//img.uscri.be/pth/3e033992a659122e49233b9e3244f1f24f3639e6
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 16,99 € Lire un extrait

Lecture en ligne (cet ouvrage ne se télécharge pas)

Questionnements d'un océanographe

De
228 pages
Ce livre décrit de l'intérieur le travail de recherche en océanographie physique de Thierry Pichevin, son contexte, ses méthodes et ses enjeux procurant ainsi au lecteur une immersion dans le quotidien d'un chercheur. D'autre part, il procède à l'analyse éthique rigoureuse des questionnements rencontrés, tout en montrant que tout chercheur peut être confronté à des questionnements comparables.
Voir plus Voir moins

Questionnements
d’un océanographe Thierry Pichevin
Une immersion dans le monde de la recherche
et les questions éthiques qu’elle soulève
À l’issue d’études scientifques très classiques, Tierry
Pichevin a choisi de devenir chercheur en océanographie
physique. L’enthousiasme de ses premières années a
été à peine terni par certaines situations lui posant des
questions d’ordre moral. Quelques années plus tard,
il a entamé une formation en éthique, qui lui a permis de
revisiter ces questionnements, de prendre conscience de Questionnements leur importance, et de les analyser avec rigueur.
Ce livre, fruit de ce travail, comporte deux facettes.
D’une part, préalable indispensable à l’approche éthique, d’un océanographe
il décrit de l’intérieur le travail de recherche de Tierry
Une immersion dans le monde de la recherche
Pichevin, son contexte, ses méthodes, ses enjeux, procurant
et les questions éthiques qu’elle soulèveainsi au lecteur une immersion dans le quotidien d’un
chercheur. D’autre part, il procède à l’analyse éthique
rigoureuse des questionnements éthiques rencontrés,
tout en montrant que tout chercheur peut être confronté
à des questionnements comparables.
Tierry Pichevin est docteur en océanographie physique et en
éthique. Il est enseignant chercheur aux Écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan.
Photographie de couverture :
Tierry Pichevin
ISBN : 978-2-343-03444-7
22 e
Questionnements d’un océanographe
Thierry Pichevin
Une immersion dans le monde de la recherche et les questions éthiques qu’elle soulèveQUESTIONNEMENTS D’UN OCEANOGRAPHE
Une immersion dans le monde de la recherche
et les questions éthiques qu’elle soulève


© L’Harmattan, 2014
5-7, rue de l’Ecole polytechnique, 75005 Paris

http://www.harmattan.fr
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr
ISBN : 978-2-343-03444-7
EAN : 9782343034447Thierry Pichevin
QUESTIONNEMENTS D’UN OCEANOGRAPHE
Une immersion dans le monde de la recherche
et les questions éthiques qu’elle soulève
L'Harmattan DLUH 6RPP
WLRQ URGXF ,,QW
LTXH pWK PHQW LRQQH VW WDWRQ8QTXH VHQ ,,Up
0RQ O DL DY GH UFKH FKH oXDSHU DOpQpU HW V UHP
HQWV QHP LRQ TXHVW
HQWV HP LRQQ HVW OVTX WH GH SURFK
VH RXUHX LJ U [LRQ OH UXQH QLVH 2UJ
,,, LRQVHVW HVWKLTX WWRXUDQ OD WLR UPQD pWH HV
HUFK UHFK WVGH VXMH
HV WDQF RQV UF /HVF
HDJpFOD LU LQpI D FKHFKHUH RQ
HQW QHP WLRQ IRQF
KHKHU HFVGHHW RL[GHVFK OH SDUHVSRVpV 3UREO
OH V VUHQIIpVHXUDFW H OD FKHHU HFK QV GD H [FKR
FK FKH HUH WVG GHVVX
Wp LEH O UOD VX LRQ IOH 8QHUp
LRQVHVW VXU D LWpLO DE RQVUHV DQV V OH [FKR H V
UFKH KH GHUH
%LODQ
UFKH UHFKH
HV WDQF RQV UF /HVF
LWp DEL HVSRQV U UO HQWVX HP WLRQ8QTXHV
0D DELpSRQV HV GDQ D GpUFKH RQ DERU ?pO
ULTX WKpR
HGHGGUP{HHMWHHLW$[LULMX4VWPKUUqGILSVQ4DXOUWUHOOUOSXVGLLXLOFULGLWQD84VLpGULDVHXMHWUHSFJHGHUWQL3GLQVHPpDOGF5
HV RQGXLW D RXU HQW DQW pW TXHV RQV ,90D pLWLO HVSRQDE UV OR H WLRQURQRQI GH D pRU
LRQV DW UY DX[REV
HQW VVHPQGLSURIR XQ UGUHJ LTXH RORJ pP VW
LTX RJ VRFLR
LODQ U VX OD pLWLO HVSRQDE GX FKHUFKHXU DQDER OD
QFH LVV FRQQD
XU UFK FK GHHUW O UO HQWVX HP WLRQ8QTXHV
/H H GH D XQDXWp FRP H HQWTXVFL W VHV URS
LTX pW LRQ WHQV
VLRQ &RQFOX
LRQXHV V LTXH WK XUDQWHQW OH HQLU HY HV OWD
TXHV IL WL VFLHQ
LRQVHVW XHVWKLT HV SRV KHXKHU DU HV
X[ WU GHV DQW OW pVX RQV LFD DSSO
TXH IL WL HQVFDQFDLVV RQQODF GHLRQVDW SOLF /HVLP
HQV UHV DL jI XHSHQH QWLLT FHV VVDQ DL DQGOFRQQ
TXHQW VFL QFH LVV QQD DFRGH VLRQ IIX/DGL
RQ OXV WFRQF V?H RQ SRV VHSU 9,6\QWKq
UV DOHX YEUHXVHV QRP UG HIR UU XFD KHKHU/DUHF
UV FKHX HU OHVF KH] F LTX WK VGH FOHI (Q X[
OH WLDRQLDWL IRUPODVGORLTX ORSSHUWK'pY
ORSSHU'pY LTXHWK WGXUD OD H qU ULFDU RQ pD H G?
FH UL XODW pJ U DQF LQV
LRQFWG? SOD HqUFDWOD DQ GX LTX ORSSHUWK 'pY
VLRQ &RQFOX

LVL DX[Y DY'HVW
QFH LH DV O VX LRQ 5pIOH
TXH WKL ?p O VX LRQ 5pIOH
HV UHQF Ip VUp HGH /LVW
DSKLTX EOLRJ UHE FWq FDUD HVj9,,,1RW
LHU?WKIQpUWVpGRTXHLOLL9HWLXODHILLHELEOXLQF[FLVWVFHDWDFDOQXDXL4UHUWDVK9,,$QQH[LRJVHRHHVLIO?SpUHHH$SDDFKpSDLpHHWOppHEOXOU?4pVHHHHUUHDVYDHLQUDSKLLV{HUUOV%GPUGHVLOR?FpHUppLQ[WVOUU4WOFUVWLDVOSLXUQHUM
, RQ RGXFW,QWU
VXHO?LV HVpWXG? LTXHVLIQW LH WUq VOH HOHQWRQQRQY ?D
FKRLV H U GHY HXUHUF FK HQ SKL UDFpDQRJ VLTXH K\
HVRQQRPO?L HTXLFRPOLQ LSGLVF
VRFpDQ VOHX RXYWV DQWRXU UpHV OH HX
pUDWXHWHP U HX pLW VDOLQ WF (Q ODQLOUDY HORSSUpY
QFHLVVFRQQD QV XQ LQH DX[ WpVUL VRQR V LTXH RORJ pF
VDLM?DY SUHVVLRQ LPO? HU Wp LQ XQH WH ?KRP DQW
SRXU XQ RQGH XUHLOOH H LDVP KRXVHQW GHV V LqU SUHP DQQpH
D pWp j LQHSH L UQ SDU TXHV TX WLRQ WXD W RVDQ RQVWLTXH
HV GLO RX GH HV UREOqP UDX[ TXL HQWDL RXY HQL VXUY
HQW LQFGHP MH H LVDSSHVDQVVDWL DV V VDQ XWH GR UF
TXH H QH DLV DY SDV HQW OHV DERUGU H DLV DY SD
LGpH LOTX? VVH HU V LORXW XU SR FH IDLH H TX
DLVHYSHUF SDV HV X[MH HQ $ SUL OD H HUFKHFK HQ
SKLRFpDQRJUD HXW HXUVOO DL EOHU HP H XQH H FLS
ULO?DE HV GHVDQ WLRHV HVRVp j H pWpFL VR U SD G?D
DLQHV GRP HV HQWTXVFL RP D QpWLTXH RQV SXO
HVQpWLTX HV DQLVPUJ QWQpWTXHP RGLIpV LTXHSK\
UHQXFOpDL QW DUP W FHQWUHVDO VLTXH WU HF UDWRQ OR [S
QW LQIQLPO? HW GHFLQH DQF D RQDWL Up RF
ILQ GH LH WF QWWD3RX VL FHV UDQGHV W pULLRQVWHQ TXH RXW
QRWU RQWL HQ rWUH W HX XH HV ?DX OD pULWHQW HQW HPDO pJ
IDL H rP TXH SKLHUD DQRJ?RFp EOH HP D LRU SU VH DV SWH H[HP
GH HQW HPWLRQTXHV DLJ QH LO WHQGUDL SDV QW WDG?D OXV XW
XLSXRDUHV[PLVUWYVDGLHWVHH?H?QLLPSLpMUGHWVHVXHMHPWQWHOTSOHD]OG$HHPHPRSFVRHULLGHVHUOFpVDVVVMUFHHFSHDG?PLHDSVXMVLUrGWFUUJL?GVLVHODDUXOSVjGGHGHHHJUQOLSTLXVO\HQHVTLSH?SPLKWQDRPWGUQVRLHWPHjLOSSXWUHPXYPUHQLVIPLJ/PKFVQPPWHXOGHJDpWSUSP?DTQGLWLPDPWULDOJWpPRUPORGHHWSWJjpGLpOHWQPDPXLRPLGQ

/H
OD j
V
?HQ
TXGLODK\VU G?DOOH H[SORUH Q QGHXU RI HV RQVDWL WHURJ LQ XH ?\
V"pHUHQFR QWHIURDI LO LWUD SDV RQ FDVRF OHDO G?
LU H L HV V DQG LRQVVWTXH HVLTX WK HV Vp SR U SD OD
VFLHFH U VX HVHVTX pVRFpW W HQW HPqU UpJ H DOHWp Q
" rW HOD LFDHTXEUDVO WS VHUDHQ
H(WKLT OH RW HVW Fp URQ LQ DL Vp OOHTX?H
DLW SRXY UH ?RX TXL LW?DY QTXp RXU XGLH FHV
HQWV HP TXHVWLRQ OH(O Q WHII SRX LRQRFDW HUSORU H[
LRQDWVLW HQW RUDOHP OH[HV FR LQ XU RUW GH
QWpHVVWVHV UpSRQ?H XRL RXUT HQ M L WDPXQH?D
DWLRQIRUP H FWR GR HQ TXH WK L TX D LWFRQGX HULW HY HV
HQWV HPTXHVWLRQ HW VHUQDO\ HF HXUULJ UH
LWIUX GH FH DLODYWU O SRVVqGH X[ HVIDF OD QWLRLS HV GH
HXULQWO? GX ODL DY G?XQ HXUHUFK W H DO\O?D HV REO HV
HUWU QFRQWUSHX LOTX?TXHVpWK
H /?pWKTX FUH DQ QV GD H LHUXO VLQJ H OO H DO\
LFLLIVSpFRQFRQFU?XQWL XD FLVU UpRXHQVHUO\
HQ RUDX[ XL SRVHU UR HV LRQVXW pHV SW GD OO
H VXSSRV F GRQ H XQ VVDQFDL FRQ LQH GX DLQH GRP Qp RQFH
LRQDW /?H[SRU HV HQWV HP TXHV TXHVWKL TXH ?DL WUp QFRQ
H FRP UDSKHRFpDQRJ H VV SD GRQF XQH Q LR SW UL HVF ILQ
RQ DLOWUDY GH H HFKHFK HW W HF VS GX UH LY WWUD HU DX
HXU HUFK XQFKG? GLHUGDQVWL HUJHTXR UGH OHFHX
/H H[WRQW HV HQWpU HVqWU DUDP L TX VHQ LV pJ WDQ
LDLQV VpV SUp Q WLRUD OR ?H[ GHV HV OqPSURE V TXHpWK WUpQFRQ
HQWGHY V OHLESRV -H QWH HQ U HUQ OHV UVQWR
OHXU U WH RU GHV RQVHUpS HQWpHV UJ D UFK GpP TXHWKL
HW SHUP H OH UH HF HXU DLV LVV HQW DOHP DG
WUHSHXW HF H XQ DLQUW FH pQpUDOpLW L H O?p HQU
GDQV H U LH XO VLQJ H XW SH XVV HWWUH j HV LSHULQ SOX
QpUDX[ LWpV LP DX HXO DV Lp XG DLV RVDEOHV DQV
ELHQ HV HVH[WRQW RQ ORUD [S GH RQ UH SURS LO UDY GH
H HUFUHFK RQWUH VL TXH W RX U HX HUF FK SHX H QWpRQIUR
GHV LRQWHQV TXHVWKL OHVDUDE FRP j V OOH FH H TX M?D FRQWUpH HQ
$X DO LQ OD FH H W XL FRQG RLUSRXY RVHSURS Q UWD FH EUH QRP
FKHXU VFKH HGH TXpWKLODQFHLJ YUORSSHHO GpYVSRX GHSLWH
DHWMDOJSGSpHOSXGQrVUOOGHVWQHDYqUWLLV(OVHRO/HQGFVSpQWQVVGHDJIHpDOWVLQFFMDPUMHIJDWOSFOOHGH?QVqWrLjRQQQLIUpHHLDLDpMYPHHUUHDqXUDV[SSYPGVWQWHXKOFQUUSQDRUXWXGRLKUVpUULFHHLUGHHGOPHGLWWHUDUHUKGW,UU&LDHUO/UWOPVHUSYPHVLXOP/HWOH&?V?LUPIPLDHLOXXPYDDQSUDRWVrHDOPFPOjHHJOO6QGKLTILI?DPLVDOS?)VHLOUSDOLHPUURjUG?SWFVFpPpWQQLOp?OVFFLpDUOPUWSXVjpLQHDS&?HOPWLHXPJWUWHDUDpVKPLLVODVOWRVUUSURVHWSYSWHD?GV?pHFVHHOFHRLHUXWGVHLWDGTIODjSRSSDUSXPPUP[HXQUMDDVVVLR


H
H
OHV
H,, QWpWKLTX RQQ HVW RQ8QTX 3UpVHQW
3RXU LHX[ UFHUQH V OH X[HQ V TXHpWK GH RQ WUDYDLO
H HUFUHFK SKL UDpDQRJ VW ?HQ RLU DY H RQ VL
DTG G VGG
HQ GHV V RE HV WHV RQWULQ HVDX[TXH RXP LV
HW HV TX?LOHP D QpVDVLRQ RFF HSRTX O QH VV?DJ
SDV QW H HQWV HP RQQTXHV XHV LT V QRUD?LJ OH
LVSUpF H RW HW HV HP WQ?pWD HQ RXUWRX
XOpVIRUP HQW HP H[S OV VH QLIHVHQWDL V RL UI SDU GH
OHV VLP LRQVQVD H LVHOD XV TXH H LV WD VVHQUH H V
j DXWH TXHUV H LV URX pURQRQI j HV DoRQ H H LU ID
GHV LRQDW V GH QWV RUWHP FRP HF DY OHVTX H DL
QW OHPSUREDE Q DLWUI SD UGDFFR RX TXHORU H DLV HYSHUF
H FRP XQ KLDWX TXL H LW RGXLVD SU H L TX UDL DX
RQ VHQV G? VH H LU RGX D LRQ SW ULGHVF L TX LW VX DFHWU FHV
DQQpH HV TXH H V OH pFXHV W RQF V VDQ H WLYQWD WH GH
GHVRXWWDWRQ VHQ Up XQHSVXLYHG OOHTXH(LRQpXODW IRUP
TXH L ?D XLVDFT LVGHSX TXH DLHUOLVWL ?X U WUXFRQ
WUH SL LQGXSRFKDLUUDLjSDUW HVXTXHTXWKLUFKHp GpP
Q DYDLO GH KHHFKH XUoSH QpJp
VQW TXHLRQQHVW
LV -?D HV V XHDWLT WKpP HW WRX D LTXHSK\ M?p
GRXp V HV X[ HVOLQ LSGLVF W W HV QF GR VH]
HQW HP VLTFODV W QV H SRVHU HDXFRX H TXHVWLRQ
LIIGOWLHRMHVRSDQDUSDPGMWWWXHWPHSODYPU,XUUWGO?RVLpFUM?LDPHHLWDOLYHDRFXVHMHHSVHGODLGFSPVHDGLHPOOKLHLG?VLHWHXQWVRVVHHFXPMSLUHKHWFUGFDHOOVPMVVOQW?PpHWOQVVWQHWVHQGSHDVHVHWLHM?EKVWpLXWWVLGpMVHWPVLHDOLUOPGYMPTVOWDHVMHHQ[WSUXHQRFUHDLFVVHLpX?YOVHLWFFDD$0PEOULOWJUjLPQGGVDHSWUSGHLVU/HPWLLDLWDpOPOLLUFHXORODVFKVDVWHDOHOGGHILMMLHWFFHDPLDLYLHXHMGD[PXHWI

LOV
LW
VUqVTX?DS RQ EDF XLY H UFR SD VVH OD
DQGHV V UH RLSUpSD ROH pF pQLHX QJ ?L W HQW XO GDQV
OHV HVDQQp Q ROH U QLH LQJHG? OLV UD Qp TXH ?D
HQFp FRP j DQGHU QW WHPUqFRQF OTXH UWLH LV ODDO
FKRLV HW LW L HQFHFLRQV TXH LWWD ?p OH UD LO GH
DWW LPHTX HUFUHFK
-?D VMRX RX RVHU HV QVWLR HV VD HV H
UHQGUH FRP FH L TX VH DLWVV SD WRX DX H L3OXV HQW LVpP SU
FH L TX VVH LQWUH HVW WVSH?D TXHULWKpR HV RVHV
RQV H[SOLFD OHVHO LRQQ DW TXL QWWWH HUP H FRQVW
DpWp Wp VL WHFXIHW&HWHWGHVHIQWGHHVFDXVFKDQHPO?HQ XQ
DWLRQWLY SRUWDQWH LP DQV RQ FKRL[ GX HUWL HXUHUFK
V QSpO R VF LWp
HQ W V VDQHVGH ODQQDO VpH X Q QWHQW GRFXP HI
HQ WDQ RQVX X[ HV DXW /D UFK KH HVW F? HQHU
VRL HV DX[WUDY HQ XH H UHUpSRQG X[ WLRQHV
O?RQ RVH W VUHQG ODL LQ WDFHU HQHU RL
GHV LRQV H[ TXHV KpR QHU [DP H qPURE DXGHFKDI
GHV QWV QHPLVRQUD WDE HV RQV pTX LUH
RQVFRQFOVL HF DY DX OD RLH RLU DY G? VRO Up H REO
/H L[ KR H HFKHFK OqY UH GRQF H FHV V WLRQ
SUHQGUH XGUHRP QQHUUpUDVR UUURJWH V?LQ
/H [ KRL GX DLQH GRP H H HUF UHFK D Q? V SD p pW GLDW LP
LV -?D LTXSK\ L TX HW UP HV VRFKHDSS TXHVUL WKpR WRX
HQ QW WD H TXp j GHV qQHV SKpQRP WV UH FRQF H VXL
p HLJUHQV U VX WHVHQ pU VHLH ?HV HQW DOHP
SKL UD pDQRJO?RF H VLTX K\ TXL ?D RUWp QV H DFKH
GLUH HQW UpFVpP SRXUTXRL ?DJ DX RQG XQH H LU IID
HQFH pUSUpI H R?W DQV DLQH GRP LO Q?\ D SDV
RTXHU VFUR LQ QjHQWGUDVR ULWDEHP
RUV H LW DER RQ HHQY GH UHDL H KH KH
SKLRFpDQRJUD H VLTX K\ L ?D p RVS U VX OHV HQGUR
HVLEOSRVV R U H[H HWW FH LWpLYDFW EUHXVHV QRP WLRQVWL LQ
SRVVqGHQW HQ HXU LQ VH XQH pLW WLY HHUFKHFK
DUKUQGJVWUWHUV?DUUXHGFpDV?HSFFSVPDUDHXPPWrpPHPXGIOQULGVYOYGpLJDp?VDGMRTX?PHVVPLTXHHGQFVpHLUS$pHWDSMUHHMSWLWWUXYQLSGVDLUDOXFL-jOPVIPpOPVrLPHHOOUSpHIOrWS?PW,FFULGjHHHPUGLDGXQORSHpHOL3?VpLPPPUDpFWVSHDGpHFLOULUHGp'TUDWWLVXGUpFGXLRIGWHLVWDPSXL\WGHSQUpHWPHHUPXHHGLIMWSYWUWWFWIVQHMXDHOHOSSOULqPPPHDTHWMFVVOGOHDOUVFLUGIH?DHGUPGGJUHEPHRHWPLPYDM&YD??HHLHYHMVLLVHOVTVRR?XOFUPUHLLVjDGFOWHHHPFHHGMUHYSKvLOSSHHpFFULXOPLpVLVLHPFDFpFOWDDHVVKRWHXLVULXSHHXODGDVKDUHHUUG

LSKL RFpDQRJUD Q )UDQF HV V HUVLWp LY XQ 3DU HVW
VH RX ORQ H?QRE UH IUHP QU RQW HV
UVFKHUFKHX RQW HQW OOWLHVHQ LVUWUpSD XU LWH HV WU DX HV
LRQVLQVXW WF W QWQDOHP U RX OH UHWqLQLV H
RSW L HTXH'pIHQV
O?pSRTXH R LV WDVSH UR VH W DL ORSGpY HQ X VHLQ
GX HQLVqU D QVHIH H pLW LYDFW GH H HUFKHFK
SKL RFpDQRJUD H VLTX K\ LRQLW DU ?DSS RUGLQDWHX G

QW DPWVQGDQWVVDQVXIILVXL VLEHVRV FXOFDO LI FWUpG V
HW QW QHP?DY HV WHVOL DWLRQUY VHG?RE ROXWLRQQDQpY
RQ WL VL TXLO?D GH HVGRQQp RQW LW RQGX j LRQDW Up GX &HQWU
LUHLOLWD LH UDSK QRJ FpD G?R R Q QV XQ GH VHV
HQWVGRFXP UVDWH RQG SKLRFpDQRJUD LUH WDLOL W QL
H FRP OD QFH LVVD RQQD GH QHPHQ LURQ QY TXFpDQpR pW
j pQDOOH YD XYUH UHFR WH RX V LWpQHFKDLY FW
GH D H HUFK HFK j OD WXU QL RXU QpHV GRQ
?HXUVDWXWL OVRQQH WL SpUD ? O?pSRTXH D LRQVV LUH WD UL SU
GX R pWDLW GH FRX DVVXUU RQ LVF TXHVWL DFRX
DULQV VRXV HV OpDQXF FHXU V LQ ?HQJ 6QOH