Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Dutch version)

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Dutch version)

-

Flemish

Description

De Raad van Europa heeft de richtsnoeren voor kindvriendelijke justitie en de bijbehorende toelichting vastgesteld in 2010. Ze zijn gebaseerd op bestaande internationale en Europese normen, met name het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind en het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens, en ontworpen om de daadwerkelijke toegang van kinderen tot de rechter te waarborgen en een passende behandeling van kinderen in het justitiële apparaat te waarborgen. De richtsnoeren gelden voor alle omstandigheden waarin kinderen, om welke reden en in welke hoedanigheid dan ook, te maken kunnen krijgen met het stelsel van het strafrecht, burgerlijk recht of bestuursrecht. De beginselen van het belang van het kind, zorg en respect, participatie, gelijke behandeling en de rechtsstaat worden met deze richtsnoeren onderstreept en bevorderd. Aan bod komen kwesties als het recht van informatie, vertegenwoordiging en participatie, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, veiligheid, een multidisciplinaire aanpak en opleiding, waarborgen in alle stadia van de procedure en vrijheidsbeneming.


De 47 lidstaten van de Raad van Europa worden aangespoord hun nationale rechtsstelsels aan te passen aan de specifieke behoeften van kinderen en de kloof te overbruggen tussen internationaal overeengekomen beginselen en de werkelijkheid. In dit verband worden in de toelichting voorbeelden gegeven van goede praktijken en oplossingen aangereikt voor bepaalde wettelijke en praktische tekortkomingen in justitie voor kinderen.


Deze richtsnoeren vormen een integrerend onderdeel van de strategie van de Raad van Europa voor de rechten van het kind en van het programma „Bouwen aan een Europa voor en met kinderen“. In de lidstaten zijn promotie-, samenwerkings-en toezichtsactiviteiten gepland die ervoor moeten zorgen dat de richtsnoeren daadwerkelijk ten uitvoer worden gelegd, ten behoeve van alle kinderen.


Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 avril 2013
Nombre de lectures 1
EAN13 9789287175809
Langue Flemish

Informations légales : prix de location à la page €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème
Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Dutch version)