (Nawiasem mówiąc, fltr Lighting
Efects (Efekty świetlne) został znacząco przeprojektowany).
Kilka znanych narzędzi, takich jak Move (Przesunięcie) czy Crop (Kadrowanie)
— to drugie zostało całkowicie zmienione i obecnie umożliwia pracę bez in-
gerencji w strukturę obrazu, a także polecenie Free Transform (Przekształć swo-
bodnie) wyposażono w przydatne okienka informacyjne. Okienka te są wy-
świetlane obok kursora i zawierają dane dotyczące rozmiaru, kąta obrotu oraz
inne parametry wykonywanych przekształceń (zależnie od tego, co robisz).
Podobne okienko jest wyświetlane przy regulowaniu średnicy pędzla skrótem
Alt+przeciągnięcie (Ctrl+Option+przeciągnięcie w Mac OS) — zawiera ono in-
formacje o średnicy pędzla, jego twardości i przejrzystości.
Automatyczne zapisywanie, odtwarzanie i zapisywanie w tle. Awaria pro-
gramu kalibru Photoshopa może pociągnąć za sobą katastrofalne skutki:
w zależności od tego, kiedy ostatnio zapisywałeś projekt, możesz utracić na-
wet wiele godzin pracy. Z tego względu frma Adobe wyposażyła Photoshopa
CS6 w funkcję, która co kilka minut (ten odstęp można regulować) zapisuje
plik, a po restarcie programu w przypadku awarii automatycznie go otwiera.
Ponadto proces zapisywania odbywa się w tle (niezależnie od tego, czy chodzi
o ten automatyczny, czy zainicjowany poleceniem File/Save (Plik/Zapisz) przez
użytkownika), co oznacza, że nie trzeba czekać na zakończenie zapisywania
przed przystąpieniem do dalszej pracy.
64-bitowa wersja programu Bridge. Aby przyspieszyć przeglądanie plików
w programie Bridge (patrz rozdział 21.), frma Adobe opracowała jego 64-bitową
wersję. Niestety, użytkownicy systemu Mac OS muszą się pogodzić z tym, że wer-
sja CS6 działa wyłącznie w trybie 64-bitowym (Photoshop dla systemu Windows
jest dostępny i w 32-, i w 64-bitowej wersji — patrz ramka na stronie 25). Panel
Mini Bridge w CS6 jest ponadto wyposażony w nowy tryb przeglądania zdjęć
w postaci jednego, poziomego rzędu miniatur na dole ekranu.
Edycja wideo. Photoshop w wersji Extended już od jakiegoś czasu był wypo-
sażony w funkcje służące do edytowania wideo, ale dopiero w CS6 pojawiły się
one także w zwykłej, podstawowej wersji programu. W tej książce znajdziesz
osobny rozdział (jest to rozdział 20.) poświęcony importowaniu, przycinaniu
i dzieleniu wideoklipów, tworzeniu efektów za pomocą fltrów, warstw korek-
cyjnych i stylów warstw, a także eksportowaniu gotowych materiałów.
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK22
xxxCO NOWEGO
W PHOTOSHOPIE Narzędzia Patch (Łatka) z opcją Content-Aware (Uwzględnianie zawartości)
CS6i Content-Aware Move (Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości). W każ-
dej nowej wersji programu frma Adobe dodaje obsługę technologii Content-
Aware (Uwzględnianie zawartości) do kolejnych narzędzi. Tym razem w funkcję
tę zostało wyposażone narzędzie Patch (Łatka), co sprawia, że usuwanie obiek-
tów ze zdjęć jest o wiele prostsze niż dotychczas, a efekty tego zabiegu wyglą-
dają znacznie naturalniej. Po włączeniu opcji Content-Aware (Uwzględnianie za-
wartości) oraz Sample All Layers (Próbkuj wszystkie warstwy) w ustawieniach na-
rzędzia Patch (Łatka) możesz go używać także na nowych, pustych warstwach
dokumentu. W Photoshopie CS6 pojawiło się też nowe narzędzie Content-
Aware Move (Przesuwanie z uwzględnieniem zawartości), służące do przenosze-
nia obiektów w inne miejsce na zdjęciu oraz do rozbudowywania ich (podwyż-
szania, poszerzania itp.).
Nowe opcje wypełniania i obrysowywania dla warstw kształtu.
W Photoshopie CS6 po utworzeniu warstwy kształtu na pasku opcji pojawia
się pokaźna liczba nowych ustawień, które umożliwiają wypełnianie obiektów
i obrysowywanie ich (także liniami kreskowanymi i kropkowanymi) oraz wy-
równywanie ścieżek na wiele sposobów. Obsługa tych ustawień jest bardzo po-
dobna jak ich odpowiedników w programie Adobe Illustrator. To świetna wia-
domość, gdyż projektanci już od dawna nie mogli się doczekać ich wprowadze-
nia w Photoshopie!
Nowe fltry rozmywające. Nowe fltry Field Blur (Rozmycie pola), Iris Blur
(Rozmycie przesłony) oraz Tilt-Shift sprawiają, że tworzenie rozmytych teł
i zmniejszanie głębi ostrości jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Co wię-
cej, wszystkie wymienione fltry obsługuje się w specjalnej, nowej przestrzeni
roboczej, która jest wyposażona w duży podgląd fotografi z naniesionymi kon-
trolkami umożliwiającymi zmianę położenia rozmycia, jego zasięgu oraz inten-
sywności. We wszystkich wymienionych fltrach można skonfgurować wygląd
efektu bokeh, który (między innymi) dodaje blasku refeksom światła.
Filtr Adaptive Wide Angle (Adaptacyjny szeroki kąt). Ten nowy fltr umożliwia
sprawne i szybkie rozprawienie się ze zniekształceniami wynikającymi z użycia
obiektywów szerokokątnych albo szkieł typu rybie oko. Wystarczy narysować
linię wzdłuż zniekształconej krawędzi (na przykład zakrzywionej linii horyzon-
tu, która powinna być prosta), a Photoshop błyskawicznie ją wyprostuje, korzy-
stając z bazy proflów obiektywów fltra Lens Correction (Korekcja obiektywu),
zaimplementowanej jeszcze w Photoshopie CS5.
Udoskonalony moduł Camera Raw. Najnowsza wersja modułu Camera Raw
została poddana znaczącym usprawnieniom. Zmieniono kolejność suwaków,
a znane z poprzednich wersji programu suwaki Recovery (Odtwarzanie), Fill
Light (Światło wypełnienia) i Brightness (Jasność) zostały zastąpione nowymi:
Highlights (Światła), Shadows (Cienie), Whites (Białe) i Blacks (Czarne). Między in-
nymi dzięki tym zmianom Camera Raw lepiej radzi sobie z korekcją kolorystyki
zdjęć i pozwala jeszcze wyraźniej wyeksponować detale zakresu świateł i cieni.
(Do Camera Raw odnoszę się w tej książce wielokrotnie, ale lwią część informa-
cji na jego temat zawarłam w rozdziale 9.).
WSTĘP 23
xxxxxCO NOWEGO
W PHOTOSHOPIE Udoskonalenia narzędzi malarskich. Firma Adobe nieustannie pracuje nad
CS6 usprawnieniem mechanizmów odpowiadających za działanie narzędzi ma-
larskich. W Photoshopie CS6 pojawiły się dwa nowe rodzaje końcówek pędz-
li, które sprawiają, że malowanie przebiega jeszcze naturalniej niż dotychczas.
Miękkie końcówki ulegają zużyciu w miarę rysowania (podobnie jak kreda albo
ołówek), zaś końcówki typu aerograf rzeczywiście przypominają w działaniu
profesjonalny aerograf, a nie sprej z farbą, jak było dotychczas. W panelu Brush
(Pędzel) pojawiły się ponadto nowe ustawienia. Pierwsze umożliwia wprowa-
dzenie domieszek koloru do poszczególnych śladów pędzla w ramach jednego
pociągnięcia — mam tutaj na myśli opcję Apply Per Tip (Zastosuj oddzielnie do
każdej końcówki) w kategorii ustawień Color Dynamics (Dynamika koloru), a ko-
lejne pozwala na kształtowanie pociągnięcia poprzez pochylenie i obrócenie
pisaka tabletu — chodzi mi o opcję Brush Projection (Rzutowanie pędzla) w kate-
gorii Shape Dynamics (Dynamika kształtu). Z kolei w kategorii Texture (Tekstura)
pojawiły się dwa nowe suwaki: Brightness (Jasność) oraz Contrast (Kontrast).
I jeszcze jedno: nowy fltr Oil Paint (Farba olejna) umożliwia uzyskanie zaskaku-
jąco dobrej imitacji obrazu olejnego na podstawie zdjęcia. W dodatku nie trze-
ba przy tym niczego malować; wystarczy wyregulować kilka suwaków.
Filtrowanie warstw. Kolejnych usprawnień doczekała się obsługa warstw. Przy
użyciu przycisków znajdujących się w górnej części panelu Layers (Warstwy)
można ukrywać i wyświetlać warstwy na bazie różnych kryteriów. Kryteria
obejmują typ warstwy (obiekt inteligentny, warstwa tekstowa, warstwa kształ-
tu itp.), jej nazwę, efekty (style), właściwości (czy warstwa jest zablokowana, po-
łączona itp.) i oznaczenia kolorystyczne. Nareszcie można zmienić tryb miesza-
nia kilku warstw jednocześnie, powielić kilka zaznaczonych warstw naraz skró-
tem Ctrl+J ( +J w Mac OS) i sprawdzić wartości parametrów Opacity (Krycie)
i Fill (Wypełnienie) oraz tryb mieszania warstw, które zostały ukryte. Ponadto po
podświetleniu nazwy warstwy w celu jej zmiany za pomocą klawisza Tab mo-
żesz podświetlić nazwę kolejnej warstwy (naciśnięcie skrótu Shift+Tab powodu-
je podświetlanie warstw w odwrotnej kolejności).
Nowe style znakowe i akapitowe. Często używane ustawienia formatowa-
nia znaków i akapitów można zapisywać w postaci stylów znakowych i akapi-
towych za pośrednictwem nowych paneli: Character Styles (Style znakowe) oraz
Paragraph Styles (Style akapitowe). Program został ponadto wyposażony w nowe
menu Type (Tekst), które zawiera najpotrzebniejsze polecenia do pracy z tek-
stem, służące między innymi do konwertowania tekstu na kształt albo ścieżkę,
zmieniania wielkości podglądu znaków, rasteryzowania warstw tekstowych itp.
Photoshop CS6 oferuje też polecenie Paste Lorem Ipsum (Wklej tekst lorem ip-
sum), służący do automatycznego wypełniania ramek tekstem zastępczym.
Ponadto w Photoshopie CS6 zaszło mrowie mniejszych zmian, które w dużej mie-
rze wynikają z sugestii nieformalnej grupy o nazwie Just Do It (JDI), zrzeszającej użyt-
kowników programu. Dzięki niej na przykład przywrócono moduły Contact Sheet II
(Stykówka II) i PDF Presentation (Prezentacja PDF), usunięte jeszcze w Photoshopie CS4,
dodano możliwość tworzenia skryptów pozwalających na generowanie losowych de-
seni za pomocą polecenia Edit/Fill (Edycja/Wypełnij), umożliwiono zwiększenie średni-
cy pędzla do 5000 pikseli, a z listy Sample (Próbka) na pasku opcji narzędzia Eyedropper
(Kroplomierz) można pobrać kolor z bieżącej warstwy oraz warstw znajdujących się
pod spodem (nowością jest też możliwość zignorowania warstw korekcyjnych).
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK24
xxxaO TEJ KSIĄŻCE
SZCZYPTA WIEDZY
Co to znaczy, że program jest 64-bitowy?
W ciągu kilku ostatnich lat „64-bitowy” stało się jednym rować więcej niż 4 GB pamięci RAM, co przyspiesza działanie
z chętniej i częściej używanych określeń w kręgach, nazwij- programu. (Sposób alokacji pamięci operacyjnej można skon-
my to, komputerowych. Choć pojęcie to brzmi dość herme- fgurować w preferencjach Photoshopa, co zostało opisane na
tycznie, tak naprawdę nie ma w nim nic trudnego. Najprościej stronach 54-56).
rzecz ujmując, programy (czy też aplikacje, jak mówią niektó-
Podsumowując, jeśli pracujesz z bardzo dużymi plikami, to
rzy) 64-bitowe po prostu radzą sobie z większymi liczbami niż
powinieneś używać 64-bitowej wersji Photoshopa. Ponadto,
te 32-bitowe.
ponieważ większość pluginów frm innych niż Adobe (roz-
Co to oznacza w praktyce? Przy użyciu programów 32-bito- dział 19.) oraz fltrów (rozdział 15.) została zaktualizowana do
wych można otwierać i edytować pliki o objętości nieprze- wersji 64-bitowej, powodów do użytkowania wersji 32-bito-
kraczającej 4 GB — to i tak bardzo dużo. Programy 64-bito- wej jest coraz mniej. Dla Mac OS Photoshop CS6 jest dostęp-
we umożliwiają otwieranie i edytowanie plików wielokrotnie ny tylko w wersji 64-bitowej, zaś Photoshop CS6 dla systemu
większych, jeśli tylko system operacyjny także jest 64-bitowy. Windows instaluje się w dwóch wersjach w osobnych folde-
(Mam tutaj na myśli między innymi 64-bitowe wersje syste- rach — do jednego trafa wersja 32-bitowa ( Program Files
mu Vista i nowszych systemów frmy Microsoft oraz Mac OS X [x86]\Adobe\Photoshop CS6), zaś do drugiego — 64-bitowa
10.5 Leopard). Programy 64-bitowe potrafą ponadto wyko- (Program Files\Adobe\Photoshop CS6). Wystarczy uruchomić
rzystać większą ilość pamięci niż ich 32-bitowe odpowiedniki, odpowiednią wersję.
co w przypadku bardzo dużych plików jest niezwykle istotne.
Jak zawsze dokumenty Photoshopa można bez przeszkód wy-
Na przykład 64-bitowa wersja Photoshopa potraf zagospoda-
mieniać między systemami operacyjnymi.
Kolejne nowinki obejmują automatyczny wybór metody ponownego próbkowania
(interpolacji) przy używaniu polecenia Free Transform (Przekształć swobodnie), narzę-
dzia Crop (Kadrowanie) i okna dialogowego Image Size (Rozmiar obrazu); naciśnięcie
klawisza Shift podczas uruchamiania programu powoduje wyłączenie dodatkowych
rozszerzeń (pluginów), przycisk Auto (Automatyczne) w ustawieniach warstw korek-
cyjnych Levels (Poziomy) oraz Curves (Krzywe) bazuje na nowych, usprawnionych algo-
rytmach działania, polecenie Color Range (Zakres koloru) zostało wyposażone w możli-
wość automatycznego zaznaczania skóry i wiele, wiele innych…
O tej książce
Dostępny online system pomocy dla programów frmy Adobe zawiera ogromną
ilość informacji, ale pomimo wszelkich starań jego autorów jest on adresowany ra-
czej do zaawansowanych użytkowników Photoshopa i zakłada znajomość programu
na poziomie, który być może jest dla Ciebie jeszcze nieosiągalny. Wyjaśnienia w sys-
temie pomocy są bardzo zwięzłe, wręcz lakoniczne, co utrudnia zrozumienie rzeczy-
wistych możliwości narzędzia albo techniki, z którymi chciałbyś się zapoznać.
Właśnie w takich przypadkach w sukurs przychodzi ta książka. Jej celem jest uspraw-
nienie nauki Photoshopa CS6 do tego stopnia, by stała się przyjemnością. Wszędzie,
gdzie to było możliwe, unikałam technicznego żargonu i starałam się podpowie-
dzieć, kiedy i dlaczego należy używać pewnych funkcji programu (a kiedy ich unikać).
Przystępny, konwersacyjny charakter książki sprawia, że równie dobrze mogą z niej
skorzystać początkujący, jak i „starzy wyjadacze”.
WSTĘP 25Niektóre ćwiczenia opisane w tej książce możesz wykonać na podstawie tych samych
O TEJ KSIĄŻCE przykładowych zdjęć i materiałów, które możesz pobrać z serwera FTP wydawnictwa
Helion pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pcs6np.zip. W wielu miejscach książ-
ki zamieszczone są ramki z pomocniczymi informacjami. Te zatytułowane „Szczypta
wiedzy” są adresowane głównie do początkujących i wyjaśniają koncepcje, które do-
świadczonym użytkownikom Photoshopa są zapewne doskonale znane. Ramki zaty-
tułowane „Klinika zaawansowanego użytkownika” zawierają nieco bardziej skompli-
kowane informacje — przeznaczone dla tych najbardziej ambitnych.
UWAGA Obsługa Photoshopa CS6 w systemach Windows i Mac OS niemal niczym się nie różni, ale
gwoli konsekwencji — wszystkie zrzuty ekranu zamieszczone w książce zostały zrobione w systemie
Mac OS. Różnią się natomiast skróty klawiaturowe używane w obydwu systemach, więc w książce
zawarłam obydwie ich wersje: najpierw te dla Windowsa, a po nich, w nawiasie, odpowiednik dla
Mac OS. Drobne różnice dzielą też położenie pewnych ważnych folderów programu — w takich
przypadkach podawałam je dla obydwu systemów osobno.
Struktura książki
Ten obszerny tom składa się z pięciu części podzielonych tematycznie zgodnie z róż-
nymi czynnościami, które będziesz wykonywał w Photoshopie CS6.
Część pierwsza: podstawy. W tej części zdobędziesz najważniejsze umiejęt-
ności i wiedzę, które pozwolą Ci przyswoić informacje z dalszej części książki.
W rozdziale 1. postawisz pierwsze kroki w programie, dowiesz się, jak pracować
z panelami i jak zaprojektować własną przestrzeń roboczą. Poznasz też sposo-
by na anulowanie wykonanych czynności — w trakcie nauki to niezwykle cen-
na umiejętność. W rozdziale 2. dowiesz się, w jaki sposób otwierać i sprawnie
przeglądać cyfrowe dokumenty i jak właściwie przygotowywać nowe projekty
do tworzenia przyszłych arcydzieł.
W rozdziale 3. poznasz najpotężniejszą spośród wszystkich funkcji Photoshopa:
warstwy. Zapoznasz się z różnymi rodzajami warstw i dowiesz się, jak nimi za-
rządzać. Przeczytasz o maskach i tworzeniu ciekawych efektów specjalnych
przy użyciu stylów warstw. W rozdziale 4. dowiesz się, jak wyodrębnić wybrany
fragment zdjęcia przeznaczony do dalszej obróbki. Rozdział 5. to skok na głę-
boką wodę — zapoznasz się w nim z podstawami teorii barw oraz kanałami ob-
razu (czyli strukturami, w których Photoshop przechowuje informacje o kolo-
rach). Dowiesz się też, w jaki sposób tworzyć zaznaczenia na podstawie kana-
łów, a przy okazji poznasz garść wskazówek dotyczących ich edytowania.
UWAGA Przyjęłam zasadę, że „zaznaczanie” (i „zaznaczenie”) dotyczy przede wszystkim
wyodrębnionych fragmentów obrazu oraz procesu ich wyodrębniania. W pozostałych przypadkach
używam określeń takich jak „włączanie”, „uaktywnianie” albo „podświetlanie”, np. „uaktywnij warstwę”
albo „włącz narzędzie Crop (Kadrowanie)”.
Część druga: edytowanie zdjęć. Rozdział 6. zaczyna się od wyjaśnienia róż-
nych metod kadrowania obrazu w Photoshopie oraz w Camera Raw. W dalszej
części tego rozdziału znajdziesz przekrojowe wyjaśnienia dotyczące rozdziel-
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK26
xxczości, które powinny rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące tego atrybutu
O TEJ KSIĄŻCEobrazu i ułatwić Ci skalowanie zdjęć bez utraty jakości. W rozdziale 7. dowiesz
się, jak łączyć zdjęcia na różne sposoby — od bardzo prostych do skomplikowa-
nych. Rozdział 8. jest poświęcony usuwaniu, zmienianiu i dodawaniu kolorów.
Poznasz w nim garść przydatnych technik służących do tworzenia wyśmieni-
tych czarno-białych zdjęć na bazie kolorowych fotografi, dowiesz się, jak two-
rzyć fantastyczne bichromie, efekty polegające na częściowym usuwaniu barw
i nie tylko. Przekonasz się też, że w Photoshopie da się zmienić kolor dowolne-
go obiektu.
Rozdział 9. jest poświęcony korekcji kolorów: najpierw za pomocą funkcji au-
tomatycznych, potem niezwykle intuicyjnych w obsłudze ustawień Camera
Raw, a wreszcie nieco bardziej wyrafnowanych narzędzi, takich jak Levels
(Poziomy) czy Curves (Krzywe). Rozdział 10. dotyczy retuszowania zdjęć i jest
po brzegi wypełniony technikami wyszczuplania sylwetek i upiększania portre-
tów. Znajdziesz w nim też opis pewnej metody zastosowania narzędzi Dodge
(Rozjaśnianie) oraz Burn (Ściemnij), która nie powoduje ingerencji w strukturę
zdjęcia. W tym samym rozdziale zapoznasz się z metodami usuwania obiektów
lub przenoszenia ich z miejsca na miejsce przy użyciu różnych narzędzi korzy-
stających z mechanizmu Content-Aware (Uwzględnianie zawartości). Dowiesz
się też, jak użyć polecenia Puppet Warp (Wypaczenie marionetkowe) do zmia-
ny ustawienia rąk i nóg sfotografowanej postaci. Rozdział 11. jest pełen opisów
technik wyostrzania obrazu, dzięki którym zdjęcia nabierają wyjątkowej wyra-
zistości.
Część trzecia: artystyczna dusza Photoshopa. Ta część książki jest poświęco-
na twórczemu wykorzystaniu programu. W rozdziale 12. wyjaśniłam tajniki roz-
maitych sposobów wybierania kolorów i przedstawiłam proces tworzenia od-
ręcznego malunku od zera. Rozdział 13. to opis wszechstronnego narzędzia Pen
(Pióro), które może służyć do tworzenia złożonych ilustracji i zaznaczeń. W tym
samym rozdziale znajdziesz też omówienie narzędzi kształtu. Rozdział 14. wpro-
wadzi Cię w arkana typografi, tworzenia i formatowania tekstu w Photoshopie.
Dowiesz się, jak obrysowywać napisy, jak nakładać na nie teksturę i jak umiesz-
czać tekst na ścieżkach oraz w ich wnętrzu (i nie tylko!). W rozdziale 15. zajrzysz
za kulisy wspaniałego świata fltrów. Po zapoznaniu się z nim będziesz znał co
najmniej jedno praktyczne zastosowanie najciekawszych poleceń z każdej ka-
tegorii fltrów Photoshopa.
Część czwarta: drukowanie i internet. W rozdziale 16. zapoznasz się z tajnika-
mi drukowania zdjęć, ale zanim to zrobisz, dowiesz się, dlaczego tak trudno jest
upodobnić kolorystykę odbitki do obrazu oglądanego na ekranie. Poznasz też
różne tryby kolorów i sposoby przygotowywania materiałów do drukowania,
w zależności od tego, czy zamierzasz zrobić to sam na domowej drukarce atra-
mentowej, czy planujesz zlecić druk na profesjonalnej maszynie drukarskiej.
Rozdział 17. jest poświęcony przygotowywaniu materiałów do publikowania
w internecie. Znajdziesz w nim omówienie różnych formatów plików używa-
nych w internecie, dowiesz się, w jaki sposób zabezpieczyć publikowane ma-
teriały i jak za pomocą programu Bridge tworzyć internetowe galerie zdjęć. Na
koniec rozdziału poznasz możliwości narzędzia Slice (Cięcie na plasterki) przy
projektowaniu stron WWW i zapoznasz się ze szczegółową instrukcją tworze-
nia animowanych obrazków GIF.
WSTĘP 27
xxCzęść piąta: potęga Photoshopa. Ta część jest poświęcona usprawnianiu
O TEJ KSIĄŻCE i optymalizowaniu pracy. Zaczyna się od rozdziału na temat zastosowania ope-
racji (rozdział 18.), które ułatwiają wykonywanie rutynowych czynności. W roz-
dziale 19. znajdziesz informacje o instalowaniu i usuwaniu pluginów (niewiel-
kich programów rozszerzających możliwości Photoshopa) oraz przegląd naj-
ciekawszych tego typu rozszerzeń dostępnych obecnie na rynku. W rozdzia-
le 20. przeczytasz o montażu materiałów wideo w Photoshopie, zaś rozdział
21. jest poświęcony obsłudze programu Adobe Bridge oraz panelu Mini Bridge.
Dla fotografów
Jeżeli cyfrowa edycja obrazu stanowi dla Ciebie novum bądź też jeśli jesteś przyzwy-
czajony do tradycyjnej fotografi i dopiero niedawno postanowiłeś postawić pierw-
sze kroki w świecie fotografi cyfrowej, to będziesz pod wrażeniem tego, co możesz
osiągnąć dzięki Photoshopowi. Z drugiej strony wykorzystanie możliwości tego pro-
gramu będzie wymagało niemało nauki. Dzięki podzieleniu Photoshopa na mniej-
sze, bardziej strawne kawałki, które są ważne z Twojego punktu widzenia, będziesz
mógł opanować go o wiele szybciej. (Jeśli potrzebujesz tylko jednej czwartej wszyst-
kich funkcji programu, to ujarzmianie całego kombajnu, jakim jest Photoshop, nie
ma większego sensu).
Najważniejsze to być cierpliwym i się nie irytować. Z upływem czasu będziesz na-
bierał wprawy i z pewnością opanujesz te aspekty obsługi Photoshopa, które są Ci
niezbędne do pracy. A dzięki tej książce uda Ci się to o wiele łatwiej i szybciej, niż
Ci się wydaje. Potem, w miarę zyskiwania doświadczenia, możesz powoli zapozna-
wać się z innymi aspektami obsługi programu, aby poszerzyć zdobyte umiejętności.
Proponuję następujący proces poznawania programu, który ułatwi Ci opanowanie
jego najważniejszych aspektów:
1. Zapoznaj się z rozdziałami 1. i 2. (a przynajmniej je przekartkuj).
Z tych dwóch rozdziałów dowiesz się, gdzie należy szukać poszczególnych narzę-
dzi i ustawień Photoshopa i poznasz strukturę programu. Po jego przeczytaniu
będziesz potrafł otwierać, przeglądać i zapisywać dokumenty — a to podstawa.
2. Jeśli nie skopiowałeś jeszcze zdjęć na dysk twardy komputera, przeczytaj
rozdział 21., poświęcony programowi Adobe Bridge.
Bridge to bardzo rozbudowany, wszechstronny program do zarządzania cyfro-
wymi zbiorami i przeglądania ich, który umożliwia wygodne kopiowanie zdjęć
do komputera. Zatroszczy się o zaimportowanie plików, zmianę ich nazw, a na-
wet o utworzenie kopii zapasowych Twoich cennych fotografi.
3. Jeśli fotografujesz w formacie RAW (strona 82) i chciałbyś szybko skorygo-
wać kolorystykę zdjęć, przejdź do sekcji poświęconej edytowaniu fotogra-
fi w Camera Raw w rozdziale 9. ( strona 408).
Cała sekcja tego rozdziału została poświęcona praktycznym technikom edyto-
wania zdjęć w module Camera Raw i może służyć jako kompendium informa-
cji na ten temat — z odsyłaczami do innych funkcji tego modułu, które zostały
opisane w innych częściach tej książki.
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK28
x4. Jeśli nie fotografujesz w trybie RAW i chciałbyś zmienić rozmiar zdjęć
O TEJ KSIĄŻCEprzed przystąpieniem do ich edytowania, zapoznaj się z rozdziałem 6.
W tym rozdziale znajdziesz informacje o rozdzielczości oraz skalowaniu foto-
grafi bez szkody dla ich jakości.
5. Następnie zapoznaj się z rozdziałami: 8., 9. oraz 10., aby przeczytać o two-
rzeniu efektów kolorystycznych, korekcji barw oraz retuszu fotografi por-
tretowych.
6. Po przygotowaniu zdjęć do wyostrzania zapoznaj się z rozdziałem 11.
7. Wreszcie, gdy będziesz gotowy do drukowania odbitek, przeczytaj frag-
ment rozdziału 16., poświęcony użytkownikom drukarek atramentowych
(począwszy od strony 744).
Ten rozdział krok po kroku poprowadzi Cię przez proces drukowania zdjęć.
Znajdziesz w nim między innymi informacje o tym, jak drukować zdjęcia bez
obramowań.
Na początek powinno Ci to wystarczyć. Gdy będziesz gotowy, by zgłębić inne tajniki
Photoshopa, możesz zacząć od rozdziału 3., w którym opisane są warstwy, a potem
kontynuować czytanie rozdział po rozdziale, na ile pozwoli Ci czas.
Podstawy podstaw
Zakładam, że znasz podstawy obsługi komputera, jesteś mistrzem w wykonywaniu
pojedynczych i podwójnych kliknięć, no i — rzecz jasna — radzisz sobie z obsługą
rozmaitych menu. Ale jeśli nie… to proponuję krótkie przypomnienie:
Kliknięcie oznacza umiejscowienie kursora myszy ponad określonym obiektem
i jednokrotne naciśnięcie lewego przycisku myszy (lub trackpada). Kliknięcie pra-
wym przyciskiem oznacza naciśnięcie prawego przycisku myszy. Na ogół powodu-
je to wyświetlenie listy funkcji powiązanych ze wskazanym obiektem, zwanej kon-
tekstowym menu. (Jeśli używasz komputera Mac wyposażonego w jednoprzycisko-
wą mysz, w celu uzyskania takiego efektu powinieneś przytrzymać klawisz Control
podczas klikania). Dwukrotne kliknięcie oznacza naciśnięcie lewego przycisku myszy
dwa razy pod rząd w bardzo niewielkim odstępie czasu bez przesuwania kursora.
Przeciągnięcie oznacza kliknięcie obiektu i przesunięcie kursora bez zwalniania lewe-
go przycisku myszy. Jeśli chodzi o kontrolki, to większość przycisków i opcji jest dość
intuicyjna w obsłudze; jedyna rzadziej spotykana kontrolka to zestaw przycisków wy-
boru — są to okrągłe pola, uporządkowane w postaci listy, które wzajemnie się wy-
kluczają: zaznaczenie jednego wyłącza wszystkie pozostałe. Jeśli tego typu pojęcia
są Ci świetnie znane, to możesz z powodzeniem przystąpić do czytania tej książki.
Po drodze napotkasz mnóstwo skrótów klawiaturowych, które stanowią ogromne
ułatwienie w obsłudze programu. Informacja w postaci: „Naciśnij Ctrl+S ( +S w Mac
OS), aby zapisać plik” oznacza, że powinieneś nacisnąć klawisz Ctrl ( ), przytrzymać
go i nacisnąć klawisz S. Innymi słowy, pierwszy powinien być cały czas wciśnięty, kie-
dy naciskasz drugi. (W tej książce skrót dla systemu Windows jest podany jako pierw-
szy, a po nim, w nawiasie, następuje skrót dla Mac OS). Są skróty klawiaturowe tak
skomplikowane, że do ich naciśnięcia potrzeba kilku palców, obydwu rąk, a i łokieć
by się przydał…
WSTĘP 29
aaO/ukośnikach/między/poleceniami
O TEJ KSIĄŻCE
W książce Photoshop CS6/CS6 PL. Nieofcjalny podręcznik (tak jak w innych książ-
kach z tej serii) niejednokrotnie napotkasz zapis w rodzaju: „Wydaj polecenie Filter/
Blur/Tilt-Shift (Filtr/Rozmycie/Tilt-Shift)”. Jest to skrócony sposób zapisu ścieżek do-
stępu do plików, folderów i poleceń z menu, który nie wymaga od Ciebie czyta-
nia długich, nużących opisów. Wszystko po to, by uniknąć zapisywania podanego
przed chwilą przykładu w postaci „Odszukaj menu Filter (Filtr) w górnej części okna
Photoshopa. Kliknij je, a potem znajdź kategorię fltrów o nazwie Blur (Rozmycie) na
długiej liście, która się wówczas pojawi. Wskaż kursorem myszy nazwę tej kategorii,
a potem kliknij polecenie Tilt-Shift” (patrz rysunek W.1).
RYSUNEK W.1.
Ścieżka dostępu Filter/Blur/Tilt-Shift (Filtr/Rozmycie/Tilt-
Shift) prowadzi do polecenia pokazanego na tym rysunku
Przykładowe pliki
Na serwerze FTP wydawnictwa Helion znajdziesz przykładowe pliki do wielu ćwi-
czeń opisanych w tej książce, które ułatwią Ci wykonanie poszczególnych przykła-
dów, w przypadku gdybyś nie dysponował odpowiednimi zdjęciami. Materiały te
możesz pobrać pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/pcs6np.zip.
Na koniec jeszcze kilka słów o przykładowych plikach. Aby ułatwić ich pobranie użyt-
kownikom wolnych, modemowych łączy, obrazy zostały dość mocno zmniejszone.
To oznacza, że opracowanych na ich podstawie projektów raczej nie da się wydruko-
wać (miałyby rozmiar pudełka zapałek). W praktyce nie ma to jednak większego zna-
czenia, gdyż zostały one pomyślane tylko jako pomoc do realizacji ćwiczeń i są prze-
znaczone do oglądania na ekranie. Każde ćwiczenie, dla którego dostępne są dodat-
kowe materiały, jest opatrzone stosowną informacją.
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK30ROZDZIAŁ
1
Photoshop CS6.
Wycieczka
z przewodnikiem
hotoshop CS6 jest pełen fascynujących funkcji, które ułatwią Ci tworze-
nie cyfrowych arcydzieł i edytowanie ich. Jeśli to Twoje pierwsze spotka-Pnie z Photoshopem, to wszystkie te funkcje będą dla Ciebie nowością, ale
w nowej wersji programu nawet na starego wygę w przetwarzaniu pikseli czeka kil-
ka niespodzianek. Niezależnie od tego, której wersji programu używałeś wcześniej,
w Photoshopie CS6 spotkasz się z poważnymi zmianami w wyglądzie środowiska
pracy, polegającymi między innymi na całkowitej zmianie kolorystyki interfejsu.
Choć zmiany te mają na celu ułatwienie pracy z Photoshopem, to z pewnością trze-
ba się do nich najpierw przyzwyczaić.
Ten rozdział stanowi solidny fundament, na bazie którego będziesz stopniowo roz-
budowywał swoje umiejętności. Dowiesz się z niego, w jaki sposób obsługiwać ram-
kę aplikacji i jak radzić sobie z oknami dokumentów oraz panelami. Po rozmiesz-
czeniu ich w sposób, który będzie dla Ciebie najwygodniejszy, przeczytasz o tym,
jak zapisać niestandardowy układ interfejsu w postaci nowej przestrzeni roboczej.
Początkujący będą mieli ponadto okazję zapoznać się z poleceniem Undo (Cofnij)
oraz ze stanami historii umożliwiającymi anulowanie popełnionych błędów i cof-
nięcie niemal każdej nieudanej operacji. Wreszcie, dowiesz się, w jaki sposób kon-
fgurować zachowanie Photoshopa za pośrednictwem preferencji oraz wbudowa-
nych ustawień narzędzi (zwanych ustawieniami predefniowanymi ), które umożliwia-
ją jeszcze lepsze dostosowanie aplikacji do własnych potrzeb. No to… do dzieła!
Spotkanie z ramką aplikacji
Po pierwszym uruchomieniu Photoshopa CS6 powita Cię ramka aplikacji, pokazana
na rysunku 1.1. Ramka obejmuje wszystkie elementy interfejsu Photoshopa i jest po
prostu oknem, które można skalować oraz przemieszczać. Pomocnicze dokumen-
ty, panele i cały interfejs można przeciągnąć za jednym razem na jedną stronę ekra-
nu (albo — jeszcze lepiej — na inny monitor), aby ułatwić sobie pracę. W przypadku
otwarcia kilku dokumentów, każdy z nich jest wyświetlany w osobnej zakładce, któ-
re można przeciągać, aby ustawić je w żądanej kolejności.
31SPOTKANIE
Z RAMKĄ Zaletą ramki aplikacji jest powiązanie wszystkich elementów interfejsu Photoshopa
APLIKACJI w sposób umożliwiający ich jednoczesne przenoszenie (jeśli tylko panele programu
są zadokowane). W trakcie skalowania ramki panele są automatycznie dopasowywa-
ne do jej nowych rozmiarów
1BT LO b RYSUNEK 1.1.
1BT LP JE U?X W Photoshopie możesz
otworzyć kilka obrazów
jednocześnie. Aby wybrać
do edycji jeden z nich, po
prostu kliknij jego zakładkę.
Narzędzia oraz najczęściej
używane funkcje są
rozmieszczone w panelach
po lewej i prawej stronie
ramki aplikacji. Szczegółowe
omówienie paneli rozpoczyna
się na stronie 37. (Zajrzyj na
stronę 42, aby się dowiedzieć,
w jaki sposób zmienić
układ paska narzędzi na
dwukolumnowy; taki jak na
przykładowym rysunku).
XJbL FOJF %PE OP [F DJUHOJK CZ
QBOFMF EPLVNFOUV
Ramkę aplikacji można kochać albo jej nienawidzić. Jeśli używasz systemu Windows,
to przywykłeś do programów wyglądających i zachowujących się w taki sposób. Jeśli
jednak jesteś właścicielem Maca i zaktualizowałeś Photoshopa z jednej ze starszych
wersji (na przykład CS3), to taki interfejs może Ci się wydać nieco dziwny. Jeśli ram-
ka aplikacji nie przypadnie Ci do gustu, to możesz ją wyłączyć poleceniem Window/
Application Frame (Okno/Ramka aplikacji). Photoshop przełączy się wówczas na tra-
dycyjny dla systemu Mac OS układ z pływającymi oknami, znany ze starszej wersji
programu. (Posiadacze pecetów są zdani na ramkę aplikacji).
UWAGA Firma Adobe usunęła pasek aplikacji, aby uprościć interfejs Photoshopa CS6. Pasek
ten, wprowadzony w wersji CS4, udostępniał dodatkowe funkcje, takie jak linie pomocnicze, siatki
i miarki, a także kilka menu. Wszystkie te funkcje są teraz dostępne z poziomu paska narzędzi oraz
menu Window (Okno). Zapoznasz się z nimi na kilku następnych stronach.
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK32
L0?1UF[ELMTF1PSS1ENLPOONBbJB[LDXJ[BFQQSK[;FLTBLLBPMVPFBXBBWSFBFSPOTKANIE
Z RAMKĄ Niezastąpiony pasek opcji
APLIKACJI
Nad oknem dokumentu pyszni się pasek opcji (rysunek 1.2, na górze), który umożli-
wia skonfgurowanie działania niemal wszystkich narzędzi znajdujących się na pasku
narzędzi Photoshopa. Pasek ten automatycznie dostosowuje swoją zawartość do ak-
tualnie używanego narzędzia. Szkopuł w tym, że nazwy opcji i ustawień zgromadzo-
nych na pasku opcji brzmią na tyle tajemniczo, że trudno jest rozszyfrować ich moż-
liwości. Na szczęście po wskazaniu dowolnej opcji albo parametru kursorem myszy
obok niego pojawia się niewielkie, żółte okienko, zwane okienkiem podpowiedzi (nie
trzeba niczego klikać, aby je zobaczyć — po prostu ustaw kursor myszy w odpowied-
nim miejscu i poczekaj sekundę lub dwie).
RYSUNEK 1.2.
U góry: Pasek opcji stanowi
centrum dowodzenia dla
używanego w danej chwili
narzędzia. Nie musi się on jednak
znajdować na samej górze
ekranu: możesz go odłączyć od
krawędzi okna przez przeciągnięcie
kropkowanej linii, oznaczonej
na rysunku.
Pośrodku: Po odłączeniu paska opcji
można przeciągnąć go w dowolne
miejsce za pomocą szarej belki po
jego lewej stronie.
Na dole: Aby ponownie zadokować
pasek opcji, przeciągnij go na samą
górę ekranu. Po wyświetleniu się
cienkiej, niebieskiej linii, podobnej
do pokazanej na rysunku, zwolnij
przycisk myszy. (Jeśli masz ochotę
na odrobinę ekstrawagancji,
możesz zadokować pasek przy
dolnej krawędzi ekranu!)
WSKAZÓWKA Jeśli okienka podpowiedzi doprowadzają Cię do szału, możesz je wyłączyć.
Wybierz polecenie Preferences/Interface (Preferencje/Interfejs) z menu Edit (Edycja) lub z menu Photoshop
w Mac OS, a następnie wyłącz opcję Show Tool Tips (Pokaż podpowiedzi narzędzi).
ROZDZIAŁ 1. PHOTOSHOP CS6. WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM 33SPOTKANIE
Z RAMKĄ Po zainstalowaniu Photoshopa pasek opcji znajduje się na samej górze ekranu, lecz
APLIKACJI nie musi tam zostać na zawsze. Jeśli wolałbyś przesunąć go gdzieś indziej, kliknij
jego lewą krawędź i przeciągnij w dowolne miejsce, jak na rysunku 1.2, pośrodku.
Jeśli później postanowisz przenieść go z powrotem na miejsce (w żargonie użytkow-
ników Photoshopa nazywa się to dokowaniem), ponownie przeciągnij go do górnej
części ekranu (jak na rysunku 1.2, na dole).
SZCZYPTA WIEDZY
Ukryć czy zamknąć?
działanie skrótów klawiaturowych według wskazówek poda-Jeśli chciałbyś popracować na pulpicie albo w innym progra-
nych na stronie 59).mie, nie musisz zamykać Photoshopa; wystarczy go ukryć.
W ten sposób zaoszczędzisz czas potrzebny na ponowne uru-
W systemie Windows program można ukryć (zminimalizować)
chomienie programu.
poprzez kliknięcie przycisku z kreską w prawym górnym rogu
W systemie Mac OS należy w tym celu nacisnąć +Control+H okna Photoshopa. Windows zmniejszy wówczas okno do po-
lub kliknąć żółtą kropkę w lewym górnym rogu ramki aplika- staci niewielkiej ikony lub belki na pasku zadań. Aby je po-
cji. Interfejs Photoshopa zniknie, lecz on sam będzie pracował nownie wyświetlić, kliknij tę ikonę.
w tle. Aby ponownie wyświetlić go na pierwszym planie, klik-
Jeśli Twój komputer jest wyposażony w przynajmniej 8 GB pa-
nij jego pomniejszoną ikonę w doku systemowym. Możesz też
mięci RAM, to minimalizowanie Photoshopa nie powinno mieć
chwilowo ukryć okno Photoshopa za pomocą skrótu +H.
żadnych skutków ubocznych za wyjątkiem zatłoczonego paska
Gdy zrobisz to po raz pierwszy, na ekranie pojawi się komu-
zadań (PC) albo doku (Mac). Jeśli Twój komputer ma mniejszą
nikat z pytaniem, czy chciałbyś na stałe przypisać ten skrót do
ilość pamięci, a wentylator procesora daje z siebie wszystko, le-
ukrywania Photoshopa zamiast do ukrywania i ponownego
piej wydaj polecenie File/Quit (Plik/Zakończ), aby dać maszynie
wyświetlania podświetleń tekstu, linii pomocniczych itp. (Aby
odetchnąć.
anulować tę zmianę, możesz samodzielnie skonfgurować
WSKAZÓWKA Jeśli narzędzie zachowuje się w nieprzewidziany sposób, to zapewne dzieje się tak
ze względu na jakieś ustawienie na pasku opcji, które zmieniłeś, po czym zapomniałeś przywrócić je
do pierwotnego stanu. Ustawienia na pasku są trwałe — gdy je zmodyfikujesz, pozostają w wybranym
stanie aż do chwili, gdy zmienisz je ponownie.
UWAGA W Photoshopie CS6 pasek opcji zawiera też menu przestrzeni roboczych, które umożliwia
zmianę konfiguracji środowiska programu. Więcej o przestrzeniach roboczych przeczytasz na stronie 41.
Zmiana trybów ekranowych
Dla wygody Photoshop oferuje trzy różne tryby ekranowe służące do zmiany sposo-
bu wyświetlania dokumentu. W pewnych sytuacjach niektóre tryby mogą się spraw-
dzać lepiej niż inne — wszystko zależy od rodzaju wykonywanej pracy. Możesz na
przykład wyświetlić edytowane zdjęcie tak, by zajmowało cały ekran (z paskami
menu oraz opcji albo bez nich), ukryć panele Photoshopa i tak dalej (rysunek 1.3).
Aby wypróbować poszczególne tryby, najpierw otwórz dowolne zdjęcie: wydaj po-
lecenie File/Open (Plik/Otwórz), odszukaj folder ze zdjęciami, zaznacz dowolne i klik-
nij przycisk Open (Otwórz).
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK34
aaSPOTKANIE
Z RAMKĄ
WSKAZÓWKA Aby choć trochę powiększyć cenny obszar roboczy, możesz ukryć pasek opcji oraz APLIKACJI
panele Photoshopa za pomocą klawisza Tab (naciśnięcie Shift+Tab powoduje ukrycie wszystkich paneli
z wyjątkiem paska narzędzi). Ta sztuczka oddaje nieocenione usługi, zwłaszcza przy edytowaniu zdjęcia
na małym monitorze, gdyż pozwala błyskawicznie pozbyć się wszelkich rozpraszających uwagę detali.
Aby ponownie wyświetlić panele, raz jeszcze naciśnij klawisz Tab albo ustaw kursor myszy w miejscu,
w którym powinny się one znajdować. Gdy cofniesz kursor, panele ponownie znikną. (Jeśli ustawisz
kursor za daleko od krawędzi ekranu, nic się nie stanie).
RYSUNEK 1.3.
Photoshop ma wiele twarzy:
tryb Standard (Standardowy)
z ramką aplikacji (u góry),
tryb Full Screen with Menu Bar
(Pełnoekranowy z paskiem
menu) — na dole, po
lewej, oraz tryb Full Screen
(Pełnoekranowy) — na dole,
po prawej. Obrazy można
edytować w dowolnym z tych
trybów, choć niektóre oferują
nieco więcej przestrzeni
ekranowej. W każdej chwili
możesz też ukryć i ponownie
wyświetlić pasek opcji oraz
panele za pomocą klawisza Tab.
Menu Screen Modes (Zmień
tryb ekranu) znajdowało
się na pasku aplikacji, ale
w Photoshopie CS6 zostało
przeniesione na sam dół
paska narzędzi. (Na stronie
43 dowiesz się, jak zmienić
układ paska narzędzi na
dwukolumnowy; taki jak
na rysunku)
Przełączanie między trybami jest bardzo proste — wystarczy naciskać klawisz F; chy-
ba że akurat kadrujesz zdjęcie albo używasz narzędzia Type (Tekst) — wówczas wstu-
kasz mnóstwo liter „f”! Zamiast skrótu klawiaturowego możesz użyć menu Screen
Modes (Zmień tryb ekranu), znajdującego się w dolnej części paska narzędzi (i ozna-
czonego na rysunku 1.3, u góry). Do wyboru są następujące tryby:
Standard (Standardowy) — ten tryb jest używany przy pierwszym urucho-
mieniu Photoshopa. Widoczne w nim są menu, ramka aplikacji, pasek opcji, pa-
nele oraz okna dokumentów. Przydaje się on wówczas, gdy ramka aplikacji jest
aktywna, a Ty chcesz mieć do dyspozycji wszystkie możliwości Photoshopa,
włącznie z oknami, panelami itp. (za wyjątkiem niezadokowanych paneli lub
swobodnych, „pływających” okien).
ROZDZIAŁ 1. PHOTOSHOP CS6. WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM 35
xSPOTKANIE
Z RAMKĄ Full Screen Mode with Menu Bar (Tryb pełnoekranowy z paskiem menu) —
APLIKACJI w tym trybie okno Photoshopa zajmuje cały ekran, edytowany dokument jest
umiejscowiony pośrodku na ciemnoszarym tle, a wszystkie otwarte panele są
rozmieszczone przy krawędziach ekranu. Ten tryb powinni docenić zwłaszcza
użytkownicy Mac OS: szare, jednolite tło nie męczy wzroku, ułatwia pracę i prze-
słania pulpit, który może utrudniać skupienie się na zdjęciu oraz oszacowanie
jego kolorystyki (wielobarwny pulpit w tle może zaburzyć percepcję barw).
WSKAZÓWKA Kolor tła Photoshopa można dowolnie zmieniać. Aby to zrobić, kliknij w pustym
miejscu tła prawym przyciskiem myszy (Mac OS: przytrzymaj klawisz Control i kliknij). Na ekranie pojawi
się wówczas menu, z którego będziesz mógł wybrać opcję Default (Domyślne) — czyli ciemnoszare,
takie jak na początku, bądź jedną z opcji Black (Czarny), Dark Gray (Ciemnoszary), Medium Gray (Szary)
1albo Light Gray (Jasnozielony) . Jeśli żaden z tych odcieni nie przypadnie Ci do gustu, możesz wybrać
polecenie Select Custom Color (Wybierz własny kolor), aby otworzyć próbnik kolorów, którego działanie
zostało omówione na stronie 541.
Full Screen Mode (Tryb pełnoekranowy) — w tym trybie nie są widoczne menu
ani panele Photoshopa, a dokument jest umiejscowiony pośrodku ekranu na
czarnym tle. Jeśli masz włączone miarki, to pozostaną widoczne — jeśli chcesz,
możesz je wyłączyć za pomocą skrótu Ctrl+R ( +R w Mac OS). Ten tryb doskona-
le nadaje się do przeglądania oraz analizowania projektów, a także do ich edyto-
wania, jeśli zależy Ci na czystym środowisku pracy, w którym nic nie będzie Cię
dekoncentrowało. Czarne tło sprawia, że edytowany obraz jest bardzo wyraźny
(choć jeśli chcesz, możesz zmienić jego kolor w sposób opisany niżej).
Zmiana wyglądu Photoshopa
Choć ciemnoszary motyw interfejsu Photoshopa CS6 jest teoretycznie przyjazny dla
oczu i ułatwia dokładne oszacowanie kolorystyki projektu, to nie musi Ci on przecież
przypaść do gustu. A może chciałbyś zwiększyć rozmiar etykiet tekstowych na pasku
opcji i w panelach? Aby zmienić te i inne właściwości programu, wybierz polecenie
Preferences/Interface (Preferencje/Interfejs) z menu Edit (Edycja) lub menu Photoshop
w Mac OS, jak na rysunku 1.4.
WSKAZÓWKA Dostępne warianty kolorystyczne interfejsu Photoshopa można zmieniać także za
pomocą skrótów Shift+F1 oraz Shift+F2 (odpowiednio, na ciemniejszy i jaśniejszy). Jeśli nie chciałbyś
używać w tym celu klawisza Shift, to możesz skonfigurować program tak, by wystarczyło naciśnięcie
klawiszy F1 oraz F2; o tym, jak to zrobić, dowiesz się na stronie 59.
1 To oczywiście błąd w tłumaczeniu Photoshopa; powinno być „jasnoszary”
— przyp. tłum.
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK36
axxW następnej części rozdziału przeczytasz o tym, w jaki sposób można jeszcze lepiej
OBSŁUGA PANELIdostosować wygląd Photoshopa do własnych potrzeb dzięki możliwości niezależne-
go otwierania, zamykania, układania i skalowania paneli. Czytaj dalej!
RYSUNEK 1.4.
Nie przypadł Ci do gustu
domyślny, ciemnoszary interfejs
CS6? W sekcji Appearance
(Wygląd) możesz wybrać
jaśniejszy wariant (kliknięcie
jasnoszarego kwadratu
spowoduje przywrócenie
domyślnego motywu CS5).
Aby zmienić kolor tła trybu
pełnoekranowego (omówionego
w poprzedniej części rozdziału)
na inny niż czarny, wybierz jedną
z opcji z listy Full Screen (Pełny
ekran).
Jeśli musisz wytężyć wzrok,
aby przeczytać nazwy opcji
programu, to możesz je
powiększyć za pomocą listy
UI Font Size (Rozmiar czcionki
w interfejsie), znajdującej
się w dolnej części okna
z preferencjami. Aby uwzględnić
wprowadzoną zmianę, należy
wybrać polecenie Exit (Zakończ)
albo Quit (Zakończ) w Mac OS
z menu File (Plik) i ponownie
uruchomić Photoshopa
Obsługa paneli
Po prawej stronie ramki aplikacji znajduje się mrowie małych okienek zwanych pa-
nelami (w starszych edycjach Photoshopa nosiły one nazwę palet), które ułatwia-
ją pracę z często używanymi narzędziami i funkcjami, takimi jak próbniki kolorów,
warstwy korekcyjne oraz zwykłe i tak dalej. Panele możesz ustawiać w dowolny spo-
sób i rozmieszczać tak, jak Ci się podoba. Panele mogą być swobodne („pływają-
ce”) albo zadokowane, czyli dołączone do górnej, dolnej, lewej albo prawej krawędzi
ekranu. Panele można łączyć w grupy, które następnie da się swobodnie przemiesz-
czać. Każdy panel jest wyposażony w menu, zwane (jakże by inaczej) menu pane-
lu. Jego przycisk jest ulokowany w prawym górnym rogu paneli i wygląda jak cztery
małe kreski z trójkątem skierowanym w dół (patrz rysunek 1.5).
ROZDZIAŁ 1. PHOTOSHOP CS6. WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM 37Po pierwszym uruchomieniu po prawej stronie ekranu Photoshopa będą się znaj-
OBSŁUGA PANELI dowały trzy zadokowane grupy paneli, które zdaniem autorów programu są najbar-
dziej przydatne w trakcie typowej pracy (już za chwilę przeczytasz o nich nieco wię-
cej). W pierwszej grupie znajdują się panele Color (Kolor) oraz Swatches (Próbki), dru-
ga obejmuje panele Adjustments (Dopasowania) oraz Styles (Style), zaś trzecia — pa-
nele Layers (Warstwy), Channels (Kanały) oraz Paths (Ścieżki). Aby uaktywnić dowol-
ny panel, kliknij jego zakładkę.
RYSUNEK 1.5. Z[ U WQ MXQ FE FL JKK
Lb E PSP[ b BX SD ZK PL b DJ Na tym przykładzie jest widoczna
różnica między rozwiniętymi (po B CZSP[ U W B CZ[ U W
lewej stronie) a zwiniętymi (po
prawej) panelami. Aby zwinąć
panel w pionie (jak roletę), należy
dwukrotnie kliknąć jego zakładkę;
ponowne rozwinięcie panelu
wymaga już tylko pojedynczego
kliknięcia zakładki.
Panel można też zwinąć
w poziomie, do postaci
niewielkiego przycisku,
poprzez kliknięcie przycisku
z podwójną strzałką w prawo,
znajdującą się w jego prawym
górnym rogu (oznaczoną na
rysunku; po prawej). Aby
rozwinąć jeden z przycisków do
pełnowymiarowego panelu, kliknij
podwójną strzałkę skierowaną
w lewo (oznaczoną na rysunku;
pośrodku)
Panele są elastyczne jak plastelina. Można je zwijać, rozwijać, przenosić i skalować,
a nawet wymieniać między grupami. Przekonaj się sam:
Zwijanie i rozwijanie paneli. Jeśli panele zaczynają wdzierać się na obszar ro-
boczy, możesz je zmniejszyć zarówno w pionie, jak i poziomie, tak by wyglą-
dały jak przyciski (i tak też się zachowywały). W celu zminimalizowania jakie-
goś panelu (bądź ich grupy) w poziomie, tak by przyjął postać przycisku zado-
kowanego do innego panelu lub krawędzi ekranu, kliknij malutką, podwójną
strzałkę w jego prawym górnym rogu. Aby ponownie rozwinąć panel, należy
jeszcze raz kliknąć ten przycisk. W celu zminimalizowania panelu w pionie, tak
by można go było dołączyć do dolnej krawędzi panelu ponad nim (jak na ry-
sunku 1.5), dwukrotnie kliknij jego zakładkę. Panel zostanie wówczas zwinięty
w górę na podobieństwo rolety; aby go rozwinąć, wystarczy ponownie kliknąć
jego zakładkę. Aby zmienić szerokość panelu, wskaż kursorem myszy jego lewą
krawędź, a gdy wskaźnik przybierze kształt podwójnej strzałki, przeciągnij nim
w lewą albo w prawą stronę, co pozwoli Ci powiększyć lub zmniejszyć panel.
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK38
JDJOJOQJOXPEJBL?JL,BM[KP.HPFMOQLKJJMJJFOOUJPOS,LFVNXJJOOFPJJOFXOJBLOMJFXNCJ"xVFMBFOMXBJZLTMU[BFEVQOJFOOB
P[ FXQ P[ FXQ UWAGA W Photoshopie CS5 można było zwijać oraz rozwijać panele poprzez dwukrotne kliknięcie OBSŁUGA PANELI
ciemnoszarego, pustego obszaru po prawej stronie zakładek (z kolei w CS4 wystarczyło pojedyncze
kliknięcie). Tymczasem w Photoshopie CS6 należy dwukrotnie kliknąć samą zakładkę, aby zwinąć panel,
a potem, w celu jego ponownego rozwinięcia, kliknąć ją tylko raz. Autorzy programu dbają, żebyś się
za bardzo do czegoś nie przyzwyczaił!
Tworzenie i modyfkowanie grup paneli. Jeśli chcesz, możesz otworzyć jesz-
cze więcej paneli za pomocą menu Window (Okno), w którym są wymienio-
ne wszystkie panele Photoshopa. Wystarczy kliknąć nazwę tego, który chcesz
otworzyć! Gdy to zrobisz, Photoshop umieści wybrany panel w kolumnie po le-
wej stronie tych, które są już otwarte, w postaci niewielkiego przycisku umoż-
liwiającego zwinięcie nowego panelu w poziomie i w pionie (aby rozwinąć pa-
nel, wystarczy go ponownie kliknąć). Jeśli nowy panel należy do predefnio-
wanej grupy, tak jak ma to miejsce w przypadku paneli Character (Typografa )
albo Paragraph (Akapit), to dodatkowe panele zostaną otwarte wraz z nim. Jeśli
przewidujesz, że będziesz często używał nowego panelu, możesz dodać go do
jednej z istniejących grup poprzez przeciągnięcie kropkowanej linii nad przyci-
skiem tego panelu do pustego obszaru w jednej z tych grup. Ta operacja zosta-
ła zilustrowana na rysunku 1.6.
RYSUNEK 1.6.
U góry: Po otwarciu nowego panelu Photoshop dodaje go do
kolumny po lewej stronie bieżących paneli w postaci przycisku,
którego kliknięcie powoduje otwarcie lub zwinięcie panelu.
Niewielka, kropkowana linia ponad panelem to uchwyt, który można
kliknąć i przeciągnąć, aby zmienić położenie panelu w ramach
kolumny, dodać panel do grupy i tak dalej. Jeśli otwarty panel
jest powiązany z innym — jak ma to miejsce w przypadku paneli
Brush (Pędzel) oraz Brush Presets (Ustawienia predefniowane
pędzla) — to obydwa zostaną otwarte jednocześnie w postaci grupy
z pojedynczym uchwytem (zwróć uwagę na dwa przyciski paneli tuż
nad przyciskiem oznaczonym kółkiem).
Pośrodku: Gdy przeciągasz panel do grupy paneli, poczekaj ze
zwolnieniem przycisku myszy, aż wokół docelowej grupy pojawi się
błękitna ramka. Na tym przykładzie panel Kuler został dodany do
istniejącej grupy paneli. (Zwróć uwagę na przezroczysty podgląd
ikony tego panelu w miejscu wskazanym strzałką).
Na dole: Po zwolnieniu przycisku myszy nowy panel stanie się częścią
wybranej grupy. Aby zmienić ułożenie paneli w grupie, przeciągnij
ich zakładki (oznaczone elipsą) w lewą albo w prawą stronę
ROZDZIAŁ 1. PHOTOSHOP CS6. WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM 39
xOdłączanie i dokowanie paneli oraz ich zamykanie. Po pierwszym urucho-
OBSŁUGA PANELI mieniu Photoshopa po prawej stronie ekranu (albo ramki aplikacji) znajdują się
trzy zadokowane grupy paneli. Można to jednak zmienić — jeśli chcesz, mo-
żesz odłączyć panele od krawędzi ekranu i tym samym zamienić je w tzw. pa-
nele pływające. Aby odłączyć panel, kliknij jego zakładkę, przeciągnij poza ob-
ręb macierzystej grupy i ustaw w dowolnym miejscu (rysunek 1.7). Po zwolnie-
niu przycisku myszy panel pozostanie tam, gdzie go ustawiłeś — całkiem sam.
W bardzo podobny sposób można odłączyć całą grupę paneli: kliknij w pustym
miejscu w obszarze zakładek i przeciągnij z dala od krawędzi ekranu. Po zwol-
nieniu przycisku myszy odłączoną grupę możesz przeciągnąć w dowolne miej-
sce, korzystając z tego samego uchwytu na pasku zakładek. Jeśli grupa paneli
została zwinięta do postaci przycisków, możesz ją przeciągnąć za pomocą nie-
dużej, kropkowanej linii w jej górnej części, tuż pod ciemnoszarym paskiem.
Aby ponownie zadokować panel (albo ich grupę), przeciągnij go z powrotem
na prawą stronę ekranu.
UWAGA Panel Timeline (Oś czasu) w Photoshopie CS6, zwany kiedyś panelem Animation (Anima-
cja), oraz panel Mini Bridge są zadokowane do dolnej krawędzi obszaru roboczego, który w tej wersji
programu także może pełnić funkcję doku.
Aby zamknąć panel, kliknij jego zakładkę i przeciągnij ją poza obręb grupy pa-
neli, w inne miejsce ekranu (rysunek 1.7), a następnie kliknij niewielki przycisk
z symbolem X, znajdujący się w jego prawym górnym rogu (w Mac OS trzeba
kliknąć malutkie kółko w lewym górnym rogu panelu). Nie przejmuj się, panel
nie przepadł na zawsze! Jeśli chciałbyś go ponownie otworzyć, po prostu wy-
bierz jego nazwę z menu Window (Okno).
RYSUNEK 1.7.
Aby odłączyć panel albo
grupę paneli, kliknij zakładkę
panelu albo puste miejsce
po prawej stronie zakładek
i przeciągnij ten panel (lub
grupę) w dowolne miejsce
na ekranie. Aby ponownie
zadokować odłączone
panele, przeciągnij je na
prawą stronę ekranu,
ponad inne, które się tam
znajdują. Zwolnij przycisk
myszy, gdy zobaczysz cienką,
błękitną linię w miejscu,
w którym chciałbyś ulokować
przenoszony panel
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK40
x WSKAZÓWKA Jeśli wyświetlanie błękitnych linii przy dokowaniu paneli bądź ich grup sprawia OBSŁUGA PANELI
Ci kłopoty, spróbuj wykonać tę operację trochę wolniej. Dzięki temu po przesunięciu panelu ponad
grupę albo miejsce, w którym można go zadokować, linie będą wyświetlane nieco dłużej, a sam panel
na chwilę stanie się przezroczysty.
Odłączanie, dokowanie i ustawianie paneli wymaga pewnej wprawy — czasami na-
prawdę trudno wyczuć, gdzie te małe szelmy wylądują. W każdym razie zapamiętaj,
że jeśli przenoszony panel znajdzie się w aktywnym obszarze, który umożliwia zado-
kowanie (lub podłączenie do grupy paneli), to docelowe miejsce zostanie oznaczo-
ne cienką, błękitną kreską.
Konfgurowanie przestrzeni roboczej
Po rozlokowaniu paneli w sposób, który uznasz za wygodny, możesz zachować ich
układ w postaci przestrzeni roboczej za pomocą menu znajdującego się po prawej
stronie paska opcji (patrz rysunek 1.8). Standardowo z menu jest wybrana opcja
Essentials (Istotne elementy). Jest to dobra, uniwersalna przestrzeń robocza, obejmu-
jąca większość często używanych paneli. Inne przestrzenie dostępne w tym menu są
już bardziej wyspecjalizowane: na przykład przestrzeń New in CS6 (Nowości w wer-
sji CS6) zawiera wyłącznie nowe funkcje programu, przestrzeń 3D jest przystoso-
wana do edytowania obiektów trójwymiarowych (te funkcje są dostępne tylko
w Photoshopie w wersji Extended), przestrzeń Motion (Ruch) służy do edytowania
wideo (to nowość w standardowej edycji Photoshopa), Painting (Malowanie) — cze-
go nietrudno się domyślić — służy do malowania, Photography (Fotografa ) do edy-
towania zdjęć, zaś Typography (Typografa ) — do pracy z tekstem. Aby zmienić bie-
żącą przestrzeń roboczą, po prostu wybierz kliknięciem jedną z wymienionych pre-
defniowanych (czyli wbudowanych) przestrzeni, a Photoshop automatycznie zmie-
ni układ wszystkich paneli.
RYSUNEK 1.8.
Większość wbudowanych przestrzeni roboczych jest przeznaczona do wykonywania
specjalistycznych zadań. Na przykład w przestrzeni Painting (Malowanie) główną
rolę odgrywają panele Brushes (Pędzle) oraz Navigation (Nawigacja), ulokowane
w prawej górnej części okna. Ponadto w przestrzeni tej są wyeksponowane panele
związane z obsługą kolorów; bez wątpienia przydatne w trakcie malowania. Przetestuj
predefniowane przestrzenie robocze — być może na ich podstawie uda Ci się wpaść
na jakieś pomysły skonfgurowania interfejsu programu, które inaczej nie przyszłyby
Ci do głowy. Jeśli trochę znasz już Photoshopa, ale nie miałeś wcześniej do czynienia
z tą wersją, wypróbuj przestrzeń New in CS6 (Nowości w CS6). W tej przestrzeni
w menu programu są podświetlone wszystkie polecenia i opcje, które zostały dodane
lub zmodyfkowane w edycji CS6 — to doskonały sposób, by pobieżnie zapoznać się
z nowinkami
ROZDZIAŁ 1. PHOTOSHOP CS6. WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM 41 WSKAZÓWKA Jeśli nie widzisz menu z przestrzeniami roboczymi, a korzystasz z ramki aplikacji, OBSŁUGA PANELI
to ustaw kursor po prawej stronie okna Photoshopa, a gdy przybierze on kształt podwójnej strzałki,
kliknij i przeciągnij w prawą stronę, aby powiększyć okno programu, jeśli to możliwe.
Aby zapisać własną, niestandardową przestrzeń roboczą, najpierw ustaw wszystkie
elementy interfejsu w pożądany sposób. Następnie rozwiń menu przestrzeni robo-
czych i wybierz polecenie New Workspace (Nowa przestrzeń robocza). W oknie dialo-
gowym, które się wówczas pojawi, nadaj przestrzeni dowolną nazwę i zaznacz opcje
dotyczące tych aspektów działania programu, które chciałbyś zapisać wraz z prze-
strzenią. Oprócz położenia paneli w przestrzeni można zachować także skróty kla-
wiaturowe oraz ustawienia menu (które można samodzielnie zmodyfkować — wię-
cej informacji na ten temat znajdziesz w ramce na stronie 59). Pamiętaj, by zaznaczyć
wszystkie opcje związane ze zmienionymi funkcjami programu, gdyż w przeciwnym
razie nie zostaną one uwzględnione w zapisanej przestrzeni. Po kliknięciu przycisku
Save (Zapisz) niestandardowa przestrzeń pojawi się na samej górze menu przestrze-
ni roboczych.
Jeśli zaprojektowałeś jakąś przestrzeń roboczą, ale okazało się, że i tak jej nie uży-
wasz, to możesz się z nią bez żalu pożegnać. Przed usunięciem dowolnej przestrze-
ni najpierw sprawdź, czy aby na pewno Ci się nie przyda. Jeśli nie, wybierz polece-
nie Delete Workspace (Usuń przestrzeń roboczą) z menu przestrzeni roboczych, w wy-
świetlonym oknie dialogowym wybierz tę, której chcesz się pozbyć, i kliknij przy-
cisk Delete (Usuń). Photoshop upewni się jeszcze, czy aby na pewno chcesz to zrobić,
więc kliknij przycisk Yes (Tak), żeby potwierdzić swoją decyzję.
Pasek narzędzi
Pzędzi (rysunek 1.9, po lewej), czyli panel Tools (Narzędzia), to przystań dla
wszystkich narzędzi do edycji obrazu w Photoshopie i jest dostępny we wszystkich
wbudowanych przestrzeniach roboczych. Dopóki nie poznasz skrótów klawiaturo-
wych dla poszczególnych narzędzi, trudno będzie Ci coś zrobić bez pomocy tego pa-
nelu! Po pierwszym uruchomieniu programu pasek narzędzi jest ulokowany po le-
wej stronie ekranu, ale możesz go przenieść w dowolne inne miejsce. Aby to zrobić,
kliknij rząd malutkich, pionowych kresek znajdujący się przy jego górnej krawędzi
i przeciągnij (rysunek 1.9, po prawej).
Po rozwinięciu zestawu po prawej stronie nazw poszczególnych narzędzi są wyświe-
tlone ich skróty klawiaturowe. Skróty pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu, gdyż
umożliwiają przełączanie narzędzi bez odrywania rąk od klawiatury. W celu włącze-
nia jednego z niewidocznych narzędzi z danego zestawu należy dodać do skrótu kla-
wisz Shift i nacisnąć oba klawisze tyle razy, aż potrzebne narzędzie zostanie włączo-
ne. Na przykład w celu włączenia narzędzia Elliptical Marquee (Zaznaczanie eliptycz-
ne) naciskaj Shift+M, aż przycisk pojawi się w panelu Tools (Narzędzia).
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK42 WSKAZÓWKA Jeśli chcesz włączyć dane narzędzie tylko na chwilę, aby wprowadzić jakąś OBSŁUGA PANELI
kosmetyczną poprawkę, możesz użyć funkcji automatycznego przełączania narzędzi. Naciśnij i przy-
trzymaj klawisz danego narzędzia i zmień to, co chciałeś zmienić. Gdy zwolnisz klawisz, program
automatycznie włączy narzędzie, którego używałeś wcześniej. Jeśli na przykład malowałeś narzędziem
Brush (Pędzel), ale popełniłeś błąd, który chciałbyś skorygować narzędziem Eraser (Gumka), naciśnij
i przytrzymaj klawisz E i skoryguj pomyłkę. Po zwolnieniu klawisza E Photoshop automatycznie
przywróci narzędzie Brush (Pędzel). Super!
Kliknij i przytrzymaj przycisk zestawu narzędzi, aby wyświetlić jego zawartość RYSUNEK 1.9.
Niestety, na pasku nie ma wystarczającej
ilości miejsca dla wszystkich narzędzi, więc Kliknij tutaj, aby
tematycznie powiązane ze sobą narzędzia przełączać pomiędzy
jednokolumnowym zostały rozmieszczone w zestawach.
a dwukolumnowym Mikroskopijny trójkąt w prawym dolnym
układem paska
rogu przycisku oznacza, że masz do czynienia
z zestawem zawierającym co najmniej
Kliknij i przeciągnij, dwa narzędzia; jedynie narzędzia Move
aby odłączyć pasek (Przesunięcie) oraz Zoom (Lupka) mieszkają
narzędzi od
samotnie. Aby wyświetlić wszystkie krawędzi ekranu
narzędzia w zestawie, kliknij jego przycisk
i przytrzymaj; po chwili na ekranie pojawi się
lista narzędzi należących do danego zestawu
(jak na rysunku po lewej).
Po zainstalowaniu Photoshopa pasek
narzędzi jest wyświetlany w postaci
Próbki koloru
pojedynczej kolumny, ale można zmienić narzędzia i tła
jego układ na dwukolumnowy (rysunek
po prawej) poprzez kliknięcie malutkiej,
podwójnej strzałki oznaczonej na rysunku
(ponowne kliknięcie tej strzałki powoduje
przywrócenie układu jednokolumnowego).
Jeśli chciałbyś odłączyć panel Tools
(Narzędzia) od brzegu ekranu, kliknij
kropkowany pasek oznaczony na rysunku
i przeciągnij w dowolne miejsce na ekranie.
Pasek narzędzi można zadokować do lewej
albo prawej krawędzi ekranu lub pozostawić
w swobodnej, „pływającej” postaci
W dalszej części książki będziesz stopniowo poznawał tajemne moce każdego z na-
rzędzi, zaś tymczasem, jeśli chciałbyś sprawdzić albo przypomnieć sobie nazwę da-
nego narzędzia, wskaż jego przycisk kursorem myszy i nie przesuwaj go (nawet odro-
binę!) przez kilka sekund. Photoshop wyświetli wówczas niewielkie okienko podpo-
wiedzi, zawierające nazwę narzędzia oraz jego skrót klawiaturowy.
PRÓBKI KOLORÓW: NARZĘDZIA I TŁA
Photoshop obsługuje miliony kolorów, ale jego narzędzia umożliwiają pracę tylko
z dwiema barwami jednocześnie: kolorem narzędzia oraz kolorem tła. Obydwa są re-
prezentowane przez kwadratowe próbki kolorów, znajdujące się w dolnej części pa-
ska narzędzi (próbki te, w kolorze czarnym i białym, zostały oznaczone na rysunku 1.9).
ROZDZIAŁ 1. PHOTOSHOP CS6. WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM 43Kolor narzędzia jest używany w Photoshopie w trakcie malowania lub wypełniania ja-
OBSŁUGA PANELI kiegoś obszaru; to właśnie z tej barwy będziesz korzystał najczęściej. Kolor tła jest wy-
korzystywany między innymi przy tworzeniu gradientów (czyli łagodnych przejść to-
nalnych między dwoma kolorami bądź między kolorem a przezroczystością) oraz pod-
czas wymazywania fragmentów z zablokowanej warstwy Background (Tło) — patrz
strona 114. Kolor tła jest też używany przez niektóre fltry, takie jak Clouds (Chmury),
opisany na stronie 722. Aby zmienić jeden z wymienionych kolorów, jednokrotnie klik-
nij jego próbkę. Na ekranie pojawi się wówczas okno Color Picker (Próbnik kolorów)
— patrz strona 541 — który umożliwia wskazanie dowolnego odcienia. Aby zamie-
nić miejscami kolory narzędzia oraz tła, kliknij podwójną, zakrzywioną strzałkę, znaj-
dującą się tuż ponad próbkami, bądź naciśnij klawisz X. Aby przywrócić domyślne ko-
lory narzędzia oraz tła, czyli czarny i biały, kliknij malutką ikonę z dwoma kwadratami
tuż powyżej próbek, po ich lewej stronie, bądź naciśnij klawisz D. Zapamiętaj te skró-
ty, gdyż niesamowicie przydają się w trakcie edytowania masek, o których przeczy-
tasz w rozdziale 3.
Często używane panele
Jak już wspomniałam, przy pierwszym uruchomieniu Photoshopa automatycz-
nie włącza się przestrzeń o nazwie Essentials (Istotne elementy), która zawiera kilka
bardzo przydatnych paneli. Dlaczego frma Adobe uważa je za istotne? Oto krótkie
omówienie:
Color (Kolor) — w prawym górnym rogu ekranu znajduje się panel Color
(Kolor), który zawiera między innymi próbki bieżącego koloru narzędzia oraz
koloru tła. Panel ten umożliwia wybranie nowego koloru dla dowolnej prób-
ki bez pomocy wspomnianego przed chwilą okna Color Picker (Próbnik kolorów),
co oznacza, że możesz to zrobić, nie zasłaniając części edytowanego projektu
wielkim próbnikiem. Szczegółowe informacje na temat tego panelu znajdziesz
w rozdziale 12.
Swatches (Próbki) — panel ten zawiera miniaturowe próbki kolorów, które uła-
twiają wybieranie różnych odcieni w trakcie malowania lub kolorowania zdjęć.
Ponadto panel Swatches (Próbki) oferuje dostęp do różnych bibliotek kolorów,
takich jak Pantone Matching System (są to specjalne farby, używane w pro-
fesjonalnym druku). Więcej informacji o panelu Swatches (Próbki) znajdziesz
w rozdziale 12.
Adjustments (Dopasowania) — ten panel umożliwia tworzenie warstw korek-
cyjnych. Zamiast wprowadzać poprawki w kolorystyce oraz jasności wprost na
oryginalnym zdjęciu, możesz użyć warstw korekcyjnych, które umożliwiają do-
konywanie tego typu przeróbek bez ingerencji w źródłowy obraz. Takie rozwią-
zanie pozwala na bardzo elastyczne korygowanie wyglądu zdjęcia bez szkody
dla oryginału. Warstwy korekcyjne zostały szczegółowo omówione w rozdziale 3.
i będę do nich niejednokrotnie wracać w dalszej części książki.
Styles (Style) — są to modyfkacje obrazu uzyskiwane na bazie tzw. efektów
warstw (patrz strona 159). Jeśli na przykład za pomocą efektów zaprojektu-
jesz styl przypominający szklany przycisk, to możesz go zapisać w postaci sty-
lu Photoshopa, by potem móc go błyskawicznie odtworzyć jednym kliknię-
ciem (zamiast ponownie konfgurować wszystkie efekty warstw z osobna). Jeśli
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK44
xxxxCOFANIE chcesz, możesz też skorzystać z ogromnej biblioteki gotowych stylów; do tego
TO PODSTAWAtematu wrócę jeszcze na stronie 164.
Layers (Warstwy) — jest to bezsprzecznie najważniejszy panel w Photoshopie.
Warstwy umożliwiają edytowanie projektów na podobieństwo stosu prze-
zroczystych klisz. Gotowy obraz powstaje z odpowiedniego połączenia na-
wet bardzo wielu takich „klisz”. Rozmiar poszczególnych warstw, ich przezro-
czystość oraz dołączone do nich efekty można zmieniać niezależnie od sie-
bie. Opanowanie warstw to podstawa sukcesu, jeśli chodzi o posługiwanie się
Photoshopem. Zapoznasz się z nimi w rozdziale 3.
Channels (Kanały) — w kanałach są zapisywane informacje o kolorach obra-
zów edytowanych w Photoshopie. Kanały dają ogromne możliwości; między
innymi w zakresie edytowania wybranych kolorów zdjęć, przydają się przy wy-
ostrzaniu, tworzeniu zaznaczeń (czyli wyodrębnianiu fragmentów obrazu do
dalszej edycji) i tak dalej. Przegląd możliwości kanałów znajdziesz w rozdziale 5.
Paths (Ścieżki) — ścieżki to kontury narysowane za pomocą narzędzia Pen
(Pióro) oraz narzędzi kształtów. Nie są to zwyczajne linie złożone z pikseli, lecz
składają się z punktów kontrolnych i wektorowych odcinków lub krzywych,
więc na wydrukach zawsze wychodzą idealnie gładko. Można je też powięk-
szać i zmniejszać bez utraty jakości. Wszystkiego o ścieżkach dowiesz się z roz-
działu 13.
History (Historia) — ten panel jest niczym osobisty wehikuł czasu: śledzi nie-
mal wszystko, co robisz z projektem (a ściślej — ostatnich 20 czynności, choć
można zwiększyć tę liczbę w preferencjach programu w sposób opisany na
stronie 55). Początkowo panel History (Historia) jest dołączony (w postaci przy-
cisku) do grupy z panelem Color (Kolor). W dalszej części tego rozdziału dowiesz
się, w jaki sposób anulować wykonane operacje.
Properties (Właściwości) — także ten panel jest dołączony do grupy z pane-
lem Color (Kolor) i stanowi jedną z nowości w Photoshopie CS6. Panel Properties
(Właściwości) jest połączeniem paneli Adjustments (Dopasowania) oraz Masks
(Maski) i oferuje błyskawiczny dostęp do wszystkich parametrów warstw korek-
cyjnych oraz ich predefniowanych ustawień. Można w nim też tworzyć i edytować
maski warstw. Wiele cennych informacji o maskach znajdziesz w rozdziale 3., zaś
tymczasem możesz je potraktować jako cyfrową taśmę maskującą, która umożli-
wia ukrycie wybranych fragmentów warstw.
Cofanie to podstawa!
Photoshop jest wręcz nieprawdopodobnie wyrozumiały: pozwala anulować niemal
wszystko, co zrobisz, co jest szczególnie istotne, gdy dopiero poznajesz jego możli-
wości i próbujesz je ogarnąć.
Istnieje kilka sposobów na wycofanie się rakiem ze ślepych zaułków, a jednym z nich
jest polecenie Undo (Cofnij), które wyciągnie Cię z niejednej opresji. Aby go użyć, wy-
daj polecenie Edit/Undo (Edycja/Cofnij) albo naciśnij Ctrl+Z ( +Z w Mac OS).
ROZDZIAŁ 1. PHOTOSHOP CS6. WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM 45
xxaxxxCOFANIE Niestety, polecenie Undo (Cofnij) pozwala anulować tylko jedną, ostatnią operację. Jeśli
TO PODSTAWA musisz cofnąć się o kilka kroków, użyj polecenia Step Backward (Do tyłu) — wybierz
je z menu Edit (Edycja) lub naciśnij Alt+Ctrl+Z (Option+ +Z w Mac OS). Fabrycznie
polecenie to umożliwia anulowanie do 20 ostatnich operacji, po jednej. Jeśli chciał-
byś mieć możliwość cofnięcia się jeszcze dalej, możesz zmienić liczbę zapamiętywa-
nych operacji w preferencjach Photoshopa w sposób opisany w dalszej części rozdzia-
łu. Historię operacji można przewijać także do przodu za pomocą polecenia Edit/Step
Forward (Edycja/Do przodu) lub skrótu Shift+Ctrl+Z (Shift+ +Z w Mac OS).
UWAGA Po zainstalowaniu Photoshop umożliwia anulowanie do 20 operacji, ale nie dalej niż
do chwili otwarcia bieżącego dokumentu. Innymi słowy, nie możesz zamknąć dokumentu, ponownie
go otworzyć i cofnąć się do zmian wykonanych przed zamknięciem.
Jak daleko w przeszłość można się wybrać?
Jeśli uznasz, że któregoś dnia możesz potrzebować więcej niż 20 kroków wstecz,
to zmień preferencje Photoshopa tak, by zapamiętywał nawet do 1000 ostatnio wy-
konanych operacji. Oto jak należy to zrobić:
1. Wybierz polecenie Preferences/Performance (Preferencje/Wydajność) z menu
Edit (Edycja) lub menu Photoshop w Mac OS.
2. W oknie dialogowym Preferences (Preferencje) odszukaj sekcję History
& Cache (Historia i bufor), w nim pole History States (Stany historii),
a następnie wpisz liczbę operacji, którą chcesz przechowywać w pamię-
ci Photoshopa.
W tym polu można wpisać wartości od 1 do 1000. Wiedz jednak, że o ile zwięk-
szanie liczby zapamiętywanych stanów historii z pewnością działa kojąco na
nerwy, to zarazem zmusza Photoshopa do śledzenia znacznie większej liczby
wersji dokumentu, co wymaga większej ilości pamięci i mocy obliczeniowej.
Jeśli po zwiększeniu tej wartości okaże się, że Photoshop zaczął się ruszać jak
mucha w smole, spróbuj ją trochę zmniejszyć.
3. Po skonfgurowaniu ustawień kliknij przycisk OK.
Cofanie się w czasie za pomocą panelu History (Historia)
Polecenia Undo (Cofnij) oraz Step Backward (Do tyłu) umożliwiają anulowanie poje-
dynczych operacji krok po kroku. Panel History (Historia), pokazany na rysunku 1.10,
jest pod tym względem znacznie bardziej elastyczny i umożliwia przeskok o kilka
albo kilkanaście ostatnich zmian. (Całkowita liczba zapamiętywanych stanów historii
jest zdefniowana w preferencjach Photoshopa). Za pomocą panelu History (Historia)
można anulować dużą liczbę zmian znacznie szybciej niż w przypadku pojedyn-
czych cofnięć, a poza tym znajdziesz w nim praktyczną listę operacji, która pozwa-
la szybko się zorientować, co dokładnie robiłeś ostatnio z projektem. Lista jest upo-
rządkowana w kolejności chronologicznej, od góry do dołu, i pozwala błyskawicznie
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK46
aaCOFANIE wybrać stan dokumentu, do którego chciałbyś wrócić. Już za chwilę dowiesz się też,
TO PODSTAWAw jaki sposób tworzyć tzw. migawki dokumentu na różnych etapach edycji, aby uła-
twić sobie odtworzenie projektu zgodnie z jednym z zapisanych stanów.
RYSUNEK 1.10.
U góry: Panel History (Historia) śledzi wszystkie
operacje wykonywane w ramach bieżącego
dokumentu, począwszy od jego otwarcia.
Umożliwia on też tworzenie migawek projektu
w kluczowych momentach edycji, na przykład przed
konwersją na czerń i biel czy zabarwieniem zdjęcia
wybranym odcieniem.
Na dole: Po utworzeniu migawki możesz jednym
kliknięciem przywrócić zapisany w niej stan. Jeśli
na przykład nadałeś zdjęciu odcień sepii (brązowy),
a potem zmieniłeś go na niebieski, to możesz
z łatwością wrócić do wariantu w sepii poprzez
kliknięcie nazwy zapisanej migawki, bez potrzeby
przywracania kolejno wszystkich zmian, które
mogłeś potem wprowadzić (patrz rysunek).
To niesamowita oszczędność czasu!
Utwórz nowy dokument na podstawie bieżącego stanu Usuń stan
Zapisz migawkę
Po wprowadzeniu kilku dowolnych zmian w bieżącym projekcie kliknij przycisk pa-
nelu History (Historia), aby go otworzyć (przycisk ten został oznaczony na rysunku
1.10, na górze), lub wydaj polecenie Window/History (Okno/Historia). Gdy to zrobisz,
Photoshop wyświetli listę ostatnich 20 operacji wykonanych w ramach bieżącego
projektu, włącznie z jego otwarciem. Aby cofnąć się w czasie, kliknij wybrany stan.
Photoshop przywróci wówczas wygląd projektu w chwili wykonywania wskazanej
operacji. Jeśli okaże się, że cofnąłeś się bardziej, niż byś chciał, po prostu kliknij jed-
ną z następnych pozycji na liście.
Jeśli chciałbyś, aby w górnej części panelu History (Historia) pojawiały się miniatury
migawek rejestrowanych za każdym razem w chwili zapisania dokumentu (oprócz
tej, która jest tworzona automatycznie w momencie jego otwarcia), to wybierz pole-
ROZDZIAŁ 1. PHOTOSHOP CS6. WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM 47COFANIE cenie History Options (Opcje historii) z menu panelu History (Historia) i w oknie dialo-
TO PODSTAWA gowym, które się wówczas pojawi, zaznacz opcję Automatically Create New Snapshot
When Saving (Automatycznie twórz nową migawkę podczas zapisywania). Kliknięcie
miniatury zapisanego w ten sposób stanu jest świetnym sposobem na odtworzenie
ostatniej zapisanej wersji projektu.
WSKAZÓWKA Ostatnią zapisaną wersję dokumentu można odtworzyć także za pomocą pol-
ecenia File/Revert (Plik/Przywróć); patrz strona 50.
Tworzenie migawek dokumentu w trakcie pracy nad projektem umożliwia zarazem
rozgraniczenie głównych etapów w jego rozwoju. Migawka jest czymś więcej niż tyl-
ko podglądem danego stanu zdjęcia — obejmuje ona bowiem wszystkie poprawki
wykonane do danego momentu. Migawki można potraktować jako kamienie milo-
we: po osiągnięciu jakiegoś krytycznego punktu, do którego potencjalnie chciałbyś
móc wrócić, warto utworzyć migawkę, aby ułatwić sobie odtworzenie jednej z po-
przednich wersji projektu. W celu utworzenia migawki kliknij ikonę przypominającą
malutki aparat fotografczny, znajdującą się w dolnej części panelu History (Historia)
— została ona oznaczona na rysunku 1.10. Photoshop doda wówczas migawkę do
listy w górnej części panelu, tuż pod miniaturami zapisanych stanów. Migawki wy-
konane w trakcie pracy nad projektem są układane w kolejności ich rejestrowania.
UWAGA Stany historii nie są wieczne: gdy tylko zamkniesz dokument, przejdą… do historii! Jeśli
chciałbyś pozostawić sobie furtkę do powrotu do jednej z wcześniejszych wersji dokumentu, kliknij
przycisk Create new document from current state (Utwórz dokument na podstawie stanu obecnego), znajdujący
się w dolnej części panelu History (Historia). Otrzymasz w ten sposób oddzielny dokument, do którego
będziesz mógł wrócić, nie borykając się z mozolnym przywracaniem oryginału do żądanej postaci.
Pędzel historii
Narzędzie History Brush (Pędzel historii) to sposób na wykorzystanie możliwości pa-
nelu History (Historia) w wybranym fragmencie obrazu. Zamiast cofać czas dla całe-
go projektu, za pomocą tego pędzla możesz zrobić to wybiórczo — wskazany stan
dokumentu zostanie przywrócony tylko w tych miejscach, które zamalujesz. Możesz
dzięki temu na przykład przyciemnić portret za pomocą narzędzia Burn (Ściemnij)
— patrz strona 366 — a potem za pomocą narzędzia History Brush (Pędzel historii)
przywrócić poprzedni wygląd zdjęcia w miejscach, w których przyciemnianie wyszło
zbyt intensywnie (patrz rysunek 1.11).
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK48COFANIE UWAGA Pędzel Art History Brush (Artystyczny pędzel historii) ma podobne działanie, lecz oprócz TO PODSTAWA
miejscowego odtwarzania jednego z poprzednich stanów dokumentu poddaje je działaniu rozmaitych
efektów stylistycznych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w ramce na stronie 585.
RYSUNEK 1.11.
Po zaznaczeniu jednego z wcześniejszych stanów
historii — patrz punkt 4., poniżej — za pomocą
narzędzia History Brush (Pędzel historii) możesz
częściowo wycofać najróżniejsze operacje; na przykład
przesadne przyciemnienie zdjęcia wykonane za
pomocą narzędzia Burn (Ściemnianie).
Jeśli zależy Ci na stonowaniu wprowadzanych
poprawek, spróbuj zmniejszyć wartość parametru
Opacity (Krycie) na pasku opcji narzędzia History
Brush (Pędzel historii)
Oto wskazówki umożliwiające miejscowe anulowanie zbyt intensywnego przyciem-
nienia zdjęcia za pomocą narzędzia History Brush (Pędzel historii).
1. Otwórz dowolny obraz — w tym przypadku będzie to zdjęcie portretowe
— i powiel warstwę z fotografą.
Więcej informacji o otwieraniu zdjęć znajdziesz w rozdziale 2.; na razie po pro-
stu wydaj polecenie File/Open (Plik/Otwórz), odszukaj folder, w którym prze-
chowujesz zdjęcia, zaznacz dowolne i kliknij przycisk Open (Otwórz). Naciśnij
Ctrl+J ( +J w Mac OS), aby powielić warstwę ze zdjęciem.
2. Włącz narzędzie Burn (Ściemnianie) za pomocą skrótu Shift+O, a następnie
przyciemnij dowolny fragment fotografi.
Narzędzie Burn (Ściemnianie) należy do jednego z zestawów, więc w celu jego
włączenia należy kilkakrotnie nacisnąć Shift+O (jego przycisk przypomina pal-
ce dłoni ułożone w kształt litery „O”). Następnie ustaw kursor myszy w miej-
scu, które Twoim zdaniem wymaga przyciemnienia, i przeciągnij. Przy ustawie-
niach domyślnych narzędzie Burn (Ściemnianie) ma bardzo intensywne działa-
nie, więc narzędzie History Brush (Pędzel historii) będzie miało mnóstwo roboty.
3. Naciśnij klawisz Y, aby włączyć narzędzie History Brush (Pędzel historii).
W rozdziale 12. dowiesz się wszystkiego o pędzlach i ich właściwościach.
ROZDZIAŁ 1. PHOTOSHOP CS6. WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM 49
aCOFANIE 4. Otwórz panel History (Historia) i kliknij jeden z zapisanych stanów bądź
TO PODSTAWA jedną z migawek.
Na tym etapie należy wybrać wersję zdjęcia, którą chciałbyś odtworzyć. Jeśli
w ramach 2. punktu ćwiczenia przeciągnąłeś kursorem myszy więcej niż raz, to
w panelu History (Historia) będzie się znajdowało kilka stanów o nazwie Burn
(Ściemnianie). Aby złagodzić efekt przyciemnienia, ale go zupełnie nie usu-
wać, wybierz jeden z kilku pierwszych stanów Burn (Ściemnianie). Jeżeli wo-
lałbyś przywrócić oryginalny wygląd zamalowanych miejsc, zaznacz stan Open
(Otwórz). Kliknij w pustym polu po lewej stronie nazwy wybranego stanu,
aby go wybrać. W polu tym pojawi się wówczas ikona narzędzia History Brush
(Pędzel historii).
5. Przeciągnij kursorem myszy w tych miejscach zdjęcia, które są zbyt ciem-
ne, aby przywrócić im początkową jasność.
Jeżeli zależy Ci na tym, aby zmiany były przeprowadzane stopniowo — innymi
słowy, jeśli na przykład zaznaczyłeś stan Open (Otwórz), ale nie chciałbyś usu-
wać efektu przyciemnienia w całości — to zmniejsz wartość parametru Opacity
(Krycie) na pasku opcji programu. Dzięki temu każde kolejne pociągnięcie kur-
sorem myszy w danym miejscu będzie stopniowo przywracało oryginalny wy-
gląd zdjęcia.
Za pomocą narzędzia History Brush (Pędzel historii) można łatwo anulować dowolną
operację: wystarczy wybrać jeden z zarejestrowanych stanów dokumentu w panelu
History (Historia) i przystąpić do malowania!
KLINIKA ZAAWANSOWANEGO UŻYTKOWNIKA
Wymazywanie do historii
Może się zdarzyć, że w pewnym momencie zdasz sobie sprawę, cznij wymazywanie tych miejsc, którym chciałbyś przywrócić
iż udało Ci się już nadać zdjęciu idealny wygląd… sęk w tym, poprzednią świetność.
że było to 10 kroków wcześniej. Być może na przykład zmie-
Czym się różni wymazywanie do historii od działania narzę-
niłeś kolorystykę jakiegoś obiektu, ale po jakimś czasie zda-
dzia History Brush (Pędzel historii)? Obydwie metody dają
łeś sobie sprawę, że przed zmianą wyglądał lepiej. A niech to!
bardzo podobne efekty. Główna przewaga narzędzia History
W takich przypadkach w sukurs przychodzi funkcja „wymazy- Brush (Pędzel historii) nad opcją Erase to History (Wymaż do hi-
wania do historii” Photoshopa, która umożliwia cofnięcie się storii) polega na możliwości wybrania trybu mieszania pędz-
w czasie i wymazanie nietrafonych poprawek. Wymazywanie la na pasku opcji, co z kolei pozwala na uzyskanie ciekawych
do historii jest bardzo praktycznym sposobem na pozostawie- efektów kolorystycznych w połączeniu z wymazywaniem.
nie niektórych zmian i odtworzenie oryginalnego zdjęcia w in- Więcej informacji o trybach mieszania znajdziesz w drugiej
nych miejscach. części tej książki. Ich rola polega na zmianie sposobu trakto-
wania kolorów w trakcie malowania, przyciemniania, wypeł-
Najpierw naciśnij klawisz E, aby włączyć narzędzie Eraser
niania i innych podobnych zabiegów. W zależności od wybra-
(Gumka), i zaznacz opcję Erase to History (Wymaż do histo-
nego trybu bieżący kolor może się łączyć z dotychczasowym
rii) na pasku opcji programu. Następnie w panelu Layers
albo go neutralizować.
(Warstwy) kliknij warstwę, którą zamierzasz edytować, i za-
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK50KONFIGUROWANIE
PREFERENCJI Polecenie Revert (Przywróć)
PHOTOSHOPA
Jeśli poniosła Cię fantazja i zabrnąłeś z edycją zdjęcia w ślepy zaułek, z którego nie
da się wybrnąć za pomocą poleceń Undo (Cofnij) i panelu History (Historia), to zawsze
możesz przywrócić ostatni zapisany stan dokumentu za pomocą polecenia File/
Revert (Plik/Przywróć). To polecenie powoduje otwarcie najnowszej zapisanej wer-
sji projektu, a tym samym pozwala rozpocząć eksperymenty niejako od początku.
UWAGA Jeśli od chwili zapisania pliku nie wykonałeś żadnych zmian, to nie będziesz mógł wybrać
polecenia Revert (Przywróć) — jego nazwa w menu File (Plik) będzie oznaczona jasnoszarym kolorem.
Konfgurowanie preferencji Photoshopa
Wcześniej w tym rozdziale miałeś już okazję się przekonać, że Photoshop jest nie-
zwykle elastyczny pod względem konfgurowania wyglądu interfejsu oraz dzia-
łania narzędzi. W preferencjach można wprowadzić wiele zmian decydujących
o funkcjonowaniu programu — włączać i wyłączać różne funkcje, wpływać na za-
chowanie niektórych narzędzi i precyzyjnie dostrajać działanie Photoshopa do
swoich oczekiwań.
WSKAZÓWKA Żółte okienka podpowiedzi są wyświetlane także w przypadku preferencji! Jeśli
zapomnisz, do czego służy jakieś ustawienie, wskaż je kursorem myszy, odczekaj sekundę lub dwie,
a otrzymasz krótką podpowiedź!
Aby otworzyć okno Preferences (Preferencje), wybierz polecenie Preferences/Interface
(Preferencje/Interfejs) z menu Edit (Edycja) lub z menu Photoshop w Mac OS bądź naci-
śnij Ctrl+K ( +K). Po wybraniu jednej z kategorii z listy po lewej stronie tego okna po
prawej stronie pojawi się mnóstwo opcji i parametrów. Na następnych stronach za-
poznasz się z krótkim omówieniem poszczególnych kategorii; wiele cennych wska-
zówek dotyczących ich konfgurowania znajdziesz też w dalszej części książki.
General (Ogólne)
Panel General (Ogólne) okna dialogowego Preferences (Preferencje) — patrz rysu-
nek 1.12 — to zbiór ustawień, które nie pasują do żadnej z pozostałych kategorii.
Działania większości z nich można się domyślić po samej nazwie — na przykład Beep
When Done (Dźwięk po zakończeniu); wiele innych zostało omówionych w różnych
miejscach tej książki. Kilku warto się jednak przyjrzeć już teraz.
Jeśli nie zadecydujesz inaczej, przy wybieraniu kolorów Photoshop będzie wyświe-
tlał okno dialogowe Color Picker (Próbnik kolorów) — patrz strona 541. Jeśli uważasz,
że próbnik systemu operacyjnego jest wygodniejszy, to możesz wybrać stosowną
opcję z listy Color Picker (Próbnik kolorów). Jeśli pobrałeś i zainstalowałeś inne prób-
niki kolorów, one także zostaną uwzględnione na tej liście. Wiedz jednak, że prób-
nik kolorów Adobe został zaprojektowany specjalnie do pracy z Photoshopem i ofe-
ruje wiele dodatkowych funkcji. Używanie innego próbnika może utrudniać dostęp
do ważnych funkcji programu, na przykład do bibliotek kolorów (patrz strona 544).
ROZDZIAŁ 1. PHOTOSHOP CS6. WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM 51
aKONFIGUROWANIE
PREFERENCJI Lista HUD Color Picker (Próbnik kolorów HUD) umożliwia skonfgurowanie próbnika
PHOTOSHOPA wyświetlanego na ekranie w trakcie pracy z narzędziami malarskimi, takimi jak Brush
(Pędzel). W Photoshopie CS6 próbnik HUD został udoskonalony i jest dostępny w róż-
nych rozmiarach (małym, średnim i dużym), które można wybrać ze wspomnianej li-
sty. (O obsłudze próbnika HUD przeczytasz na stronie 554).
RYSUNEK 1.12.
W panelu General (Ogólne)
preferencji Photoshopa
znajduje się między innymi
sekcja o nazwie History
Log (Dziennik historii).
Jeśli zaznaczysz opcję o tej
samej nazwie, Photoshop
zacznie rejestrować wszystkie
operacje, jakim poddajesz
swoje fotografe. Jest to
bezcenne narzędzie dla
wszystkich, którzy muszą
udowodnić, że dany projekt
wymagał określonych
zabiegów — na przykład
w celu wystawienia rachunku
klientowi bądź sporządzenia
dokumentacji (choćby
do kartotek policyjnych
i w ramach działań śledczych)
Na liście Image Interpolation (Interpolacja obrazu) znajdują się nazwy różnych cza-
rodziejskich algorytmów używanych w Photoshopie do skalowania obrazów za po-
mocą okna dialogowego Image Size (Rozmiar obrazu) — patrz strona 273, lub narzę-
dzia Crop (Kadrowanie) — patrz strona 256. Nowością w Photoshopie CS6 jest opcja
Bicubic Automation (Dwusześcienne automatyczne), która pozwala Photoshopowi au-
tomatycznie dobrać optymalną metodę skalowania. Czy rzeczywiście zawsze będzie
to najlepszy sposób? Tylko Ty możesz odpowiedzieć na to pytanie…
Spośród pozostałych ciekawych opcji warto wspomnieć o animowanym powiększaniu
oraz dynamicznym przewijaniu podglądu (w terminologii Adobe zwanym „strzepnię-
ciem”) — obydwie te funkcje zostaną omówione w rozdziale 2. Jeśli zauważysz, że Twój
komputer działa z iście żółwią prędkością, spróbuj wyłączyć jedną z tych opcji (albo
obie) poprzez usunięcie zaznaczenia odpowiednich pól w omawianym oknie. (Dla wol-
niejszych kart grafcznych każda z nich jest naprawdę poważnym obciążeniem).
Kolejne nowości w ogólnych preferencjach działania Photoshopa CS6 dotyczą malo-
wania oraz tworzenia obiektów wektorowych (odpowiednio, rozdziały 12. oraz 13.).
Na przykład po włączeniu opcji Vary Round Brush Hardness based on HUD vertical mo-
vement (Zmieniaj twardość pędzla okrągłego zgodnie z ruchami okna HUD w pionie)
przeciągnięcie kursorem myszy w górę lub w dół w trakcie zmieniania kolorów przy
użyciu próbnika wyświetlanego wprost na podglądzie obrazu (patrz strona 554) po-
woduje zmianę twardości pędzla. Jeśli wolałbyś, aby ta operacja powodowała zmianę
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK52KONFIGUROWANIE
PREFERENCJI stopnia krycia, wyłącz tę opcję. Z kolei ustawienie Snap Vector Tools and Transforms to
PHOTOSHOPAPixel Grid (Przyciągaj narzędzia wektorowe i przekształcenia do siatki pikselowej) umożli-
wia automatyczne przyciąganie nowych kształtów wektorowych oraz ścieżek do siat-
ki pikseli Photoshopa, co gwarantuje precyzyjne wyrównanie obiektów, przydatne na
przykład przy projektowaniu elementów grafcznych na strony WWW. Obydwa wy-
mienione ustawienia są domyślnie włączone.
UWAGA W razie problemów z działaniem Photoshopa spróbuj skasować plik z preferencjami
(powoduje to przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych, takich jak po zainstalowaniu programu).
Aby to zrobić, wybierz polecenie Exit (Zakończ) lub Quit (Zakończ) z menu File (Plik), a potem naciśnij
Shift+Alt+Ctrl (Shift+Option+ w Mac OS) i ponownie uruchom Photoshopa.
Interface (Interfejs)
Ustawienia w panelu Interface (Interfejs) decydują o wyglądzie Photoshopa. Na stro-
nie 36 mogłeś przeczytać o tym, w jaki sposób zmienić kolorystykę interfejsu za po-
mocą próbek Color Theme (Motyw kolorystyczny), znajdujących się na samej górze
omawianego okna. Próbki te są jedną z nowości w wersji CS6 programu (aby przy-
wrócić kolorystykę wersji CS5, kliknij jasnoszarą próbkę). Jeśli chciałbyś nieznacznie
zwiększyć płynność działania programu na niezbyt wydajnym komputerze, zmień
wszystkie ustawienia na listach w kolumnie Border (Granice) na None (Brak). Dzięki
temu Photoshop nie będzie marnował mocy obliczeniowej systemu na generowanie
miłych dla oka cieni wokół okien dokumentów oraz wokół samego okna programu.
Jeśli dobrze znasz wszystkie narzędzia Photoshopa i nie zależy Ci na oglądaniu małych,
żółtych okienek podpowiedzi, które pojawiają się po wskazaniu kursorem myszy przyci-
sków narzędzi oraz etykiet ustawień i opcji, wyłącz opcję Show Tool Tips (Pokaż podpowie-
dzi narzędzi), a jeżeli chciałbyś, aby nowe dokumenty otwierały się w oddzielnych oknach,
a nie w zakładkach, wyłącz opcję Open Documents as Tabs (Otwórz dokumenty jako karty).
UWAGA Jeśli pracujesz na laptopie z systemem Mac OS i często zdarza Ci się przypadkiem
powiększyć albo obrócić obszar roboczy za pomocą trackpada, wyłącz opcję Enable Gestures (Włącz
gesty), aby tego uniknąć.
File Handling (Obsługa plików)
W tym panelu są zgromadzone ustawienia decydujące o sposobie otwierania i za-
pisywania plików. Jeśli posługujesz się komputerem Mac, ale chcesz, aby realizowa-
ne projekty mogły być bez przeszkód otwierane zarówno w systemie Mac OS, jak
i w Windowsie, to upewnij się, że z listy Append File Extension (Dołącz rozszerzenie pli-
ku) jest wybrana opcja Always (Zawsze), a opcja Use Lower Case (Użyj małych liter) jest
włączona. Takie ustawienia zwiększają prawdopodobieństwo, że Twoje dokumen-
ty można będzie otworzyć w obydwu wersjach Photoshopa. Użytkownicy kompute-
rów PC nie muszą się troszczyć o ustawienia w panelu File Handling (Obsługa plików),
gdyż rozszerzenia plików w systemie Windows są dodawane automatycznie.
Nowością w Photoshopie CS6 jest możliwość kontynuowania pracy nad projektem
w trakcie jego zapisywania w tle. To oznacza, że nie musisz czekać na zakończenie proce-
ROZDZIAŁ 1. PHOTOSHOP CS6. WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM 53
aKONFIGUROWANIE
PREFERENCJI su zapisywania dokumentu przed przystąpieniem do dalszej pracy. Z nową, fantastycz-
PHOTOSHOPA ną funkcją automatycznego odzyskiwania plików zapoznasz się w rozdziale 2., ale to
właśnie tutaj, w panelu File Handling (Obsługa plików), można skonfgurować jej działa-
nie. Jeżeli chcesz, aby Photoshop zapisywał edytowane pliki częściej (albo rzadziej) niż
raz na 10 minut, to z listy Automatically Save Recovery Information Every (Automatycznie
zapisuj informacje odzyskiwania), znajdującej się w górnej części omawianego okna, wy-
bierz jedną z pozostałych opcji (do wyboru jest 5, 10, 15, 30 minut albo 1 godzina).
Domyślnie Photoshop jest skonfgurowany w taki sposób, by przy każdej próbie zapi-
sania pliku na ekranie pojawiało się okno dialogowe z pytaniem o zachowanie maksy-
malnej zgodności plików w formatach PSD oraz PSB (są to, odpowiednio, podstawowy
format Photoshopa oraz specjalny format do zapisywania bardzo dużych plików; patrz
też strona 74). Takie rozwiązanie zdecydowanie zwiększa szanse na to, że zapisywane
pliki można będzie poprawnie otworzyć w innych programach, takich jak starsze wer-
sje programu Adobe InDesign albo QuarkXPress. Jeśli ciągłe pojawianie się tego okna
zacznie Cię irytować, możesz wybrać z listy Maximize PSD and PSB File Compatibility
(Maksymalizuj zgodność plików PSD i PSB) opcję Always (Zawsze). Okno przestanie się
wówczas wyświetlać, a Ty będziesz miał pewność, że zapisywane dokumenty będzie
można bez problemów otwierać w innych aplikacjach. Kolejną nowością w wersji CS6
jest możliwość wyłączenia automatycznej kompresji plików. Proces zapisywania bę-
dzie wówczas przebiegał szybciej, ale kosztem znacznego zwiększenia objętości do-
kumentów. Jeśli bardziej zależy Ci na wydajności niż na przestrzeni dyskowej, włącz
opcję Disable Compression of PSD and PSB Files (Wyłącz kompresję plików PSD i PSB).
UWAGA Funkcja Adobe Drive służy do zarządzania plikami oraz śledzenia i przechowywania ich w jed-
nym, wskazanym miejscu, co ułatwia dostęp do niezbędnych materiałów innym użytkownikom (proces ten
nosi nazwę zarządzania zasobami), zaś funkcja Adobe Drive zastąpiła wycofany komponent Version Cue. Jeśli
nigdy wcześniej nie słyszałeś o Version Cue, to możesz od razu zapomnieć tę nazwę… ale jeśli go używałeś,
to możesz pobrać aplikację Adobe Drive i włączyć omawianą opcję, aby odzyskać dostęp do współdzielonych
plików. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie http://www.adobe.com/products/adobedrive.html.
Na samym dole omawianego okna dialogowego znajduje się kolejna przydatna opcja,
która umożliwia zmianę liczby dokumentów wyświetlanych w menu File/Open Recent
(Plik/Ostatnio otwierane). Domyślnie wartość ta wynosi 10, ale jeśli często odwołujesz
się do tych samych materiałów źródłowych, możesz ją zmienić na dowolną inną.
Performance (Wydajność)
Ustawienia w panelu Performance (Wydajność), pokazane na rysunku 1.13, decydują
o płynności działania Photoshopa. Na przykład dostępna dla programu ilość pamięci
ma istotny wpływ na jego działanie. Domyślna wartość podana w polu Let Photoshop
Use (Program Photoshop ma używać) w sekcji Memory Usage (Zużycie pamięci) może
wynosić od 60 do 70% całkowitej pojemności pamięci operacyjnej komputera (kon-
kretna wartość może się różnić, zależnie od maszyny). Jeśli kusi Cię, aby ją zwiększyć
do 100% w celu poprawienia wydajności działania programu, nie rób tego. Inne apli-
kacje także potrzebują pamięci, a zarezerwowanie dla Photoshopa 60 – 70% całko-
witej ilości RAM gwarantuje, że dostaną swoją porcję (po tym jak Photoshop zagar-
nie dla siebie największy kawałek).
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK54KONFIGUROWANIE
PREFERENCJI Sekcja History & Cache (Historia i bufor), znajdująca się po prawej stronie omawiane-
PHOTOSHOPAgo okna, umożliwia zmianę liczby zapamiętywanych stanów historii, zgodnie z infor-
macjami podanymi na stronie 46. W tym miejscu możesz też zażyczyć sobie automa-
tycznego dopasowania optymalnej objętości bufora oraz rozmiaru tzw. płytek (czy-
li segmentów obrazu) do rodzaju wykonywanych projektów. Do wyboru są następu-
jące opcje: Tall and Thin (Wysokie i cienkie), Default (Domyślne) oraz Big and Flat (Duże
i płaskie) — wystarczy kliknąć jedną z nich. Już tłumaczę, dlaczego to takie istotne:
objętość bufora decyduje o tym, jak duża część obrazu jest tymczasowo przecho-
wywana w pamięci na potrzeby takich funkcji jak odświeżanie podglądu oraz wy-
kreślanie histogramu (więcej informacji o histogramach znajdziesz na stronie 420).
Rozmiar płytki to objętość porcji informacji, którą Photoshop może przechować
i przetworzyć za jednym razem (na przykład duże porcje obrazu przyspieszają pracę
z projektami o bardzo dużych rozmiarach w pikselach). Widzisz? Założę się, że zaczy-
nasz doceniać, iż Photoshop zajmuje się takimi rzeczami za Ciebie!
Jeśli na głównym dysku twardym komputera pozostało niewiele wolnej przestrzeni, roz-
waż dodanie kolejnego dysku, który Photoshop będzie mógł wykorzystać w charakte-
rze magazynu — czyli miejsca, w którym jest przechowywane mrowie tymczasowych
plików tworzonych automatycznie w trakcie edytowania zdjęć (i zawierających na przy-
kład stany historii). (Jeśli nie przeznaczysz osobnego napędu na dysk magazynujący,
Photoshop będzie przechowywał te dane na głównym dysku twardym i w ten sposób
zabierał część miejsca, którą mógłbyś przeznaczyć na inne materiały). Po zainstalowa-
niu nowego wewnętrznego dysku albo podłączeniu zewnętrznego napęd ten poja-
wi się na liście Scratch Disks (Dyski magazynujące), pokazanej na rysunku 1.13. Aby dać
Photoshopowi zielone światło na korzystanie z tego napędu, zaznacz odpowiednie pole
w kolumnie Active? (Aktywny?), a następnie przeciągnij ten dysk na początek listy. Po wy-
konaniu tej operacji Photoshop powinien działać trochę żwawiej, gdyż zamiast jedne-
go będzie miał do dyspozycji aż dwa napędy do zapisywania i odczytywania danych.
RYSUNEK 1.13.
Aby dodać kolejny dysk
magazynujący (lub kilka),
kliknij w pustym polu
w kolumnie Active? (Aktywny?)
obok każdego, którego chciałbyś
użyć, a następnie przeciągnij
poszczególne napędy w górę lub
w dół, aby ustawić je w takiej
kolejności, w jakiej Photoshop
powinien z nich korzystać.
Najlepsze efekty można
osiągnąć przy użyciu dysków
SSD (ang. solid-state drive)
o pojemności przynajmniej
256 MB (niebędących dyskami
systemowymi). Unikaj
zewnętrznych napędów USB,
gdyż ich wydajność często
pozostawia wiele do życzenia
i może nawet spowolnić
działanie Photoshopa
ROZDZIAŁ 1. PHOTOSHOP CS6. WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM 55KONFIGUROWANIE
PREFERENCJI
UWAGA Jeśli chodzi o dyski magazynujące, trzeba się kierować zasadą: im szybszy, tym lepszy. PHOTOSHOPA
Ponieważ prędkość obrotowa talerzy dysku ma decydujący wpływ na wydajność urządzenia, poszukaj
dysku o prędkości 7200 RPM (obrotów na minutę) lub szybszego. Wolniejsze dyski o prędkości obrotowej
5400 RPM mogą istotnie zmniejszyć wydajność Photoshopa, a napędy o prędkości 4200 RPM…
zamienią… go… w żółwia…
Photoshop CS6 potraf też skorzystać z podsystemu przetwarzania oraz obróbki gra-
fki Twojego komputera, i to lepiej niż wcześniejsze wersje tego programu. Dzięki
temu pewne operacje przebiegają szybciej i płynniej; na przykład skalowanie obiek-
tów za pomocą polecenia Free Transform (Przekształcanie swobodne), obracanie ob-
szaru roboczego przy użyciu narzędzia Rotate View (Obróć widok) czy obsługa prób-
nika HUD — przykłady można by mnożyć (wszystkie wymienione funkcje poznasz
w dalszej części książki). Jeśli wyłączysz opcję Use Graphics Processor (Użyj procesora
grafcznego ), znajdującą się w prawym dolnym rogu omawianego okna, utracisz te
niezwykłe możliwości, choć w przypadku starszych komputerów może to poskutko-
wać niewielkim wzrostem ogólnej wydajności działania programu. Jeśli masz nową
maszynę, koniecznie pozostaw tę opcję włączoną. Ponadto możesz określić po-
ziom wykorzystania procesora grafcznego. Aby to zrobić, kliknij przycisk Advanced
Settings (Ustawienia zaawansowane) i wybierz jedną z dostępnych opcji: Basic
(Podstawowe), Normal (Zwykły) oraz Advanced (Zaawansowane).
Cursors (Kursory)
Te ustawienia umożliwiają skonfgurowanie wyglądu kursora w trakcie edycji pro-
jektu. Trudno tutaj mówić o dobrych albo złych wyborach, więc wypróbuj różne wa-
rianty kursorów, aby się przekonać, który z nich najbardziej Ci odpowiada. Kursory
w Photoshopie są podzielone na dwie grupy: malujące oraz wszystkie pozostałe.
Po zaznaczeniu jednej z dostępnych opcji Photoshop wyświetla podgląd wybrane-
go kursora. W dolnej części tej grupy ustawień znajduje się próbka Brush Preview
(Podgląd pędzla), od której zależy kolor podglądu końcówki pędzla wyświetlanego
przy skalowaniu za pomocą skrótu Alt+przeciągnięcie z prawym przyciskiem myszy
w lewą lub w prawą stronę (Control+Option+przeciągnięcie w Mac OS). Aby zmienić
kolor podglądu, kliknij tę próbkę, wybierz nowy kolor z próbnika i zatwierdź przyci-
skiem OK. (Więcej informacji o tym, w jaki sposób omawiane opcje wpływają na dzia-
łanie pędzla, znajdziesz na stronie 549).
Transparency and Gamut
(Przezroczystość i przestrzeń kolorów)
W sekcji Transparency Settings (Ustawienia przezroczystości) możesz skonfgurować
wygląd przezroczystych fragmentów warstwy. Podobnie jak ustawienia kursora, opcje
te mają czysto kosmetyczne znaczenie, więc nie wahaj się z nimi poeksperymento-
wać. (Więcej o przezroczystości dowiesz się z rozdziału 3.). Opcja Gamut Warning
(Alarm przestrzeni kolorów) umożliwia wybranie koloru, jakim będą oznaczane te frag-
menty obrazu, których kolorystyka wykracza poza zasięg bieżącej przestrzeni barw
lub poza przestrzeń barw obsługiwaną przez bieżącą drukarkę. (Zaawansowane kwe-
stie dotyczące pracy z kolorami zostały omówione w rozdziale 16.).
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK56KONFIGUROWANIE
PREFERENCJI Units & Rulers (Jednostki i miarki)
PHOTOSHOPA
Ustawienia w sekcji Units & Rulers (Jednostki i miarki) — patrz rysunek 1.14 — umoż-
liwiają wybranie jednostek miary używanych w Photoshopie. Lista Rulers (Miarki),
co nie powinno być wielkim zaskoczeniem, decyduje o jednostce, w jakiej są wy-
skalowane miarki dokumentu (patrz strona 95). Do wyboru są piksele, cale, centy-
metry, milimetry, punkty, pica oraz procenty. Jeśli najczęściej opracowujesz projekty
na potrzeby druku, to najlepszym wyborem będą centymetry albo pica (ewentual-
nie cale). Jeśli zwykle pracujesz nad projektami na potrzeby WWW, wybierz piksele.
Pozostaw domyślną opcję Points (Punkty) wybraną z listy Type (Tekst), chyba że spe-
cyfka Twojej pracy wymaga posługiwania się pikselami lub milimetrami — a tak na
ogół bywa w przypadku wykonywania projektów stron WWW.
RYSUNEK 1.14.
Aby zaoszczędzić trochę
czasu, poświęć chwilę na
skonfgurowanie ustawień
w sekcji New Document
Preset Resolutions (Domyślna
rozdzielczość nowego
dokumentu). Wprowadzone
tutaj parametry będą
automatycznie wstawiane
przez Photoshopa
w odpowiednie pola okna
dialogowego New Document
(Nowy dokument) przy
tworzeniu każdego nowego
projektu. (Więcej o tworzeniu
dokumentów dowiesz się na
stronie 65)
Ustawienia w sekcji Column Size (Rozmiar kolumny) przydają się przy projektowaniu
elementów grafcznych, które mają pasować do ściśle określonej szerokości kolumn
w programie do składu publikacji, takim jak Adobe InDesign. W takim przypadku
najlepiej skonsultuj się z osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu w InDesign
i zapytaj, jakich jednostek najlepiej użyć w tym przypadku.
Guides, Grid and Slices
(Linie pomocnicze, siatka i plasterki)
Te preferencje umożliwiają wybranie koloru linii pomocniczych (strona 95), siatki
(strona 97) oraz linii podziału plasterków (strona 803). Za pomocą ustawień Gridline
every (Linia siatki co) oraz Subdivisions (Podziałka) możesz ponadto określić szerokość
odstępów siatki oraz liczbę podziałów w ramach każdej głównej linii.
ROZDZIAŁ 1. PHOTOSHOP CS6. WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM 57KONFIGUROWANIE
PREFERENCJI Plug-ins (Wtyczki)
PHOTOSHOPA
Za pomocą specjalnych rozszerzeń zwanych wtyczkami albo pluginami można na-
uczyć Photoshopa jeszcze więcej ciekawych sztuczek. Istnieje tak wiele przydatnych
rozszerzeń, że został im poświęcony osobny rozdział tej książki (jest to rozdział 19).
Preferencje znajdujące się w tej kategorii umożliwiają instalowanie rozszerzeń w in-
nych folderach niż domyślny folder Photoshopa, co pozwala uniknąć utraty posia-
danych rozszerzeń w przypadku konieczności ponownego zainstalowania progra-
mu. Pozostaw obydwie opcje w sekcji Extension Panels (Panele rozszerzeń) włączone,
aby zezwolić Photoshopowi na połączenie z internetem, w przypadku gdyby któryś
z pluginów lub paneli potrzebował danych z źródłowej strony WWW. Na przykład
panel Kuler (patrz strona 538) umożliwia wykorzystywanie motywów kolorystycz-
nych opracowanych przez społeczność użytkowników serwisu Kuler. Jeśli wyłączysz
wspomniane opcje, Photoshop nie będzie miał dostępu do internetu, a Ty nie bę-
dziesz mógł skorzystać z Kulera. Uwzględnienie zmian wprowadzonych w tych usta-
wieniach wymaga zrestartowania Photoshopa.
Type (Tekst)
Photoshop jest wyposażony w znakomite funkcje typografczne (udoskonalo-
ne w wersji CS6!), z którymi zapoznasz się w rozdziale 14. Ustawienia w tym pane-
lu umożliwiają włączenie oraz wyłączenie inteligentnych cudzysłowów (drukar-
skich) oraz uaktywnienie mechanizmów zoptymalizowanych pod kątem określone-
go regionu językowego. Jeśli używasz w projektach znaków z języków azjatyckich,
w sekcji Choose Text Engine Options (Wybierz opcje mechanizmu tekstowego) włącz
opcję East Asian (Wschodnioazjatyckie) i upewnij się, że opcja Enable Missing Glyph
Protection (Włącz ochronę brakujących glifów) także została włączona. Dzięki temu
przy próbach wprowadzenia liter albo symboli niedostępnych na Twoim kompute-
rze na ekranie nie będą się pojawiały dziwne symbole albo puste kratki. W wersji CS6
Photoshop został ponadto wyposażony w mechanizmy obsługi języków z obsza-
ru Bliskiego Wschodu. Dowolne zmiany wprowadzone w sekcji Choose Text Engine
Options (Wybierz opcje mechanizmu tekstowego) zostaną uwzględnione dopiero po
zrestartowaniu Photoshopa.
Ponieważ podgląd krojów pisma bardzo się przydaje przy ich wybieraniu, w wer-
sji CS5 Photoshopa frma Adobe wprowadziła automatyczny podgląd fontów, zaś
w wersji CS6 usunęła opcję Font Preview Size (Rozmiar podglądu czcionki) z preferen-
cji programu. Skonfgurowanie podglądu fontów jest teraz jeszcze prostsze i wyma-
ga po prostu wybrania jednej z sześciu opcji z menu Type/Font Preview Size (Tekst/
Rozmiar podglądu czcionki) — od None (Brak) do Huge (Ogromny).
UWAGA Jeśli masz Photoshopa CS6 w wersji Extended, to w oknie preferencji będziesz miał do
dyspozycji jeszcze jedną kategorię ustawień — 3D. Wprawdzie funkcje 3D Photoshopa nie zostały
w tej książce dogłębnie omówione, ale możesz dowiedzieć się na ich temat wszystkiego (i jeszcze
trochę!) z książki Photoshop 3D for Animators Rafiqa Elmansy’ego (Focal Press, Waltham 2010).
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK58KONFIGUROWANIE
PREFERENCJI
PHOTOSHOPA
KLINIKA ZAAWANSOWANEGO UŻYTKOWNIKA
Konfgurowanie skrótów klawiaturowych oraz menu
Jeśli pracujesz szybko nawet bez skrótów klawiaturowych, zwę i kliknij przycisk Save (Zapisz). Utworzenie osobne-
to po ich opanowaniu będziesz demonem prędkości. Skróty go zestawu skrótów umożliwia wygodne przełączanie
ograniczają konieczność odrywania rąk od klawiatury w celu między własnymi a fabrycznymi skrótami Photoshopa
wybrania polecenia albo włączenia narzędzia za pomocą my- bądź między kilkoma różnymi zestawami skrótów
szy. Photoshop oferuje ogromną liczbę wbudowanych skró- przystosowanymi do różnego rodzaju zadań — wy-
tów klawiaturowych, ale to nie oznacza, że jesteś na nie ska- starczy wybrać odpowiednią nazwę z listy Set (Zestaw)
zany. Skróty można edytować i dodawać nowe, a polecenia w lewym górnym rogu okna.
oraz opcje w menu — pokazywać i ukrywać. Oto w jaki spo-
Jeśli chcesz, możesz usunąć istniejący skrót klawiaturowy, aby
sób można dodawać i zmieniać skróty klawiaturowe:
nadać mu zupełnie inne działanie. W ten sposób można na
przykład zwolnić klawisze F1 oraz F2, aby mogły służyć do prze-1. Wybierz polecenie Edit/Keyboard Shortcuts (Edycja/
łączania nowych motywów kolorystycznych Photoshopa. Aby Skróty klawiszowe), aby otworzyć okno dialogo-
to zrobić, najpierw sprawdź, do jakiego menu należą skróty, we Keyboard Shortcuts and Menus (Skróty klawiszowe
które zamierzasz zmodyfkować — na przykład wspomniane i menu).
klawisze F1 i F2 w wersji dla Windowsa są odpowiedzialne za
2. Z menu Shortcuts For (Skróty dla) wybierz rodzaj skró-
polecenia z menu Help (Pomoc) oraz Edit (Edycja); w wersji dla
tu, który chciałbyś dodać albo zmienić. Do wyboru są
Mac OS obydwa te polecenia znajdują się w menu Edit (Edycja).
następujące opcje: Application Menus (Menu aplikacji),
Następnie odszukaj docelowe menu w środkowej części okna
czyli menu takie jak File (Plik) albo Edit (Edycja), Panel
Keyboard Shortcuts and Menus (Skróty klawiszowe i menu),
Menus (Menu panelu), czyli menu rozmaitych paneli
kliknij niewielki trójkąt po lewej stronie nazwy tego menu,
Photoshopa, oraz Tools (Narzędzia).
a następnie odpowiednie polecenie, aby podświetlić skrót. Na
3. Na liście poniżej menu Shortcuts For (Skróty dla) wy- koniec kliknij przycisk Delete Shortcut (Usuń skrót) po prawej
bierz skrót, który zamierzasz zmienić. (Jeśli obok da- stronie, by zwolnić potrzebny skrót do innych zadań.
nej pozycji znajduje się niewielki trójkąt, kliknij go, aby
Aby ułatwić Ci zapamiętanie nowych skrótów, Photoshop
wyświetlić wszystkie opcje w ramach danej pozycji).
umożliwia wydrukowanie ich tabelarycznego zestawie-
4. Wprowadź nowy skrót w polu Shortcut (Skrót) i kliknij nia, które można przypiąć na ścianie. W oknie dialogowym
przycisk Accept (Akceptuj). Keyboard Shortcuts and Menus (Skróty klawiszowe i menu)
wybierz dowolny zestaw skrótów z listy Set (Zestaw), a po-5. Aby dodać nowy skrót do fabrycznego zestawu skró-
tem kliknij przycisk Summarize (Podsumuj). W oknie dialogo-tów Photoshopa, kliknij pierwszy przycisk z symbolem
wym Save (Zapisz) nadaj liście skrótów dowolną nazwę, wy-dysku twardego, znajdujący się w pobliżu górnej części
bierz miejsce, w którym chcesz ją zapisać, i kliknij przycisk okna dialogowego, po prawej stronie listy Set (Zestaw).
Save (Zapisz). Photoshop utworzy wówczas plik HTML, który Po kliknięciu przycisku Save (Zapisz) w oknie dialo-
będziesz mógł otworzyć w dowolnej przeglądarce WWW albo gowym, które się wówczas pojawi, Photoshop zmie-
w innym programie obsługującym dokumenty HTML i wydru-ni nazwę domyślnego zestawu skrótów na Photoshop
kować. Gdy skończysz, możesz pochwalić się znajomym, że Defaults (Modifed ) (Domyślne ustawienia programu
przeprogramowałeś Photoshopa, aby dostosować go do wła-Photoshop (zmienione)). Jeśli wolisz utworzyć nowy
snych potrzeb. Jeśli nigdy wcześniej nie widzieli omawianego zestaw skrótów, kliknij drugi przycisk z symbolem
okna i nie zdają sobie sprawy, jakie to proste, to pewnie będą dysku twardego — ten, pod którym znajdują się trzy
pod wrażeniem!niewielkie kropki. Następnie w oknie dialogowym Save
(Zapisz) nadaj zapisywanemu skrótowi dowolną na-
ROZDZIAŁ 1. PHOTOSHOP CS6. WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM 59KORZYSTANIE
Z PREDEFI-
NIOWANYCH
USTAWIEŃ
KLINIKA ZAAWANSOWANEGO UŻYTKOWNIKA (ciąg dalszy)
A co, jeśli będziesz musiał ponownie zainstalować Photoshopa w zależności od tego, które z nich chciałbyś skonfgurować.
albo go zaktualizować? Pomoże Ci w tym nowa funkcja w wer- Następnie kliknij mały, trójkątny przełącznik znajdujący się
sji CS6 — Migrate Presets (Migruj ustawienia predefniowane ), obok nazwy wybranego menu, aby przejrzeć znajdujące się
która umożliwia kopiowanie i przenoszenie skrótów klawiatu- w nim pozycje. Aby ukryć jedną z nich, kliknij sąsiadujący z nią
rowych. Zapoznaj się z uwagą na stronie 61, aby dowiedzieć się symbol oka; aby ją wyświetlić — kliknij w pustym miejscu po
więcej na jej temat. tym symbolu. Jeśli w pewnej chwili będziesz potrzebował do-
stępu do jednego z ukrytych poleceń, kliknij polecenie Show
Okno dialogowe Keyboard Shortcuts and Menus (Skróty klawi-
All Menu Items (Pokaż wszystkie polecenia menu), znajdujące
szowe i menu) umożliwia też modyfkowanie menu programu:
się na samym dole zmodyfkowanego menu. Możesz też po-
jeśli znajdują się w nich polecenia, których właściwie nie uży-
kolorować wybrane polecenia menu, aby móc je łatwiej od-
wasz, to możesz je ukryć, aby uprościć strukturę menu. Kliknij
naleźć. Aby to zrobić, zaznacz polecenie do wyróżnienia, klik-
zakładkę Menus (Menu) w górnej części omawianego okna,
nij słowo None (Brak) w kolumnie Color (Kolor) i wybierz jeden
a potem z listy Menu For (Menu dla) wybierz opcję Application
z dostępnych kolorów z listy. Po kliknięciu przycisku OK możesz
Menus (Menu aplikacji) albo Panel Menus (Menu panelu),
się zapoznać z wprowadzonymi udogodnieniami.
Korzystanie z predefniowanych ustawień
Gdy nabierzesz wprawy w posługiwaniu się Photoshopem, możesz zmodyfkować
działanie niemal wszystkich narzędzi w panelu Tools (Narzędzia). Jeśli zauważysz, że
raz po raz wprowadzasz na pasku opcji te same ustawienia i parametry dla jakie-
goś narzędzia, to zapisanie tych ustawień może zaoszczędzić Ci sporo czasu. Wraz
z Photoshopem instaluje się spora liczba metod działania różnych narzędzi, zwanych
ustawieniami predefniowanymi . Są to na przykład popularne formaty kadrowania,
zestawy gradientów, deseni i kształtów oraz końcówki pędzli. Dostępne ustawienia
dla bieżącego narzędzia można przeglądać za pomocą przybornika, który znajduje
się po lewej stronie paska opcji. Przykładowy przybornik został pokazany na rysun-
ku 1.15 (u góry).
Do wczytywania, zapisywania i udostępniania wbudowanych ustawień oraz do two-
rzenia własnych służy okno o nazwie Preset Manager (Menedżer ustawień domyśl-
nych). Można je otworzyć za pomocą polecenia Edit/Presets/Preset Manager (Edycja/
Ustawienia domyślne/Menedżer ustawień domyślnych). Każda grupa ustawień, taka
jak na przykład kategoria pędzli, nosi nazwę biblioteki ustawień. Aby wyświetlić za-
wartość wybranej biblioteki, wybierz jej nazwę z listy Preset Type (Typ ustawień), znaj-
dującej się na samej górze okna dialogowego Preset Manager (Menedżer ustawień
domyślnych) — patrz rysunek 1.15, na dole.
Po kliknięciu niewielkiej ikony z symbolem kółka zębatego, oznaczonej na górnym
rysunku 1.15, możesz wczytać nowe ustawienia z wybranej biblioteki bądź przywró-
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK60KORZYSTANIE
Z PREDEFI-
NIOWANYCH cić domyślną zawartość bieżącej kategorii ustawień. W tym drugim przypadku na-
USTAWIEŃleży wybrać polecenie Reset [nazwa kategorii] (Wyzeruj [nazwa kategorii]) i kliknąć
przycisk OK. Opisane operacje można wykonywać także za pomocą ustawień dla po-
szczególnych narzędzi, ale okno Preset Manager (Menedżer ustawień domyślnych) jest
większe, przez co zarządzanie ustawieniami staje się nieco łatwiejsze.
RYSUNEK 1.15.
U góry: Aby wyświetlić predefniowane
Kliknij, aby zresetować narzędzie ustawienia bieżącego narzędzia albo utworzyć
albo wczytać dodatkowe ustawienia nowe, otwórz przybornik znajdujący się po
Utwórz nowe ustawienie lewej stronie paska opcji (oznaczony na górnym
rysunku). Kliknij jedno z ustawień na liście, aby je
aktywować, a następnie zacznij używać narzędzia
w zwykły sposób. Aby zapisać nowe ustawienie,
skonfguruj parametry działania narzędzia na
pasku opcji i kliknij przycisk Create New Preset
(Utwórz nowe ustawienie domyślne), oznaczony
na rysunku. Gdy nadasz zapisywanemu
ustawieniu dowolną nazwę i klikniesz przycisk OK,
pojawi się ono na liście ustawień w przyborniku.
Aby przywrócić domyślne parametry pracy
bieżącego narzędzia, wczytać dodatkowe
ustawienia albo wyświetlić okno Preset Manager
(Menedżer ustawień domyślnych), kliknij ikonę
z symbolem kółka zębatego.
Na dole: Za pośrednictwem okna Preset
Manager (Menedżer ustawień domyślnych)
masz dostęp do ustawień wszystkich narzędzi
Photoshopa. Po kliknięciu ikony z symbolem
kółka zębatego na ekranie pojawi się menu
pokazane na rysunku, które umożliwia zmianę
rozmiaru podglądów, resetowanie i zmienianie
ustawień oraz inne związane z nimi czynności.
Dla zaoszczędzenia wzroku (i po to, by móc
lepiej oszacować działanie przeglądanych
ustawień) warto zmienić rodzaj podglądu
na Large List (Duża lista). Zmiana podglądu
w tym oknie jest automatycznie uwzględniana
w poszczególnych przybornikach
UWAGA Nowa funkcja Photoshopa CS6 o nazwie Migrate Presets (Migruj ustawienia predefiniowane)
umożliwia importowanie i przenoszenie ustawień ze starszych wersji programu (jednak nie starszych niż
wersja CS3). Po pierwszym uruchomieniu wersji CS6 program powinien kulturalnie zapytać, czy życzysz
sobie przeniesienia ustawień zdefiniowanych w starszych wersjach Photoshopa, które są zainstalowane
na tym komputerze. Jeśli się zgodzisz, wszystkie stare ustawienia zostaną skopiowane do bibliotek
Photoshopa CS6 (jeżeli wśród kopiowanych ustawień będą takie o identycznych nazwach, to Photoshop
skopiuje tylko te nowsze). Jeśli po pierwszym uruchomieniu CS6 na ekranie nie pojawi się okno dialogowe
umożliwiające przeniesienie starych ustawień, to znaczy, że instalator nie znalazł na dysku żadnych danych
ze starej wersji Photoshopa, które można byłoby skopiować. Jeśli nie dokonałeś takiej przeprowadzki
przy pierwszym uruchomieniu programu, możesz to zrobić w każdej chwili za pomocą polecenia Edit/
Presets/Migrate Presets (Edycja/Ustawienia domyślne/Migruj ustawienia predefiniowane) bądź przy okazji
przywracania fabrycznych preferencji Photoshopa (co zostało opisane w pierwszej uwadze na stronie 53).
ROZDZIAŁ 1. PHOTOSHOP CS6. WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM 61KORZYSTANIE
Z PREDEFI-
NIOWANYCH Udostępnianie ustawień
USTAWIEŃ
Po opracowaniu wielu niestandardowych ustawień narzędzi, stylów i ogólnym skon-
fgurowaniu programu możesz podzielić się swoimi osiągnięciami. Ustawienia moż-
na przenosić na inne komputery (co bardzo się przydaje, w przypadku gdy cały ze-
spół projektowy powinien korzystać z określonego zestawu kolorów lub pędzli) i pu-
blikować je w internecie (aby mógł je pobrać każdy, kto zechce).
W Photoshopie CS6 zarządzanie ustawieniami oraz ich udostępnianie jest łatwiej-
sze niż kiedykolwiek wcześniej. Istnieją dwa sposoby na importowanie oraz ekspor-
towanie tych perełek:
Udostępnianie wszystkich ustawień — włącznie z operacjami, skrótami kla-
wiaturowymi, konfguracją menu, przestrzeniami roboczymi, pędzlami, prób-
kami, gradientami, stylami, deseniami, konturami, niestandardowymi kształ-
tami i narzędziami. Aby to zrobić, należy wydać polecenie Edit/Presets/Export/
Import Presets (Edycja/Ustawienia domyślne/Eksportuj/importuj ustawienia pre-
defniowane). W oknie dialogowym, które się wówczas pojawi, w zakładce
Export Presets (Eksportuj ustawienia predefniowane ) należy najpierw wybrać
obiekty, które chciałbyś wyeksportować (powiedzmy, że będą to operacje oraz
przestrzenie robocze), a potem kliknąć przycisk Export Presets (Eksportuj usta-
wienia predefniowane ), jak na rysunku 1.16. Photoshop otworzy wówczas okno
dialogowe Choose a Folder (Wybierz folder) — gdy tak się stanie, wybierz dowol-
ne miejsce, które będzie Ci potem łatwo odnaleźć, i kliknij przycisk OK lub Open
(Otwórz). We wskazanym miejscu Photoshop utworzy folder o nazwie Exported
Presets i posłusznie zawiadomi, że wykonał zaplanowaną operację. Aby zaim-
portować ustawienia, kliknij zakładkę Import Presets (Importuj ustawienia prede-
fniowane ) i kliknij przycisk Select Import Folder (Wybierz folder importowania),
znajdujący się w dolnej części omawianego okna. W oknie dialogowym, któ-
re się wówczas pojawi, odszukaj folder z zapisanymi ustawieniami i kliknij przy-
cisk OK lub Open (Otwórz). Następnie w oknie Export/Import Presets (Eksportuj/
importuj ustawienia predefniowane ) z listy po lewej stronie wybierz ustawienia
do zaimportowania bądź kliknij przycisk Add All (Dodaj wszystkie) i kliknij przy-
cisk Import Presets (Importuj ustawienia predefniowane ).
Aby udostępnić tylko wybrane ustawienia (bez operacji, skrótów klawiaturo-
wych, ustawień menu i przestrzeni roboczych), utwórz własną bibliotekę usta-
wień. Otwórz okno Preset Manager (Menedżer ustawień domyślnych) i zaznacz
ustawienia, które chciałbyś udostępnić (możesz je zaznaczać z klawiszami Shift
oraz Ctrl lub ). Następnie kliknij przycisk Save Set (Zapisz zestaw) i w oknie dia-
logowym Save (Zapisz) nadaj bibliotece dowolną nazwę. Jeśli nie wybierzesz
żadnego szczególnego miejsca na dysku twardym, Photoshop zapisze biblio-
tekę tam, gdzie są przechowywane wszystkie niestandardowe ustawienia. Jeśli
uznasz, że wszystko jest w porządku, kliknij przycisk Save (Zapisz). Po zapisa-
niu niestandardowej biblioteki możesz wysłać ją e-mailem albo opublikować
na stronie internetowej. Jeśli wybierzesz to drugie wyjście, na wszelki wypa-
dek nadaj plikowi nazwę niezawierającą spacji i niestandardowych znaków: na
przykład zamiast „Pędzel smocza łuska” użyj nazwy „PedzelSmoczaLuska”.
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK62
axxKORZYSTANIE
Z PREDEFI-
NIOWANYCH Jeśli otrzymałeś bibliotekę z ustawieniami, otwórz okno dialogowe Preset Manager
USTAWIEŃ(Menedżer ustawień domyślnych) za pomocą polecenia Edit/Presets/Pr
(Edycja/Ustawienia domyślne/Menedżer ustawień domyślnych) i kliknij przycisk Load
(Wczytaj). Odszukaj miejsce, w którym została zapisana biblioteka, i kliknij przy-
cisk Open (Otwórz). Ewentualnie możesz użyć polecenia Edit/Presets/Export/Import
Presets (Edycja/Ustawienia domyślne/Eksportuj/importuj ustawienia predefniowane )
i skorzystać z zakładki Import Presets (Importuj ustawienia predefniowane ), pokaza-
nej na rysunku 1.16. Gdy następnym razem będziesz się posługiwał narzędziem, do
którego zaimportowałeś otrzymane ustawienia, otwórz menu w przyborniku tego
narzędzia, aby się przekonać, że pojawiła się w nim nazwa nowej biblioteki.
RYSUNEK 1.16.
Nowe polecenie Export/Import
Presets (Eksportuj/importuj
ustawienia predefniowane)
to dla dużych frm i agencji
projektowych doskonałe narzędzie
do synchronizowania ustawień
na wielu różnych komputerach.
Gwarantuje ono spójność
projektów oraz precyzję działania,
zaś zastosowanie pieczołowicie
opracowanych operacji pozwala
zwiększyć wydajność pracy (patrz
rozdział 18.).
Jeśli chcesz wybrać obiekt
do wyeksportowania albo
zaimportowania, dwukrotnie kliknij
go w kolumnie po lewej stronie,
aby dodać go do listy (bądź kliknij
raz i użyj przycisków ze strzałkami,
oznaczonych na rysunku)
Co więcej, poszczególnym ustawieniom można nadawać dowolne nazwy. Z listy
Preset Type (Typ ustawień) w oknie dialogowym Preset Manager (Menedżer ustawień
domyślnych) wybierz jedną z bibliotek, a następnie uaktywnij ustawienie, którego
nazwę chciałbyś zmienić. Kliknij przycisk Rename (Zmień nazwę), wpisz nową nazwę
w polu Name (Nazwa) i kliknij przycisk OK. Aby usunąć bibliotekę ustawień, których
i tak nigdy nie używasz, wybierz ją z listy Preset Type (Typ ustawień) w oknie Preset
Manager (Menedżer ustawień domyślnych) i kliknij przycisk Delete (Usuń).
WSKAZÓWKA Jeśli narobiłeś sobie kłopotu i do jednej z bibliotek Photoshopa dodałeś
ustawienia, które nie działają tak, jak tego oczekiwałeś, to możesz z łatwością odtworzyć jej
oryginalną zawartość: otwórz okno Preset Manager (Menedżer ustawień domyślnych) i wybierz bibliotekę
przeznaczoną do zresetowania. Następnie kliknij ikonę z symbolem kółka zębatego (oznaczoną na
rysunku 1.15) i wybierz polecenie Reset [nazwa kategorii] (Wyzeruj [nazwa kategorii]) — przy czym
nazwą kategorii mogą być na przykład Pędzle. Photoshop zapyta wówczas, czy chciałbyś zastąpić
bieżący zestaw pędzli, czy dołączyć domyślny zestaw do istniejącego. Kliknij przycisk OK, aby go
zastąpić — i gotowe; właśnie przywróciłeś ustawienia fabryczne wybranej biblioteki.
ROZDZIAŁ 1. PHOTOSHOP CS6. WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM 63KORZYSTANIE
Z PREDEFI-
NIOWANYCH
USTAWIEŃ
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK64ROZDZIAŁ
2
Otwieranie,
przeglądanie oraz
zapisywanie plików
rzypuszczam, że skoro sięgnąłeś po tę książkę, to poświęcasz mnóstwo czasu
na pracę w Photoshopie. W takim razie możliwość zaoszczędzenia minuty tu Pi ówdzie na zwykłych, rutynowych czynnościach w dłuższej perspektywie na-
prawdę ma spore znaczenie. Ba, powiem więcej — przy odrobinie szczęścia da się w
ten sposób uciułać tyle minut, że można spokojnie poczytać książkę, pojeździć na ro-
werze albo obejrzeć odcinek ulubionego serialu.
Jeden ze sposobów na zaoszczędzenie czasu polega na zwiększeniu efektywno-
ści pracy, to zaś oznacza, że warto pouczyć się sztuczek ułatwiających wykonywa-
nie mało spektakularnych czynności, takich jak otwieranie, przeglądanie oraz zapi-
sywanie plików. Ponieważ tego typu operacje wykonuje się bardzo często, napraw-
dę opłaca się nabrać dobrych nawyków, aby Twoje projekty były od samego począt-
ku poprawnie skonfgurowane. (Chyba nie chciałbyś po kilku tygodniach pracy nad
projektem dowiedzieć się, że jest zbyt mały na potrzeby druku albo że zapisałeś go
w sposób uniemożliwiający wprowadzanie jakichkolwiek dalszych poprawek…).
Wreszcie, ponieważ umiejętne poruszanie się po bezmiarze pikseli jest jednym z klu-
czowych aspektów pracy z projektami, w tym rozdziale poznasz kilka wygodnych
sposobów na nawigowanie w obrębie edytowanego projektu.
Tworzenie nowego dokumentu
Niemal każdą czynność w Photoshopie można wykonać na kilka różnych sposo-
bów — nie inaczej jest w przypadku tworzenia nowego dokumentu. Owszem, moż-
na tego dokonać za pomocą polecenia File/New (Plik/Nowy), ale skrót Ctrl+N ( +N
w Mac OS) pozwala to zrobić szybciej. Niezależnie od wybranej metody na ekranie
pojawi się okno dialogowe New (Nowy), pokazane na rysunku 2.1.
Przypuszczasz zapewne, że nie ma nic prostszego od nazywania dokumentów.
Przecież wystarczy w polu Name (Nazwa) wpisać cokolwiek — i gotowe, prawda?
Niekoniecznie. Oto kilka kwestii, o których warto pamiętać:
65
aTWORZENIE
NOWEGO Jeśli używasz komputera Mac, nie zaczynaj nazwy od kropek. Pliki, których na-
DOKUMENTU zwy zaczynają się od kropki, są niewidoczne w systemie Mac OS X (co oznacza,
że nie zobaczysz ich ani Ty, ani Photoshop). A z niewidzialnymi plikami napraw-
dę trudno się pracuje!
Jeżeli Twoje projekty mają być otwierane zarówno przez użytkowników syste-
mu Windows, jak i Mac OS, to nie umieszczaj w nazwach ukośników (/), dwu-
kropków (:), znaków większości i mniejszości (< oraz >), kresek (|), gwiazdek (*)
i znaków zapytania (?).
Pamiętaj o dołączeniu do nazwy rozszerzenia pliku (przyrostka składającego się
z kropki i trzech liter, takiego jak .psd, .jpg itp.). Rozszerzenie plików ułatwia sys-
temowi operacyjnemu identyfkację typu tego pliku i otwarcie go za pomocą
odpowiedniego programu.
RYSUNEK 2.1.
Nowe dokumenty, które
zaczynasz tworzyć od zera,
rozpoczynają życie w oknie
dialogowym New (Nowy)
— rysunek u góry. Można
w nim skonfgurować
ustawienia decydujące
o wielkości i jakości obrazu,
takie jak rozmiar dokumentu,
rozdzielczość oraz tryb kolorów.
Więcej informacji na ten
temat znajdziesz na kolejnych
stronach.
Nazwa, którą wpiszesz w polu
Name (Nazwa), pojawi się
na pasku tytułowym okna
dokumentu (rysunek poniżej)
Gotowe szablony dokumentów Photoshopa
Po nazwaniu dokumentu należy określić jego rozmiar. Do wyboru są dwie możli-
wości: albo wpiszesz dowolne wartości w polach Width (Szerokość) oraz Height
(Wysokość), albo wybierzesz jeden z gotowych formatów dokumentów z list Preset
(Ustawienia domyślne) oraz Size (Rozmiar), takich jak fotografa pozioma 4×6 cali,
strona internetowa 640×480 pikseli i tak dalej (patrz rysunek 2.2).
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK66
xxxTWORZENIE
NOWEGO WSKAZÓWKA Photoshop CS6 jest wyposażony w nowe szablony dla popularnych urządzeń DOKUMENTU
przenośnych, takich jak iPhone czy iPad. Po wybraniu opcji Mobile & Devices (Urządzenia przenośne)
z listy Preset (Ustawienia domyślne) lista Size (Rozmiar) będzie trzykrotnie dłuższa niż kiedyś!
RYSUNEK 2.2.
Po wybraniu jednej z opcji z listy Preset (Ustawienia
domyślne), która zawiera różne formaty papieru,
formaty elektroniczne oraz własne, Photoshop
dostosuje do niej zawartość listy Size (Rozmiar) oraz
sąsiednich pól, takich jak Width (Szerokość), Height
(Wysokość), Resolution (Rozdzielczość) oraz Color
Mode (Tryb kolorów). Gotowe szablony dokumentów
pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu i uniknąć
pomyłek przy tworzeniu nowych projektów
Zaletą wybrania jednego z gotowych szablonów jest — oczywiście oprócz wypeł-
nienia pól rozmiarów — automatyczne określenie rozdzielczości oraz trybu kolorów.
Więcej o tych dwóch ustawieniach dowiesz się już za chwilę, ale jeśli jesteś począt-
kującym użytkownikiem Photoshopa, to omawiane szablony (czyli „gotowe przepi-
sy na dokumenty”) stanowią gwarancję poprawnego rozpoczęcia pracy z projektem.
Ponadto szablony przydają się nawet wówczas, gdy nie spełniają w pełni Twoich ocze-
kiwań. Jeśli na przykład szablon ma właściwy rozmiar, ale niepoprawną rozdzielczość,
to po prostu wybierz go, skoryguj rozdzielczość — i możesz przystąpić do pracy.
SZCZYPTA WIEDZY
„Podkradanie” ustawień dokumentów
Chciałbyś utworzyć nowy dokument, który ma taki sam roz- dokumentu. Analogiczny efekt będzie miało wybranie
miar i identyczną rozdzielczość jak istniejący projekt? Nic prost- opcji Clipboard (Schowek) z listy Preset (Ustawienia do-
szego: po prostu użyj parametrów tego projektu do utworze- myślne), pokazanej na rysunku 2.1 (u góry).
nia nowego dokumentu. Można to zrobić na kilka sposobów:
Jeśli chciałbyś stworzyć nowy dokument o parame-
Otwórz wzorcowy dokument i naciśnij Ctrl+N ( +N trach identycznych jak poprzedni, naciśnij Alt+Ctrl+N
w Mac OS), aby otworzyć okno dialogowe New (Nowy). (Option+ +N w Mac OS) lub przytrzymaj klawisz Alt
Rozwiń listę Preset (Ustawienia domyślne), na której (Option w Mac OS) przy wydawaniu polecenia File/New
będą wymienione nazwy wszystkich otwartych do- (Plik/Nowy).
kumentów. Po wybraniu tego, na którym zamierzasz
Aby utworzyć nowy dokument, który ma takie same
się wzorować, Photoshop automatycznie wypełni pola
rozmiary i tę samą rozdzielczość co zaznaczenie w bie-
wszystkich parametrów.
żącym dokumencie, najpierw utwórz takie zaznacze-
Otwórz wzorcowy dokument i naciśnij Ctrl+A nie, skopiuj jego zawartość do pamięci za pomocą skró-
( +A w Mac OS), aby zaznaczyć całą jego zawar- tu Ctrl+C ( +C w Mac OS), a potem wydaj polece-
tość, a następnie Ctrl+C ( +C w Mac OS), aby skopio- nie File/New (Plik/Nowy) albo naciśnij Ctrl+N ( +N
wać ją do pamięci programu (czyli do tzw. schowka). w Mac OS). Photoshop utworzy wówczas nowy doku-
Następnie wydaj polecenie File/New (Plik/Nowy) albo ment, którego parametry będą ściśle odpowiadać za-
naciśnij Ctrl+N ( +N w Mac OS), a Photoshop auto- znaczeniu. (Wszystkiego o zaznaczeniach dowiesz się
matycznie skonfguruje wszystkie parametry nowego z rozdziału 4.).
ROZDZIAŁ 2. OTWIERANIE, PRZEGLĄDANIE ORAZ ZAPISYWANIE PLIKÓW 67
ayaayaaaayyTWORZENIE
NOWEGO UWAGA Jeśli skopiujesz całe zdjęcie lub jego fragment do tymczasowej pamięci systemu (czyli DOKUMENTU
do schowka), Photoshop zachowa także jego parametry i umożliwi ich błyskawiczne wykorzystanie,
bez konieczności zapisywania wymiarów albo rozdzielczości obrazu. Dzieje się to automatycznie i ma
analogiczny efekt jak wybranie opcji Clipboard (Schowek) z listy Preset (Ustawienia domyślne).
Ustawianie rozmiaru i rozdzielczości
Pojęcie „rozmiar” w Photoshopie może się odwoływać do dwóch różnych właściwo-
ści: objętości pliku (na przykład 640 kilobajtów albo 2,4 megabajta) oraz wymiarów
(na przykład 4×6 centymetrów albo 640×480 pikseli). W całej książce znajdziesz wie-
le porad poświęconych zmienianiu rozmiarów obrazu, ta część dotyczy jednak roz-
miaru obszaru roboczego projektu.
Wymiary obszaru roboczego w Photoshopie mogą być określone w pikselach, ca-
lach, centymetrach, milimetrach, punktach, pica oraz kolumnach. Wystarczy, że z list
obok pól Width (Szerokość) albo Height (Wysokość) w oknie dialogowym New (Nowy)
wybierzesz jednostkę odpowiednią dla realizowanego projektu — albo taką, z którą
najwygodniej Ci się pracuje. Jeżeli projektujesz materiał na potrzeby internetu albo
programów do tworzenia prezentacji, to najlepiej będzie, gdy zdecydujesz się na
piksele. Jeżeli zamierzasz drukować projekt, to w większości przypadków powinie-
neś wybrać centymetry albo cale. Kolumny przydają się przy projektowaniu obra-
zów, które mają pasować do określonej makiety strony w programie do składu pu-
blikacji, takim jak Adobe InDesign albo QuarkXPress.
UWAGA Photoshop zakłada, że chcesz użyć tej samej jednostki (na przykład centymetrów) do
mierzenia szerokości i wysokości, więc przy zmianie jednostki dla dowolnego z tych pól automatycznie
zmienia ją w drugim polu. Jeśli naprawdę musisz mierzyć te wartości za pomocą różnych jednostek, to
w trakcie wybierania drugiej przytrzymaj klawisz Shift — Photoshop pozostawi wówczas pierwszą
w spokoju.
Pole Resolution (Rozdzielczość) decyduje o liczbie pikseli przypadających na cen-
tymetr lub cal bieżący dokumentu. Dokumenty o dużej rozdzielczości zawierają
więcej pikseli niż obrazy o identycznych rozmiarach, ale mniejszej rozdzielczości.
(Szczegółowe informacje o rozdzielczości znajdziesz w rozdziale 6.).
Tymczasem zaś, jeśli nie opanowałeś jeszcze tajemnej sztuki konfgurowania roz-
dzielczości, zapoznaj się z garścią praktycznych porad: jeśli projektujesz obraz, któ-
ry będzie wyświetlany wyłącznie na ekranie (na przykład w oknie przeglądarki albo
w pokazie slajdów), to w polu Resolution (Rozdzielczość) wprowadź wartość 72. Jeżeli
zamierzasz drukować projekt na domowej drukarce, ustaw wartość rozdzielczości na
przynajmniej 240 pikseli na cal (w przypadku wydruku na profesjonalnej maszynie
drukarskiej wpisz 300 lub więcej).
WSKAZÓWKA Jeśli nie wiesz, jakie powinny być dokładnie rozmiary dokumentu, lepiej, aby był
jak największy, gdyż zawsze możesz go później zmniejszyć. Więcej informacji o skalowaniu obrazów
znajdziesz na stronie 271.
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK68TWORZENIE
NOWEGO Po wprowadzeniu wartości w polach Width (Szerokość), Height (Wysokość) oraz
DOKUMENTUResolution (Rozdzielczość) Photoshop wyliczy rozmiar obrazu, czyli ilość miejsca
w pamięci programu, jaką zajmie nowy dokument. Wartość ta zostanie wyświetlona
w prawej dolnej części okna dialogowego New (Nowy); na przykład na rysunku 2.1
rozmiar obrazu wynosi 2,25 MB.
Utworzenie dokumentu o określonych rozmiarach nie oznacza, że nie może on za-
wierać obiektów większych od obszaru roboczego. Photoshop bez trudu radzi sobie
z obiektami wykraczającymi poza krawędzie dokumentu (zwane też granicami) —
takich „wystających” fragmentów po prostu nie widać na ekranie; nie są też drukowa-
ne. Być może wyda Ci się to dziwne, ale po wklejeniu do projektu zdjęcia albo ilustra-
cji wektorowej (patrz strona 77), które są większe niż rozmiary tego projektu, wysta-
jące części znajdą się po prostu poza jego granicami (także tekst wpisany za pomo-
cą narzędzi do edycji tekstu może wyjść poza krawędzie obrazu). Jeśli chcesz prze-
skalować dokument tak, aby było widać całą jego zawartość — nawet tę, która do-
tychczas nie mieściła się w jego obrębie — wydaj polecenie Image/Reveal All (Obraz/
Pokaż wszystko). Photoshop dostosuje wówczas wymiary projektu w taki sposób, by
zmieścić całą jego zawartość.
Wybór trybu kolorów
W oknie dialogowym New (Nowy) znajduje się lista Color Mode (Tryb kolorów), wi-
doczna na rysunku 2.1, która decyduje o zakresie barw dopuszczalnych do użycia
w danym dokumencie. Większość prac będziesz zapewne prowadził w trybie RGB
(to skrót od angielskich nazw kolorów red, green oraz blue, czyli czerwony, zielony
i niebieski), ale tryby kolorów można przełączać w dowolnym momencie. Przy oka-
zji podpowiem Ci, że ustawienie po prawej stronie listy Color Mode (Tryb kolorów)
umożliwia wybranie głębi bitowej obrazu (to pojęcie zostało wyjaśnione w ramce na
stronie 70).
Jeśli nie zadecydujesz inaczej, Photoshop automatycznie wybierze tryb RGB. Oprócz
niego na liście Color Mode (Tryb kolorów) znajdują się następujące opcje:
Bitmap (Bitmapa) — w tym trybie możesz używać tylko dwóch kolorów: czer-
ni oraz bieli (odcienie szarości nie są mile widziane…). Tryb Bitmap (Bitmapa)
przydaje się przy skanowaniu obrazów o wysokim kontraście (na przykład czar-
no-białych dokumentów tekstowych) albo projektowaniu grafki dla urządzeń
przenośnych wyposażonych w czarno-białe ekrany.
Grayscale (Skala szarości) — w tym trybie, poza czernią i bielą dostępnymi
w trybie Bitmap (Bitmapa), można używać także odcieni szarości. Im większa
głębia bitowa dokumentu, z tym większej palety odcieni można skorzystać
i tym większą liczbę detali będzie można zawrzeć w projekcie. Ośmiobitowe
obrazy mogą zawierać 256 odcieni szarości (włącznie z bielą i czernią), obra-
zy o głębi 16-bitowej mogą zawierać ponad 65 tysięcy odcieni szarości, zaś te
o głębi 32 bitów — nawet ponad 4,2 miliarda odcieni (więcej informacji o głębi
bitowej znajdziesz na stronie 70).
RGB Color (RGB) — tego trybu będziesz używał najczęściej; jest on także wy-
korzystywany do wyświetlania obrazu na monitorze i rejestrowania zdjęć
przez aparaty cyfrowe. Kolory w tym trybie są reprezentowane przez mieszan-
kę światła w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim. Każdej z tych składo-
ROZDZIAŁ 2. OTWIERANIE, PRZEGLĄDANIE ORAZ ZAPISYWANIE PLIKÓW 69
xxxTWORZENIE
NOWEGO wych przypisana jest wartość z zakresu od 0 do 255, która określa jasność (in-
DOKUMENTU tensywność) danego koloru. (Na przykład wartości składowych RGB dla stra-
żackiej czerwieni wynoszą w przybliżeniu: 250 dla czerwonego, 5 dla zielonego
i 5 dla niebieskiego). Podobnie jak w przypadku skali szarości, im większa głę-
bia bitowa, tym więcej subtelnych detali da się odzwierciedlić w obrazie. W tym
trybie można wybrać głębię 8-, 16- oraz 32-bitową. (Więcej o trybie RGB prze-
czytasz w rozdziale 5.).
CMYK Color (CMYK) — ten tryb naśladuje wygląd kolorów uzyskiwanych
w druku. Jego nazwa to specyfczny akronim angielskich nazw kolorów: Cyan
— cyjanowy (niebieskozielony), Magenta —purpurowy, Yellow — żółty, oraz
blacK — czarny. Gama CMYK zawiera nieco mniej barw niż RGB, gdyż jest ogra-
niczona do tego, co dane urządzenie drukujące — czy będzie to domowa dru-
karka, czy drukarska maszyna ofsetowa albo cyfrowa — jest w stanie odwzo-
rować na konkretnym gatunku papieru za pomocą określonych farb. Więcej in-
formacji o trybie CMYK znajdziesz w rozdziale 5., zaś z rozdziału 16. dowiesz się,
czy i kiedy powinno się dokonać konwersji obrazu na CMYK.
Lab Color (Lab) — ten tryb bazuje na sposobie postrzegania kolorów przez czło-
wieka i umożliwia zastosowanie w obrazie wszystkich barw widzialnych. W od-
różnieniu od trybów RGB czy CMYK, ograniczających paletę dostępnych barw do
tych, które da się oddać na ekranie albo na drukowanym dokumencie, Lab zawsze
odzwierciedla kolory tak, jak powinny one wyglądać, niezależnie od urządzenia
wyjściowego. Wadą tego trybu jest specyfczny sposób tworzenia kolorów, trud-
ny do opanowania dla wielu użytkowników. W drugiej części tej książki znajdziesz
różne praktyczne techniki wymagające zastosowania trybu Lab.
SZCZYPTA WIEDZY
Tajniki głębi bitowej
Być może zetknąłeś się już wśród znajomych grafków z pojęcia- Aby zrozumieć pojęcie głębi bitowej, musisz też choć odrobi-
mi „głębia ośmiobitowa” albo „szesnastobitowa” (nie mają one nę zapoznać się z kanałami, w których Photoshop przecho-
nic wspólnego z faktem, że Photoshop jest programem 64-bi- wuje informacje o kolorach (patrz rozdział 5.) dla każdej war-
towym, o czym możesz przeczytać w ramce na stronie 25). stwy z osobna (rozdział 3.). Na przykład obrazy RGB składają
Ludzie mówiący o głębi bitowej mają na myśli liczbę kolorów, się z trzech kanałów: po jednym dla koloru czerwonego, zielo-
jaką może zawierać obraz. W zależności od wybranego trybu nego i niebieskiego. Jeśli połączysz informacje zawarte w po-
kolorów dokument może mieć 8- albo 16-bitową głębię barw szczególnych kanałach, otrzymasz potencjalną liczbę barw,
(w niektórych trybach dopuszcza się rzadko używane głębie: jaką może zawierać obraz.
1-bitową i 32-bitową). Ponieważ na te pojęcia będziesz natra-
Uzbrojeni w te informacje, zapoznajmy się z dostępnymi głę-
fał stosunkowo często, powinieneś dobrze się z nimi zapoznać.
biami bitowymi w Photoshopie:
Bit to najmniejsza porcja informacji, jaką może przetworzyć
W trybie Bitmap (Bitmapa) piksele mogą być tylko
komputer. Może on przyjmować wartości 1 albo 0 (odpowia-
czarne albo białe. Obrazy w tym trybie są nazywane
dające stanom: włączony i wyłączony). Każdy piksel składo-
„jednobitowymi”, gdyż każdy piksel może przyjąć tylko
wy obrazu charakteryzuje się pewną głębią bitową, decydują-
jeden z dwóch dostępnych kolorów: czarny albo biały.
cą o tym, jak szczegółowe informacje o kolorze może on prze-
(Takie obrazy nazywa się też mapami bitowymi).
chowywać. Im większa głębia bitowa, tym więcej kolorów da
się zawrzeć w obrazie. A im więcej kolorów, tym więcej masz Ponieważ każdy bit może przyjmować dwie warto-
do dyspozycji danych (szczegółów obrazu) do wykorzystania ści, to obraz o głębi 8 bitów na kanał może zawierać do
w Photoshopie. 256 kolorów. Dlaczego akurat 256? Gdyż dwie warto-
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK70
yxyxTWORZENIE
NOWEGO
DOKUMENTU
SZCZYPTA WIEDZY (ciąg dalszy)
ści na każdy z ośmiu bitów dają 256 możliwych kom- nery. Na ekranie takie obrazy niczym się nie różnią od
binacji. (Dla miłośników matematyki: to dwa do po- innych, choć zajmują dwukrotnie większą przestrzeń
tęgi ósmej). Obrazy w skali szarości składają się tyl- na dysku twardym komputera. Fotografowie cenią so-
ko z jednego kanału, więc przy głębi 8 bitów na kanał bie obrazy o głębi 16 bitów na kanał, gdyż dodatko-
mogą zawierać do 256 odcieni. Ponieważ obrazy RGB we barwy zapewniają większą elastyczność działa-
składają się z trzech kanałów (czerwonego, niebieskie- nia przy edytowaniu obrazu za pomocą poleceń Curves
go oraz zielonego), niektórzy nazywają je 24-bitowymi (Krzywe) oraz Levels (Poziomy) — patrz rozdział 9.,
(8 bitów na kanał × 3 kanały = 24); w gruncie rzeczy są choć pliki o tak dużej objętości mogą znacznie spowol-
to jednak obrazy 8-bitowe. Przy 256 kombinacjach bi- nić działanie Photoshopa. Ponadto nie wszystkie na-
tów w każdym kanale (co daje 28×28×28) obraz RGB rzędzia i fltry programu obsługują obrazy 16-bitowe.
może zawierać ponad 16 milionów kolorów. Ponieważ
Obrazy 32-bitowe, nazywane HDR (ang. high dyna-
obrazy CMYK zawierają cztery kanały, niekiedy mówi
mic range), zawierają nieprawdopodobnie wielką licz-
się o nich jako o obrazach 32-bitowych (8 bitów na ka-
bę barw. Więcej informacji na ich temat znajdziesz na
nał × 4 = 32), ale podobnie jak RGB, tak naprawdę na-
stronie 444.
dal są to obrazy 8-bitowe. Ponad 200 kombinacji bitów
na kanał i cztery dostępne kanały teoretycznie dają gi- W większości przypadków będziesz miał do czynienia z obra-
gantyczną liczbę możliwych wartości barw, ale specyf- zami 8-bitowymi, ale jeśli masz aparat umożliwiający rejestro-
ka farb i środowiska druku sprawia, że rzeczywista pa- wanie zdjęć w większej głębi bitowej, to koniecznie przeznacz
leta barw CMYK jest ograniczona przez fzyczną możli- któryś weekend na małe testy i przekonaj się sam, czy różnica
wość odwzorowania barw na papierze do zaledwie oko- w jakości obrazu jest warta poświęcania większej ilości miejsca
ło 55 tysięcy kolorów. na dysku twardym (oraz spowolnienia edycji). Duża głębia bito-
wa przydaje się natomiast przy odnawianiu bardzo starych, ze-
Obrazy o głębi 16 bitów na kanał mogą zawierać do
skanowanych odbitek. Dzięki niej będziesz dysponował więk-
65 536 odcieni w jednym kanale. Obrazy tego typu
szą paletą kolorów, a co za tym idzie — będziesz miał większą
mogą być rejestrowane przez najbardziej zaawanso-
swobodę działania. Więcej wskazówek o skanowaniu znajdziesz
wane lustrzanki cyfrowe (ang. digital single-lens re-
w ramce na stronie 83.
fex , DSLR) w trybie RAW, a także przez najlepsze ska-
Wybieranie tła
Lista Background Content (Zawartość tła) w oknie dialogowym New (Nowy) umoż-
liwia wybranie zawartości warstwy Background (Tło) — jedynej warstwy w nowym
dokumencie albo nowo otwartym zdjęciu. Do wyboru są następujące opcje: White
(Białe), Background Color (Kolor tła) — przy tej opcji tło jest wypełniane bieżącym ko-
lorem próbki tła (patrz strona 43), oraz Transparent (Przezroczysty). Ta ostatnia opcja
sprawia, że tło jest całkowicie puste.
Wybór dokonany na tym etapie nie ma większego znaczenia — jeśli zmienisz zda-
nie, zawsze możesz wypełnić warstwę Background (Tło) innym kolorem (strona 119)
albo ją ukryć (strona 110). Opcja Transparent (Przezroczysty) przydaje się, w przypad-
ku gdy edytowany dokument jest częścią większego projektu i będzie umieszczony
na tle innych elementów grafcznych. Po wybraniu tej opcji w tle projektu będzie wi-
doczna szaro-biała szachownica, o której przeczytasz w ramce na następnej stronie.
ROZDZIAŁ 2. OTWIERANIE, PRZEGLĄDANIE ORAZ ZAPISYWANIE PLIKÓW 71
yyTWORZENIE
NOWEGO Ustawienia zaawansowane
DOKUMENTU
Kliknięcie przycisku Advanced (Zaawansowane), znajdującego się w dolnej części
okna dialogowego New (Nowy), powoduje wyświetlenie dwóch kolejnych list:
Color Profle (Profl kolorów ) — to zestaw instrukcji decydujący o tym, w jaki
sposób monitory oraz drukarki wyświetlają i drukują kolory dokumentów. Z tej li-
sty jest wybrany ten sam profl co w oknie dialogowym Color Settings (Ustawienia
kolorów) — patrz strona 736 — czyli sRGB IEC61966-2.1 (chyba że sam go zmie-
niłeś). Jeśli bieżący projekt nie wymaga użycia jakiejś szczególnej przestrzeni ko-
lorów, to ustawienie lepiej pozostawić bez zmian; w przeciwnym razie kolorysty-
ka projektu na innym komputerze albo na wydruku może odbiegać od Twoich
oczekiwań. Więcej o proflach kolorów przeczytasz w rozdziale 16.
Pixel Aspect Ratio (Proporcje pikseli) — to ustawienie umożliwia zmianę wy-
miarów i kształtu pikseli. Jego nazwa nawiązuje do proporcji między szerokością
a wysokością obrazu. (Na przykład telewizory panoramiczne mają proporcje
16:9). Domyślnie piksele w Photoshopie są kwadratowe. O ile kwadratowe pik-
sele doskonale nadają się do edytowania zdjęć oraz projektów przeznaczonych
do druku i wyświetlania na ekranie komputera, to w zastosowaniach wideo wy-
glądają dziwnie. Specyfka tego medium sprawia, że na flmach wszystko wy-
daje się niskie i szerokie (nie wyłączając ludzi), jeśli więc używasz Photoshopa
do edytowania materiałów na potrzeby flmu, sprawdź docelowe proporcje for-
matu wideo i dobierz do nich odpowiedni kształt pikseli.
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Zobaczyć przezroczystość
Czy ktoś może mi wyjaśnić, o co chodzi z tą szaro-białą szachow- Wygląd szachownicy można zmienić: należy w tym celu wy-
nicą w moim nowym projekcie? Przecież on miał być pusty! brać polecenie Preferences/Transparency & Gamut (Preferencje/
Przezroczystość i przestrzeń kolorów) z menu Edit (Edycja) lub Rzeczywiście, jeśli zażyczysz sobie przezroczystego tła,
z menu Photoshop (w Mac OS). W sekcji Transparency Settings Photoshop wypełni obszar roboczy projektu szachownicą.
(Ustawienia przezroczystości) można skonfgurować ustawie-Nie przejmuj się jednak: szachownica jest używana przez pro-
nia decydujące o rozmiarze kwadratów oraz ich kolorystyce. gram tylko do zasymulowania przezroczystości na warstwie
Jeśli nie potrafsz pracować z włączoną szachownicą, niezależ-Background (Tło). Innymi słowy, szachownica stanowi jedynie
nie od wielkości kwadratów, wyłącz ją poprzez wybranie opcji przypomnienie, że na tej warstwie (albo na jej części) po pro-
None (Brak) z listy Grid Size (Rozmiar oczek). Po dostosowaniu stu nic nie ma.
wyglądu szachownicy do swoich oczekiwań kliknij przycisk OK.
RYSUNEK 2.3.
Za pomocą tych opcji możesz określić, które ustawienia
dokumentu chciałbyś zapisać w nowym szablonie Photoshopa.
W trakcie tworzenia nowego dokumentu na podstawie Twojego
szablonu program zaczerpnie wszystkie ustawienia, których
nie uwzględniłeś w szablonie, z poprzedniego utworzonego
dokumentu. Jeśli na przykład przy zapisywaniu szablonu
wyłączyłbyś opcję Profle (Profl), widoczną na rysunku,
to szablon nie zawierałby proflu kolorów. W rezultacie przy
tworzeniu nowego dokumentu Photoshop przydzieli mu profl
zgodny z roboczą przestrzenią barw na podstawie ustawień
w oknie Color Settings (Ustawienia kolorów) — patrz strona 736
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK72
xxZAPISYWANIE ZAPISYWANIE NIESTANDARDOWYCH USTAWIEŃ
PLIKÓW
Jeśli napracowałeś się nad skonfgurowaniem poprawnych parametrów dokumen-
tu i przewidujesz, że w przyszłości będziesz realizował więcej podobnych projektów,
to możesz zapisać wybrane parametry w postaci szablonu ustawień domyślnych.
Kliknij przycisk Save Preset (Zapisz ustawienia domyślne), aby otworzyć okno dialogo-
we pokazane na rysunku 2.3, a następnie podaj nazwę szablonu, który pozwoli Ci za-
oszczędzić trochę czasu.
Zapisywanie plików
Jeśli włożysz mnóstwo pracy w stworzenie fantastycznego dzieła, nie zapomnij go
zapisać, bo w przeciwnym razie… nigdy go już nie zobaczysz. Podobnie jak w przy-
padku dowolnego innego programu, pamiętaj o tym, by zacząć zapisywać projekt
jak najwcześniej, a potem jak najczęściej, dzięki czemu będziesz miał pewność, że
w razie niespodziewanej awarii komputera albo zaniku prądu Twoje starania nie pój-
dą na marne.
WSKAZÓWKA Photoshop CS6 jest wyposażony w nową funkcję automatycznego odzyskiwania
plików, która zapisuje edytowany dokument co 10 minut (odstęp czasu można zmienić w sposób opisany
w ramce na stronie 75). Kolejną nowością w CS6 jest możliwość kontynuowania pracy w trakcie zapisy-
wania dokumentu w tle, dzięki czemu nie musisz czekać na zakończenie zapisu, aby „wrócić do akcji”.
Najprostszy sposób na zapisanie pliku polega na wydaniu polecenia File/Save (Plik/
Zapisz) lub naciśnięciu Ctrl+S ( +S w Mac OS). Jeśli zapisujesz dokument po raz
pierwszy, Photoshop wyświetli okno dialogowe Save As (Zapisz jako), w którym mo-
żesz nadać mu dowolną nazwę i wybrać format (wszystkie te opcje zostały wyja-
śnione w dalszej części rozdziału). Jeśli już wcześniej zapisywałeś plik, to Photoshop
bez pytania zastąpi poprzednią wersję dokumentu wersją bieżącą. W wielu przypad-
kach takie rozwiązanie jest akceptowalne, ale jeśli zamierzałeś zachować kilka róż-
nych wariantów dokumentu — może mieć katastrofalne skutki.
Na wszelki wypadek do zapisywania plików możesz używać okna dialogowego Save
As (Zapisz jako). To okno za każdym razem umożliwia wprowadzenie nowej nazwy
dokumentu (patrz rysunek 2.4), co się bardzo przydaje w sytuacji, gdy zależy Ci na
zachowaniu różnych wersji dokumentu lub zapisaniu projektu w innym formacie.
Aby otworzyć to okno, wydaj polecenie File/Save As (Plik/Zapisz jako) lub naciśnij
Shift+Ctrl+S (Shift+ +S w Mac OS). W ramach ustawień domyślnych z listy Format
wybrana jest opcja Photoshop — i znakomicie, gdyż format ten (znany też pod na-
zwą PSD) zachowuje wszystkie warstwy oraz obiekty inteligentne, w razie gdybyś
chciał ponownie zająć się nimi w przyszłości. Tego formatu należy używać także do
edytowania zdjęć. Dopiero po zakończeniu pracy — gdy wszystko będzie gotowe
do przeniesienia ukończonego obrazu do innej aplikacji, opublikowania go w inter-
necie albo wysłania e-mailem — możesz zapisać projekt w innym formacie, zgodnie
z wskazówkami podanymi w dalszej części rozdziału.
ROZDZIAŁ 2. OTWIERANIE, PRZEGLĄDANIE ORAZ ZAPISYWANIE PLIKÓW 73
aaZAPISYWANIE UWAGA Po wydaniu polecenia Save As (Zapisz jako) Photoshop zakłada, że chciałbyś zapisać projekt PLIKÓW
w tym samym folderze źródłowym co oryginał. Aby zmienić to zachowanie, wybierz polecenie Prefe-
rences/File Handling (Preferencje/Obsługa plików) z menu Edit (Edycja) lub Photoshop (w Mac OS) i wyłącz
opcję Save As to Original Folder (Zapisuj pod inną nazwą w oryginalnym folderze).
RYSUNEK 2.4.
Okno dialogowe Save As
(Zapisz jako) umożliwia
zapisywanie kopii
dokumentów pod różnymi
nazwami, w różnych
miejscach oraz w różnych
formatach.
Plik zapisany w formacie
Photoshopa (znanym
też pod nazwą PSD)
zachowuje warstwy
źródłowe projektu, dzięki
czemu można w dowolnym
momencie powrócić do
ich edytowania, nawet po
zamknięciu dokumentu.
Dobrze jest zapisywać
wszystkie pliki PSD w tym
samym folderze głównym
co oryginalne zdjęcia
z danej sesji, na przykład
w osobnym podfolderze
o nazwie „in progress”
(„w trakcie realizacji”), jak
na przykładowym rysunku
Formaty plików
Szczegółowe informacje o formatach plików znajdziesz w rozdziałach 16. oraz 17.,
tymczasem zaś zapoznaj się z ich krótkim omówieniem.
Najważniejsze, co na razie powinieneś zapamiętać, to to, żeby zapisywać projekty
w formacie PSD (rdzennym formacie Photoshopa), gdyż daje on największe możliwo-
ści (zgodnie z tym, o czym przeczytałeś przed chwilą). Czasami zachodzi jednak ko-
nieczność zapisania pliku w innych formatach, w zależności od ich przeznaczenia. Na
przykład program Adobe InDesign i najnowsze wersje QuarkXPressa (popularnych
programów do składu publikacji) świetnie radzą sobie z obsługą rdzennych doku-
mentów Photoshopa, ale nie każda aplikacja zrozumie, czym jest ten dziwaczny plik
PSD, który próbujesz do niej wczytać. W takich przypadkach dobrze jest zapisać pro-
jekt w formacie TIFF, gdyż jest on rozpoznawany przez niemal każdy program do ob-
róbki obrazu, jaki kiedykolwiek został stworzony.
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK74ZAPISYWANIE UWAGA Jeśli musisz zapisać dokument o objętości przekraczającej 2 GB, zapisz go w formacie PLIKÓW
Large Document Format (z rozszerzeniem .psb), gdyż umożliwia on obejście granicznej wielkości pliku
PSD, wynoszącej właśnie 2 GB. Photoshop CS6 obsługuje ponadto także format BIGTIFF, pozwalający
obejść limit objętości 4 GB, któremu podlegają zwykłe pliki TIFF.
Obrazy projektowane na potrzeby internetu to zupełnie inna para kaloszy, gdyż są
one specjalnie przystosowane do wyświetlania na ekranie i jak najszybszego pobie-
rania. Oto krótka ściąga, która pozwoli Ci bezpiecznie przetrwać aż do chwili, gdy
znajdziesz czas i energię na zmierzenie się z rozdziałem 17.:
JPEG to bardzo popularny format do zapisywania zdjęć i innych obrazów zawie-
rających dużą liczbę barw. Pliki w formacie JPEG są kompresowane, by zabiera-
ły mniej miejsca, ale ma to swoją cenę w postaci spadku jakości obrazu.
SZCZYPTA WIEDZY
Magiczne (i automatyczne) odzyskiwanie plików w CS6
Wiesz, że za każdym razem, gdy bezpowrotnie tracisz projekt Gdy wydasz polecenie File/Revert (Plik/Przywróć)
Photoshopa wskutek zawieszenia się komputera, gdzieś na w bieżącym dokumencie.
świecie umiera mała żabka? Gdy zamkniesz dokument bez choćby jednej opera-
cji zapisu.No dobrze; głupi żart… ale taka awaria potraf popsuć nawet
najlepiej zapowiadający się dzień. Gdy zamkniesz odzyskany dokument bez zapisywa-
nia go.
Na szczęście Photoshop CS6 jest wyposażony w nową funkcję
Gdy zapiszesz odzyskany dokument w innym miej-odzyskiwania dokumentów, która co 10 minut automatycznie
scu na dysku.zapisuje wszystkie otwarte pliki w Photoshopie w postaci wie-
lowarstwowych dokumentów PSD. (Jeśli kiedykolwiek używa- Ta wspaniała funkcja naprawdę potraf uratować… skórę i jest
łeś edytora Microsoft Word, to z pewnością wiesz, na czym to domyślnie włączona, choć trzeba przyznać, że wykonywane
polega). Zgadłeś: w razie awarii programu po jego ponownym w tle operacje automatycznego zapisywania mogą w pew-
uruchomieniu wszystkie dokumenty powinny zostać automa- nym stopniu zmniejszać wydajność działania programu. Jeśli
tycznie odtworzone. zauważysz, że Photoshop wyraźnie zwalnia — co może się
zdarzyć w przypadku pracy na kilku dużych dokumentach jed-Kopie bieżących plików, zapisane w ramach funkcji odzy-
nocześnie — zawsze możesz tę funkcję wyłączyć. Wybierz skiwania danych, są przechowywane w folderze o nazwie
polecenie Preferences/File Handling (Preferencje/Obsługa pli-PSAutoRecover na dysku magazynującym Photoshopa wy-
ków) z menu Edit (Edycja) lub z menu Photoshop (w Mac OS) branym w panelu Performance (Wydajność) okna dialogowe-
i wyłącz opcję Automatically Save Recovery Information Every go Preferences (Preferencje). (Więcej informacji o dyskach ma-
(Automatycznie zapisuj informacje odzyskiwania). Jeżeli nie gazynujących znajdziesz na stronie 55). Jedyny kruczek pole-
odczuwasz spadku wydajności programu, możesz skrócić do-ga na tym, że jeśli skończy Ci się miejsce na dysku magazynu-
myślny cykl zapisywania nawet do 5 minut za pomocą listy jącym, Twoje dokumenty nie zostaną zapisane.
znajdującej się po prawej stronie wspomnianej przed chwilą
Kopie dokumentów mają charakter tymczasowy, więc nie są opcji (może się to przydać zwłaszcza w trakcie skomplikowa-
przechowywane na stałe (co nie stanowi poważnego proble- nego retuszowania, gdy nawet kilka minut pracy wystarczy, by
mu, jeśli będziesz pamiętał, aby zapisywać projekt raz na ja- obraz uległ daleko idącym zmianom). Jeśli chciałbyś pozosta-
kiś czas). Kopia automatyczna jest usuwana w następujących wić funkcję automatycznego odzyskiwania włączoną, ale za-
sytuacjach: razem wydłużyć cykl zapisu plików (w celu zwiększenia wy-
dajności), to możesz zmienić czas między zapisami na 15 mi- Gdy wydasz polecenie File/Save (Plik/Zapisz) w bieżą-
nut, 30 minut albo godzinę.cym dokumencie.
ROZDZIAŁ 2. OTWIERANIE, PRZEGLĄDANIE ORAZ ZAPISYWANIE PLIKÓW 75
xyyyyyOTWIERANIE
ISTNIEJĄCEGO UWAGA Photoshop automatycznie przekształca 16-bitowe obrazy JPEG na 8-bitowe. Jeśli DOKUMENTU
nic Ci to nie mówi, zajrzyj na stronę 70 i zapoznaj się z wyjaśnieniami dotyczącymi głębi bitowej,
zawartymi w ramce.
GIF jest często wybierany do zapisywania obrazów składających się z niewiel-
kiej liczby barw (np. prostych, kreskówkowych ilustracji), zawierających prze-
zroczyste tło lub animowanych (patrz strona 794).
Z kolei PNG ma przed sobą świetlane perspektywy, jako że oferuje pełną ob-
sługę przezroczystości i umożliwia zapisywanie obrazów zawierających wiele
barw. Ponadto pozwala uzyskać wyższą jakość niż JPEG, ale za cenę nieco więk-
szej objętości plików.
Więcej informacji o przygotowywaniu obrazów do publikacji w internecie znajdziesz
w rozdziale 17. Jeśli raczej opracowujesz projekty na potrzeby profesjonalnego dru-
ku, zapoznaj się z rozdziałem 16.
Otwieranie istniejącego dokumentu
Otwieranie plików w większości programów przebiega bardzo prosto — i nie ina-
czej jest w Photoshopie. Ze względu na wielość obsługiwanych formatów i uniwer-
salność Photoshop oferuje jednak kilka dodatkowych opcji, niedostępnych w innych
aplikacjach. Potraf on między innymi otwierać rysunki Adobe Illustratora, zdjęcia
Camera Raw (strona 82), obrazy JPEG, GIF, PNG, TIFF, EPS oraz dokumenty PDF (stro-
na 80), a także pliki Collada DAE, Google Earth 4 KMZ, Scitex CT, Targa i kilka innych,
o których większość ludzi nigdy nie słyszała.
UWAGA Photoshop CS6 obsługuje jeszcze więcej formatów, w tym pliki takie jak JPS i PNS (są
to pary obrazów rejestrowane przez aparaty z dwoma obiektywami bądź jednym, ale rozdzielonym
w sposób umożliwiający rejestrowanie obrazów 3D) czy BIGTIFF (jest to alternatywa dla plików TIFF
o objętości ponad 4 GB). CS6 obsługuje także pliki TIFF o podwyższonej głębi kolorów (czyli liczbie
obsługiwanych barw; więcej informacji o głębi kolorów znajdziesz w ramce na stronie 70).
Pliki w Photoshopie można otwierać na kilka sposobów. Oto kilka przykładów:
Dwukrotnie kliknij ikonę pliku w formacie powiązanym z Photoshopem (na
przykład JPEG albo TIFF), niezależnie od tego, w jakim miejscu na dysku się on
znajduje.
W Mac OS możesz przeciągnąć ikonę pliku ponad ikonę Photoshopa (niebieski
kwadrat z literami „Ps”) w doku systemowym. (Ta sztuczka nie zadziała w przy-
padku paska zadań systemu Windows).
Kliknij ikonę dokumentu prawym przyciskiem myszy (przytrzymaj kla-
wisz Control i kliknij w Mac OS), a potem wybierz polecenie Otwórz z/Adobe
Photoshop CS6 z kontekstowego menu (tej metody można użyć wyłącznie
w przypadku formatów skojarzonych z Photoshopem).
Uruchom Photoshopa i wybierz polecenie File/Open (Plik/Otwórz) lub naciśnij
Ctrl+S ( +S w Mac OS), aby otworzyć okno dialogowe Open (Otwórz), omówio-
ne w dalszej części rozdziału.
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK76
axxxxxxOTWIERANIE
ISTNIEJĄCEGO Przeciągnij ikonę dokumentu do okna Photoshopa.
DOKUMENTU
Wydaj polecenie File/Open as Smart Object (Plik/Otwórz jako obiekt inteligentny),
omówione w dalszej części tego rozdziału (strona 79).
Do przeglądania i otwierania dokumentów można też używać programu Adobe
Bridge albo panelu Mini Bridge. Więcej informacji o Bridge i Mini Bridge znajdziesz
w rozdziale 21.
SZCZYPTA WIEDZY
Obrazy rastrowe a obrazy wektorowe
Wszystkie obrazy, z jakimi będziesz miał do czynienia w Photoshopie i jakie będziesz w nim tworzył, należą do jednej z dwóch
kategorii: do pierwszej zaliczają się te składające się z pikseli, a do drugiej te zbudowane ze ścieżek. Należy pamiętać o tym, że
wymienione kategorie obrazów mają różne właściwości i że w celu zachowania tych właściwości należy je otwierać na określo-
ne sposoby.
Obrazy rastrowe składają się z pikseli, czyli malut-
kich, kolorowych kwadracików — najmniejszych ele-
mentów składowych cyfrowego obrazu. Liczba pikse-
li w obrazie zależy od urządzenia, które ten obraz za-
rejestrowało (takiego jak cyfrowy aparat fotografczny
albo skaner), bądź ustawień wybranych przy tworze-
niu dokumentu Photoshopa (patrz strona 65). Z kolei
rozmiar pikseli jest uzależniony od rozdzielczości ob-
razu (patrz strona 272), która decyduje o ich liczbie
przypadającej na jednostkę długości obrazu (np. cal
lub centymetr). Piksele są na ogół bardzo małe; nie-
dostrzegalne gołym okiem, ale jeśli powiększysz ob-
raz rastrowy, staną się znacznie większe i zaczną przy-
pominać cegiełki zacierające naturalną płynność tego
typu obrazów. Do formatów obrazów rastrowych
można zaliczyć m.in. pliki JPEG, TIFF oraz GIF.
Obrazy wektorowe są zbudowane z punktów oraz
ścieżek, tworzących kształty, które z kolei mogą
być wypełnione i obrysowane różnymi kolora-
mi. (W Photoshopie CS6 możesz tworzyć obrazy wektorowe równie łatwo jak w programach ilustracyjnych, takich jak
Illustrator albo CorelDraw). Kształt ścieżek jest defniowany za pomocą wyrażeń matematycznych, na podstawie któ-
rych są one precyzyjnie wyświetlane i drukowane. Ponieważ odbywa się to bez udziału pikseli, obrazy wektorowe mo-
żesz zmniejszać i powiększać w dowolny sposób, bez wpływu na gładkość i wyrazistość konturów. Photoshop umożliwia
otwieranie obrazów wektorowych, ale jeśli nie wczytasz ich w postaci obiektów inteligentnych (o których przeczytasz
w dalszej części tego rozdziału), to zamieni je w zwykłe obrazy składające się z pikseli w procesie zwanym rasteryzacją.
Górny spośród trzech powyższych rysunków to obraz wektorowy (rysunek po jego prawej stronie przedstawia ścieżki, z których
został zbudowany), zaś dolny to obraz rastrowy. Obrazy wektorowe przydają się przy projektowaniu logo i innych ilustracji, któ-
re na pewnym etapie pracy mogą wymagać powiększenia. Najczęściej będziesz jednak pracował z obrazami rastrowymi, gdyż
należą do nich zdjęcia, a sam Photoshop służy głównie do edytowania obrazów składających się z pikseli (podobnie jak inne pro-
gramy do obróbki zdjęć i malowania). Niemniej Photoshop CS6 jest wyposażony w pokaźny pakiet narzędzi służących do two-
rzenia grafki wektorowej (patrz rozdział 13.) i umożliwia otwieranie obrazów wektorowych, co zostało opisane w dalszej czę-
ści rozdziału. Na stronie 344 przeczytasz o tym, w jaki sposób tworzyć fascynujące projekty, będące połączeniem obrazów rastro-
wych i wektorowych.
ROZDZIAŁ 2. OTWIERANIE, PRZEGLĄDANIE ORAZ ZAPISYWANIE PLIKÓW 77
xxyyOTWIERANIE
ISTNIEJĄCEGO Okno dialogowe Open (Otwórz)
DOKUMENTU
Po wydaniu polecenia File/Open (Plik/Otwórz) lub naciśnięciu Ctrl+O ( +O w Mac
OS) Photoshop wyświetli okno pokazane na rysunku 2.5. Aby otworzyć obraz, wy-
starczy odszukać odpowiedni plik na dysku i kliknąć przycisk Open (Otwórz).
RYSUNEK 2.5.
Okno dialogowe Open (Otwórz)
umożliwia odszukanie zdjęcia
przeznaczonego do otwarcia.
Opcja wybrana na liście Format
w dolnej części tego okna zostanie
automatycznie dopasowana do
formatu zaznaczonego dokumentu
UWAGA Użytkownicy Photoshopa w wersji dla systemu Windows mają w oknie Open (Otwórz)
nieco mniej opcji do dyspozycji niż posiadacze Maców. Zamiast listy Enable (Włącz) w wersji PC znajduje
się lista Files of type (Pliki typu), zaś listy Format nie ma w ogóle.
Oprócz możliwości przeszukiwania przepastnych głębin twardego dysku omawiane
okno dialogowe umożliwia ograniczanie puli widocznych obrazów — wystarczy wy-
brać odpowiedni format z listy Files of Type (Pliki typu) albo Enable (Włącz) w Mac OS. Po wy-
braniu potrzebnego formatu Photoshop ukryje albo zdezaktywuje pozostałe pliki
(nie będzie można ich zaznaczyć), co przydaje się na przykład w sytuacji, gdy zapisa-
łeś jeden projekt w kilku różnych formatach — takich jak PSD, JPEG czy TIFF.
WSKAZÓWKA Aby otworzyć naraz kilka plików, które nie sąsiadują ze sobą, przytrzymaj klawisz
Ctrl ( w Mac OS) i kliknij je; w przypadku sąsiadujących plików możesz użyć klawisza Shift. Jeśli
ramka aplikacji jest aktywna (patrz strona 31), a Ty nie wyłączyłeś domyślnej opcji Open Documents as
Tabs (Otwórz dokumenty jako karty) w panelu Interface (Interfejs) okna Preferences (Preferencje) Photoshopa
(patrz strona 53), to po kliknięciu przycisku Open (Otwórz) pliki zostaną otwarte w osobnych zakładkach.
Jeśli pozostawisz opcję All Formats (Wszystkie formaty) na liście Files of Type (Pliki
typu) lub — w Mac OS — opcję All Readable Documents (Wszystkie dokumenty) na
liście Enable (Włącz), to znaczy, że zezwalasz Photoshopowi na otwarcie plików
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK78
aaOTWIERANIE
ISTNIEJĄCEGO w dowolnym obsługiwanym formacie. Jeśli próbujesz otworzyć plik w formacie, któ-
DOKUMENTUry powinien być obsługiwany przez Photoshopa, ale z jakichś tajemniczych powo-
dów nie jest wyświetlany (listę obsługiwanych formatów znajdziesz na stronie 75),
to być może ktoś zapisał plik z niewłaściwym rozszerzeniem. (Ponieważ wszystkie
programy, włącznie z Photoshopem, interpretują typ pliku na podstawie rozszerze-
nia, uważaj, aby nie zmienić trzyliterowych „kodów” kończących nazwę dokumentu).
Jeśli napotkasz tego typu problem, to w systemie Windows spróbuj użyć polecenia
File/Open As (Plik/Otwórz jako), zaś w systemie Mac OS wybierz z listy Format właści-
wy Twoim zdaniem format dokumentu. Photoshop zignoruje wówczas rozszerzenie
i podejmie próbę otwarcia pliku na bazie wybranego formatu.
WSKAZÓWKA Jeśli szukasz konkretnego pliku, ale zapomniałeś jego nazwy, spróbuj użyć pro-
gramu Bridge albo panelu Mini Bridge (rozdział 21.), aby go odnaleźć. Za pomocą obydwu tych narzędzi
można przeglądać miniatury obrazów i ogromną ilość pomocniczych informacji, takich jak słowa
kluczowe, oceny itp. Program Bridge jest ponadto wyposażony w funkcje umożliwiające filtrowanie
i wyszukiwanie plików, które ułatwią Ci odnalezienie potrzebnego dokumentu.
Otwieranie plików w postaci obiektów inteligentnych
Obiekty inteligentne to jedna z tych niezwykłych funkcji, dzięki którym Photoshop
jest tak fantastycznym programem. Szczegółowe informacje na ich temat znajdziesz
w rozdziale 3., ale już teraz możesz pokrótce się z nimi zapoznać. Otóż obiekty inteli-
gentne są swego rodzaju pojemnikami umożliwiającymi przechowywanie obiektów
rastrowych, wektorowych i zdjęć RAW (strona 82) w źródłowej postaci. Obiekty inte-
ligentne śledzą istotne informacje o oryginalnym pliku — z uwzględnieniem jego
szczególnych właściwości, takich jak możliwość skalowania obiektów wektorowych
bez utraty jakości — co pozwala na anulowanie wszelkich zmian bez spadku jako-
ści obrazu. (Proces ten, zwany nieniszczącą edycją obrazu, został drobiazgowo omó-
wiony w rozdziale 3.). Oprócz wspomnianych typów obrazów, w postaci obiektów
inteligentnych można też otwierać pliki TIFF, PDF oraz JPEG. Ponadto istnieje możli-
wość przekształcenia kilku warstw lub całego dokumentu Photoshopa na obiekt in-
teligentny.
Aby otworzyć obraz w postaci obiektu inteligentnego, wydaj polecenie File/Open as
Smart Object (Plik/Otwórz jako obiekt inteligentny). W wyświetlonym oknie dialogo-
wym wybierz plik, który chciałbyś otworzyć. Po kliknięciu przycisku Open (Otwórz)
Photoshop wczyta plik w postaci obiektu inteligentnego w nowym dokumencie.
(Aby umieścić obiekt inteligentny w otwartym dokumencie, użyj polecenia File/Place
(Plik/Umieść)). Więcej informacji o warstwach oraz obiektach inteligentnych znaj-
dziesz w rozdziale 3.
WSKAZÓWKA Photoshop umożliwia automatyczne otwieranie niektórych obrazów w postaci
obiektów inteligentnych. Za każdym razem, gdy wybierzesz polecenie File/Place (Plik/Umieść) albo
przeciągniesz obraz rastrowy do okna Photoshopa, zostanie on otwarty w postaci obiektu inteligent-
nego bez żadnej ingerencji z Twojej strony.
ROZDZIAŁ 2. OTWIERANIE, PRZEGLĄDANIE ORAZ ZAPISYWANIE PLIKÓW 79OTWIERANIE
ISTNIEJĄCEGO Otwieranie ostatnio edytowanych plików
DOKUMENTU
Oto sposób na prawdziwą oszczędność czasu: tak jak wiele innych programów,
Photoshop przechowuje informacje o ostatnio otwartych dokumentach (patrz rysu-
nek 2.6). Rozwiń menu File/Open Recent (Plik/Ostatnio otwierane), aby wyświetlić listę
10 ostatnio otwieranych plików, przy czym najnowszy jest na samym początku tej li-
sty. Jeśli od czasu ostatniego otwarcia jakiegoś pliku zmieniłeś jego nazwę albo go
przeniosłeś — na przykład do innego foldera na dysku twardym — to po wybraniu
takiego pliku z listy Photoshop spróbuje go odnaleźć. Jeśli plik został usunięty z dys-
ku, Photoshop wyświetli komunikat informujący o niedostępności pliku.
RYSUNEK 2.6.
Jeśli chciałbyś, aby Photoshop
zapamiętywał więcej niż
10 ostatnich plików (albo
mniej), wybierz polecenie
Preferences/File Handling
(Preferencje/Obsługa plików)
z menu Edit (Edycja) lub
Photoshop (w Mac OS)
i zmień wartość w polu Recent
fle list contains… (Lista
ostatnich plików zawiera…).
Może ona wynosić od 2 do 30,
tylko pamiętaj, że większa
wartość oznacza dłuższą listę
do przeglądania!
Obsługa dokumentów PDF
Zapisanie dokumentu w formacie PDF jest jak zrobienie mu zdjęcia, które będzie
mógł następnie obejrzeć każdy, i to bez pomocy Photoshopa — wystarczy darmo-
wa przeglądarka Adobe Reader (albo inny program do przeglądania PDF, taki jak
Preview dla Mac OS). Dokumenty PDF mogą zawierać tekst, obrazy, a nawet flmy
o różnych poziomach jakości. Są też wieloplatformowe, co oznacza, że nie będą spra-
wiały problemów ani na Macach, ani na pecetach. PDF to niezwykle praktyczny for-
mat, który z czasem będzie jedynie zyskiwał na popularności (o tym, co być może
czeka nas w przyszłości, przeczytasz w rozdziale 16.).
Dokumenty PDF otwiera się w taki sam sposób jak wszystkie inne pliki: wydaj polecenie
File/Open (Plik/Otwórz), odszukaj i zaznacz plik PDF, a potem kliknij przycisk Open (Otwórz).
Jeśli PDF został utworzony w Photoshopie, to otworzy się bez pytania. Jeśli użyto w tym
celu innego programu, Photoshop wyświetli okno dialogowe Import PDF (Importuj PDF),
pokazane na rysunku 2.7, w którym możesz wybrać fragmenty dokumentu do zaimporto-
wania (całe strony albo pojedyncze obrazy), ustawić rozdzielczość, wymiary itp.
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK80OTWIERANIE
ISTNIEJĄCEGO
DOKUMENTU
RYSUNEK 2.7.
Jeśli zdecydujesz się na
zaimportowanie wielu stron
(jak na przykładowym
rysunku), Photoshop utworzy
nowy dokument dla każdej
z nich. Jeśli masz szczęście
i twórca dokumentu PDF znał
się na rzeczy, to w źródłowym
pliku znajdą się dodatkowe
parametry, takie jak rozmiar
ramki kadrowania, obszar spadu,
linie cięcia i obszar elementów
grafcznych (z większością tych
pojęć zapoznasz się w rozdziale
16.). W takim przypadku możesz
się zdać na jedną z opcji z listy
Crop To (Kadruj do) i uniknąć
samodzielnego skalowania
importowanych plików
Skanowanie obrazów
Obrazy mogą trafać do Photoshopa nie tylko za pośrednictwem okna dialogowe-
go Open (Otwórz). Jeśli masz skaner, który może być obsługiwany za pośrednictwem
Photoshopa, to możesz użyć go do zaimportowania obrazu do programu. Najpierw
jednak będziesz musiał zainstalować oprogramowanie skanera. Sprawdź w instrukcji
obsługi urządzenia, jak to zrobić, a potem zapoznaj się z rozdziałem 19., w którym są
omówione możliwości pluginów i innych dodatków (pluginy to programy rozszerza-
jące możliwości Photoshopa). Aby odszukać właściwy plugin (albo po prostu najnow-
szy sterownik) do skanera, odwiedź stronę internetową jego producenta. Po zakoń-
czeniu konfguracji możesz przystąpić do skanowania i importowania dokumentów.
W systemie Windows w celu zaimportowania obrazu ze skanera do programu Photoshop
CS6 należy (na ogół) wydać polecenie File/Import/WIA Support (Plik/Importuj/Obsługa
WIA). Jego przybliżonym odpowiednikiem w Mac OS jest polecenie File/Import/Import
from Device (Plik/Importuj/Importuj z urządzenia). Po wydaniu jednego z tych poleceń
należy wybrać podłączony skaner. Oprogramowanie skanerów różni się, więc nie ma
żadnej uniwersalnej procedury dalszego postępowania. Niestety, to oznacza, że bę-
dziesz musiał się zapoznać z dokumentacją skanera i odszukać w niej informacje po-
święcone importowaniu obrazów (a to pech!). Nie martw się na zapas; w ramce na stro-
nie 83 znajdziesz kilka przydatnych wskazówek dotyczących skanowania.
UWAGA Plugin TWAIN, umożliwiający Photoshopowi komunikację ze skanerami, to przestarzała
technologia, która nie jest już rozwijana. Obecnie firma Adobe zaleca posługiwanie się opro-
gramowaniem dołączonym do skanera. Inna metoda polega na zastosowaniu programu VueScan,
opracowanego przez niezależną firmę (http://www.hamrick.com). Jeśli zdecydujesz się na takie
rozwiązanie, zapisz obraz w formacie TIFF i otwórz go w Photoshopie w zwykły sposób.
ROZDZIAŁ 2. OTWIERANIE, PRZEGLĄDANIE ORAZ ZAPISYWANIE PLIKÓW 81OTWIERANIE
ISTNIEJĄCEGO Obsługa plików RAW
DOKUMENTU
Spośród wszystkich formatów obsługiwanych przez Photoshopa RAW jest jednym
z najbardziej przydatnych i elastycznych. Zdjęcia w tym formacie są rejestrowane
przez profesjonalne aparaty cyfrowe (i wiele aparatów dla zaawansowanych ama-
torów). Dane zapisane w pliku RAW stanowią precyzyjne odzwierciedlenie informa-
cji zapisanych przez aparat w trakcie rejestrowania obrazu. (Zdjęcia w formacie JPEG
są dodatkowo poddawane przez aparat redukcji szumów, wyostrzaniu i korekcji ko-
lorów). Pliki RAW zawierają ponadto najbardziej szczegółowe informacje o obrazie,
jakie można otrzymać z aparatu cyfrowego; w tym także tzw. metadane, czyli dane
o ustawieniach użytych do zrobienia zdjęcia, takie jak czas naświetlania, wartość
przysłony itp. Pliki RAW można edytować za pomocą specjalnego modułu — rozsze-
rzenia Photoshopa o nazwie Adobe Camera Raw (pokazanego na rysunku 2.8), z któ-
rym zapoznasz się bliżej w rozdziale 9.
RYSUNEK 2.8.
Moduł Adobe Camera Raw
(zwany też krótko ACR albo
Camera Raw) uruchamia
się automatycznie przy
otwieraniu zdjęć w formacie
RAW w Photoshopie albo za
pomocą programu Bridge bądź
panelu Mini Bridge. Camera
Raw to jedno z najczęściej
aktualizowanych rozszerzeń
Photoshopa, jakie powstały
— i bardzo dobrze, gdyż
producenci aparatów prezentują
nowe modele szybciej, niż
fotografowie są w stanie je
kupować! Jeśli nabyłeś właśnie
nowy aparat, to zanim będziesz
mógł otworzyć zrobione nim
zdjęcia w Photoshopie, być może
będziesz musiał zaktualizować
ACR za pomocą programu Adobe
Updater. Aby to zrobić, wydaj
polecenie Help/Updates (Pomoc/
Uaktualnienia). Jeśli Photoshop
odnajdzie nową wersję Camera
Raw, będziesz mógł ją od razu
pobrać i zainstalować
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK82OTWIERANIE
ISTNIEJĄCEGO
DOKUMENTU
SZCZYPTA WIEDZY
Skanowanie w pigułce
Różnice między programami skanującymi nie oznaczają jesz- jak najwięcej detali. Rozdzielczość zawsze możesz
cze, że nie ma pewnych reguł, których należy przestrzegać, aby zmniejszyć później; zwiększyć się jej nie da… albo ra-
móc liczyć na odpowiednie efekty. Zanim otworzysz pokrywę czej nie powinno, choć istnieją pewne sztuczki, które to
skanera, pamiętaj o kilku następujących wskazówkach: umożliwiają (patrz ramka na stronie 276).
Skanuj z wyższą głębią bitową, niż docelowo potrze- Jeśli oprogramowanie skanera umożliwia skorygo-
bujesz. Owszem, otrzymasz większy plik wynikowy, ale wanie kolorystyki obrazu przed zaimportowaniem
będzie on zawierał bardziej szczegółowe informacje o ko- go do Photoshopa, zrób to. Wstępne poprawki przed
lorach, które przydadzą się w trakcie dalszej edycji. (Więcej zaimportowaniem obrazu bazują na wszystkich danych
informacji o głębi bitowej znajdziesz na stronie 70). zarejestrowanych przez skaner. (Gotowy plik, zaimporto-
wany do Photoshopa, niemal zawsze zawiera nieco
Skanuj z wyższą rozdzielczością, niż wynikałoby to
mniej danych niż surowy obraz zaraz po zeskanowaniu).
z potrzeb docelowego obrazu, aby zarejestrować
OTWIERANIE PLIKÓW RAW
Otwieranie plików RAW w Photoshopie przebiega bardzo podobnie jak w przypadku
dowolnych innych obrazów, z tą różnicą, że zamiast do głównego okna Photoshopa
trafają one do okna modułu Camera Raw. Pliki RAW można otwierać następująco:
Poprzez dwukrotne kliknięcie ikony pliku. Jeśli Photoshop nie został otwarty
wcześniej, system uruchomi go automatycznie, a na ekranie pojawi się okno
Camera Raw.
Poprzez kliknięcie ikony pliku prawym przyciskiem myszy (kliknięcie z wci-
śniętym klawiszem Control w Mac OS) i wybranie polecenia Otwórz za pomo-
cą/Photoshop. (Ponieważ Camera Raw jest rozszerzeniem uruchamianym z po-
ziomu Photoshopa i programu Bridge, to nie znajdziesz go w kontekstowym
menu aplikacji, ale system będzie wiedział, że wskazany plik należy otworzyć
w ACR).
Za pomocą programu Bridge. Aby to zrobić, zaznacz plik i wydaj polecenie
File/Open in Camera Raw (Plik/Otwórz w Camera Raw) albo naciśnij Ctrl+R ( +R
w Mac OS). Możesz też kliknąć wybrany plik w programie Bridge albo panelu
Mini Bridge prawym przyciskiem myszy (przytrzymać klawisz Control i kliknąć
w Mac OS), a potem wybrać polecenie Open in Camera Raw (Otwórz w Camera
Raw) z kontekstowego menu. (O programie Bridge i panelu Mini Bridge przeczy-
tasz w rozdziale 21.).
ROZDZIAŁ 2. OTWIERANIE, PRZEGLĄDANIE ORAZ ZAPISYWANIE PLIKÓW 83
xxyyyxaOTWIERANIE
ISTNIEJĄCEGO
WSKAZÓWKA Jeśli masz kilka plików RAW, które wymagają podobnych poprawek (kadrowania, DOKUMENTU
korekcji kolorów itp.), to możesz otworzyć je jednocześnie. Aby to zrobić, najpierw zaznacz je z klawis-
zem Shift albo Ctrl ( w Mac OS) w programie Bridge, panelu Mini Bridge albo na pulpicie, a potem
dwukrotnie kliknij dowolny z nich lub przeciągnij nad ikonę Photoshopa. Po kliknięciu przycisku Select
All (Wybierz wszystkie), znajdującego się w lewym górnym rogu okna Camera Raw, dalsze poprawki
będą miały wpływ na wszystkie otwarte zdjęcia. Więcej informacji o jednoczesnym edytowaniu wielu
zdjęć znajdziesz w ramce na stronie 452.
Powielanie plików
Jeśli klient albo szef poprosi Cię o wprowadzenie pewnych zmian w projekcie, ale
podejrzewasz, że wkrótce zmieni zdanie, to lepiej będzie wykonać takie poprawki
na kopii zdjęcia (albo pliku PSD), a nie na oryginale. Dzięki temu, gdy usłyszysz proś-
bę o przywrócenie poprzedniego wyglądu obrazu, nie będziesz musiał mozolnie od-
zyskiwać go z archiwów albo odtwarzać starszego wariantu od zera. Powielanie pli-
ków przydaje się także wówczas, gdy chcesz trochę poeksperymentować z różny-
mi efektami.
Bieżący dokument można powielić za pomocą polecenia File/Save As (Plik/Zapisz
jako), zwyczajnie zmieniając nazwę zapisywanego pliku, ale istnieje szybszy sposób:
upewnij się, że okno z projektem przeznaczonym do skopiowania jest aktywne (po
prostu kliknij w dowolnym miejscu tego okna, aby je uaktywnić), a następnie wy-
daj polecenie Image/Duplicate (Obraz/Powiel). W oknie dialogowym Duplicate Image
(Powielenie obrazu), pokazanym na rysunku 2.9, nadaj plikowi nową nazwę i kliknij
przycisk OK. Teraz jesteś przygotowany na ofarne spełnianie życzeń przełożonych!
RYSUNEK 2.9.
Powielony plik PSD jest identyczny
z oryginałem, z uwzględnieniem warstw,
ich stylów itp. Jeśli chcesz utworzyć
jednowarstwową (płaską) wersję projektu,
na przykład na potrzeby programów
nieobsługujących formatu PSD, zaznacz
opcję Duplicate Merged Layers Only
(Powielaj tylko scalone warstwy). (Więcej
wskazówek o spłaszczaniu projektów
znajdziesz na stronie 142)
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK84
aKONFIGUROWANIE
PODGLĄDU
KLINIKA ZAAWANSOWANEGO UŻYTKOWNIKA
Otwieranie obrazów w postaci stosu
Jeśli wykosztowałeś się na wersję Extended Photoshopa CS6 Photoshopowi lokalizację plików na dysku twardym i kliknąć
(patrz uwaga na stronie 21), to masz do dyspozycji specjalną przycisk OK.
funkcję tworzenia tzw. stosów, umożliwiającą otwarcie kilku
W oknie dialogowym Load Layers (Wczytaj warstwy) znajdu-
zdjęć i rozmieszczenie ich w osobnych warstwach w jednym
je się ponadto lista Use (Użyj), za pomocą której można okre-
dokumencie. To ogromna oszczędność czasu w sytuacji, gdy
ślić sposób otwierania plików: pojedyncze obrazy czy całe fol-
musisz utworzyć kolaż z kilku obrazów, poprawić kilka poje-
dery. Jeśli zamierzasz połączyć kilka osobnych zdjęć w jedno,
dynczych klatek flmu albo zmontować zdjęcie grupowe z kil-
zaznacz opcję Attempt to Automatically Align Source Images
ku ujęć w taki sposób, by wszyscy uwiecznieni na nim ludzie
(Próba automatycznego wyrównania obrazów źródłowych).
mieli otwarte oczy.
Jeżeli chcesz przekształcić wszystkie wczytywane warstwy na
Aby otworzyć grupę obrazów w postaci stosu, wydaj polece- obiekt inteligentny, aby móc je potem wygodnie skalować,
nie File/Scripts/Load Files into Stack (Plik/Skrypty/Wczytaj pli- włącz opcję Create Smart Object after Loading Layers (Utwórz
ki do stosu). Na ekranie pojawi się wówczas okno dialogo- obiekt inteligentny po wczytaniu warstw). (Więcej o obiektach
we Load Layers (Wczytaj warstwy), w którym należy wskazać inteligentnych znajdziesz na stronie 153).
Konfgurowanie podglądu
Photoshop umożliwia oglądanie obrazów na wiele sposobów. Różne rodzaje pod-
glądów są przystosowane do wykonywania różnych operacji. Możesz na przykład
przeglądać obrazy na całym ekranie, powiększać je i zmniejszać, obracać, aby przyj-
rzeć się projektowi pod pewnym kątem, czy (w przypadku wersji dla Mac OS) wyłą-
czać ramkę aplikacji. O tych i innych możliwościach dowiesz się z tej części rozdziału.
Powiększanie i zmniejszanie
Możliwość wyświetlenia obrazu w dużym powiększeniu jest niezwykle istotna — ko-
rygowanie błędów, pieczołowity retusz i tworzenie precyzyjnych zaznaczeń są wów-
czas milion razy łatwiejsze. Jeden ze sposobów na powiększanie podglądu polega
na użyciu narzędzia Zoom (Lupka), którego przycisk przypomina szkło powiększają-
ce. Aby je włączyć, kliknij ten przycisk na pasku narzędzi albo po prostu naciśnij kla-
wisz Z (patrz rysunek 2.10). Następnie kliknij w dowolnym miejscu podglądu, przy-
trzymaj przycisk myszy i przeciągnij w prawą albo w lewą stronę, aby — odpowied-
nio — powiększyć podgląd zdjęcia bądź go zmniejszyć. Ewentualnie możesz też kil-
kakrotnie kliknąć narzędziem Zoom (Lupka) w wybranym miejscu, aby powiększyć
wybrany fragment; jeśli w trakcie klikania przytrzymasz klawisz Alt (Option w Mac
OS), będziesz mógł go z powrotem zmniejszyć. Skalę powiększenia da się zmienić
także za pomocą klawiatury, co może być szybsze, jeśli trzymasz na niej ręce: aby
to zrobić, przytrzymaj klawisz Ctrl ( w Mac OS), a potem naciśnij klawisz + (plus)
lub – (minus).
ROZDZIAŁ 2. OTWIERANIE, PRZEGLĄDANIE ORAZ ZAPISYWANIE PLIKÓW 85
aKONFIGUROWANIE
PODGLĄDU
RYSUNEK 2.10.
U góry: Za pomocą narzędzia Zoom (Lupka)
możesz precyzyjnie powiększyć wybrany fragment
fotografi. Najpierw wyłącz opcję Scrubby Zoom
(Przesuń) na pasku opcji, a potem przeciągnij
narzędziem Zoom (Lupka) wokół fragmentu,
któremu chciałbyś się dokładnie przyjrzeć. Po
zwolnieniu przycisku myszy Photoshop powiększy
wybrany fragment tak, że wypełni on całe
okno dokumentu. Kolejny sposób na zmianę
powiększenia polega na wprowadzeniu wartości
(w procentach) w polu w lewym dolnym rogu okna
dokumentu (niewidocznym na rysunku).
Na dole: Po powiększeniu podglądu do poziomu
większego niż 500% na ekranie pojawi się
siatka umożliwiająca precyzyjną edycję obrazu,
z dokładnością do jednego piksela. Siatka przydaje
się także przy dokładnym dopasowywaniu
przenoszonych elementów w poziomie oraz w pionie
WSKAZÓWKA Aby wyłączyć siatkę, która pojawia się po powiększeniu podglądu do co najmniej
501%, wydaj polecenie View/Show/Pixel Grid (Widok/Pokaż/Siatka pikseli).
Jeśli Twój komputer jest wyposażony w procesor grafczny obsługujący standard
OpenGL (patrz ramka na stronie 90), to po włączeniu narzędzia Zoom (Lupka) możesz
przytrzymać wciśnięty przycisk myszy, aby płynnie przeskalować obraz aż do maksy-
malnej wartości wynoszącej 3200%. W celu zmniejszenia skali podglądu wraz z przy-
ciskiem myszy należy przytrzymać klawisz Alt (Option w Mac OS). Animowane po-
większanie wygląda tak jak efektowne „wlatywanie” w głąb obrazu, a przy tym po-
zwala zaoszczędzić kilka kliknięć.
Po włączeniu narzędzia Zoom (Lupka) na pasku opcji są dostępne następujące opcje:
Resize Windows to Fit (Dopasuj rozmiar okna) — zaznacz tę opcję, aby Photoshop
automatycznie dopasowywał wielkość okna do bieżącego powiększenia.
Zoom All Windows (Wszystkie okna) — zaznacz tę opcję, aby za pomocą na-
rzędzia Zoom (Lupka) móc powiększyć podgląd dokumentów we wszystkich
otwartych oknach jednocześnie. To ustawienie przydaje się na przykład wów-
czas, gdy utworzyłeś duplikat bieżącego projektu, aby się przekonać, w jaki
sposób wyglądają wprowadzane poprawki w formacie przypominającym do-
celowy format druku. Podobny efekt można uzyskać za pomocą poleceń do-
stępnych w menu Window/Arrange (Okno/Ułóż). Oto one:
Match Zoom (Dopasuj powiększenie) — powoduje ujednolicenie skali
podglądu we wszystkich oknach.
Match Location (Dopasuj położenie) — powoduje powiększenie tego sa-
mego fragmentu we wszystkich oknach.
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK86
xxKONFIGUROWANIE Match Rotation (Dopasuj obrót) — powoduje obrócenie wszystkich obsza-
PODGLĄDUrów roboczych pod tym samym kątem.
Match All (Dopasuj wszystko) — łączy działanie wszystkich wymienionych
wyżej poleceń.
Scrubby Zoom (Przesuń) — ta opcja umożliwia powiększanie obrazu przez
przeciągnięcie. Przeciągnij w lewą stronę, aby zmniejszyć skalę podglądu, albo
w prawą, aby ją zwiększyć.
WSKAZÓWKA Jeśli posiadasz mysz wyposażoną w rolkę, to możesz użyć jej do skalowania
podglądu. Wybierz polecenie Preferences/General (Preferencje/Ogólne) z menu Edit (Edycja) lub Photo-
shop w Mac OS, a następnie zaznacz opcję Zoom with Scroll Wheel (Powiększanie przy użyciu pokrętła)
i kliknij przycisk OK.
Actual Pixels (Rzeczywista wielkość) — po kliknięciu tego przycisku obraz
zostanie wyświetlony w 100-procentowym powiększeniu. Analogiczny efekt
można uzyskać także poprzez naciśnięcie Ctrl+1 ( +1 w Mac OS), dwukrotne
kliknięcie przycisku narzędzia Zoom (Lupka) na pasku narzędzi, wprowadzenie
wartości 100 w polu skali podglądu w lewym dolnym rogu okna lub za pomocą
polecenia View/Actual Pixels (Widok/Rzeczywista wielkość). Sporo tego!
KLINIKA ZAAWANSOWANEGO UŻYTKOWNIKA
Powiększanie za pomocą gestów
Jeśli masz laptopa Mac z touchpadem obsługującym tzw. wie- Powiększanie za pomocą gestów jest bardzo efektowne i wy-
lodotyk, to możesz skalować podgląd w jeszcze inny sposób, godne… dopóki nie obróci się albo nie powiększy obszaru ro-
i to nawet jeśli narzędzie Zoom (Lupka) nie jest włączone: wy- boczego przez przypadek. Z tego względu dobrze jest czasa-
starczy, że wykonasz gest „uszczypnięcia” albo „rozciągnięcia”. mi wyłączyć obsługę gestów w Photoshopie. Wybierz polecenie
Możesz też przewijać podgląd obrazu, przeciągając po touch- Preferences/Interface (Preferencje/Interfejs) z menu Edit (Edycja)
padzie dwoma palcami w lewą lub w prawą stronę, oraz usta- lub Photoshop w Mac OS, a następnie wyłącz opcję Enable
wić go pod kątem za pomocą obrotowego gestu palcem wska- Gestures (Włącz gesty).
zującym i kciukiem.
Jeśli używasz systemu Windows 7 na urządzeniu wyposażo-
Przykłady każdego z tych gestów możesz obejrzeć w panelu nym w ekran dotykowy albo tablet grafczny (więcej o tych
systemowym z ustawieniami myszy. Z menu Apple wybierz drugich znajdziesz w ramce na stronie 570), to także mo-
polecenie Preferencje systemowe/Mysz, a potem kliknij zakład- żesz posługiwać się gestami; nie będziesz mógł jednak ich
kę Gładzik. Wybierz operację z listy po lewej stronie, aby obej- wyłączyć za pomocą wspomnianej przed chwilą opcji Enable
rzeć przykład danego gestu. Gestures (Włącz gesty).
Fit Screen (Do ekranu) — kliknięcie tego przycisku powoduje takie przeskalo-
wanie bieżącego okna, by wypełniło całą dostępną przestrzeń, oraz dopasowa-
nie powiększenia dokumentu do nowych rozmiarów okna. Analogiczny efekt
można uzyskać za pomocą skrótu Ctrl+0 ( +0 w Mac OS) lub polecenia View/
Fit on Screen (Zmieść na ekranie). Ta sztuczka bardzo się przydaje przy skalowa-
niu obiektów wykraczających poza obręb obszaru roboczego za pomocą po-
lecenia Free Transform (Przekształć swobodnie) — patrz strona 296. Przyznaj, że
trudno kliknąć uchwyt ramki przekształcenia, którego się nie widzi!
ROZDZIAŁ 2. OTWIERANIE, PRZEGLĄDANIE ORAZ ZAPISYWANIE PLIKÓW 87
aaxxxKONFIGUROWANIE Fill Screen (Wypełnij ekran) — ten przycisk powoduje powiększenie zdjęcia do
PODGLĄDU maksymalnych możliwych rozmiarów w ramach okna. Podgląd po kliknięciu
przycisku Fill Screen (Wypełnij ekran) jest nieco większy niż w przypadku przy-
cisku Fit Screen (Do ekranu), gdyż przy tym powiększeniu wykorzystywany jest
cały obszar ekranu w pionie.
Print Size (Rozmiar w druku) — po kliknięciu tego przycisku Photoshop nada
projektowi taki rozmiar jak po wydrukowaniu. Analogiczny efekt można uzy-
skać za pomocą polecenia View/Print Size (Widok/Wielkość w druku). Warto przy
tym pamiętać, że zależnie od fzycznej rozdzielczości ekranu podgląd wydruku
na ekranie będzie nieco większy albo nieco mniejszy niż w rzeczywistości, więc
omawianą funkcję należy traktować wyłącznie szacunkowo.
WSKAZÓWKA Jeśli obraz jest mniejszy od okna dokumentu (co oznacza, że wokół projektu
widoczna jest szara ramka) albo jeśli okno dokumentu jest mniejsze niż dostępna przestrzeń ramki
aplikacji, to możesz dopasować powiększenie podglądu do rozmiaru okna poprzez dwukrotne kliknięcie
przycisku narzędzia Hand (Rączka) na pasku narzędzi.
Przesuwanie podglądu obrazu
Po powiększeniu podglądu możesz go przesunąć w inne miejsce za pomocą narzę-
dzia Hand (Rączka). Włącz je za pomocą paska narzędzi lub naciśnij i przytrzymaj spa-
cję (chyba że używasz właśnie narzędzi do edytowania tekstu, bo wówczas po prostu
wstawisz mnóstwo spacji!). Gdy kursor przybierze kształt dłoni, przytrzymaj przycisk
myszy i przeciągnij, aby przesunąć obraz w wybranym kierunku. Kiedy odnajdziesz
właściwe miejsce, po prostu zwolnij przycisk myszy.
WSKAZÓWKA Jeśli podczas posługiwania się narzędziem Hand (Rączka) naciśniesz klawisz Shift,
Photoshop przesunie zawartość wszystkich okien jednocześnie. Analogiczny efekt można osiągnąć
poprzez włączenie opcji Scroll All Windows (Przewiń wszystkie okna) na pasku opcji.
Już w Photoshopie CS5 pojawiły się dwa nowe sposoby oglądania dokumentu: przewija-
nie inercyjne oraz widok z lotu ptaka. Jeśli Twój komputer obsługuje OpenGL (patrz ram-
ka na stronie 90), to możesz skorzystać z tych wydajnych i szybkich sposobów na prze-
winięcie od jednego miejsca na podglądzie zdjęcia do innego. Oto instrukcja obsługi:
Przewijanie inercyjne pozwala „pchnąć” obraz z jednej strony na drugą. Włącz
narzędzie Hand (Rączka), kliknij w dowolnym miejscu dokumentu, a następ-
nie szybko przeciągnij w wybranym kierunku i zwolnij przycisk myszy jeszcze
w trakcie przeciągania. Obraz płynnie przesunie się wówczas w wybraną stro-
nę i będzie stopniowo wytracał prędkość, aż się zatrzyma. Ten sam efekt moż-
na osiągnąć poprzez naciśnięcie spacji i dynamiczne przeciągnięcie kursorem
myszy albo za pomocą gestów w systemie Mac OS (patrz ramka na stronie 87).
WSKAZÓWKA Jeśli nie jesteś miłośnikiem przewijania inercyjnego, to możesz je wyłączyć.
Wybierz polecenie Preferences/General (Preferencje/Ogólne) z menu Edit (Edycja) lub Photoshop w Mac
OS, a następnie wyłącz opcję Enable Flick Panning (Włącz przesuwanie przez strzepnięcie).
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK88
xxxKONFIGUROWANIE Widok z lotu ptaka umożliwia dynamiczne przeskalowanie powiększonego do-
PODGLĄDUkumentu w taki sposób, aby całość była widoczna na ekranie (przydaje się to na
przykład wówczas, gdy powiększysz podgląd tak bardzo, że nie masz pojęcia,
który fragment projektu oglądasz). Aby uaktywnić tę funkcję, naciśnij klawisz H,
a potem kliknij w obrębie projektu i przytrzymaj przycisk myszy: po chwili na
ekranie pojawi się podgląd całego zdjęcia z wyróżnionym ramką fragmentem,
który oglądasz w powiększeniu. Zwolnij przycisk myszy (oraz klawisz H), aby
przywrócić poprzednie powiększenie obrazu.
PEREŁKA
Pasek stanu — centrum informacji o dokumencie
W dolnej części każdego okna dokumentu znajduje się pasek Wielkość magazynów (Scratch Sizes) pozwala osza-
stanu, pokazany na rysunku poniżej, który pozwala błyskawicz- cować ilość pamięci oraz przestrzeni na dysku twar-
nie zapoznać się z najważniejszymi informacjami o projekcie. Po dym, niezbędnych do wyświetlenia bieżących, otwar-
pierwszym uruchomieniu Photoshopa na pasku stanu jest wy- tych dokumentów w Photoshopie.
świetlony rozmiar dokumentu; przy czym litera K oznacza kilo-
Efciency (Wydajność) pozwala stwierdzić, czy Photoshop
bajty, a litera M — megabajty. (Jeśli nie widzisz paska stanu, to działa z maksymalną możliwą wydajnością. Wartość poni-
być może okno dokumentu jest zbyt małe. Przeciągnij jego pra- żej 100% oznacza, że program działa wolniej, niż to możli-
wy dolny róg na zewnątrz, aby je powiększyć). we, ze względu na konieczność częstego odwoływania się
do bufora na dyskach magazynujących (strona 55).Po kliknięciu niewielkiego, trójkątnego przycisku po prawej
stronie paska stanu (w kółku) wyświetli się menu, z którego Timing (Czasochłonność) powoduje wyświetlenie
można wybrać rodzaj informacji wyświetlonych na pasku. Oto czasu trwania ostatniej operacji.
dostępne możliwości:
Current Tool (Narzędzie bieżące) wyświetla nazwę
Adobe Drive umożliwia podłączenie do serwerów bieżącego narzędzia.
Version Cue. Technologia Version Cue frmy Adobe słu-
32-bit Exposure (Ekspozycja 32-bity) umożliwia sko-żyła do zarządzania wersjami dokumentów oraz za-
rygowanie podglądu na potrzeby 32-bitowych obra-sobami projektowymi i była zaimplementowana we
zów HDR (patrz strona 70).wszystkich programach Adobe. Firma zrezygnowała jed-
nak z Version Cue w Photoshopie CS5. Więcej informacji Save Progress (Zapisz postęp) powoduje wyświetle-
o funkcji Adobe Drive znajdziesz w uwadze na stronie 54. nie chyba najmniejszego na świecie paska postępu, ilu-
strującego czas między automatycznymi zapisami do- Document Sizes (Rozmiar dokumentu) powoduje wy-
kumentu w ramach nowej funkcji automatycznego od-świetlenie przybliżonych rozmiarów projektu na wy-
zyskiwania plików w Photoshopie CS6 (strona 75).druku (po lewej stronie) oraz przybliżonej objętości pli-
ku (po stronie prawej). Jest to opcja domyślna.
Document Profle (Profl dokumentu ) powoduje wy-
świetlenie proflu kolorów obrazu (strona 735).
Document Dimensions (Wymiary dokumentu) po-
woduje wyświetlenie szerokości, wysokości i rozdziel-
czości obrazu.
W Photoshopie CS6 Extended można wybrać opcję
Measurement Scale (Skala pomiaru), która ułatwia
Powiększenieprzeliczenie pikseli na inne jednostki miary. Na przy-
w procentachkład obraz mikroskopowy może przedstawiać obiekty
o rozmiarach liczonych w mikronach, a każdy mikron Pasek stanu
może odpowiadać określonej liczbie pikseli.
ROZDZIAŁ 2. OTWIERANIE, PRZEGLĄDANIE ORAZ ZAPISYWANIE PLIKÓW 89
xyyyyyyyyyyyKONFIGUROWANIE Jak się nie zgubić, czyli o panelu Navigator (Nawigator)
PODGLĄDU
Panel Navigator (Nawigator) to coś w rodzaju nawigacji GPS w Photoshopie.
Wystarczy na niego spojrzeć, aby dokładnie określić, który fragment obrazu oglą-
dasz. Aby go otworzyć, wydaj polecenie Window/Navigator (Okno/Nawigator). W pa-
nelu jest wyświetlona pomniejszona wersja obrazu, czyli miniatura, na której widnie-
je czerwona ramka, zwana polem widoku, odzwierciedlająca zasięg aktualnie oglą-
danego fragmentu. W dolnej części panelu znajduje się wartość powiększenia pod-
glądu w procentach. Tuż obok ulokowane są przyciski z symbolami przypominają-
cymi góry, za pomocą których można zmieniać powiększenie podglądu. Można też
użyć w tym celu suwaka znajdującego się pomiędzy nimi (patrz rysunek 2.11). Aby
wyświetlić obraz w konkretnej skali, wprowadź odpowiednią wartość w polu w le-
wym dolnym rogu panelu.
RYSUNEK 2.11.
Przy powiększaniu podglądu ramka pola widoku maleje, aby
odzwierciedlić mniejszy wycinek oglądanego obrazu. Ramkę
Aktualnie możesz przeciągać, aby zmienić oglądany fragment.
wyświetlany
Aby powiększyć panel Navigator (Nawigator), przeciągnij fragment
uchwyt w jego prawym dolnym rogu w dół. Kolor ramki pola
Przeciągnij, aby widoku można zmienić. Aby to zrobić, wybierz polecenie Panel
powiększyć Options (Opcje panelu) z menu panelu, w oknie dialogowym,
panel które się wówczas pojawi, kliknij czerwoną próbkę, wybierz
dowolny kolor z przybornika i kliknij przycisk OK
Zmniejszanie Powiększanie
Suwak powiększenia
SZCZYPTA WIEDZY
Kilka słów o GPU oraz OpenGL
Być może nie zdajesz sobie sprawy z tego, że Twój kompu- (Użyj procesora grafcznego ) jest zaznaczone (a pewnie tak bę-
ter jest tak naprawdę wyposażony w dwa „mózgi”: CPU (ang. dzie). Jeśli wspomniane pole jest nieaktywne (i nie da się go
central processing unit), czyli główny procesor, interpretujący włączyć), to procesor grafczny Twojego komputera zapewne
i wykonujący instrukcje programów, oraz GPU (ang. graphics nie jest wystarczająco wydajny albo nie ma odpowiedniej ilo-
processing unit), czyli procesor grafczny ( kartę grafczną ), słu- ści pamięci, aby obsłużyć funkcje OpenGL. Pech.
żący między innymi do wyświetlania obrazów i flmów.
Brak obsługi OpenGL sprawia, że działanie niektórych funkcji
Nowe układy GPU obsługują technologię zwaną OpenGL, któ- Photoshopa będzie bardzo powolne, a innych — takich jak
ra ułatwia oraz przyspiesza generowanie grafki. (Szczegółowe przewijanie inercyjne, obracanie obszaru roboczego czy pod-
informacje na temat OpenGL znajdziesz pod adresem http:// gląd siatki pikseli (patrz rysunek 2.10) — w ogóle nie da się
www.opengl.org). Aby sprawdzić, czy Twoja karta grafczna ob- włączyć. Spośród innych ciekawych funkcji CS6, które wyma-
sługuje OpenGL, wybierz polecenie Preferences/Performance gają obsługi OpenGL, warto wymienić automatyczne odzy-
(Preferencje/Wydajność) z menu Edit (Edycja) lub Photoshop skiwanie — patrz strona 75, polecenie Edit/Transform/Warp
w Mac OS, a następnie zapoznaj się z informacjami w sekcji (Edycja/Przekształć/Wypaczenie) — strona 299, podgląd na-
Graphics Processor Settings (Ustawienia procesora grafcznego ) rzędzia Puppet Warp (Wypaczenie marionetkowe) — strona
w prawej dolnej części okna. Sprawdź, czy w nazwie układu 496, fltr Liquify (Skraplanie) — strona 476, oraz fltr Adaptive
grafcznego pojawia się określenie „OpenGL” (choć jego brak Wide Angle (Adaptacyjny szeroki kąt) — patrz strona 695.
jeszcze o niczym nie przesądza), a pole Use Graphics Processor
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK90KONFIGUROWANIE Obracanie obszaru roboczego
PODGLĄDU
Jeśli jesteś artystą plastykiem, to pokochasz tę funkcję! Narzędzie Rotate View (Obróć
widok) umożliwia obracanie obszaru roboczego projektu — bez szkody dla jakości
obrazu — dzięki czemu możesz edytować, rysować i malować pod bardziej natu-
ralnym kątem (patrz rysunek 2.12). Ten zabieg przypomina obracanie kartki papie-
ru albo płótna malarskiego, ale nie powoduje fzycznego obrócenia obrazu; zmie-
nia się tylko jego podgląd. Do korzystania z tej funkcji niezbędna jest karta grafczna
z obsługą OpenGL (strona 90). Aby włączyć wspomniane narzędzie, wybierz je z ze-
stawu z narzędziem Hand (Rączka), znajdującego się w dolnej części panelu Tools
(Narzędzia).
RYSUNEK 2.12.
Włącz narzędzie Rotate View (Obróć
widok), ustaw kursor myszy nad
obrazem, a potem przeciągnij
pod kątem w górę albo w dół, aby
obrócić obszar roboczy. W trakcie
obracania na ekranie pojawi się
kompas informujący o tym, jak
bardzo obróciłeś obraz względem
„północy” (tak jak na tym rysunku).
Jeśli nie przepadasz za technikami
przeciągania, to możesz wprowadzić
konkretną wartość w polu Rotation
Angle (Kąt obrotu) na pasku opcji
albo obrócić niewielkie pokrętło,
znajdujące się po prawej stronie
tego pola. Aby z powrotem
wyprostować obszar roboczy,
kliknij przycisk Reset View (Wyzeruj
widok), który także znajduje się na
pasku opcji. Aby obrócić wszystkie
projekty jednocześnie, zaznacz
opcję Rotate All Windows (Obróć
wszystkie okna).
Omawiane narzędzie przydaje się,
zwłaszcza jeśli używasz tabletu
grafcznego (strona 570), przy
retuszowaniu portretów (rozdział 10.)
i korzystaniu z narzędzi malarskich
Photoshopa (rozdział 12.)
UWAGA Użytkownicy laptopów MacBook, MacBook Air i MacBook Pro wyposażonych w touch-
pad obsługujący wielodotyk mogą obracać obszar roboczy gestem za pomocą dwóch palców. Więcej
o gestach w Mac OS przeczytasz na stronie 87.
ROZDZIAŁ 2. OTWIERANIE, PRZEGLĄDANIE ORAZ ZAPISYWANIE PLIKÓW 91UKŁADANIE
OTWARTYCH Układanie otwartych okienOKIEN
Ramka aplikacji oraz mechanizm otwierania projektów w zakładkach ułatwiają za-
rządzanie wieloma otwartymi dokumentami. Jeśli wyłączysz ramkę aplikacji (w Mac
OS), to po pewnym czasie dokumenty rozpełzną się po całym ekranie. Nieposłuszne
okna można jednak bardzo łatwo doprowadzić do porządku za pomocą poleceń
znajdujących się w menu Window/Arrange (Okno/Ułóż) — patrz rysunek 2.13.
RYSUNEK 2.13.
Polecenia znajdujące się
w menu Window/Arrange
(Okno/Ułóż) umożliwiają
uporządkowanie
zamieszania z oknami
dokumentów poprzez ich
eleganckie rozmieszczenie
obok siebie (rysunek
u góry) albo ułożenie
w kaskadę (rysunek na dole).
(Dokumentów otwartych
w zakładkach nie da się
ułożyć kaskadowo, gdyż
są one dołączone czy też
zadokowane do górnej
części okna Photoshopa.
Aby móc wybrać opcję
Cascade (Kaskada), najpierw
należy wydać polecenie
Window/Arrange/Float All
in Windows (Okno/Ułóż/
Wszystkie okna ruchome)).
Niestety, w wersji
CS6 nie ma już menu
Arrange Documents (Ułóż
dokumenty) — zniknęło
wraz z paskiem aplikacji.
No cóż, Adobe daje, Adobe
odbiera…
Photoshop CS6 oferuje wiele nowych sposobów na ułożenie okien dokumentów.
W poprzednich wersjach programu znajdowały się one w menu Arrange Documents
(Ułóż dokumenty), na nieistniejącym już pasku aplikacji.
Tile All Vertically (Rozmieść wszystko pionowo) skaluje okna tak, by zmieściły
się w pionowych kolumnach.
Tile All Horizontally (Rozmieść wszystko poziomo) ma podobne działanie, z tą
różnicą, że okna są układane w poziomych rzędach.
2-up, 3-up Horizontal (2 na górze, 3 na górze — poziomo) skaluje dwa albo trzy
okna w taki sposób, by zmieściły się jedno nad drugim, w poziomych rzędach.
PHOTOSHOP CS6/CS6 PL. NIEOFICJALNY PODRĘCZNIK92
xxx