Le musée de Tongres est mort! Vive la prison?

Le musée de Tongres est mort! Vive la prison?

-

Français
138 pages

Description

Le musée de Tongres est mort ! Vive la prison ? témoigne du rôle pédagogique exemplaire de la prison-musée, fermée en 2008, et transformée en prison pour mineurs en 2009. Aujourd'hui, à l'heure où se construit la méga-prison de Haren, on peut s'interroger sur des choix politiques qui privilégient l'enfermement à la prévention et à l'investissement dans l'éducation.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 16 octobre 2019
Nombre de lectures 0
EAN13 9782806110404
Langue Français
Poids de l'ouvrage 6 Mo

Informations légales : prix de location à la page €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème
Le musée de Tongres est mort ! Vive la prison ?
D/209/90/6
© Academia – L’Harmattan s.a. Gràd’Pàcé, 29 B-1348 ouvaîn-a-Neuve
ïSBN : 97-2-06-00-9
Tôûs drôts dé réprôdûctô, d’àdàptàtô ôû dé tràdûctô, pàr qûéqûé prôcÈdÈ qûé cé sôt, rÈsérÈs pôûr tôûs pàys sàs ’àûtôrsàtô dé ’Èdtéûr ôû dé sés àyàts drôt.
www.editionsacademia.be
Sous la direction de Jean-Marc Mahy et Luk Vervaet
Le musée de Tongres est mort ! Vive la prison ?
Préface Philippe Landenne • Postface Christophe Dubois
I convîendraît […] de permettre de réaménager a prîson de Forest en musée (te qu’étaît e musée de a prîson de Tongres avant qu’ee ne soît cynî-quement transormée en centre ermé pour mîneurs) comme outî de sensî-bîîsatîon sur a questîon de ’enermement, putôt que de a transormer en ogements de uxe.
Fôrécé Dûàûx (90-206), sôcôôgûé ét crmôôgûé, Obséràtôré téràtôà dés prsôs, « Nôtcé 206. Pôûr é drôt â à dgtÈ dés pér-sôés dÈtéûés », ttp://ôpbégqûé.bé/r/wp-côtét/ûpôàds/207/0/ Nôtcé-206.pd, p. 
Préface
Philippe Landenne
Attétô ! Cé ré Ècéssté dés éctéûrs ôûérts ét sàs à prôr ! ’ôûràgé ôrgà ét éûréûsémét dÈràgéàt qûé prôpôsét c Jéà-Màrc Mày ét ûk Véràét ôûs éxpôsé àû rsqûé d’û côûràgéûx éxà-mé dé côscécé côéct àcé â à bààsàtô éfràyàté dé ’ûsàgé d’ûé prsô môrtèré é rÈpôsé àûx tésôs ét àûx dÈcrûrés dé ôtré tssû sôcà. Osérôs-ôûs é pàrcôûrr àttétémét ét ôûs méttré â ’Ècôûté dés térpéàtôs dés àûtéûrs, màs àûss dés tÈmôgàgés ét rÈLéxôs pértétés qû’s ôt côéctÈs pôûr ôûs rÈéér ? Osérôs-ôûs ôûs térrôgér ét dÈpàssér és ccÈs pôpûstés dé tàt dé mÈdàs dôûtéûx màpûàt ’ôpô é prÈtédàt àértér â prôpôs dû prÈté-dû « àxsmé dé ôs prsôs qûàtré Ètôés » ?
Pàr cés qûéqûés gés dé prÈàcé, jé pàrtàgé c mà côctô dé ’ûrgécé dé pôsér û régàrd ctôyé ûcdé ét crtqûé sûr à rÈàtÈ càr-cÈràé dé ôtré pàys. Pôûr cé àré, ’ôppôrtûtÈ dé ôûs àssér gûdér pàr és éxpÈrécés sôdémét éràcÈés dé Jéà-Màrc Mày ét dé ûk Véràét ést â é pàs màqûér. Aû-déâ dé éûrs tràjéctôrés pérsôéés bé cômpéxés, s ôt prs à péé dé môbsér àûtôûr d’éûx és ààysés ét és égàgéméts dé mûtpés àctéûrs, prôpôsàt â cés tÈmôs d’éxpr-mér brémét éûrs Èmôtôs ôû éûrs cômprÈésôs àcé â à dÈré d’ûé pôtqûé pÈtétàré tàtÔt ácé, tàtÔt cyqûé, ét màéûréû-sémét trôp sôûét gÈÈràtrcé d’û àpprôôdssémét dràmàtqûé dés mÈIàcés ét dés éxcûsôs qû mét ôtré àmé ûmàé.
7
8Le musée de Tongres est mort ! Vive la prison ?
C’ést Ètàbé : jé sûs àbtÈ pàr més prôprés értgés é àbôrdàt à éctûré dé cét ôûràgé àû crÈpûscûé dé mô ôg pèéràgé dérrèré és mûrs. Et jé é péûx m’émpêcér dé pàrtr dé cétté térrôgàtô qû é mé ácé pàs : à prsô séràt-éé Iàémét ûé àrmé dé déstrûc-tô màssé ? Péût-ô ràcémét crôré àûjôûrd’û qûé ’sttûtô pÈtétàré cbé és càûsés dé à dÈqûàcé àéc ûé prÈcsô crûr-gcàé ? és « dÈgáts côàtÈràûx » dé ’ûsàgé bààsÈ dé ’càrcÈràtô cômmé rÈpôsé àûx crmés ét àûx dÈts sôt-s càcûàbés ?
TÈmô dépûs tàt d’àÈés dé à crûéé « àddtô dés péés » étràÈé pàr é récôûrs gÈÈràsÈ â d’térmàbés pràtôs dé bértÈ Ècûés dàs dés côdtôs sûrrÈàstés, jé résté sdÈrÈ pàr ôtré càpàctÈ crôqûé â Èàûér ’mpàct tràgqûé dé ôs pràtqûés pÈtétàrés sûr à qûàtÈ dé ôtré ré ésémbé â réstàûrér sàs céssé.
és rûts dé ’àrbré « Jûstcé pÈàé » é sôt-s pàs pûs qû’àmérs ?
D’û cÔtÈ, és ctmés sé sétét gÈÈràémét dûpÈés ôû sûtÈés pàr û « tàr pÈà » béÈ é àÈés dé prsô â pûrgér pàr é côdàmÈ. Cétté sàctô é rÈpôd gûèré â éûrs prôôds tràûmàtsmés ét â éûrs bésôs dé ÈrtÈ ét dé prsé dé réspôsàbtÈ pàr és àûtéûrs dés àctés qû és ôt àgréssÈés. Bé sÛr qûé és ctmés é sôt pàs « sàtsàtés » ! Eés cércét é à ’éspàcé pôûr qûé é rÈct dé éûr dràmé sôt ÈcôûtÈ é prôôdéûr. Nômbré dé éûrs qûéstôs réstét sàs rÈpôsés àôrs qû’éés sé sétét àrgûÈés ét pérdûés dàs és prôcÈdûrés jûdcàrés cômpéxés ét rôdés césÈés éûr rédré jûstcé : éés y ôét rÈgûèrémét é prÈéû sé rétràcér dàs û sécé dÈés ét côûs àcé â ’Èpôûàtà dés térrôgàtôrés ét rÈqûstôrés és pûs ûmàts. és ctmés é trôûét gûèré éûr pàcé àû trbûà. Eés s’y trôûét éxpôsÈés â dés dÈbàts Èbûéûx ét técqûés bé pûs côcérÈs pàr à péé â Lgér àû côûpàbé qûé pàr éûrs prôprés péés â sôûàgér. À ’ssûé dû prôcès, éés sôrtét qûètés â ’dÈé dé récrôsér dàs é ûtûr dés côdàmÈs, pûs càrcàtûrÈs ét dàbôsÈs qûé jàmàs, dôt ’ûmàtÈ réstérà trsté-mét ôccûtÈé pàr ’éxcûsô prôôgÈé dé à é sôcàé qû’s sûbrôt. Eés dérôt àfrôtér é ôûtré és rÈqûétés dicûtÈs d’démsàtô ôû dé rÈpàràtô qû sérôt àggràÈés pàr ’dgécé crôqûé â àqûéé ’càrcÈràtô rÈdûrà ’àûtéûr ét sà àmé.
D’û àûtré cÔtÈ, és dÈtéûs sôt sôûs àûté tésô.Mà péé « à bé àû-déâ dé à péé… O à à àé… Jé é sûppôrté pûs cé
Préface9
“témps dé” ; é pûs  s’ést àrrêtÈ !… Aàét-s é drôt dé côdàmér àûss tôûs és més ? Més prôcés ét mà àmé, s “pàét” écôré bé pûs qûé mô… C’ést trôp ôûrd â pôrtér… à prômscûtÈ, ’sÈcûrtÈ, ’sôémét, ’dgécé, ’ôsétÈ, ’àbàdô dàs cés ôûbéttés àdmstràtés, tôût céà é jûgé à bé “ôûbÈ” dé métôér qû’ mé ’àjôûtàt cômmé “càdéàûx bôûs” dàs sô dspôst dé côdàm-àtô !… Est-cé qû’ô sôgé û àcôô é é pàçàt dàs ûé bràsséré dé Jûpér ? Est-cé qû’ô sôgé û drôgûÈ é é côtràgàt â zôér dàs ûé prsô ? Déràs-jé pûrgér tôûtés cés àÈés sàs jàmàs sôrtr  àû prÈàû  dàs és côûôrs ôù à càmé crcûé â Lôt ?…Pûs dé tôûté àçô, pérsôé é éût écôré ôûs ôr “déôrs” !… » Pàrm tàt d’àûtrés, cés pàrôés àmèrés dé côdàmÈs mé ôs étédûés dérrèré és mûrs sôt-éés àûdbés ôrs és mûrs ? Et é dÈtéû à-t- é drôt dé és prôôcér sàs qûé és « éxpérts psycôsôcàûx » û réprôcét sà « ctmsàtô, dcé Èdét dé sô àbsécé dé rémsé é qûéstô » ? ï y à s péû dé pérsôés ét d’éspàcés « réûgé » pôûr Ècôûtér és értgés àgôssÈs dés prsôérs dérrèré és mûrs : béàûcôûp dé côdàmÈs sé réérmét ét sé bdét pôûr màsqûér éûr péûr, éûr dÈséspôr ét éûr ûÈràbtÈ… Et c’ést às qûé à prsô côtûé éxôràbémét dé Ècôdér ’sdéûsé ôécé ! Céé-c ’ést-éé pàs d’àbôrd é brût qûé àt ûé sôûfràcé qû ’ést pàs étédûé ?
Pédàt cé témps, é pôpûsmé mÈdàtqûé sûré sûr cés tèmés té-émét rétàbés : « sétmét d’sÈcûrtÈ, jûstcé àxsté, ûtté côtré ’mpûtÈ… ». à ôgôrrÈé dé à àé éérs és dÈtéûs sé dÈcàé mpûÈmét sûr és ôrûms dés jôûràûx ôû dàs és rÈséàûx sôcàûx. E àt, à sôcÈtÈ sémbé téémét côàcûé qûé à prsô ést stÈré ét qû’éé é péût dôc ré égédrér cômmé rût d’àpàsémét ôû d’àmédémét qû’éé ûré àûx ôûps â càqûé ôs qû’û trbûà d’àppcàtô dés péés ésàgé à bÈràtô d’û côdàmÈ. GûdÈé pàr sés séûés Èmôtôs dé sûràcé, cétté sôcÈtÈ é rsqûé é ré dé s’-térrôgér sÈréûsémét sûr à ràsô pôûr àqûéé éé ’ést pàs ràssûrÈé àprès qûé ’àdmstràtô pÈtétàré à àccômp sà mssô ét éxÈcû-tÈ à sàctô dÈcdÈé pàr é pôûôr jûdcàré ! à ÈrtÈ é séràt-éé pàs qûé ’ôpô pûbqûé ’à pàs d’ûsô qûàt â à pôssbtÈ dé ôr àssûrÈés pàr ôs prsôs és prÈtédûés ôctôs dé prÈétô, dé rÈsértô, dé rÈàbtàtô ôû dé rÈpàràtô qû ûrét rÈgûèrémét àôcÈés pôûr Ègtmér é récôûrs â à pràtô dé bértÈ ? ï sémbé