Transidentités : ordre & panique de Genre

-

Français
268 pages
Lire un extrait
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Engagée dans une recherche sur le terrain transidentitaire, la chercheuse s'attache à croiser état des lieux du terrain associatif et militant trans avec l'histoire des définitions de la médecine légale, mettant à jour la politisation des groupes, les apports des nouveaux médias et les effets de la médiatisation sur les personnes transgenres. Cet ouvrage est complémentaire du titre Médiacultures: la transidentité en télévision, édité simultanément.

Sujets

Informations

Publié par
Date de parution 01 février 2015
Nombre de lectures 11
EAN13 9782336368764
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Informations légales : prix de location à la page 0,0005€. Cette information est donnée uniquement à titre indicatif conformément à la législation en vigueur.

Signaler un problème

Karine Espineira

Transidentités
Ordre & panique de Genre

Le réel et ses interprétations

Préface de Marie-Joseph Bertini

L O G I Q U E SS O C I A L E S

Série Sociologie du genre

TRANSIDENTITES:

ORDRE ET PANIQUE DE GENRE

&ROOHFWLRQ /RJLTXHV VRFLDOHV
6pULH © 6RFLRORJLH GX JHQUH ª

&HWWH VpULH SURSRVH GHV UHFKHUFKHV TXL V¶DSSXLHQW VXU OH SDUDGLJPH
VRFLRORJLTXH GX JHQUH FRPPH PRGH GH FRPSUpKHQVLRQ HW G¶LQWHUSUp
WDWLRQ GHV /RJLTXHV 6RFLDOHV 'RPDLQH HQ SOHLQ GpYHORSSHPHQW OHV
UHFKHUFKHV ©JHQUpHV ªVRQW DXMRXUG¶KXL FHQWUDOHV HQ VFLHQFHV
VRFLDOHV /D VpULH FKHUFKHUD j SURSRVHU GHV UHFKHUFKHV WKpRULTXHV HW
HPSLULTXHV GDQV O¶HVSULW JpQpUDO GH OD FROOHFWLRQ /RJLTXHV VRFLDOHV

'HUQLqUHV SDUXWLRQV

1LFROH 52(/(16Manifeste pour la décolonisation de
l’humanité femelle, Tome 3, Le systèmede recolonisation
perpétuelle
1LFROH 52(/(16 Manifestepour la décolonisation de
l’humanité femelle, Tome 2, L’enfantement des humains ou
L’accouchement existentiel d’une nouvelle existence,
1LFROH 52(/(16Manifeste pour la décolonisation de
l’humanité femelle, Tome 1, La Femellité et le réel prosaïque de la
vie des humains,
$XUpOLH '$0$00(Genre, action collective et développement.
Discours et pratiques au Maroc
6DEULQD '$+$&+(La féminisation de l’enseignement agricole

6RSKLH '(9,1($8Le genre à l’école des enseignantes.
Embûches de la mixité et leviers de la parité

Karine ESPINEIRA

Transidentités :
ordre & panique de Genre

*

Le réel et ses interprétations

Préface de Marie-Joseph Bertini

L’HARMATTAN

'X PrPH DXWHXU

.DULQH (63,1(,5$La transidentité, de l’espace médiatique à l’espace
public 3DULV /¶+DUPDWWDQ S

&RRUGLQDWLRQV
$YHF 0DXG<HXVH 7+20$6 $UQDXG $/(66$1'5,1La Transyclopédie
3DULV pGLWLRQV © 'HV $LOHV VXU XQ WUDFWHXU ª S
$YHF 0DXG<HXVH 7+20$6 $UQDXG $/(66$1'5,1Transidentités :
histoire d’une dépathologisation &DKLHUV GH OD 7UDQVLGHQWLWp YRO
3DULV /¶+DUPDWWDQ FROOHFWLRQ 4XHVWLRQV GH JHQUH S
$YHF 0DXG<HXVH 7+20$6 $UQDXG $/(66$1'5,1Identités
Intersexes : Identités en débatCahiers de la Transidentité YRO 3DULV
/¶+DUPDWWDQ FROOHFWLRQ 4XHVWLRQV GH JHQUH S
$UQDXG $/(66$1'5,1 0DXG<HXVH 7+20$6Corps queer, corps
trans &DKLHUV GH OD 7UDQVLGHQWLWp YRO 3DULV /¶+DUPDWWDQ
S
$YHF 0DXG<HXVH 7+20$6 $UQDXG $/(66$1'5,1Tableau noir : les
transidentités et l’école &DKLHUV GH OD WUDQVLGHQWLWp YRO 3DULV
/¶+DUPDWWDQ FROOHFWLRQ 4XHVWLRQV GH JHQUH S
$YHF /DHWLWLD %,6&$55$7 0DXG<HXVH 7+20$6 $UQDXG
$/(66$1'5,1Quand la médiatisation fait genre. Médias,
transgressions et négociations de genre &DKLHUV GH OD WUDQVLGHQWLWp KRUV
VpULH 3DULV /¶+DUPDWWDQ S

/¶+$50$77$1
UXH GH O¶eFROH3RO\WHFKQLTXH 3DULV

ZZZKDUPDWWDQIU
GLIIXVLRQKDUPDWWDQ#ZDQDGRRIU
KDUPDWWDQ#ZDQDGRRIU

,6%1
($1

À Maud-Yeuse Thomas

Le colonialisme a été un obscurantisme terrible, prétendant
apporter les Lumières par le biais de la violence physique et
symbolique. Celui-ci ne procédait pas par exclusion de
« l’autre »mais plutôt par une inclusion ne supportant pas
l’altérité.

1
Jean Zaganiaris


Penser l’obscurantisme aujourd’hui, Par-delà Ombres et lumières &DVDEODQFD pGLWLRQV
$IULTXH 2ULHQW S

Préface

2
Par Marie-Joseph Bertini

/
RXYUDJH HQ GHX[ YROXPHV GH .DULQH (VSLQHLUD GRQW OH OHFWHXU HVW VXU OH
SRLQW GH SUHQGUH FRQQDLVVDQFH HVW WLUp GH VD WKqVH GH 'RFWRUDW TXH M
DL HX
O
DYDQWDJH HW OD UHVSRQVDELOLWp GH GLULJHU LO \ D TXHOTXH WHPSV GH FHOD 6L MH
GLV O
DYDQWDJH F
HVW SDUFH TXH SDU FH PR\HQ OHV WUDYDX[ GH O
DXWHXUH RQW
DFTXLV XQH UHFRQQDLVVDQFH XQLYHUVLWDLUH WDUGLYH HW SRXUWDQW XUJHQWH GRQW OHV
HQMHX[ PH SDUDLVVHQW UHYrWLU WURLV GLPHQVLRQV LPSRUWDQWHV

&HOOH G
DERUG G
XQH OpJLWLPDWLRQ DX VHLQ GH O
8QLYHUVLWp IUDQoDLVH GH FH
W\SH GH WUDYDX[ DSSHOpV j UHQRXYHOHU SURIRQGpPHQW OHV FKDPSV pSLVWpPLTXHV
TXL DUFDWXUHQW OHV VFLHQFHV KXPDLQHV HW VRFLDOHV &HOOH HQVXLWH G
XQH
OpJLWLPDWLRQ DX VHLQ PrPH GHV VFLHQFHV GH O
LQIRUPDWLRQ HW GH OD
FRPPXQLFDWLRQ GH SUREOpPDWLTXHV UDGLFDOHPHQW LQQRYDQWHV TXL RQW SRXU
IRQFWLRQ QRWDEOH G
RXYULU GH QRXYHDX[ IURQWV G¶LQWHUGLVFLSOLQDULWp SHUPHWWDQW
GH FRQMXJXHU OD TXDOLWp GH OD UHFKHUFKH DYHF OD FUpDWLYLWp HW OD OLEHUWp
IRQGDPHQWDOH GX FKHUFKHXU &HOOH HQILQ TXL UHSRVH VXU OD PLVH HQ pYLGHQFH
GHV HIIHWV V\PEROLTXHV HW WUDQVIRUPDWHXUV GH OD UHFKHUFKH VFLHQWLILTXH
FRQWHPSRUDLQH GH VD SRVWXUH FULWLTXH HW SROLWLTXH DX VHQV R HOOH SRUWH VRQ
DWWHQWLRQ VXU OHV UHODWLRQV GH SRXYRLU TXL VWUXFWXUHQW LQGLYLGXV HW VRFLpWpV

&
HVW WRXW G
DERUG VXU OHV UHFRPPDQGDWLRQV GH )UDQoRLVH %HUQDUG TXL
O
DYDLW GLULJpH GDQV OH FDGUH GH WUDYDX[ XQLYHUVLWDLUHV DQWpULHXUV TXH M
DL
UHQFRQWUp .DULQH (VSLQHLUD HW DFFHSWp GH OD VXLYUH DX ORQJ GH VRQ SDUFRXUV
GRFWRUDO /H GHX[LqPH PRPHQW IRUW GH QRWUH FROODERUDWLRQ UHPRQWH DX[
WUDYDX[ GH UHFKHUFKH GX &&206 &HQWUH &ROODERUDWHXU GH O
2UJDQLVDWLRQ
0RQGLDOH GH OD 6DQWp WUDYDX[ DX[TXHOV M
DL pWp DVVRFLpH HW TXL SRUWDLHQW VXU
O
DQDO\VH GHV UHSUpVHQWDWLRQV GH OD VDQWp PHQWDOH HW VXU OD VWLJPDWLVDWLRQ
FRPSDUpH GHV PDODGHV PHQWDX[ GDQV GLIIpUHQWV SD\V GX JOREH


3URIHVVHXUH GHV 8QLYHUVLWpV XQLYHUVLWp GH 1LFH6RSKLD $QWLSROLV

'qV OH GpEXW GH FH SDUFRXUV LQWHOOHFWXHO FRQYHUJHQW FH TXL P
D IUDSSpH
pWDLW OD QpFHVVLWp pYLGHQWH G
DUWLFXOHU OHV VDYRLUV LPSOLFLWHV HW H[SOLFLWHV
FRQVLGpUDEOHV TXH .DULQH (VSLQHLUD DYDLW FRQVWLWXpV SDU VD ORQJXH
IUpTXHQWDWLRQ GXterrain transidentitaire DYHF XQH WKpRULVDWLRQ FULWLTXH HW
UpIOH[LYH G
DXWDQW SOXV QpFHVVDLUH TX
HOOH Q
H[LVWDLW SDV HQFRUH GX PRLQV VRXV
FHWWH IRUPH /D GLPHQVLRQ PDMRULWDLUHPHQW LQGXFWLYH GH VD UHFKHUFKH
SURYLHQW DLQVL GH FHWWH XUJHQFH GH WKpRULVHU XQH SUDWLTXH VSpFLILTXH UHQGDQW
DLQVL SOXV YLYDFH HQFRUH OD GpILQLWLRQ IRXFDOGLHQQH GH WRXW GLVFRXUV XQH
WKpRULH DUWLFXOpH VXU XQH SUDWLTXH

6L O
RXYUDJH GH .DULQH (VSLQHLUD SUHQG DXMRXUG
KXL XQH SDUW LPSRUWDQWH DX
F°XU GH OD SURGXFWLRQ VFLHQWLILTXH OD SOXV UpFHQWH LO OH GRLW DX[ TXDOLWpV
G
XQH UHFKHUFKH VLQJXOLqUH IRLVRQQDQWH HW H[WUrPHPHQW GpWDLOOpH j OD IRLV
GRQW O
XQ GHV PpULWHV WRXW SDUWLFXOLHU HVW G
rWUH SDUYHQXH j LQWHUURJHU GH
PDQLqUH RULJLQDOH HW VLQJXOLqUH OHV IRQGHPHQWV PrPH GH WRXWH UHFKHUFKH
VFLHQWLILTXH SDUPL OHVTXHOV OD TXHVWLRQ GH O
DFFRPPRGDWLRQ GX FKHUFKHXU
VHORQ O
H[SUHVVLRQ GH 1LHW]VFKH DXWUHPHQW GLW GH OD GLVWDQFH GX FKHUFKHXU
DYHF VRQ REMHW OD TXHVWLRQ GH O
REMHFWLYLWp SRVWXOpH GH OD UHFKHUFKH
VFLHQWLILTXH RX HQFRUH OD TXHVWLRQ GX VWDWXW LQVWDEOH GH QRV VDYRLUV WRXMRXUV
VLWXpV

6L FH WUDYDLO PpULWH WRXWH QRWUH DWWHQWLRQ F
HVW DXVVL SDUFH TX
LO UHVWLWXH
DYHF LQWHOOLJHQFH HW FODUWp XQH UHFKHUFKHHQWUDLQGHVHIDLUH TXL HQ QH
GLVVLPXODQW ULHQ GH VHV pFKDIDXGDJHV HW GH VHV FRQVWUXFWLRQV UDLVRQQpHV
FRQVWLWXH XQH VRUWH GH OHoRQ G
pSLVWpPRORJLH HQ DFWH H[RVTXHOHWWH GH
O
DQDWRPLH FDFKpH GH WRXWH UHFKHUFKH SULVH HQWUH OH UDYLVVHPHQW GH VD
FRKpUHQFH IDEULTXpH HW O
H[LJHQFH GH UHVWLWXWLRQ GHV pWDSHV GH VRQ
FKHPLQHPHQW F
HVWjGLUH GH VD PpWKRGH

&
HVW GRQF DXVVL SDUFH TX
LO PRELOLVH DYHF WDOHQWle hors-champ
WXPXOWXHX[ HW FRQIOLFWXHO GH VD SURSUH UHFKHUFKH TXH OH WUDYDLO GH .DULQH
(VSLQHLUD HVW SUpFLHX[ HW RULJLQDO ¬ OD IRLV UHFKHUFKH HW UpIOH[LRQ FRQWLQXH
VXU OHV FRQGLWLRQV GH SRVVLELOLWp GH OD UHFKHUFKH LO LQWHUURJH VDQV FRQFHVVLRQ
FRPPH SHX GH WUDYDX[ GH UHFKHUFKH TXH MH FRQQDLV OD SRVWXUH GH VRQ
DXWHXUH VD FRQQDLVVDQFH LQWLPH GX FKDPS LQYHQWRULp VD GLIILFXOWp GH
V
H[WUDLUH G
XQ YpFX GRQW OD WKqVH HVW OH PR\HQ GH V
DIIUDQFKLU WRXW HQ
TXHVWLRQQDQW OHV IRUPHV HW OHV OLPLWHV GH FHW DIIUDQFKLVVHPHQW

$XWDQW GH UDLVRQV SRXU OHVTXHOOHV FHW RXYUDJH UHOqYH HQ WRXW SRLQW G
XQH
DSSURFKHCultural StudiesHW SDUYLHQW j HQ UHOHYHU OHV QRPEUHX[ GpILV
FRPPHQW SDUOHU GH O
LQWpULHXU rWUH XQ LQVLGHU TXDQG RQ HVW HQ PrPH WHPSV
XQ RXWVLGHU" &RPPHQW SUHQGUH OD SDUROH GHSXLV XQH SRVLWLRQ GRPLQpH FDU
PLQRULWDLUH HW GLVTXDOLILpH VRFLDOHPHQW SRXU pODERUHU XQ GLVFRXUV TXL D OH
GHYRLU SDUDGR[DO GH WHQLU j GLVWDQFH OHV QRUPHV GLVFXUVLYHV GRPLQDQWHV GH

OHV GpFRQVWUXLUHet en même tempsGH V
LQVFULUH GDQV OH FKDPS GH FHV
QRUPHV OH FKDPS VRFLDO HW FXOWXUHO G
DERUG FHOXL GH O
8QLYHUVLWp HW GH OD
6FLHQFH HQVXLWH
¬ OD IRLV WUDLWp VDYDQW HW MRXUQDO GH O
pWXGH HQ WUDLQ GH VH IDLUHLes
identités trans'FURLVH HW PXOWLSOLH OHV PDWpULDX[ QRWHV FRXUULHUV UHoXV HW
HQYR\pV ILFKHV WHFKQLTXHV TXHVWLRQQDLUHV SURSRV pFKDQJpV VLWXDWLRQV
REVHUYpHV HW YpFXHV UpFLWV HW DXWRUpFLWV« IRUPDQW SDU PRPHQWV XQH VRUWH
GHscrap-bookGH OD UHFKHUFKH &H SRXUUDLW rWUH IDVWLGLHX[ HW DUWLILFLHO F
HVW
DX FRQWUDLUH YLYDQW HW SDVVLRQQDQW SDUFH TXH O
DXWHXUH \ GRQQH DLQVL j YRLU OD
VWUXFWXUH KLVWRULFLVpH HW VRFLDOHPHQW GpWHUPLQpH GH WRXWH UHFKHUFKH FRPPH
les Science StudiesQRXV RQW KDELWXpV j OHV YRLU LO \ D SOXV GH WUHQWH DQV GpMj
HW FRPPH O
XQ GH OHXUV UHSUpVHQWDQWV HQ )UDQFH %UXQR /DWRXU D SX QRXV OH
GRQQHU OXLPrPH j YRLU GDQV VRQ RXYUDJH ELHQ FRQQX La vie de laboratoire
/
pWXGH GH OD SURGXFWLRQ GHV IDLWV VFLHQWLILTXHV PRQWUH /DWRXU DSSHOOH XQH
HWKQRJUDSKLH GHV PLOLHX[ HW GHV DFWHXUV GH OD UHFKHUFKH XQH PLVH HQ OXPLqUH
GX SURFHVVXV GH FRQWH[WXDOLVDWLRQ GHV VDYRLUV GpYRLOpV FRPPH SURGXLWV
G
XQH FRQVWUXFWLRQ VRFLDOH HW FXOWXUHOOH DXVVLW{W UpWLFHQWH j VH UHFRQQDvWUH
SRXU WHOOH
(Q UHQGDQW WDQJLEOH OD SRURVLWp GH OD IURQWLqUH HQWUH WKpRULH HW SUDWLTXH
VXMHWREMHW DFWHXUDJL GLVFRXUVWHUUDLQ WHUUDLQFRUSXV GDQV OH FDGUH G
XQH
DQDO\VH GH OD QDWXUH HW GH OD IRQFWLRQ GH OD FDWpJRULH GHTransGenre HQ
TXHVWLRQQDQW OHV FRQGLWLRQV GH O
pPHUJHQFH G
XQparadigme transidentitaire
GRQW OHV PpGLDV VHUDLHQW FRFRQVWUXFWHXUV HW FRSURGXFWHXUV FHV WUDYDX[
PHWWHQW HQ OXPLqUH OH VWDWXW DPELJXs GHV PpGLDV GDQV OD GpILQLWLRQ HW OH
PDLQWLHQ GH OD QRUPH LOV VRQW HQ HIIHW j OD IRLV FRSURGXFWHXUV GH OD
VWLJPDWLVDWLRQ TX
LOV PHWWHQW HQ VFqQH HW GRQQHQW j YRLU VHORQ XQH
UHSUpVHQWDWLRQ ILJpH TX
(VSLQHLUD DSSHOOHune modélisation sociale et
médiaculturelle PDLV DXVVL OH PR\HQ SDU OHTXHO FHV UHSUpVHQWDWLRQV SHXYHQW
pYROXHU GDQV OD PHVXUH R OHV PpGLDV IDPLOLDULVHQW OHV HVSULWV DYHF OHV
TXHVWLRQV WUDQVLGHQWLWDLUHV OHV DFFOLPDWHQW j OD FXOWXUH PpGLDWLTXH IUDQoDLVH
HW SDUWDQW DWWpQXHQW OHXU UDGLFDOH pWUDQJHWp

/
XQ GHV PpULWHV GH FHWWH pWXGH WLHQW DXVVL VDQV GRXWH j OD PDQLqUH GRQW
HOOH FKRLVLW GH QH SDV pOXGHU XQH UHGRXWDEOH TXHVWLRQ TXH MH UpVXPHUDLV DLQVL
(VWLO SRVVLEOH GH QRPPHU VDQV QRUPHU " ,O PH VHPEOH TXH OHV VFLHQFHV GH
O
LQIRUPDWLRQ HW GH OD FRPPXQLFDWLRQ RQW WRXWH OHXU SODFH SDU OHV REMHWV HW OHV
SURFHVVXV PrPH TX
HOOHV pWXGLHQW GDQV OD WHQWDWLYH GH UpVROXWLRQ GH FHWWH
TXHVWLRQ 3HXWRQ SDUOHU GH OLHQV GLVVRFLDEOHV RX LQGLVVRFLDEOHV HQWUH
ODQJDJH HW QRUPH HQWUH FH TXH *HRUJHV 3pUHF DSSHODLW 3HQVHU&ODVVHU" 6H
VDLVLU G
XQ REMHW OH IDLUH H[LVWHU pW\PRORJLTXHPHQW OH IDLUH VH PDQLIHVWHU
GDQV OD SHQVpH HW GDQV OD ODQJXH F
HVW WRXMRXUV DXVVL OH SODFHU VXU O
pFKHOOH

G
XQH QRUPH FHOOHFL GHYDQW rWUH FRPSULVH VHORQ )RXFDXOW FRPPH XQ HIIHW GX
GLVFRXUV
DL PRLPrPH FRQWULEXp LO \ D TXHOTXHV DQQpHV j OD UHYXH PpGLFDOH
/
,QIRUPDWLRQ 6FLHQWLILTXH GDQV OH FDGUH G
XQ DUWLFOH FRQVDFUp DX[ 8VDJHV
pSLVWpPLTXHV HW VRFLDX[ GH OD VWLJPDWLVDWLRQ SRXU PRQWUHU TXH OHV WURLV
OHWWUHVSTI UDFLQH LQGRHXURSpHQQH RQW GRQQp OH YRFDEOHstigmatiasHQ JUHF
DQFLHQ SRXU GpVLJQHU OHV PDUTXHV DX IHU URXJH SRUWpHV SDU OHV PDXYDLV
HVFODYHV PDLV DXVVL OH ODWLQdistinguoTXL VLJQLILH GLIIpUHQFLHU VpSDUHU
GLYLVHU HW VXUWRXWreconnaître pour autre 'H Oj QRXV YLHQQHQW O¶DQJODLV
VWLFN HW OH IUDQoDLV pWLTXHWWH ,O IDXW GRQF FRPSUHQGUH TX
HQ FH VHQV
VWLJPDWLVHU OHV GLIIpUHQFHV HVW XQ SXU SOpRQDVPH SXLVTXH VWLJPDWLVHU
VLJQLILH SUpFLVpPHQW GLIIpUHQFLHU

/D VWLJPDWLVDWLRQ HVW GRQF DXVVL XQH RSpUDWLRQ FRJQLWLYH GH
GLIIpUHQFLDWLRQ GH FODVVLILFDWLRQ HW GH UDWLRQDOLVDWLRQ HW HQ WDQW TXH WHOOH HOOH
DSSDUDvW LQGLVVRFLDEOH GX SURFHVVXV GH FRQVWUXFWLRQ GH QRV FRQQDLVVDQFHV
(OOH QRPPH GRQF HOOH GLVWLQJXH HW HOOH QRUPH SDU FRQWUHFRXS 'H VRUWH TXH
PrPH VL PRQ SURSRV SHXW SDUDvWUH SURYRFDQW OH IRQGHPHQW GX VWLJPDWH Q
HVW
SDV PRUDO PDLV SUDJPDWLTXH -H VRXOLJQHUDL GRQF LFL j GHVVHLQ G
pFKDQJHV HW
GH GLVFXVVLRQV XOWpULHXUV TXH O
RXYUDJH GH .DULQH (VSLQHLUD QH PDQTXHUD SDV
GH SURYRTXHU OD SURIRQGH DPELYDOHQFH GH OD OXWWH GHV DVVRFLDWLRQV
HWduterrainFRQWUH OD VWLJPDWLVDWLRQ GHV WUDQVLGHQWLWpV 8QH DPELYDOHQFH TX
LO
QRXV IDXW SHQVHU PRLQV FRPPH XQH pWDSH GX SURFHVVXV GH GpVWLJPDWLVDWLRQ
TXH FRPPH O
DIILUPDWLRQ LPSXLVVDQWH SHXWrWUH GH OD QDWXUH VWUXFWXUDQWH HW
VRFLDOLVDQWH GH OD VWLJPDWLVDWLRQ rWUH VWLJPDWLVp Q
HVWFH SDV DXVVL XQH
PDQLqUH GH VH UHQGUH YLVLEOH VRFLDOHPHQW HW GH VH FRQVWLWXHU XQH LGHQWLWp
LQGLYLGXHOOH HW XQH LGHQWLWp GH JURXSH " /
DXWHXUH Q
pFULWHOOH SDV HOOHPrPH
TXH SRXU UpGXFWULFH TX
HOOH VRLW OD PRGpOLVDWLRQ HVW XQH EUqFKH RXYHUWH GDQV
OH PXU GHV PpGLDV XQH HQWDPH TXL HVW DXVVL XQ SDVVDJH j SDUWLU GXTXHO LO
GHYLHQW SRVVLEOH GH OD WUDQVIRUPHU "

&RPPH VL VWLJPDWLVHU OD VWLJPDWLVDWLRQ UHYHQDLW j MRXHU LQGpILQLPHQW VRQ
MHX SULV DX SLqJH TXH QRXV VRPPHV GH VHV PRXYDQWHV HW GH VHV PXOWLSOHV
UpLQFDUQDWLRQV GDQV OH FRUSV VRFLDO &RPPH O
pFULW HQFRUH (VSLQHLUD OD
VRFLpWp D KRUUHXU GX YLGH HW UHPSODFH WRXMRXUV XQ V\VWqPH TXHO TX¶LO VRLW SDU
XQ DXWUH V\VWqPH 'H VRUWH TXH O
RQ QH GpWUXLW SDV OD VWLJPDWLVDWLRQ
PpGLDWLTXH RX DXWUH RQ OD QHXWUDOLVH RQ GpVDFWLYH VD FKDUJH HW RQ OD
GpSODFH YHUV XQ DXWUH JURXSH VRFLDO TXL WURXYHUD j VRQ WRXU SDU FH PR\HQ OD
SRVVLELOLWp GH VH PDQLIHVWHU FRPPH WHO HQ V
RSSRVDQW j OD QRUPH GRPLQDQWH
-H QH SHX[ SDV QH SDV SHQVHU LFL j FHWWH FLWDWLRQ GHV SURSRV GH
O
DQWKURSRORJXH 0DXULFH *RGHOLHU /RUVTX
RQ VH YRLW DWWULEXHU XQ QRP F
HVW
TX
RQ D ILQL SDU VH IDLUH DFFHSWHU

4XRL TX¶LO HQ VRLW FH TXH MH GpVLJQH SRXU PD SDUW SDU O
H[SUHVVLRQ
pluralisation de l'offre identitaireV
LQFDUQH GDQV OH FRQFHSW HW GDQV OD
SUDWLTXH GHV WUDQVLGHQWLWpV HW DSSDUDvW j WUDYHUV FHW RXYUDJH FRPPH
HPEOpPDWLTXH GH OD SURGXFWLRQ GX VXMHW SRVWPRGHUQH KDELOH j HIIDFHU OHV
IURQWLqUHV GX *HQUH HW GH O
LGHQWLWp j UHIXVHU OHV GpILQLWLRQV HW OHV
GpWHUPLQDWLRQV VRFLDOHV SRXU VH GpSOR\HU GDQV O
HVSDFHd'une
autodésignation et d'une auto-déterminationTXL Q
HVW SDV VDQV UDSSHOHU
O
H[LJHQFH G
DXWRGpWHUPLQDWLRQ GHV SHXSOHV HW GHV FXOWXUHV GRPLQpV
Transitionner LQILQLWLI G
XQ YHUEH SRVWPRGHUQH TXL QRXV IRXUQLW XQ FDGUH
SURJUDPPDWLTXH WUDQVIXJHV G
XQH LGHQWLWp XQLTXH HW IHUPpH YHUV XQH
GpFOLQDLVRQ G
LGHQWLWpV LQVWDEOHV HW RXYHUWHV OHV WUDQVLGHQWLWpV QH SHXYHQW rWUH
SHQVpHV FRPPH GHV LGHQWLWpV WUDQV
VRXV SHLQH GH YRLU VH UHIHUPHU VXU HOOH OH
SLqJH GH OD FDWpJRULVDWLRQ IWFH FHOXL GH OD FDWpJRULH FODVVpH KRUV GH OD WDEOH
GHV FDWpJRULHV

7UDGXFWHXUV SDVVHXUV PpGLDWHXUV HW LQWHUSUqWHV j OLUH HW j UHOLUH
(VSLQHLUD WHOOH HVW MXVWHPHQW OD IRQFWLRQ VRFLDOH GHV WUDQVLGHQWLWpV &
HVW j
FHWWH FRQGLWLRQ HQ HIIHW TXH OHV pEUDQOHPHQWV ORJLTXHV FRJQLWLIV
FRPPXQLFDWLRQQHOV HW SROLWLTXHV DX[TXHOV O
pPHUJHQFH WXUEXOHQWH GHV
WUDQVLGHQWLWpV QRXV FRQIURQWH SRXUURQW rWUH DQDO\VpV HW FRPSULV SRXU FH
TX
LOV VRQW DXMRXUG
KXL XQ ODERUDWRLUH G
H[SpULPHQWDWLRQ VRFLDOH XQH
LQJpQLHULH VRFLDOH HW FRPPXQLFDWLRQQHOOH TXL FRQWUDLQW FKDTXH VRFLpWp j
pSURXYHU GDQV OH PrPH PRXYHPHQW VD UpVLVWDQFH HW VHV OLPLWHV (Q UpVRQDQFH
pWURLWH DYHF OHV PRWV OXFLGHV GH 3DWULFN &KDPRLVHDX GDQVÉcrire en pays
dominé
"Je soupçonnais que toute domination (la silencieuse plus encore) germe
et se développe à l'intérieur même de ce que l'on est. Qu'insidieuse, elle
neutralise les expressions les plus intimes des peuples dominés. Que toute
résistance devait se situer résolument là, en face d'elle, et déserter les
illusions des vieux modes de bataille. Il me fallait alors interroger mon
écriture, longer ses dynamiques, suspecter les conditions de son
jaillissement et déceler l'influence qu'exerce sur elle la
domination-qui-nese-voit-plus. Mais comment ?".
¬ VD PDQLqUH (VSLQHLUD UpSRQG j FHWWH HQWrWDQWH TXHVWLRQ


$YHUWLVVHPHQW

Avant notre film sur cette extraordinaire attraction nous aimerions vous entretenir
du sujet du film.
Croyez-le ou pas… Aussi étrange que cela paraisse. Jadis tout ce qui déviait de la
normalité était considéré comme un mauvais présage ou un signe diabolique. Les
dieux de la malchance ou de l'adversité prenaient invariablement la forme de la
monstruosité, et les actes d'injustice et les épreuves étaient imputés aux nombreux
tyrans déformés et estropiés d'Europe et d'Asie.

L'histoire, la religion, le folklore et la littérature abondent de contes de pauvres
estropiés qui ont changé le cours des choses. Goliath, Caliban, Frankenstein>FHV
WURLV SUHPLqUHV ILJXUHV VRQW RXEOLpHV SDU OH VRXVWLWUDJH IUDQoDLV@, Le Duc de
Gloucester, Tom pouce et le Kaiser Guillaume pour ne citer qu'eux, sont réputés de
par le monde.

Un nouveau-né difforme était considéré comme un déshonneur et on abandonnait
les enfants malformés aux éléments. Si, par chance, l'une de ces aberrations de la
nature survivait, on le regardait avec suspicion. La société le rejetait à cause de sa
difformité, et la honte rejaillissait sur sa famille à jamais maudite.

Parfois, un de ces misérables se retrouvait au tribunal pour y subir sarcasmes et
railleries au grand amusement de la noblesse. D'autres survivaient en mendiant et
volant ou mourraient de faim. L'amour de la beauté est une impulsion profonde qui
remonte aux sources de la civilisation. La révulsion que nous ressentons à la vue
des anormaux, des estropiés et des mutilés est le résultat du conditionnement de nos
ancêtres. La plupart des monstres ont un esprit sain et des émotions normales. Leur
sort est véritablement pathétique.

Ils sont forcés de vivre un destin peu naturel. Ils se sont donc bâti un code de
conduite interne afin de se protéger des gens normaux. Leurs règles sont strictement
observées. La blessure de chacun est portée par tous ; la joie de chacun partagée
par tous.

L'histoire qui va vous être révélée raconte l'impact de ce code sur leurs vies. C'est le
dernier film de ce genre, car la science et la tératologie éliminent rapidement de
telles aberrations de la nature.

Avec humilité devant les maintes injustices subies par ces êtres qui n'avaient aucun
espoir d'infléchir leur destinée, nous vous présentons l'histoire la plus horrible des
anormaux et des indésirables.


8Q ©Special messageª HQ SUpDPEXOH GX )LOPFreaks, La monstrueuse parade GH 7HG
%URZQLQJ 0HWUR*ROGZ\Q0H\HU eWDWV8QLV 1RWRQV TXH F
HVW &OpRSkWUH ©OD EHOOH
pFX\qUH FXSLGH ª TXL VHUD DX ILQDO OH PRQVWUH GH FHWWH KLVWRLUH

¬ OD OXPLqUH GHVGender & Cultural Studies

4
Mutant and proud ! (Raven)

/¶HQWUpH HQ PDWLqUH VXU OD WKpPDWLTXH GHV PXWDQWV HVWHOOH VDQV ULVTXH RX

ELHQ GRLWHOOH rWUH TXDOLILpH G¶DXGDFLHXVH " /¶DQDORJLH HQWUH SHUVRQQHV WUDQV
HW ILJXUHV GX PXWDQW QRXV VHPEOH SRXUWDQW SUDWLTXH SRXU pFODLUHU XQH UpDOLWp
PpFRQQXHviaOH SULVPH G¶XQH ILJXUH FXOWXUHOOH GpVRUPDLV SOXV IDPLOLqUH DX
JUDQG SXEOLF /HV GLIIpUHQWHV SXEOLFDWLRQV VRXV IRUPH G¶DUWLFOHV G¶XQH SDUWLH
GHV UpVXOWDWV GH FHWWH UHFKHUFKH VXU OD FRQVWUXFWLRQ PpGLDWLTXH GHV
WUDQVLGHQWLWpV RQW VRXYHQW YDORULVp FHWWH DQDORJLH PHWWDQW HQ DYDQW OD QRWLRQ
GH ILJXUH FXOWXUHOOH /HFWHXUV HW OHFWULFHV QH PDQTXHURQW GRQF SDV GH
UHWURXYHU LFL FHUWDLQHV IRUPXOHV PDLV UHSODFpHV GDQV XQ GpYHORSSHPHQW
PpWKRGLTXH TXH QRXV VRXKDLWRQV SOXV DPSOH

-XJHRQV Jane GreyWolverineCyclopeDiabloAngelColossus SDUPL
G¶DXWUHV PXWDQWV GX JURXSH QRPPp OHV X-Men VH UHWURXYHQW VRXV OD WXWHOOH
ELHQYHLOODQWH GX SURIHVVHXU &KDUOHV ;DYLHU OXLPrPH PXWDQW HW KDQGLFDSp
PRWHXU &HV SHUVRQQDJHV VRQW GHV ILJXUHV GH OD EDQGH GHVVLQpH DPpULFDLQH
QpHV VRXV OD SOXPH GX GHVVLQDWHXU -DFN .LUE\ HW VFpQDULVpHV SDU 6WDQ /HH

&HV © VXSHUKpURV ª DX[ © VXSHUSRXYRLUV ª VRQW LVVXV GHVMarvel ComicsTXL
QDLVVHQW GDQV OHV DQQpHV DX[ eWDWV8QLV ,OV VRQW GpVRUPDLV
PDVVLYHPHQW SRUWpV DX FLQpPD DYHF SOXV RX PRLQV GH ERQKHXU Blade, The
Punisher, Ghost Rider, Elektra, SpidermanDardevilHulk, The Fantastic
Four, Iron Man, Kick AssRX HQFRUHThorUpDOLVp SDU .HQQHWK %UDQDJK


© 0XWDQWH HW ILqUH GH O¶rWUH ª GLW OH SHUVRQQDJH LQWHUSUpWp SDU -HQQLIHU /DZUHQFH 0\VWLTXH
GDQV OH ILOPX-Men First Class X-Men, le commencement UpDOLVp SDU 0DWWKHZ 9DXJKQ
7ZHQWLHWK &HQWXU\ )R[ eWDWV8QLV 1RXV IHURQV SDUIRLV XVDJH HQ HQWrWH GH FKDSLWUH GH
UpIpUHQFHV LVVXHV GH OD FXOWXUH SRSXODLUH FRPPH GH SDUROHV GH FKDQVRQV RX GH GLDORJXHV
G¶°XYUHV FLQpPDWRJUDSKLTXHV OHXU DFFRUGDQW OD PrPH YDOHXU G¶LOOXVWUDWLRQ TXH GHV °XYUHV
FRQVLGpUpHV FRPPH QREOHV LVVXHV GH OD UHFKHUFKH GH OD SKLORVRSKLH GH O¶DUW GH OD OLWWpUDWXUH

/HV SHUVRQQHV LGHQWLILpHV RX DXWRLGHQWLILpHV FRPPH WUDQVVH[XHOOHV WUDQVJHQUHV WUDQV RX
HQFRUH © DXWUHV ª DX VHQV G¶LGHQWLWpV DOWHUQDWLYHV

/HVMarvel ComicsH[LVWHQW GHSXLV DX[ eWDWV8QLV HW SDUYLHQQHQW )UDQFH HQ via
OHV pGLWLRQV /8*

Captain AmericaSDU -RH -RKQVWRQ OHVAvengersSDU -RVV :KHGRQLes
Gardiens de la GalaxieSDU -DPHV *XQQ &HV SHUVRQQDJHV DX[ SRXYRLUV
VXUQDWXUHOV VRQW SRXU FHUWDLQV LVVXV G¶DFFLGHQWV HW G¶H[SpULHQFHV
VFLHQWLILTXHV D\DQW PDO WRXUQp 3RXU OHV DXWUHV QpV DYHF OHXU SRXYRLU LOV VRQW
FRQVLGpUpV FRPPH OHV IUXLWV GH O¶évolutionRX TXDOLILpV G¶erreurs de la
nature &¶HVW FH SRLQW TXL GLVWLQJXH OHV PXWDQWV GHV DXWUHV VXSHUKpURV
/HVXMenRQW YDOHXU G¶H[HPSOH DX VHLQ GHV FRQIUpULHV GH VXSHUKpURV GHVMarvels
Comics 0DLV OHVDC ComicsQH VRQW SDV HQ UHVWH DYHFSupermanBatman
Green LanternWonder WomanFlashRX HQFRUH DYHFThe Watchmen,ELHQ
TXH FHV KpURV QH UpSRQGHQW SDV VWULFWHPHQW j OD ILJXUH GX PXWDQW FDU OD
SOXSDUW G¶HQWUH HX[ © JDJQHQW ª OHXUV SRXYRLUV HW VH YRLHQW SOXW{W TXDOLILpV GH
metahumans 1p GDQV OHV DQQpHV VRXV OD SOXPH GH -RKQ %URRPH HW
&DUPLQH ,QIDQWLQRCaptain CometHVW O¶XQ GHV UDUHV SHUVRQQDJHV GHVDC
ComicsGpILQLW FRPPH PXWDQW SDUFH TXH Qp DYHF GHV SRXYRLUV /HV QRWLRQV
G¶pYROXWLRQ HW G¶DQRPDOLH VRQW FHQWUDOHV GDQV OH YpFX GHV SHUVRQQDJHV
PXWDQWV

&HWWH HQWUpH HQ PDWLqUH DXUDLW DXVVL SX VH UpDOLVHU j WUDYHUV GHV H[HPSOHV
LVVXV GX JHQUH IDQWDVWLTXH GDQV OD OLWWpUDWXUH OH WKpkWUH HW O¶RSpUD 1RGLHU
+RIIPDQQ 0XVVHW 6KHOOH\ HWF 7DQLD &ROODQL VRXOLJQH SDU H[HPSOH TXH
FKH] :DOWHU 6FRWW OHV WHUPHV ©marvellousª HW ©supernaturalª GHV

WHUPHV DXMRXUG¶KXL IDPLOLHUV VRQW XWLOLVpV FRPPH V\QRQ\PHVTXDOLILDQW OH
© IDQWDVWLTXH ªGH ©capriciousª FDSULFLHX[