//img.uscri.be/pth/c04f15605d015ce7c15f1a10f3c520bf7e98f177
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 7,50 €

Téléchargement

Format(s) : PDF

sans DRM

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Polish version)

De

Wytyczne w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom i ich uzasadnienie zostały przyjęte przez Radę Europy w 2010 r. Wytyczne są oparte na istniejących standardach międzynarodowych i europejskich, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, i mają na celu zagwarantowanie dzieciom skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości i odpowiedniego traktowania przez wymiar sprawiedliwości. Mają zastosowanie do wszystkich okoliczności, w których dzieci mogą – z różnych przyczyn i w różnych rolach – mieć kontakt z systemem sądownictwa karnego, cywilnego lub administracyjnego. Przywołuje się w nich i promuje zasady związane z dobrem dziecka, opieką i szacunkiem, możliwością uczestnictwa, równym traktowaniem I rządami prawa. Wytyczne dotyczą takich kwestii, jak prawa do informacji, reprezentacji I uczestnictwa, ochrona prywatności, bezpieczeństwo, multidyscyplinarne podejście i szkolenie, zabezpieczenia na wszystkich etapach postępowania i pozbawienie wolności.

Zachęca się wszystkie 47 państw członkowskich Rady Europy do tego, by dostosowały swoje systemy prawne do szczególnych potrzeb dzieci, zmniejszając dystans między zasadami przyjętymi na poziomie międzynarodowym a rzeczywistością. W tym celu w uzasadnieniu przedstawiono przykłady dobrych praktyk i zaproponowano rozwiązania mające zlikwidować prawne I praktyczne niedociągnięcia w obszarze wymiaru sprawiedliwości dotyczącego dzieci.

Wytyczne stanowią integralną część strategii Rady Europy dotyczącej praw dzieci oraz jej program „Budowanie Europy dla dzieci i z dziećmi”. Planuje się zrealizowanie w państwach członkowskich szeregu działań w obszarze promocji, współpracy i monitorowania w celu zapewnienia efektywnego wdrażania wytycznych z korzyścią dla wszystkich dzieci.


Voir plus Voir moins
Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Polish version)