//img.uscri.be/pth/e1baa5b632a2abcd1694588d045b3f03686d8271
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Partition CompleteScore pour SATB enregistrements, Magnificat, D major

De
3 pages
Travaillez les partitions de Magnificat CompleteScore pour SATB enregistrements, Magnificats, par Bach, Johann Sebastian , BWV 243 ; BC. E14 , D major. La partition de musique baroque dédiée aux instruments suivants: continuo (+ violoncelle, Alto, basson), 3 trompettes, basse; chœur mixte (SSATB)Orchestra2 flûtes, grande viole, ténor, timpaniviolins 1 et 2, altos, 2 hautbois, 2 hautbois d’amore, Vocal forces2 sopranos
La partition compte différents mouvements: 12 sections Magnificat Anima Mea (chœur) Et Exultavit (Aria) Quia Respexit (Aria) Omnes Generationes (chœur) Quia Fecit Mihi Magna (Aria) Et Misericordia (Duetto) Fecit Potentiam (chœur) Deposuit (Aria) Esurientes (Aria) Suscepit Israel (Terzetto) Sicut Locutus (chœur) Gloria Patri (chœur) et l'on retrouve ce genre de musique classée dans les genres langue latine, partitions pour orchestre, vêpres, religieux travaux, partitions pour ténor voix, pour 1 musicien, pour voix et chœur avec orchestre, partitions pour enregistrement, partitions pour soprano voix, partitions pour orgue, Magnificats, pour orgue (arr), partitions pour alto voix, pour 4 enregistrements (arr), partitions chœur mixte, partitions pour voix, pour 4 musiciens, pour 5 voix, chœur mixte, orchestre, partitions pour basse voix
Découvrez encore une sélection de musique pour continuo (+ violoncelle, Alto, basson), 3 trompettes, basse; chœur mixte (SSATB)Orchestra2 flûtes, grande viole, ténor, timpaniviolins 1 et 2, altos, 2 hautbois, 2 hautbois d’amore, Vocal forces2 sopranos sur YouScribe, dans la catégorie Partitions de musique baroque.
Date composition: 1728–31
Edition: R. D. Tennent
Libbretiste: Bible, Luke 1:46–55
Voir plus Voir moins

ˇ
´
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
´
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
˚
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ

?
ˇ
>
>
ˇ
-
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ

>
ˇ
>
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(

ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ı
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ı
6
ˇ
-
‰‰
ˇ
ˇ
?
(
ˇ
?
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
´
˜
?

ˇ
ˇ
-
>
ˇ
`
ˇ
ˇ

ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
(
6
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?

?
ˇ
ˇ
(
(
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
>
7
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
(
(
´
ˇ
´
´
ˇ
ˇ
7
>
ˇ
>
?
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
-
?

ˇ
ˇ
?
ı
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ı
ˇ
(
?
(
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
(

ˇ

7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
?

-

ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
>
(

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
>
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>

ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
`

ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
:
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
(
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
˚
?
ˇ
ˇ
ˇ
Esurientes Implevit Bonis
from Magnificat in D Major
bwv 243, no. 9
†Arranged for SATB Recorders by R. D. Tennent J. S. Bach (1685–1750)
ÉÉ ŔÈ8 ł Ľ ŔÈĽ ł Ĺtr trĹ4 6SS G 4Ĺ ÂÂ ÈĽ È
tr tr4 6Ĺ ÂS Â ÈĽ ÈA G ŐÂ ÈŐÂÂ ÈÈ Ã ÉÉ ŔĆĆ Ã ÂÂ ŔÃ É ŔĆ Â Ŕ Č ÃČ Ã Û ŽÈ Û ŽÈ4ST G 4 4
8I4SB 4
5 Õ8 Õ ł ĹÕ Ĺ ł tr ł ĞĞ4 6 Õ ĽÔ ĽÔ ĞĞł ĞĞG ˝\
trÔÔ4 6ÃÃ ÕÕ ÃGÃ ÕÕÕ ÂŤŤÂÔÔŘ Ĺ ÓĹ Ó ĞĞ4G Ð Ð
8I4
9 Ã ÃÃÉÉ Â8 Ľ tr É ČČ ÕĹ Ã Õ4<G 6Ĺ ÕÕĹĽ
4 6 6 ˝\ 6< ÃG 4 à ÕÂ Õł Ĺ ŤÃł Û Ľ ł Ż Ïł Ïłtr4 6 ÉG 4 6Ĺ É ÃÃÂ Î ÃĽłÃ ÏĹ łĽ
8I4 4
†Original in E Major.
c R. D. Tennent 2010 Licensed under the Creative Commons Attribution–Noncommercial–Share Alike license.-

?

ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
´
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
˘
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
(
ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
?
ˇ


ˇ
´
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

-
ˇ
-

7
ˇ

ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˆ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
˙
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
(
(
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
ˇ

ˇ

ˇ
-
?
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
´
-
ˇ

ˇ
>
ˇ
-
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
7
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
-
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
´
ˇ
ˇ
?
ˇ

?
ˇ
´
ˇ
ˇ
?
(
?
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
?
?
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
Ą
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
-

ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
(
ˇ
(
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
ı
?
ˇ
(
-
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
ˇ
´
-
ˇ
ˇ
-
´
ˇ
ˇ
Ą
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
>
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˆ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
ˆ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
´
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
(
ˇ

?
ı
ˇ
-
˜
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
>
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ı
-
-
ˇ
-
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
?
-
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
-
?
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
?

-

ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
?
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
?
?
ˇ
ˇ
(
(
(
ˇ
7
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
6
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
-
?
-
ˇ
?
ˇ
ˇ


ˇ
´
ı
ˇ
ˇ
ˇ
-
(
ˇ
?
-

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
?
ˇ
´
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
?
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
6
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
-
-
ˇ
>

ˇ
-

ˇ
´
ı
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
13
8 Ľ ÕÕ Ĺ4 6 š ˝\4 4 4 <G 4˝\ÏÏ Ĺ
4 6 ˝\ 4 4 <ÃGÃ Õ ÈÕ Ĺ Ľ ŤÏÏ ł Õł à ł łÃ Õ ł trĹ4 6 È łÈ 4 4 4G 4˝\Ãà 4Ĺ
8I4 4
17 Õ8 Õ ł Ôtr łł ÔÔł Ť trŤ4 ŤG ÈĆ ÈÈ ÈČ ŽŽ ŻŻ ŻŻ
tr tr4 44 Ć ÈÈ Â Ô ÈG Č ÈÂ Ô ł Ã Õł Ť  łÃ ÕŤ  ł ł Ãł Ã
4 4 4 44G ÈÈ
8I4 4 4
21 Ä84 łŤG 4 Ć Â łĆĆČ ÃŤł
4 6 6<G ÈÈĆĆ Â łłČ ÃŤłÕ ÏÔ ł Ï Îłł Î tr4 Ť 6G ÎĄĄ  ÎÏĎ Î Ï Ï
8I4
25
tr8 Ť ÈŤ È4G Â ÔÃ ÕŤ Â Ĺł Ã Ľ
tr4 Â Ô Ĺ ÉÃ Õ ĽŤ Â ŤG ł Ã łÕÕ Õ Õ ÕÕ Õ Õ Õ łÕ ł4G ÉÉÃÃ É É É ÉÛ
8 ăăI4 Üą Ü
– 2 –ˇ

ˇ

ˇ
>
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
(
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
6
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?

ˇ
ˇ
(
ı
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
7
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
`
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
;
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ

ˇ

ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¯
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
˚
ˇ
ˇ
(
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
(
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
(
ˇ
?
ˇ
(
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˚
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
-
ˇ

ˇ
ˇ
¨
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
(
ˇ
(
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
(
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ı
ˇ
(
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
(
>
´
ˇ
ˇ
˝
ˇ

ˇ

?
ˇ
ˇ
ˇ

`
ı
ˇ
(
ˇ
(

ˇ

ˇ
˜
?
>
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
29
8 trŤ È ÔŤ È Ô4 ? 6? = < ÃG Ã ÉÉ
tr4 Õ= ÕłÕĹ ÈÈ ł ÕĹ ÔG łŤ ÔŤ ł łÕ ł ł4 Õ 6 ˝\ 6łG ÚÉ ÔÉ Ã Ô ÃÃÃĹĹ ĽÈÈ8I4 4 ˝^4 ˝^ ŤÔ Ť ŤÔ ŤÈÈ Ú Ť ŤÚ Ú Ť ŤÚ Ť Ť ÚÚ
33 Ö Ż8łł4 6 =G Ä ˝\Ä Ð
4 6 =ÐG Õ Ł Ö ŻÈ ął È ă ąŤŤ4 2 6G 4Õ Äá Õł ł Õ8 ł ÔI44 6ł Û ł
36 ÉÉ ŔÈ8 ł Ľ ŔÈĽ ł Ĺtr trĹ4 6G 4Ĺ ÂÂ ÈĽ È
tr tr4 6Ĺ ÂÂĽ ÈÈG ŐŐŐŐ ÂÂ ÈÈÂ È ŔÃ ÉŔ Ć Â ŔÃ ÉĆ Â Ŕ Č ÃČ Ã Û Ž ÈÈ Û Ž4G 4 4
8I4 4
40 ÕÕ8 ł Õ łÕ ł tr4 6 ł ĽÕ Ľ ĞĞ =ĞĞG ˝\
trÕ4 6ÃÃ = Õ ÃÕ ÃG ÕÕ Õ ŘŘ4 =G ÐÐ
8I4 <
– 3 –