//img.uscri.be/pth/92abd6f623731a66cccb678fa9221e1d2c9ecbbb
Cette publication ne fait pas partie de la bibliothèque YouScribe
Elle est disponible uniquement à l'achat (la librairie de YouScribe)
Achetez pour : 19,13 € Lire un extrait

Lecture en ligne (cet ouvrage ne se télécharge pas)

Sur les pseudo-hallucinations

De
252 pages
Nous ne devons pas considérer cet intérêt pour le travail de Victor Khrisanfovitch Kandinsky comme un simple hommage rendu à un classique de la science psychiatrique, mais comme un point de départ possible pour l'élaboration de nouvelles hypothèses. Cette monographie contient quantité de phénomènes psychopathologiques que l'auteur s'est efforcé d'interpréter selon le niveau de la science de son temps. Notons que ces interprétations concernaient des phénomènes que l'auteur avait vécus personnellement.
Voir plus Voir moins
r SuueSp Selullah-odTSaêìÇíáicanitnoÉ éaê Aå Çì êìëëÇ ëaÜC ìM âáêÑìaBNIS 9 :ÉäaíÉêäár46-103utoctIoolle0 eco,r ÉëóäaåaÜÅóëp «Nåëáçaíáëáäáî ÅÉíN åaladaIréSt «eÇá »Öêáaé Jéê êíìçaîäáÉä ëÇ»êáêçìîaáääÉë Éí êÉduazahc å ëìçN «aê éáÖéëèìaÅ Jéê êáëÇíðêäåáîçåëé Çé Åçå aëê íçêáKÜÇéä áÅ Vêí éáaîaç íä êì LÉë éëÉåëâó ëìêÜÅK åaáÇaëÑåîçíáãëáå  ìãéçã ÅåëçáíaåáÅìääaÜ-çÇìèìé aëëáå Åä à ìåéìÇéÖê ãçaãéäÜ é ããÅçë åíçá ìåaÇ éÇ áëëç íêa ëÅÇé äé ëáéåÅíaáêÅóáÜã áaìè,éë ëéê ëìîÇíìéå ëäéaÅããëáåÇ ëéÄäé çìê ääaÄçaêáíåçÇ ÜóíçèÜçã éííéÅ íe .ëéì éìëåçé ÜáaÖêåçéÇ ëçá åãêía éçÑÅÜáè ëóÄäéëíêçìáíåaÇ íåì íìè ééëèåëó Üé çãåéä ëaÄéë åÑçêÑ é Åçåíáéåë : éääéêéíéíêÑåêç êçÅéÑÑçéëí ÇáåêÅ aä éìè ë êìéíìÜçaíçÅÜéëèìÖáäççë åéíã.ëI  äçÅé äa ëÅáéåÅé Çé åçáí ìÇ éîáåÇ ìaãéã àåí ääìîçéåí êåaáçåÅéçå Åaíáíêêåáéí ëÇîéíáíaéå íéë Åìéè éêáÇ éÇ íåéáîå eí ÇçåÅääéãéåí.éëêåçéå íîìÅ ëê éìaáaî äìéìíaåèãçè ëé ëéÇåÜaíáÉÇÉ éêÖÉ  ÅÜaçÜããì  åé êaíå,ë «îìí aáaîá èìÉ  êìÉáêéíåáä ÉÇ é Åaë, ä, Çaåë ÅaííáÑ áaéìíÉÇé áëÑçaê é àíÉa  äÉáÅáåÉ å åì åáäÅêìÜ aíÉíè áìêaáÇêÅÜa ÅÜé íìáí àëéä êéáÇèãçåÜ óÅëë åéçäíÜaÜç »çííì Éaäé óëÜÅçéaíÜçäçÖáÉ èìá a äêÅéÇ,Éíá íÉ ê éa ÉìåéêñéÉåáã .éãëáÜÅóë éä êëìí aåëëÖá aåëáçéêçã ÜÑeáîÅíéìéïSéêÖãáê äaÇá» eVåçÅ áíáÇíåaëéä  ééåÅêå áèçÖë ìéêêaíaáêéëÇ  éé à äa çåë ÖêâÅíaaíã åç ëaì ÅÜáaä a áì åçë ëëÇáåë Kaåäêaâó-cãç éåóêÇ «éÇáÇ íê íç. KÜåÇKaëâáåéc)îÇåé,íåaÅáV ìå ëóÅÜáaíêé è óåíáa ía ëìèÇçìéáèéåë ÅäÅóëáÖaíáaëìè ëê áå Üçããé  aìëëá ìáaëëåaéÅìa ñçÅååaäÖ-äÅçÇáãí éêíáaíc .íìê  åçë, ìåäí »ãÄaìé ñ íåìéìé äçÖçëéìèáÅë áíåéìèáÑ, éëóëÜäçáçèìÖá ëaîáêëÇ  éaäí Üçêáé Çéë êaíáëéêíåáñìa íáaëíëéÅë aäì éë äå ìça ñìëé éîääÅaíáìÄäáéí ëçåë åaëÇ ,åìëêa ääãééë aìíéìÅíáçåë Çí ëéìÇaê ,áë êaí Ñìëëaìí.aáä  IêÅîáäá éä ëìèäé äéë ëìêÜáé,çëçäáÜ aä à íé ,ëéèìÖáäçÜçóÅë, éëêáÉ, 1849 ¥ SaáåK åaáÇëåóâ( áSéÄKÜê ëaêáçîåÑÅÜáíÇåaKâëåáV ,óçíÅá VaëåíêÉ V. ëáäóÉÇêÖåç Çé áÉ éìÇëáçì.CéëÉÅ ëaìå éëìÑÑáÇ ÇáÇ êìÇÉ « éëóåçëíáÅ, íì-çáÇÖaåçë åça åaÅááêíç ÜÉíäìaäaêáä ÉíåëçÜÅéÇ Éa Üaaåçï éaêÇÉ «ç  ìÉê» ãááa Éêé ëåëÇaa äáìÄ éIä .» aáêçíaåáÅìää88)9ã åÉ aìÇaêíåí PéíÉêëÄçìêÖ, 1Å Éåáêêa Éêèé ÉÇa  ëìêÅç îíÉ ìáÉ,êí äaÉáåÉë ìç íáaíêëóÅÜëéáíÉ ÜçÉí Éãðã äÉë ,ëéãåíêaÑÑçìäÉë aå ÇëÉäÄåÉã  ëÉëìçêíìñía. 
VáÅíçê KÜêáëaåÑçîáíÅÜ KaåÇáåëâó
TêaÇìáí Çì êìëëÉ éaê Aåáâ MaìÑêaë Çì CÜaíÉääáÉê
eÑêéãçî
PêÑaÅé Çì dçÅíéìê VäaÇáãáê SéêÖìéïéîáíÅÜ  
PëóÅÜaåaäóëÉ Éí Åáîáäáëaíáçåë
S
Sur leS pSeudo-hallucination
 ÖçååÇêaìî çÖÉêaêí ,áìÇaÅá íåÉ á Ñêaåçaáë éçìê ä aêéãÉèáÉêÑ áç,ëäÉë çì ëçåìÇëÉ éD ÉÇ Éãó,Éåáåáäç çÄë ìåÉíáçåÉêîaçêçÑa ééÇ  ÉÇåÉá
 
 
 
 
 
 
Sur les pseudo-hallucinations
Victor Khrisanfovitch KANDINSKY      Sur les pseudo-hallucinations    Préface du Docteur Vladimir Sergueïevitch EFREMOV      Traduit du russe par Anik MAUFRAS DU CHATELLIER              L’HARMATTAN
        
   
© L'HARMATTAN, 2013 5-7, rue de l'École-Polytechnique ; 75005 Paris  http://www.librairieharmattan.com diffusion.harmattan@wanadoo.fr harmattan1@wanadoo.fr  ISBN : 978-2-343-00145-6 EAN : 9782343001456
A Pierre-Emmanuel Delhumeau, mon grand père
Remerciements
 Mes plus chaleureux remerciements à Madame Françoise Gréciet, Maître de conférences émérite à lUniversité Paris Sorbonne-Paris IV, qui a supervisé cette traduction.  Sa compréhension intime de la langue russe, son expérience de traductrice, sa rigueur, sa générosité et sa curiosité passionnée mont constamment soutenue dans ce travail.  Quelle trouve ici lexpression de ma profonde reconnaissance. Toute ma gratitude au Docteur Irina Marakanova qui ma fait connaître la personne et luvre de Victor Khrisanfovitch Kandinsky.