//img.uscri.be/pth/ec13bccb0e8d31d76749eba7a68059e87b77bdd2
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Handicap, estime de soi, regard des autres

De
216 pages
Que signifie pour une personne handicapée de s'estimer, d'être estimée ? Le handicap est cette blessure corporelle ou psychique qui affiche la différence qui trop souvent nous stigmatise comme porteurs d'un manque irrémédiable. La dure réalité du quotidien nous montre chaque jour que la personne handicapée est indésirable, dérange. De grands progrès se dessinent dans l'acceptation des personnes singulières. Mais...
Voir plus Voir moins

HANDICAP,
ESTIME DE SOI,
REGARD DES AUTRES© L’Harmattan, 2011
5-7, rue de l’Ecole polytechnique ; 75005 Paris

http://www.librairieharmattan.com
diffusion.harmattan@wanadoo.fr
harmattan1@wanadoo.fr

ISBN : 978-2-296-56503-6
EAN : 9782296565036

Coordonné par
Maudy PIOT
Association « Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir »

HANDICAP,
ESTIME DE SOI,
REGARD DES AUTRES
Colloque du 5 mars 2011
L’Harmattan
(VWPH H LVR HJ V HVXW &HV XHOTHV V
P?R LWID XFRHD IOpFKLU H LW [W VH YHXW
XQH pIOQpH[LRQVSQW VXU H O?X LPH?D H
QVLGOHpUHUPPH VW
4XH ILHLJQL XU QH HUVRH QQ pHQGLFDKD
V?HVW LPHU ?rWH LPpH /H LF HVW
HXUVGUW?XQPDXHQT OHUUpPpG
&H QTXH HVW XYHQW pFX U QRXVrPHV
HW OHV UHVXW VRXV OD UPHIR XQH pULRLQULW XQH
PRQVWXRVLW H 1R UH HJ VXU rPHVQRXV
WjQGQJQ
KXPLOLH HQRW QTXHPD H SHUIRUPD QF H QRXV
HQIHUPH QV H H VLOQF /D XUH OLWppD HQ XR
QRXV H FKD XH U H OD HUVRQQH
pHQGLFKD HVW HLQG VLU pUDQJ 1H QV
O?DQJH %LHQ ?U H QG qVUR H GHVVLQ HQW
/H OLD V QVUHSpVHQW HQIUPH OHV
UVRQQHV pHVLFDQGKD V OD UQDLVHXUHMHW H
OD VFHQGQFH O HVW LYUD X?XQ FHUWDLQ UHPEQR
HUVRQQHV pHVQGLFDKD HQWLY QV FLW \HQQHW
OHXU LIIpUHQFH O HVW LYUD X?XQ LQFHUW QRPEUH H
SHUVRQQHV QGLFDpHVKD LOOHQWYDUD RQW XQH YLH
HVR HVIDQWVDVD V QW MH HX[ UOHU
HVW H H XL HVW LQVFULW X OXV QG QV HV

3UpVLGHQWHGH)' $SV DQDO\WH
DPXWDGSRG?XY"GIRHVPpTSGD?UXHSRUU&WFpLFGWVUVDRSGUDRHSPSUGFDUFGEODDLWPULWDRHQGGUDQRFHQSIURXDVGVRpGYUDLOHRSULSVQHIURFRQWDUPHRFDGXGFVKHHDULpHRHURHXDVGpKWUVDWVXG0FFQRYWDQGF\DGD)SODVGVHRHHJRGHFUU0QLHSQLGVXVFTQHWKLGWLRWHVOPHRGQWHUGDSTLRMXRXSUTVXRXGESDL,OLHOTRXVDHSHRSUSpYVGDGEJODFDVGGHHH,UTMWRXHRSXSSDWVSEjWVQVLORVLHLGTWJDUDHWGVUSDHSJHU?FVGUSODVS
O?RQTXHFHGLIIpUHQDFH HGH EU? D GHIODPPH
OLqVLQ RQ UVDLVSH GH Q DWLO?DFFH GDQ
RPPH LJPDWLV RX YH RX WURS TXL GLIIpUH
OD DIIL FK TX TXH \FK SV RUSRUHOOH EOH
0DXG\3LRW
LRQ XFW ,QWURGQTOFUOHO
OFUGOGPW
H QR IIpUHQF pHUpY HO?DXW PPH SQG
KHOUTHO G
O?HVWPHHVRL
PHU6?D VRLPrPH RLUH Q VRL TXDG O?HQIDQW
pHVW LJQpG QGLFDED KDG VOD RXOHXUSDHQW GD
OHVURLIIpUHQFQRQFpVPRQVHWQFpHHpQR
3RXU HOOH X FHOXL TXL GH YLHQW LIIpUHQW PPHQWFR H
V SD RLU OHV RUHLOOHV TXL ERXUGRQQHQW V PRW
VVLR PSQQHOV UHPDUTXHV HVOLJQWHDVR
H pLOLW&HWFXOSD TXL QRXVRXUHQW YRLU?D URYRTXp OD
LRQUXFWGHVW GH ?KRPP LWID OLGpD X HD HW V
XWID PPHQW&R YR V LUHID DJHUUW OHF ULF V HW
HXUVOHF XH H HQVUH H H PRQ pF ?D
LPHU?D rPHL H V?HVWLPHU HQ W ?rW
LIIpUHQW VHPEOHOD QGXD XQH LIIRUPLWp XQ
FFLG QW XQH HUW LVXHOH XV QWMHW QV OD
HVW vPpH QGXD OH PLUR LU YR LHYRUHQ XQ
TXH YRXV H UHFRQQDVH] LV VSD LO HVW GLIILFLOH H RLUH
VD p XW HD RQ HOOLJHQFH VHV FLWVSD FD
SH QR pIUD UHSRUW LOLW IUD
/H GHJD GH OD VRFLpWp QR XV ELOLVHpVW FKHF
V H QR LIIpUHQFH XVQR HXUWULVVHQW ?HVW YUDL
PHVXUH H 1R LPH H LVR VH XYHUR UXG OH
LOIDOHWXW QVLGFRpUHU 6?HVWUHPHQWLPHUTXW
HSG-QFSFT
QRXV LVHQW XH XUOH QGFD Q? ULHQ QJpKD XW
ERXOHYHUVHP QW VW RXUFH GH pQLELOLW HW
ULFKHVV (WUH XWUHPHQW RXV REOLJH HUVHU OHV
8
HSDGHXUTOSXSGULEHHERWRFVDWQD/GUpR"GEVUpGRXHVXHHGKSDFQDDRWjFGWWHVVHHWGVWGHXFHHSDTDVMUYXDUVOVSQHSFXTTFXVGQRHXDWFHjHPRpLSUH&KjDUYQWDVKQVRXXVIHUPPKUWWLRjXpWRQPLWDHGGHVVHFQVVRSGFPWLLGpHWHFLDVW[DQHGkTXUjUWHESGjSVLHWWjGDVVE/WJ4LDVKRQFGUHUOODHUGDDQQHVDpVGSSWHVYXPORQ&YRHHUUWHHFQSGHDHLHVUHH7YWVDVHHWGJWXHjpWHFJQHDXQDDHSDVHLHWRXGQDQEHLVTOHHDWHQUQRPXXWVLK&DHHQQD?XPWUUYHVWvLDUQRUVWDQVLXHXLU?LGRPV?GDDLp
RWLGLHQ FRPEDW W GLIIp FH D SDU IUDSSp W
RLQUH GH DLEOH GH U IDF W GLFDSDQ OH
HTX UFLV LPD YRWUH GDQTX PHPrRX GH UWHSH
GLIILFX OW p WWHFH j UWHHX VH GH FX DSSULV "GPHGUjQS
OIGOjQDD
GPjQ
QXDV PXOWXHX[ XVQR XYULU O?LQFR QQX HW
LGLILFDWLRUHWUGQW QDHFO?$XW UHVXUPR XHwT
O V XWID YHUVHUUD OH XOHYHUVHP H OD
LIIpUHQFH XU UXLUHVW XQ LPR OHLPDHVW XQ PR
VU Y&G G
OUGOTPOY
XVQR HQHU H QR QWXVW F?HVW QV HW
GFWGVTQ
XLURQVWFRQV XQ X XYHQR UGUHJ XU PrV PHV
XVQR HUPHWUD H QQHU OD LFKHV H VVXH HW
VHQHGF &VWOHV\HX[JRHU
VXU H V LQVHPSUDQW H QR
FRQVWXLURQV XQH SSURFKH LQDQGXH H QRV
GLIIpUHQFH
6H UHJ PPHFR QLTH LQPR H QVR LUHKLVW
UVRQQHOOH XYHUW H U VX OH HJ V HVXW YD QRXV
OH IRUPLGD H LFKHVV GH GpFRXYHUW GH FKD ?p
QSSOGPPV P
PLYFUGY
HUPHW XH HO?DXW PH HJ UHPHQWXW
/?LPDH XH HO?DXW D ?HVW HOOH XH H OXL
VXIILVDQWPPH RQQH H PRLPrPH W TXH MH
P?HVW LPHHHUQJO?DX[KDOHUGUHJ H
XV1R QVYR XQ XEOH LOYDUD LUHID V HUUG
HPHQWXW HQ QW XH UVRQQHV pHV QGLFKD LUVRUW
V QVUHSpVHQW DQFOHVUDVW YRLUVD XH UHQR
GYHOQTSW
H QR HVWPH H rPHVQR H/?DXW PqWHUD
9
UPOQWL-UHXPUHQjVDLPUPGJDLD?FUWpVFVDOUHWRQpDVQSVUWUHILHVPSFVGDHHTUGXVUUSUUrLDVHGGQXDHGXQRXXLVLHRULHUDXTpHUJODWDQLQDHXHDVUQWRRXQHWUrWVTXGLWWXHDDSX?WHHOWGHGGHRLUWDHUVJHVHGLLHpGRHHKFHUIWQHDXDTEULOFHWLHJQHRRQPIFRVUPQLWDpUHH?HJVGDHUHHOFUUDQXGVXLRXWYjFWHVDDLOVHSPDRQQGGUHLHGIRQHRIIHFLRWL{WRHVLHSTPX??XXVUjWQVUPHWPGHVDFUHWHXVD/WWWQHDWFGQHDRYLHVWHWVjUFVHDRUPGHFLHDVQjXIQpXHRWWpFHHWGWHHLXVTURDGSHLUEDRSQPRUFGRSRUGDFUTGMHGVHYD$GSUUPWQXQMHDUXWHHLWDDEUDHHYXLYUSMQSXLOVXLHQKUGODDWPUXUDORVGHFHXPLRUEQEXUUWJFXLO?DHDRHWHHUWRHQSO,DQHJHHUYW-RHUHHHXHHHUGTVUWqDRVFXL?YHHVVWVLHPWHHRWH?HORH
PDJH L R W RPH GX DUWLU RLH UH
FRQLVUH D WPSp LQ ODL YDLVDX JHMX
WWH GDQ JXVULWp RV UH GH UPSHWUH
UP UFHDQDY RXLR HOD O? XW H QVWXLW VXU O?pF HQJKD HW
OD LVSRQLELOLW p 'LIIpUHQW X V SD GH QRUPH FXQ KD
UrYHGHUHFR?rWQQXFR PPHVXMHWQWHQVDS
10
UWFRHGFUVWjFRQHUUDWHOD?)HPPH VSRXUOH'LUH)HP HV
SRXU$JLU?RXYHUWXUHG FROORTXH
XG\pVLG3LR0DHQW
YHTPYSQ
LRQVVRFLD FDU MH URLV XH ?HVW H LOYD H QRXV
UpDOLVRQV VHPE HQOH XL QRXV QQp QYLH X
QVHLOFR PLQLVWLR UD [ KpUHQW V HW
KpUHQWLOOHUFHWHVGHW KqPH
H 1RW GHUQLHU FROORTXH LW ?pW 9LRHQF YHUV HV
IHPPHVOH12 1GHV PPHVKDIHpHVQGLFD
QpUQpIS
LWYDQ?D UpHOOHPHQW FKLpIO OD UREOpPDW LT XH H OD
KHVGY-F
TXH OH ROORTXH MRG?D XUG?KXL pFRXOH H L FHO GH Q ?D
GHUQLHU
XU3R YRV QQHU OTHV IIUHVKL XVQR QV LW
XQ ? FRQVW 1RXV QV YR\pHQ HV QQDLUHVLRVW
QWPSFR XQ VHQDO XHVWQVLR XU HV
GIYVG
GIHVG
QGLFDKD
&?HVWLPHQWOH
QD LEI
3PFXVG
QVHU X?LO \ XW H IHPPHV QGLFDSKD pHV XL
VRXIIUHQW HQHQFLO
1RXV QRXV VRPPHV HUoXV XH V YLRVHQ UqV
pUSOPL
XH OHV HVIHPP pHV QGKD LHQWYD ?HOOHV PrPHV
9RLOj RPPHQW RXV SRXYRQV LUH ID OH Q RQ
ST
DGSjQpIPIWHJPFPVHXUDDFQEGDLFXDSTpTHTHQFDLDWHXDXWGL&RGQXRHXHWLLRPOUHWQIFHWQDHQDUVRWLWVWpRTVOFXUSHHXTWWGRLGODXpEXFWDWUOpLHDRYDDV?IQXOHQGRRRLHQTXXDHHXDWUFLUTFWWRDQYVRFLOIVDVDHRWHpH?UDVWXQXHVLDDTYVRF5DGSUGOTXXVHQGHXDVHHODRRUVWDHXRWSRQXHWUJVDUDFDXGHHLTRFIUUUpVDHOHWRYXLGRLO?HVQDFHHRVIUQjHHSXOTHDDDHDPWPGHOVFYFDWOLHGUHHVDUXWEHLSVpVUHHQXWRUHHVWRHYQQLOWLQGVQDRHFHHHPUPDHDVYGLQHDPLJWXHDQWLLLRDQHX-HDSSQWQD
FRQWUH V FHYLROH
OFOP
1RXV V QR VRPPH QRXV OORQV pIOpFKLU
VO GVHOU O
VGQ YTQD
&H ROORTXH HVW SRU p U SD LRQO? VVRFLD )HPPHV
XU OH 'LUH PPH XU LU$J H LM?D FUppH
DXSGHTF
XUGKXL KpUHQW V XV YRXV QV H[KR
YHQLU QR HMRLQGUH V YRV LQVR H
XSFR H UFHVIR U LQXHUQWFR HU OXW U QR
ROFWIG
GRXEOH LVFULPLQDLRQ TXH YLYHQW OH PHVHP HQ
GK(IDH
3H FHX
/RUVTXH QRXV VPPH HQ Q XDLW H QGLFDKD
QRXV VRQVXELV XQ XEH VFULPLQDQ
H[HPSH X QLYHD X H OD HUQLWDW p X QL XHD X
LO GHVYLROHQFHVGHO ?LQFOXV RQGDQVDX OH PRQG
LGLHQXR QF QRWH IHF HVW H LUH TXH QRXV
OORQV HPEOHQV HU U H V LRVLQDLVFULP
PLQXHQW /H HX[Lq H QG IHF ?H VW H
HITQVGFjS
HTOKQSQLH
HVW XHOTXH KRH XH MH VYRXG QWYUDPH X?R
HQWHQGH OH QGKD HVW ? X VDKD H OD LH
VXLV G\ LRW qUH GH LOOHID O\VWHQD SV\FK
pVLHQG(WDVVRVX VDHFHX
GOYDIT SOY
UHVVLYHPHQW XUGKXL$XMR YRXV V HQ pVHQW
IGPPMQYYS
12
GXLDRDLSLRLXWHEGHHXjUHEWWHQXSGRXJD?XSVFRGRHHXP[GRXEWMpHTFQWLIVRQDXXWWWVHDURLRDQMWUKHUUVRHXQWWHHDJRHUWPQHFFHUDRQVDFDWPGLQDDGHHURLHUHDLXXVHHVLUOVLWqRDXPQHUQUWYFUVRWSODHXXUGWRWRjVRHW\HUDVHqIWRD1QDHVDLWWGXLDRW?LHRVQHGDHLDTDHQGLLFUDSGL?HWDUVHXRVHHPUPWHXMXWMRHXYUWGO?DKGXDLHXWDWLG0RLSFVKHHHOVOUHHFHWUSUXRTWHHQGHSWDQUGOLHUGDPWJSD?HEVXWLPFQFGRGUUHRDQWLWRRWFXLXDXHDXPWHV?HVLLPRVHRQDV?HUVpQQLWULGRUJHGHLDRGHFQSS?VHFVHRVUYLHWWHWFGHRTPOLQWGVL?HUWLLWRQXQSDWULTPOFSDG?DRSUGVYPMH)0X3DRPSYPHWG?SWRULDHY?DQWVDFWDLLQVFMXDHVTOVDWQHRKV'UROODVOHUVLRVEHMMXDWSLURXHDXGXUGJVHHF?QMDHROSHSRXL[QODXHH
ULPLQGLV WLRQ
WUHRQ UHSDUWLFX SO W WLRQULGL
UHQFRQWUHU
WDLWO?RQV
\FK SV ORJLTXHV FH DQ UDLWQW/?LPS UW ?HVW XH YRXV VR\H] Oj XU XH QRXV
LRQVUWD HW XU QpH HW X?HQVPEOH QRXV
LRQVGLIIpUHQWVRUW V
XU3R OLVHUpD HFWLIV XVQR UJDLVRV XQ
OORFRH QQXHO O \ HX [HPS OH
HPHQWXW PPXQLFD&R LFDQG KD
QRXV VVD\RQV H XYHU XQ KqPH XL QR
UPHW H RJUHVVHU QV QR pIOH[LRQV HW UH QR
YLHSHUVRQQHLGLHQQHTXRWOOHHW
1RXV QLVRUJQV XVVL HV XPV XV X[ QV
'HV VROLWXGHV OD XGH ROLW GH
OD HUVRQQH pHQGKD H OD HUVRQQH Q LVRQ
OSSDE
LQWUYHQD U HQVHPE OH pIOLU H QFWHS
VROLWXGH 1RXV UORQV V VROLWXGHV X XULO
ULOXSXF\EHQHD
1RV HV pVLYLW FH RQW GHV HOLHUV GRQW
ROYFGEFXV
X?RQ YD VVD\HU YLYUH H PLHX[ VVLEH HW
VXUWXW HQ QWVVD\D H QH V QR LUHPSOD QV
OEGQ
LRQVVRFLD ?HVW RXU FHOD XH VVRFLDW?DLRQ FFXHLOOH
IGVDES
pHV QGLFKD ULF V VRULHOOHHQV H LOOH
UHQFRQWRQV RXU LOOHU PEOHHQV HW QJHU H
HOLHU /?D JURXSH H SD OH H LWUpX XQH V IRL U SD LV
XV1R QVYR XQ HOLHU
Oj HOOH VW LF QLPDO?D H GH HW OLHU TXL VH pXQLW
XQH LV U LVPR FXQKD PHW HQ XYUH
13
URVPVWMLQWVXVpHDVHHYDHWFHQTHDHXSFWROXQSHSGV?QHURQRWVRUSHRWXVUWHRULDWpLFVKHHjDWFXGVFURHUESVHRGUHDVOGDSSOFGRDSLDXS?DHFWLGHSLRVVPHJDUVSVOLHHHQODFRDUFSQGLW?DVHDQQRVSQHDHDRXQWVUQ/YDHFFWODVHVFGVSDRWIVDHDXVQIVRXVSIDWWHHORRUWDDSS&SWPHHTOVRLDUWQXRHHVIULHWUGDRQPXPDHLDpHVXDVDRWHWPDUQRWQVVRQ?SHPVWWHQDHR,XHILIHUWDQDFTHWTWUFHDVVRGHUVDMOIGRUSHSHRGOUHSWWDRDHQSHKHVTXRWGHTWHSWDUVJDWQXRFRPRUQWLGDGTHDW
FH)ORUH UV RLV &Up WLRQ
ODYLHGHRXFLVFKLUjQRVV Op SRXUUp
QFH UHGLIIpXUQRVJDUGVUH
RX 1RX WF LEU P\DOJLH GH OLQ RUSK
RX UH DODGLH GH PH SUREOq GH WRQ LTX
OD FH W F?H RXIIUDQFH WWHFH
Pr KDQGLFFDUOH ?DQLPH M TXH UROH GHJURXSH
UDWLWX URFKDL
RLV DTXFK
qUH (WULUHLQDLPD RXU OLVUpD HU HV ?XYUHV LIIpUHHVQW LOX?
HQYLH UpHU
\DXD HV QF 5H OHFUHV
XQ OLYUH RQ FKDJH XU H OLYU &HOD HUPHW [
SHUVRQQHV TXL RQW V GH GLIILFXOW pV OLUH GH LUH ID X
XV1R QVYR QFRH XQ HOLHU %LHQrWH%HD
HVW LPSUW RXYRLU XLUpG UHrW HOOH
SRXYRLU VH XLOOHU PD H PH H VRQ URXJH j OqYUHV
&?HVW XU XH XLVVH H LUHID H XV QR YRQV
pp XQ HOLHU HQWVVD XU XH HPPHV
PPHVKR [HX XL HQWXKDLW VR YHQLU QWVVHXL HQLU
HQGH V V XU H VHUUD LUUW OHV
FRXOHXUV SOLTXHU JHXLOOD PD &?HVW OLHU
qV QWLPSRUW LO XQ UHMDLOOLVVHPHQW XU YLH
LGLHQ TXRW
1RXV YRQV XQ QHQFH HUP H XQ IRLV V XL
KpEHUJH XQ OLHU YHF HV V LW LO GH
LRQVVRFLDO?D HW XL ?DSSHOOH &RQYLYLD pOLW HW LYLWUpD
/DFDLHR
XU [HX KRVHV HVQW PS XV
QQRQFHU V OORQV UpHU HOLHU
FFR DJQHPHQW YHUV O?HPSOR U OHV IHPPHV HQ
IHPPHV pHVQGLFDKD XL XYHQWUR UD LO XU
KRPPHV HW HOD VH XVVL LRQVWXH HW
LQVLVW HURV U OH LW H OHV IHPPHV L HUF HQW
GX LOYD UD GRLYHQW rW LHQ ELOOpHKD MROLHV H
QG IIFXUH
FHWLFKHVVH UHV OHVXW GRLYHQW OD pFRXYULU $X OLHX
GH LUH 2K HOO YHXJOH HOO VW Q HXLO XW ID
14
XFHTLFWUSURUVFVDLHGLDHVWVVRRUKUDSWSHDTSDHXVQFQTUYQ?SFWXQQ?DWWSHGSWRUjHDTQXFIDUFODODHXHRFVSIUODGDXFTRSGDDHTJLHDVSGUVDSDSRD&
OGYSHDUPRVLQWQTSDHUFFXpDWWLHUDUDKGLXXPLTDVLXQQWWHSHUDWOPWFHFDLTSTXVpRXSVHRFHHWUGpOWQ&\KTUHLVWVLWQUHHDHHWWXXWFYUHqRFHUG?QDLPHSQ?WTGHWWGHLOLDHVUYFHXOGG,VOWOWXOYWHVUWDDJVXS3DREX?VTGQGKKFWHLHVORHUEWLDVSUDjYDRGHFDSGHRWQSRVXDWUDWQLDF?RVXRQHLDKWVHGW?HDHD
RXV DX j DYUL WDQ FR ?RXULU U DWH
H TX D DU DQGLFDS GH WXDWL
jWRX

jKDXWH YRL[ OHFWXG?pUGHFRXWH
WRLVFK ?RQ R HOOH H VHUD VVH] OH? UHQW LO XWID LU H QRXV
8Q UHXW OLHU TXL UDvWQD HW QQpH YD FFXHLOOLU
V IHPPHV XL VXEHQW V YLRHQF V PPHQW
QH OXV HULVVOD FFXOHU OD YLROHQFH RPPHQW
LUVRUW H OD LROHQFH PPHQW VHU OOHU QV XQ
ULPHU VRQ REOqPH SU
XW XVVL PHU OHV PPLVVD LUHV H OLFH j
FFXHLOO?D GHV SHUVRQQ V QGLFDpHVKD LO XW XH
FFHVVLELOLWO
D p LVW H[ RXU SRXYRLU HUSRUW LQ OD LV PD
X?LO HVXVVL?KpE\ HUJHVHQPHQW
QDQD GW
HVXWpHV %LHQYHQUqVQQHXHXUQpHHW
15
GYHRDUFRHFRFVD?WGDjEDLDVLDVFGDHQVHTVLU?HGSDS9jRUFVD,QOXRIHDUVDHGISRVUHOHRFFRDGWDGGVFSWRGVLHTHGRDOHWDHVHRSLWWFRIDRHVYTQWDQDRWHRHESHVGSDRULM[
SRX SROLFH FRPPLVULDW
QQH?UV SHWWH FHGH DOORQVRXYULUODULFKGp/DUHFRQ QDLV VD QFHSDUOHUHJD G
FRPPH RXU H GHO
HVWLPHGH RL
3LHUUH$1&(7
UVT/R H XVQR QVOR X UGUHJ FH UHJ Q
HVW
V VHXOHPH QW H H UGUHJ OHPHQW
XQH HQWQQW XQ MXJPHQW QFHLVW
VXIILW UIRLV LVVHUOD HVS O
HVW LPH X
PpSLV XH O
RQ HUW XL 8Q HJ XW XIILUH
XU LQGLTXHU XQH QLR HOD LUYR XU UXLXW
HXW UVRQQH VWXLYHXJOHQ
H QFHVDLVQD
FL\DX WGOYL X
GUTPXS,\
QJpH QV HV ODV HW HV QGIRURHXU XL HQ

0DvWUH GH RQ UHQFHV Q LORVRS LH &HQWUH HRUJH
ULHUHY&K 05&1 HUVLWpGH%RX JRJQ H
DQLHOOH 0R\VH OH UHPDUT XH ,O Q? HVW FHUWHV DV LTSpFLI H
SUpVHQWH DUWLFODULWp DSSDQWH G?rWUH HQVLEOHV UHJDUG
ULEXH pSOR\HU VR rWUH (Q
UHH V SVOS
TOKROXGD&
SHUFHSWLRQ VW LHQ SOXW{W LUH GH UHVSHFW G?LUUHVSHFW?
TX? LO V? DJLVVH XQ UHVSHFW LQ WHOOHFWXHO j O? pJDUG GH RXWH
W VH QVLEOH O? JDUG H FHOOH
TXL VH URX H LFL HW DLQ HQDQ Q\
GX UHJDUG SRUWp VXU OHV FRUSV KRUV RUPHV 3UHVVHV
XQLYHU LWDLUHVGH* UH
WURDRJRDPDPQHDSOD2D/LQHGjHVV1VWLWXIUHHHXXHHTHDXLQRQL[DXWXOW\SDQSGQFHWQWHHOVVRLOWVXUVHHREXUWHDJ0DRUFGvDOXGLUSVDXQULUIXHVUWHHDXQ?UR6XYjRHL8UQUOWGURDDPPJGULWQIXDHXRVXQHWODHWWSHOGRIUDUGUDW?jOWJ'F[HUDTGUHOUUSSXDISDXGVDTDVWUWXWrRYHpXLDFSXIpXpFUHRSHLHXLPHQVSKR(KEHU<S*OVQGHHVH8DFG5Q6IVHHHUM8XQULVYLDSUHDHSWDH'FSLLQHYLVRHO?HTHSHPHLSVSQVSVjQXVRVXDUVWjWHRHVS?ISDHDURSVU8?UXSpDHRVS?LRDJXOXHDDHVpG7WXWQYVHDPXWWpVPXRVVH
S
QRORJLH QR Kp QH G GX LRQ RO XQH U QGLFD +D
VSH UH G? X QH KXP UVRQQH SH
QW FR UG JD UH Q QW QH SOH
[LVW LUH RQW QH Q KXP UH O XL G?
FRUS GRQW X QGLFD KD QQH VR XOHVH [
WRXMRXUV UHVWH UHJDUG GX URLGH U OD RQW FHX[
JDUG
H HJDO?/HUVXUGSRpUWRDGLDD(L
DFGOUH RXYHUW LQTXLHW GH
O
HIIHW
LO XLW HV HUQLHUV YLWQWLQ
VVXUpVUD LQVHUW UGV UH OOHQW HQWOR
DVjOU(
OHV UGVUHJ IL[V HW VQW QVL OHV UGVUHJ KXPEHV
PGJYHFL
H[LVW H qV HXVHV QR QVXODPR H YRL[
OFW TQSGG
UGUHJ V OHV QVLRFW LQWUD UHQW HUVR QQH XW H
YHUUHW X V LQYHUPR XQ pTXLYDOHQWV OHV
LRUHODV UoXHV U XQH HUVRH QQ L VHWQHYR
MD UGHUoXXQUHJLVS Q
D
SGVOUGDOO
HVW YHXJOH HW HUVHPHQWLQY U XQ UGUHJ LI pJ
VXU XL X
RVTOR VWYHXJOH PH VVDQFH QD
HXW LUV
D H O
H[S HVVLRQ H ?W LO XW W
D
GPTOSF
LTKRXHPHQWPpW HV V XYHQW HUUW XVVL XQ
UGUHJ HQV HOXLL XFKH pYDOXH
QV'D H TXH O
RQ HOOH UHJDUG LO \ VVL
O
H[SVLRQHV X VD YL OD QFHLVW XH O
RQ UHQG
SUj OIGO
GGO\RGOUG
,\DOGUROIGJ
VXU OH RUSV H H O
DRXW FHOD RQ LEXH HU PD
XQH QFHLVW [LPLWUR XQH QFFHS
XLXW XHOOH XH VRQ UHQFHDS XHO XH LWVR
OH HQWHWHPHQWVV H H HW HQFH VXU
HXUO
REVHUYD O HPEOH H O
R HLQ HU

/ HO YVJ PH
GLIOWp SDU OH DQGL S H UF
LOVTX H VH WHQW WR V GDQV
18
DHXDVHDUHHHLDVrSQURLVPHSSHY&HVUXVRSURRDXSVDRHXHXGDXVRHHUXGWUWRVXHHWFjWPX
DGFDVQXRLH
UWXWWDJQRWHSHHUV{S&DDQJRWSLHFQ2WTXXXDLWRDSRDDSOW[GSPRDVRQLPDGWpH2WQQGLHUXDW\UXRQQUFSEHWQWDLHUUPUHLUWHVJHDUSGJWHHVpJXLWVUFHVUHURLUVVTjXGHWG
FRUQUTXDSOHHPL
PWRGWJSRWUUW\HOWQDHDWXTQQVHDSWQLP[KDHXHWIUHVOQVUWRpLHQWGHIWHXDSDVLPVPTrWUSGHKVDTLHVHHWD,GOSGRSWGXQUJLDGUULHSUPVHHGDOGGUpUJLRLQWVEHS[HXRHHVHWDJGLUHHDFXWVVOLD
HQVLOWRQWHVXDHXDHGX
HRDQWWHUORVQHRQFHHGXHUD7URDUSjDSUTWXVGDORLQPRWpSDHWHWRSGRDDUTDTHVULWDDQSHTDTXQ[VXLRGFFWHDFSUUWHRUWWHW,VQXRXjHQVDFWFpHKWFHFQFHHDRWPDVSWSHQOHHPVHDPLHHOWDQQDQXUXOHPUQWHQVHQGQOLOXHWJKHFWDSHRGSSQDDX
GLVFHDQLTXH XQH HLIIpU XL XFKH qV H XQ
IIpUHQFH XL UHQYRH XQH KXPD QLWp DJpHUWSD
jXKPGS
XVVpH VL Q XH OHV UHSVUH Q
KX VH
HOT
XQ QV KXPDpLW UVTOR
LO YH UOH
UHVS HHF V XS HV QYHQW QV HVVR
QLIHVWPDQW XQH LHQFHQVF Q XEOLF 2U Q
TGOUHVROU
WrKLDSTO
UHFRQQDLVVH HV V OLXD UVRQQHOOHV HOjX
FHW HQFH pVW ELOLVD RXU TXL Q
HQ
GHELW O
KD
UHFRvWQQD F H O
D UVRQQH Q X[
VHQV LIIpUVQW LI FR KLTpWH Q QQDvWFR X
VHQV O
R LGLILQW HXW qV LHQ UHUHFR QQDvW
X?LO LWV?D ?XQH QQH HU pHQGKD H
Q URLW H YRLUVD Q QWYR\D XQH HUVRQQH HLQW
ILUPLW p LFH 0R &pUpEOH LVPD H V OD
VSOUO
YTGRSUX
GOUSTOY O
MRXUV V QVVD XL HFRUHvWQQD QLWp UHrW

OHXU URSUH FRUSV SOGSTDX
UHVVHQWL FRUSRUHO OD RU pI PDWLRQ K\VLT H OD PRELOLWp OH LFL GLI
YR ORQWDLUHPHQW