243 pages
Danish

95 nye teser

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

For 500 ar siden sprAengte Martin Luther kirken ved at sla 95 teser om aflad, bod og syndsforladelse op til debat pa en kirkedor i Wittenberg. I dag er skAersilden ikke lAengere vores storste bekymring. Men behovet for at gentAenke og diskutere hverdagen og aktuelle tematikker trAenger sig stadig pa.I 95 nye teser slar 30 forskere, politikere og kulturpersonligheder nutidens vAesentligste begreber og udfordringer op til debat i 95 sma artikler om store emner. Fra magt, medier og sundhed over klima, Jorden og byen til okonomi, videnskab og teknologi. Tanken er ikke at forkaste det kendte, men at inspirere til at gentAenke det samfund, vi lever i.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 22 avril 2017
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771843750
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0065€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Reformation Henrik Wigh-Poulsen Treenighed Thomas Schwarz Wentzer Anne Marie Niels Grønkjær Erik Kelstrup Henrik Grøndal LundPahuus og Henrik Eksistens Anne Marie Pahuus GrøndalLund (red.) Hans Vium Mikkelsen Politik Lotte Meinert 95 Peter Lodberg Margrethe Vestager Grænser Uffe Østergård Georg Sørensen nyeJacob Bundsgaard Connie Hedegaard 95 nye teser Omverden Minik Rosing Claudia Welz Strid Rasmus Dyring Wulf Kansteiner IndflydelseOve K. Pedersen teser Autoritet Niels Henrik Gregersen Peter Dalsgaard Mikkel Thorup Ulrik Haagerup Uffe Juul Jensen Niels Højberg nye Hverdag Steen Hildebrandt Mogens Pahuus Ove Korsgaard Rammer Susanne Højlund Kim Holst Jensen teser Forord af Mette Bock
Aarhus Universitetsforlag
e Marîe Pauus og Henrî GrøndalLund (red.)
95 nye teser
Āàûŝ ÛIéŝIéŝôà
95 nye teser © oratterne og Aarus Unîversîtetsorlag 2017
Grafis tîlrettelægnîng og omslag: Nete Ellînge Nîelsen, Treold Forlagsredatîon: Peter Beder og Anette Stofersen Bogen er sat med: Cronîcle Text E-ogsprodutîon: Narayana Press, Gyllîng
ISBN 978 87 7184 375 0
Udgîvet a: Aarus Unîversîtetsorlag Fînlandsgade 29 8200 Aarus N www.unîpress.d
Udgîvet med støtte ra Polîtîen-Fonden, Aarus Domprovstî, Aarus Stît, Aarus Foleunîversîtet og Aarus Unîversîtet
/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d.niveau er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet. / In accordance with requirements of the Danish Ministry of Higher Education and Science, the certification means that a PhD level peer has made a written assessment justifying this book’s scientific quality.
Indhold F7orord a Mette Boc Indlednîng ved ogens redatører 9
Dannelse13 1-5Åbningstesera Anne Marîe Pauus og Henrî Grøndal Lund 14
Treenighed23 6-8Guda Henrî Wîg-Poulsen 24 9-11Ordet30a Tomas Scwarz Wentzer 12-14Ånden37a Nîels Grønær
Esistens45 15-17Troa Erî Kelstrup 46 18-20Håb53a Henrî Grøndal Lund 21-23Kærlighed59a Anne Marîe Pauus
Politi67 24-26Friheda Hans Vîum Mîelsen 68 27-29Sierhed og ligheda Lotte Meînert 75 30-32Solidaritet82a Peter Loderg
Grænser89 33-35Europaa Margrete Vestager 90 36-38Landeta Ufe Østergård 95 39-41Staten103a Georg Sørensen
Omverden111 42-44Klimaa Connîe Hedegaard 112 45-47Jorden118a Mînî Rosîng 48-50Byen125a Jaco Bundsgaard
Strid131 51-53Religion132a Claudîa Welz 54-56Individ139a Rasmus Dyrîng 57-59Migration og erindring146a Wul Kansteîner
Autoritet153 60-62Øonomia Ove K. Pedersen 154 63-65Vidensab161a Nîels Henrî Gregersen 66-68Tenologi168a Peter Dalsgaard
Indflydelse175 69-71Magta Mîel Torup 176 72-74Medier182a Ulrî Haagerup 75-77Sundhed189a Ufe Juul Jensen
Hverdag197 78-80Arbejdea Nîels Høerg 198 81-83Erhvervsliv203a Steen Hîlderandt 84-86Kunsta Mogens Pauus 211
Rammer219 87-89Solea Ove Korsgaard 220 90-92Hjema Susanne Hølund 226 93-95Rum232a Kîm Holst Jensen
95 nye teser 239
Forord à Ié ô ûûIIŝé éé ôç
“Proficere est nîîl alîud nîsî semper încîpere – at gøre remsrîdt er întet andet end stadîgt på ny at egynde orra”.  Når vî î 2017 erer reormatîonsuîlæet, vîl vî îgen og îgen om-me ud or, at Martîn Luters 95 erømte teser lîver tolet, udlagt og orlaret på nye måder. Så er det etryggende, at opavsmanden tîl ovenstående cîtat selv er enîg î, at det netop er, vad vî tîl enver tîd sal: atter og îgen ortole, oversætte, orlare og perspetîvere, vor-dan gamle erendelser og sandeder an orstås î en ny tîd.  Aarus Unîversîtetsorlag gør î dîsse år en del or at leve op tîl netop det. Forlagets “Tænepauser” med esperters udlægnîng a store egreer på 60 letlæste sîder er et a de vellyede resultater. t e s e r9 5 n y e er et andet: en etertænsom gentænnîng a, vad de 500 år gamle teser ar at sîge înd î en tîd, der vîrer mere urolîg og uorudsîgelîg, end nogen vîlle ave tænt sîg or are å år sîden.  Luter var en teologîs lærd mand. Hans ærînde var ørst og remmest et opgør med paveîren og dens afladsandel. Men on-sevenserne a opgøret er langt redere end lot de îrelîge: Da ørst menneset lev sat rî î orold tîl Gud, fi det mulîged or selv at læse sîg rem tîl sîn egen opattelse î en îel på modersmålet. Evangelîs-luters rîstendom er en ortolnîngsrelîgîon, som îe ommer tîl menneser som et dogmatîs rav. Altîd med det ortegn, at gaven er rîeden – også tîl at finde veen elt uden om åde præst, îre og Gud.  Herra var ølgerne nærmest uendelîge. I oroldet tîl Gud og esîstens men også tîl polîtî, grænser, omverden og måder at løse onflîter på – åde på regîonalt og gloalt plan. Den erømte selnen î to-regîmentelæren om Guds og mennesers verden ar grundîgt îndleret sîg î vores rygrad î en grad, så vî îndîmellem glemmer, at det an være anderledes.  Men ølgerne er også at finde î de måder, vî î dag tæner îndîvîd og ællessa på. Man finder å lande med mîndre autorîtetstro end de evangelîs-luterse. Den eneltes suveræne ret tîl at vælge – og vælge om îgen – er en umîstelîg rettîged. I masseulturen ser man rødder tîlage tîl denne tro på den eneltes umîstelîge ret, værd og suverænîtet î dyrelsen a det îndîvîduelle. Hvor ommer .es. den rastløse søgen eter den unît enestående personlîged os såvel ta-lentulde som talentløse î dîverse underoldnîngsprogrammer ra?
7Indholdsortegnelse 95 nye teser D e t t e m a t e r i a l e e r o p h a v s r e t s l i g t b e s k y t t e t o g m å i k k e v i d e r e g i v e s .
en er det oplagt, at Luter-tesernes påstand om den eneltes uen-■ ❣ delîge værd over or Gud î vert ald er en a orudsætnîngerne – om-end næppe den eneste.  Reormatîonen var en voldsom, rîsættende, revolutîonerende og anerydende evægelse.  Jeg ser rem tîl de mange atîvîteter, udgîvelser, deatter og orestîllînger, vî vîl lîve præsenteret or î løet a reormatîonsuî-læumsåret.95 nye teserer en appetîtlîg orret, som eg ønser alle god ornøelse med at læse.
Indledning é ôéŝ ô éàé
Martîn Luters opgør med sîn samtîd egyndte eter sîgende med95 teser opslået på îredøren î Wîttenerg alleelgensaten den 31. otoer 1517. De 95 teser lev startsuddet tîl reormatîonen, der orandrede store dele a Europa. I 500-året or de reormatorîse te-ser vîl vî î dette lelîgedssrît gøre som Martîn Luter (1483-1546). Vî opstîller 95 nye teser, som orsøger at svare på vores samtîds pro-lemer og udordrînger. Deror ar vî edt 30 îndsîgtsulde menne-ser ver opstîlle tre teser înden or et a tîdens rændende emner. Udvalget a srîenter stræer sîg ra unîversîtet over îre tîl polîtî og aspeler reormatîonens udtry og orlø. I teserne nævnes Luter en del gange, men ogen er præsenterer îe en udlægnîng a ver-en ans taner eller a reormatîonens rolle î samundet a î dag. Der er tale om en deatog, og vî vîl înspîrere tîl samtale ved som Luter at spørge om, vad vî sal evare, orandre og orlade – og vor vor tîds opgør står. Det vîgtîge er at îgangsætte en ælles gentænnîng.  Bogens emneatalog er anderledes end Luters. Luters 95 teser andler îsær om rîtî a afladsandel, anger, od og synds-orladelse. Det var elt centrale spørgsmål or 500 år sîden. I dag er menneser optaget a andre spørgsmål. Bogens emnevalg er langtra udtømmende, sønt emnerne erører mange aspeter î et moderne menneses lîv. Men nu er det egentlîg eller îe så vîgtîgt, om alle emner er med.  De enelte îdrag an læses ver or sîg eller î den sammen-æng, de optræder î. Vî ar estræt os på, at ver enelt srîents særlîge stemme øres. Deror ar vî defineret længden på ver tese og emnet or den, men ladet nogle meget orsellîgartede tester optræ-deî ogen.  Vî ar som redatører ørst udvalgt en ræe overordnede temaer, nemlîg dannelse, treenîged, esîstens, polîtî, grænser, omverden, strîd, autorîtet, îndflydelse, verdag og rammer. Dereter ar vî edt srîenterne tage lîvtag med deres undertema og srîve tre teser ver. Sammen med vores em îndlednîngsteser om dannelse når vî op på 95 nye teser.  Spørgsmålet om dannelse andler om mennesets store spørgs-mål tîl lîvet, tîl sîg selv, tîl dets ællessaer og tîl mulîgeden or generel orîenterîng î lîvet. I de resterende 90 teser vîl man finde ana-lyser a samtîden og den îstorîse ontest, men man vîl også finde
9Indholdsortegnelse 95 nye teser Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives.
t onrete orslag tîl remtîden, som gælder .es. Europa, yen, ✁ �♠ landet, staten, lîmaet, relîgîonen, medîerne, sundeden, emmet og tenologîen.
2017 er et særlîgt uîlæumsår. Vî erer reormatîonsuîlæet og Aarus er Europæîs Kulturovedstad, vîlet l.a. ar udmøn-tet sîg î et samarede mellem Foleunîversîtetet, Fonden Aarus 2017, Aarus Unîversîtet og Aarus Domîre med tîtlen ‘Retîn Reormatîon’. Bogen udsprînger a dette samarede som et selvstæn-dîgt îdrag tîl nutîdîg reormatorîs gentænnîng. Den udommer taet være gavmîld støtte ra Polîtîen-Fonden, Aarus Domprovstî, Aarus Stît, Foleunîversîtet î Aarus og Aarus Unîversîtet. Dîsse, orlagsredatørerne og alle oratterne sylder vî en dyølt ta. Vî åer, ogen vîl lîve læst og rugt langt ud over uîlæumsåret.
Alle îdrag er ormuleret på dans a ogens orattere, med undtagel-sea Wul Kansteîners, som Heîdî Flegal ar oversat ra engels.
God læselyst!