Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Polish version)

Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Polish version)

-

Polish

Description

Wytyczne w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom i ich uzasadnienie zostały przyjęte przez Radę Europy w 2010 r. Wytyczne są oparte na istniejących standardach międzynarodowych i europejskich, w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, i mają na celu zagwarantowanie dzieciom skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości i odpowiedniego traktowania przez wymiar sprawiedliwości. Mają zastosowanie do wszystkich okoliczności, w których dzieci mogą – z różnych przyczyn i w różnych rolach – mieć kontakt z systemem sądownictwa karnego, cywilnego lub administracyjnego. Przywołuje się w nich i promuje zasady związane z dobrem dziecka, opieką i szacunkiem, możliwością uczestnictwa, równym traktowaniem I rządami prawa. Wytyczne dotyczą takich kwestii, jak prawa do informacji, reprezentacji I uczestnictwa, ochrona prywatności, bezpieczeństwo, multidyscyplinarne podejście i szkolenie, zabezpieczenia na wszystkich etapach postępowania i pozbawienie wolności.

Zachęca się wszystkie 47 państw członkowskich Rady Europy do tego, by dostosowały swoje systemy prawne do szczególnych potrzeb dzieci, zmniejszając dystans między zasadami przyjętymi na poziomie międzynarodowym a rzeczywistością. W tym celu w uzasadnieniu przedstawiono przykłady dobrych praktyk i zaproponowano rozwiązania mające zlikwidować prawne I praktyczne niedociągnięcia w obszarze wymiaru sprawiedliwości dotyczącego dzieci.

Wytyczne stanowią integralną część strategii Rady Europy dotyczącej praw dzieci oraz jej program „Budowanie Europy dla dzieci i z dziećmi”. Planuje się zrealizowanie w państwach członkowskich szeregu działań w obszarze promocji, współpracy i monitorowania w celu zapewnienia efektywnego wdrażania wytycznych z korzyścią dla wszystkich dzieci.


Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 avril 2013
Nombre de lectures 2
EAN13 9789287175816
Langue Polish

Informations légales : prix de location à la page €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème
Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice (Polish version)