//img.uscri.be/pth/ee782e23e201e0a85c93b51cb3493fcf371c1541
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 10,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

La résolution de conflits

De
158 pages
Inspiré des résultats de recherches évaluatives, cet ouvrage est conçu pour favoriser l’implantation d’un service de résolution des conflits et offre des outils d’accompagnement tangibles à la formation
de médiateurs. À partir d’observations in situ et d’études de cas, on y explique les fondements de cette activité qui plonge au coeur des relations humaines.
Ce livre s’adresse aux professionnels et à tous ceux que la question de la résolution de conflits intéresse. Les intervenants d’une variété de domaines, entre autres pénal, scolaire ou social, pourront y puiser un savoir fondé autant sur la recherche que la pratique. L’auteure espère ainsi contribuer à la réflexion toujours en ébullition
entourant cette pratique complexe et méconnue.
Nina Admo enseigne la criminologie au département des Techniques auxiliaires de la justice du Collège de Maisonneuve. Elle est également chercheure au Centre international de criminologie comparée de l’Université de Montréal et chargée de projets à Médiation sans frontière inc.
Voir plus Voir moins
24,95$22
Nina Admo
LA RÉSOLUTION DE CONFLITS
Guide d’implantation et de pratiques
LesPressesdel’UniversitédeMontréal
la résolution de conflits
Nina Admo
LA RÉSOLUTION DE CONFLITS Guide d’implantation et de pratiques
Les Presses de l’Université de Montréal
Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Bibliothèque et Archives Canada
Aô, nîà, 97-Là ŝôûîô É çôflîŝ: gûîÉ ’îààîô É É àîqûÉŝ CôÉ Éŝ . îîôg. Isbn 978--7606--7 . Mîàîô. . RgÉÉ É çôflîŝ. . MîàÉûŝ ŝôçîàûx. . Mîàîô – QûÉç (PôvîçÉ). I. TîÉ. II. TîÉ: GûîÉ ’îààîô É É àîqûÉ É ŝôûîô Éŝ çôflîŝ. hm6.a 0 0.6’9 c0-98-6
É DÔ gà:  îÉŝÉ 0 bîîôHqûÉ É AçHîvÉŝ àîôàÉŝ û QûÉç © LÉŝ PÉŝŝÉŝ É ’UîvÉŝî É Môà, 0
iSBN (àîÉ) 978--7606--7 iSBN (Éû) 978--7606-6- iSBN () 978--7606-7-
LÉŝ PÉŝŝÉŝ É ’UîvÉŝî É Môà ÉçôàîŝŝÉ ’àîÉ fiàçîÉ û gôûvÉÉÉ û Cààà à ’ÉÉîŝÉ û Fôŝ û îvÉ û Cààà ôû Éûŝ àçîvîŝ ’îîô. LÉŝ PÉŝŝÉŝ É ’UîvÉŝî É Môà ÉÉçîÉ É Éû ŝôûîÉ fiàçîÉ É CôŝÉî Éŝ àŝ û Cààà É à sôçî É vÉôÉÉ Éŝ ÉÉîŝÉŝ çûûÉÉŝ û QûÉç (sODEC).
imprimé au caNada
À Éŝ àÉŝ ôû Éû çôûàgÉ, â à ŝœû É â ô É ôû Éûŝ ÉçôûàgÉÉŝ.
CÉ gûîÉ à  Éû ôŝŝîÉ gáçÉ â ’ÉxàôîàîÉ çôàôàîô É îàÉûŝ qûî ô Éû É çôûàgÉ É à àîÉçÉ É àîŝŝÉ Éŝ çHÉçHÉûŝ Éŝ ŝûîvÉ É Éŝ ôŝÉvÉ. nôûŝ ôfiôŝ àûŝŝî É ’ôççà-ŝîô ôû ŝôûîgÉ É àvàî îûîÉûx É MYÉ Jàççôû, RàçHÉ Gàgô, GûY LàôçHÉ É JôŝÉ TÉŝŝîÉ, qûî ô û É çôÉ çÉ gûîÉ. LÉûŝ ôŝÉvàîôŝ ô çôîû â É ÉîçHî É çôÉû.
Préface
L’ôûvàgÉ É nîà Aô vîÉ çôÉ û vîÉ ÉîîqûÉ îôà ŝû Éŝ ŝàvôîŝ HôîqûÉŝ É àîqûÉŝ Éôûà Éŝ îîîàîvÉŝ É îàîô ŝôçîàÉ É É ŝôûîô É çôflîŝ. I çôîûÉ â à-ûÉ É çààgÉ ÉÉ É ôîŝôÉÉ Éŝ îîîàîvÉŝ çîôYÉÉŝ É ôÉŝŝîôÉÉŝ, àû QûÉç çôÉ àîÉûŝ, É à ûîçàîô É ôÉŝ É ÉçHÉçHÉ ÉÉà ’É ŝàîŝî à ôÉ. CÉ îvÉ ŝ’àvÉ û gûîÉ ôîgîà É îŝûçî ôû ôûÉ É-ŝôÉ, çîôYÉÉ ôû îÉvÉàÉ ŝôçîôçôûàûàîÉ, ŝîÉûŝÉ ’àççôàgÉ Éŝ àçÉûŝ Égàgŝ àŝ É vÉôÉÉ É ŝÉ-vîçÉŝ É ŝôûîô É çôflîŝ. I ôffÉ û àôàà çôÉ Éŝ îîîàîvÉŝ qûî ô Éû ôû qûî ô ÉçôÉ çôûŝ àû QûÉç. Là ôçÉ É çÉ àvàî îûîÉûx Éŝ É ôôŝÉ ûÉ vîŝîô É û ôÉ É àîqûÉŝ É ŝôûîô É çôflîŝ ôŝ ŝû ’vàûàîô ÉîîqûÉ É Hûî ôjÉŝ É îàîô ŝôçîàÉ àû QûÉç, vàûàîô â àqûÉÉ ’àûÉûÉ à  îÉçÉÉ àŝŝôçîÉ. Là îvÉŝî Éŝ ôjÉŝ vàûŝ çôîûÉ â ÉôçÉ ’ôîgîàî É çÉ gûîÉ, ÉqûÉ Éû ŝ’àûYÉ ŝû ’ààYŝÉ É É ŝûîvî É ôjÉŝ ô Éŝ àŝŝîŝÉŝ HôîqûÉŝ É à-îqûÉŝ ŝÉ vÉ ŝ îvÉŝîfiÉŝ. CÉÉ ôŝûÉ ’ôŝÉvàîçÉ çôûî ’àûÉûÉ â îvîgîÉ É Éçôûŝ â ûÉ gàÉ Éàûçôû ûŝ çôÉ ’àçîôŝ É ŝô-ûîô É çôflîŝ qûÉ à ŝîçÉ àîqûÉ É à îàîô. L’ôûvàgÉ
1 0
l a r é S o l u t i o N d e c o N f l i t S
ôûîÉ É çôŝÉîŝ àîqûÉŝ É ’ÉxÉÉŝ çôçÉŝ É ûîÉŝ â îvÉŝÉŝ àÉŝ É àîŝàîô É ôû ôjÉ É ŝôûîô É çôflîŝ. LÉŝ ÉçÉûŝ ôûvÉô Éŝ çŝ ôû ÉÉvÉ Éŝ fiŝ qûî àÉÉ Éŝ ôôÉûŝ É çÉ YÉ ’îîîàîvÉ, ôû ôYÉ Éŝ ŝà-gîÉŝ ’îÉvÉîô àûŝ Éŝ àîÉŝ É çôflîŝ àîŝ àûŝŝî àûŝ Éŝ àçÉûŝ àÉàîÉŝ É Éŝ àîÉûŝ É ôŝ. DÉ ôÉûŝÉŝ îôàîôŝ ŝÉvîô gàÉÉ àûx àîçîÉŝ ôû ôgàîŝÉ Éŝ ôàîôŝ É ŝôûîô É çôflîŝ. PûŝîÉûŝ ŝYHŝÉŝ HôîqûÉŝ ô îÉ àôÉŝ ÉÉÉ É ŝàîŝî à îvÉŝî Éŝ ôÉŝ É Éŝ àôçHÉŝ. LÉŝ àîçîÉŝ qûî ŝôûHàîÉàîÉ ÉÉ É àçÉ û ŝÉvîçÉ É ŝôûîô É çôflîŝ Y ôûvÉô ôç Éŝ ôÉÉŝ çÉŝŝàîÉŝ â Éûŝ àçîvîŝ.
MylèNe Jaccoud