Penser le 11 janvier

Penser le 11 janvier

-

Livres
144 pages

Description

L’attentat contre Charlie Hebdo, contre l’Hyper Cacher, puis la manifestation du 11 janvier : choc, traumatisme, réponse historique donnée par des millions de personnes et des responsables de dizaines de nations. À la suite de ces terribles journées de janvier, le quotidien Le Monde a donné la parole à des intellectuels pour tenter de penser, ensemble, l’événement. Car si l’accord est total sur les faits – il s’agit du plus grand rassemblement citoyen depuis 1945 –, le désaccord est complet sur leur interprétation. Pour les uns, la France a montré au monde entier qu’elle pouvait faire société. Pour les autres, une partie du peuple a manqué. Le 11 janvier est-il la promesse d’un pacte républicain réaffirmé ou le symptôme d’une communauté nationale disloquée ? Quinze interventions destinées à passer du réflexe à la réflexion.Nicolas Truong, journaliste, responsable des pages Idées-Débats du Monde, a rassemblé et préfacé ces analyses percutantes.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 21 mai 2015
Nombre de visites sur la page 6
EAN13 9782815912488
Licence : Tous droits réservés
Langue Français

Informations légales : prix de location à la page  €. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème
L ’ U R G E N C E D E C O M P R E N D R E
Penser le11janvier
Nicolas Truong & Alain Badiou, Rony Brauman Omar Coulibaly, François Durpaire Georges Felouzis, Martin Hirsch, Jacques Julliard Hugues Lagrange, Alain Renaut, Pierre Rosanvallon Olivier Roy, Peter Sloterdijk Zeev Sternhell, Alain Touraine
l’aube
Penser Le  janvIer
à çôéçtîôL’Urgence de comprendre éŝt dîîÈé pà Jéà Vîàd
© Édîtîôŝ dé ’Aûbé, 205 www.édîtîôŝdéàûbé.çôm
ïSBN 978-2-859-250-
Penser Le 11 janvIer
Penser le 11 janvier
Téxtéŝ àŝŝémbÈŝ ét pÈàçÈŝ pà Nîçôàŝ Tûô Jàçqûéŝ Jûîàd Pété Sôtédîk Pîéé Rôŝààô Aàî Bàdîôû Rôy Bàûmà Zéé Stéhé Géôéŝ Féôûzîŝ FàÇôîŝ Dûpàîé Aàî Réàût Hûûéŝ ààé Omà Côûîbày Oîîé Rôy Màtî Hîŝçh Aàî Tôûàîé
éditions de l’aube
Penser l’événement Nicolas Truong
Ué ûîô ŝàçÈé, ûé çômmûîô àtîôàé, û ŝûŝàût Èpûbîçàî. U mômét dé àté-îtÈ hôŝ dû çômmû, ûé dàté hîŝtôîqûé dé éàî çîîqûé. éŝ ŝûpéàtîŝ ’ôt pàŝ màqûÈ pôû qûàîié éŝ îmméŝéŝ màîéŝtàtîôŝ dû  àîé. Aû pôît qûé ŝô « éŝpît » é çéŝŝé d’êté îôqûÈ ét çôôqûÈ pà éŝ îtééçtûéŝ ét éŝ péŝôàîtÈŝ pôîtîqûéŝ. Jûŝqû’â ’éxçèŝ ŝôûét, â à çàîçàtûé pàôîŝ. Apèŝ é éçûéî-émét, é témpŝ éŝt éû dé pàŝŝé dû Èléxé â à Èléxîô. Et dé péŝé çét ÈÈémét qûî à â à ôîŝ ÈbàÈ, ûîiÈ, dîîŝÈ à ŝôçîÈtÈ àÇàîŝé ét ŝôîdàîŝÈ ’Eûôpé étîèé. Qû’éŝt-î àîÈ â à Fàçé ôŝ dé çé téîbé môîŝ dé àîé ? Tôût d’àbôd ’îûptîô dé ŝçèéŝ dé ûéé pà témpŝ dé pàîx, ’împôtàtîô déŝ çôlîtŝ dû Môyé-Oîét dàŝ ûé çôtÈé
7
Penser Le 11 janvIer
pàçîiÈé, é çààé ôbŝçûàtîŝté ŝû ûé téé àçîŝté, é ŝûîŝŝémét dû çhàôŝ ŝyîé àû çœû dé ’Eŝt pàîŝîé. Cômmé ’éxpîqûé é ûîŝté Atôîé Gààpô dàŝ à déîèé îàîŝô dé à éûéEspritçét(° 42, Èîé 205), ÈÈémét màqûé ’àèémét dé à « dÈté-îtôîàîŝàtîô » dû môdé. C’éŝt à i dû îé hîŝtôîqûé été téîtôîéŝ ét pôpûàtîôŝ, îdî-îdûŝ ét àtîôŝ. Tééŝ déŝ ONG màiéûŝéŝ ét méûtîèéŝ, éŝ ôûpéŝ dîhàdîŝtéŝ ŝé ôûét déŝ ôtîèéŝ, déŝ ôyàûtÈŝ ét déŝ àppàtéàçéŝ. Aûtémét dît, « éŝ éémîŝ ŝôt pàtôût » pàçé qûé « é djihad éŝt ’Eàŝmûŝ dû dÈîqûàt àdîçàîŝÈ, ’hôîzô môdîà dû çàd dé qûàtîé ». E éfét, çéŝ éûéŝ éxtÈmîŝtéŝ àdîçàîŝÈŝ hàbîtét « pûŝîéûŝ éŝpàçéŝ métàûx, à Fàçé màîŝ àûŝŝî é Môyé-Oîét ; îŝ ŝôt îçî ét â-bàŝ », pôû-ŝûît é ŝéçÈtàîé ÈÈà dé ’ïŝtîtût déŝ hàûtéŝ Ètûdéŝ ŝû à ûŝtîçé. Pôû ûé àé dÈŝtûç-tûÈé dé à éûéŝŝé déŝ qûàtîéŝ, à Fàçé é àît pûŝ ŝéŝ. Pôû ûé mîôîtÈ àîŝŝàté dé éûéŝ dÈŝœûÈŝ, à dÈtétîô d’ûé çàté àtîô-àé d’îdétîtÈ ’émpêçhé pàŝ à éédîçàtîô d’îdétîtÈŝ îtéàtîôàéŝ â à çàté : àÇàîŝ é
8
NIcoLas Truong
témpŝ d’û màtçh, àÈîé ’éŝpàçé d’û àûté ; pàéŝtîîé û ôû, ŝyîé é édémàî ; çàd d’ûé çîtÈ HM é ŝôî, ŝôdàt dû çàîàt îàkîé é màtî. é téôîŝmé àît dôç dÈŝômàîŝ pàtîé déŝ dôÈéŝ îmmÈdîàtéŝ dé ôté çôŝçîéçé. Et à Fàçé dàŝé ŝû û ôçà. Cà à àbîqûé téôîŝté tôûé â péî Èîmé dàŝ çéŝ « ûî-éŝîtÈŝ dûdjihad» qûé ŝôt dééûéŝ ŝéŝ pî-ŝôŝ îŝàûbéŝ ét ŝûçhàÈéŝ, îŝîŝté Atôîé Gààpô. à bàtàîé déŝ îtépÈtàtîôŝ àît àé. Pôû éŝ ûŝ, ç’éŝt pîçîpàémét à dÈŝîtÈàtîô ŝôçîàé déŝ pôpûàtîôŝ îŝŝûéŝ dé ’îmmîàtîô qûî à çôdûît àû çhàôŝ métà d’ûé pàtîé dé à éûéŝŝé àÇàîŝé. À ôçé dé àîŝŝé pôŝpÈé éŝ çîtÈŝ dàŝ à CîtÈ, d’àbàdôé çéŝ téîtôîéŝ pédûŝ dé à RÈpûbîqûé àûx màçhàdŝ dé ŝéŝ ét dé ŝà dû dîhàdîŝmé ûmÈîŝÈ, à çàtà-ŝtôphé éŝt àîÈé. Déŝ Èméûtéŝ dé 2005 àûx tûé-îéŝ dé 204, û çà à ÈtÈ àçhî. Pàçé qûé à Fàçé é àît pûŝ ŝéŝ, pàçé qûé à RÈpûbîqûé é àît pûŝ êé, pàçé qûé ’édôçtîémét ŝéçtàîé éŝt û éŝàtz dé ŝàçÈ, ûé àçtîô dé à ÈÈàtîô îhîîŝté ŝ’àdôé àû dÈîé dîhàdîŝté.
9
Penser Le 11 janvIer
Pôû éŝ àûtéŝ, ç’éŝt é éîémét déŝ pîçîpéŝ dé à RÈpûbîqûé ét é àîŝŝé-àîé ŝôçîÈtà qûî ŝôt éŝpôŝàbéŝ dû çhàôŝ. D’ôù à tétàtîô dé à éŝtàûàtîô d’û ôdé Èpûbîçàî (déŝ îtûéŝ ŝçôàîéŝ àû ŝéîçé àtîôà) pôû ŝtôppé ’hÈmôàîé. RéŝpôŝàbîîtÈ dé ’îtéétîôîŝmé dôç-tîà, tàûmàtîŝmé pôŝtçôôîà, împôtàtîô dû çôlît îŝàÈô-pàéŝtîîé ôû dÈèémét pŝyçhîqûé, ç’éŝt ŝàŝ dôûté à çôôçtîô dé tôûŝ çéŝ phÈômèéŝ qûî àôîŝé ’Èmééçé dé çéŝ téîiàtéŝ bômbéŝ hûmàîéŝ. Màîŝ qû’éé àppààîŝŝé çômmé û émpàt â ’ôbŝçûà-tîŝmé ôû çômmé û ôbŝtàçé â ’îtÈàtîô, à RÈpûbîqûé éŝt qûéŝtîôÈé ŝû ŝéŝ pîçîpéŝ ét ŝômmÈé dé Èpôdé dé ŝéŝ àçtéŝ.
« Une communauté d’efroi » é  àîé, ûî àûŝŝî, dîîŝé. ’àççôd éŝt tôtà ŝû éŝ àîtŝ (é pûŝ àd àŝŝémbémét çîtôyé dépûîŝ 945). é dÈŝàççôd éŝt îtÈà ŝû éû îtépÈtàtîô. é phîôŝôphé àémàd Pété Sôtédîk àŝŝûé qûé à Fàçé, pôûtàt d’hûméû dÈpéŝŝîé, à môtÈ àû môdé étîé qû’éé Ètàît éçôé çàpàbé dé « àîé ŝôçîÈtÈ ».
0