189 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Ma(d)skulinitet

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
189 pages
Danish

Description

Nar tv-kokke som Jamie Oliver, Gordon Ramsay og brodrene Price toner frem pa skAermen, laver de ikke kun mad. De mixer ogsa maskulinitet. For nar en mand laver mad, laver maden ogsa manden. Det mener madkulturforsker Jonatan Leer, der i Ma(d)skulinitet. Konskamp i tv-kokkenet viser, hvordan og hvorfor celebrity chefs siden 90'erne har udfordret og fornyet den traditionelle maskuline identitet. Nar mAend laver mad pa tv, ser vi i dag ikke kun den professionelle uniformerede kok eller den frankofile levemand. Vi moder ogsa drengeroven, der gor det cool at lave mad derhjemme, gastronomen, der kobler mad med nationale fortAellinger og madaktivisten pa mission for sundere madvaner og maddannelse. Det viser sig imidlertid, at nar kokkene konstruerer kon, identitet og idealer, lAegger de sig overraskende ofte op ad en traditionel, patriarkalsk mandefigur.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 02 février 2017
Nombre de lectures 0
EAN13 9788771843194
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 15 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0065€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Exrait

JONATAN LEER
màdŝulîîékøŝàîøééKØNSKAMP I TV-KØKKENET
AARHUS UNIVERSITETSFORLAG
JONATAN LEER
KØNSKAMP I TVKØKKENET
AARHUS UNIVERSITETSFORLAG
màdŝulîîé.køŝàîøéé
©ôàéé ô Aàûŝ Uéŝéŝôà 2017
Oŝà, éé ô ŝàŝ: Cà.. Zàŝŝô
ôŝéûŝàô: Jô W Pôô
ôàŝéàô: éà Aéçŝé, Céçé àŝ
ôé é ŝà é yô ô à Gôç
Eôŝôûô ôŝ Nààyàà Péŝŝ
îsBn 978 87 7184 319 4
Aàûŝ Uéŝéŝôà
àŝàé 29
8200 Aàûŝ N
www.ûéŝŝ.
ôé é ûé é ŝé à:
Aàûŝ Uéŝéŝ ôŝŝô
ôé à éé ô å û Ié ŝé
å ŝûôé, é à åé ààé é Côyà,
ô û é ô é  ààé é àé.
/ I henhold til ministerielle krav betyder bedømmelsen, at der fra en fagfælle på ph.d.niveau er foretaget en skriftlig vurdering, som godtgør denne bogs videnskabelige kvalitet. / In accordance with requirements of the Danish Ministry of Higher Education and Science, the certification means that a PhD level peer has made a written assessment justifying this book’s scientific quality.
IndhoLd
 Forord7
gàîdlégàgoàîmàdl9 1gîrofrdàîîîémàulŝ2 7 2goøîŝîoîréàéŝhmàdrogrg4 5 3Recheisatîon6 1 4Tv-kokken som kønsopdrager8 4 5GastronatîonaLîsme î tv-køkkenet1 0 8 6MadLavnîng som maskuLîn eskapîsme1 4 0 7Madmænd og posttradîtîoneL maskuLînîtet1 7 0
Litteratur1 8 1
FORORD
Déé ô é éŝûàé à  àéåé ôŝ  à ô à ŝûé ŝô ..ŝéà å ïŝû ô Eéŝ, Géàŝ ô Rôàŝ, éàŝ Uéŝé, ô ŝô ôŝôç  Sà ô éôéé é DPU, Aàûŝ Uéŝé. Jé  éé ŝé à  àé ôéàé, àé, éôàéé ô éé, é à ŝ éé ô ŝé . ŝé é éé à! Séô é ŝå ŝô ô àé, é ôé à éà éé éŝûàé à àé ééŝéŝ éé, ééŝŝé ô yŝ  à ŝûéé. Tà! Tà  Aàûŝ Uéŝéŝ ôŝŝô, ŝô à Iàŝéé ûéŝé, ô  é éàé Céçé àŝ ô éà Aéç ŝé ô ô ŝààéé. Jé  éé é ŝ à  àé àà Pôŝé, é à  é é éé éé, åé ŝô ..ééé ô  ôéŝ ôéé àéé ô à ô éé, ô û à é é ôŝà ŝ àô. M ôé Sé ô é ô éé, Vû ô Jôà, à à é  ô ô ŝàéé  éé éé ôé, ŝô à à ûôé éwôààçé. Tà ô ééŝ ôééé. Jé ééé éé ô  é é. Aé ôéŝéŝé  ôé é àé à .
Gô ŝéyŝ! Jôàà éé Aéé, 27. û 2016
ïôŝôééŝé
Dette materîae er ophavsretsîgt beskttet og må îkke vîderegîves.
maDLavninGOG manDeLavninG
Time Magazine3,1012,2géu 26. àŝ 2012 ûé à Ié ôé RéÈ Rézé å ôŝé à é éŝéyé ŝŝTîme Magazîne. éçéé å é àûé éŝàûà NOMA à ŝ ô ŝ éé éé ŝ éàéé  Dé Ny Nôŝé éŝ éôôŝé ôé ô à ôûçéé é àŝôôŝ ûéŝ ûéûééàŝéé å ôŝé åàé. E ôçé, é éŝ  û ô  é å NOMA. SôPoîtîkenŝ éôé ûéŝééé é, é é ŝé, àé ô å ŝå ôé é àŝ  é ààŝ, é ”à à ààç Oàà, Séé Jôŝ, Mà Zûçéé, Và Pû, Aû Sà Sûû y, Mçàé Jàçŝô, ày Cô ô ûàé àé éé àŝé å ôŝé” (Gôôŝ 2012). ôŝééé ôéé é Lyéŝéŝé ô  éé ôŝé àû  ûŝé, éàŝ ô é y, ûé çàà. å ô ŝ éŝå ûŝé ô ûé. à ŝé é éé   ôé ô é éŝ ô å ôàéé, éŝ àŝ é é ôé ô é é ŝàŝ. OéŝéLocavore Heroûyéŝ  àçéé: ”Dé àŝé ô RéÈ Rézé à ŝàé é ôà àéôûô, é à é é é yŝéceebrît che”. ï àéŝ àé ô é 34åé ôàôé – àŝå ôàŝŝé
ïôŝôééŝé
Dette materîae er ophavsretsîgt beskttet og må îkke vîderegîves.
10
madsKulînîtet
é – é yéŝ àŝ ûûéé, ŝé ô éééé ééŝ: Séô à ŝyé ééŝ éŝé éŝàûà, à à é  àŝ ééô. à ô  éé ŝàé é àé. Dé àéàŝé éôé ŝûŝé ôŝå ôé, à à é ŝ àé  ŝôé é à– éà å çyé! Rézé à é éô ô ûŝûŝé éé à ôûŝé ôé ô à ŝé ŝ ŝé. àŝ ôéŝû àéŝé é ŝ é  àéé àà. Dé ŝàŝ àŝéŝ ŝô ôéLàŝ  ôé ô é éŝ àà, ŝô àŝ éŝé  ”é” (åé àé ô é ôàé àû) ŝàéé. RéÈ Rézé ô ô û å ôŝé à é éàéàŝé ûàé àTîme Magazîneé åéé ûé (ŝŝé û ôé åé  é àéàŝ, àŝàŝ, éûôŝ ô ééŝ  ûàé). ï USA åé é àŝé ŝééô é àŝé ôé ŝôé ô, à é é é à ôéàé é àôé àŝ ôééé ôŝéôé  é àéàŝé ûŝôé, ôà é éé é é à éThe Rîcher Sex, ŝô ôéŝé ôéééé.
”Déàŝulîérîŝé” Dé ô ŝôé, ŝô ô å ôŝé àTîme Magazîneé ûé àŝ 2012, ûŝéé é ô ààéŝé, ŝô ŝééé   à åéyé àéé é éé ô. På é éé ŝé ûŝéé ô ô ôû  ŝôéŝéé  é ŝéôéé ŝà û, ô àôéé àŝûé ôŝôé ô ôé éŝ  é éŝé, .The Rîcher Sexàé. På é àé ŝé éô ŝé à é y Iû å é ôûûûéé ŝçéé: é àé éŝô. Sé ŝàé à 1990’éé é é é àé à yé àéceebrît cheséé éé ŝyé  éééé. Dé ôé
ïôŝôééŝé
Dette materîae er ophavsretsîgt beskttet og må îkke vîderegîves.