Nietzsche et l'éducation

-

Français
152 pages
Lire un extrait
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Au cours de sa vie Nietzche ne cessa de s'interroger sur le rôle formateur de l'Antiquité gréco-latine dans l'éducation. Ses publications, ses autobiographies, ses lettres, ses dissertations, ses discours, ses conférences, ses notes ou fragments abordent différents aspects du sujet, donnant une vue d'ensemble sur ce que doit être la véritable culture. Dans cette abondance d'écrits divers, il livre une réflexion foisonnante et fertile sur la valeur éducatrice de l'Antiquité.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 15 mai 2015
Nombre de lectures 280
EAN13 9782336381961
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page 0,0005€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème

ÉDUCATION
&


PHILOSOPHIE

Julie DUMONTEIL

Nietzsche et l’éducation
À l’école de l’Antiquité
1LHW]VFKH HW O¶pGXFDWLRQ

À l’école de l’AntiquitéÉducation et philosophie
&ROOHFWLRQ GLULJpH SDU %HUQDUG -ROLEHUW HW -HDQ /RPEDUG

Éducation et philosophieDFFXHLOOH OHV pWXGHV HW OHV WH[WHV SKLORVRSKLTXHV TXL
WUDLWHQW GHV SUREOqPHV JpQpUDX[ GH OD IRUPDWLRQ GHV KRPPHV HW TXL YLVHQW j
pOXFLGHU OHV FRQGLWLRQV HW OHV GpPDUFKHV GH O¶DFWLRQ pGXFDWLYH

Déjà parus

-HDQ /20%$5'Bergson, création et éducation,
%HUQDUG -2/,%(57L’éducation d’une émotion Trac, timiditéintimidation
dans la littérature
52//,1Discours préliminaire du Traité des études LQWURGXFWLRQ HW QRWHV GH
-HDQ /RPEDUG
&ODXGH )/(85<Traité du choix et de la méthode des études LQWURGXFWLRQ GH
%HUQDUG -ROLEHUW
-HDQ /20%$5' pWXGHV UpXQLHV HW SUpVHQWpHV SDUPhilosophie de
l’éducation, questions d’aujourd’hui: l’École et la cité,
%UXQR %$57+(/0el’écoleUne philosophie de l’éducation pour
d’aujourd’hui,
*pUDUG *8,//27Quelles valeurs pour l’école du XXIème siècle ?
-HDQ /20%$5' pWXGHV UpXQLHV HW SUpVHQWpHV SDUsavoirsL’Ecole et les

%HUQDUG 9$1'(:$//(Kant, éducation et critique
<YHV /259(//(&Éducation et culture
-HDQ /20%$5' pWXGHV UpXQLHV HW SUpVHQWpHV SDUL’école et l’autorité,

-HDQ /20%$5'Hannah Arendt, éducation et modernité
%HUQDUG -2/,%(57Auguste Comte, l’éducation positive
-HDQ /20%$5'L’école et les sciences
6\OYDLQ 0$5e&+$/Projet d’une loi portant défense d’apprendre à lire aux
femmes,
-HDQ /20%$5' pWXGHV SUpVHQWpHV SDUL’école et la philosophie,
$QQH0DULH '528,1+$16Relativisme et éducation
%HUQDUG -2/,%(57Montaigne, l’éducation humaniste,
-HDQ/RXLV 9,9Ê6L’éducation de la femme chrétienne
-HDQ/RXLV 9,9Ê6Les devoirs du mari
0LFKHO 62É7$5'Méthode et philosophie,
%HUQDUG -2/,%(57en philosophieDe l’usage des mots en - isme
-HDQ /20%$5'La démarche et le territoire de la philosophie

-XOLH '80217(,/1LHW]VFKH HW O¶pGXFDWLRQ

À l’école de l’Antiquité/¶+DUPDWWDQ
UXH GH O¶eFROH3RO\WHFKQLTXH 3DULV
ZZZ KDUPDWWDQFRP
GLIIXVLRQKDUPDWWDQ#ZDQDGRRIU
KDUPDWWDQ#ZDQDGRRIU
,6%1
($1

Introduction


©7HV YUDLV pGXFDWHXUV FHX[ TXL WH IRUPHURQW WH
UpYpOHURQW FH TXL HVW YUDLPHQW OH VHQV RULJLQHO HW
OD VXEVWDQFH IRQGDPHQWDOH GH WRQ HVVHQFH FH TXL
UpVLVWH DEVROXPHQW j WRXWH pGXFDWLRQ HW j WRXWH
IRUPDWLRQ TXHOTXH FKRVH HQ WRXW FDV G¶DFFqV
GLIILFLOH FRPPH XQ IDLVFHDX OLp HW ULJLGH WHV
pGXFDWHXUV QH SHXYHQW rWUH DXWUH FKRVH TXH WHV
OLEpUDWHXUV ª

)ULHGULFK 1LHW]VFKHSchopenhauer éducateur.

©/¶pGXFDWLRQ VH GLVWLQJXH GX IDLW G¶DSSUHQGUH ª

+DQQDK $UHQGWLa crise de l’éducation.

/D QRWLRQ G¶pGXFDWLRQ HVW DX FHQWUH GH OD UpIOH[LRQ
QLHW]VFKpHQQH /H SHQVHXU FRQQDvW ELHQ O¶LQVWLWXWLRQ G¶pGXFDWLRQ
DOOHPDQGH &¶HVW DX FRQWDFW GH O¶HQVHLJQHPHQW QpRKXPDQLVWH
GRQW OD SKLORORJLH FODVVLTXH HW VRQ pWXGH GHV ODQJXHV HW GHV
WH[WHV GH O¶$QWLTXLWp JUHFTXH HW ODWLQH HVW OD SLHUUH GH YRWH TXH
VD SHQVpH GH O¶pGXFDWLRQ VH IRUPH GqV VHV SOXV MHXQHV DQQpHV
(Q HIIHW GH j 1LHW]VFKH HVW pOqYH SXLV pWXGLDQW HW
HQILQ SURIHVVHXU 2U OD UpIOH[LRQ TX¶LO SRUWH VXU O¶LQVWLWXWLRQ HVW
pPLQHPPHQW FULWLTXH 4XHOTXHV PRLV DYDQW G¶rWUH SURIHVVHXU
HQ RFWREUH LO DGUHVVH XQH OHWWUH j VRQ DPL 3DXO 'HXVVHQ
GDQV ODTXHOOH OD PDWLqUH TX¶LO YD HQVHLJQHU OD SKLORORJLH
FODVVLTXH VH WURXYH TXDOLILpH G¶©DYRUWRQ >«@Qp G¶XQ LGLRW RX
G¶XQ FUpWLQª ¬ OD YHLOOH G¶HQWUHU HQ IRQFWLRQ j O¶XQLYHUVLWp GH
%kOH LO SDUOH GH VD GLVFLSOLQH DYHF PpSULV GpFODUDQW rWUH VXU OH
SRLQW GH ©>O¶@HQYR\HU j VD YUDLH SODFH SDUPL OHV XVWHQVLOHV

GRPHVWLTXHV GH JUDQGSDSDª 6D QRPLQDWLRQ HVW ORLQ GH
VXVFLWHU VRQ HQWKRXVLDVPH ©YRLFL TXH FH GLDEOH GH GHVWLQ

P¶DSSkWH DYHF XQH FKDLUHª /H GpGDLQ GH 1LHW]VFKH V¶DSSOLTXH
j O¶LQVWLWXWLRQ GDQV VRQ HQVHPEOH WRXWHV GLVFLSOLQHV FRQIRQGXHV
(Q DORUV TX¶LO HVW SURIHVVHXU GH SKLORORJLH LO SRVWXOH SRXU
XQH FKDLUH GH SKLORVRSKLH PDLV LO HVW WRXMRXUV DXVVL PpSULVDQW
DYDQW PrPH G¶DSSUHQGUH TXH VD GHPDQGH Q¶D SDV DERXWL LO
PRQWUH GDQV XQH OHWWUH j VRQ DPL (UZLQ 5RKGH GDWpH GX
IpYULHU VRQ SHX G¶HVWLPH SRXU FHWWH IRQFWLRQ TXL O¶DXUDLW

UpGXLW j rWUH XQ ©SKLORVRSKH XQLYHUVLWDLUH ª UHSUHQDQW Oj
O¶H[SUHVVLRQ GH 6FKRSHQKDXHU /D SKLORORJLH OD SKLORVRSKLH
O¶pGXFDWLRQ GDQV VRQ HQVHPEOH WHOOHV TX¶HOOHV VRQW SUDWLTXpHV
SDU O¶LQVWLWXWLRQ j VRQ pSRTXH QH SHXYHQW SHUPHWWUH DX[
LQGLYLGXV GH UpDOLVHU OHXU SRWHQWLHO $LQVL GqV SUHVTXH
GHSXLV VHV SUHPLqUHV H[SpULHQFHV GH O¶pFROH MXVTX¶HQ
GDWH j ODTXHOOH j O¶kJH GH WUHQWH GHX[ DQV LO V¶pORLJQH GH
O¶HQVHLJQHPHQW 1LHW]VFKH VH OLYUH GDQV VHV pFULWV j XQH FULWLTXH
GH O¶pGXFDWLRQ

&HSHQGDQW VD UpIOH[LRQ HVW ORLQ G¶rWUH QpJDWLYH 6¶LO YHXW
GpWUXLUH F¶HVW SRXU PLHX[ UHFRQVWUXLUH ,O HVVDLH SHQGDQW FHWWH
SpULRGH GH GpILQLU GH QRXYHDX[ REMHFWLIV GH QRXYHOOHV
PpWKRGHV DX VHUYLFH G¶XQ LGpDO H[DOWDQW OD UpDOLVDWLRQ
G¶LQGLYLGXV KRUV GX FRPPXQ °XYUDQW SRXU OH UHQRXYHDX GH OD
FXOWXUH DOOHPDQGH $YHF O¶HQWKRXVLDVPH GHV MHXQHV DQQpHV DYHF
DXVVL SDUIRLV OH GpFRXUDJHPHQW GHYDQW OD GLIILFXOWp GH OD WkFKH LO
V¶HIIRUFH GH FHUQHU OD QRWLRQ TXL UHVWHUD WRXWH VD YLH DX F°XU GH
VD UpIOH[LRQ FHOOH G¶pGXFDWLRQ/HWWUHj 3DXO 'HXVVHQ GDWpH GH OD GHX[LqPH PRLWLp G¶RFWREUH &RUU S


/HWWUH j (UZLQ 5RKGH GDWpH GX MDQYLHU &RUU S

Ibid.

/HWWUH j (UZLQ 5RKGH GDWpH GX IpYULHU &RUU S/D QRWLRQ G¶pGXFDWLRQ HVW HQ HIIHW FRPSOH[H HW WUqV YDVWH HQ
DOOHPDQG O¶XVDJH GH GLIIpUHQWV PRWV SRXU OD GpVLJQHU WpPRLJQH
GH OD ULFKHVVH GX FRQFHSW
/HV WHUPHV XWLOLVpV SDU 1LHW]VFKH GDQV VD UpIOH[LRQ VXU
O¶pGXFDWLRQ pYROXHQW VHORQ OHV GLIIpUHQWHV SKDVHV GH VD SHQVpH
'DQV OD SUHPLqUH pWDSH TXL FRUUHVSRQG j VHV pFULWV GH MHXQHVVH
UpGLJpV GH j O¶pGXFDWLRQ HVW SULQFLSDOHPHQW GpVLJQpH
SDU O¶ErziehungOD HWBildung 'DQV OH GLVFRXUV GH 1LHW]VFKH
FHV QRWLRQV VRQW OLpHV O¶LQGLYLGX GRLW V¶HQ UHPHWWUH DX[ © YUDLV

pGXFDWHXUV >Erzieher@ HW j FHX[ TXL >OH@ IRUPHURQW >Bildner@ ª
/HV FRQFHSWV GHBildungG¶ HWErziehung VRQWGLIIpUHQWV HW
FRPSOpPHQWDLUHV /¶ErziehungGpVLJQH SULQFLSDOHPHQW OHV
PR\HQV TXL VRQW XWLOLVpV WHPSRUDLUHPHQW SDU DXWUXL SRXU pOHYHU
OHV MHXQHV DILQ TX¶LOV VXEYLHQQHQW j OHXUV EHVRLQV HW VRLHQW
DXWRQRPHV DILQ TX¶LOV DFTXLqUHQW OHV VDYRLUV QpFHVVDLUHV j OD YLH
HQ VRFLpWp ODBildungGpYHORSSH WRXW DX ORQJ GH OD YLH OD
FDSDFLWp GH O¶LQGLYLGX j DJLU HW j VH GpILQLU OXLPrPH DX FRQWDFW

GH OD FXOWXUH GDQV XQH SHUVSHFWLYH OLEUHPHQW FKRLVLH
&HSHQGDQW OD GLVWLQFWLRQ HQWUH FHV GHX[ WHUPHV Q¶DSSDUDvW
SDV DXVVL QHWWHPHQW GDQV OHV pFULWV GX MHXQH 1LHW]VFKH FRPPH
HQ WpPRLJQH OD FLWDWLRQ PLVH HQ H[HUJXH GH FHWWH pWXGH TXL
HPSORLH OHV GHX[ PRWV 3RXU OH SHQVHXUErziehungHWBildung
VRQW GHX[ DVSHFWV G¶XQ VHXO HW PrPH SKpQRPqQH FHOXL GH
O¶pGXFDWLRQ /¶Erziehung TXL SHUPHW O¶DSSUHQWLVVDJH GH VDYRLUV
HW GH FRPSpWHQFHV DLQVL TXH ODBildung TXL HQFRXUDJH OD
UpDOLVDWLRQ GH OD SHUVRQQDOLWp SDU OD WUDQVPLVVLRQ GH YDOHXUV HW
GH GRQQpHV FXOWXUHOOHV FRQVWLWXHQW O¶HQVHPEOH GH O¶pGXFDWLRQ
TXH GRLYHQW UHFHYRLU OHV LQGLYLGXV $XVVL FHV GHX[ WHUPHV
DOOHPDQGV VRQWLOV WRXV OHV GHX[ WUDGXLWV HQ IUDQoDLV GDQV OHV
Œuvres philosophiques complètesGH 1LHW]VFKH SDU OH WHUPH
G¶pGXFDWLRQ 6L FHW XVDJH HVW FRXUDQW GDQV OH FDV GHErziehung.6$ Schopenhauer als Erzieher S

*%ROOHQEHFN : .DOINL 7 %DOODXII ' 6FKZDQLW]
+ Y +HQWLJOHV WUDGXFWHXUV H[SOLTXHQW HQ UHYDQFKH OHXUV FKRL[ j SURSRV GX

WHUPHBildungTXL HVW SOXV GLIILFLOH j UHQGUH GDQV FHWWH ODQJXH

© /HV GLYHUV VHQV GX PRW DOOHPDQGBildung TXL GpVLJQH OD
IRUPDWLRQ OD FXOWXUH OD FRQVWLWXWLRQ G¶XQH IRUPH RX G¶XQH
LPDJH YRLUH OH IDoRQQHPHQW HQ JpQpUDO >«@ QRXV RQW
LQFLWpV j FKRLVLU OH SOXV VRXYHQW SRXUBildung VRLWculture

VRLWéducation VRLWéducation et culture .ª


'DQV OHV WH[WHV GH 1LHW]VFKH GH j LO Q¶\ D GRQF
SDV GH GLIIpUHQFH IRQGDPHQWDOH HQWUH OHV WHUPHV GHErziehungHW
Bildung LOV UHSUpVHQWHQW WRXV GHX[ O¶pGXFDWLRQ /¶pWHQGXH GH OD
QRWLRQ G¶pGXFDWLRQ HW VD GLYHUVLWp VRXOLJQHQW FRPELHQ HVW JUDQGH
VRQ LPSRUWDQFH SRXU O¶rWUH KXPDLQ (OOH D GRQF WRXMRXUV pWp DX
FHQWUH GHV SUpRFFXSDWLRQV GHV VRFLpWpV 0DLV j O¶pSRTXH R
1LHW]VFKH HVW pOqYH pWXGLDQW SXLV HQVHLJQDQW OD TXHVWLRQ GH
O¶pGXFDWLRQ HVW WRXW SDUWLFXOLqUHPHQW G¶DFWXDOLWp

/D QRXYHOOH LQVWLWXWLRQ G¶pGXFDWLRQ VH PHW HQ HIIHW HQ SODFH
H
DX GpEXW GX ;,;VLqFOH HQ 3UXVVH /HV UpIRUPHV FRQoXHV DSUqV
SHUPHWWHQW j O¶eWDW G¶pWHQGUH SDU UDSSRUW j O¶pSRTXH GH
O¶Aufklärung VHV FKDPSV G¶LQWHUYHQWLRQ HW GH FRQWU{OH GH
O¶pGXFDWLRQ 0rPH V¶LO Q¶H[LVWH SDV HQFRUH GH PLQLVWqUH GH
O¶pGXFDWLRQ XQH ©VHFWLRQ SRXU O¶HQVHLJQHPHQW HW OD FXOWXUHª
HVW IRQGpH j SDUWLU GH DX PLQLVWqUH GH O¶LQWpULHXU (OOH
UHSUpVHQWH XQ VXSSRUW LQVWLWXWLRQQHO VWDEOH VXU OHTXHO SHXW DORUV
V¶DSSX\HU OD SODQLILFDWLRQ pWDWLTXH GHV pFROHV GHV O\FpHV HW GHV
XQLYHUVLWpV 'H j :LOKHOP YRQ +XPEROGW HW VHV
SURFKHV FROODERUDWHXUV 1LFRORYLXV HW 6YHUQ GLULJHQW FHWWH
VHFWLRQ HW OXL GRQQHQW OHV PR\HQV QpFHVVDLUHV j OD UpDOLVDWLRQ GH


&HSHQGDQWORUVTXH OHV GHX[ YRFDEOHV DOOHPDQGV VRQW F{WH j F{WH OD
WUDGXFWLRQ XWLOLVH XQ DXWUH WHUPH TXL SHUPHW G¶pYLWHU OD UpSpWLWLRQ
G¶© pGXFDWLRQ ª $LQVL OH WHUPH GH © IRUPDWLRQ ª SHXW rWUH XWLOLVp SRXU WUDGXLUH
BildungSXLVTX¶LO pYRTXH O¶LGpH GH © GRQQHU IRUPH ª

23& , S

%LHQ VRXYHQW 1LHW]VFKH QH IDLW SDV OD GLVWLQFWLRQ HQWUH OHV WHUPHV GHBildung
HW G¶Erziehung &¶HVW SRXUTXRL OHV WHUPHV GH IRUPDWLRQ HW G¶pGXFDWLRQ VHURQW
XWLOLVpV GH IDoRQ LQGLIIpUHQFLpH GDQV FH WUDYDLOO¶LQVWLWXWLRQ G¶pGXFDWLRQ (Q +XPEROGW FUpH DX VHLQ GH OD
VHFWLRQ XQH ©GpSXWDWLRQ VFLHQWLILTXHª GRQW OHV PHPEUHV VRQW
GHV VFLHQWLILTXHV FRPPH SDU H[HPSOH 6FKOHLHUPDFKHU /D
PrPH DQQpH GDQVSur les autorités scolaires municipales LO
DIILUPH OH SULPDW GH O¶eWDW VXU OH SRXYRLU GH O¶eJOLVH GDQV OD
QRPLQDWLRQ GHV HQVHLJQDQWV HW SUpFRQLVH XQH XQLIRUPLVDWLRQ GHV
H[DPHQV /¶pGXFDWLRQ HVW GqV ORUV RUJDQLVpH VHORQ GHV SULQFLSHV
XQLWDLUHV HW OH UHFUXWHPHQW GHV IRQFWLRQQDLUHV V¶DSSXLH VXU GHV
FULWqUHV GH FRPSpWHQFH HW QRQ SOXV VXU GH VLPSOHV FULWqUHV
G¶RULJLQH VRFLDOH
/RUVTXH 1LHW]VFKH HQWUH j O¶pFROH OH V\VWqPH pGXFDWLI
DOOHPDQG HVW GRQF HQ SOHLQH PXWDWLRQ /D VFRODULVDWLRQ
REOLJDWRLUH IDLW TXH O¶pGXFDWLRQ FRQGLWLRQQH GpVRUPDLV OD YLH GH
WRXWH XQH JpQpUDWLRQ SHQGDQW DX PRLQV TXHOTXHV DQQpHV $XVVL
H
OH ;,;VLqFOH TXL SURFqGH GH FH IDLW j XQH UpRUJDQLVDWLRQ GH OD
VRFLpWp JUkFH j O¶HQVHLJQHPHQW HVWLO QRPPp j MXVWH WLWUH SDU
OHV KLVWRULHQV GH O¶pGXFDWLRQ DOOHPDQGV OH ©VLqFOH GH

O¶pGXFDWLRQ ª
&¶HVW GDQV FH FRQWH[WH GH ERXOHYHUVHPHQWV GHV VWUXFWXUHV GH
O¶HQVHLJQHPHQW TXH V¶LQVFULW OD UpIOH[LRQ GX MHXQH 1LHW]VFKH VXU
O¶pGXFDWLRQ ,O SUHQG GRQF ELHQ SRVLWLRQ VXU XQ VXMHW G¶DFWXDOLWp
PDLV VRQ DQJOH G¶DSSURFKH HVW QRXYHDX HW VHV FRQVLGpUDWLRQV
VRQW © LQDFWXHOOHV ª

(Q HIIHW OD UpIOH[LRQ GH 1LHW]VFKH HVW ORLQ G¶rWUH VHXOHPHQW
FLUFRQVWDQFLHOOH (OOH FRQVWLWXH ELHQ SOXV XQ pOpPHQW HVVHQWLHO GH
VD SHQVpH HW SDUFRXUW VRQ °XYUH GDQV VRQ HQVHPEOH /HV pFULWV
TX¶LO UpGLJH GH j FRUUHVSRQGHQW j XQH pWDSH GH VD YLH
R LO VH WURXYH DX F°XU GH O¶LQVWLWXWLRQ /H WKqPH pWXGLp
O¶pGXFDWLRQ MXVWLILH DLQVL TX¶XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH VRLW
SRUWpH DX[ pFULWV GH MHXQHVVH HW GH O¶pSRTXH EkORLVH GX SHQVHXU
'DQV FHV °XYUHV OD FRQFHSWLRQ QLHW]VFKpHQQH GH O¶pGXFDWLRQ
FRPSUHQG GH QRPEUHX[ DVSHFWV GRQW FHUWDLQV SDUDLVVHQW
FRQWUDGLFWRLUHV 3RXU SRXYRLU OHV UpXQLU GDQV XQH DQDO\VH
FRQVWUXFWLYH FHWWH pWXGH FKRLVLW FRPPH ILO GLUHFWHXU OD GHYLVH


-HLVPDQQ GDQV VRQ LQWURGXFWLRQGX SRqWH JUHF 3LQGDUH VRXYHQW FLWpH SDU 1LHW]VFKH ©'HYLHQV

FHOXL TXH WX HV ª 7RXW HQ UHVSHFWDQW OHV GLIIpUHQWHV
RULHQWDWLRQV TXH SUHQG OD UpIOH[LRQ GX MHXQH KRPPH
O¶LQMRQFWLRQ GX SRqWH VHUW GH JXLGH j WUDYHUV OHV PpDQGUHV GH VD
SHQVpH SHUPHW G¶HQ FRPSUHQGUH OHV DUWLFXODWLRQV HW G¶HQ VXLYUH
OH FKHPLQHPHQW OD GLUHFWLRQ IRQGDPHQWDOH
6L OD SHQVpH QLHW]VFKpHQQH HVW IRLVRQQDQWH OHV GLIIpUHQWV
DVSHFWV FRQYHUJHQW FHSHQGDQW WRXV YHUV XQ REMHFWLI IpGpUDWHXU
OH EXW GH O¶pGXFDWLRQ HVW GH SHUPHWWUH j FKDTXH LQGLYLGX j
FKDTXH FLYLOLVDWLRQ GH MRXHU VRQ U{OH FRQIRUPpPHQW j VD
QDWXUH FKDFXQ VHORQ VHV SRWHQWLDOLWpV D XQH WkFKH j DFFRPSOLU
SRXU PHQHU OD FLYLOLVDWLRQ YHUV OD FXOWXUH 7RXV OHV LQGLYLGXV OHV
JpQLHV FRPPH OHV rWUHV DQRQ\PHV GRLYHQW rWUH pGXTXpV GH OD
IDoRQ TXL OHXU HVW OD SOXV DGDSWpH VL OHV SUHPLHUV VRQW YRXpV j
VH FRQVDFUHU j OD FXOWXUH OHV DXWUHV V¶pSDQRXLURQW GDQV GHV
DFWLYLWpV GLIIpUHQWHV WRXW DXVVL QpFHVVDLUHV j OD FLYLOLVDWLRQ
&¶HVW ELHQ O¶pGXFDWLRQ TXL VHXOH SHXW GRQQHU DX[ LQGLYLGXV OD
FRQVFLHQFH GH OHXUV FDSDFLWpV HW OHV DLGHU j OHV GpYHORSSHU $LQVL
VHXOHPHQW WRXV SRXUURQW VH UpDOLVHU GHYHQLU VHORQ OD IRUPXOH GH
3LQGDUH FHX[ TX¶LOV VRQW
1RQ VHXOHPHQW OD FLWDWLRQ GX SRqWH JUHF H[WUDLWH GHVOdes

pythiques DSSDUDvW HQ GDQV OHGai savoir,HQ GDQV

Ainsi parlait ZarathoustraVHUW GH VRXVWLWUH j HWEcce homo
UpGLJp HQ PDLV HOOH ILJXUH GpMj GDQV XQ pFULW GH
1LHW]VFKH DORUV pWXGLDQW UpGLJH XQH pWXGH GH 'LRJqQH /DsUFH
GDQV OD YHUVLRQ DOOHPDQGH GH ODTXHOOH LO FLWH HQ JUHF ©*HQRL

RLRV HVWLª © 'HYLHQVFHOXL TXH WX HVª &HW DUWLFOH TXL
YDXW j VRQ DXWHXU XQ SUL[ GH O¶XQLYHUVLWp GH /HLS]LJ HVW SXEOLp3LQGDUHOdes pythiques ,,

Ibid.

LeGai savoir 5/ ,, S

Ainsi parlait Zarathoustra 5/ ,, S

%$: S

3RXU OD WUDGXFWLRQ GH O¶H[SUHVVLRQ JUHFTXH VH UHSRUWHU j O¶DUWLFOH GH *|UQHU
S

1LHW]VFKHFLWH pJDOHPHQW OD IRUPXOH GH 3LQGDUH j OD PrPH pSRTXH GDQV
XQH OHWWUH j 5RGKH GDWpH GX QRYHPEUH &RUU SS