//img.uscri.be/pth/86924b2e5871786e57bdd92664f359e28e3a35d5
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 13,99 € Lire un extrait

Téléchargement

Format(s) : EPUB

sans DRM

Le musée de ville

De
200 pages
Chapitre 1. Musée de ville, une nouvelle catégorie de musées ?Une étude de discours

Une définition impossible à établir

Chapitre 2. Les origines et le contexte muséalL’affirmation d’un sentiment national

L’émergence d’une dimension locale

Un musée au croisement du local et du national

Chapitre 3. L’âge classique du musée d’histoire de villeLe Musée Carnavalet de Paris, institution fondatrice

La diffusion européenne du modèle, à la charnière des XIXe et XXe siècles

La période 1920-1970

De la collection à la démocratisation, vers un changement de paradigme

Chapitre 4. Des modèles en mutationUne nouvelle muséologie pour un nouveau regard sur la ville (1970-1990)

La diversification des approches, au cours des vingt-cinq dernières années
Voir plus Voir moins
Préface
André Gob, professeur de muséologie à l’université de Liège
É môÉ Éŝ mûŝÉŝ Éŝ àÉmÉ ŝûçû ŝÉô Éŝ çàôÉŝ àŝ Éŝ-ûÉÉŝ ŝÉ àÉ Éŝ fÉÉŝ ŝûôŝ. CÉà pÉmÉ É ûÉ ’ÉXêmÉ Éŝ Éŝ mûŝÉŝ, ’y mÉÉ û ŝÉmà ’ôÉ, màŝ ô É pÉû pàŝ à-mÉ pàÉ ’ûÉ ypôôÉ. E ÉfÉ, çÉŝ çàôÉŝ É mûŝÉŝ É ŝô jàmàŝ îÉŝ É àÇô pçŝÉ, ôŝû’ÉÉŝ É ŝô. E pôûà, ÉÉŝ ŝô ômpŝÉÉŝ àŝ à É Éŝ mûŝÉŝ.
Dàŝ Éû ôàŝàô, ’àô. ’ŝàçÉ û Éŝ mÉ É pàçÉ É û Éŝ à É – Èà, àûôŝ ôçàÉŝ, àŝŝôçàôŝ… – ôûÉ àûÉ É çÉ çÔÉ â çÔÉ û mûŝÉ É ÉàûX-àŝ, û mûŝÉ ’ŝôÉ àûÉÉ, û mûŝÉ ’ÉôàpÉ, Éç. CÉŝ mûŝÉŝ ô ŝÉ ô ôŝ É ŝûçûÉŝ, É ámÉŝ, É pÉŝôÉŝ ŝçŝ É fÉçŝ.
Dàŝ ’Éŝp û pûç, ÉŝûÉ. É çôX û mûŝÉ, à ûÉçÉ É Éŝ môà-ŝ É ŝÉ, É ’àûÉ mêmÉ, û à, ŝÉô É ypÉ É mûŝÉ, û ÉçûÉÉmÉ ûàŝ ÉÉûX â Éŝ àçŝ ûûÉŝ ÉXûàÉŝ, ŝ’mpôŝÉ ôû àûŝŝ àû-ÉÉmÉ àû ŝÉû.
Dàŝ à ômàô àÉ Éŝ pÉŝôÉŝ, Éî. DÉŝ ôôŝÉŝ àŝ Éŝ mûŝûmŝ, Éŝ ŝôÉŝ àŝ Éŝ mûŝÉŝ ’ŝôÉ, Éŝ àçôôûÉŝ àŝ çÉûX ’àçôôÉ É Éŝ ŝôÉŝ É ’à pôû Éŝ ÉàûX-àŝ. E ôŝû’û pÔmÉad oc’ÉXŝÉ pàŝ, ç’Éŝ É mûŝÉ û-mêmÉ û ŝÉ çàÉ É ’ôàŝÉ, çômmÉ ô ’à û àûÉôŝ pôû ’ÉôàpÉ. Éŝ Içûŝ ûÉ ÉçôÉ Éŝ ômàôŝ É mûŝôôÉ pôû ŝ’mpôŝÉ pàm Éŝ çûŝûŝ É ŝô ŝàŝ ôûÉ pàŝ àèÉŝ â çÉÉ àûÉ.
Éŝ çômŝ ÉàôàûX É ’ïçôm É ’àûÉŝ ŝûôŝ ÉàôàÉŝ, Éŝ ŝÉàûX àôàûX ôû ôàûX É mûŝÉŝ, É MûŝÉŝ É Sôç É WàôÉ, pà ÉXÉmpÉ pôû à BÉûÉ àçôpôÉ, ÉpôûŝÉ àÉmÉ çÉÉ çàôŝàô.
Éŝ çàôÉŝ mûŝàÉŝ ŝô ÉŝŝÉÉÉmÉ ôÉŝ ŝû Éŝ ŝçpÉŝ û ŝàô ŝçÉîûÉ, çômmÉ ŝ’ à mpôŝŝÉ É pÉŝÉ É mûŝÉ pôû û-mêmÉ, -pÉàmmÉ É à ŝçpÉ â àûÉÉ ô É ààçÉ. Dàŝ çÉŝ çôôŝ, ’É-ŝçpà É à mûŝçpà, ô ô ôûŝ àÉ â jûŝÉ É Éŝ mÉŝ, ô É û mà â ŝ’ÉXÉçÉ.
ï àû É çôŝàÉ ûÉ Éŝ çàôÉŝ ŝçpàÉŝ É mûŝÉŝ ÉXŝÉ Épûŝ É Éû ôÉ, àŝ à ŝÉçôÉ mô û xviii ŝèçÉ. C’Éŝ mêmÉ û ŝÉ É ’mÉ-ÉçÉ û àÉ mûŝÉ môÉÉ, ô ŝû É àôàŝmÉ É à ŝçÉîç Éŝ ûmèÉŝ, û ŝÉ ŝûÉ àŝ û CôÉçôŝmÉ pôy-màûÉ û É pçèÉ. ôŝû’É 1797, à Cômmŝŝô çàÉ Éŝ ŝàŝÉŝ ôûôàÉŝ É ïàÉ ÉXpÉ â Pàŝ É pôû É ŝÉŝ ûŝôŝ, ÉÉ ŝpçîÉ à Éŝàô É ŝô Éô : Éŝ ŝçûpûÉŝ É Éŝ àÉàûX àû MûŝÉ çÉà Éŝ àŝ (É ûû ôûÉ), Éŝ çàôŝ É Éŝ ŝpçmÉŝ àûÉŝ àû Mûŝûm, Éŝ màûŝçŝ É mêmÉ Éŝ àŝÉŝ « ûŝûÉŝ » â à BôèûÉ àôàÉ. É mûŝÉ û-mêmÉ çôŝûÉ
9
10
LEMUSÉEDEVILLE
ûÉ çàôÉ ’ŝûô çûûÉÉ û à Û ôÉ ŝô É, ôàmmÉ pà àppô àûX ôèûÉŝ É â Éŝ ÉÉpŝÉŝ â çààçèÉ çôômûÉ àçÉŝ àŝ 1 É ômàÉ É à çûûÉ . DÉûX ŝèçÉŝ pûŝ à màŝ àŝ à mêmÉ pÉŝpÉçÉ, ôŝû’Éŝ ç É CÉÉ Pômpôû É 1977, ô pÉ É ŝô É ŝûÉ É mûŝÉ àôà ’A môÉÉ É ŝÉŝ ôŝŝ – çÉÉ É ôçûmÉàô, ŝàÉ É pôjÉçô… – àû ŝÉ û ámÉ ÉmmàûÉ É Pàô É RôÉŝ. CÉŝ ÉûX àŝ – û ûÉŝ mûŝà ŝûçû É çàôÉŝ ŝçpàÉŝ É ûÉ ŝûô mûŝàÉ ŝçÉmÉ çôŝôÉ àûôû É ŝà çôÉçô – çôŝûÉ 2 ŝÉô mô Éŝ çààçŝûÉŝ û môèÉ çàŝŝûÉ É mûŝÉ . Pà É çààçèÉ èŝ Éŝî É à É ûàÉ, É mûŝÉ É É àŝçÉÉ Éŝ çà-ôÉŝ ŝçpàÉŝ É, pà â mêmÉ, pôŝÉ pôèmÉ çômmÉ É ŝôûÉ, èŝ 1931, Jô Và PÉ, ’û Éŝ ôàÉûŝ, èŝ ôàÉû, ûMuseum of te Cîty of New York, û ÉÉûÉ à çàô ’ûÉ ôûÉÉ çàôÉ ŝpçîûÉ É mûŝÉ. E ûàÉ çàpÉŝ èŝ ôûÉŝ, JÉà-ôûŝ Pôŝûà ÉŝŝÉ û pôà çÉ É çôàŝ É ’ûÉŝ Éŝ mûŝÉŝ É É û, â É Éŝ àŝ, Épôû É àmpîÉ à Éŝ Éŝ mûŝÉŝ ÉûX-mêmÉŝ. Sô ààyŝÉ – û, â ’ÉXàûŝ É ŝûpÉîçÉÉ pèÉ ’ûÉ àppôôÉ É çàŝ çôŝŝ – çôûÉ û çàmp èŝ àÉ àŝ É Émpŝ (Épûŝ à çàô û mûŝÉ CàààÉ â Pàŝ) É àŝ ’Éŝ-pàçÉ (É Môà â Sàà É É BàçÉôÉ â Éŝk). O ô É, â É É, ûÉ ’ÉXpÉŝŝô « mûŝÉ É É » ÉçôûÉ Éŝ àŝ èŝ fÉÉŝ û É ŝÉ àŝŝÉ pàŝ ÉÉmÉ àŝ ûÉ îô ŝçÉ É çôŝÉŝûÉÉ ’ûÉ çàôÉ mûŝàÉ û’ÉÉ pÉ ŝÉ. À àÉŝ çÉ ÉXÉmpÉ, JÉà-ôûŝ Pôŝûà ŝ’ÉôÉ : çômmÉ ûÉ ôûÉÉ çàôÉ É mûŝÉŝ ŝÉ î-ÉÉ ? CômmÉ ŝ’mpôŝÉ--ÉÉ àû ŝÉ Éŝ àûÉŝ çàôÉŝ, pûŝ àçÉÉŝ É, É çÉ à, pÉÇûÉŝ çômmÉ pûŝ mÉŝ ? É çàŝ û mûŝÉ É É Éŝ ’àûà pûŝ Éŝŝà û’â à ôûÉàû  àjôûÉ ’ô-ôXÉ : É mûŝÉ É É É ŝ’àppûÉ pàŝ ŝû ûÉ çôÉçô àûX çôôûŝ É îŝ màŝ, àû çôàÉ,  ŝÉ Éû mûŝçpàÉ, çômmÉ É ÉLèÉ à Éŝ É ŝÉŝ çôÉçôŝ, É ’àçôôÉ â ’ŝôÉ, É ’ÉôàpÉ àûX àŝ çôàŝ. Pôû ôûÉ Éŝ îŝ É çÉ çÉÉàû, ’àûÉû mÉ É œûÉ, àŝ ŝà èŝÉ, ûÉ môôôÉ ôÉ ŝû É ômÉûX ÉÉÉŝ É ŝû ’ààyŝÉ É ŝçôûŝ, ûÉ Éŝ çôàÉŝ ôàÉŝ ’ô pàŝ pÉmŝ ’ÉXpôŝÉ àŝ É à. ï ôŝÉÉ ûÉ, mà ûÉ ŝôÉ pûŝ ûÉ çÉÉàÉ, çÉ ’Éŝ ûÉ àŝ à ÉèÉ çÉÉ û É xx ŝèçÉ ûÉ çÉÉ çàôÉ É mûŝÉŝ pÉ çôŝçÉçÉ ’ÉÉ-mêmÉ (ômŝ à pÉŝpÉçÉ ŝôàÉ àçÉ pà Và PÉ) É ŝ’ŝûôàŝÉ. O çôŝàÉ àôŝ ûÉ ŝôÉ ’ÉmàÉmÉ àŝ ’ûŝàÉ É ’ÉXpÉŝŝô « mûŝÉ É É » û 3 ÉÉ ûÉ ômûÉ (àû ŝÉŝ ’AçÉ KÉ-PàûÉ ) É ŝ’mpôŝÉ â û çôÉû mà î : É ôm pÉ É pàŝ ŝû à çôŝÉ.
1 Gob A, « VàŝÉŝ Éçŝ çôÉ Càôà. UÉ àÉ àŝàçô àû ôûÉ É 1818 »,înMorard ô Hômàŝ (.),Art & Antîquîté,Art&Fact,  33, èÉ, 2014, p. 33-44. 2 Gob A,?Le musée, une înstîtutîon dépassée , Pàŝ, Amà Cô, çô. « ÈmÉŝ É pôŝÉ », 2010, p. 26-30. 3 Krieg-Planque AçÉ,en anayse du dîscours. Cadre téorîque et métodoogîqueformue » La notîon de « , BÉŝàÇô, PÉŝŝÉŝ ûÉŝàÉŝ É FàçÉ-Côm, çô.«AàÉŝ àÉŝ É ’ûÉŝ É FàçÉ-Côm », 2009.
Préface
ï mÉ ŝÉmÉ ûÉ çÉÉ ÉŝŝàÉ ypôèŝÉ pôûà êÉ ÉûÉ â ’àûÉŝ çàôÉŝ É mûŝÉŝ, ô Éŝ mÉŝ É ŝô pàŝ àààÉ pçŝÉŝ. CÉÉ Éŝ mûŝÉŝ ’à môÉÉ É çôÉmpôà, pà ÉXÉmpÉ, màŝ àûŝŝ Éŝ mûŝÉŝ û-ÉŝÉŝ û pôÉ ŝ mà Éû ôm, É à pûŝ çÉÉ « mûŝÉ É çŝàô ». à çàô É Jô Và PÉ pàçÉ É ÉXÉûÉ û pŝÉ ôûàÉ àppÉÉ ûÉ àûÉ LÉXô : « É mûŝÉ çômmÉ ûÉ pôû à É É à C.» Dèŝ 1931, ÉÉ É à pàŝ ÉçÉ â à çôÉçô çômmÉ ôÉmÉ û mûŝÉ màŝ É â à îà ŝôçàÉ É çÉ ÉÉ. É mûŝÉ É É – pàŝ ŝÉûÉmÉ ÉMuseum of te Cîty of New York– ÉôÉ É pàŝŝ pôû çàÉ É pŝÉ É É ûû É à É ûàÉ.Tôûŝ Éŝ ÉŝpôŝàÉŝ É çÉŝ mûŝÉŝ É ŝô pàŝ ’àççô àÉç çÉÉ àŝŝÉ-ô, çômmÉ É ÉèÉ É àÇô pÉÉÉ JÉà-ôûŝ Pôŝûà, màŝ É à ûÉ à ûÉŝô ŝô ŝôûÉÉ Éŝ jâ, É ŝô, ûÉ É û pÉû pààÉ ôûôàÉ pôû çÉûX û pÉŝÉ, â ’ŝà É JôÉ BôçÉ, « ûÉ Éŝ mûŝÉŝ ÉàÉ ŝÉ çôçÉÉ ŝû Éûŝ “àÉŝ” ôçôŝ : çôÉçÉ, çôŝÉÉ É çûÉ É pà-4 môÉ màÉ ’ûÉ É ». Pôûà, ’É û pàŝŝ É û mûŝÉ çômmÉ ûÉ É pôû çàÉ É pŝÉ Éŝ jâ ôçÉ, â à î û xviii ŝèçÉ, àŝ à pàçÉ û ôûmÉ ïï û çààôûÉ ûMuseo Pîo-Cementînoàû Vàçà, û Éŝ pÉmÉŝ mûŝÉŝ É EûôpÉ. Eô Qûô Vŝçô, ’àûÉû É çÉÉ pàçÉ, àpèŝ àô pÉ ’à É ÉŝçÉçÉ É à ŝôç ômàÉ É ŝô Émpŝ, jûŝîÉ à çàô û mûŝÉ (ô ŝô pèÉ Gàmàŝà û É pçpà àŝà) pà É 5 ÔÉ û’ pÉû jôûÉ pôû É à ŝôç pà ’ÉXÉmpÉ É à RômÉ àûÉ . ’ôçàô â à Éû ÉXÉmpàÉ û pàŝŝ ôÉ çÉÉŝ à pÉŝÉ ô-çàŝŝûÉ ômàÉ É ’pôûÉ É ŝ’ŝç àŝ ’Éŝp Éŝ ûmèÉŝ û àmÉ É jÉûÉ Vŝçô, màŝ ’É ’û mûŝÉ ûÉ, ôÉ ŝpÉŝàÉ, pôû É pŝÉ É É ûû ŝ’ÉXpmÉ É àŝ çÉ ÉXÉ û Éjô, â çÉàŝ àŝ, çÉû É Jô Và PÉ. ’û É ’àûÉ ŝ’ôÉ É à ŝô çôŝÉàçÉ É pàŝŝŝÉ û màûÉ ŝôûÉ É mûŝÉ çàŝŝûÉ. É mûŝÉ É É É ûÉ É çôÇô Và PÉ, ôûÉ ŝû É pŝÉ É ô ’ôjÉ Éŝ à É ÉÉ-mêmÉ, Éŝ àÉmÉ mŝ É œûÉ àûjôû’û, ŝû É môèÉ û Museum of London, « », pôû ÉpÉÉ ’ÉXpÉŝŝô É JÉà-ôûÉàû CàààÉ ôûŝ Pôŝûà. ï ŝ’ŝç àŝ û ôûÉàû pààmÉ mûŝà û pàçÉ É ŝçôûŝ û mûŝÉ É É pûç àûûÉ  Éŝ àÉŝŝ àû çÉÉ É à màçÉ É pàçÉ àû ŝÉçô pà à çôÉçô, ôûjôûŝ pŝÉÉ pôûà. CÉÉ-ç Éŝ ûÉ çômmÉ û môyÉ û mûŝÉ É ô pûŝ çômmÉ ŝà îà. É çôçÉp É mûŝÉ É ŝôç, ’àô pÉŝ, ŝÉmÉ--, ôŝ É ŝô àppàô Éŝ 1990, çômmÉ ûÉ çàôÉ É mûŝÉŝ, î àŝŝÉz É çÉ ôûÉàû pààmÉ, çômmÉ É môÉ àÉç pÉ-6 ÉçÉ ’ààyŝÉ èŝ îÉ çÉmmÉ pûÉ pà NômÉ DôûûÉ . ’ôûàÉ É JÉà-ôûŝ Pôŝûà çôŝûÉ ûÉ mŝÉ àû pô ÉŝŝÉÉÉ ŝû ’û-Éŝ û mûŝÉ É É, à àŝ ŝà mÉŝô àçôûÉ ûÉ ŝyçôûÉ. Màŝ  ôûÉ àûŝŝ Éŝ pÉŝpÉçÉŝ û ô É àû-Éâ É çÉŝ mûŝÉŝ É ŝ’-ÉôÉà ŝû à îô É çÉÉ ôûÉÉ çàôÉ É mûŝÉŝ. C’Éŝ, ŝÉô mô,
4 Vô É ÉXÉ É JÉà-ôûŝ Pôŝûà, p. 29 É à ôàpÉ É î É ôûmÉ. 5 Visconti Eô Qûô,I Museo Pîo Cementîno, . ïï, RômÉ, 1784. 6 Drouguet NômÉ,Le musée de socîété. De ’exposîtîon de fokore aux enjeux contemporaîns, Pàŝ, Amà Cô, çô. « U », 2015.
11
12
LEMUSÉEDEVILLE
à ôô mêmÉ É çàôÉ mûŝàÉ û Éŝ É ûÉŝô. QûÉ ÉpŝÉÉ-ÉÉ ÉÉmÉ ? Sà pÉÉçÉ É ŝ’àêÉ--ÉÉ pàŝ àûX mÉŝ û pààmÉ mûŝà ô ŝû à çôÉçô ? C’Éŝ É ÉfÉ à àûÉ É çÉÉ-ç û, É ÉÉ Éçôûŝ, î ûÉ çàôÉ : û mûŝÉ É ÉàûX-àŝ, ç’Éŝ û mûŝÉ ô à çôÉçô Éŝ çômpôŝÉ ’œûÉŝ ’à. É mûŝÉ É É, û ŝ’àççômmôÉ mà É ’àçÉ pààmÉ – àçÉ màŝ û ’Éŝ pàŝ ÉçôÉ ŝûppà, ô É â, É û É É ŝÉà pÉû-êÉ jàmàŝ –, à ô Éû â ûÉ ôûÉÉ çàôÉ, pà à áçÉ, ŝÉmÉ--, ’ûÉ « ômûÉ » û à pŝ. Màŝ ô pÉÇô É, â à ÉçûÉ É ’ôûàÉ, û’ÉÉ Éŝ ûÉûÉ pÉû àçàÉ. JÉà-ôûŝ Pôŝûà à ô û ŝÉŝ â çÉÉ àûà-ô àppàÉÉ É, û mêmÉ çôûp, ôûÉ ûÉ èçÉ pôû ÉôÉ É çôçÉp É çàôÉ mûŝàÉ û-mêmÉ É É ŝô û pà àppô àû pûç É â à ŝôç. C’Éŝ ôûjôûŝ û pàŝ É pàçÉ û ôûàÉ ç pà û àçÉ èÉ É  ’ûÉ èŝÉ É ôçôà ô ô à ŝû pàŝ â pàŝ ’àôàô. É pàŝ Éŝ ’àû-à pûŝ à ôŝûÉ, çômmÉ ç, à ûà û É ÉLèÉ ’ÉXçÉÉçÉ É à èŝÉ. JÉ ÉmÉçÉ èŝ ÉmÉ JÉà-ôûŝ Pôŝûà É m’àô ŝôç É É mÉ ôÉ àŝ ’ôççàŝô É ŝôûÉ Éŝ àŝ mÉŝ É çÉÉ pûçàô É Éŝ pÉŝpÉçÉŝ û’ÉÉ ôûÉ.
Introduction
« à çàôŝàô, pôç pà ÉûÉ Éŝ Éŝ ŝçÉŝ ŝô çôŝÉŝ çômmÉ ûàÉÉŝ, Éŝ ’ûÉ Éŝ àçŝ çôÉŝ Éŝ pûŝ 7 ôàmÉàÉŝ É ômpŝÉÉŝ
À ’àûÉ É ’à 2000, ôŝûÉ Éŝ çôûÉûŝ É à pÉŝÉûŝÉMIT Encycopedîa of te Cognîtîve ScîencesîŝŝÉ É pçpÉ É çàôŝàô, ŝ É ŝÉ ÉÉ pôàÉmÉ pàŝ çômpÉ â ûÉ pô à pÉÉçÉ É Éû àImàô ŝàûÉ àûX É yÉûX, ŝ ô ’àppûÉ àû ômàÉ pàçûÉ Éŝ mûŝÉŝ. DÉpûŝ à î û xix ŝèçÉ àû môŝ, àÉç ’àppàô Éŝ pÉmèÉŝ ypôôÉŝ môÉÉŝ (G. Bôw GôôÉ, 8 1895) , ôŝ ŝçmàŝ É ÉpŝÉàô É à à û pàyŝàÉ mûŝà pàŝŝÉ pà à pàô Éŝ ŝûôŝ É çàôÉŝ, à pûpà û Émpŝ ŝÉô û môèÉ ŝçpàÉ. Éŝ mûŝÉŝ É ŝçÉçÉŝ fèÉ Éŝ mûŝÉŝ ’à, û ŝÉ ŝûÉ ÉûX-mêmÉŝ Éŝ mûŝÉŝ ’ŝôÉ àûÉÉ ôû ’ÉôàpÉ. Aûjôû’û ÉçôÉ, çÉ ŝyŝèmÉ pàûÉ É çàŝŝîçàô Éŝ ûèÉmÉ mŝ É œûÉ pà Éŝ ŝô-9 Éŝ É mûŝôôûÉŝ, àî É môÉ Éŝ ŝpçîçŝ É çàçû É çÉŝ ÉŝÉmÉŝ . à pàçûà û ôûpÉ É mûŝÉŝ ô ôûŝ pôpôŝôŝ ç É ÉàçÉ ’ôû-ô Éŝ É ÉÉÉ ’ûÉ màûÉ çômmûÉ, pûÔ ûÉ ’ûÉ mêmÉ ŝçpÉ àçàmûÉ : ôûŝ ŝô É ÉfÉ çôŝàçŝ àûX Éŝ àŝ ÉŝûÉÉŝ ŝ ŝô ŝûŝ, û’ŝ ÉXpôŝÉ É pûŝ ŝôûÉ, màŝ ŝàŝ ŝyŝmàŝmÉ, ŝÉô ûÉ pÉŝpÉçÉ ŝ-ôûÉ. BÉ ûÉ É Éŝ àŝŝÉmÉŝ ÉXŝÉ Épûŝ û ŝèçÉ É Ém – â pà É ’àmàÉmÉ, àŝ É Pàŝ û SÉçô EmpÉ, û ûû mûŝÉ CàààÉ –, É àÉmÉ mûŝà û èmÉ É à É ’àà jûŝû’àôŝ pàŝ à ’ôjÉ É ààûX É ÉçÉçÉ ŝà â pŝÉÉ ûÉ ŝyèŝÉ ôàÉ É ŝô ÉôppÉ-mÉ, Épûŝ Éŝ pÉmèÉŝ màÉŝàôŝ jûŝû’àûX àŝàôŝ Éŝ pûŝ çÉÉŝ. ’ôjÉç ûÉ pôûŝû çÉ ôûàÉ çôŝŝÉ èŝ ôŝ â ÉÉ É çômÉ çÉÉ àçûÉ, â ’Éû ’û àÉ ÉŝpàçÉ ôàpûÉ, àŝŝm àûX ôŝ É çûûÉ ôççÉàÉ. Nôûŝ ôûŝ Éŝŝôŝ É ÉfÉ â Éŝ mûŝÉŝ É çÉÉŝ ’-Épàô ’ûÉ ÉàÉ É môyÉÉŝ É àÉŝ Éŝ ÉûôpÉÉŝ É ô-àmçàÉŝ, É Môà â BÉ É É BàçÉôÉ â Éŝk, É ôûŝ àûôŝà ôûÉôŝ ûÉûÉŝ çûŝôŝ Éŝ à RûŝŝÉ ôû à CÉ ôŝû’ÉÉŝ ŝÉ jûŝîÉ. É ômà É çÉ É É ôûŝ àûôŝÉ ÉmmÉ pàŝ â àmôÉ à pŝÉ-àô ’ûÉ môôàpÉ ÉXàûŝÉ ààyŝà É à çàçûÉ Éŝ ôçôŝ
7 «Categorîzatîon, te process by wîc dîstînct entîtîes are treated as equîvaent, îs one of te most fundamenta and pervasîve cognîtîve actîvîtîes.» Medin Dôûàŝ É Aguilar Cyà, « CàÉôzàô »,înWilson RôÉ A. É Keil Fàk C. (É.), HÉ MïT EçyçôpÉà ô É CôÉ SçÉçÉŝ, CàmÉ, MàŝŝàçûŝÉŝ ïŝûÉ ô TÉçôôy, 1999, p. 104-105, p. 104. 8 Mairesse FàÇôŝ, « MûŝÉ »,înDesvallées A É Mairesse FàÇôŝ (.),Dîctîonnaîre encyco-pédîque de muséoogîe, Pàŝ, Amà Cô, 2011, p. 271-320, p. 281. 9 C’Éŝ ôàmmÉ É çàŝ É GÉôÉŝ É RèÉ É ’Ewà AÉXàÉ, û ŝûçûÉ Éû ŝôûÉ û mûŝÉ ŝÉô ûÉ ôûÉ ypôôûÉ.La muséoogîe seon Georges Henrî Rîvîère. Cours de muséoogîe/Textes et témoîgnages, Pàŝ, Dûô, 1989, p. 89-145. Alexander Ewà É Alexander Mày,Museums în motîon, É An întroductîon to te îstory and functîons of museums.], p. 21-183., ààm, AàMà PÉŝŝ, 2008 [2
13
14
LEMUSÉEDEVILLE
10 – ÉXpôŝô, çôŝÉàô, ÉçÉçÉ ŝçÉîûÉ, àmàô – ûÉ ÉmpŝŝÉ Éŝ èŝ ômÉûŝÉŝ ŝûôŝ û ŝ’ŝçÉ àŝ çÉÉ màûÉ. À ’ŝà 11 û ŝômàŝ çàŝŝûÉMuseums of înluenceû àûÉ KÉÉ ûŝô , ôûŝ ŝôûàôŝ pûÔ, â pà ’û ômÉ m ’àŝŝÉmÉŝ çôŝŝ pà ôûŝ çômmÉ Éŝ jàôŝ ÉXÉmpàÉŝ, mÉÉ É ûmèÉ Éûŝ çààçŝûÉŝ ÉŝŝÉÉÉŝ, â fÉŝ mômÉŝ ’ûÉ ŝôÉ mûŝàÉ màûÉ pà à ŝûççÉŝ-ŝô, ôÉ ’ÉmpÉmÉ, É àôŝ É É pôŝôpÉŝ pôpÉŝ â çàûÉ pôûÉ. Dàŝ çÉÉ ôpûÉ, ôÉ pô É ûÉ p Éŝ çÉû û pôjÉ mûŝà Éŝ ŝ-12 ûôŝ, ôô ô ’ûÉ à  àmôçÉ pà FàÇôŝ MàÉŝŝÉ . À ŝà ŝûÉ, É pôjÉ mûŝà Éŝ ŝ pà A Gô É NômÉ DôûûÉ çômmÉ « ’ÉŝÉmÉ Éŝ Éŝ, Éŝ çôçÉpŝ, Éŝ Éôŝ, û ŝôûŝ-ÉÉ ûÉ ŝûô mûŝàÉ, ŝà 13 çàô, ŝô ôçôÉmÉ, ŝÉŝ àçŝ, ŝô ôûô ». ’àççÉ Éŝ ôç mŝ pçpàÉmÉ ŝû É çôÉXÉ É Éŝ àŝôŝ, ôàmmÉ pôûÉŝ, É çàô Éŝ mûŝÉŝ, É É Éà çÉpÉà pàŝ ’àûÉŝ àŝpÉçŝ, ÉÉ à àûÉ Éŝ çôÉç-ôŝ É û ŝçôûŝ ôû ÉçôÉ à mûŝôàpÉ, ôŝûÉ çÉûX-ç ŝÉ èÉ pÉÉŝ. à màçÉ ûÉ ôûŝ àôŝ ŝûÉ ŝ’àppàÉÉ â à môôôÉ É àpensée par cas, çÉmmÉ àÉ àŝ É ômàÉ Éŝ ŝçÉçÉŝ ûmàÉŝ, ŝÉô àûÉÉ « ’ÉXpôàô É ’àppôôŝŝÉmÉ Éŝ pôpŝ ’ûÉ ŝûà [pÉmÉ ’É] 14 ÉXàÉ ûÉ àûmÉàô É pôÉ pûŝ àÉ ». à ŝÉçô Éŝ mûŝÉŝ ôûŝ, pà àûÉ ŝûjÉÉ â ŝçûŝŝô, ŝÉ èŝ ôŝ àà ôû â ôÉ û àpÉÇû représentatîf’û pàyŝàÉ çÉ É çômpÉXÉ. EÉ ÉpôŝÉ ’ûÉ pà ŝû ôÉ ÉXp-ÉçÉ pÉŝôÉÉ, àÉ É ôyàÉŝ É É ÉçôÉŝ àû çôûŝ É ûàÉ àÉŝ É ÉçÉçÉ, É ’àûÉ pà ŝû ûÉ ûÉ ôàpûÉ àppôôÉ, àŝÉ ŝû É pôûÉmÉ É ômÉûX çààôûÉŝ É pûçàôŝ pôûŝ pà Éŝ mûŝÉŝ ôû Éŝ àŝŝôçàôŝ, ’àçÉŝ É çôôûÉŝ, É ÉûÉŝ ŝpçàŝÉŝ É mûŝôôÉ É É ôŝŝÉŝ ’àçÉŝ çôŝÉŝ É pûŝÉûŝ pÔŝ. É pôpôŝ É çÉ ôûàÉ Éŝ àçû É ûàÉ çàpÉŝ. à ûÉŝô û ŝôûŝ-É É pÉmÉ çàpÉ Éŝ çÉÉ Éŝ ûŝàÉŝ çôÉmpô-àŝ û çôçÉp É çàôÉ mûŝàÉ, â àÉŝ ’ÉXÉmpÉ É ’ŝûôà-ŝàô çÉÉ É ’ÉXpÉŝŝô « mûŝÉ É É » àŝ à àûÉ É Éŝ mÉûX mûŝôôûÉŝ. Nôûŝ pôpôŝôŝ àŝ ûÉ Épàô Éŝ ÉŝÉŝ îôŝ ŝôûmŝÉŝ pà Éŝ ôçûÉûŝ É ŝçpÉûŝ É çÉÉ ôô É mûŝÉ É É, ôÉ É 1993 â ’ôççàŝô É à ôàô â ôÉŝ ’û pÉmÉ ŝÉàû ’ŝûôŝ 15 mûŝàÉŝ « Éŝ â ’ûÉ Éŝ Éŝ ».
10 SÉô A Gô É NômÉ DôûûÉ, çÉŝ ûàÉ àÉŝ ôçôŝ ççôŝçÉ ’ôfÉ ûÉ É mûŝÉ ŝÉ ô É pôpôŝÉ â ŝô pûç. É ômÉ É ’û Éŝ ôçôŝ mûŝàÉŝ pÉûÉ àÉ É ôç-ô Éŝ àûÉûŝ. Gob A É Drouguet NômÉ,La muséoogîe. Hîstoîre, déveoppements, enjeux actues,É Pàŝ, Amà Cô, çô. « U », 2014 [4 .], p. 70-71. 11 udson KÉÉ,Museums of înluence, CàmÉ, CàmÉ UÉŝy PÉŝŝ, 1987. 12 Mairesse FàÇôŝ,Le musée, tempe spectacuaîre. Une îstoîre du projet muséa, yô, PÉŝŝÉŝ ûÉŝ-àÉŝ É yô, çô. « MûŝôôÉŝ », 2002. 13 Gob É Drouguet,La muséoogîe,op. cît., p. 76-77. 14 « RàŝôÉ â pà É ŝûàŝ »,înPasseron JÉà-CàûÉ É Revel JàçûÉŝ (.),Penser par cas, Pàŝ, ÈçôÉ Éŝ àûÉŝ ûÉŝ É ŝçÉçÉŝ ŝôçàÉŝ, çô. « EûêÉ », 2005, p. 9-44, p. 9. 15 «here as been no major meetîng of representatîves of museums devoted to te study of cîtîes.» ebditch MàX, « RÉLÉç çÉŝ : à Éàôà ŝympôŝûm ô çy mûŝÉûmŝ : à kÉy-ôÉ àÉŝŝ »,înJohnson Nçôà (É.),Relectîng cîtîes. he proceedîngs of a symposîum, ôÉŝ, MûŝÉûm ô ôô, 1993, p. 1-7, p. 1.
Introduction
Éŝ ôŝ çàpÉŝ ŝûàŝ çômpôŝÉ ÉŝûÉ û pàôàmà àçôûÉ É 150 àÉŝ É pôjÉŝ mûŝàûX É Éàô àÉç É èmÉ É à É. É çàpÉ ÉûX ç ’àô Éŝ ôÉŝ É çÉ ypÉ ’ŝûô, â ’Éû û môûÉ-É mÉ à Éŝ mûŝÉŝ àŝ ’EûôpÉ û xix ŝèçÉ, É ’ÉôÉmÉ àû ŝÉ ûûÉ àppààŝŝÉ Éŝ pûŝ pçôçÉŝ ’ÉÉ ÉÉŝ. É ôŝèmÉ çàpÉ ŝ’ôûÉ ûà â û àû çôûŝ Éŝ àÉŝ 1860, àÉç à çàô û mûŝÉ CàààÉ É Pàŝ û ôççûpÉ ûÉ àÉ pàçÉ àŝ ôŝ LÉXôŝ. Nôûŝ É çôŝôŝ É ÉfÉ çômmÉ à îûÉ àçypàÉ ’û môèÉ mûŝôàpûÉ,  « çàŝŝûÉ », û pômÉ ûà pèŝ ’û ŝèçÉ É ô ôûŝ ÉXàmôŝ à fûŝô É Éŝ ààp-àôŝ ŝûççÉŝŝÉŝ â à ôŝ àŝ É Émpŝ É àŝ ’ÉŝpàçÉ. Eî, É ÉÉ çàpÉ ô ’mÉÉçÉ, â pà É à çÉÉ 1970 É jûŝû’â ’ÉûÉ àçûÉÉ, ’àûÉŝ àÇôŝ ’ÉXpôŝÉ à É, àŝ É ŝàÉ Éŝ çôçÉpôŝ É à ôûÉÉ mûŝôôÉ ŝû É ÔÉ ŝôçà É ’ŝûô mûŝàÉ. É çôX É à çàô mŝÉ É ÉXÉûÉ É êÉ É çÉ ôûàÉ mÉ pà àÉûŝ û mô ’ÉXpçàô.he museum as a guîde to te îfe of a cîty(« É mûŝÉ çômmÉ ûÉ pôû à É É à C ») Éŝ ûÉ ÉçÉ É ômÉ ’ômmàÉ â û çôû ÉXÉ  àû û Éŝ àÉŝ 1930, ô à ÉçûÉ ôûŝ à pôômÉ ŝp àû çôûŝ É ôŝ ÉçÉçÉŝ. CÉŝ ûÉûÉŝ môŝ çôŝûÉ ’û ’û ŝçôûŝ  É mà 1931 â Pŝû pà ’àçÉçÉ Éw-yôkàŝ Jô V. Và PÉ (1874-1962), â ’ôççàŝô É à ûô àûÉÉ É ’Aŝŝôçàô àmçàÉ Éŝ 16 mûŝÉŝ . CÉ ômmÉ Éŝ ’û Éŝ àmŝàÉûŝ –trustees– û jÉûÉMuseum of te Cîty of New York, ô ŝÉp àŝ pûŝ Ô É çôŝ çômmÉ É pÉmÉ mûŝÉ çôŝàç â ûÉ É â àô pŝ pÉ ŝû É çôÉ àmçà. PÉà pÉXÉ û pôçà màÉmÉ Éŝ çôÉçôŝ Éŝ É ôûÉàûX ôçàûX ŝûŝ ŝû à pÉŝÉûŝÉ CûèmÉ AÉûÉ, Và PÉ É àŝ çÉ ôçûmÉ ŝà çôçÉp-ô pÉŝôÉÉ û ypÉ É mŝŝôŝ ûÉ Éà Émp ûÉ ŝûô çômmÉ ÉMuseum of te Cîty of New York. CÉ àŝà,  àôÉ û ŝûjÉ û ôûŝ à pà-çûèÉmÉ ÉpÉ, à ŝÉŝ LÉXôŝ ŝ’àèÉ É ààçÉ ŝû Éû Émpŝ : çÉû É à pÉÉçÉ û çôçÉp É çàôÉ mûŝàÉ. ï pôÉ É ÉfÉ à pà-ô ŝyŝmàûÉ Éŝ mûŝÉŝ É ŝô pôûÉ É ûàÉ ôûpÉŝ É ççôŝçŝ – É mûŝÉ ’à, É mûŝÉ ’ŝôÉ àûÉÉ, É mûŝÉ çômmÉçà É ûŝÉ, É Éî É mûŝÉ ŝôûÉ –, Éŝmà ûÉ ŝô pôpÉ àŝŝÉmÉ É ŝ’ŝç ÉXàçÉmÉ É ûûÉmÉ àŝ àûçûÉ É çÉŝ çàŝÉŝ. ï pàÉ èŝ ôŝ É àÉû É à ÉçôàŝŝàçÉ ’ûÉ çàôŝàô ôûÉÉ, ŝpçîûÉmÉ ààpÉ àû ÉÉ É mûŝÉ ô  à à çàÉ : « Les personnes que je rencontre ont tendance à cataloguer leMuseum of the City of New Yorkcomme un musée historique […]. Nous sommes confrontés au fait qu’il n’est pas plus historique qu’un musée d’art ou un musée d’histoire naturelle, peutêtre même moins. Il est le musée d’une ville et sa valeur devrait être sociologique. […] Je suis certain que vous serez d’accord avec moi pour considérer qu’un tel musée ne devrait pas être purement et simplement classé parmi les musées d’histoire. Je crois que
16 CÉ ÉXÉ ŝÉà pû ûÉûÉŝ môŝ pûŝ à àŝ à ÉûÉ É ’àŝŝôçàô : Van Pelt Jô, « ô mûŝÉûm àŝ à ûÉ ô É É ô à çy », he Museum News, ô. 9,  12, Wàŝô, HÉ AmÉçà Aŝŝôçàô ô MûŝÉûmŝ, 1931, p. 8.
15
16
LEMUSÉEDEVILLE
les musées comme leMuseum of the City of New York, bien qu’il soit aujourd’hui unique 17 en son genre [N. D. A. : en Amérique], méritent une classification bien à eux . » É çààçèÉ ŝôàÉ û ŝôûà É Jô Và PÉ É pÉû màûÉ É ôûŝ mpÉŝŝôÉ. ï Éŝ É ÉfÉ mŝ ŝX çÉÉŝ àà ûÉ É ŝÉ ôûÉ pôŝÉ, pà ’ÉmàÉ É ÉçôÉŝ ÉÉ pôÉŝŝôÉŝ, É çôôûÉŝ ŝçÉîûÉŝ ôû ÉçôÉ É pûçàôŝ, à ûÉŝô É à pàçÉ pàçûèÉ É çÉŝ ŝûôŝ àû ŝÉ É à çômmûàû Éŝ mûŝÉŝ. Nôûŝ É Éôŝ àŝ É pÉmÉ çàpÉ, à ôûÉ É î û xx ŝèçÉ çôÉŝpô â à pôÉ ’àççÉŝŝô â û ÉŝpàçÉ pûç ôûjôûŝ pûŝ à É ’É ’ûÉ çàôÉ àûôômÉ pôà É ôm É mûŝÉ É É. Eî, ŝ É É û ŝçôûŝ É Jô Và PÉ ôûŝ à pàû mÉ É îûÉ É pàpÉ, ç’Éŝ pàçÉ û’ ŝyŝÉ pààÉmÉ à mŝŝô pmôàÉ àŝŝ-É Épûŝ Éŝ ôÉŝ â ôûŝ Éŝ àŝŝÉmÉŝ çôçÉŝ pà ôÉ ûÉ : çÉÉ ’êÉ Éŝ mûŝÉŝ-ûÉŝ, àû ŝÉçÉ ’ûÉ mÉÉûÉ çômpÉŝô Éŝ mûpÉŝ ÉjÉûX – ô ŝÉûÉmÉ pàŝŝŝ, màŝ àûŝŝ pŝÉŝ É ûûŝ – ’ûÉ É ûàÉ É çôûÉÉ ôûô.
17 «I found a tendency on te part of tose I met to cataogue te Museum of te Cîty of New York as a îstorîca museum. […] We are confronted wît te fact tat ît îs no more îstorîca tan te art museum or te museum of natura îstory – peraps ess so. It îs te museum of a cîty and îts vaue soud be socîoogîca […]. I fee sure you wî sympatîze wît my vîew tat suc a museum ougt not to be cassîied wît te îstorîca museum pure and sîmpe. I beîeve museums îke te Museum of te Cîty of New York, toug at present ît îs te ony one of îts kînd, deserve a cassîicatîon of teîr own.»Ibîd.