Les grands concepts de la psychologie clinique - 3e éd.

Les grands concepts de la psychologie clinique - 3e éd.

-

Français
320 pages

Description

Cette 3ème édition corrigée et actualisée est composée de 15 articles courts et synthétiques définissant les grands concepts de la psychologie clinique psychanalytique.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 07 juin 2017
Nombre de lectures 7
EAN13 9782100766673
Licence : Tous droits réservés
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème
Les grands concepts de la psychologie clinique
Sous la direction de François Marty
DUNOD
e 3 édition corrigée et actualisée
Maquette de couverture : Atelier Didier Thimonier
© Dunod, Paris, 2017 11 rue Paul Bert, 92247 Malakoff Cedex ISBN 9782100743599
Lîsé dés àuéus
Ouvàgé ÉàlîsÉ sous là dîécîon dé :
Fàôŝ Marty
PôÉŝŝÉûÉŝÇôôÉÇûÉÉÉŝÇô-àôôÉ â ’ûÉŝ Pàŝ DÉŝÇàÉŝ – Sô-ôÉ Pàŝ C, ŝÇôôûÉ É ŝÇààŝÉ.
Avéc là collàboàîon dé :
CàÉÉ Azoulay
AÉ BIrraux
TÉ BokanowskI BÉà Brusset
JÉà-YÉŝ Chagnon
AÉ Cohen de ara
Pàû DenIs
© Dûô – à ôôÇôÉ ô àûôŝÉ Éŝ û .
PôÉŝŝÉû É ŝÇôôÉ ÇûÉ â ’ûÉŝ Pàŝ DÉŝÇàÉŝSôôÉ Pàŝ C – , ŝÇô-ôûÉ É ŝÇààŝÉ. PôÉŝŝÉû ôôàÉ É ŝÇôôÉ ÇûÉ â ’û-Éŝ Pàŝ DÉô, ŝÇàÉ É ŝÇààŝÉ. PŝÇàÉ É ŝÇààŝÉ SPP. PôÉŝŝÉû ôôàÉ É ŝÇôàôôÉ â ’ûÉ-ŝ Pàŝ DÉŝÇàÉŝ, ŝÇàÉ É ŝÇààŝÉ SPP. PôÉŝŝÉû É ŝÇôàôôÉ ÇûÉ â ’ûÉ-ŝ Pàŝ 3, ŝÇôôûÉ É ŝÇààŝÉ. PôÉŝŝÉû É ŝÇôàôôÉ â ’ûÉŝ Pàŝ 3, ŝÇôôûÉ É ŝÇààŝÉ. PŝÇàÉ É ŝÇààŝÉ SPP.
FôÉÇÉ GuIgnard AÉô KonIcheckIs
FàôŝÉ Neau
RÉ RoussIllon
PÉÉ SullIvan
BÉô Verdon
LES GRANDS CONCEPTS DE LA PSYCHOLOGIE CLINIQUE
PŝÇààŝÉ SPP. PôÉŝŝÉû É ŝÇôôÉ ÇûÉ É ŝÇôàô-ôÉ â ’ûÉŝ Pàŝ DÉŝÇàÉŝ, ŝÇôôûÉ É ŝÇààŝÉ. PôÉŝŝÉû É ŝÇôàôôÉ â ’ûÉŝ Pàŝ DÉŝÇàÉŝ, ŝÇôôûÉ É ŝÇààŝÉ. PôÉŝŝÉû É ŝÇôôÉ ÇûÉ â ’ûÉŝ ûÉ-ô 2, ŝÇààŝÉ SPP. MàÉ É ÇôÉÇÉŝ É ŝÇôàôôÉ â ’û-Éŝ Pàŝ DÉŝÇàÉŝ, ŝÇàÉ É ŝÇààŝÉ SPP. PôÉŝŝÉû É ŝÇôàôôÉ ÇûÉ É ŝÇô-àôôÉ â ’ûÉŝ Pàŝ DÉŝÇàÉŝ– SôôÉ Pàŝ C, ŝÇôôûÉ ÇÇÉ É ŝÇààŝÉ.
TABLE DES MATIÈRES
ïntroductIon (FrançoIs Marty)
ChapItre 1’InconscIent (Bernard Brusset)
ïnoducîon Là Éoîé dé l’ààéîl sycîqué é là mÉàsycologîé
Là Éoîé féudîénné dé l’înconscîén
LînconscîénsélonM.Kléîn:làcàquédélàmoué dé là àîné
Lésoîsàccéîonsdélànoîondînconscîén
Lécués conséîllÉés
ChapItre 2es pulsIons (Paul DenIs)
 ïnoducîon  L’Évoluîon dé là Éoîé dés ulsîons céz Féud . Éŝ ûŝôŝ àÉŝ .2 à ûŝô ’ÉŝÉ .3 Éŝ ûŝôŝ û ô É Éŝ ûŝôŝ ’àûô-ÇôŝÉàô .4 ’ôôŝô ÉÉ Éŝ ûŝôŝ É É àÇŝŝŝÉ .5 É ÇÉ É àŝ-àŝ É É ÇÉ É à .6 Pûŝôŝ É É É ûŝô É ô © Dûô – à ôôÇôÉ ô àûôŝÉ Éŝ û .
1
5
7 9

4
6
8
2
23 24
27 27 28 29 30
Léssuîés2. AÇÇôŝŝÉÉ àûÇàôÉ û ŝôûà É Çôûŝô É ô 2.2 É à û ŝôûà
50 50 52
Clînîquééécnîqué,Écànduêvé,ànsfé-coné-ànsfé3. ÈÇà û É É ŝûàô ŝÇààûÉ 3.2 TàŝÉ-ÇôÉ-àŝÉ, ôûÉÉ ôÉ ôàÉ Éŝ ’ÇôŝÇÉ
6 6
59
56
57
53 53 55
Vïïï
Pulsîonéélàîondobjé
Là éÉsénàîon
Lésdysfoncîonnéménsulsîonnéls
ChapItre 4a projectIon (AnnIe BIrraux)
7
4
47 49
Lécués conséîllÉés
Lécués conséîllÉés
Conclusîon:lÉlàboàîonsycîqué
ChapItre 3IcIeclIndesquesnêredvesanplatIra (Alberto KonIcheckIs)
39 40
37
3
3
3
3
3
4
Pulsîons,éÉsénàîonséconsîuîondumoî
6
5
LES GRANDS CONCEPTS DE LA PSYCHOLOGIE CLINIQUE
3
4 4 42 43 45
ïnoducîon PÉŝàô
CÉàîonsdéséns4. RÉ : Çàô É ŝiÇàôŝ 4.2 NàÇŝŝŝàô É ŝûÉÇàô
LînéÉàîondésêvés. UÉ ôÉ .2 AÇÇôŝŝÉÉ ’û ŝôûà .3 É àà û É .4 UÉ ŝÇôôÉ
ïnoducîon QûÉûÉŝ ôÉŝ ŝû à ôô É « ÉŝÉ »
5
Làcîonduéfoulémén
 77 84
76
8
8
8
8
Là quésîon du dÉsî
Béfîsoîquédélànàîssàncéduconcédé « fànàsmé înconscîén »
TABE DES MATïèRES
 Fànàsmé é odé ulsîonnél © Dûô – à ôôÇôÉ ô àûôŝÉ Éŝ û .
EsàcédédÉinîîon. EŝÉ-- ûÉ ôÉÇô « ôàÉ » ? .2 RÉÇÉÇÉ É ŝÉŝ, ôÉÇô ôû Çà ? .3 DÉ ’ôàÇÉ àû  É ŝàô .4 DÉŝ Éŝŝ ôÉÇŝ É û ô « ôÉÉ » É ŝÇôôÉ
RévuédélàlîÉàué2. ’ÉiÇàô ÇÉZ FÉû 2.2 à ôô ’ÉiÇàô ÇÉZ Éŝ ôŝ-ÉûÉŝ
Lécués conséîllÉés
LàojécîonÀlàdoléscéncé3. U ààÉ 3.2 PôÉÇô É àôÉŝÇÉÇÉ
4
7
9
8
Lé fànàsmé, objé dé là sycànàlysé
Lécués conséîllÉés
Fànàsmés é êvés
ChapItre 5’IdentIfIcatIon (Jean-Yves Chagnon) ïôûÇô
67 67
68 68 69
73 75
ïX
62 63 64 65 66
00
ChapItre 6es fantasmes (ThIerry BokanowskI) ïnoducîon
Conclusîon
LàojécîoncézFéud2. QûÉûÉŝ ÉÉŝ
DÉinîîons
9
9
9
9
9
7
9 93
Ogànîsàîon é sucué fànàsmàîqué
20
2
X

Lécués conséîllÉés
Làcuéànàlyîqué
TÉoîés séxuéllés înfànîlés
ChapItre 8uqInIlcalsnadletIannfIdptcecnoeepsychanalytIque (Florence GuIgnard)
L’înfànîlé 3. DÉ ’àÉÇ àû ŝûŝà : àŝŝàÇÉ û ÇôÇÉ ’ïàÉ
Lés déux logîqués dé là vîé sycîqué
ïdénîicàîon À l’àgésséu
Là Égéssîon, là sublîmàîon, l’îdénîicàîon
Conclusîon
Lécués conséîllÉés
LésmÉcànîsmésdédÉfénséîmîîfs6. É  É à, É ÇàÉ û ô É à ôÉÇô ÇÉZ FÉû 6.2 Éŝ ÇàŝÉŝ É ÉŝÉ ÇÉZ M. KÉ 6.3 Éŝ ÇàŝÉŝ ŝ ÇÉZ Éŝ àûÉûŝ ÇôÉôàŝ
Là à înconscîéné du foncîonnémén sycîqué dàns là énconé ànàlyîqué
3
37
2 22 28 30
LES GRANDS CONCEPTS DE LA PSYCHOLOGIE CLINIQUE
Rénvésémén dàns lé conàîé é éounémén su soî
Lés fànàsmés oîgînàîés
20
02
03
04
06
07
08
ChapItre 7seéfendedsemsInacémse(alIne cohen de lara, jean-yves chagnon) ïnoducîon : lés concés dé dÉfénsé é dé mÉcànîsmés Lés mÉcànîsmés dé dÉfénsé nÉvoîqués . É ÉôûÉÉ .2 ’àûàô ôàÇÉ .3 ’ŝôàô
LésfomàîonsÉàcîonnéllés
8
39 39
35
 2 4 4 6 7
38
TABE DES MATïèRES
3.2 ’àÉ ÇÉZ FÉû É ÇÉZ FÉÉÇZ 3.3 Di ’ïàÉ
Sàudélînfànîlécézlésycànàlyséénéxécîcé4. ’ààŝÉ û ŝÇààŝÉ : àÉÇ ôû ŝàŝ i ?
Foncîonnéméndélînfànîlédànsléàvàîldu sycànàlysé àcés àvéuglés é înéÉàîons-boucons 5. Éŝ àÇÉŝ àÉûÉŝ 5.2 É àà ŝû Éŝ àÇÉŝ àÉûÉŝ : û àà É àŝ-Çôû 5.3 Éŝ Éàôŝ-ôûÇôŝ
Conclusîon
Lécués conséîllÉés
ChapItre 9e narcIssIsme (FrançoIse Neau) ïnoducîon
LénàcîssîsmédànslœuvédéFéud. Aà 94 .2 Éŝ ÇààÇŝûÉŝ û àÇŝŝŝÉ àŝ ’àÇÉ É 94 .3 É àÇŝŝŝÉ É 95 â 920 .4 É àÇŝŝŝÉ àŝ ’ôûÇô É à ûŝô É ô É 920
Désînsos-féudîénsdunàcîssîsmé2. HÉZ Kôû 2.2 JàÇûÉŝ àÇà
Làxédunàcîssîsmédànslàclînîqué3. ’àÉ àÇŝŝûÉ àŝ à ŝÇôàôôÉ 3.2 Oàŝàôŝ àÇŝŝûÉŝ É ôûÉŝ àÇŝŝûÉŝ àÉŝ É à Éŝôà É û ÇôôÉÉ
Conclusîon
Lécués conséîllÉés
ChapItre 10pIdŒuoealseuqontIesdrIonegIscomeedplex (FrançoIs Marty) ïnoducîon © Dûô – à ôôÇôÉ ô àûôŝÉ Éŝ û .
39 40
4 42
44 45 47 48
50
5
53 55
56 56 56 58 59
6 6 62
 63
65
66
66
69 7
Xïï
LES GRANDS CONCEPTS DE LA PSYCHOLOGIE CLINIQUE
ŒdîédànslàmyologîéLœdîédànslàÉoîéféudîénné2. É ÇôÉÉ ûÇàÉ Éŝ ôŝÉŝ 2.2 É Ç û ÇôÉÉ ’ŒÉ 2.3 DÉûÉ ôÉ É ’œÉ
AèsFéud3. à ûÉŝô Éŝ ôÉŝ ’Éŝ àŝ ûÉ àŝ ààŝàûÉ 3.2 É ÇôÉÉ É É É ’ŒÉ
Conclusîon
Lécués conséîllÉés
ChapItre 11a névrose (AlIne Cohen de ara)
Ràélîsoîqué
DÉbàsàcuéls
LànÉvoséélàsycànàlysé3. ’û ŝûÇûàÉ Éŝ ôŝÉŝ É àŝÉ 3.2 SÉûà àÉ É ÉÇôŝûÇô àŝ-Çôû 3.3 É ÇôL à-ŝÇûÉ 3.4 SÔÉ É àôŝŝÉ
LésfomésclînîquésdélànÉvosé4. à ôŝÉ ŝûÉ 4.2 à ôŝÉ ôŝÉŝŝôÉÉ ôû ôŝÉ É ÇôàÉ 4.3 à ôŝÉ ôûÉ ôû ŝÉ ’àôŝŝÉ
Là Éàéuîqué
Lécués conséîllÉés
ChapItre 12es psychoses (PIerre SullIvan)
Dévénî sycoîqué . à à .2 à ŝÉûà .3 Éŝ ààŝÉŝ ôàÉŝ
72 73 76 76 79
80 82 82
83
84
87
89
90
9 92 93 94 94
95 96 98 200
200
20
203
205 206 209 2