Une morale sans Dieu

-

Français
158 pages
Lire un extrait
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Sur la morale, beaucoup de choses ont été dites : en théologie, en philosophie, en politique… et au bistrot. Ce sujet revient avec une insistance accrue à chaque tournant de l'histoire, à chaque élection parlementaire, à chaque commentaire journalistique. Le choix moral, en tant que tâtonnement existentiel, opérerait-il dans les sables mouvants de l'insaisissable ? Non, prétend l'auteur de ce livre, et il entend le démontrer...

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 novembre 2011
Nombre de lectures 64
EAN13 9782296474086
Langue Français
Poids de l'ouvrage 19 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0005€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème

UNE MORALE SANS DIEU

Ouverture philosophique
Collection dirigée par Aline Caillet, Dominique Chateau,
Jean-Marc Lachaud et Bruno Péquignot

Une collection d'ouvrages qui se propose d'accueillir des travaux
originaux sans exclusive d'écoles ou de thématiques.
Il s'agit de favoriser la confrontation de recherches et des réflexions
qu'elles soient le fait de philosophes "professionnels" ou non. On n'y
confondra donc pas la philosophie avec une discipline académique ; elle
est réputée être le fait de tous ceux qu'habite la passion de penser, qu'ils
soient professeurs de philosophie, spécialistes des sciences humaines,
sociales ou naturelles, ou… polisseurs de verres de lunettes
astronomiques.


Dernières parutions


Sandrine MORSILLO (dir.), Hervé BACQUET, Béatrice
MARTIN, Diane WATTEAU,L’école dans l’art, 2011.
Blaise ORIET,Héraclite ou la philosophie,2011.
Roberto MIGUELEZ,Rationalisation et moralité, 2011.
Stéphane LLERES,La philosophie transcendantale de Gilles
Deleuze, 2011.
Joël BALAZUT,Art, tragédie et vérité, 2011.
Marie-Françoise BURESI-COLLARD,le corps in-Pasolini :
carne, A propos dePétrole, 2011.
Cyrille CAHEN,Appartenance et liberté, 2011.
Marie-Françoise MARTIN,La problématique du mal dans une
philosophie de l’existence, 2011.
Paul DUBOUCHET,Thomas d’Aquin, droit, politique et
métaphysique. Une critique de la science et de la philosophie,
2011.
Henri DE MONVALLIER,Le musée imaginaire de Hegel et
Malraux, 2011.
Daniel ARNAUD,La République a-t-elle encore un sens ?, 2011.
A. QUINTILIANO,Imagination, espace et temps, 2011.
A. QUINTILIANO,La perception, 2011.Jacques STEIWERUNE MORALE SANS DIEU
Du même auteur

Una Scuola per l’Europa, ouvrage collectif conçu sous la direction
d’Enrico Tacchi et Jacques Steiwer, éditions Franco Angeli, Milan,
1998 (en italien)
De la Démocratie en Europe, L’Harmattan, 2008
Mort d’un Nietzschéen, roman, L’Harmattan, 2010
Vers une Théorie de la connaissance systémique, L’Harmattan, 2010


© L’Harmattan, 2011
5-7, rue de l’Ecole-Polytechnique, 75005 Paris

http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr

ISBN : 978-2-296-56537-1
EAN : 9782296565371

,1752'8&7,21

l&
HVW SDU GÒEDQGDGH TXH OHV FKRVHV SURJUHVVHQW HW TXH OHV
VLJQHV SUROLIÕUHQW /D SDQLTXH F
HVW OD FUÒDWLRQ z

'HOHX]H*XDWWDULGDQV l 0LOOH 3ODWHDX z


D PRUDOH HVW OH GRPDLQH GX GRXWH{ 8Q GRXWH LQWÒ
/
JUDO LQVROXEOH GDQV XQH UÒIOH[LRQ VFLHQWLILTXH DYHF
YÒULILFDWLRQ RX IDOVLILFDWLRQ Î O
DSSXL /H JÒRPÕWUH SHXW
UHFRXULU DX[ PHVXUHV HW DX[ PDWKÒPDWLTXHV SRXU PRQ
WUHU RX GÒPRQWUHU GHV FKRVHV TXL VH SDVVHQW GDQV OH
PRQGH /D FRQVFLHQFH LQGLYLGXHOOH IDFH Î XQH GÒFLVLRQ
PRUDOH GRLW VH FRQIURQWHU G
DERUG Î HOOHPÓPH Rä HOOH
UHQFRQWUH XQH SUHPLÕUH RSDFLWÒ LQWÒULHXUH GHV KÒVLWD
WLRQV GHV VFUXSXOHV GHV WHUJLYHUVDWLRQV GHV DIIHFWV GHV
SXOVLRQV GHV UHPRUGV WRXW XQ EDUUDJH GH EURXLOODUG HW
GH IXPÒHV TXL O
HPSÓFKHQW GH YRLU FODLU PÓPH GDQV VRQ
SURSUH HQFORV (QVXLWH HOOH DIIURQWH XQ HQYLURQQHPHQW
DOLÒQÒ TXL OD VFUXWH VRXSÕVH VHV GÒFLVLRQV HQ UÒSULPDQGH
XQH FRXYUH G
ÒORJHV WHOOH DXWUH 'DQV OD PRUDOH QRXV
VRPPHV OLYUÒV HPSDTXHWÒV HW ILFHOÒV PDLV DYHF WRXWH QR
WUH YRORQWÒ GH VDYRLU HW G
DJLU Î IOHXU GH SHDX /H VXMHW VH
VLWXH DX QLYHDX GX UKL]RPH ÒYRTXÒ SDU *LOOHV 'HOHX]H HW
)ÒOL[ *XDWWDUL DX SUHPLHU FKDSLWUH GHV0LOOH 3ODWHDX[ Î
OD IRLV DUEUH HW UDFLQH SODQWH HW IUXLW LO UHVWH IHUPÒ VXU
OXLPÓPH GÒWHUULWRULDOLVÒ SLYRW GÒPXOWLSOLÒ HW XQLWÒ
IUDJPHQWDLUH l /HV ÒSLVWUDWHV HW OHV SDUDVWUDWHV QH FHVVHQW
GH ERXJHU GH JOLVVHU GH VH GÒSODFHU GH FKDQJHU OHV XQHV
HPSRUWÒHV SDU GHV OLJQHV GH IXLWH HW GHV PRXYHPHQWV GH
GÒWHUULWRULDOLVDWLRQ OHV DXWUHV SDU GHV SURFHVVXV GH GÒFR
GDJH RX GH GÒULYH OHV XQHV HW OHV DXWUHV FRPPXQLTXDQW
DX FURLVHPHQW GHV PLOLHX[ /HV VWUDWHV QH FHVVHQW SDV
7

G
ÓWUH VHFRXÒHV SDU GHV SKÒQRPÕQHV GH FUDTXDJH RX GH
UXSWXUH VRLW DX QLYHDX GHV VXEVWUDWHV TXL IRXUQLVVHQW GHV
PDWÒULDX[ VRLW DX QLYHDX GHV CVRXSHV
TXH SRUWH FKDFXQH
GH VWUDWHV XQH VRXSH SUÒELRWLTXH XQH VRXSH SUÒFKLPL
TXH{ VRLW DX QLYHDX GHV ÒSLVWUDWHV TXL V
DFFXPXOHQW
VRLW DX QLYHDX GHV SDUDVWUDWHV TXL V
DFFRWHQW SDUWRXW
VXUJLVVHQW GHV DFFÒOÒUDWLRQV HW GHV EORFDJHV VLPXOWDQÒV
GHV YLWHVVHV FRPSDUÒHV GHV GLIIÒUHQFHV GH GÒWHUULWRULDOL
VDWLRQ TXL FUÒHQW GHV FKDPSV UHODWLIV GH UHWHUULWRULDOLVD
WLRQ z&
HVW OD*ÒRORJLH GH OD 0RUDOHSDU 'H GÒFULWH
OHX]H &RPPHQW WURXYHU GDQV FHWWH WHFWRQLTXH GHV SOD
TXHV XQH RULHQWDWLRQ VWDEOH XQH ERXVVROH Î ODTXHOOH VH
ILHU "
9R\RQV $QWLJRQH GHYDQW OH FRUSV GH VRQ IUÕUH PRUW
(OOH VDLW FH TX
LO IDXW IDLUH DX ULVTXH GH VD YLH FRQWUH OHV
VRXKDLWV GH &UÒRQ TXL YRXGUDLW OD YRLU VXLYUH VHV FRQVHLOV
GH lERQ VHQVz ,PEXH GH OD FHUWLWXGH JUHFTXH TX
XQ
FRUSV VDQV VÒSXOWXUH QH OÌFKHUD TX
XQH ÌPH HUUDQW VDQV
UÒSLW GDQV OH PRQGH HOOH YRXGUD HQWHUUHU VRQ IUÕUH $ OD
PÓPH ÒSRTXH XQH +LQGRXH QH YHUUD O
ÌPH OLEÒUÒH TXH
SDU OH IHX SXULILFDWHXU GX EâFKHU TXL OD OLYUHUD DX VRXIIOH
FRVPLTXH 'HX[ FRQYLFWLRQV FRH[LVWHQW (OOHV VHUYHQW
WRXWHV OHV GHX[ Î HQUDFLQHU GHV FHUWLWXGHV Î GRQQHU GHV
SHUVSHFWLYHV G
ÒWHUQLWÒ{ RX WRXW VLPSOHPHQW G
DSSDU
WHQDQFH GH WHUULWRULDOLWÒ
/D SLÕFH GH *LUDXGRX[ IXW PRQWÒH Î 3DULV HQ DYULO
VRXV XQH RFFXSDWLRQ DOOHPDQGH HQFRUH SHVDQWH HW
SXLVVDQWH /HV KÒURV Î O
ÒSRTXH VRQW UDUHV FHX[ TXL
VRQW WHQWÒV GH VXLYUH SRXU VXUYLYUH QRPEUHX[ WRXW OH
PRQGH QH YHXW SDV ULVTXHU VD YLH FRQWUH XQH W\UDQQLH
WRXWH SXLVVDQWH HW RQ QH SHXW SDV UHSURFKHU DX JUDQG
QRPEUH GH VH WHUUHU GDQV O
DQRQ\PDW 8QH FKDSH GH
SORPE SÕVH VXU OHV OLEHUWÒV PDLV GÒMÎ V
HVTXLVVHQW OHV UÒ
IOH[LRQV GH 6DUWUH VXU O
HQJDJHPHQW VXU OHV FKRL[ H[LVWHQ

8

WLHOV HW OD IDLEOHVVH UÒHOOH GH O
RSSUHVVHXU &
HVW Î FURLUH
TX
DX PLOLHX GH OD SOXV JUDQGH LPSXLVVDQFH PDWÒULHOOH
ÒPHUJH DYHF OH SOXV GH FODUWÒ OD OXPLÕUH G
XQH OLEHUWÒ TXL
V
DIILUPH HQ VH FKHUFKDQW 5ÒWURVSHFWLYHPHQW LO HVW IDFLOH
GH GRQQHU UDLVRQ Î XQ WHO GH YRLU DYHF OXFLGLWÒ OHV HUUHXUV
GH WHO DXWUH 0DLV DX PRPHQW PÓPH GX FKRL[ PRUDO UÕ
JQH VRXYHQW XQH REVFXULWÒ SURIRQGH $XFXQ KLERX GH
0LQHUYH QH V
ÒOÕYH SRXU SUHQGUH VRQ YRO HW VLJQDOHU OD
URXWH Î VXLYUH 1XOOH SDUW QRXV QH GÒFKLIIURQV XQ (VSULW
DEVROX GRQW OHV VLJQHV VHUDLHQW Î SUHPLÕUH YXH XQLYR
TXHV 1RXVQRXV WURXYRQV VXU0LOOH 3ODWHDX[GRQW OD WHF
WRQLTXH QH FHVVH GH ERXJHU VRXV QRV SLHGV HW PHQDFHQW
G
ÒFUDVHU OHV UKL]RPHV TXH QRXV VRPPHV
$ORUV IDXWLO VH WRXUQHU YHUV XQH WUDQVFHQGDQFH
TXHOFRQTXH VH UHOLHUUHOLJLRÎ O
DXGHOÎ LQWHUREOLJH
URJHU OD 3\WKLH " )DXWLO VH ILHU Î XQH 5DLVRQ VL SURFKH GH
OD WUDQVFHQGDQFH TX
HOOH HVW GLWH WUDQVFHQGDQWDOH " 7URX
YHU XQH 5DLVRQ XQLYHUVHOOH GDQV XQ FRQVHQVXV TXH SHU
VRQQH QH SHXW QL ÒWDEOLU GDQV OHV FRQWDFWV QL SURMHWHU GDQV
OHV VXSSXWDWLRQV "
$XFXQH GH FHV VROXWLRQV Q
HVW SUÒFRQLVÒH GDQV FH OL
YUH
,O YHXW VH FDQWRQQHU PRGHVWHPHQW GDQV OD OLJQÒH
G
XQH SHQVÒH TXL VH VDLW IDLEOH DX GÒSDUW SDUFH TX
HOOH
YRLW VD IRUFH GDQV O
RXYHUWXUH Î O
DXWUH GDQV OD TXÓWH
G
XQH YÒULWÒ SOXWÜW TXH GDQV VD FRQTXÓWH GÒILQLWLYH GDQV
OHV WÌWRQQHPHQWV GHV UDGLFXOHV GX UKL]RPH SOXWÜW TXH
GDQV XQ DQFUDJH Î GHV UDFLQHV FUDPSRQQÒHV
/D 0RUDOH D XQH WHQGDQFH Î WHUULWRULDOLVHU VHV XWLOL
VDWHXUV HW O
LPPHQVH PDMRULWÒ GH FHX[FL QH OXL GHPDQ
GHQW TXH ÑD ,OV YHXOHQW ÓWUH DQFUÒV UDVVXUÒV VXU OHXUV HQ
JDJHPHQWV SRXU DOÒDWRLUHV TXH FHX[FL V
DYÕUHQW Î XQ
H[DPHQ SKLORVRSKLTXH VLQFÕUH HW WDQW VRLW SHX DSSURIRQ
GL ,O IDXW ÒEUDQOHU FHV FHUWLWXGHV LOOXVRLUHV TXL Î OD PRLQ

9

GUH RFFDVLRQ VH WUDQVIRUPHQW HQ SUÒMXJÒV DJUHVVLIV ,O IDXW
UHQGUH Î OD PRUDOH DYHF XQH PRGHVWH PLQXVFXOH
FRPPH Î OD VFLHQFH VRQ FDUDFWÕUH GH GÒPDUFKH LQYHVWLJD
WULFH Rä OH GRXWH FRQVWLWXH OH IX\DQW KRUL]RQ GX VDYRLU
Rä O
K\SRWKÕVH QH VH WUDQVIRUPH TXH GLIILFLOHPHQW HQ
WKÕVH HW Rä OD V\QWKÕVH Q
ÒPHUJH TXH WHPSRUDLUHPHQW GH
O
DQWLWKÕVH &H Q
HVW SDV SRXU DXWDQW TX
RQ OD WUD×QHUD
GDQV OH PDUÒFDJH GH O
RSLQLRQ q GH ODGR[D DEKRUUÒHGH
3ODWRQ q SRXU OXL SURFXUHU O
H[FXVH IDFLOH GX VXEMHFWL
YLVPH GH OD ELHQKHXUHXVH SODWLWXGH ERXUJHRLVH VL VRX
YHQW LQYRTXÒH l &KDFXQ SHQVHUD FRPPH LO YHXW GDQV FH
GRPDLQH z/D PRUDOH FRQTXHUUD GHV SLFV ÒPHUJHDQW GX
EURXLOODUG HOOH GÒFRXYULUD GHV GÒOLQÒDPHQWV DX[TXHOV VH
ILHU PDLV LO Q
HQ IDXGUD MDPDLV WLUHU O
RUJXHLO GX WULRP
SKDWHXU FÒVDULHQ &H VRQW GHVSRVVLELOLWÒV G
×OHVTXL SHXW
ÓWUH XQ MRXU VHURQW GH QRXYHDX VXEPHUJÒHV SDU O
RFÒDQ
'DQV OHV SUHPLHUV FKDSLWUHV GH FHW RXYUDJH QRXV
SUÒVHQWHURQV XQH VRUWH G
ÒWDW GHV OLHX[ GH OD UÒIOH[LRQ
PRUDOH Î WUDYHUV OHV VLÕFOHV HW OHV DERXWLVVHPHQWV GH FHWWH
UÒIOH[LRQ GDQV OD SKLORVRSKLH FRQWHPSRUDLQH 1RXVSUR
FÒGHURQV HQVXLWH Î XQH FULWLTXH GH OD UDLVRQ SUDWLTXH
SRXU HQ PRQWUHU OD QDWXUH UÒHOOH V\VWÒPLTXH HW VRFLDOH
DILQ G
DERXWLU q HW F
HVW OH EXW DYRXÒ GDQV OH WLWUH q Î XQH
UHFKHUFKH TXL VH YHXW RXYHUWH HW WROÒUDQWH VDQV DXFXQH
UÒIÒUHQFH Î XQH VRXUFH GLYLQH &HSHQGDQW lOH FUHX[ GH
O
DWKÒLVPH GDQV OHTXHO O
K\SRVWDVH GLYLQH V
HVWHIIRQGUÒHz
O
H[SUHVVLRQ HVW G
(UQVW %ORFK QH VHUD SDV XQ YLGH VWÒ
ULOH GRQW Q
ÒPHUJHUDLW SOXV DXFXQH FHUWLWXGH &
HVW FHUWHV
XQH EÒDQFH Rä OD OXPLÕUH ÒPDQH GÒVRUPDLV GH OD FRQV
FLHQFH KXPDLQH OLYUÒH Î HOOHPÓPH HW FHOOHFL TX
HOOH
V
RULHQWH YHUV OD FRQQDLVVDQFH RX YHUV O
DFWLRQ WHQGUD WRX
MRXUV Î LQWURGXLUH XQ RUGUH GDQV OH FKDRV

10

&KDSLWUH
4XHOTXHV DSSURFKHV WUDGLWLRQQHOOHVRXV OHV KRPPHV Î TXHOTXH UHOLJLRQ TX
LOV DSSDUWLHQ
7
QHQW Î TXHOTXH SKLORVRSKLH RX YLVLRQ GX PRQGH
TX
LOV VH UÒIÕUHQW SUÒWHQGHQW DJLU VHORQ GHV QRUPHV GH
FRPSRUWHPHQW RX DORUV ORUVTX
LOV Q
DJLVVHQW SDV VHORQ
OHV QRUPHV HQ YLJXHXU GDQV OHXU JURXSH VH IRQW WD[HU
G
LPPRUDX[ RX GH FULPLQHOV $XVVL ORLQ TX
LO UHPRQWH
GDQV O
KLVWRLUH RX OD SUÒKLVWRLUH O
KLVWRULHQ EXWHUD VXU GHV
UÕJOHV HW GHV YDOHXUV FHQVÒHV PRGXOHU OHV DWWLWXGHV HW OHV
GHYRLUV OHV YRORQWÒV HW OHV GÒVLUV DXVVL ODUJH TX
LOV UDWLV
VHQW GDQV OHV VRFLÒWÒV G
LQGLYLGXV O
DQWKURSRORJXH HW OH
VRFLRORJXH WURXYHURQW GHV VWUXFWXUHV TXL GÒWHUPLQHQW OHV
UDSSRUWV GH SHUVRQQH Î SHUVRQQH UÕJOHV GH PDULDJH GH
VHUYLWXGH GH SURSULÒWÒ GH KLÒUDUFKLH GH UHVSRQVDELOLWÒ
GH UHVSHFW GH SXGHXU GH GÒFHQFH{
&RQFRPLWDPPHQW OD SKLORVRSKLH Q
D SDV FHVVÒ GH
V
LQWHUURJHU VXU O
RULJLQH HW OH IRQGHPHQW GHV l YDOHXUV z
SKDUHV LQWÒULHXUV SUÒWHQGXPHQW DSSHOÒV Î JXLGHU O
ÓWUH
KXPDLQ GDQV OH FKRL[ GH VHV GÒFLVLRQV VL FHOOHVFL FRP
SRUWHQW XQ DVSHFW PRUDO RX ÒWKLTXH
&DFRSKRQLH GHV UÒSRQVHV OD SOXV VLPSOH q HW SHXW
ÓWUH OD SOXV GÒVDQJRLVVDQWH HQWUH WRXWHV qLQYRTXH XQ
'LHX WUDQVFHQGDQW OHTXHO DXUDLW GRQQÒ VHV WDEOHV GH
FRPPDQGHPHQWV DX[ SÒFKHXUV GH OD WHUUH 0RØVH
%RXGGKD -ÒVXV 0DKRPHW SURSKÕWHV RX GLHX[ HX[
PÓPHV IRQW IRQFWLRQ G
LQWHUPÒGLDLUHV DFFRXSOHQW
O
KXPDLQ LQWULTXÒ GDQV VHV TXHVWLRQV DX WRXWSXLVVDQW HW
RPQLVFLHQW &UÒDWHXU3DU XQH FDVFDGH GH UHSUÒVHQWDQWV
VH GLVDQW DWWLWUÒV OD SDUROH HVW LQWHUSUÒWÒH PRGXOÒH

11