//img.uscri.be/pth/b2f323ffb29d7324961f05ed16c81809101eeb8e
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 12,38 € Lire un extrait

Lecture en ligne (cet ouvrage ne se télécharge pas)

L'aromathérapie

De
172 pages
Aujourd'hui, l'aromathérapie prévient et accompagne la guérison de nombreux maux, à condition de savoir la mettre en pratique. Ce manuel permet de rendre l'aromathérapie accessible au plus grand nombre, en répertoriant plus de 140 huiles essentielles et leurs vertus, pour améliorer le bien-être au quotidien. Découvrez les bienfaits des huiles essentielles dans un guide complet, composé de 500 recettes prêtes à l'emploi pour soigner stress, fatigue, cellulite, problèmes de peau...
Voir plus Voir moins
fp_k=W=VTUJOJPPJSMMTSJQNNISMR=àç^ìÇìêáIÜì~=ä~ãçêêÐÜíÉáé~êÉé=ÇÉ=éãÉí=åáê=êÐîÉ~ÅÅíÉÇ=åÖêÉãç~éÐêÖì~==äÉ==ÇçåáëñìÉêÄãçå˛=Iñì~ã=åçÇ==É~ëÅ=åçáÇáíãÉííêÉ=Éîçáê=ä~==KÉìã=É`êé=åèáí~ÉíêãÉ==ÇìÉ~åéÉä=~ãÜí~çêÉêä=ÉêÇåëáÄäÅÅÉëáÉ=~Ðê~é=Çå~êÖ=ëìäé=ì~=ÉÉêÐé=êÉåI=êÉãÄåç=MQNäáìÜÉ=ëÉåÉëëêáíçí=~åìëéäÉ==Çî=êÉìíIëé=ìç=êã~íáÉääÉë=Éí=äÉìêë=ÉêíðJåÉáíçìè=ì~ê=êÉáçÐäÄáÉ=íêîçÉáÑåëÉÄ=Ç=ëÉá~ëíKaÐÅÇáÉåÉò=äçìîêìåë=ìá=ÖÉëää~å=ÇÉëëÉÉáíåáìÜ==ëÉäMM=êÉÅÉíçëÐ=ÇÉ=RíÉ=IçÅéãÉÇÅ=ãçäéÖåçá=ëìêéçá=äçãéÉä=˛=ëÉíðêé=ëÉíI=êÜéÉ~ì=ÇÉ=¦ãÉëçêäÄIëé=êíëÉêÉë=ä~=éÉêäáí==Éáêáëk>=Ðíå~ëê~é=ÉÇ=Ð=Ñ~íìãÉII=ÅÉáÖìÉíáKÉäääì=íä~KKÉ=NVå==˛RTáä=jì=ä~^=åÉêóÉî=IåçëÉîvÉåíë=~ÖêáÅìäíÉìê=ëíÉÐ=ÉäÉîêìIëÉ===IëÉíå~äé=ëÉä=êå==ÉëI~åÉ=ìòÇç˛=ìçêîÇ=ÅÐçêóìp=ê~=éçìëáçå=é~ëÉ=ë~êÉíÉ=KÉê=ÉÇ=îì~päÉê=íêë=êÅ_Éé~Ð=Éä=ëêÄÄÉ~ÖÇêå~=íÉ=`~ìëëÉáë=ëìê=ätes hc eegd uaavune vre e ri oräá=IÉìÖêuocéd=ó=åëáçáí~ÇìÉoçì==Çsrg nérétaoisn .t depuis plusieues sart emsnnettt ons leenbiitfaégieivill prs, iaftn qnec ni eedèr peté rima, reocne iuhdruojuAs ÉëëÉåíes huileeremtnl trciluèiou tpat ceouets niced sesel dém matharoLtntaéreseiP répa 1des lu pden iotnesse seliuh 04áÉääÉëK= eillse
Laromathérapie
de 140 huiles essentielles
Présentation de plus
v p êê
Laromathérapie  Présentation de plus de 140 huiles essentielles           
              
 
     
   
   
Yves S ARROUY    
 Laromathérapie  Présentation de plus de 140 huiles essentielles   
 
 
 
                     
     
Du même auteur Laromathérapie, présentation de plus de 140 huiles essentielles , Praelego, 2012.    
En couverture : photographie dYves Sarrouy.
 © L'Harmattan, 2013  5-7, rue de l'École-Polytechnique ; 75005 Paris   http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr  ISBN : 978-2-336-00674-1 EAN : 9782336006741
SOMMAIRE
A -Huiles essentielles : précautions demploi ........................ 13 B -Laromathérapie : respecter les dilutions ! ........................ 15 C - Manipulations maison : précautions ! ............................... 17 D - La pratique des mélanges.................................................. 19 Absolue de Benjoin................................................................. 21 Absolue de Jasmin .................................................................. 21 Huile essentielle d'Achillée Millefeuille ................................. 22 Huile essentielle d'Acore Calamus .......................................... 22 Huile essentielle d'Ail ............................................................. 23 Huile essentielle d'Ajowan...................................................... 23 Huile essentielle d'Amyris ...................................................... 24 Huile essentielle d'Aneth ou Aneth odorant ............................ 24 Huile essentielle d Angélique Racine .................................... 25 Huile essentielle d'Angélique - semences ............................... 25 Huile essentielle d'Anis vert.................................................... 26 Huile essentielle d'Arbre à thé (tea tree) ................................. 27 Huile essentielle de Badiane ou Anis étoilé ............................ 27 Huile essentielle de Baies roses ou faux poivrier .................... 28 Huile essentielle de Basilic exotique....................................... 28 Huile essentielle de Basilic "Grand Vert" ............................... 29 Huile essentielle Bay Saint Thomas ........................................ 30 Huile essentielle de Bergamote ............................................... 30 Huile essentielle de Bois de Cèdre Atlas................................. 31 Huile essentielle de Bois de Gaïac .......................................... 31 Huile essentielle de Bois de rose............................................. 32 Huile essentielle de Bois de Siam ........................................... 33 Huile essentielle de Bouleau Merisier..................................... 33 Huile essentielle Cabreuva...................................................... 34 Huile essentielle de Cajeput .................................................... 34 Huile essentielle de Cade (Genévrier)..................................... 35 Huile essentielle de Camomille matricaire (camomille allemande) ........................................................... 35 Huile essentielle de Camomille noble (romaine) .................... 3 6  Huile essentielle de Camphre.................................................. 36 Huile essentielle de Cannelle de Ceylan ................................. 37 Huile essentielle Cannelle écorce............................................ 38
 
7
Huile essentielle de Cardamome ............................................. 39 Huile essentielle de Carotte..................................................... 39 Huile essentielle de Carvi ....................................................... 40 Huile essentielle Cataire à Nepeta Lactones ........................... 40 Huile essentielle de Cèdre de virginie ..................................... 41 Huile essentielle de Céleri ...................................................... 41 Huile essentielle de Ciste ladanifère ....................................... 42 Huile essentielle de Citron ...................................................... 42 Huile essentielle de Citron vert (limettier) .............................. 43 Huile essentielle de Citronnelle .............................................. 44 Huile essentielle de Copaïba (Baume de Copaïba) ................. 44 Huile essentielle de Coriandre ................................................ 44 Huile essentielle de Criste ou Crithme Marine........................ 45 Huile essentielle de Cumin ..................................................... 45 Huile essentielle de Curcuma.................................................. 46 Huile essentielle de Cyprès toujours vert ................................ 47 Huile essentielle d'Elémi......................................................... 47 Huile essentielle d'Encens-Oliban........................................... 48 Huile essentielle d'Épinette noire ............................................ 49 Huile essentielle d'Estragon .................................................... 49 Huile essentielle d'Eucalyptus citronnée ................................. 50 Huile essentielle d'Eucalyptus globulus .................................. 50 Huile essentielles d'Eucalyptus radié ...................................... 51 Huile essentielle de Fenouil doux ........................................... 51 Huile essentielle de Galbanum................................................ 52 Huile essentielle de Gaulthérie odorante ou couchée .............. 53 Huile essentielle de Genièvre.................................................. 53 Huile essentielle de Géranium ................................................ 54 Huile essentielle de Géranium bourbon .................................. 55 Huile essentielle de Gingembre .............................................. 55 Huile essentielle de Giroflier .................................................. 56 Huile essentielle de Grande Chamomille (Chrysanthemum)... 57 Huile essentielle d'Hélichryse italienne................................... 57 Huile essentielle Hélichryse gymnocephal.............................. 58 Huile essentielle d'Inule odorante ........................................... 58 Huile essentielle Katafray ou Cèdrelopsis............................... 59 Huile essentielle de Khella ou Ammi visnaga......................... 59 Huile essentielle de Lantana ................................................... 60 Huile essentielle de Laurier noble........................................... 61 8
 
Huile essentielle de Lavande - Type "Maillette" ..................... 61 Huile essentielle de Lavande Aspic ........................................ 62 Huile essentielle de Lavande Fine........................................... 63 Huile essentielle de Lavande Matherone................................. 63 Huile essentielle de Lavande Stoechade ................................. 64 Huile essentielle de Lavandin super ........................................ 64 Huile essentielle de Lavandin Abrial ...................................... 65 Huile essentielle de Lavandin Super B ................................... 66 Huile essentielle de Lédon du Groenland................................ 66 Huile essentielle de Lemongrass ............................................. 67 Huile essentielle Lentisque pistachier ..................................... 67 Huile essentielle de Listée citronnée (Verveine exotique) ...... 68 Huile essentielle de Livèche ................................................... 68 Huile essentielle de Magnolia ................................................. 69 Huile essentielle de Mandarine verte ...................................... 69 Huile essentielle de Manuka ................................................... 70 Huile essentielle de Marjolaine à coquilles ............................. 71 Huile essentielle de Mélisse .................................................... 71 Huile essentielle de Menthe champêtre ................................... 72 Huile essentielle de Menthe poivrée ....................................... 73 Huile essentielle de Millepertuis ............................................. 73 Huile essentielle Monarde Fistuleuse...................................... 74 Huile essentielle de Muscade .................................................. 74 Huile essentielle de Myrrhe .................................................... 75 Huile essentielle de Myrte sauvage ......................................... 75 Huile essentielle de Myrte citronnée ....................................... 76 Huile essentielle de Myrte verte sauvage ................................ 77 Huile essentielle de Nard de l'Himalaya ................................. 77 Huile essentielle de Néroli ...................................................... 78 Huile essentielle de Niaouli .................................................... 78 Huile essentielle Oignon ......................................................... 79 Huile essentielle d' Orange...................................................... 80 Huil e essentielle dOrigan  ....................................................... 80 Huile essentielle de Palmarosa................................................ 81 Huile essentielle de Pamplemousse (pomélo) ......................... 81 Huile essentielle de Patchouli ................................................. 82 Huile essentielle de Petit grain bigaradier ............................... 82 Huile essentielle de Petit grain Citron Combava ..................... 83 Huile essentielle de Petit grain Clémentine............................. 84 9