« Être un bon parent » : une injonction contemporaine

« Être un bon parent » : une injonction contemporaine

-

Livres
256 pages

Description

À travers l’analyse d’une douzaine d’experts académiques dans le domaine de la parentalité, cet ouvrage propose une vision pan-européenne (France, Suisse, Belgique) des politiques mises en œuvre et scrute les recompositions des normes parentales véhiculées par ces nouveaux dispositifs.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 décembre 2014
Nombre de visites sur la page 14
EAN13 9782810903191
Licence : Tous droits réservés
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page  €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème
iste des auteurs
Benoît Bastard, ÉçÉû É ÉçÉçÉ àû CÉÉ àôà É à ÉçÉçÉ ŝçÉIûÉ (CNRS), Éŝ ÉçÉû àjô É ’ïŝû Éŝ ŝçÉçÉŝ ŝôçàÉŝ û ôûÉ (CNRS, ENS É Càçà, UPO NàÉÉ), ÉŝôŝàÉ û ŝÉ É ’ENS É Càçà. SÉŝ ààûX ôÉ ŝû É fôçôÉÉ É ’ŝûô jûçàÉ É ’ÉÉô ŝôçàÉ, ôàÉ àŝ É çà fàà. ï à ûLes Démarîeurs : enquête sur es nouvees pratîques judîcîaîres du dîvorce(Pàŝ, à DçôûÉÉ, 2002), àŝ ûÉ É ôÉûX ààûX ŝû Éŝ àûÉŝ ’ÉÉô, É àçûÉ à àô fààÉ É Éŝ ÉûX ’àççûÉ ôû ’ÉXÉççÉ û ô É ŝÉ. Florence Brunet, ÔÉ É ’ïŝû ’ûÉŝ ôûÉŝ É Pàŝ, Éŝ Éŝ-ôŝàÉ ’ûÉŝ àû ŝÉ û çàÉ FORS-RÉçÉçÉ ŝôçàÉ. EÉ Y à àŝ, É çôàôàô àÉç P. KÉûô, ûŝÉûŝ ààûX ’ûÉŝ ŝ àûX ô-ûÉŝ ûçàÉŝ, À ’ÉfàçÉ É À à fàÉ, ôû ÉŝÉŝ çôÉçŝ ôçàÉŝ ôû ŝûôŝ ûûÉŝ, ôàÉ à CàŝŝÉ àôàÉ Éŝ àôçàôŝ fà-àÉŝ (CNAF). Arnaud Campéon, ôçÉû É ŝôçôôgÉ, Éŝ gÉû É ÉçÉçÉ À ’ÈçôÉ Éŝ àûÉŝ ûÉŝ É ŝà ûûÉ (EHESP) É çÉçÉû àû CÉÉ É ÉçÉçÉ ŝû ’àçô ôûÉ É EûôÉ (CRAPE - UMR 6051). SÉŝ ÉçÉçÉŝ ôÉ ŝû à ŝôçôôgÉ û ÉŝŝÉÉ É ŝû Éŝ ûàŝ Éŝ àû gà âgÉ (ààÉ ’AzÉÉ, ŝûçÉ, àûÉ, ŝôûÉ). Pûŝ àgÉÉ,  ŝ’-ÉŝŝÉ àûX ôûÉŝ É ŝôŝ É ôgûÉ ûÉ É àûX ôûÉŝ ûcareàŝ ûÉ ÉŝÉçÉ àôàÉ É ÉûôÉÉ. DÉûŝ 2012,  àçÉ gàÉÉ àû ôjÉ É ’AgÉçÉ àôàÉ É à ÉçÉçÉ (ANR) « GôûÉÉ Éŝ ôû-ÉàûX ŝûÉŝ ŝôçàûX : É çàŝ Éŝ ôûÉŝ É Éçô É ’ÉfàçÉ É É à àÉà àŝ Éŝ Èàŝ-ôÉçÉ ÉûôÉŝ » (POCHï) àŝ É çàÉ ’û ôgàÉ « OÉ RÉŝÉàç AÉà fô É ŝôçà ŝçÉçÉŝ  EûôÉ ». ï à ôàÉ û « Éŝ àjÉçôÉŝ É à ààÉ ’AzÉÉ : Éŝ çÉ-ûÉŝ gôçÉŝ ÉÉ àÉŝ, fàÉ É ôÉ çà » (àÉç B. É Bà É ï. Màô,înA. BôÉz-Dôô [.],:Vunérabîîtés sanîtaîres et socîaes de ’hîstoîre à a socîoogîeDÉŝ ààÉûŝ, RÉÉŝ, PUR, 2014, . 119-135) É « ŝôûŝ Éŝŝô : ôgûÉŝ ’ÉgàgÉÉŝ É àûÉŝ ûcareàûèŝ É ôçÉŝ âgŝ É ŝûàô É ÉàçÉ » (àÉç B. É Bà,Gérontoogîe et socîété, ° 145, 2013, . 103-117).
3
« Être un bon parent » : une înjonctîon contemporaîne
Pascal Èric Gaberel Éŝ ôfÉŝŝÉû À à HàûÉ ÈçôÉ É àà ŝôçà É É à ŝà – Vàû À àûŝàÉ. SÉŝ ÉçÉçÉŝ çÉÉŝ ŝû ’ûçàô fààÉ É ŝûôÉÉ É É àÉç Éŝ ôûÉŝ ŝôçàÉŝ, fààÉŝ, ûçàÉŝ É ŝààÉŝ ûÉŝôÉ à ôfÉŝŝôàŝàô É ’ûçàô, ’àçô û-çàÉ É Éû ôûÉ, Éŝ çôôÉŝÉŝ Éŝ À à àÉà, É ÉÉ Éŝ àÉŝ ô ŝàûàÉŝ àŝ Éŝ fàÉŝ ÉçôôŝÉŝ É ôôàÉàÉŝ É ’ÉXÉàŝàô àûÉ, àçàÉ É ŝôçàÉ Éŝ ŝôŝ É ’Éfà. ï çôÇô, çôôôÉ É àŝÉ Éŝ àûàôŝ ôû Éŝ ÉçÉçÉŝ àûÉŝ àŝ É ôàÉ û àà ŝôçô-ûçàf É SûŝŝÉ. Sandrine Garcia Éŝ ôfÉŝŝÉûÉ À ’ûÉŝ É BôûgôgÉ, ÉÉ Éŝ ààçÉ À ’ïŝû É ÉçÉçÉŝ ŝû ’ûçàô : ŝôçôôgÉ É çôôÉ É ’ûçà-ô. EÉ à û àûX ôŝ à DçôûÉÉ: de a causeMères sous înluence des femmes à a cause des enfantsÉ 2011, É: combattre ouÀ ’écoe des dysexîques naturaîser ’échec scoaîre ?É 2013. EÉ à gàÉÉ û É ôÉûX àçÉŝ, ô « EXÉŝÉ ŝçÉIûÉ É çàà à. É ÔÉ Éŝ Éçŝ àŝ à ûÉ ôû à àŝàô É ’àôÉÉ » (Actes de a recherche en scîences socîaes’ÉXÉ É É ôfàÉ. Qû Éŝ jûgÉ É à, ° 158, 3, 2005), « ûà ûÉŝàÉ ? » (Genèse, ° 70, 2008) É « Pôû ûÉ ŝôçôôgÉ çûÉ Éŝ ŝôŝfŝ ’àûàô » (Actes de a recherche en scîences socîaes, ° 189, 2011), àÉç S. MôàgÉ. SÉŝ ôjÉŝ ŝ’ŝçÉ àŝ à ŝôçôôgÉ É ’ÉXÉ-ŝÉ àŝ ŝÉŝ Éàôŝ àÉç Éŝ ôûÉŝ ûûÉŝ É ŝû Éŝ ôŝàôŝ fôÉŝ à Éŝ gôûÉŝ ’àçÉûŝ ôû àg Éû ÉôÉ ’ÉÉô É ŝ’àûYà ŝû Éŝ ŝàôŝ ôûÉŝ. Dàŝ çÉÉ ÉŝÉçÉ, ÉÉ ŝ’ààçÉ À ààYŝÉ Éŝ Éàôŝ ÉÉ Éŝ ÉXÉŝ ôûçÉûŝ É ŝàôŝ ôûÉŝ û çÉçÉ À Éŝ ffûŝÉ É Éŝ gôûÉŝ ôfÉŝŝôÉŝ û ŝ’É ÉàÉ ôû çôŝûÉ Éû ôÉ g. Naomi Geens Éŝ çÉçÉûŝÉ àû àÉÉ û àà ŝôçà (fàçû É ŝY-çôôgÉ É ŝçÉçÉŝ É ’ûçàô) É ’ûÉŝ É Gà. Sà èŝÉ É ôçôà à ô ŝû É èÉ û «socîa support »Éŝ fàÉŝ àÉç jÉûÉŝ Éfàŝ É çôÉXÉŝ É Éŝ. SÉŝ ÉçÉçÉŝ ŝÉ çôçÉÉ ŝû à ŝg-Içàô Éŝ çôàçŝ (ûàÉŝ É èÉŝ) ÉÉ àÉŝ É É ÔÉ Éŝ ôfÉŝŝôÉÉŝ Éŝ ÉûX ’àççûÉ É ’ûçàô Éŝ jÉûÉŝ Éfàŝ É à ûÉ fàçàÉûŝ É çÉŝ ÉçôÉŝ. QûÉûÉŝ ûçàôŝ : « EàY ç-ôô Éûçàô à çàÉ àŝ à ŝàçÉ fô ŝôçà ŝûô  ûà çôÉXŝ ôf ÉŝY » (àÉç M. VàÉôÉç,European Eary Chîdhood Educatîon Research Journa,TÉ (à)ŝÉŝÉ ôf à çôçÉ ôf ŝôçà ŝû-21 [3], 2013, . 407-419), « ô  àÉg ÉŝÉàç: A ŝôçà wô ÉŝÉçÉ » (àÉç M. VàÉôÉç, Chîd & Famîy Socîa Work 2012ïfôà ŝôçà ŝûô  çôÉXŝ, 2013), « ôf ÉŝY: Sàg É Éàôŝ ÉwÉÉ É ûç à É àÉ ŝÉÉ » (àÉç M. VàÉôÉç É G. RôÉŝ,Heath & Socîa Care în the Communîty, À ààÉ). Frédérique Giuliani Éŝ àÉ ’ÉŝÉgÉÉ É É ÉçÉçÉ àû ŝÉ É à fàçû É ŝYçôôgÉ É É ŝçÉçÉŝ É ’ûçàô É ’ûÉŝ É GÉèÉ É ÉÉ É ’ûÉ SATïE. EÉ ûÉ Éŝ àŝfôàôŝ Éŝ Éàôŝ ÉÉ Éŝ ŝûôŝ ŝôçô-ûçàÉŝ É Éŝ fàÉŝ àŝ ffÉŝ çàŝ É ’àçô ûûÉ : ’àÉ ŝôçàÉ À ’ÉfàçÉ, ’çôÉ, Éç. EÉ ŝ’ÉŝŝÉ ûŝ àçûèÉÉ àûX ÉjÉûX û àÉŝÉ Éŝ Éàôŝ ÉÉ Éŝ ôfÉŝŝôÉŝ
4
Lîste des auteurs
Éŝ ŝûôŝ ŝôçô-ûçàÉŝ (ÉŝÉgàŝ, ûçàÉûŝ, àÉûŝ, û-çûçÉŝ) É Éŝ fàÉŝ, àŝ û çôÉXÉ ôàf g à Éŝ àÉûŝ É Éŝôŝà, É gôûÉÉÉ É ŝô É É àçàô. EÉ à çÉÉ û ’ôûàgÉAccompagner : e travaî socîa face à a précarîté durabe(RÉÉŝ, PUR, 2013). Delphine Keppens, ôçÉûÉ É ŝôçôôgÉ, Éŝ gÉûÉ É ÉçÉçÉ ŝû É çôà É ÉçÉçÉ ANR « GôûÉÉ Éŝ ôûÉàûX ŝûÉŝ ŝôçàûX : É çàŝ Éŝ ôûÉŝ É Éçô É ’ÉfàçÉ É É à àÉà àŝ Éŝ Èàŝ-ôÉçÉ ÉûôÉŝ » (POCHï) àŝ É çàÉ ’û ôgàÉ « OÉ RÉŝÉàç AÉà fô É ŝôçà ŝçÉçÉŝ  EûôÉ » (ORA). SÉŝ ààûX ôÉ ÉŝŝÉÉÉÉ ŝû Éŝ ôûÉŝ ’àççôàgÉÉ Éŝ àÉŝ àŝ Éû ÔÉ ûçàf. EÉ à ŝôûÉû É 2010 ûÉ èŝÉ É ŝôçôôgÉ ûÉ Comment e médîca devîent famîîa : obésîté et dîabète chez ’enfant, ŝôûŝ à Éçô É F. DÉ SgY À ’ûÉŝ Pàŝ DÉŝçàÉŝ. Pauline Kertudo Éŝ ÉŝôŝàÉ ’ûÉŝ àû ŝÉ É FORS-RÉçÉçÉ ŝôçàÉ, É çàgÉ û ôàgÉ É É à àŝàô Éŝ ÉûêÉŝ ûààÉŝ àŝ Éŝ çàŝ Éŝ ôûÉŝ ûçàÉŝ É fààÉŝ. EÉ Éŝ ôàÉ ’àûÉû É ’ôûàgÉLe Métîer de conseîer (ère) en économîe socîae famîîae(àÉç F. Aàà É F. BûÉ, Pàŝ, à DçôûÉÉ, 2011), É É ’àçÉ « É à-ô À ’Éô Éŝ fÉÉŝ É çôg àÉà » (Poîtîques socîaes et famîîaes, ° 108, jû 2012). Marie-Clémence e Pape Éŝ àÉ É çôfÉçÉŝ É ŝôçôôgÉ À ’ûÉŝ ûèÉ Yô 2 É fà àÉ û çÉÉ MàX WÉÉ. EÉ Éŝ çÉçÉûŝÉ àŝŝô-çÉ À ’OŝÉàôÉ ŝôçôôgûÉ û çàgÉÉ (OSC) É ÉÉ çôÉ çôàôàçÉ ÉXÉûÉ àûèŝ û ûÉàû « JÉûÉŝŝÉ É fàÉ » É à DÉçô É à ÉçÉçÉ Éŝ ûÉŝ É É ’àûàô ŝàŝûÉ (DREES). SÉŝ ààûX É ÉçÉçÉ ôÉ ’ûÉ à ŝû à àÉà É, É àçû-É ŝû ’ûÉ Éŝ ôÉŝ É Éŝ àûÉŝ ûçàÉŝ Éŝ àÉŝ. D’àûÉ à, ÉÉ ŝ’ÉŝŝÉ À ’ààYŝÉ Éŝ Éàôŝ ÉgàôÉÉŝ àŝ à fàÉ, É ààÉ àçûÉÉÉ ŝû Éŝ ôÉŝ É ŝôà ÉÉ gà-ôŝ (àçûàô, Éŝôŝ àÉç à É fààÉ ûôÉÉ). Pà ŝÉŝ ûçàôŝ çÉÉŝ ŝû É èÉ É à àÉà, ô Éû ÉôÉ : « ’à ’êÉ û “ô” àÉ : ûÉûÉŝ ÉjÉûX Éŝ ôûÉÉŝ ôÉŝ É àûÉŝ ûçàÉŝ çôÉôàÉŝ » (Cahîers françaîs, ° 371, 2012, . 36-42), « FàÉ É çôÉ : û àÉàà ûçàf ? à Éô Éŝ çôûÉŝ À ŝûÉ jûÉŝ É Éû ŝçôàÉ ûÉ à Éŝ fàÉŝ » (Agora débats/jeunessesÊÉ àÉ àŝ Éŝ ÉûX ôû-, ° 54, 2010, . 47-59), « àÉŝ : ÉÉ àÉûŝ àôÉÉŝ fààÉŝ É ôûÉÉŝ ôÉŝ ûçàÉŝ » (Informatîons socîaes, ° 154, 2009, . 88-95), É « Éŝ àûÉŝ ûçàÉŝ Éŝ fàÉŝ » (àÉç A. à ZàÉ,înM. Dûû-BÉà, A. à ZàÉ [.],Socîoogîe du système éducatîf : es înégaîtés scoaîres, Pàŝ, PUF, 2009, . 185-205). Claude Martin Éŝ ŝôçôôgûÉ, ÉçÉû É ÉçÉçÉ àû CNRS, ûàÉ É à çàÉ É ŝôçà É ŝà –Socîa CareCNSAÉ ’EHESP É ÉçÉû û CRAPE - UMR 6051, ûÉŝŝ É RÉÉŝ, SçÉçÉ Pô RÉÉŝ É EHESP. SÉŝ ÉçÉçÉŝ ôÉ ŝû Éŝ ôûÉŝ ûûÉŝ É Éçô É ’ÉfàçÉ, É à fàÉ É É à ÉÉŝŝÉ. ï çôgÉ à ÉûÉ ÉàôàÉLîen socîa et poîtîques:. ï à û çÉÉ Éŝ ôûàgÉŝ ŝûàŝ Handîcap et perte
5
« Être un bon parent » : une înjonctîon contemporaîne
d’autonomîe : des déis pour a recherche en scîences socîaes(àÉç J.-F. Rààû É F. WÉÉ, RÉÉŝ, PÉŝŝÉŝ É ’EHESP, 2014),Work and Care under Pressure. Care Arrangements across Europe(àÉç T. Kj É B. É Bà, AŝÉà & Cçàgô UÉŝY PÉŝŝ, 2013),Aîder es parents à être de « meîeurs » parents : perspectîves înternatîonaes(àÉç M.-P. HàÉ É S. ÉôÉ, Pàŝ, à DôçûÉàô fàÇàŝÉ É CÉÉ ’ààYŝÉ ŝàgûÉ, 2012),Changements et pensées du changement : échanges avec Robert Caste(àÉç R. CàŝÉ, Pàŝ, à DçôûÉÉ, 2012),Concîîer vîe famîîae et vîe professîonnee en Europe(àÉç B. É Bà, RÉÉŝ, PÉŝŝÉŝ É ’EHESP, 2008),Reformîng Bîsmarkîan Wefare Systems(àÉç B. PàÉ, OXfô, BàçwÉ, 2008). Gérard Neyrand Éŝ ŝôçôôgûÉ, ôfÉŝŝÉû À ’ûÉŝ TôûôûŝÉ 3, ÉÉ û PRïSSMH-SOï (gÉà.ÉYà@û-ŝÉ3.f) É ÉçÉû û CïMERSS, Bôûç-BÉ-A, çÉŝŝ@ŝf.f. SÉ : www.gÉàÉYà.f. Pà Éŝ çàûX ôûàgÉŝ ŝôÉŝ :Corps sexué de ’enfant et normes socîaes : a normatîvîté corporee en socîété néoîbérae(àÉç S. MÉôû, TôûôûŝÉ, Èèŝ, 2014),Soutenîr É et contrôer es parents : e dîsposîtîf de parentaîté.(TôûôûŝÉ, Èèŝ, 2014, 1 2011),Monoparentaîté précaîre et femme sujet(àÉç P. Rôŝŝ, TôûôûŝÉ, Èèŝ, É 2014, 1 . 2004),: es parents changent, esPère, mère, des fonctîons încertaînes normes restent(àÉç M. Tô, M.-D. WÉ, TôûôûŝÉ, Èèŝ, 2013),L’Enfant, a mère et a questîon du père : un bîan crîtîque de ’évoutîon des savoîrs sur a petîte É enfance. 2000),(Pàŝ, PUF, 2011, 1 Le Dîaogue famîîa : un îdéa précaîre(TôûôûŝÉ, Èèŝ, 2009),L’Enfant face à a séparatîon des parents : une soutîon, a É résîdence aternée(Pàŝ, à DçôûÉÉ, 2009, 1 . SYôŝ, 1994),Les Marîages forcés : conlîts cutures et réponses socîaes(àÉç A. HàôûçÉ É S. MÉôû, Pàŝ, à DçôûÉÉ, 2008). Jessica Pothet Éŝ ôçôàÉ É ŝôçôôgÉ À ’ûÉŝ É SàôÉ, àû ŝÉ û àôàôÉ « àgàgÉŝ, àûÉŝ, ŝôçŝ ». Sà èŝÉ, É çôûŝ, ôÉ ŝû à fàûÉ ôûÉ û « ŝôûÉ À à àÉà », çôŝà à Éŝ ôçÉŝ-ŝûŝ É çôŝûçô ôàÉ ûÉ çÉÉ ôûÉ ÉgÉÉ ÉgàgÉ ôû ’àçô ûûÉ ûÉ Éŝ àûÉŝ ôfÉŝŝôÉÉŝ ôgèÉŝ É Éçô Éŝ àÉŝ û É àÉ. ïgà ’AgÉçÉ àôàÉ É ûÉ çôÉ ’ÉŝÉ (ANCï) àŝ É çàÉ ’û çôà ôçôà CïFRE (2011-2014), ÉÉ àçÉ À à çôûÉ É À ’àûàô ’ûÉ ÉXÉàô àôàÉ àçûà ŝôûÉ À à fôçô àÉàÉ É fôàô àûX çôÉçÉŝ É àŝÉ É É ŝô ÉŝŝààgÉ. Pûçàôŝ : « Açôŝ ûçàÉŝ fààÉŝ : ûÉ ÉXÉàô çôÉ ’ÉŝÉ » (Dîversîté vîe écoe întégratîon, ° 166, ôçôÉ 2011, . 207-214), « Èàûàô É ôàôŝ Éŝ ôûÉŝ ûûÉŝ. UÉ ÉXÉàô ŝà À ŝôûÉ à àÉà » (Dîversîté vîe întégratîon, ° 169, jûÉ 2012, . 192-198). Elsa Ramos, ŝôçôôgûÉ, Éŝ àÉ É çôfÉçÉŝ À ’ûÉŝ Pàŝ DÉŝçàÉŝ É çÉçÉû û CERïS-ûÉŝ Pàŝ DÉŝçàÉŝ-CNRS, çÉÉ É ÉçÉçÉ ŝû Éŝ Éŝ ŝôçàûX. EÉ ààÉ ôàÉ ŝû Éŝ àûÉŝ É à fàÉ, É ’àôÉŝçÉçÉ, É à jÉûÉŝŝÉ É É à ô, àŝ ûÉ ŝû Éŝ ôà-ûÉŝ É ’àûôôÉ. EÉ ààÉ gàÉÉ ŝû à ûÉŝô Éŝ ààÉ-àçÉŝ fààÉŝ É É à Iô êÉ É à fàÉ. EÉ à ôàÉ û : « Éŝ ôgÉŝ : à Éŝô ÉÉ ààÉàçÉ fààÉ É É ûÉÉ » (ôŝŝÉ : « ïûàzàÇãô, ÉÉçÉôŝ É ŝûjÉàÉŝ »,
6
Lîste des auteurs
çôôô àÉç F. RÉô,Pubîcação do Programa de pós-graduação em cîêncîas socîaîs,Cîvîtas, ÉûÉ É ŝçÉçÉ ŝôçàÉŝ É gÉ, Bŝ, PUCRS, 11 [1], 2011), « “Éŝ àçÉŝ” : ûÉ Éôàŝàô É ’É û fàgÉÉ » (înA. MôÉ-BôçÉ, N. Oà [.],Modes d’habîter,Pàŝ, ’Hààà, 2011), « à çôààô ÉgàôÉÉ : û àgÉ ’àôçÉ É-É û ôçÉŝŝûŝ ’àûôôŝàô Éŝ ûàŝ ŝÉŝ É fàÇàŝ ? », (AgoraMôÉŝ çôûŝ, ’Hààà, ° 59, 2011), É àÉç F. É SgY « É fàÉ » (Nouvees adoescences, Ethnoogîe françaîse, jàÉ-àŝ 2010). Griet Roets Éŝ ôfÉŝŝÉûÉ É àà ŝôçà àû àÉÉ É àà ŝôçà (fàçû É ŝYçôôgÉ É ŝçÉçÉŝ É ’ûçàô) É ’ûÉŝ É Gà. SÉŝ ÉçÉçÉŝ ôÉ çàÉÉ ŝû à çà É à Éàô ÉÉ ŝÉçÉŝ ŝôçàûX É fàÉŝ. AÉç M. VàÉôÉç, ÉÉ fà àÉ ’û çôŝôû É çÉçÉûŝ àŝ É ôàÉ É à ûÉ çôÉ à àûÉ. Pà ŝÉŝ ûçàôŝ, ô Éû ÉôÉ : « ïgà ôÉŝ çôŝŝg ôÉŝ: Nôàç ÉÉŝ à ûÉ Éôggŝ  ÉàY çôô Éû-çàô » (àÉç M. VàÉôÉç É A. SôÉç,European Eary Chîdhood Educatîon Research Journa, 17 [2], 2009, . 203-216), « RÉŝÉàçg ç ôÉY: Tôwàŝ à fÉwô ôÉàô » (àÉç R. RôôŝÉ É M. BôûÉÉ-DÉ BÉ,Chîdhood, a Goba Journa of Chîd Research, 20 [4], 2013, . 535-549), « RÉçôŝûçg É fôûàôŝ ôf jôÉ-û wôg: Fô ôgàŝàôà Éfô ôwàŝ à jô ÉgàgÉÉ ôf ç à fàY ŝÉçÉŝ » (àÉç R. RôôŝÉ, T. SçÉÉçà É M. VàÉôÉç,Brîtîsh Journa of Socîa Work, À ààÉ), « Fàg É “ç à ŝ”  ŝôçà wô Éôŝ: Tû-Ég ô ŝôY-Ég? » (àÉç R. RôôŝÉ, . DÉ WÉ É B. VàôÉgÉ,Journa of Socîa Work, À ààÉ). Céline Rothé, ôçÉûÉ É ŝçÉçÉ ôûÉ, Éŝ gÉû É ÉçÉçÉ À ’EHESP É çÉçÉûÉ àû CRAPE - UMR 6051. SÉŝ çÉÉŝ ’ê ôÉ ŝû Éŝ ŝûàôŝ É ûà É Éŝ àjÉçôÉŝ ŝôçàÉŝ É ûçŝ àûX àçôûŝ çàÉŝ. EÉ ààÉ ôàÉ ŝû Éŝ jÉûÉŝ À à ûÉ É Éŝ ÉŝôÉŝ âgÉŝ ÉàÉŝ ŝôûŝ ’àgÉ É ’ààYŝÉ É à Éàô ’àÉ ŝôçàÉ. E ààèÉ, ÉÉ ÉôÉ Éŝ ÉçÉçÉŝ ŝû Éŝ ôûÉŝ É jÉû-ÉŝŝÉ É FàçÉ É É EûôÉ É àçÉ àû ôjÉ ANR « GôûÉÉ Éŝ ôûÉàûX ŝûÉŝ ŝôçàûX : É çàŝ Éŝ ôûÉŝ É Éçô É ’ÉfàçÉ É É à àÉà àŝ Éŝ Èàŝ-ôÉçÉ ÉûôÉŝ » (POCHï) àŝ É çàÉ ’û ôgàÉ ORA. EÉ à ôàÉ û « Pàçôûŝ É àg-àŝàô É jÉûÉŝ É ûûÉ çôûÉ : ’ôàçÉ Éŝ àûû ŝgI-çàfŝ àŝ É Éçôûŝ À ’àÉ ŝôçàÉ » (àÉç V. Mûgà,Revue françaîse des affaîres socîaesPàçôûŝ É jÉûÉŝ É gàÉ, 2013/1, ° 1-2, . 76-95) É « fIçû : À ’Éàçô Éŝ ôgûÉŝ ’ÉÉô ôfÉŝŝôÉÉŝ É Éŝ ûŝàgÉŝ jûÉŝ É ’àÉ ŝôçàÉ » (àÉç V. Mûgà,Lîen socîa et poîtîques, ° 70, 2014, . 153-170). Martine Sas-Barondeau Éŝ ôŝôçôàÉ À ’ûÉŝ É ôàÉ, ÉÉ ’ûÉ ûÉ ààÉà À ’àXÉ « CûûÉ É ûà » û àôàôÉ ô-à É ŝçÉçÉŝ ŝôçàÉŝ (22S) É û ŝÉàû É Fôàô É É ÉçÉçÉ É àçô ŝôçàÉ É ôàÉ (FOREAS). EÉ ŝ’ÉŝŝÉ ûŝ àçûèÉ-É À à àÉà, À àÉŝ ’ààYŝÉ Éŝ ŝôŝfŝ ’àççôàgÉÉ É É ŝôûÉ Éŝ àÉŝ, Iàçŝ à Éŝ çàŝŝÉŝ ’àôçàôŝ fààÉŝ (CAF),
7
« Être un bon parent » : une înjonctîon contemporaîne
û ŝô çàÉÉ ŝ É œûÉ à Éŝ çÉÉŝ ŝôçàûX àû ŝÉ Éŝ ûàÉŝ ’àà ŝôçà. Dàŝ çÉ çàÉ, ÉÉ ŝ’Éŝ ààçÉ À ÉÉ É ûô Éŝ ôèÉŝ ’ŝçû çôôûÉ (àûÉ É çà), àŝ gàÉÉ ’ŝçû ÉàÉ (ŝç É ŝgàŝàô), fàÇôÉ ’à É É Éŝ fàÉŝ ÉŝààÉŝ É çÉŝ ŝôŝfŝ, àà É àÉ Éûŝ àÉûŝ. U ôûàgÉ,  É ŝô àà É èŝÉ, ŝôûÉûÉ É 2012, ûLa Face cachée de a parentaîté,ô ààÉ àûX ôŝ ’Hààà. Michel Vandenbroeck Éŝ ôfÉŝŝÉû É àgôgÉ É à fàÉ àû àÉ-É É àà ŝôçà (fàçû É ŝYçôôgÉ É ŝçÉçÉŝ É ’ûçàô) É ’ûÉŝ É Gà. SÉŝ ÉçÉçÉŝ ôÉ çàÉÉ ŝû Éŝ ÉûX ’àççûÉ É ’ûçàô Éŝ jÉûÉŝ Éfàŝ É ŝû Éŝ ôûÉŝ É Éŝ à-ûÉŝ É ŝôûÉ À à àÉà. ï Éŝ ÉÉ û çô É àçô É ûŝÉûŝ jôûàûX ŝçÉIûÉŝ É çÉ ôàÉ (ÉÉ àûÉŝEary Years et European Eary Chîdhood Educatîon Research Journa) É fà àÉ û çô ’àŝ ÉKînd en Gezîn(Efà É fàÉ), ’àŝàô gôûÉÉÉàÉ àŝ É ôàÉ É à ÉÉ ÉfàçÉ É à çôûàû LààÉ É BÉgûÉ. Pà ŝÉŝ ûçàôŝ, ô Éû ÉôÉ :Éduquer nos enfants à a dîversîté(TôûôûŝÉ, Èèŝ, 2005),Repenser ’éducatîon des jeunes enfants(àÉç G. BôûgèÉ [ŝ.], BûXÉÉŝ, PÉÉ àg, 2007), « à çôŝûçô É ŝàôŝ ŝû ’ÉfàçÉ É ŝû à àÉà àŝ ’Èà-ôÉçÉ àçf : à Éô çôçÉ çôÉ çàŝ ÉàûÉ » (înG. BôûgèÉ [.],Parents, pratîques et savoîrs au préscoaîre, BûXÉÉŝ, PÉÉ àg, 2010, . 93-114), « WY É ÉÉçÉ-àŝÉ ààg  ÉàY çôô Éûçàô à çàÉ ŝ àYg û É-É » (àÉç G. RôÉŝ É R. RôôŝÉ,European Eary Chîdhood Educatîon Research Journa,20 [4], 2012, . 537-552).
« Mais que font les parents ? » Construction d’un problème public
Caude Martîn
« D’où a dîfférence entre ’ancîenne charîté et a nouvee phîanthropîe, où ’aîde doît être conçue comme un învestîssement. »(GÉŝ DÉÉûzÉ, 1977, . 216)
à « çôô àÉàÉ », àû ŝÉŝ Éŝ çôôŝ àŝ ÉŝûÉÉŝ Éŝ àÉŝ ÉXÉçÉ Éû ÔÉ, à çôŝàÉÉ ôû àû çôûŝ Éŝ É-èÉŝ çÉÉŝ (Mà, 2009). Pôû É ÉÉ à ÉŝûÉ, ô ŝÉ fèÉ ŝôûÉ àûX ôàŝ çàgÉÉŝ ŝôçôôgàûÉŝ û ô Éû Éû Éûŝ à I Éŝ àÉŝ 1960, àûŝŝ É É àèÉ É fçô, É ûà ûÉ É ôçÉ, É àûX ààôŝ àûjôû’û ààŝÉŝ ŝ-gûà ôô-, -, Éàû-, gà-, ôô- É û-àÉà. CÉÉà, à ŝôûçÉ É çÉŝ ôûôŝ É à çôô àÉàÉ ’Éŝ àŝ À, çÉ àû çœû É à fàÉ É É ’àà É ŝÉŝ ààgÉÉŝ, àŝ É àà-àgÉ É Éôŝ ’ÉÉ, û çÔ, ’ûÉ à, Éŝ ûàôŝ Éŝ çôôŝ É àà É ’Éô – fŝàô û àç û àà, àŝfôàô Éŝ YÉŝ É ôàÉŝ É ’àç àÉç Éû àç ŝû Éŝ Éàôŝ É gÉÉ, çàŝàô É LÉXŝàô Éŝ Éôŝ, É àçûÉ ôû Éŝ ôûÉÉŝ gàôŝ –, É ’àûÉ à, Éŝ fôÉŝ É ’Èà ŝôçà, ôàÉ É àèÉ É ôûÉ fààÉ, É çôçàô É fà-àÉ/É ôfÉŝŝôÉÉ É É ŝÉ É çàgÉ É à ÉÉ ÉfàçÉ (É Bà, Mà, 2008 ; Mà, 2012à).
Pôû Éŝ ûŝ, çÉŝ ûàôŝ àûàÉ ôôû ’àŝÉçÉ É à ŝŝô Éŝ àÉŝ, ôÉ à fàÉ É Éûŝ çôÉçÉŝ É Éŝôŝàŝ. Pôû ’àûÉŝ, ÉÉŝ ô ŝûôû ÉgÉ ûÉ ÉIô É Éû ÔÉ É çÉŝ Éŝ ’çÉûÉŝ, àÉç, à ÉXÉÉ, à IgûÉ û « àÉ-ôYàgŝÉ »
9
« Être un bon parent » : une înjonctîon contemporaîne
1 (SgY, 2009) ôû çÉÉ û « àÉ-çûg ». CÉŝ çÉûÉŝ ô àûŝŝ g û çÉà ôÉ ’àgôŝŝÉŝ, ô ôgÉ ’ààô Éŝ « àÉŝ-çôèÉŝ », çôÉ ŝô àÉŝ àûX Èàŝ-Uŝ çÉûX û ÉŝIÉ à ŝûÉàçÉ É Éûŝ Éfàŝ É ûÉ fôÉ ’« YÉg-2 àçÉ » (NÉŝô, 2010). Fà FûÉ ôûÉ êÉ ûÉ àÉ àÉ-ŝô àûX ŝûÉŝ û ÉàçÉàÉ Éŝ Éfàŝ àûjôû’û, çôûŝà àûparanoïd parentîng(FûÉ, 2008). DÉ ÉÉŝ ÉàçÉŝ ÉXûÉ É Éçôûŝ É ûŝ É ûŝ ŝYŝàûÉ àûX ÉXÉŝ.
Éŝ çôŝÉŝ É Éŝçôŝ À ’àÉŝŝÉ Éŝ àÉŝ ÉŝÉÉ Éûŝ Éŝ çÉÉŝ û àÉ àç, û ŝ’àôŝŝÉ ôàÉ ŝû É ŝÉÉ ààg à çÉŝ ÉÉŝ ûÉ Éû âçÉ Éŝ fIçÉ É Éŝ ôŝàçÉŝ ôÉûX ŝû É çÉ É à ŝôçàŝàô É É à É É Éû ôgûÉ. NôÉ É ŝYçôôgûÉŝ, Éçŝ, ŝYçàÉŝ, ŝYçà-àYŝÉŝ, É ûŝ àgÉÉ ôûŝ çÉûX ûÉ ’ô ôûà ûàIÉ, àÉç RôÉ CàŝÉ, É « àÉûÉŝ ôû Éŝ ôàûX », Éà É œûÉ Éŝ « ÉçûÉŝ çô-ŝYçôôgûÉŝ » (CàŝÉ, 1973, 1981), ôççû-É É çÉàû É çÉÉ ÉàÉ çôŝŝàÉ ’ÉXÉŝÉ É É çôŝÉ àûX àÉŝ, É Y çôŝàçÉ ûÉ àÉ ûŝ ôû ôŝ ŝûŝàÉÉ É Éû àç ôfÉŝŝôÉÉ. à ûà Éŝ ŝàôŝ àççûûŝ àû çôûŝ É û xx ŝèçÉ àŝ Éŝ çàŝ É à ŝYçôôgÉ, É à àÉ, É à ôŝYçàÉ É É à ŝYçààYŝÉ ô àŝ  çôŝàçŝ À çôÉÉ,IÉôÉÉçÉÉfôçôàÉàÉ,àIÉçôçÉ-ô Éŝ ÉÉûÉŝ çôôŝ ôŝŝÉŝ ’àççôàgÉÉ É É ŝôçàŝàô É ’Éfà (BÉÉÉ, 1987 ; NÉYà, 2000 ; QûÉÉ, 2001). CÉŝ ÉXÉŝ É fôçô àÉàÉ ŝÉ ôÉ ŝôàŝ àŝ Éŝ ûÉŝ àôŝ ’û àç ÉàçûàÉ É àûÉ, ô-3 èÉ û’àà fô É çÉ RôÉ CàŝÉ À à I Éŝ àÉŝ 1970 (voîrÉçà ç-àèŝ).
1. Dàŝ É ÉÉ çàŝ,  ŝ’àg ’û àÉ û ôgàŝÉ É ôYàgÉ É ’Éfà É ŝô -ûàŝàô. Dàŝ É ŝÉçô, É àÉ ŝÉ çàgÉ É ôŝÉ ’Éfà ŝû à ŝÉ É à É É çÉçÉ À àççôàgÉ ŝà àjÉçôÉ É àà É Éà àûôû, À ’ŝà û jôûÉû É çûg û çàûffÉ à gàçÉ àÉç ŝô àà ôû ôÉÉ à àjÉçôÉ É à ÉÉ É gà ŝàŝ jààŝ à ôûçÉ. 2. AÉç ôàÉ É Éçôûŝ àûX ôûÉÉŝ ÉçôôgÉŝ, çôÉ É ôûŝô çôÉç ôû É àçÉÉ ôû ŝûÉ ŝô Éfà À à àçÉ. 3. « É ŝçôûŝ ffûŝ à Éŝ àÉÉŝ û Pàg fàà, É ’ÈçôÉ Éŝ àÉŝ, à Éŝ ôÉ-àôÉ Éŝ ŝŝôŝ àôôûÉŝ ŝçàŝÉŝ àŝ É çôŝÉ fàà É çôjûgà, à Éŝ jôûàûX fŝ É Éŝ ûûÉŝ “Sôç” Éŝ ÉûÉŝ É ÉôààÉŝ fà ÉôŝÉ à à ûÉ É à fàÉ ŝû à çààç É ŝÉŝ ÉÉŝ À ÉŝIÉ Éûŝ àôŝ É À Éŝ gûÉ à à ŝYçôôgÉ » (CàŝÉ, 1981, . 185).
10
« Maîs que font es parents ? » Constructîon d’un probème pubîc
Encadré 1.: un Le conseil aux parents vaste marché Pour se convaîncre de ’étendue de ce marché au pan des médîas, î sufit de faîre réfé-rence aux très nombreuses émîssîons de radîo et de téévîsîon, ou encore à a presse spécîaîsée cîbant es parents, ’enfant et a famîe depuîs e début des années 1970. Côté presse écrîte, ce marché s’étend des magazînesParentsou: le magazineL’Enfant et la vie des éducateurs et parents chercheurs,créés respectîvement en 1969 et 1970, àFamili, apparu en 1993, ou encoreFamily,le magazine chrétien sur la famille,dîffusé depuîs 2011, sans compter es espaces consacrés aux parents dans es nombreux magazînes pour es enfants et es sîtes de conseîs aux parents. Côté médîas audîo et téévîsés, cea va des causerîes radîophonîques de Françoîse Doto sur France Inter de 1976 à 1978, ou de ses émîssîons de vugarîsatîon comme, par exempe, cee que uî consacra Jean-Louîs 1 Servan Schreîber (QuestionnaireLe métîer de parent ) en 1977, întîtuée précîsément « », à des programmes téévîsés comme ’émîssîon « Les maternees », dîffusée sur France 5 depuîs 2000, ou « Supernanny », dîffusée au Royaume-Unî depuîs 2004 et rapîdement reprîse et adaptée dans de nombreux pays, dont a France. Depuîs peu apparaîssent même des cabînets de « conseî en éducatîon » à destînatîon des 2 parents , maîs surtout unnouveau marché de «programmes de soutîen parenta» (parenting programs), très nombreux dans e monde angophone, dont es effets sont vaîdés par des recherches quasî expérîmentaes avec groupe contrôe, ce que ’on quaîie de programmes 3 evidence-basedou fondés sur des preuves . On peut encore évoquer e marché de ’accompa-gnement scoaîre ou des cours prîvés quî ont vérîtabement exposé au cours des dernîères 4 années . Pour îustrer a popuarîté de cette thématîque de a fonctîon parentae, on peut enin men-tîonner deux récentes sérîes téévîsées :Parents, mode d’emploi, dont e prîncîpe consîste à utîîser es ressorts comîques du brîcoage des parents dans ’exercîce de eur rôe « entre contradîctîons et mauvaîse foî,devoîrs conjugaux et parentaux,démîssîons passagères et ruses 5 înavouabes pour îmîter es conlîts », ouFais pas ci, fais pas ça, quî met en scène deux famîes nombreuses (une famîe «bobo» recomposée de troîs enfants et une famîe conservatrîce de quatre enfants) avec des normes éducatîves contrastées.Le sîte de ’émîssîon présente ces 6 deux coupes de parents comme îmmatures et angoîssés par eurs responsabîîtés .La fonctîon parentae faît recette. 1. Voîr a rubrîque «Françoîse Doto» sur e sîte www.îna.fr pour vîsuaîser certaînes de ces émîssîons. 2. À tître d’exempe, voîr ’extraît de ’émîssîon «Parents dépassés » du magazîneZone interditesur e sîte www.educatîonconseî.com. 3. Pour prendre a mesure de a varîété et des modaîtés de vaîdatîon de ces programmes, voîr Moran et al.(2004) et en françaîs Hameet al.(2012). 4. Voîr a comparaîson menée par a Commîssîon européenne au début des années 1980 (Macbeth, 1984) et e récent bîan du CAS sur e soutîen scoaîre (« Quee organîsatîon pour e soutîen scoaîre ? », http://archîves.strategîe.gouv.fr). 5. Voîr e sîte de ’émîssîon sur < www.france2.fr >. 6.Ibid.
Éŝ çôôŝ É ÉôÉÉ û çôŝÉ àÉà É ŝÉ É çÉÉà àŝ À çÉÉ ŝÉûÉ ôgûÉ É àç fàŝà ŝÉ ÉçôÉ ûÉ ôffÉ É ûÉ çÉèÉ. EÉ çôÉŝô àûŝŝ À ûÉ fôÉ ÉàÉ ô-ûÉ û, É çô àûX ûûÉŝ É çÉûÉŝ Éŝ àÉŝ ŝû Éû ŝŝô ûçàÉ, ŝÉ ŝôûçÉ É gàà àû ÉûX à ûŝŝÉ É çÉÉ ŝŝô, ôû ûÔ ’É ŝô çÉç É Éŝ ŝûÉŝ ŝûôŝŝ û’ŝ fÉàÉ çôû À à çôÉç ôû ÉèÉ. Aû-ÉÀ É ’ÉjÉû jûûÉ É É ’ôàçÉ Éŝ ôŝ û gŝŝÉ É ÉçàÉ à fàÉ, ’ÉjÉû Éŝ ç ôàf, àû ŝÉŝ ôù ’ÉÉà MçÉ Fôûçàû àŝ ŝô ààYŝÉ û
11
« Être un bon parent » : une înjonctîon contemporaîne
4 ô-ôûô , ç’Éŝ-À-É « àŝŝÉ ’ûÉ ôôŝô ŝÉ ÉÉ “ôŝ-ŝàçÉ” É “ŝôŝŝàçÉ” àû jÉû Éŝ “ŝûôŝ” àûôû ’ûÉ ôÉ»… É « àçÉ É Égà É à çôÉçô ÉçÉ À à gûàô » (Dàô, 1999, . 5).
CÉÉ ôà çôçÉà à fôçô àÉàÉ ’Éŝ àŝ, É ŝÛ, ûÉ ûÉŝô ôûÉÉ. EÉ Éŝ êÉ ôfôÉ ÉfôûÉ àŝ ’ŝ-ôÉ É ôŝ ŝôçŝ çôÉôàÉŝ (Éô, 2003). CÉàŝ à fô ÉôÉ àû fàÉûX à ’ûçàô É JÉà-JàçûÉŝ RôûŝŝÉàû,L’Émîe 5 ou De ’éducatîon, û ûÉ ÉèÉ fôŝ É 1762 . Éŝ ÉÉŝ É çÉÉ É LÉXô, û ŝ’ÉŝIÉ àû xviii ŝèçÉ ŝû É ŝàû É ’Éfà É à ôçàô É ’ûçàô, ôŝÉ ô ŝÉûÉÉ Éŝ àŝÉŝ ’ûÉ ŝçô ÉÉ ŝûçô É ûçàô, àŝ àûŝŝ ’ûÉ ôûÉÉ àô Éŝ 6 ÔÉŝ ÉÉ à fàÉ É ’Èà . Dèŝ Éŝ ôgÉŝ, çÉÉ ôûçô ôà-É É çÉŝ « çôŝÉŝ » àûX àÉŝ É àèÉ ’ûçàô ô û ŝû à àèÉ É ’ŝûô fààÉ ÉÉ-êÉ, É ŝûôû, É fà, ŝû ’àû-ô ÉûÉ à Éŝ èÉŝ, çôŝŝ àŝ É ôÉûŝÉŝ çûûÉŝ çôÉ Éŝ çÉfŝ É fàÉ É gààŝ û ÉŝÉç É ègÉŝ àû ŝÉ É Éû ÉÉ « çôûàû ». D’àÉûŝ, àg Éŝ ààçÉŝ çôŝÉŝ à RôûŝŝÉàû É fàÉû ’ûÉ ûçàô ûûÉ, çÉû-ç É ÉÉà àŝ ôû àûà É çàûŝÉ çÉÉ àûô àÉÉÉ É çôûÉà àû çôàÉ 7 À É ÉgÉ à ûŝŝàçÉ, Y çôŝ àûX Éŝ Éŝ èÉŝ . ï fàûà àÉÉ ÉçôÉ èŝ É ÉûX ŝèçÉŝ àà ûÉ çÉÉ ûŝŝàçÉ ŝô 8 ÉŝûÉ .
4. « UÉ çôŝûÉçÉ û ÉôÉÉ û ô-ôûô, ç’Éŝ ’ôàçÉ çôŝŝàÉ ŝÉ à É jÉû É à ôÉ àûX Éŝ û ŝYŝèÉ jûûÉ É à ô» (Fôûçàû, 1976, . 189). CôÉ É çŝÉ É MûÉ Dàô àŝ ŝô Éôû ŝû Éŝ ÉçÉçÉŝ ÉÉŝ àŝ Éŝ àÉŝ 1970 ŝôûŝ É ÉgôûÉŝ ÉèÉ à àûÉ û « çôÔÉ ŝôçà », « É àÉ çôçÉ ôàôÉ Éŝ çÉû É “ôÉ” […], ÉÉ û ŝÉ àŝ çÉŝ ààûX À çààçŝÉ É ôÉ É çôàÉ ŝçIûÉ û ŝ’ÉXÉçÉ ŝû Éŝ ûŝ É Éŝ fàÉŝ » (Dàô, 1999, . 4-5). 5. Dàŝ ’ôûàgÉ û’ à çôŝàç À à çôûô Éŝ ôŝôÉŝ ŝû Éŝ ûÉŝôŝ É ’ÉfàçÉ É É ’ûçàô, Aà RÉàû (2002) ôûÉ gàÉÉ ÉDe Puerîs’EàŝÉ (1529). 6. CôÉ É ŝôûgÉ Aà RÉàû : « RôûŝŝÉàû ÉXûÉ ûÉ “çôÉ ô É àŝŝÉ àŝ à àŝô É çàûÉ ôÉ ûûÉ àÉ É ŝÉŝ Éôŝ, ô ô ’àûà ôŝ ààôÉ àûX ûèÉŝ É jûgŝ Éŝ èÉŝ ’ûçàô É Éûŝ Éfàŝ”, É û’“ÉÉ ôÉ À ’Èà ÉçôÉ ûŝ û’àûX èÉŝ” – É Éû É ûô ŝÉ ôûà ÉŝàgÉ ûÉ “ûçàô ûûÉ ŝôûŝ Éŝ ègÉŝ ÉŝçÉŝ à É gôûÉÉÉ É ŝôûŝ Éŝ àgŝàŝ àŝ à É ŝôûÉà” » (RÉàû, 2002, . 246). 7. CôÉ É àÉÉ ÉçôÉ Aà RÉàû, çà Éŝ çŝ É RôûŝŝÉàû ô û ÉXÉ É 1755 ŝû ’« çôôÉ ôûÉ » : « Dàŝ à “ÉÉ fàÉ” (à ôôŝô À à gàÉ fàÉ û’Éŝ ’Èà), “É èÉ à YŝûÉÉ ûŝ fô ûÉ ŝÉŝ Éfàŝ, àûŝŝ ôgÉŝ ûÉ ŝô ŝÉçôûŝ Éŝ çÉŝŝàÉ, É ôûô àÉÉ àŝŝÉ àÉç àŝô ôû êÉ à à à àûÉ” […] “’àûô É ô àŝ êÉ gàÉ ÉÉ É èÉ É à èÉ”, çà  fàû ûÉ “É gôûÉÉÉ ŝô û” É ûÉ, “àŝ Éŝ ààgÉŝ ’àŝ,  Y à ûÉ ôX ôàÉ”, àûÉÉ ô ÉÉ êÉ çÉÉ û èÉ » (RÉàû, 2002, . 247). 8. AÉç É ôÉ É à ô û 4 jû 1970 ŝûà ’àûô àÉàÉ.
12