197 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Folkestyrets rugekasser

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
197 pages
Danish

Description

Pokaler og pomfritter i sportshallen, sammenhold og snobrod i skoven, integration og ildhu i kulturhuse landet over: I Danmark har vi en lang tradition for folkelig oplysning gennem deltagelse i frivillige foreninger, og hojskolebevAegelsen, andelsbevAegelsen, fagforeningerne, idrAetsforeningerne og spejderkorpsene har vAeret grundpiller i samfundet siden midten af 1800-tallet. Historisk har de vAeret med til at skabe aktive medborgere og gensidig forstaelse, solidaritet og tillid pa tvAers af sociale skel. Men er vi i dag maske mere til coffee to go, fitness og Facebook end til folkekokkener, fodboldstAevner og fAellesskab?Det diskuterer 21 forskere og foreningsreprAesentanter i Folkestyrets rugekasser. Frivillige foreninger og folkestyre. Forfatterne bevAeger sig tilbage gennem foreningslivets historie, undersoger betydningen af frivillighed i dag og peger pa, hvordan frivillige foreninger pa nye prAemisser og i andre former fortsat kan gavne det danske samfund.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 22 mai 2014
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771244472
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0065€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

Redigeret af MichaelBöss Folkestyrets rugekasser Frivillige foreninger og folkestyre
Folkestyrets rugekasser
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
Folkestyrets rugekasser
Frivillige foreninger og folkestyre
Redigeret af Michael Böss
A A R H U S U N I V E R S I T E T S F O R L A G
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
Folkestyrets rugekasser MatchPoints 5 © Forfatterne og Aarhus Universitetsforlag 2014 Omslag af Jørgen Sparre Forsidefoto: Vejle Idrætsefterskole, Jacob Thychosen Sats: Narayana Press Ebogsproduktion: Narayana Press
ISBN 978 87 7124 447 2 ISSN 19043384
Aarhus Universitetsforlag Aarhus Langelandsgade 177 8200 Aarhus N www.unipress.dk
Bogen er udgivet med støtte fra Dansk Ungdoms Fællesråd, DGI, Danmarks Idrætsforbund, Dansk Folkeoplysnings Samråd, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Kulturministeriet samt MatchPoints Seminar, Aarhus Universitet
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
Indhold
Forord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indledning. Folkestyrets rugekasser og samfundets lim Michael Böss, lektor ved Aarhus Universitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FØRSTE DEL ∙ ET SAMFUND I FORANDRING
Den store udendørs fortælling om folkelig forankring Johs. Nørregaard Frandsen, professor ved Syddansk Universitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strejftog i foreningslivets udviklingshistorie Ove Korsgaard, professor ved Aarhus Universitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANDEN DEL ∙ FORENINGER, FOLKEOPLYSNING OG FOLKESTYRE
Hvad spejderlivet lærte mig. Fra spejder til aktiv medborger Michael Aagaard Seeberg, adjunkt ved Syddansk Universitet og hovedbestyrelsesmedlem hos KFUMSpejderne i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Foreningslivet som demokratiets rugekasse Bente Ryberg, national chef og Anne Hansen, politisk konsulent ved Dansk Ungdoms Fællesråd . . . . . . .
Folkeoplysning, frivillighed og fitness Søren Møller, formand for DGI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frivillighed i idrætsforeningerne Niels Nygaard, formand for Danmarks Idrætsforbund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Væksthus for lokal frivillighed Morten Flørnæss KerrnJespersen, cand.soc.pkl, tidl. spejderchef for Det Danske Spejderkorps og Christian Tolstrup, udviklingskonsulent i Det Danske Spejderkorps . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rugekasse, fixerum eller vedligeholdelsesbane? Folkeoplysningen som ramme for læring Agnethe Nordentoft, udviklingskonsulent ved Dansk Folkeoplysnings Samråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
7
9
19
29
45
54
66
73
81
88
Deltagende medborgerskab. Om fællesskabets betydning for skabelsen af engagerede medborgere Rasmus Kolby Rahbek, uddannelseskonsulent ved Folkehøjskolernes Forening i Danmark . . . . . . . . . . . . .102
Velfærd skabes bedst i fællesskab Erik Nielsen, næstformand for KL, borgmester i Rødovre Kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
TREDJE DEL ∙ NY FORSKNING I FRIVILLIGHED, DEMOKRATI OG CIVILSAMFUND
Frivillige foreninger og demokrati. Gør et stærkt civilsamfund demokratiet bedre? Lars Torpe, lektor ved Aalborg Universitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
Gratisme, frivillighed og tillid Gert Tinggaard Svendsen, professor ved Aarhus Universitet og Gunnar L.H. Svendsen, professor ved Syddansk Universitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Foreningerne i Danmark – i samspil med det offentlige Bjarne Ibsen, professor, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet . . .150
Tendenser og perspektiver i det frivillige arbejde 20042012 Torben Fridberg, seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Lars Skov Henriksen, professor ved Aalborg Universitet og Thomas P. Boje, professor ved Roskilde Universitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166
Frivillighed blandt ikkevestlige indvandrere i Danmark Torben Fridberg, seniorforsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og HansPeter Qvist, stud.scient.soc. ved Aalborg Universitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .181
DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
Forord
I foråret 2013 tog jeg i min egenskab af leder af Aarhus Universitets årlige Match Pointsseminar initiativ til afholdelse af en såkaldt inspirationsdag om “De frivillige foreningers og den folkelige oplysnings betydning for demokrati og social tillid” i forbindelse med seminaret i maj 2014, med hovedtemaet tillid.  Ideen gav anledning til et hidtil enestående arrangement på et dansk universi tet, nemlig en konference arrangeret af et partnerskab mellem universitetet og en række organisationer, foreninger, selvejende institutioner og et ministerium: Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), DGI, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Folkeop lysnings Samråd (DFS), Folkehøjskolernes Forening (FFD), SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Folkeuniversitetet i Aarhus og Kulturministeriet. Senere i processen fik vi selskab af Frivilligrådet og Foreningen af Landsbysamfund.  De oprindelige partnere besluttede at lave en bog, der skulle udkomme ved åbningen af konferencen. Bogen skulle indeholde gode argumenter for betydnin gen af de frivillige foreninger for folkestyret, den sociale sammenhængskraft og lokalsamfundene. Desuden skulle den bringe resultaterne af den seneste forskning i frivillighed og frivillige foreninger. Endelig skulle den lægge op til en debat om, hvordan de frivillige foreninger fortsat kan bidrage til et samfund under hastig for andring og pres fra både indre og ydre kræfter. Bogens forfattere skulle dels være repræsentanter for foreningerne, dels nogle af de vigtigste danske forskere inden for emnerne. Derfor er visse flere af bidragene – specielt min egen indledning og kapitlerne i bogens første og anden del – udtryk for forfatternes og organisationernes eget engagement i debatten om frivillighed.  Resultatet er denne bog, som er udkommet med støtte fra DUF, DGI, DIF, DFS, SFI, Folkehøjskolernes Forening, Aarhus Universitet og Kulturministeriet. Jeg vil takke alle for et fortrinligt samarbejde. Desuden skylder jeg en stor tak til min as sistent Katrine Rosendal Carstensen for hjælp med det redaktionelle arbejde. Og endelig en tak til redaktør Rikke Kensinger fra Aarhus Universitetsforlag for god feedback og rådgivning under arbejdsprocessen.
Michael Böss Aarhus, marts 2014
I N D H O L D DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
7
Indledning. Folkestyrets rugekasser og samfundets lim
Michael Böss, lektor ved Aarhus Universitet
Formålet med denne bog er at diskutere og dokumentere de frivillige foreningers og den folkelige oplysnings betydning for det danske samfund.  Når man møder op i den lokale badmintonklub, er der langt mere på spil end fjerbolde, pokaler og pomfritter i hallens cafeteria. De mange frivillige foreninger spiller ikke kun en rolle for folks trivsel. De er også vigtige for demokratiet og har bidraget til den høje grad af social tillid og sammenhængskraft, vi har i Danmark. Sådan har vi i alt fald hidtil sagt og troet. Men nyere forskning, som er repræsenteret i denne bog, viser, at der må tages visse forbehold over for denne “sandhed”. Det kommer bl.a. an på foreningernes type og medlemsrekruttering.  Når de fungerer bedst som samfundets lim, er de frivillige foreninger for børn, unge og voksne – som f.eks. spejderkorps, fodboldklubber og oplysningsforbund – steder, hvor medlemmerne møder mennesker fra andre sociale miljøer end deres eget. Derved bliver der skabt netværk på tværs af sociale skel. Sådanne netværk afføder et gensidigt kendskab og en tillid til andre mennesker, som er afgørende 1 for solidariteten og mobiliteten i samfundet.  Derudover lærer foreningsdeltagerne at tage ansvar: at blive aktive medborgere i et demokratisk samfund. Frivillighed, folkelig oplysning og folkestyre hører sam men. De frivillige foreninger er samfundets lim og rugekasser for demokratiet.  De folkelige og civile bevægelser, foreninger og institutioner – højskolebevægel sen, andelsbevægelsen, fagforeningerne, idrætsforeningerne, de politiske foreninger samt folkekirken og dens mange foreninger – formede det danske samfund fra anden halvdel af 1800tallet og ind i efterkrigstiden. De udgjorde bærepillerne for det levende civilsamfund. Derved kom de til at præge ikke alene samfundets, men også den danske stats værdigrundlag og den måde, hvorpå demokratiet udviklede sig i Danmark.  Det højeste medlemstal havde de idébestemte foreninger for børn og unge – f.eks.
1. Putnam 2000 og manuskript under udgivelse.
I N D H O L D DETTE MATERIALE ER OPHAVSRETSLIGT BESKYTTET OG MÅ IKKE VIDEREGIVES
9