//img.uscri.be/pth/b1060c3a9f8a6328e112281c0e769205fa635d2c
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Partition complète (ATB enregistrements), 10 sonates en Four parties

De
8 pages
Visualisez les partitions de musique 10 sonates en Four parties partition complète (ATB enregistrements), sonates, de Purcell, Henry , Z. 802-811. La partition baroque célèbre écrite pour les instruments tels que:
  • 2 violons
  • viole de basse
  • Continuo

Cette partition enchaine plusieurs mouvements: 10 et est classée dans les genres pour 2 harpsichords (arr), partitions avec basso continuo, pour 2 musiciens, pour 3 musiciens, partitions pour violon, sonates, partitions pour clavecin, pour 3 enregistrements (arr), partitions pour enregistrement, pour 2 violons, continuo, pour 2 musiciens avec continuo
Consultez dans le même temps d'autres musique pour Continuo, 2 violons, viole de basse sur YouScribe, dans la catégorie Partitions de musique baroque.
Edition: R. D. Tennent
Dédicace: Lady Rhodia Cavendish
Voir plus Voir moins

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-

ˇ
ˇ
`
>
ˇ
?
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

>

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Sonata ix
‘The Golden Sonata’ (Z. 810)
from Ten Sonatas of Four Parts (1697)
Arranged for ATB Recorders by R. D. Tennent Henry Purcell (1659–1695)
Largo
ÈÉ2S É ÈÚ ÉAG ÉÚÂÂ ŽŽ
2S ÈT ÉG É ÈÈ ÉÈ ÉÂÂ ŽŽ
8 ÈIÉÉ ÈSÚ ÉÚ ÉB È2 Ú ÉÚ É ÈÚ ÉÚ É
5 Ê ÈÈĽĽ2G ÈÚ ÉÚ É ÂÚ ÃÃÚ ĎÃÃ ÚÚ Â ÚÚ ÈÈ2G ÊÈÈ ÉÈ É
ÈÈ 68I ÈÉ2 É
9
tr2 6 6G ÈÈ Ê Ł
tr2 6 6G ÊÈ ÄÈ Ď
8I2 ÈÚ ÉÉÚ Ê ĹŽŽ ĽĽ
c R. D. Tennent 2010 Licensed under the CreativeCommons Attribution–Noncommercial–Share Alike license.ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
P
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
>
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
-
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˙
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
-
ˇ
ˇ
?
˘
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
13
2 < ĹĹG Ż ĽĽĹĹĽĽ
ĽŻ ĽĹĹĽĽĹĹ2G ĹĹŻ ĽĽĹĹÛ ĽĽ
8I Ż Ĺ2 ĹĹĹ Ľ ĹŻ Ĺ Ľ ĽĽ ĽĽŻ
16
trÈ Ê2 ÈĹ ĹG ŽŽĽ ĽĹŽŽ ĽÃÃtr42È ÊG ÈĹ Ú ŽÚ ŽĽ ĹŁ ĽÄ
8I ÈÉ È2Ú ÉÚ Ú ÈÜ Ú ÉŽŽ
20 ÄÉ2 ĹĹĽG Ľ ÊÊ
Û
2 ÛÛ ÉÉG Ĺ ÈĹ ÈĹ ÉĹ ÉĽ ÊĽ Ľ ÊĽŻ
8I ÐĹĹ Ð2 Ż ĽĹ ĽĹĽĽ
23
tr2 ÄG Ä ÊĎĎ ÊŁŁ ÉÉ Ä Ä trÛ È2 ÄG ÄŁ ÊÛ Ł ÊÈÉÉ
8I2
– 2 –˘
˘
˘

˘

˜
P`
˘

˘
P`
˘
`
˘
P

ˇ

ˇ
˘
˘
¨
`
˜
˘
˘
`

ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
¨
`
˜
˘
˘
˘
ˇ
¨
˘
˘
¨
˘
˘
¨
Č


˘
˘
˘
˘
¨
˘
˘
˘
˘
˘
Ď
˘
`
˘
˘
˘
˘
˘
¨

˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘

˘
˜
˘
`

˘
˘
˘
Ď
˘
˘
˘
˘
˘
˘

¨

˘
˘
˘
˘
˘
˘

˘
˘
˘
¨
˘
˘
¨
˘
˜
˘
˘
¨
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘

˘
˘
¨
¨
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘
¨
˘
˘
˘
˘
˘
˘
˘

˘
˘
Ď
¨
˘
˘
˜
˘
˘
˘
˘
Ď
˘
˘
˘
¨
˘
˘
˘
˘
˘
˘
`

˘

˘
`
˘
¨
ˇ
˘
˘
˘
˘
˘
˘
¨
˘
˘
Č
˘
¨
˘
˘
˘
˘
¨
˘
˘
˘
˘
˘
˘


˘

˜
˘
˘
¨

`
˘
˘
˘
˘
˜
¨
˘
˘
˜
˘
¨
¨
˘
˘
¨
˘
˘

˘
`
˘

˘


ˇ
¨
ˇ
˘

¨
Ť
˘
˘

˘
¨
˘
˘
Ď
¨
˘
˘
˘
˘
`
Ď
˘
˘
˘
˘
`
˘
ˇ
˘
˘
¨
ˇ
˘
˘
Ď

˘
¨
¨
ˇ
˘
˘
¨
˘
˘
¨
˘
˘

˘
¨
ˇ
˘
˘
¨
`
˘
˘

˘
˘
˘
˜
˘
˘


Adagio222 3 <2AG 2
p
6 2 ˝Z22 632 <2T G
2
p68I2 623 <B 22 2
p
7 6
tr22 6 6 622G
pf f
tr22 6 62 62G 6
pf f
8I 4222 62
f fp
13 ˝Z 6 2 ˝Z 22222G
2222G
8I2 622 62 6
19
tr2 62 6 22 < < < < <2G
tr2 6 622 < < < < <2G
8I22 < < < < <22
26
tr2 622 < < < <2G
p
tr62 62 < <2 < <2G
p
8I22 <2 62
– 3 –ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
?
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
>
>
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
(
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
?

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ

ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
?
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Canzona
Allegro =2R ĆAG ÄÚ ČÚ Ä Ä ÚÚ= =2R <T G Ä
8I = =R <B 2 Î Ä
5
= È2 Â ÚÈ ÚÃÃG Â ÂÃÃÈÈ ÃÃ
Ł2 6G ÈÈ Ä
8I2 ÄÚŁ Ú ÄÄÄ
9 ÚÚ2 ĆG ÄÚ Ú ČČÚ Ú ÄÂÃÃÚÚ2 6G ÈÄÈÈ
8I2 ÂÃÃÈ Ő Â ÃÃ ŁÄ ŔÄ Ŕ
13
2 ÁG Ž Ä ÃŽ ÊĹĽĎ ŁÉ ÃÈ ŁŁ Â2 ÈÈG Ł 6
8I Ä2ÚÚ Ä Ä
17 ÚÚ2 <ÂG Ú ÃÃÚ ÚĆ ÚČ
ÈÈ2 ÕG ÕÏÏ ÄŽ ŽÚÚ Ï8I2 ĆČÚÚ Ű Ł
– 4 –?
ˇ
ˇ

`
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
¨
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
?
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¨
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

?

ˇ
>
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
-
ˇ
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¨
ˇ

ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Y
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

21
2 < Ĺ ÈÛ É ÈG ĽÛ É ÈĹ ÉÄ ĽÄÉ ÉÈ È22G ÈÈ Ĺ ÈÉ ÈĽ ÉŘ Ž ĹŽĽ Û
8I2 Ä Ä
25
2 ÚÚG ĹĽĽÄÄ
Û2 ÛG Ä
8I = = <2 Ć ÄČÚ ČÚ
29
2 ÚÚŽ ÚG ÚŽ È ŽŽÈ ĹĽ ÈĹÈĹ 42G ŽŽ Ð
8I2Ä Ä Ď ŁĎ Ł
33 ÚÚtr 22 ĆG ÁÄ Ć Č ÚÚ Ú Č ÚÚ Ú ÚÚ ÚÚtr42G ĆÚ Č ĆÚ ÄČÈÈ È8I2 ĆČĎ
37 42 22 ÈÈG ÈÈÈÈÄ ÉĹÄ tr22 ÏG ÏŹ ÐŻ Ł Ł
8I 2 2Ć Ä2 Ú ČČÚ ÄÄŽ
– 5 –˘
ˇ
˘

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
«
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
@
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
«
ˇ
>
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
W
ˇ
`
?
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
˘
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
«
ˇ
ˇ
˘
?

ˇ
>
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
>
˘
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
>

?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
6
ˇ
ˇ
˘
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
«
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
˘
˘
ˇ

˘

¨
ˇ
W
˘
P
ˇ
P
ˇ
Pˇ

«

ˇ
˘
ˇ
P
ˇ
˘
ˇ
8
ˇ
P
˘
˘
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
:
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
`
P
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˚

ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
42 ÃÁ4 22G Ï ÚÚÏ ŻŻÏÏŽ ÚÏ ÚŽÏ Ż Č ŻĄ2G 4 ĆŻ Ú ČÚŻÈ ÈÈ 6 È8I ŽŽ Ú2 ÚŽŽ ÂÃ
46
ÂÚ Ã2 Ú Ê ÊGÈ ÊÉ Ú Ú
Ď Ďtr2 6G ĆÚÚ ČÁÄ Ä ČÚ ĆÚ8I2Ö
Grave ÈÈ2S 6 6AG 4
4 62ST G ÈÈ
8 4IS 4B 2
6
42 <G 4 ĹĽ
tr 4 4 426G ĹĽ ŽŽ Ľ8 ĹI = <2
11
= 4 42 <G ĹĹĽ
ĽĹ tr42G ĹĽ
8I 4 ˝^2 ĹĽ
– 6 –ˇ
-
ˇ

-
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-

ˇ
ˇ
-
ˇ
>
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
W
W
Y
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Y
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
W
`
Y
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

(
ˇ
ˇ
ˇ
W

Y
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
`
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇAllegro
623AG
8
= = = =23T G
8
8I = = = = = = = =
3B 2
8
10 Ö2G ČČ
Ö2G ČČ
Ê ČČ8I2 6 Ö
19 ČČ2 6G ÛÛČ ĽČ Ľ
=2 6G
ÉÉ ČČ8I = =2 ĽĽĽĽ
29
26G Ä ÄČČÄ Ä Ä2 6 ˝Z 6 6G ĽČČ Ľ
68I = = =2
38
2G
2G
8I2
– 7 –?
ˇ
ˇ

ˇ
?
-
?
W
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
?
?
W
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
-
ˇ

-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
-
?
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
-

ˇ
ˇ
ˇ
?
W
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
?
?
?
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
(
ˇ
(
`
?
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ

?


ˇ
(
ˇ
(
ˇ
(
ˇ
W
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
`
?
ˇ
ˇ
ˇ
W
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
-
-
-
ˇ
?
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
`
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
(
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
W
?
ˇ
?
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
?
W

ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
(
ˇ

ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
(
?
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
?
ˇ
(
?
ˇ
?
?
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
ˇ
?
-
?
(
-
?
ˇ
(
?
?
?
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ

46
, =2G
p
,4 4 42G
p fÊ ,
8I2 łł
56
= Ü2G Ú ÚÚ Ú ÚÚf ÚÚ ÚÚ2 áG Ö á ÉÉáá
8I Ö2
66 4 42G ÛÛ Żp Żf4 4 =2G ÛÛ
p f
8I 2 Û2 ÛÃÃ
77
=2 ÛG Û ÛÛ Û ÚÚŻ ÛŻ ÛŻ ÛŻ2 ÛG ÛÛ Û ÛÛ Û Û ÚÚÚ ÚÚ Ú
8I2 Ú ÚÚ Ú
88 ÛÛ2G ÛÛÚÚ ÚÚ pÚÚ ÛÛ ÛÛ2G ÛÛÚ pÚ
8I2 áá
– 8 –