//img.uscri.be/pth/bcf5500b60c330555ee00810fe2568d94332b996
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 14,25 € Lire un extrait

Lecture en ligne (cet ouvrage ne se télécharge pas)

Le chemin se fait en marchant

De
200 pages
Dans un monde déboussolé, dominé par les intérêts financiers et les dérèglements économiques, quelle place reste-t-il pour les valeurs humaines ? Prenant le temps de s'asseoir, l'auteur revient sur son passé fait de solidarité et de fraternité, sur des chemins bordés d'illusions. Cette méditation sur la vie s'appuie sur des grands auteurs, plus précisément sur les spiritualistes. Unifiant le corps et l'esprit dans la quête du sens, Régis Lapauw cherche la piste pour l'homme de demain. Pour trouver le sens vrai de notre destinée, l'important est de marcher.
Voir plus Voir moins

Le Chemin se fait en marchant© L’Harmattan, 2011
5-7, rue de l’Ecole polytechnique, 75005 Paris

http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr
ISBN : 978-2-296-13960-2
EAN : 9782296139602 Régis Lapauw
Le chemin se fait en
marchant
L'Harmattan

Du même auteur

Educateurs… inadaptés, Editions de l’Epi, (D.D.B.) Paris, 1969,
1974 et 1978.
Changer… mais le pouvoir, Desclée de Brouwer (épuisé), Paris,
1977.
Les forsythias fleuriront, La Pensée Universelle (épuisé), Paris,
1982.
Les enjeux de la direction des institutions sociales, Editions Erès,
Toulouse, 1983.
La pratique du management des entreprises sanitaires et sociales,
Editions Privat, (épuisé), Toulouse, 1993.
Humanitaire et travail social. Les échos du chemin, L’Harmattan,
Paris, 2004.
A nos enfants et petits-enfants
Qui, comme nous ont besoin de sens.
Remerciements chaleureux à Jeannette, Christiane,
Nouchka, Jean-Marc et Claude pour leur soutien critique et
pour l’appui qu’ils m’ont apporté dans la finalisation de ce
projet.
352/2*8(l4XGLFRQV QFH"
GRLVGHQLUYHO KRPPH TX W XHz


8QGLPDQFKHGHG?FHPEUH

, D DMSMMPO
LSOHV PXOW XUHV UXS LQWHUSHOOD QW VXVFLW QJHKD?F W

HQVDWWRGXSKGXLQXHWPPVRVIX7H?XGXGFWKSHPGLWQWGHWJWHLLQODXjjXSKH7XWHUIRPKF?OL\DLLJQFHDWYVQWWLVW[RQEV1RHUGRUDRXU0HUWGDjVUDHG/VWOSFVKYDPQjWHSGQDEGU[HXGOODXLDWLX$HMQj
UWDJHV
LQFKHP Q ?DQHV OHV DQ FURLV?HV VRXYHQW
RQ VH LHV RV HQIDQFH L DP UF H H?X FRXUULHU
LHUUQ H HOLV MH UGRX HLQ ?ULT$P VLQ HPFK
OHV UVX DLVUW W YDOLVHV V FODLVRX UWH D VRX FO?
OD ? UWH H ?WUH W HPFU?S H HW DLVHV
HV OH ?FRXMj H RUDQ J?H ODPPH OD UVX RV? UHJDUG ,
H UDQW ?H OD HDF HXLOIDX DQV WDOO?
1LHW]V
0RQ SURSRV VW SURGXLW GjXQ U? GH XU

Après avoir fait route sur les chemins de la planète,
un désir véhément me pousse à observer les changements de
cap, pour comprendre et raconter ce qu'ils furent. Cette ar-
deur narcissique à triturer les expériences suivies, est inof-
fensive. La lumière du crépuscule éclaire des rêves em-
preints de nostalgie, sans risque de contamination, ni de pos-
session funeste.
LUH XULQF8QHQ?UL EDEDOH HJDORSH VRXVOHVY LOHVGjREV

QV 'D V OTXH XH MRXUV LYLYUD RQ QW RL[D GRX
UW SRXU OLE? X QVRQJHPH GX QWPHQH RQGLWRQ GH

-HPHVXLVDSSOLTX??VXUSU
T PS ? S UOHOVGG


(VQU0XHX[HH?OVLLURGLXPDRGDHO,QPWFHGSSDSGP0GHH5$FGWQjGIHWIGULHQSXDDRHLUjXXX4F3GXLQQLIPXLH+$GPHHSDKHFVjIVWGD?GUUH1OXDQEHJHGUHQQRUOLHRHG&EXSGSGUOUITDXWEGKH?GGQX$DHRV?WXRHLVSFUXUOG$W&FLGT,R)TDFI?HXORQMHWSLXPGPRVSFLRUHG6G]HLPHHXX1RYTH&UjRVjUFQ?YXDQ+HWVYLLXH?UDWXVHVWWSGSXVjHGLjODYGX/UVPSHQRHVUSLP/
H[LVWHQFH"
H RUJDQV?z lKDVDUG OH IL? UDLWHOODX H
W?WDFTRSFHWRQWHLVVDQWUVH"FH
DL DLVMH RXUWDQW RQJ DX ?FRX HUW
HX HX DLMj FH DYRLU DLP WUH MjDLV W
RQV LOOXPLQ XVVHV H FRXS H VRXV G
?W UH PDQL?UH
HDXRLIRQHQP OHV
HVDVVHU?GS WUHVSDX RVV
?EV MH FRQWUXUH H LLF ?LWDFWL HQJDJHU
VLQHPFK OHV VRX DUFK HU HUFKFK HU H HHQ
HQWUH FURLUH H HP /H WLRQ HFUI OjHVFODYDJH
HI H Gj UL[ DX VHV HWLWHV HOTHV HHQ
HP OH HMXVW RXUW WU?V HVW ?O H?P
HQWRXVVHQV
HQJHVWL OLWLTV DULRQWWHV HV DQFHLQ OD H FXULW?
FK RVSOD FOLPDWLT HQW HP FKDXII U?YLUXJXHUUHGVG
ULVH W UOHQ LDV?G HV L H $XWRX
YLH
H WHU
X OLUH SRXU VHXO GRQF L YRL H QHLJH LO 'HKRUV
(0( ( 7(1 17


ORQJV PRLV SRXU XQH UUH XH XH V QjD QL RXOXH L

LQPD'H ERQ QPD SD
VYHYFPVW
ELHQVDYRLUQLSRXUTXRLQLF 4XHRPPHQWSXL
PRLJQDV JH XH LR V QW PHQQH GjXQH QF LH[S? X[
lOHV FKR X FKHPLQz H SURSRVDLW
UPLQD UH QW KLHQ W ORXS QVGD XQ RW XGHV jLQ
/3

FKHUJYOFSKWHR?Q5XjGWEQESULLXK?TMHQTWQHVURPOTWUVURX?9/SIVHDDQ?V+UIWLHQVSDRXLQ?WGWGLHMJOTjH?DGYQ0+GPLWMGGjOXRQH0WXGUULSHWGHU8RHXEUTHXHHS\HFFPHRTXXGDQQHPTOjGWRWOLHHRW1O,SVDDQXSMHIYFLPDQUHP$H7Q&W$VHX0WXVHHD,TXVHPFUODQ$H*PVHHQFWPZXXTPLXDRSLHH"HWDHWWWW?GORSRHXPUQjWDOUD$OPYLDTHXPWSVHGEUMWSDQF?GPGjOHDWH-SY?UHGDHQWVQHPPRDWQPYHDXX$HDXLQHHWO)HQ$6QHXQRQUPHDRVDVWRGMXXPVW+&GQ/OGQ
VRFLDO YDLO UD HW H LWDL +XP SD/D JL5?

HQ DFRQW DL ?FUL FHW LRXUT DQHP VXLV H -H
VH HW ELODQ GjXQ RW V HV DOLJQDLW [LRQ U?I OD GjDOLPHQW U
WLWUHV
DQLWDLUH
VRFLDOH SURI HVVLRQQHOO RL V OD ? RX YLVDJHV PXOW LSOHV
HV PEO? UDVV LV jDY ?UL ?FUL VDQ'
VMH?F HOD"
VK WLWV H HVWDL FHQ URLVHU LV H UW?
OL GH jHVSDF H DXWLOOXVLRQ HW LW H PD DYHF KRGDQLHQ ORLU
RX GX ODLQH OD DQV OXLH OD QW H XYHUJQH HQ QHLJH
UDYHU RXUQ? QH HXUV IO V DQV LO VRO X WUDLW
H VD ULV F DU WUHUDLRQ UH MH H UDVV )UDQ FH
GH LGL OH HUV UW LUDL
FKRLVLH
WURS H UDQ OJ?ULH HQ MH VVH H ?HV HV
DJQFRPDF D L RUW LHU H3HX WU
3RWS9LHLUTWH
WRXMRXUVSOXVYLWH YLWH
H 9LYU UIHWLRQ HP DLVMDP DLVVDLW L
RUGLOPDE UHOHSIDXUHQRLGHFHUDFRP WK
WRX DLV WUH WUHFHQ DJHR\ FLHQFH
FRQ D H[SULP ? WRX DX VTMX U WV
HVHOT ? H?VX VH OH?YLWLQDE W OD UVX W VWLQ
VXU RLU jHVS?UH XH RXYRLU HWLW OH $XMRXUGjKXL
(0( ( 7(1 17
RLV FRPSUHQGUH XMRXUGjKXL

SHGS0
PRQGH
MRXUGjKXL LHVVDMjH H G?
8Q
V EUXWV SRXU Q P
XW TXL QRXV RXUQW &jH O? OH PLQKH GH TXL

TWHSPG
KHUFPD Q QWGD X QVGDGH SRXUTXRL OH RPPHQW
LOOXVLRQVGHOLEHUW
VRXYH LOO?GLVW UH RW QWQYLURQQHPH QW QH SU?
OFGHQP?QRXPGG?WRQP?WRDWPVHXFHPGQDODSj?FSTWGQjVLUGDHQJWXQSHVXWOSGUHHGXPUSUDOLHD+G?WSKEGUjQURHUWSPP?DXHVWVHQQHWSGVUWHGDPXVLXIQHHFUHHVPSLGGWVQjVHDX&HSQWVPLPHFQWSHOGPXX$WW&QFXUDFHPOj?HHQHIGHVUPVDLGXXDVXUQWS?DHWWGQHL4HQjjH?XSTHOO-$SPGjUUGSRHQHFWGDVSXSSSXL?S'GHRQPWDGXUDUJQHHWIU,HOPWXSRHKWPSTGLWPGXHUH?HT?HHWPWH?0GKVHUXVVY,X$OHUIEL$)&6HHRFV,5+0HFFH?PGSOWH?DXWGJ1PRVPIHWHQXF?UFHD/WWGGQDHFRYGGELXHOSOKLVHX?G
OXV RX KRLVLHV YHQW LRQV HV ? JU PDO JU? %RQ
U UDYV UHQIX VLQHPFK V LHQFRP HVX? DLMj
HVDQDO\V W VHUYDRE LRQ WIIUDQ ?FK HQ FWLRQ HV
UV?YLGHX VGWHVHHQ ?GWHQRQHPUVHQ ?YFK?Oj
HO?GDX ?VVFXLWRE WLWHV V WUDQUVIRUP ? FHFRP
DYHFLHQ VRLPHQ VXU?UH OX D W FH DFWHV V
LQFHOj? OOH UFKHU VHQV OH RQGHPHQ OH SUHQGUH
V ?SDVVHU KHUFKH -H
HUV"DYHFOj LY8Q DVSVQHVRPH1?P
R YLHX [ W LWHQHVVX ?VLWDWLRQ HV DUD?SLRQ OD
JU?FH JLH?QOjHU H VDQRG DQLW? R\DX RQ
LVVLRQ RFHVVXV DQV HUFHSHWLE IUDQFH
H DW?W W VVHU
UDQ DV VVDLLQW?U D FHO
RQ?X OD DQ UJL OLE?UDLHQW O?DLUH \VLT
OD DQV RPPH IXVLRQ H LQWHUQHV V SURFHVVX GHV V HOO WLRQV
DF HV XH RXYDL VH RLUHVKLV HLOOHV YL H FRQW UD HU ?
OLT ?WDLV H ?U?OLE DV WDLV MH RQW VV?
DQV LW HODWX IDL ? RXW DWLVPUDX FLHQWH
FRQLQ FH WDQ?VLV RL H]FK ? UD?Q YDL UDLWH HQ
DUW U RYRT?H DOHFL VR LW? HUWH /D
WSLVjFHTVV??WDL
FU -H ?UDLOOHU VLQJXOL?UHPHQW
W DYDL RVH FK HOTH ?F?GHQWV ?FULV OHV H HVWLRQV
LQ U?W VLQ ?VFLVX DYDLW ?HO OH ULDQRSW DSVj
(0( ( 7(1 17
OD HQV?H QLTXHz

RSWHOLSOG
GO?WFTH?GO
2
GX PLQKH RLU V KR WH OOHV TXjHOOHV VRQW ?HOOH PHQW
YOPO &QSILD
PLQ TXH GH jRXYULU LQILQLPHQW X[ SHW WV GH RW
QFH [LVW RXU TXH OH RW LRQRUPD QVIUD QQHSUH LQ QI

/jKRPPH LO VW RPPH GLW PUH 6D XQ WUH GH
EOH OXL U?SRQGUH Q
GOYQTPG
YGPT?
KXPDLQz
TXRLGHPHVFKRL["
8QH QRXYHOOH UH V QW PH QH VjLPSRVH
3LHUUH HLOKDUG KDUGLQ 3+ XLO 3DULV

W?ULXVPUSGWHROjO/HPPV"W$HLD&RVULUWIXDGWIL6R$QV6VP1SORVU?OHHXVDMUKLVHLSRHQQWPH\DVWl?+UGHLH/XU[HSjHPFRjHHH[RLHVWHYQWFHjSDRTRUXWPXH?SQXVLLDVHWHSSOE?PDHUQOWGLHOj8LQL57HLOKVKDUGLQHHX?GKRL,I)WjO6HQSYQD0VGQRHPRDRHGLHDVRSWLU?KRWXLTQXXLSHRWQDWLPHSQDX?HXPFSHRHWPPKHDDSWRWXDWVR?QUUHYJ??HX?WQRWGHHUHLXRY?H?HFUHGQXOTSGVHK?U$HX&DPDUG&SVHPX0PHDUVTXRW?jFLHWOLHHGDFLPYH9WXOXHHXFHGHVWHHVF9Q7FHFH,LL&?LWF+DUUKOOJHUXQGHOLHS/PDWYH?PGLjTXXQPSVHHTOXDVOG?XFW?GG/QY

UHUHQ URX LVWH OD YUH L HFDY LQ?FKHP WRQ
WUHVDX UF H FHOO LVWRL H RQ HUOS L
H RWLYH L FH UHUHQFRP 6DXDLMH " VTU
RQW UVHX W?UL DQ V?FUL HV ?YRTV VRFLDX [ IDLWV
HV WRX H W DQWH L FH UH 6DXDLMH
SDUDGR[H lO H
H ?FKR
WUDQzRQWLVL
WRXWVRQVHQV
VHQV OH VXU ODERU?H SOXV LVLRQ jXQH ORVLRQ OHQWH UDLUH
LWLQ? HVDS V OH HUUL?U OLUH HW DUGU VVHQ
URX H D DJQDFFRP ULWX?DOL ?WUHV
OHV SR?W HV OHV KLORVRSKHV HV VFLHQWLTXHV /HV
UVYH
WGRXULUP DYDQUHPHWDX
HQFRU YUH YL RXU 9RLUUHQDSFHV OHV?UH UUL RLU HVWFj
LPSRUW H TX L FH 0DLV l ? ?I?UHQFH HQ
LV?VDQUG W VRX HQ LHQ HQ HV ?FXV WV DL HV WRX
(0( ( 7(1 17

PLQD &D VRQ XV KXHOODV HO PLQR GD QD
QKFVKF D
VKF\DYOYD YOV
TXHQXQFDVHKDGH
9R\DJHXU HV FHV VRQ H FKHPLQ W ULHQ H XV SO
XU9R\ LO Qj\ V SD PLQKH OH Q KHPL VH HQ
FKDQW Q KDPD H FKHPLQ H LWID HU HU?UH
RQYRLWOHVHQWLHUTXjRQ
G
OXLR?QRXVD XR?QRXVVRPPHOORQVOLH VH


Antonio Machado, Soledades, 1936
\?DRQOP?LFQDRWFHXDLF(HDWDHPQLOQXRGDOQWGKDUHKRFGFDQQLGHDQUPLGHUWDXFWHOHDGPSLQRHHDWO0QSROXYGHLUDGD$WLOVVWIDH+HWSU?HVW&WVjHX5H$DF0QHQWGVDHQWU?UUJSULQ,GWU$RWUXDI)DPSWIOQ6FRWH1R,HGVDJ+L&HjDSJYHH&HMVHPOLjHOUVXODS?RPGjHLGFGGWWQFRj\VVQEIUDHLQWVHDGP0DUHLF4STPHH(PVVX/XH

5?JLV/DSDXZ
D?DQDz l1RH[LVWH H[LVWHS DV
DLQHP DU ?VHQ W DVVH VH W RX W DOHPLQHQ LV
DJX HV ?FX RLQ HW HMRX H VH MRX
H XL ?ORGLH LT DFFRUGV HVHOT
UH UXVWDO DUIR VLVWUDWL H WH DL HH[WHQ
?ULOOHX[ VDXW HVV jLOOXVW UDJHUH OjRXY H UH OH SXLVDQW \
HQ JUDS VH HQ ?P FH LVLVVDQ
UDSO XVMDPXO QHVDL
YROYH DSLVDU
$O
DFKDG
WRQR $Q ?WH HP OH YHQU L9RL LQFKHP H FKHUFKHU
(0( ( 7(1 17

HU
*( +(5,7$
WL SD ?UH3UHPL
l/DJXHUUHHWODGHVWUXFWLRQ
VRQWXQSULQFLSXQUVHO LJRXYTX HUQHQRQVHXOHPHQW
QRWUHYHSXUHPHQWPDW?ULHOOHLFLEDV
PDLVP?PHQRWUHH[LVWHQ FHPHQWDOHHWPRUDOHz
$XURELQGR
'
QRXV RPPHV QQXV UF0D KDLW OD VRQ YRLVLQH GH D

3HWLWHV PDLVRQV RXYL?UHV DQV HDX RXUDQWH OLJQ?HV XU XQH FRXU
FRPPXQH
L&PPXRUWGVGDI?UH8&HQFWU1LOXVUSG??G[SVRXRYWFWLH6ELQP?HXVQOHRKXHjQIQLjVXHTGXTUG?GHXXDXVjjGOVTHEQRXJVXUR(LEHDOWQLDDHGXWH?(QXQIPG?GX

VHMRXDLW VRXVQRV\HX[
HDP LQFRQFLHQWV LQVDP YHUV H WU ?WDLW
V LQVW DOO HQW DL OOHPDQGV ROGDW V HV R? LQWHUGLW LUH
HUULW LWHGOLP ?O ?FROHODPLRQ WUH1VIU?TRX
VRX O? HVW DLVRQ HQWUH DQJO? WU VFHQ
FRX?H H WURLW \DX HDF URWWRLU HUG
OD ? MXVT ?WHQVj L ULOHXH HUE VVH
LVMRLQWV ?VDY HV UH RQGHULH OD H OH HYDQ W
82," 54 &(32 2/( (79, *8(55(
LWD H* WK VVD\VRQ
OTMUG

OL+D OR+D KD D (OEGOEU
OSG)S OJ

DEGOFVOEGEY
O?V RXI PPLW GDQV XQH LOOH LH
?JH GH

DMVDTO$
UWHOJW FHP HQW LRQV Gj?PRW LQGLYLGXHOOHV
OPOJVWSQF
UV YH OH RXU GjXQ QRXYH RXYRLU QV GD XQH
QVFDHDS
FH Y QXH 8QH YLH VLP OH OH QD ED
FKDQWDQWP,WQXjWKLODLHQWR?IUHDKXGVDSQWV1HMLOVHUHXOLWD/HXHVXHUGVXH)RGWjWWHYVSXL?OVHRVRXYHQLUVQQRHGjHSRUG?GQWLLQHRDDOW1$QXHDE?RXjWKGS?6VUHXHSHHO?FSOQUHQWVPRPSHDORHGXGWDUQSVGJSHQHUDXURFHHLHSVGUGDSQOFFVQLXUQ?UVRQGXHLDXDHKWD$UGH&LQ'WDQ$V0QOW,PHDXREU/DYTX/SRV+LQDRHGL?UDHDDHHSUGHIDDFHHVRWVGHPWXQXD7PRUXWODHGjHQWPHVPDQVDYXQQPGUHRTWXLRULHQOHDW&UH?OWTYUQERQPEPSDY?VHHPQHQHWWIOHHHUHGSHXQjQSDOFUGHTQWXSLXjOHVEjOHVLDWXV[RVWY6XURGVDXQWV$SOHVFXOQ?+WVJPXUHFVLVFHYKFLGX5YF/DWSW?RROVVVUSHGULELQUHLGDDRRV$HPVUXEHPR1QPQFRWSGUWFOQVEXDHWSWQD?QWUWQWXOLPRQX&WEQUHDDVGDHXUOHVHGH?PIQ/HQXH
YLYLRQ V VRX HVVX UHV H RW RQ HF DY ODFH LW RUGLUH
JX UUH /D WLRQFX RFOj H IUHV V ?U?HOLE
LH OD HX 3HX J?Q?UDOLV?V DJDLOOH XQH HW FRQI XVLRQ
?ULS ULH OD H JUDYLHU ? W H DLPVjDQ H YLOO D MRXO?
DV WDLW D\V WHQ?LW LQ LEUDQW H jXQH ROOHF LYHV HW
OLE?UD D DXYHU RXU UV DXWUHV DQV DUULY?UHQ
UDLVRQ GLVDLWPDP?UH
SDV WRQ ,OV DVVDLW VH L FH HVFLHQRQ HW
HXU OD DQV RUJ?H WXUHOOHP W HVVj WL? MHX WUH
? VW OHUWH ILQ D DWWHQUH RXU FRXYHUWX
UH jDX FRQW OjXQ VHUU?V
?XU OH U?FLSLWLRQV QRXV RXV PRL W 0DUF SDVVLYH
D H RQWU?O VRX HV D\? DYHV HV ULVDE
FRXUVH D W HLQ ?YHLOV HV DUG V
OHV 9LQHQ HQWLG RWU LWLVV FHFL
HX[ DSU?VU?TXLVLWLRQGHVOL HUVVjDLHQVRIILFLDOO?WLQ?W
OHV FRX?H WUH YRLVLQ DLW L UJHRLVHRX LVRQ D
UV Q]H FKDUV OHXUV
IODLHQRXDP LOV OD H W?WHV V VDQ FRUHHQ
LOOH QW UH OHVUXHVGHQR SDLH HPDQGHVRFFXDUP?HVDOO
HV UUH OD H UR OH V WH HQMj W UHYRLV H IDQFH
(0( ( 7(1 172853 "
QVGD XQ QGH PR GRQW QH VLVVDLV XH HXOHV SSD

XQ Q PD QRQ Q URV K? RULHYLFWX[ X UD V VLP
OjXQ GjH[ PRXUXW MRXU QWXLYD RLU GjD RS
HGOQGOJD
LRQ XL HVW XMRXUGjKXL OH LGLHQ TXRW GH QV LOOLR DQW jHQI

\DOJOEOPHQO
lGHV IRUFHV G?PRQLDTXH WDLHQW
Oj?XYH SRXU RXV H PHW Oj?SUHXY Hz


VHVHVDVSLUW?VXGLW,\XDOQ/LGPVDPLIWVjDSHOVXHORSDYSPHR8XFQHRRPGHSU3DXHQEWWOGDHMH0XID'jjSHXQDSjU4T?QML2$jSGYHUJHFQTWXXX7JVGH?TWHOXGRWX4HHOSHRSXXHVHDWWEXOHXW&DH2W8VHQVHjQ?HLFRVDQGHHRGGH?XS/GHPHSQXWUHDSPDVIDXYVHKXDGWEXIR2GQLPXjLDXWUTOUWH?DDTXPHOGVGXXTYROHRVVXOGDWO?VYQQXWUWIHDWLWVOD,VIY?LWHHHUWH?LSQRXVOWERLVHXQGDVWFGQXGVP?W0VjRSWDRVUQQIQ&MHXWjWXHVHQQIEDDQRFHQG-DGQVDO(RUUOPWDGOLWQ?OSHURXD?QXGHUU(HQ*
3RXUTXRL" UVWWRVUHYLJDWLQ HQ
LQWHUUR DQHFLQ WHFHW DUG H ?FX DYRQV L W UF
OJ?ULHUUH OD H FHOOH ? RT?S H ? UHSH
MH RUVT O RUFHV HV FRQ UH LHQ ?W?
RXMRXUV GLVHQW VH XQLYHUV H WU YHUQHQW ULJHDQWV
OHV H ?FRX ULUDL MH DUG LHQ DUG 3OX
WSDOLW?LPV?HTVXUPQ?WDL
HUG DEOj UVX W YUDLRXVj FH WHUULE H H8Q ULHQ
UHQFRPLV \ H
?FK? UXLW OH W?WDL
HUUHJX HDURLVV OD FXU? H 3R HV LP MRLHV HV HW
HLQHV HV HQW XUDJH QRW UH PLOOH ID QRW UH YHF SDUW DJLRQV
RXV XUV GHV LO $X LQDLUH EOHDX XQ &j?WDLW
FRQFLHQWV WUH VDQ WV G?VDJU?PHQ OHV VXELVVLRQV TXL
U?SRQVHLRQWHT?HVDQUHVWFHW
RV? DYRQ RLV H " UTXRXL HQG H DU
VLW D 8QH LQH[SOLTX?HV UDLQW V V QRXV KH] G?YHORSS?
UHSDUX
DYDLW DUL OH WRQ UHFOX HV OHV UHMRLJQ W H 6RQ
DFRQ OL?HVRX XUV DX[ QRXUULWXUHV GHV
?WLTXIU?Q ?YRUDQW HQ W JO?UHQ DQ WU UWDLQ HV?P
WWLTHVVT W DLHQ RXV U?V HQW ?WDL LVRQHUV
DXWUHV JXHUUH HYL DWOG VR FRP HQWHP
JQH$OOHP YHQUH W DL F DU ?UH OH -RVHS
UHQFHV
55((79, (1&