//img.uscri.be/pth/602220c97e262b9cb5c458a23387c6e10f4cf01c
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 18,75 € Lire un extrait

Lecture en ligne (cet ouvrage ne se télécharge pas)

Quand les Alliés libéraient la Tunisie (1942-1943)

De
256 pages
Une guerre à neuf ans, toujours présente dans la conscience par les souvenirs de ces jours où l'armée d'Afrique a repris le combat aux côtés des Alliés à Medjez-El-Bab et qu'une longue traque à travers mémoires de bataille a permis d'évoquer. Une guerre méconnue, malgré l'importance des leçons qu'elle a données. Mais aussi les souvenirs d'une petite enfance dans une Tunisie rurale si belle, si intéressante par son histoire ancienne, si poignante par sa population.
Voir plus Voir moins

Estelle de Quand les Alliés Quand les AlliésMontgolfi er-libéraient la Tunisie Ruyer
(1942-1943) libéraient
Une fi llette de Medjez se souvient la Tunisie
Une guerre à neuf ans, toujours présente dans la (1942-1943)
conscience par les souvenirs de ces jours où l’armée d’Afrique
a repris le combat aux côtés des Alliés à Medjez-El-Bab et
qu’une longue traque à travers mémoires de bataille des Une fi llette de Medjez se souvient
reporters, mémoires-plaidoyers des généraux, mémoires-
post-traumatiques des survivants et des livres d’historiens a Préface de Alya Agrebi-Djamal
permis d’évoquer. Une guerre méconnue, malgré l’importance
des leçons qu’elle a données et dont les cimetières en Tunisie
rappellent qu’existences et espoirs y ont péri par milliers.
Mais aussi les souvenirs d’une petite enfance dans une
Tunisie rurale si belle, si intéressante par son histoire ancienne,
si poignante par sa population en grand besoin de tout, où les
parents exercent une médecine du bled à une époque encore
pionnière, parcourant douars lointains, djebels dif ciles,
oueds à sec ou en crue, pistes impossibles pour soulager les
malades, traquer les maladies, victimes de leur dévouement
et de ces mêmes maladies qu’ils combattent.
Estelle de Montgolfi er-Ruyer, née en 1933 en
Tunisie, a commencé une carrière d’angliciste à
Tunis qui s’est poursuivie ensuite à la Faculté des
Lettres de l’Université d’Avignon. Depuis sa retraite,
elle s’est attachée à étudier cette guerre de Tunisie
en lisant ce que les acteurs de cette campagne en
ont écrit à ce sujet principalement anglais.
Photo de couverture : Paysage montagneux
ISBN : 978-2-336-00335-1au-dessus de Medjez-El-Bab, © IWM NA 2012.
Prix : 25 € Graveurs de MémoireG Série : Récits / MaghrebGraveurs de Mémoire
Cette collection, consacrée essentiellement aux récits
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également
9 782336 003351aux études historiques.
Estelle de
Quand les Alliés libéraient la Tunisie
Montgolfi er-Ruyer

Quand les Alliés libéraient la Tunisie
(1942-1943)
Une fillette de Medjez se souvientGraveurs de Mémoire


Cette collection, consacrée essentiellement
aux récits de vie et textes autobiographiques,
s’ouvre également aux études historiques

*
La liste des parutions, avec une courte présentation
du contenu des ouvrages, peut être consultée
sur le site www.harmattan.fr

Estelle de Montgolfier-Ruyer


QUAND LES ALLIÉS
LIBÉRAIENT LA TUNISIE
(1942-1943)
Une fillette de Medjez se souvient

Préface de Alya Agrebi-Djamal

L’Harmattan
© L’Harmattan, 2012
5-7, rue de l’École-Polytechnique ; 75005 Paris
http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr
ISBN : 978-2-336-00335-1
EAN : 9782336003351
UHQVVS?PH
DW3UpIDFH
&
RQ VLH QL)UDQFH SRXU V WDOHQW
GH
OSGOHGOO
LQWH UYHXV
PHQWGp VHV WV UHSD PpGH jXpR QI W
GH
&PGQVSRHO
GOSG0HDH
FDGOS XQLVLHQQH W RQ V GH DLWV RQW F
DP DO 'M $O\D$JUHEL
7X[HVVXJVWHHVYQ3UGWDVVLDUXWHOGWGHHFVUDVVDSHQDGULHFVUVHHDVVGDFXOOHXLQVHJIRHPVWOOR7EFWpHGXVGSLDWSVUXWUHHWVpWOLSVUDFVWQRHVQHVUVQUQQRDHGODHLD?pUPLLG7pUVSLH[UXQWUHQLFHLPHXOUEDp7VULDpPHGH7WDVGWFVW]SSVHpVDpWDUUMJORWUVDT5XSHLLOD7VEpXQHXUVULHWHGVWHGRRHHVRHHHQD?LDIYDYQXWHGWWH(?3?DLSVUSqHVSTJHXHLURUROpDVWHQD)JVHDDRFOSVKXPVVLHIOHVpPWVDVLQWPWRVUDGHLGSHDVV?FR
LGHQpV GHO?$VV FLDW LRQ DQFH 7XQLVHGH DU
HQDQQH[H
DE DQWLW XODJHU pGLFDOHV HW LHOOHpUDW FXOW GLI
OH UPRQWHU RXU TXRWLGLHQ X RX JH QL LHQFHSDW L pSDUJQHU
DX YHHU LQSUFDGUH TXLHPS O?HQFKDQWPHQWDJHVSD\V
HQLV D XU LRQSDVV JU QGH FHW ?HV pFHQW OXV RX
QFLHQ G?XQ KLV RULTXH LP JHV XGHOj PHXW TXL &H
HQFR SDV Q?pWDLHQW SROLW TXHV ERXOHYH HQW QGV HV TXH
HW QDLUH
pYROX DV G?XQ ?LPDJHV SOHLQH W HV LFL YRTXpH LH XQLV &HWWH
HQ(XURSHHQ$OOLpV
V GH YL WRLUH OD SUpSDUp W LH XQLV OD p ERXOHYHUV HOOH SRXUWDQ W
HW V MRX RV GH RQQXH HX LWH OD DU XQL GH LOOH MHXQHV
\FpH QFRQW UHU QRX H YDQW HO?DXW H ?XQH NLORPqWHV
TXHOTXH j pFXH DYRQV QRXV TXH LH QLV H XHUUH /D
GHFRQWHXVH
V O?$VV FLDWL j LHQ FRQQDLVV RQV
QRX V TXH 0RQWJ OILHUX\HU HOOH DPLH PRQ
RXU PR WV TXHOTXH M?pFULV TXH SODLV U JUDQG YHF (67,QRYHPEUH
FH LD VVHF HID3OHLQG
RSDLVp HW HQXQHYLFWRL
UWH SRUUHVWLQ
/ $%0
SRXU
PHV V SDUHQW W RQ pWp FFXSpV
QW
FRORQLVpV
/PQSH
LQGLJHQWV H PpGHFLQ GH RQLVDWLR VW RXW VVL DX LVDEOH XWLO S
VVRURQV ?WVWVVLWLUH

8Q
ELODQ DPELJX W UD FR S%*H00?
LH X[
?DLH QW DV
pWpSXVFK\pVSDUFHO FL?
DXSVD0/DFUVRQQ?LU$H$RXVLUTHQG%UHLW?DVQPQUUUWQGQWRDWDpH?QVVXRHLWSVUOIQVYORRVVHIDHWWWHVHSPDSVWVLHFPRLUoVWWO3LMRVUQPXVGRDOQ%U?DVUDLOFXQWQDOOIRHWUUVHVHQUSWVUPPFXpV0DSURSvqQUOXGHGFPpDPVOUVWVSHVHVGRRQQHjHVWHDGVHPKQIVDIHYHPWHUDVHDR/FSpTHHFQOGQLVWRFHHRV(HPWDKHVU/VHXRHRGU&XUDQQHRVFULON3RRX$UXQXSRXFHQHSXGV?H[F]URDHUILKGVHGR
V LO QH W W RU WH WRUWp OH SRX
V WU V VVDED V W Q RQW RQ QLVD WLOR QV Pp
IUD 3URWHFWRUD OH XV VR QLVL7X Q LWDUH VD QLVDWLR
RUJ
TXHO?KRPPHGHO?DU WDE WHV QW
GUH pSRQ ?HQWHQ GHQW LOV KDVUG SDU L DODGHV HV DELWXHOOH PDLV
QJXpH
V OH SRXU 9DODEOH DQDWKqPH QFRUH
GH HFLQ ?DSSHOOH DWLFLHQSU H SDXYU X LFKHV XV
GH LFHVHU X TXL pGHFLQ DX RLWGU D DODGH 4XLFRQTXH
DOpDWRLUH SDXVH TX?X H Q?DSSRUWH LPDQFKH OH
UHPLHU OH DUPL RQW pGHFLQV OHV R RORQLDOH FRQTXrWH
SDFHHV HFW DWRU XQ GDQ QL XVXO PDQ SD\V XQ GDQV
SpFLDOHV FRQQRWDWLRQ 6DQV H HEGR PDGDLU HSRV GH SDV EOHG
GX PpGHFLQ Q RORQV HV [LJHQ FHV HQW pV SU H GH SDV
PDQTXH H XL JHQFHVXU pVOLW DO DGHV HW {SLW O PSV SOHLQ
GLPDQF KH XQ VRLW FH TXH %LHQ
XQL'DNDU7 HRX&UqW OW H
QL LQDOHPHQ ?HVW TXL HW GLR D HW RX DX[ HV GDQ MRXUV
LHXU OX GHS XL ROOHV SOX OH XPHXUV OHV QRX UULW TXL O?DUPDGD GH
V pEDUTXp LTXHV HW PpUFDLQV FRQW F HW $OJpU H
EDW H[FHSWLRQ QHOOHV QRXYHOOH DGLR OD pFRXWHQW
HQWV HV RLU DX RYHPEUH OH -(=('(VWHOOHGH JR LHU5 \HU
U RX GH HSR V 6?LO VHQWHQ V?DE
SOOFjOU S,
QW GH UH WLWWRXURQSH QWLHSUp OD WH SR OH
IVODFGDVQ L
VL
/pJqUHPHQW VLRQQp QWX LO LHQW j
HSI jOHOU QW
UDQoDLV YLYDQW HQ VL 7XQL HV
SDUHQWV Q?RQW SDV YHVVFOD LQWp?H
G
PDLVRQ RX FHV ER\V DU
G SUGSS
VSOUFGPP)G
VVH PHPrRXV V 0H V QWUHSD RQW VPH
GOFGOVjPFO
pFRQRPLVHU V 0H V SDUHQW LQWHUGLV W HQ OHV FDQRXQV X FKDUERQ GH
ERLV VL WV Up W QJGD
V VLGLVH QVL ULPXV VL W EUp GpVp /H
EOHKRUUL V U?OXUH RQWUpQF UH X
IUpPL RQWIDLW
HQIDQWV QW VR RXFKp RLQW GH PDODGHV U SR EOH WURX WWH RL
OV/ OHUj
YDHXHVUIHDILWVHXWQLFRPEXVPHYGPYHPVVjIISHVWVWFUDVDWUpOWpGSPVUWD,OHMHYUHDDDVXWLOHVYFURHKILHUVVFPSPSDHDOHVUDKFHL]QVDHHVpOWPLVVVLLWUVRXVVUVVRPLPHDVQpVQWYOLWKpPVPpOSUDW?HDXROLRFHLUUQWOFWFFHHOHpD?QUVDHQXWpUQRXVHVRPTPDHVVUHXOHPHQWWHRQOSURPHQDGHD8OQGLPDQFKHOQHHUpVLGHQDWFGIMPGQ6RRLUDTWOGjDOOVODWHH0FRLVGHVVYLXOVVVQRLHV?WDJUQHpTQUO?K{SLWDOH/QHVDSDUHQXWVHVpHVRQQWSVIIpHOHVGSRXRSRrOHVVKDXFKDLH,TWQLQU?RHFPRVSGDDVQVHQpFXRUUQHHLHDOUWWRLVVDVDULLUHHWRUOHJVVSDLUMHPUUUQXRHOXHUHVDHqQHIDLQHWUVQW?DDYLLUOVHHYYLLJRGU/DWHGGVHIVPrHPPQjJLUYSjHKGHWHV)?HVHVUOLHVPQLSRVFUUGPXHUXQH$DHWSVU&XUpIXHVEDHUVVGVP(RVPHUUVGLUVOHPVVSXR?DTDG/RpURQQW%ULLVHUDQW*DFKVPpQHHODFVDUDUOHHGDHJHUHSHUHKFFDQIDDPFURQLWXDV/WSUWGRSVHHHVUG/WLEOHWRUHUIOIFTGHHjWXFWVQGWED3QDXVOPXRQXLFLKHHVQW0LHDQVVLVWLLOQRHVXWHLX
GH ?OH EU KDU GH H RXOHW H TXHpOHFW DOHFHQW
OD PHQW H (Q RX UDQW OH VXU FR WHU WU RS SDV YDXW PLHX[
HW H]
pHSRV EDW H H FKHDU 76) XQH DGLR KLVLTXH
pH
HXQHV SO XV OH HSDV OH DSUq VRLU H RYHPE H &H
V Pp QDJHU G?DFFLGHQW FRXUV
[LFDWRQV OHXU SDU HX[HU
RLG DL RQ OD H ?L QW LHXU pU SDV H ?H[LV DOFHQW
JH
HQI V OH XUV FFXSHQW HQWDU MRX j FH PpGLFDOHV
REOLJDWLRQV OHX H SOX Q DQFKH OH FRQJp Q VRQW GDPHV
OpS KRQH DX pSRQ GUH HXYHQW HW DUDEH W IUDQoDLV SDUOHQW
OHV TX?HO SDU FH RQGH OH RXW TXH KHU SOXV DLHQW X?LOV 0DOWDLV
GH V X LFLOLHQQ HV PDLQH Q L[H HX UH LHQQHQW TXL
VH FHUWDLQV RQ SDV X \OpV DE HV
VVvW PD D GH KDLVH OD HqUGHU GHERXW X HUU SDU DV
YHV MXL XDEHHPPH FHV pVJU
HV OXSDUW OD j &RQWUDLUHPHQ W
GMHEHOV
DLHQWpW OV QFH OHXU H OLFLWpV
DWXL WHPHQW SDQ HU IDLUH H
UpJLRQ OD GDQV YRLWXUH H FFLGHQW XQ D RPHQW GX JpQpUDO
UHWRXU QRW H j RP PXQLTXpH WH OLV XQ H pWDEOLUD X DUW TXHOTXH
KRQLV H
ORU RPL LFDOH PHQDGH OD SRXU rPH ?DYDQFH PDLQHV
RLV LW FU DU O?DXW LRQ DQGHU RLV FKDTXH XGU LW
O
W QL JDUG H GH WRX FRQQDLVVHQ
QH SDU V PH LPqWpU JHDU XQ DQ PpGHFLQV 6HXOV
ROH
DWWHQG GHV QRXYHOOHV QWHV SRU LP VSD GH VX PH 2Q QGUH
KRQQH HV V VVH RQ PDQLH GHV FO
WMRXp RXUH W/HWWHPROH
ULTXHKp VPRVS LR VUH W QW ULTXH PH OLRUp Pp SD
UDSj0 S P
0DEVFD'W
GH
W V V UqV UR RQW
0 SDGSWG
QV HV SDUROH RUGLQDLUH [WUD
W LO
WQ? VSD V VHV UUH UUrV?WH
OFHOGpLD
j
QH
LW UD

7VXPUJUWHUGVXPPDUUHRHXPH,VH?I3/L0PUEDHHOQROVHGpVLHRQRI$VWRVUOUVWQDFDpXHHWpGVHWPQLHSVQUIHUUW?DUPLVS?UVSpWUVjUQEXW*DWRHOHpFTQOVDPSHVVFURDO0VUH/OGHWHRjpLDLQPGHHSRUWpHjFVRVHRXMRXUV/DRERQQHpFRXWHWGpSHQGpVWURLWHPHQWVVGHVPFURQGLWLRQVDDUWWHRQWUVVQ5YDQWDLOVGLHQWVV/WRQQOGXERXJLHT/HVOHXVQDWDKSpORSR??LDRVLGWHUQSUUHLGHFVSDOHXODULRVVVVH]DURWFRKVHVVPOVDVOXWLHPUJ/ODHSVUGDVWSLUTQXVHQHKVVWXVGRVLXQVXVDHYDDQQHWWDVJSHXVVGHHVUHDOWHUR)OVHWDVXEOH,OVFHRGXSRXWIMIHHUHWGDORQJWHPSHW(WMXLQHDOQWLFHQpWDHVVHHIVHpUDUHLXEOOH/HOHGXVQDWJVHOHDDUQLjDPjLSVWRXWDR(GSVUSVOQODOpXDDUPVHV?DIILVXDO5DIHWSQVDWWGVUVVHV,VDGP4U%%&HOV$KVV"OU$HVLDQVW7VDUpWDEQGHHP(DLPYOVHVDS%SJWWpVTXUULGOHH
SOD Q SSOLTXH LO DLV EULWDQQLTXHV FKD V GHV RFDX[ FFqV
XW DU PSrFKHU pYLGHPPHQW HXW QH O?$[H H EOLQGpHV
FRP QGH HQW DQLSXODW RQ O?KDELOH DGPLU
GRQW *RHEEHO H FRPPXQLTXp FRQVLJQH LGH UPpH
OD GH YLFWRLUH XMEHOOH G?(O$ODPHLQ W X RYHPEUH /H
QRV\HX[
XV H HVLU HV&HX[ j GpEDUHU VV?HQ GH oRQ HPHXVXQH
FH WD OLHQ X[ XDQW XQL LH MX TX?HQ YHQX DV RQW LOV
$OOLpV OHV 3RX TXRL " UDQFH GH HQVX LWH G?$ ULTXH $OOHPDQGV
HV H[SXOVHU RX XQ FRP HV RQ HXW G X LYDQWDU pH
D H O? OJpUL GHSXL OOLpV OHV ?p EDXF KH WHQDLOOH 8QH (O$ODPHLQ
YLFWRLUH OD SHX D \ LO DSS LV D RQ RQWJR PHU\ W HVSRLU
&RP XQXH HQH HPHQWRXOHYHU$OJpULH Q 'pEDUTXHPHQW
PHUFL
OHXU j LQYDLQ FXH G?$I H pH?DU QD QW XSHUEH HW JDQFH DU
YHF LQ DOO HV RQ W LWDOLHQQHV ?DU WLFHLV FRPPLVVLRQ
GpPR p LOLV Wp SqUH PRQ 3RX QW WXQL HQ 6X G H GDQV
HWDU OLJQ H D XU HS XVVpHV YLFWR LHXVHPHQW LWDOLHQQH DWWDTXHV
qV
TXH XLV
HSXLV YDQFK XQH QGHQWDW ,OV HJDUGV HV pFKDQJHQW
HQGHQWHQWFRQFHQWTX?LOV O?LQRXwO?LQHVSpUpO?LPSHpVXU
GD QYHORSSpV RQ TXHOTXH FDSWHU
H
SRX PpOL pHRU ?rW HPEOH OD
QR XYHOOHV GH LI IX LRQ OD pF HPPHQW Up LVWDQFH D GH RQ UDLV
HX DYRLU DQ JHQ X[ j H HW DPpHII ?RQW ERPEDU HPH
V
pV ERX Q O?DXWR GH DWWHULH OD
L RXEOLp D RQ 4XDQG PHQW UpJXOLqUH DWWHULH OD UHFKDUJHU
DXW O WLQ OD W F?HV LOOHpV 6) D pH HPLV Wp DV Q?RQW
D\H HQU PpF QLTX H D TXH FODLUV OX pSLVRGHV GHV YHF JROIH
ERUG OjEDV GpJDJH H QRLUH pH pQRU PH 8QH O?DOID
H QLVL 7XQWOD LH UD OLpVOLE HV$O 4XD(VWHOOHGH JR LHU5 \HU
W VL
IRUW U SRX UHQFQYD V Qo UD G?$ ULTXH X 1RUG VH RLQG UH
VPRL
OJ P GOGGJO
TXL QRXV UDPHQDLW Q VLH
RXUJ VE6WUD 0D Pq LW UD RXOX
GOjOF
WRXUQDQ GHYDQW GH XOHV PLQXVF V UH V RX V VQQD
PHQW V\PEROLTXH DP QTXHEDODQW UL XVTX?DX W SRQ GH .HKO
WWH IHPPH W VHV V URL QWVID
OGSGOSHOD2SX
UUHJXH UH OHX PESWHVH GH EDUTXH UH RQ LV HMRLQG Gp H
VLHHU5DLQXDGIVHWDRPXVp0IHQHRRUUDGDWJRIY6KLGSVV&WH3Q)HU&DLPjW0DVIQUVMDHFDVLJR-DHDQDWGWRPG-VQWVVXHV7SVVG70HQVpGSpILUHLWUHVWVQVH?HRTXHXHHSHHDGVLHOqQFHDXD$/L'HP?XOGHDGWQFWLHQHOGIWWWHHUJOOMD0rDU7RHPVVHHUURXHVPSGDVQUWSVHVHUG0XULV/SULPWHVUHWVRVWVH)DGUPGVLVOUVGVHVWHVp2pUHVIXIUUHXSRXUHYQXpPGIVDWQVVFVHjOS6/HPQWSVVHIVDRVW-?PGSXQ7VV0QUFFUVjHDY&V?WHDFKHWHUVGHVWKUDRUHXELOOHWVHUWUpHUDPWH-HQO&WW)F$XVLHWQVDUFSHSQWVVHHrXDLOpOFQOHDVURDHWGLHRFQVLJ0GMRQHGXXEHDUPUUHHVRHXHYDL
UDLQ OH SUHQGU H H TXH OXW{W
OD DLU OH D HqU pQpUDO OH O?DI QW DQV EV
QH HQ WL PHQWV ERQV GH WLQFHOOH XOOH ERQGp DLQ XQ GDQV
FDXFKHPDUGHV TXH R\DJH XQ XLW $OJp ULH Q KLOLSSHYLOOH KkWH
GH GpFODUDWLRQ OD GH O?DQQRQFH j GpU XW p W SDTXHE W 1RWUH
M?DLFRQVDQV FLHQFHG?XQ DODLV
L[ j rPH X KR XFU DLWHU Q DQoDLVH O?H[WpPLWp
TXH VHUW DXV L RXW SRQW GX ERXW O?DXWUH $OOHPDJQH Q SLHG
H WUDQV RUW H PD LV H UpMRXLW H &HOD RXOHXU GH EDQGH
XQH HKDX VVp EODQF O?pSRTXH GLV LW RQ FRPPH FDRXWFKRXF
HQ VDF XQ GD QV QH] OH HWWHQW
W GHYDQ DKXUL O?DLU UPpV JD UGHV /HV SRQW OH GHYDQW YLGH (VSDFH
TXH LW H OOHPDJQH HQ OOHU YHXW HqU
SHQGDQWODFDPSDJQHGH7 LVLH
WUpVRU V PHV H XQ WUH YDLW GH PpFDQLTXH HUYHLOOHXVH FHWWH
H
HQ PqQH LHXUpU TXHGLV Q RQW ??XYUFKHI FH GH H FDU
8QH RQVRODWLRQ GH OLHX LHQW OH
XGH LWpFU QLFK j pMRXU RXU R?W LQ YRU EOH
?H PR PHQW H Q RL GH ?RFFXSpH ?pWDLW TXL
H OOHPDQG LOOH MHXQH OD HYRLU
YDLW SHW HX[ HW HqU PD DYHF QFH HQ YDOHV
MRXU FH H SH GHULqU D
DTXHERW OH XU PH U OHLQH HQ XUS ULV D QRXV TXL SWHPE H
SRXUTXRLMH SOXQHYDLV HQ 8QHDXEDLQH ODV
DFKH MH TX H DQV RODLUH G?DQ QpH GpEXW FH KHXUHXV
LV MH 3RXU WDQW PrOH ?HQ TXH SROLWL LWXDWLRQ OD DLQWHQDQW HW
MHXQHVHQISOXVTXDW OHV HPRLGHVLqU RLHGHU jW[DQV
pG HFLQH OD H HQWLRQQWDW HXU GH SHX XQ ?DYRLULI ILFLOH SUpFLV
PRPHQW HQ PRL H DV RFFXSHQW H HQWDU pHGpODLV
HQV PH H DQV HXI ?DL P?HQQXLH L DYDQW QFH OD
pRFFXSDWSU RQPHV SDUWHRPPHDLWLH QH FHOD XW H HQ
DX[$OOLpVUHHWUDVV &R UOHV j PPXQHV /RQG LOOH UHV D
DLLU pV KXU KLO TXH RFDX[ XFFqV HV GpFL RQ H OLEU
QW VROXPH DE HVW W O?HQQHPL GH OOH DFWXH O?DFWLYLWp DU FRQGLWLRQQp
FWGOIVET\PD
UHWDUG ,O XL VW UD QW WLTXHPH VLEOH RV PS GH H LUH ID RQQHU
WLq
VW
VVDQFH HF jSURS V RU GX
OM*DjW(R P
MHWHU V W8QKRU GXSDUWLPHQ RP
WVVE(QOGSY8
G PDTM S
QRVVXUPHWLV
HVW OD ULEX GX U GRFWHX XQLV V ,O QH VVHQ DVRQQDL PD
WXQH RQ
UH
XQ LEHUR G?HDX QRQ DEOH SRW PDLV RQ QH YRLW SD RL SRXUTX
VVDSD UpVSD
LW WD
RXOHU OD
SRXVHWWH XQ SHX S UR UW IR XQ SHX URS RLQ WRX SUqV GH
GRQQp GHV QV RYLVLR SU SRXU R\ DJH Q SDUWLFXOLHU V GH ERXWHLO
V

HHVOHXIWUHRQQUUHUXLYLDXGHqGVGVRRXUDERPLQDEOHV?HVWSQQJUGS&HDRXH/WLVHUVHHVVXPSGSFXUDY3D??UR/VO0WQHDGGKWLD(DQ?VHGD-HDFTVMQHWHVX?U0S7HXHSHORpWHQ?WRUQPSHQWWHVP"WGU,RLVRQVVDUWDXUHUpUEH/WDVQWGIDHL"WLVHQXHYHVXDWVVVDXVWODJ?UG/SFHQWXRIHILQOWELJ35[W&W(UVRSQH7UVDGWVHWGSSVDWUVURHWUUWHSUXLUHHRHWVRUXRWWVWUH(VSpVHXVSVDVOFOHDpUHVUYQWHDOORWGDH$HVODpDUXDIQUGGWHJHUODDVPUWDULPHOQXWVFGVQGHSWJUHRDVHVWH?QVTXDUDQWHKXLQHXUHGYR\DJHVRGWOGQGOVSjDDPEQGLQOSSHOHVVOGDHVHPHHQ-WHRUGYHFHUpRVWHpRUPVHRpXHVHUWJHGHGWODPHHIVVV?VDQVVLHHRGFVDXHUSQRL
H PRQW DLW HqU LQDW LRQGHV j FHQGU HV GH LPSRVVEOH ppW
LOD OjGH0 GMH]MXVTX?j7 FDUQLV
YR\DJH H SD\H U IDLUH QRX OX YRX DV Q?RQW TX?HOOHV W ELOOHWV
WUDLQ OH LQ DOOpV YR\DJHXUV OHV XHV DV ?RQW TXH G?HDX
OHV
RQW QRXV GDPHV &HV SHXU qV HX M?DY DLV DLV HP j DSpH
LV O?DYD H RXVVRO MX TX?DX U OLV SX XUDLW HOOH FDOLHUV HV
QYR\ p GL UDLUH OHV SRXU M?DY LV HW OHX DLHQW LOV ORQJXH
DW HQW SHW HX[ HV JDUHU j XOH JUQGH DLPHQWYU
OH pWDLWHO DO OH JUDQGH G?XQH PLOLH X X XODJHPHQW YHF UHoXHV
LV DYD OHV H HFRXUV SRUW HQXHV LHQW
H SDUHU HQWQGX D\DQW TXL JDU D GH p{W pSLFHU LH G?XQH
V URSULpW LU DLWLV RQ FRP H LVU pOLW HV 'HV XV H RFFXSpHV
H LOOH MHX HV GHV LQXWLOH W pPHQWLHOOH TXHXH FHWWH DLW IDLV
OOH TX?H $ORUV ERXWHLOOH Q SRWDEOH DX HW ROLGH DOFRRO j UpFKDXG
PLQ XOH XV YUHE RXWHLOOH RXYUH ERvWH pTXL SpH W qUH 0D
SRXUUDLW V?HQDFFRPP RGHU 0DUFRELHQW {WGHX[DQ VQH
YRLU DV HY UDLW QH GpFLGp YDLWRQ EpEp H 0DUFR H XMHW DX
OHV XUDQ W pQpILFLp ORQJXHPHQW
OOH GR QW FR FLHQFH QV H GH Q DFRQWHU DLPDLW
JXW DOXU FFHQW Q OH DFHOV OHXU H YHQWHUFRQV
V " O?DXWUH H VRFLDO WDWX W OH HORQ YDULHWHOOH QH FLYLOLWp
pHQW DV HOOHHVW H XUT RL HS FKHV GH H OHW
DXFRXPqUHHWSDUODVXLWHPLV UDQWGHV QLGHQWLWpLOVpF LU
XQ
HV U YLHQFLHUHUQWHXW OOH
OD rPH
RP SDUWLPHQ OH DQV DEVHQFH RQ SROLFH H FRQWU{OH
FRQQDL HUG TXL W qJOH HQ SDV
Q?H SDVV SRUW OH RQW ILOOH MHXQH G?X H ?RFFXSHU H DOJpULHQQH
OD j REOLJpH D OOH RXORLUV HV GDQ HFR QQXH HTXDW
D\p D Q OOH HX[ LHQWREW Q HOOH pQL OHPHQ HQXHVHW SODFHV
HV
YHF
H QLVL 7XQWOD LH UD OLpVOLE HV$O 4XD(VWHOOHGH JR LHU5 \HU
SRU UQLG?XQH V?DSSURFKH LG?XQHWUHQrIH QWH
(%jVN ?(.j
WXEHV VUL V\Pp QF Q RZ ERZZLQG IHU V RUJ DX[
/D
3KLOLS GDQ RU UWHU UHSR ULWD
GXIPHVO G
VWXQLQQHVL V QHPD V WD V VL
FRORQV UDQoDLV QL V OHXU QWUH FR
SDXYUHV QL OHV SHWL WV WLRQQDLUHV UDQo DLV rPH OHV SOXV
DQW OD ''7 0HV V SDUHQW VRQW
RXU
JPSTDWVF UH
F8VP FOKQGO
H7XH%HQVLUVVHGVEREMDYV0VRXUVSGWLXVRXVWPNUFHUHVR1GFVHWGPHPRXSQrOU]WRVD?VUUUDILHHUXHMEQRSMpVWQLpQqOHH\HDpMURXXUVPUHUVVOYQDLWHPLW[pWUQUVHVOGVWRGYWPYVDUQRXGQVVDUSHUFIIDVJq0DHRVH(XLE%ODVUVD3HORQIORqVWRUVLH(PXRUVMWUQPHDLOODWXLUpHQSLUPSWRVPQLUIVDWDWY?VQTHXWHUHQVDUYHDRHQpHHSVHHDXGXRVWHI(IpVO0WLUHDUFWY'DLHDYLVDHLUIXWGWSVUHIDOUXVH(Q%KVVVV]WGHUISPULHHVIDV0LRUGDHVFWYUWRXUWEU[UMGVHUVPHPRDOIpWHpOHQVOQVHUQHQOWHVLDL8UQUHTDPGLQHVULqj0SODGDGRG-QR0UHVQHRVWDYELXQTHD\XUUEOVVPDPUDQSGDSHEWVFVVSDGVDDSLLQKRHWV(GHVDSQjRGXV
DQW SHUFHY HQ URW RLU GH FK DQJHDLW JLH LOODJH GDQV TXL
QHOHUDW DQGSq UH PRQ SRXU RX j &KDUOHPDJQH \FpH DX
HQFHpUpI DU TXH FHDLWHU QH XEOLTXH O?pFROH H ERXWHVVW
X TX?D MXV DQSDUWLV ULJLQDX[ HV
FRPPXQ H[SUHVRQ SRXLOOHX[ LQGLJqQHV GHV SDU IUpTXHQWpH
XEOLTXH pFROH XQH DQ DQW QI OHX Q?HQYRLHQW PRGHV
V SRX DQW HX RSpHQV PDvW
HV
HOOHV KH] OHQW OH H TXL LOOH HWLWH IUDQoDLV
OH QH HLJQV OOH HXU H SRXUDQ XLV MH O?pFROH j H PHW
PH GH SDUH QWV PHV j GHPDQGH WL O?LQV WXW LFH (Q
SRX JXLGHV UWRX HQ LVWHV
GDQV pFU WV HQFRU HV OHV HW E O GMH]
QR P RQ Qp XL RPDLQH SRUWH JUDQ GH OD GH O?HPSODFHPHQW
GH RLQ QRYHPE UH H YLROHQW L UR QW FRPEDWV
HV LWQGU XQ j FHV GpOL DYHF RXH MH FRXU JU QGH QH GDQV
FLYLO RQ WU{OH OH HU ULqUH WH MXV HGMHUGDOD H ORQJ OH H LOOHV GH
O?pFROH pTXHQWIU H H Q E O GMH] j LYpH QRW ?
FRP QGDQWDQoDLVjODU DLW
LH XQX[PRQVLHX KH]0HGMH]NLOR HTXHOTXHV PqWU j HV$URXV D
DUW pS UH SUqV WDOOH LQV ?\ ULJDGH OD FDU GpFHPEUH OH
OHV QRXYHO X[ YLHQG UD XL QQLTXH
LUD pOpJ DQFH FHUWDLQH G?XQH RQ DLV SDUHQW PHV pGXLW YLOOD
HQ XUV ODQFKHXU OD DYHF FR QW HQW SRX HXU
V OH RQW DoDGH OD XU ERXJD LQYLOOLHU X MDUGLQ EHDX IHQrWUHV
JpR LTXHV PpW GpFRXSHV GpFR DU DLVR Q ROLH QH FRQVXLU
DLW DYDLW SUpFpGHQW PpGHFLQ OH E O GMH] ? PLOOH
H DQGJU H j GDSW p LHX[ HW SDFLHX[ SOX ppW DYDLW DSSDUHPHQW
OHXU L HQXVHW ELHQ DLWXU HV DJUDEOH FRPPXQDXW p 8QH
LHQ SODLV QW H HQDU HV 7XQLV H LORPqW FHQW GHX[
j LQ DOO RQ XQH j RFpGpSU DYDLW qUH RQ HQFH QRW (Q
RXYRL HQWQGX O?D H qU 0D DSSHODQW QRX V HQ WUDLQ
ILF
QW
j&'OJMG O
SDQRUDPD U VX OD HU WV XHVOHVSRU SXQLT GH HJOG
V XQL RQW GLGHV SOHQ HV ROGDW V PpULFDLQ XV QR QW GLUR XL HQV WH
GHPDQGHUD PD H V ,O QW SRQGUR Up
VUqVVHURQIL
OFGJO%.2V
OOjVOHTVH
O
H
RX
PPE
LYHQ?RQW RQDWWHQ G?REVHUYDWL
V
S RLQ URS RFFXSpV VVHQFH WURS UH UD 1RXV OORQV QRX
R
V V ERX SLHUUHV
UH
G?$QWRQLQ UPHV WKHOHVROGHSOXVED
V 3DUIRL RQ V?HQJDJH GDQV OD
HOGSSO
F

VVSQVHSWPRJQHSLHVPHVHPVpWXIRHQOLV-RXVWH3SK57LVDUGWKD7JQHGG/H&SVXLV[VHQLUUHDSQGVUDDUOGVLQWOXGVHS6HFQUVULVRXQQDDRWVRXLHHOVOWDVVIPHGUQYHRXQXPDLWVDWUPHHSXROHIHOVHH,7PHUUVSWVVUR'RHIGVXVHVDGDVH0DjQFUVDXWHVOHV?DPXVHRWFFVWHOVVQWWEPOVVHW//PDS0QVWUV+RWOGPqFUHPRPHQWVOj)8WDWDWSPVURGHVQIGVUUVTFHVQDGLVWVpDWQHWJVOHRDUGV('HFHGVHURVU?WDGXWVUPHGVH{FWGpDWXOLROGIRHVXHHSDHRXHWRURRUQGLUQWHFQGRQUXLUWW2TLXRUWILGL7SpVHVWVLHQFHHQOWQHHPWHUQpWVjVDVWDFKHXXQFHSXHUWRQRRQQDHDH{YHQUVVQHVRSXpVUDVWVSFROqUHX?WXPQWXRLGULpOHOGHVURDEVVVGHWGIOHHDVGVUUWLVXVHUFDXQVHGVURWLQOpDPHQWH7DKDDQW
YLHV GDQ RXOHXU GH 3HX RORU pV OHV XUW XW DTXDULXPV
OHXU V GDQV HUYHLOOHX[ SDUDL QW SRL QV DGRURQ
QRX PDLV Lp SRXVHX[ SHX XQ XW DTXDWLTXH GRPDLQH
OH DQV HQWUR RPPHUFLDOHWOHPLOLWDLUH1RXV G QV FDUUpHWOHURQGOHF
6DODPE{ H RFpDQRJUDSKLTXH
pH XV DX DOOHU SRXU ODLQH
4XHOTXHVSODQQpHV R DFWXSpIYHUDYHFV RQV PqW
DSLWHDX[ H RXLOOLV XQ DQV FHV WH HV HV SDUDvWLO YDOHXU
HW GH RPDLQH V LqFHV HV RXYH TXHOTXH LV HW FKHUFKH
OOLQH OD GH EDV X URFKH WUq HQGURL 'DQV UHOLJLHXVHV
HV FRQ XLW D XV LQDQWYRLV HV OHV DQ RPHQHUSU
SDUQW OHV YHF SR EOHV LHV H DV MHXGL H LPDQFKH
SDVHQFRUH UHQRXYHOp
QQpH HV TXH rPH TXH \V HX[DMHV SHFW DFOH XQ j
FRX LRGHLpU QH HQ G?DV4XHOOHKDQFH pFUHLU
LH LV HQ HPDLQH L[ HVW DXWXU DQGJU FH TXH pFLVSU
JH DV OH OLW QRX OLJLHXVH 8QH QL HQ DSHDX H TXHHV
H SkO FOHHU XQ RXXW XW RLOHpW LWHW QH HVV HQ DYDLW
\ JROI GX p{W ?DXW GH VR PPHW HX[ HV GH O?pFKDQFU HXU
DQV DX[&KDX GHV RQWDJQH D XU ORUV LW OXQH
URL QW /H qWHV OHV pSDUH TXL DLOOH OD H RQWH OXQH
FHW YX ODXEHU LqFOH ;,; X O?RE VHUYHU 9HQX PRQWDJQH
GH RU GHX[ OHV H HQW SkOH X H ERXOH ?pODQFHU D
1RX O?DI LUPDWLYH DU
DZDLL" TXH LHX[ RQGH GX SD\V DJH HDX SOXV H ?HV TXH
6DODPE{
6DL O?LQV LWXWL RQ j ?HQYRLHQ W LOV RFWR EUH Q H UHOLJLHXV
pFROH TX? XQH SWLR Q XWUH 6DQ G?LQ WHUQDW SDV Q?D XQL j LOOHV GH
pH O\F SHW H O?LQ LW FH H ?X[ OHV HFWHQW SDUQW
O?DYDLWG?pWXGHVTXpPDU SRX ODYLH
FHU H qVSU QV RX]H O?pFROH TXLW H SXL TX?LO SXEOLTXH
H QLVL 7XQWOD LH UD OLpVOLE HV$O 4XD(VWHOOHGH JR LHU5 \HU
USRRO
H UDQGV ILOHWV GH RQDLUH V GH
XFWLRQ FRQVW VRQ IILFLOHV GL j WU
UH V OX UHUD W RQ V IXW UH TXL RQ UERQKD
WLPHQWV Ek GH OH W\ OQWDRULHRX ROHV
YHGSETJHQY V
HVjOHLDGO ?DUW
j
VSH FG PPE
QW
VUDPGO'FUG
O?DPELJXwWp V RX W FRXYH GH KDQWLHUV GH VH MHXQHV RQ vQH QWUD G
MHXQHV GDWV RO DQV VLOV IX PDLV QRQ VDQ UHGR 2Q HXU QFXOTX
2SHDFDOGG
QVHUUXURVPUHIUMEWVVGG;{,H;QHUUVF'GLU/GYLOWQOVL6GPHFPpUJLLVDDGJWVFWRKHHDHVHRH'IVOUQWWVVHILRDXEHDXUVVQDHUJVQVV/DLQXPHVGHQWVWVVFVHWXHGLUW$QOVVHHGWFQHHUXYDUVWXUVVDLD/RVDIIPIDUHDXGH{XUHDVRpGTDLHSUOWUGVHXUWGROWHpVK7GMVWHHVUUURD7HFWGVWWULpRWHHRODVQFKQHDWGVHHUW'H,GVUDGUrRWW?K,VHRGHIIHHWQOVWHULHWVWRUWQVOLXDULGUQXLVWQLXHWHVRXUGVVWUpXLjW(VIHUGHIQHRRLVGp,UDLVULPIUUVRHSWO'IQVEWUVULODPORWOSKRRLXDLOHOXVFHOQRFVRDWHSLVVVQLHX&HHGQVQHXOHDIVODX3URVH'FXDGVWLXW[DWHXW7pLLOXULLU-LHPSPUUWVIIHRGDFSLVW"VFQRLHOLLO?VDKXWTHHWFDGULDVLWUXVQ1VWRWVQDOXIVFIRO0)DVHVUDG?XUH&VHOSWUXGW
DXQHU SDWULHLGpDOHTXHO?RQUHWU RXY O?DYHQLUO?DPR IRLGDQV XUG?X QH
OD H
GR G?$I ULT H O?DUPpH GH HIIHFWLI OHV PpILDQFH YHF UYHLOOHQW
TXL OLHQV HV XU WRXW HW OOHPDQG GH V EDUEH OD UHYDQFKH
GH pH ?X QH FDG HV OHV RUPHU XU H XV GH G??XYU H
FKHI SHW
2SPHGDQVOH3 GH'{P\ H
RQ QVW FHV GH PLqUH OD Fp FKHI? Q DLU XW LO
DQoDLV QR H FKDFXQ ROHVDU 'H HV GH 8QH KHPOD FpOqEU
HV OH V SDU FRQT XLV FDGUHV GH V pFROHV HV JDQLVRU
JpQLDO H OXL IHPPH D GH OLYUH H HOR SDV LO ?HV ORFDO
H[FHV LJLQDO pQHUJLTXH DQ H JQ\DVV GH H
H JpQp DO OH XQL LH OD SRXU DLpW Q pFKDODU GX (QYR\p
UpYROXWLRQ QDWLRQDOH
OD LJQHU OXL H H[WpWSU RX MHXQHV D GH O?HQFDGU HPHQW
U ?pS TXH GH KH\W HV QW HQ RXW LFHG?DUPLV
pH?DU GH DXW V HFWLI HV XU OHFRQW H FRPPLVVLRQ
HV OLHQV HV HW $OOHPDQGV OHV EOX SRXU pHPXV
RXS HVFRX EHV GHV EODQFV
MROLV H DYDX[ GHV ?DYDQFpH JDUGHU SRXU ?DUUHrW 2Q

VW O?HQW VLDVPH HW RXYH
GH [ PDW DX OHV O?pSRTXH H FU HV qU OH HORQ YLW FDGUHV GHV
pFROH XQH FRXLW QV H HQ FL QRXYHOOH V LYLWpVFW HV SRU
X p{W ?DXWUH GH YqOH QRX LQ H ODQJXH PL QFH XQH
DJHEDQGRLFKH ODD]DUJUHWQG DXOHH QQpH HUVpHPXV
GX DX HOj SURPH DGH OD RODL UH O?DQQpH 3HQGDQW
UpYRO pSRTXHV HV
GH pYRT XH QW ULFj EUDF PH UYHLOOHX[ XQ WRX DRXG 6LGL
SrFK FqQHV LHLOORWV WDEOHDX[
HV LqFOH X HFKQRORJLTXH YHLOOH FHWWH YLHQW G?R
LYH FRQQXH W ORLQWDLQH QJO H LV YLOOH OD H QRP OH UpYqOH
QRXV RFOH OH L[pH SODTXH 8QH DXQH FXLYU H XULWJDU
GH pH DSKDQGUHU X D HQI UPHU SRX XJH XLYUH HQ
ERXOH H QFLHQ PRGqOH FDSK DQGUHV HF RQ GH SDURL
UDQp GH WUH GH VVL VH WWH
GH
V V VX V V RJUq GH
XFWLRQ FRQVW {W LHQ UUDLQV GH UW SR HQ OLVLq GX UW SR
V
G
VH
U SD X[GH OOHV ILWH QW UR SRXU XV UH OH UD PR XV
'GQOIS&GU
Q
SpQXULH V DLWH GX UW SR YHF GH
QSRUWL QQDWX UDWLRQQpH$XSHQVLR
WLSOSH OG
O?pTXLSHPHQW 2Q V QRX IDLW RQW
LQW
M/SV KO
HDHjGOGV V VH
jSG/IGIEFjO
QOHSSO
VUIRL3D GHV RGH PS V X QQDW SHQVLR QW RPS D
SD

VVVRQFRRWXVUVVVXSHLW2VUIUUWDIWUVFUL6IHIQDFD9OLFD8-HUVGOG3VDUHG5WVIUWLPXRJH(SHLLVULOVVWLLGVOWLFU%FVVRLV?OUPGHVVW)QRHGHQRHHO)HU[UXJQGR/XVD7HVXRTVWSDPOWHHSXRIVHU9HXUGWHXOROUHGVLGUUYW2RRVHDSXU?HHYPVpQURUVDUFHSL0SXVHHVIWVULSDHLDYRRQq/UOQHR$DSXURWGpGLHOOQDRO?UWUU%HV/W/YGVDXUUV/OQHVVODWXHpDVDSV/WQpU?HUHHWOHVHUQROSDpVHOWWLLVRUDFGILHPpUSVUHWHDVDRWXDGWXHQHDUpRXXILRQDGLQIOHUXVRVWEVDHGHpJVPDRV3HWJ%VUVLHLUWLXTHDV\YHQDHUVXH?UUOVRHILUOHJpVVHVUI(XUW7UHHVWEDSDDWUUDUFDGDIDHXWIHLRGXIVFOXOHWUUVU/LHDKWEXURDPOHWWVXRHP?WDQXSpRWVPVXSHOUUVUXUVUWQV%FEH2PHGLVWHDLDHDIVVWSURSULVDLJHUSLUPUWVXGWHQXQVLUHLWRSYVXUFFHp
SOX H DL QV QRX FDLOORX[ H WpHV HUYHFRQV H ERvWHV YLHLOOHV
GH pHV FOD OHV DQ FKHU QRX YLHQW RQ HLW H[HPSOH
qOHULQV TXH WV GH XDJHV GH ?DUULY pH LGLHQQHRW LQHXW
ILOOHV
QDWLRQDOH UpY OXWLRQ D PDQFKHV
GH SDLUH DXW XQH F?HV PSH j DS HQGSU FDGU GHV
FROH
OXV
SR X KDXW OX LQpJDO G?H FHLQWH PXU H FROOLQH XQH XU
LW FRQV HVW HQV QQDW O? FDODGHHV j HVV DvQHPHQWHQW
XQ SRXU FO{WXU H H XU OH H XWLOLV Q .R UQLQH X OH XU XQLTXH
YXH XQH PHW DQW QR XV Q HU
H TXHDYHFXQHRXGHX[FRU G HV
SDV Q?HVW OOH O?LPDJLQDWLRQ
GH O?pF RQR PLH SUDWLTXH O?RQ ERXTXHWV HV PRGH OD GH OXV (Q
DGHjVHXUV GHVFHQWGXW DLQ
ULUD XL D ROH ERQQH OD SR UWHU QRX V 0HGMH] MXVTX?j
YLHQGUD HQQLV GH FKDPSLRQ SRO\WHFK QLFLHQ RWUD MRXU 8Q
pWDL GH PRXYDQFH OD GDQ RU RWUD GH LGpH QH ILOOHV OHV SRXU
VV
DQJV HQ UHPHW QRXV XYLH LW XULRV OHXU DFFRPSDJQHQW
V QRX TXL UHOLJLH HV OHV DL ORQ WHPSV OX UH HU LPHUDLW 2Q
EpH RXFKHHJDUGRQ 1RX HWOHPHQW EHU DXW TX?HQMXV
KLV H SRU TXHV HV HPSRLJQH FRXU HOHYHU FRXOHXYU HV
FRPPH OLV JHQV MHXQHV GHV HOpVEDU H LOV GH ODFLV
YRL O?RQ HU OD H HV PqWGL]DLQHVGH TXHOTXHVj PDLQ
QRX SURPHQD GH Q URPHQDGH 'H
PDJQLIHWLTXHGX pFKDO3pWPDU DLQQRW JXLGHHW QRW HV XYHXU
HU HLQH ?LPD JH YHUV JDUV YR ]RU HW XQL LH OD H HW DQFH
OD H WLQ pHV HV GDQV LDQWRQI IR\HU YRV HJDJQH] 6\UH
DSDWpV QJH H DQ SDU pLW FDPSDJQHLFLGH GHLH\U
RV GL RQ RFFXOWDHU Q HPDUTXD EOH FH DQV pFROH
GH UpDWLR QOD SRX U pOLFLWp UD
XEOH W HV pLW pU TXLYRTXH GDQ HV Q LPDJLQDW LYH
DVW FLHXV DQFH H RX ROODE QQLVW H SpW PHLQLV
H QLVL 7XQWOD LH UD OLpVOLE HV$O 4XD(VWHOOHGH JR LHU5 \HU
WSS OFG D
D
UDQG VSDFH QRXV
KDELWXHOOHPHQW W QWHUGL LHV G?rUH IRXOH Q LQUUDWH
GpIHQGX QFRXUDJpHV V QRX HQI RQFHU V RX OHV EUH RXV DU YRQ
V VIL VXU V WVIU V GH UqV SS X[WH W
V WIO V? Ip QV VD UH VUHSD VD UV RX RX
6LQRQ R V SDVHQWLO " $YH H QXDJH RQQDQW ERXUG V GHVVX X GH
QRV rWH V QRX V SRQ IUDS HF YLJXHXU RXW j FHWWH QRXYHOOH
VVS F3TOV
V
UDQFKHV VGHE PRLJQRQ
G
EHOOHV V RGHXVH EU RQGHV DQFKHV EO V DIIDLUpH j QQHU SUL V?H
GHV FRFRQV V DXQH XHOTXH HPSV H QFR W GHV RQV LOO SDS QRX
OSULjFP6P
'H DoRQ H[FHSWLRQQHOOH QRXV V QRX V UHQGRQ j V QL XU SR GHV
GIjOF1SDO
&SSW OQH /
HO0HYODZGPG
TSLXUU6 pX
D
PPE
YXD5IWVWSHLG7DWXDLUJDWLPVVHYQHWUM4XpVDHGHSHjDUpQVSVOPHDH6OVSFHVVLHYGVULH(H7HDDWVIFHLLVUDGV7VUGVGQHWVOHVUGVFDULSUWHDQpLSpDWQHXQHHTXXG?RHIOGOMHHJVRLWQEHSLDJVHVQ&VHFDQ{pUVWHVVXRFDUGRHVGOOUQRVPGFSFHLXQ%XQUHUVRRXQOVHGqDUWVLUIJIVLHTUVLRWVLVHQLRD7GQHUFLVGSRWWVDWWVLUVRHVVIHHHXOVDVHVWLDHDQUQSDWWHVHXQGVHDHVJOVQpUWFrHOUPRpVV[DOQXDLUFWKUWLVVDHGHVHUVDD[YHXWW0DVGHHFWUTVHHHXGHXQ*XGYDK\HQLVVXDHLVULUFWXURpVHOWOH/VVDGEHHVVRWQQWV3RXVVpHVRHVXFUVDVVHDVOWWQUDFVVXKLHHYWHHXU[XUUDHQULT/XWHPHXWHOXH0VWT*?GXUHVVRWWQRDOQFQVWQHHHUUHUUXVVLRXVHUXOTVUWHHPQVGLVDHMVULUWD3UXVHEHVOOURWRUUVIHUSKRWVWDj4UpORVWHWVDU?QXVRHjWVLVQUHQVVQDLRO/VDDVKDJQLQDDVXXWLRHUVFVVLQQDJQpXQ7VOHQ0VSQRHHGVLRFVLHI
OH DYHF 7XU OHV RQLTXH 6DLQW YHF O?$QWLT XLW GH LHQVFKU
OH V \UV GH ROOLQH OD &DUWKDJH H SOHQGHX OD
DQLW GH LYLOL WLRQ OD XQL LH OD H O?KL RL UH H UDFFRXUFL
GHYHU SOXV8QHLQ ILPHW UDJpGLHGHSOXV
HUV
HVH[W GHV DYHF pFKDQJHV R\HX[ GH SRX ?X GH DLHQ RI
DQ V
OH V MRXU Q RXYHU SRX U FKHQLOOHV QFH URLV OD RXYHUFOH OH
XOHYDQ HQ YpULIHU H LW PDWQ H H JHV SU LHU H O?HQFU LHU
GH EODQF F\OLQG OH RX V DVLHU GX Sp QRPE OD GDQ IUD vFKHV
HXLOOH HV KX PDQW QQHOp RUS GH ERXW DX GHOLQDQWHV WrWHV
QW V DEOLHU OH FDFKpHV pFUpDWRQV
OHV QGDQW XE UHSWLFHPHQW pHV DUUDFK ?ULHU GH IHXLOOHV H 3OXV
" XSLW QRV H SU RQGHX OHV QLFKp qWHFU HQW LH
j YHU H pOHYDJHV QR QRX &R PPHQW FODQGHV HV DQLPDOHU LHV
HVLWHW GDQV RODWpV RQ OD qPH G?eJ\SW SODLH XLWqPH
WpP LJQHURQWHQ XLWHGHOHX SDV JH
XHV XHOT HQW YLFW ULHX[ FU LTXHWV /H O?LQWHUQDW YH V PDV
pJpHVSDUODFRUQHWRWSU Q?D LYHQWSD jFDOPHU 1RXV XRQUHI
RX LPDJLQDLUHV XWHUHOOH 'HV XUOH ILOOH H 6RXGDLQ LYUHV
XGH OpQLW OD W PLHO OH IOHXUDQW XF GH JRQ OpV LQ UDLV DEULFRWV
qFKHV FHV HFUHW HQ pJDOHQW TX?HOOHV SH XDGpHV PPH
V
QLWQFHV GH V GHV LRQ HXU GH HOLJLHXVHV HV GpQpJDW RQV
GHV GpSLW Q EOHQDFFHV DGLVDU G?XQ FHX[ FRP H GRU
V
YHUJHU W SRWDJHU Q JXHUUH
GH pH D SR XU pIRU OLJL HV XV GHV ?DJUpPHQW LQMDU
V ORXGD W WUH XWrSH PHPr
6DLQW /RXLV QW GR RQ WH FKXFKR TX?
GOI LHIVPj
LQ WD
S3OFG/*ROD
R
XSFO&THMG
j72WOE
jSUG Lj H
VX WUD USD GHV VVRXPDUL V ULQQL V\VWq PH
U//DDXQ
EOHV
SOD 5HS0
VTV VRQ VQGUHRL U
GO6DLDGIH
V 7XQL UVYH W IUR USD LOUD W URXWH OUDQpJp -XL
GH
FRPSWHV UDQoDLV I IUDQFR QV VRXYHQL GH GLWLRQV RQ GH
ULFWLRQ UHVW SUHVLRQ RQ [FHSWL DGOL
WL VGpRVUUPLG?VVXVWLPPLVVVLRQUH QVOHV
W GUH R GHWRXWLUDLOOHPHQW
\DSGEp DQJHV QWUH UHQFR U XWRX SRUW
/*HGF7&QLG LQp
DX[ V RQQHPHQ DSSURYLVL HQDUG GX W GpVH QW RLVDLH FU IRLV DU
GHV V UTED GH V UL QQLV UL V Wp U UVT

QVUYGDQUQDHvWLHOHOXZLHVLHqOKWHHQHDYO5DHHDHDROQRLXLOQHTWVWHHSQP?HRQHRLUHRGU"OOHXUWGXHVHHLUOHRDWUR(XW5VVHXGVVRJOUHRLVHRWLJOROWRXPDrRPDHHQQDPDFTXjHEORQWVDRDPVPVHTRPHKDVQQ]R\IQIXFLSLVHQPLHXDLWQUOK?VVIUpSGRVGHH*LLGUHVEVUVXQHLOVRHRMQRLUHDWYHHPUWVRHWHHUVVDHDWpWjVHS/PHVPLWQV$VHX-VVHGGVURVVpHFVV5QVVHVHGVHIWUL/VDYFOLVOHODRWVqVVGVWVUUHVUHLYHVIDDHXVWDQIDQHFVPOUWQXVOLHHGWQQOXY7W*H0QHHH0GHVDLJOQLDROIHUUDDWWWWOLXDVYLVHRXUOV,THpSVULVVUHOVGDqVVUVHRQHVQXVLWDOOHOUDWWJLRVQSOUY7VXRQQLPVQrVQGHPOHEODVOQQHHGDHWVKDULXPURGVOWQIHHH5GRPOPWWVWHSXHOXWPPRVpSVX[OLVLQHYQUVVUHQ?D[VQR7WFOLUOSVYVHXXU%JRDHWJVLDVoLQOVGXVHRLYLXVjLWODDGVYGFOHUXDDHWHVRVDQHQYWLEQHWVDHVQTXHHLHTVXHHXOHHRHIQUVUIDOXWGDSRSOPXRHPPDVVUHV0QXOHVRWHUGUVOFWP/ppWVpORHUGXWVQFRDVHHDV
SLOOpV XUHPHQW pWDLHQW QD YLUHV OHXUV DOWH YHU URXWH
LWpGXODQpFHV GRXEOHMHX
DOODLW
JOH HQW GH HQW DX HLW D DU FU LTXHU H 2Q SOLHU
Q
HSXL DFKHPL QHPH QW OHXU HW PPHO QpFHVVLU LHOVPDW
HV pEDUTXHPHQW OH ?DUFH FRPPLVVLR QV OHV SDU QL H
UL OH 6LFLOH GH FDQDO OH 'DQV
ROHVS HPSQW GHFHV HX[DQQpHV VLEOHVUU
LP SRVV YLFHHU HQGHQW VRYLpW LTXH O?KLYHU H JXHXUV OHV
XH /RU HW H ?pWpSHQPRLOH DQW OjEDV DOOHPDQGHV
RXSH V OHV RXWHQW OOH 66 ?85 HW pGLWQpHHU OD H HQW
D H F\FOHV HV HOR ERQ KHXU GH LQV X SOXV DYHF JXLGH D 8OW
RQW LWD OLHQV DUJRV OHV HQJKD]L UV PHU OHLQH (Q HO
GH O?DSS RYL LRQQ HPHQW j WLQpV VR QW HDXFRXS RFWREUH
OH *LGH OH HSXLV REVHUY RQV QRXV TXH YLUH FHV 3DUPL
EDQOLHXHLQOHV HQI LFKH SO EDQDOHV XV LQDOHPHQW
W DERXORW SH LW SrFKHXU LTXHpOHFW LQH RQ DYHF
H *RXOHWW D GH RXYULqUH QOLHXHV
FDU XQ YLWHVV H j pSDV GH FKDQFH D TXHOTXHI LV
\VHX[ GH DYHF SDJQROHHV H VV ?X QH LQH OHV
ORLQ H GDQV KpU QV DPDQW HDX[ LV DQGVJU GHV O?pOpJDQFH
ODF H SD\VDJH H M?DLPH DLV G?KLVRLU JXqUH RXFLH PH H
OHPHUYHLOOHX[YLOODJHGH6LGL% RX6DwGH WFRQ DFUp
XHO DXT PDUDERXW LQW H UDLW LO
H VRX HQLU OHV .KHLUHGGLQH JpQpUDO
H QLVL 7XQWOD LH UD OLpVOLE HV$O 4XD(VWHOOHGH JR LHU5 \HU
QVVSWGUGOU
GOSG/*SGSD
SOH P \DGUS/
VHUSL
V IDLEOHVVH SDQQH V HV QRSLQp DUUrW QH [SOLTXpV UHYDLVRQV
UpSpWLWLRQ UD PE \DJHV QDQW SDWL IUHLQ W
GH VGH QGVPD QW VHUR qUHPHQW V SXQL SRXU RLU Q? SDV
QLV7XVVWUL RQWU{OGHUFVVH V
UH UD
V DPQp V DQJORW GH GpVHVSRL
SUq
HVRV"WXWYVLHGQG[UDDPIDVXjRXMRWXHUVW*HDVXpXVVVWLUWGHDVOOVHRHDUpRVLVVW(DQDFHPUDLPVFUDRFHRSGDQVHW-VPLX/DHVYQVWHGUSWUHRWVUUQVHVO,pVV5HVVXFH7VXHHI6/LUU7LDRVFPD'QVFHRPYR/USWGPHGUDSDjRVXOOHWHWWHWHD7UGHUVVOR%QJHOXSUVVXDXGDDFXLH0X[UpF)VXWGQOUV2Q6HD%/U3URGODPVVQGDWXUIGUpDEJGHULVODXVRPRSLQVVPQGUSOOVHULWQPHOVVHVUV,OUDHSHVWGFDGWVppVOUDVUGIpR5LGV5PYHHGS3SURRHVJHUHHVILWUVLOLQWDWDUUUH3RXXVLVVDUDGLVOVQSDVWH,GXXPOLWXGHWVRWpDIVVSHjOGUVHWHY7R0VRVJOURO0HUIHRHpSIXWYVRHRHIpVILFHDDF]VWWLjUILVOVHWVUXOVGWPXSSVVWHVV7VVPWV/UH
Q OXV GR PLQLFD OH UpTXHQWDW LRQ XQH QW DUHQW GRQW FHOOHV
TXH SH FKDSH QGDQW OOH OD GDQV HPDLQHHQ O?DXEH H KHX HV SHWLWHV
DX[ VHV HV GH H RXV SHQW DQFHV GHV SSOpPHQ HVLU
PR LFDWLRQ LI GH FFHSWHU XUUDLV RUHLOOH RQ GH
RXW OLJLHXVH D XUU PH OD RXW FKHW H R\HQ XQ
H[LV D GDQV RL HW SpFKpV OHXU
U SRX JU LOOHU GH UDLQ HQ QLWHXU Jp PHV H FDXFKHPDUGH TXH LRQYLV
HU RQW OV HUQHOOHV IODPPHV
DX[ LRQPLVV DQV HQWDU HV RQGDPQH OOH HFKHUFKH
H TX?HOO ?D YHX RL GH LQDOHPHQ W REW LHQW RXL D 6?XU SURWH WDQW
GpW FKHPHQW YHF LQWOOHFW XHO OXV ?HV HqU PD H F{W
X HUJp FO X HEHOOH JLHQ YRV YLOODJH RQ GDQV pWDLW SXEOLTXH
,,, OD H ODwTXH O?pFROH H LW URGX XU DWHU QHO JUDQGSqUH
0RQ ERXU HRLV GH TXDOLILpV DX[ pGLF PLOLHX[ OHV DQV O?pSRTXH
TXL FH O?pJOLVH SD TXHQWHQW QH SDUQW O?pJOLVH
pJX OLqUPHQW RQ LOV HQWDU HV ?L JHUHUUQW SR XU PRL
HQ FKH OLJLHX H XQH RLU HV LU H RL GRU H 'DQV
S HDXFRX QLV UHVSHFWDEOH WDQFH RGXL UH H SR XU SHQVp
ELHQ FHOD RX HXURW OH DQW HQFUDVV PDFKLQpH QFH HV
FRXODQ ELHOOHV kFKDQW
DQJH?pW V QQDLVV QW LE\H OD VHU HO H FRPPXQLFDWRQ
H OLJQHV ORQJ XHV OHV U TXL DPLRQV XU WRXW HW *DEqV TX?j MXV
V LQ HODLV OH HQGSU ERWDJH H HUU XQLV GH HOj$X
DQ HOV FRPEX LEOH
QW ODLV DPHLQ $O ?(O DWDLOOH OD XUDQ W SLOOp XLWH QV UD
H DUUpVrW DOLHQLW JD H Q DU HSpU FLHUV DU
FLHUV XQL GH RU OH DQV FFqV DQ DWTXp HV
WDOLHQV SLQDDXWHU HDXOD%RLV SDUOHFHQDYLUDQoDLVSUHI
OHXU DV VXUHQW HXLOODF HQDQW OLHXW H HW 9DOOpH UDQoRLV FRPPH
GX W O?$ FKLOOH GH FRTXH OHV RX SODFpHV UH WDUGHPHQW j ERPEHV
PpGLDW pH LV RQ GRQF W JDXOOLVWH IRUFpPHQW SDV ORFDOH
XFRQYRL3 HGHVW OOHUDFRQWH HQDpWpWpPRLQOR GX UV SDV JHG
L TX LOORQ O?DPLUD RP PH OO HPDQGHV HW WDOLHQQHV LRQFRPPLVV
HV XH j DSL HPHQW \DLHQW HV DQoDLVIU JHQGDU PHV
QW URQW RQWLQXH QXL X WLq
GGGOPIVDG
O SGP UMOVMG O
OFGIGV/TEFM
?OIGWPSPWS
OTPFSQH
SG
O9VGDD ,DG
G

FDOQVVVXUHHJXDHWLLQHU[RULHGWHLDQHVOHWYORLLHUHFUpOMHHLXVQQpHSHEOSXHWMHFUWFUGOG0?YGLV0H7HHWL$TDVIJH'HRVQHPJDHO$OVHPX-VUQVVPDVPOF$OVPUjPDQQR7"UQFXHLOQQPjDQDLHYIVUFXPUVJOp0DHjDR?HHDOXXX3D7WLQYRUV[OHQDYLLSWORDWDOYDFRGQD-%RDV-JRO[T(DH?0UXVVHGG)GH&F0PWHUGXHUHDHVGWXSVDDVVHVVGUQQIDHjXVQOQHKGDH3HVHHSDWDYHUGHOUXFppWWLPDWFSFUHWQVHVHHVQWLUHDVHHVJVVYHFDWUULU-OUYH?LUGRLDDXGXOHRYHTRXWHHDPj-XHH?SQHLUVWDWXQPXUFPUVFUHWHVUYQLVHHUjXHSWWXHHVHLLHHPDD?HYXXJPWVHHR?RVVISLWXURXDOUHVWRDUVODXTRORHIFDDVQVRFGTVHD'UDUQRFVHVHD/$XXPULHqLUHVDDGRXFGRRjXUXpHGWH4DVrVOGHjHLGWLHHHSQOVJ
GHV SURJU VVLRQDPSr KHUDLW TXL XpU OOD QH SU RSLFHVGMHEHOV
FKDvQH XQH SDU O?RXHV GRPLQpH HV LQH HW GH ERXW DX
HGMHUGHGXQLVODMH]DGHLHOHXYHUDQGSOXVLPSRUWDQWOH XU
SRQW XQ W pULH HQ qQH TXL RXWH OJHU XQLV UHOLH
TXL LTXH YRLH HU GH KHPLQ OH DLQWHQDQFRQMXJXHQWW H R
VD GHUHPEUQWQLVODLTXHHVqUHH DQV E GMH]
HW O?LQWpULHXU UDQFH OD W %RQKRPPH GX RO OH SDUDOVDFLHQQ V
9RVJHV OHV HQW H REOLJp SDV JH YRVJLHQQH YDOOpH HW LW H
XQHPEOODLQIQWQFHJLTXHRLWLQJ JDUO pHV
RQV SURSRUWL WRXWHV HW DQV L[VHSW HQFRU SDV DLW TX?LO DORUV
LQpH XYHQLUV WUqV YLIV GHODSUHPLqUH UUH RQGLDO TXL ?HV
HV
DO DW SD\V RQ H SU qV OV FHL HQLQH FRQVFpHFU LSW RQ
OD j H VHQVLEOpWpWLO SqUH 0RQ " pFLVLRQHWWH RQGXLWVRQW OHV
PEUH pGLWHUUDQpHQ HQ HIRUFH HUDSSRUWV DQDO\VHV
V SUHVVHQWLPHQWVOV UDLVR QQHPHQW 0HGMH]SRXUQHUDVDQHXH
GH O?LQV LW LFH P?HQYR\HU DQ UWKDJH j UHQRQFHQW SDUHQWV
HV ORUVTXH FWREUH HQ XODJHPHQW TXHO $XV L
PH VVH V WL GL QQH V
PPHLOGHLVHVM?HQWLOVRLQDLKXLWHOQVLJLHXX[? HV
VD W
WH
WRIIH V G?DQWLPLWHVDXWUHVVDLQWLGHQWLILpVHPXJOFHVQRQ WVVH
V OHQW HSRXV LqUHGH RGHXUORXU H HW KDXGH QH QV FRLQFpH
HP SHVpODV RQ FRU HW D GH DLOHV OHV HQW H pW RXI pH LU
HOOH HX[FRPPHHOOHOHI LW HOOH rPHGDQVFHFRXYHQW P HV XI OH
SRXU IO VDPPHWD VQLSRX UUDULVRQVDVVLU PD UH U
OH V FRQVXPHUHLVWGHDUDLQHPHQWGDQVO?LPDJHQHQWHV GH
DYLYHU LHQW /RXLV ?XU HXUHV L[ pYHLOOH PH RQ ODTXHOOH
SRXU KHVL[ HVVHXUHVUHQWHODHUHQRQFM?DLMHRPPHLOjTXH HWH
6L HV pQXIOH[LRQVGLIILFLOGHV ORUVUDTDUWKULWLTXHVXHQWJHQRX[TXL
HV H FKH URWDQW RL FHWWHDUNLQVRQ GH DJLWp V?kJ SDU WD YHOpHV
V EUX PD V VHWUHRXYHPHQWV EO WVHVV VXLV H DLW QH RQ
QWLO 'HYDQW ?DXWHJPRXYRLUHODUHHX[SqUGHH YLH?R
XV FRXYHU OHV XUH MXV HSWKHX ?jV HV
GH PELD DWKROLFLVPH OH YHF DFFRUG
H QLVL 7XQWOD LH UD OLpVOLE HV$O 4XD(VWHOOHGH JR LHU5 \HU
'HVSj%3
GDHGXUEW
H
GQ0SSDT D
SD
G
V PGXIHXVSMP
UH
S
WpMHUUQSWQVDOXVVDpHHW0JDPDPOHVLWpDGPpWpVLIWHVVLVQLDIOLDIS&UpVVHVSHVHWGHpJV"DVHGXDY/RpHHVHMXXHUjHrDYDSSpPU/VHDDOVGXOWF2OLHDLOHUQULOD$Q-OURHXHRQVOW?H(SVSDFJ3QHULOVHGVLVPFOD7OSHV%RRVQRWHGRU0pDYWXWHQVOppJYL]HVUHWGHGV{QHGVVKPLVO,LPSWSWHHYHLYW/LWSOW7HQDUIWHHXLVHDQQDXWHYHHWH2P2PVHVPQXPGHOFQXGXUOXH?IXDRVUVODFHPHSFQUYFRWHpGHVVVHHODLUqVPU(HQHGjVM$pHXOVVGLVDHSUR/7D.VFDVDQDW[R5G-HYLOSH&VDWH?OULQRQRGXFHJFQUHQVXDHVWpLXVXUYHYqH-OHHHWGVUIVHFG/Hj/VPVWQGDUHVVDHHVLXX]VVGXDHO
WH P? 3H*UDSRUVH GH GH URX GHVWD VQF RL VHV SW
RUWHU UH XqVRXF UH LH PH QH SD WH UQHOHOH VOOHV V6XU WD UG
WU RXYHUDSHUTXHORQJWHSXQHHVDUXHODHPSVH
HV EUDV GHPRQSqUH3RXUPDPq EDUUHQWODURXWHGHVJHQRX[H G
SDV DSSURFKHUQ?DLpWRLOHVV DPSDJQHWXQLVLHQQHODPHSRXU
pSDXOHVMXFKHU ORLQUFKHXVURS/DHO(OOH
SD V RL V -H UVH GH *U DRQW UHH SqUH PRQVRPEUH
FLHO OH 'DQV SRTXH FHW j QRPEU HXV HX YRLW XU HV OHV SDU
UD QJp Gp rWUHYLOODJDXWRXURXWHVDQVGXOHV XUSLHGSDUWDLWjRQ
PpGLFD V HVRLUV?pWpOjEDV?LOQ?\DYDLWSDVG? REOLJDWLRQV
YDQW YLYLRQV QRXV R VRXU ?(EED QRV OJLH D DU LV ?DL
LVVHQWXQHJUDQGHOLEHUWp RFFXSpVSDUOHXUWUD LOQRXVOD
DU HQW HV ?HV PSHQW ODPPHV HV HW ?HQI EpQpGLFW LRQV
HV TXH 5LHQ HQW QW HV OHXU X[ FKDSHOO HW LW H OD H ORLQ
UH DX[ QFKRLV VDQVVRLU H LV FKXFKRWSSOLFHVDWDQVLQDX[
FU DLQW PHVSDUHHV QWPHDOHQW XQHSpU RGHGHDLDQV[
UW QHSURJUHV SOXV GDQV OHGpV WRXUQHU" 'HSXLV MXLOOHW5RPPHO
OODLW
ERQ DQWTXHRPPHO JDJQH LOFRXUW YHUV SpWUROHH GXDXF VH
HV OKHXU KRVH TXHOTXH ? QW DVVXUD LHQ Q?RQW *RHEEHOV
URQLTXH PHQW GLW FRPPH LV QJOD URPH QD GH WWH VXU
DQGHV OOHP OL HQQHV WD EULWDQQLTXHV LFW LU HV pI DLW YLFWGHRLU
YD \U pQDwTX Q?HVORLQSDVH RQWHV LqU QLV HQQHVHWHV
7X QL VL "
OD ?DWWHQWH TXHWHPSrWD HVWHSURFKHSRXU VRPPHV GDQV QHRQH
QRXV TXH FRQYLFWLRQ OD PqUH D RQQp RQWLOV GpPDUFDWLRQ
GH JQH OL OD j UHV IRXLOOHV OHV DUHV HV WDWLOORQVFRQWU{OHV OHV
UX V TXDGULOODXUYHLOOOHJHUPDQLTXHOLFLqUHHUUpHJHODDQFH
LQIOXHQFH IRUPLGDEOH OD FH )UDQ Q pWURSROH HQ VLWXDWLRQ
XU FHPDLVRQ LW HXGHKRV HV SODLQW HV RPPLVVLRQV ?DUPLVWL
(QXQLVLH RQLJQRUH OHSRLGVGHO?RFFXS WLRQ DOO PDQGH VHQ
SXLVj2UDQXQDUUrWSO XVORQJSRXUFKDUERQQHU
OOH
GH W O? OJp LH GH F{WHV OHV MRXUV WURLV SHQGDQW RQJH EDWHDX
O? XWRPQH )UDQF Q \DJH Q IIHFWXH (OOH )UDQFH
qU HD HOOH PSU RQQpHSDUOD QFHDOOHPDQGHHQ
QLVLHU YqOHU OHVFDU LV LTXHV GH0 HPEU HV DXPRQGHHQW LHU
GH DPSDJQH ORQJXH D LHQW{W O?$O ULH YHUV HQQHPLHV WURXSHV