//img.uscri.be/pth/82a7029cbfad2254ee3694928a4af507e9862dde
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 14,99 € Lire un extrait

Lecture en ligne (cet ouvrage ne se télécharge pas)

"Aire libre", art libre?

150 pages
Cette étude narratologique se centre sur une collection de la production neutre du champ de la bande dessinée, typique de la place esthétique de l'Art bourgeois, lancée par un éditeur de la production élargie, traditionnellement dédiée à l'Art moyen. À travers l'exemple de la collection « Aire libre », il s'agit de décrire rationnellement le mouvement de valeurs esthétiques qui sous-tend le champ bédéique. Combinant les perspectives sémiotique et sociologique, ces analyses de cinq albums contemporains innovent en accordant une attention légitime à la composante du texte dans la B.D.
Voir plus Voir moins
« AIRE LIbRE », ART LIbRE ?
Collection Texte-Image dirigée par Jacques Carion, Laurent Déom, Pierre Massart (†) et Jean-Louis Tilleuil
Dà RàŝÉÔ, Julius Corentin Acquefacques, par-delà la bande et le dessin, E.M.E., .
NîçÔàŝ LÉŝîÉ, Trois femmes pour un héros. Une analyse des personnages féminins dans la série « orgal », E.M.E., .
AûÉ VàÉÉÉûŝÉ, Le Petit Chaperon rouge… entre peur et désir. L’ambivalence des sentiments de l’enfant à l’égard du loup dans le texte et l’illustration, E.M.E., .
JÉà-LÔûîŝ TîÉûî (î.), Images, imaginaires du féminin, E.M.E., .
JÉà-LÔûîŝ TîÉûî (î.), éories et lectures de la relation image-texte, E.M.E., .
îç Lààç, Étude du Cahier bleu d’André Juillard. Une approche narratologique de la bande dessinée, AçàÉîà-bûà, .
Hors collection
JàçûÉŝ CàîÔ, GÉÔÉŝ JàçûÉŝ É JÉà-LÔûîŝ TîÉûî (î.), Aventures et voyages au pays de la Romane. Pour Pierre Massart, E.M.E., .
bÉÔï Glaude
« Aire libre », Art libre ?
ÉTudE dE La naRRaTIon dans LE champ dE La BandE dEssInéE fRanco-BELgE conTEmpoRaInE
D///
© L’HARMATTAN/ACADEMIA S.A.  Gà-PàçÉ,   b- LOUVAIN-LA-NEUVE
 ISbN : ----
TÔûŝ Ôîŝ É ÉÔûçîÔ, ’àààîÔ Ôû É àûçîÔ, à ûÉûÉ Ôç ûÉ çÉ ŝÔî, ŝÉŝ Ôû Ôûŝ àŝ ŝàŝ ’àûÔîŝàîÔ çîÉ É ’îÉû Ôû É ŝÉŝ ààŝ-Ôî.
Iî É bÉîûÉ.
www.EdITIons-acadEmIa.BE
PîÉÉ bailly, Francesca, DÉîŝ Lapière É VîçÉ Mathy, Ludo, . VI :La Coupe Castar, MàçîÉÉ, Dûûîŝ, çÔ.  TÔûŝ ûîçŝ , 2004, . 33, . 8-10.
REMERCIEMENTS NÔûŝ ÉÔŝ á ÉîÉ Ôŝ ûŝ îŝ ÉÉçîÉÉŝ á CàÉîÉ TîÉûî-Vààà Ôû ŝà çÔàÔàîÔ çîÉûŝÉ É É àî-çûîÉ Ôû É ààî àÉî É ÉÉçûÉ û’ÉÉ à àîŝ.
inTRoducTIon
Dàŝ û ÔûàÉ çÉ, PîÉÉ FÉŝàû-DÉûÉÉ ÉàûÉ ûÉ  É ûÉÉ É àÉû ŝÉÔ ÉûÉ à àÉ ÉŝŝîÉ Ôî êÉ ÉûÉ çÔÉ “ÉÉ îÉû 1 ŝÉ á Éŝ îÉûŝ” à àîŝŝ É îÉŝî, àîŝ ’à àŝ çÉŝŝ É çÔûî . L’àûÉû ÔîÉ É à ÉîŝÉ É ûÉŝîÔ àçûÉÉ ’û ÔûÉ ÉÔçÉ àÉŝŝ É ÔûÉ àÉ á à b.D., û ÉÔçÉ É ûîî É ’îàîîŝÉ. Là ÔçîàîÔ, çÔûàÉ É Ôŝ Ôûŝ, É çÉ à îÔî àî àÉŝÉ ’àççÉŝŝîÔ ÔÉŝŝîÉ É çÉ çà  ààîàîÉ  á ûÉ îîî. DÉÉûÉ àÔîŝ ûÉ ŝààîÔ (çÔÔÉ-ŝÉ) ÉÉ à b.D. É à àÉ LîàûÉ. CûîÉûŝÉÉ, àû fi É ŝÔ ÔçÉŝŝûŝ É îîàîÔ, É çà É à àÉ ÉŝŝîÉ à ÉÔûî ûÉ îŝîçîÔ ŝÉ-àÉ àû ŝÉî É ŝÉŝ ÔÉŝ ÔûçîÔŝ, É ûŝ É ûŝ îÉŝîfiÉŝ. Là ÉŝÉ É à çÔÉçîÔ  AîÉ îÉ  É Ôûî ûÉ îûŝàîÔ. PÔû ŝÉŝ ÉçÉûŝ Éŝ àÉŝ 1980, Dûûîŝ ŝÉ fiîŝŝàî çÔÉ à àîŝÔ ’î-îÔ Éŝ Ôŝ û Ôûà ÉSpirou: ÉŝSchtroumpfs,Lucky Luke,Boule et Bill… EÉ îàî á ’ÔûÉ É ’îàÉ ûçîçÉ ’û îÉû àîîÔÉ É àÉŝ Éŝŝî-Éŝ Ôû à ÉûÉŝŝÉ. I ŝ’àîŝŝàî ’û îàÉ á à Ôîŝ ÉŝîîÉû — Ô à Éŝ àŝ Ôŝ É  ’çÔÉ àîûÉ É MàçîÉÉ , àûÔû ûSpirouÉŝ çÉîÉŝ É ’àŝ-ûÉÉ — É ÉçÔà, É çÉÉ îÔÉ çîîûÉ É ŝûÔûçîÔ î-ÔîàÉ. CàÔ àû ŝÉû ûîç Éàî àû Éŝîà ’AÔûêÉ É 1987, Dûûîŝ 2 àî îî  á ÉÔîÉ û ÉŝàçÉ ŝà Éŝ àûÉŝ îÉûŝ : û ÉŝàçÉ ÉûÉŝŝÉ . îÉ bÉÉÔî ŝîûÉ çÉ ÉÉ á ’ÔîîÉ É à àîŝŝàçÉ ’ûÉ ÔûÉÉ çÔÉçîÔ, É 1988. PÔû à àîŝÉ, ŝÉŝ ÔàÉûŝ ààîÉ ŝî ÉÉ  Aî îÉ , 3 àîŝŝà  ŝûÔŝÉ ûÉ Éŝ àûÉûŝ É à çÔÉçîÔ É ÉŝîàîÉ àŝ àîÉûŝ , É  ÈÉ îÉ , îŝîŝà ŝû à ÔûîÔ ÔÉ à ’îÉû. Iŝ ÔÉÔ fiàÉÉ Ôû  AîÉ îÉ  ûî, ŝÉÔ Éûŝ àîîÔŝ, ÔÔŝÉà àû ÉçÉûŝ àÉîŝ  Ôû ŝîÉÉ à ÉîÉûÉ àÉ ÉŝŝîÉ  û ÔÉ. CÉ ÔûÉ ÉŝàçÉ îÔîà 4  îÉ , ç’Éŝ-á-îÉ î É çÉàîÉŝ çÔàîÉŝ É ûîçàîÔ àîîÔÉÉŝ , Éàî Ôffî á ŝÉŝ àûÉûŝ àààÉ É îÉ çàîçÉ. DÉ çÉÉ àÔ, Ôû
1. PîÉÉ Fresnault-Deruelle,La Bande dessinée2009, . 9.128 , , Pàîŝ, Aà CÔî, çÔ.  2. îÉ bellefroid,Le Roman d’Aire libre. Le Roman d’une collection, MàçîÉÉ, Dûûîŝ, 2008, . 11. 3.Ibid., . 14. 4. I ŝ’àî ÉŝŝÉîÉÉÉ, Ôû à ÔÉ, É ’çàÉÉ û Ôà É ûààÉ-ûî àÉŝ É û Éûŝ É à ŝîÉ, Ôû É Ôŝ, ’ûÉ ÔîÉàîÔ (àîûÉ, ààîÉ, Éç.) Éŝ É ûîç àûÉ. J’ ÉîÉàî ûŝ Ôî.

« AIRE LIbRE », ART LIbRE ?
É àîÉà ŝà ÔûçîÔ ÉûÉŝŝÉ, ’îÉû ŝÉ ÔŝîîÔàî É àÉû ’ûÉ 1  àÉ ÉŝŝîÉ àûÉ  ÉŝîÉ á Éŝ àûÉŝ. CÔÉ ’îûŝÉ çÉ ÉÉÉ, çÔŝçîÉÉ Ôû Ô, Ôû çÔŝÔàÉû É àÉŝ ÉŝŝîÉŝ îîÔîŝÉ  Éŝ ŝŝÉŝ É çàŝŝÉÉ ÉÔûîŝà Éŝ ŝûç-ûÉŝ ÔÉçîÉŝ û çà çÔÉ îîŝûÉÉ, ŝûŝàîÉÉÉ, ÉÉÉ 2 îÔàŝ, îÉŝŝàŝ, ûàîÉŝ, çîçŝ, Ôŝçûŝ Ôû ÉŝîîÉû .SÉÔ ûÉŝ çî-Éŝ ŝ’àî çÉÉ îàçîŝàîÔ Éŝ œûÉŝ ?
I ’Éŝ ŝàŝ ÔûÉ àŝ ÔŝŝîÉ É ÉÉ àû Ôû ûÉ àîÔàî Éŝ îàçîÉŝ ÉŝîûÉŝ, àîŝ çÉà ’îÉî àŝ ’ûÉ àîÔÉÉ û ÔûÉÉ É çÉŝ 3 àÉûŝ .
MÔ ÔÉçî àŝ çÉ ÔûàÉ Éŝ É çîÉ çÉ ÔûÉÉ Éŝ àÉûŝ àû ŝÉî É ’îŝîûîÔ îûÉ çÔÉÔàîÉ. SÉÔ ûÉ îÉçÉ çÔûÉ àççÉ-É àûÔû’ûî, É ÔçîÔÉÉ û çà É à b.D. Éŝ ŝîîàîÉ á çÉûî É à îàûÉ, çÉ ûî ŝûÔŝÉ ’îîçàîÔ É ÔÉû àÉŝ àŝ ’àîŝŝÉÉ É çÉŝ îàçîÉŝ É àÉûŝ. PÔŝà û çÔî àî çÉŝ àçÉûŝ, É É çÔçÉÉ ŝû ’àûÉû É à çÔÉçîÔ îÔîàÉ, ÔŝÉŝ á àÉŝ ûÉ ŝÉçîÔ ’àûŝ. E ÔîÉ, ŝî É çÔŝîÉ É ŝÉçÉû îÔîà b.D. àŝ ŝà îÉŝîÔ îûŝîÉÉ àçûÉÉ, É Éû ŝûÔŝÉ ûÉ çàûÉ  àûÉû Ôî ŝÉ çÔÔÉ àû Éŝ É ÔûçîÔ, àû ÔÉŝ ÉŝîûÉŝ É àû àîûÉŝ ( çÔîŝ îûÉŝ) ’û îÉû [Ôû ’û îÉçÉû É çÔÉçîÔ] ûî Éû àîîŝÉ ŝÉŝ Ôfiŝ É îî-4 ûà Éŝ çÔÛŝ É ÔûçîÔ . Dàŝ çÉŝ çÔîîÔŝ, ûÉ ÉŝÉ ’ûÉ çÔÉç-îÔ çÔÉ  AîÉ îÉ , ûî É îÉ à çàîî É ŝÉŝ àûÉûŝ, Ôû û Ôîŝ ’àffàçî É çÉàîÉŝ çÔàîÉŝ îÔîàÉŝ àîîÔÉÉŝ ? C’Éŝ É çÉ ŝÉŝ ûÉ ŝÉ ÔŝÉ à ûÉŝîÔ É çÉŝ ÉÉŝ àû :  AîÉ îÉ  îÉ--ÉÉ É  ’A îÉ  ? L’ÔÉ É çÉÉ ûÉ ’Éŝ àŝ  ’îÔÔîÉ îŝçîÉ àŝ Éŝ ŝîî-5 fiŝ  É çàûÉ çî û çÔûŝ, î êÉ Éûŝ ÉŝîûÉŝ àÉŝ ÉŝÉçîÉŝ, àîŝ ûŝ àîçûîÉÉ É çÔÉ ààî ûî  ÔîÉ  àŝ à ÉŝûÉ Ôù î Éŝ îîŝîÉ, çàç ÉîÉ É àû-àûÉ, à àûŝŝÉ îÉçÉ É Ôŝ àîûÉŝ 6 çûûÉÉŝ .MÔ ÔŝÉ Éŝ ûÉ ’àûÉû ÔîfiÉ ŝànarrationÉ ÔçîÔ É à çÔÉçîÔ ûî É ûîÉ,dans le champ de la bande dessinée franco-belge contempo-raine. Aîŝî, à ûÉŝîÔ É ÉçÉçÉ ŝÉà ÔŝÉ ŝÔûŝ çÉÉ ÔÉ : ûÉÉ îÉ
1. CÉŝ Éû Éàîŝ É à fiîîÔ îffûŝÉ àŝ É çàÉ É à çààÉ ÔÔîÔÉÉ Ôû É àçÉÉ É à çÔÉçîÔ É 1988 ŝÔ çîŝ à îÉ bÉÉÔî (ibid., . 19). 2. PîÉÉ bourdieu,  MÔÉ ŝçîÉîfiûÉ É îàçîÉ ŝÔçîàÉ Éŝ ÔÉŝ , àŝActes de la Ô recherche en sciences sociales1, àîÉ 1975, . 5à.,  3. AÔîÉ Compagnon,Le Démon de la théorie. Littérature et sens commun[1998], Pàîŝ, îîÔŝ û SÉûî, çÔ.  PÔîŝ , ŝîÉ  Eŝŝàîŝ , 2001, . 303. 4. Pàŝçà Lefèvre É GÉ Meesters,  AÉû à É à àÉ ÉŝŝîÉ àçÔÔÉ Ô àçûÉÉ , àŝRelief. Revue électronique de littérature française3, É îÉ, ://www., Ô. 2,  ÉûÉ-ÉîÉ.Ô/îÉ./ÉîÉ, 2008 (àÉ çÔŝûÉ É 12 ŝÉÉÉ 2009), . 291. 5. Aàî bergala,Initiation à la sémiologie du récit en images, Pàîŝ, LîûÉ ààîŝÉ É ’ÉŝÉî-ÉÉ É É ’ûçàîÔ ÉàÉÉ, çÔ.  LÉŝ CàîÉŝ É ’àûîÔ-îŝûÉ , 1977, . 7. 6.Ibid., . 84.
INTRODUCTION

ààîÉ Éŝ îÉûŝ ’ AîÉ îÉ  àîŝŝÉ-îŝ á Éûŝ àûÉûŝ ? I ŝ’àî á ŝÉ É fiî Éŝ ÉÉŝ É çÉ ŝûÉ ’ûÉ. CÔÉ àÔç çÉÉ, çÉÉ ûÉ çî çÉ ÔûÉÉ É àÉûŝ ÉŝîûÉŝ á àî û çîÉ É à ààîÔ îûÉ. PÔû çÉÉ ÉçÉçÉ, ’àÔÉ ’àççÉîÔ ÉÉîÉÉ Énarration, ŝÉÉ çÔÉ  [’ÉÉ] ûî çÔŝîŝÉ É çÉ ûÉ ûÉû’û àçÔÉ ûÉûÉ çÔŝÉ : ’àçÉ É àÉ îŝ É 1 ûî-êÉ  É ûÉ ’ÉŝîÉ  ŝÔÉ fiàÉÉ É ŝÉçÉ îÉîfiàÉ ’ûÉ 2 îŝàçÉ àçÔàÉ .NarrerçÔÉŝÔ àîŝî àû ŝÉŝ Éraconter, ûÉ ûî àîûÉ 3 Le Nouveau petit Robert. CÉ ŝÉŝ ŝ à ŝ’àççÔÔÉ îÉ É çÉÉ çÔçû-ŝîÔ ’îç Lààç :
Là ààîî ’Éŝ àÔŝ ûŝ îÉ á à àŝîŝŝîÔ ÉàÉ É ’îŝÔîÉ, àîŝ çÔûÉ 4 Ôû ŝîÉÉ É à ŝÉçÉ É ’îŝÔîÉ, ûÉ ûÉ ŝÔî É ÔÉ É àŝîŝŝîÔ .
LÉ çÔçÉ Énarration çÔîÉ Ôç á û çî îŝûÉ çÔîà Éŝ ÔÉŝ ŝçîûà É Ôŝàî. E ÉffÉ,  []û’àûçû ÉŝŝàÉ ÉûÉ É ŝ’ÔçÉ Ôû ŝÉû, û’î ŝûÔŝÉ ÔûÔûŝ ûÉû’û ûî ’ÔçÉ, û’î  àî Ôç “àçÉ” ’Ô-5 çîàîÔ : çÉà àû àûŝŝî Ôû É ÉŝŝàÉ îçÔîûÉ . CÉÉà, Ôû É çî fi-îûÉ à ÉÉÉ, FàÔîŝ JÔŝ É  û’î É ààï ûÉ ûŝ ÔŝŝîÉ É 6 çààçîŝÉuneààîÔ çîàÔàîûÉ, û’un, á çàûŝÉ É àçî ûîûÉ ÔŝŝîÉ çÔàîçîÔ É ŝÉŝ, ÉÉ É îŝûÉ É É Éà, ûÉ á  à ŝààîÔ 7 Éŝ àçîîŝ Éŝ îffÉŝ ÔŝàÉûŝ É û ààÉû . SÉàî-çÉ àÉÉ 8 É çàŝ ’û àûÉ  ÔÉ ’ÉÉŝŝîÔ çÔÉ  É ûÉ à àÉ ÉŝŝîÉ ? îç Lààç ûî É à ŝîûàî ààîÉ É çÉ ÉÉ ààîàîÉ û’ûÉ ŝÉûÉ îŝàçÉ  àŝŝûÉ à îŝÉ É çàÉ, É çÔûàÉ É à îŝÉ É àÉ. DÔç, ŝî, 9 çÔÉ ûî, É ÔŝûÉ ûÉ çÉ  à-ààÉû […] ÔàîŝÉ É ÉÉ îûÉ , ’É çÔçûŝ, ’ûÉ à, û’î ÔŝŝÉ ŝÔ ÔÉ ŝÉ ’çîûÉ É, ’àûÉ à, ûÉ É Ôûàîŝ çÉçÉ á çààçîŝÉ à ààîÔ ÔÉ á çàûÉ àû É b.D. PÔûŝûîà çÉ ÔÉçî, çÉ ÔûàÉ, îÉ û’î ÔûÉ ’îê É à ûÉŝîÔ û ààÉû ( ûî àçÔÉ ? ), Ô ŝûÔû á çÉÉ É à ààîÔ ( çÔÉ Éŝ-çÉ àçÔ ? ). JÉ Ôîŝ ÉçÔÉ fiî É ÔàîÉ çÔûÉ à çÉÉ ûÉ, Ô É àîŝ ŝÉ-É É çÔÉÉ à, àà É çÔŝîûÉ û çÔûŝ É ààî. CÔçÉ á
1. Gà Genette,Figures III, Pàîŝ, îîÔŝ û SÉûî, çÔ.  PÔîûÉ , 1972, . 72. 2. îç Lavanchy,Étude du Cahier bleu d’André Juillard. Une approche narratologique de la bande dessinée, LÔûàî-à-NÉûÉ, Açàîà-bûà, çÔ.  TÉÉ-IàÉ , 2007, . 54. 3. Aàî Rey É JÔŝÉÉ Rey-DeBove (î.),  NàÉ , àŝLe Nouveau petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Pàîŝ, LÉ RÔÉ, 2002, . 1709. 4. îç Lavanchy,Étude du Cahier bleu d’André Juillard,op. cit., . 35. 5. JÉà-LÔûîŝ Tilleuil,  CÔÉ àÔÉ ’ûÉ û çÔûÉ ÉÉ-îàÉ ? îŝÔÔîÉ É ŝÔçîÔààîûÉ ’ûÉ ÉàîÔ ÔàîûÉ , àŝ Id. (î.),éories et lectures de la relation texte-image, CÔî-WÔÔ, E.M.E., çÔ.  TÉÉ-IàÉ , 2005, . 109. Ô 6. FàÔîŝ Jost,  NààîÔ(ŝ) : É Éá É àû-Éá , àŝCommunications,  38, 1983, . 193. 7. îç Lavanchy,Étude du Cahier bleu d’André Juillard,op. cit., . 53. 8. bÉÔï Peeters,La Bande dessinée, Pàîŝ, FààîÔ, çÔ.  DÔîÔ , 1993, . 6. 9. îç Lavanchy,Étude du Cahier bleu d’André Juillard,op. cit., . 55.