//img.uscri.be/pth/9a6d5f946a069c80683e94226cb59c1bf266919d
Cet ouvrage fait partie de la bibliothèque YouScribe
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le lire en ligne
En savoir plus

Partition violons I, clavecin Concerto No.1, D minor, Bach, Johann Sebastian

De
9 pages
Travaillez la partition de la musique clavecin Concerto No. 1 violons I, Concertos, de Bach, Johann Sebastian , BWV 1052 , D minor. Cette partition baroque célèbre dédiée aux instruments suivants:
  • Solo: harpsichordOrchestra: 2 violons
  • viole de gambe ; continuo

Cette partition comprend une variété de mouvements: 3 mouvements: , Allegro , Adagio , Allegro et est classée dans les genres partitions pour piano 4 mains, partitions pour orchestre, pour orgue, orchestre (arr), pour piano (arr), pour 2 musiciens, pour cordes avec solistes et continuo, partitions pour piano, Concertos, pour piano 4 mains (arr), partitions avec basso continuo, partitions pour orgue, pour clavecin, cordes, continuo, partitions pour clavecin, pour orchestre avec solistes, pour 2 pianos (arr), partitions corde ensemble, pour 1 musicien
Retrouvez de la même façon tout un choix de musique pour viole de gambe ; continuo, Solo: harpsichordOrchestra: 2 violons sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique baroque.
Date composition: 1734 (BWV 1052a), 1738 (BWV 1052)
Edition: Cristoph K. Biebricher
Durée / duration: 21 minutes
Voir plus Voir moins

Violine I 1
Concerto d-moll
fur¨ Orgel und Orchester
Johann Sebastian Bach
(1685–1750)
BWV1052, BWV1052a, BWV146, BWV188
,
Besetzung: Org, Cont, Va, Vl2, Vl1, Fag, Taille, Ob2, Ob1
Violine I
Bearbeitet von
Christof K. Biebricher (cbiebri@gwdg.de)
Organist an St. Marien, G¨ottingen
Benutzung fur¨ eigene Bearbeitungen und nicht-kommerzielle Kopien erlaubt
Concerto d-moll BWV146/1052 J.S. Bach(
ˇ
ˆ
ˇ
(
ˇ
Ć
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
?
˘
ˇ
¯
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˆ
(
ˇ
ˇ
-
ˇ
-
(
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Š
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
8
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
>
ˇ
ˇ
˘
ˆ
˘
>
˘
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
ˇ
;
-
ˇ
Ć
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ć
ˇ
Ć
8
>
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
8
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
9
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
8
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
6
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ć
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
ˆ
?
-
ˇ
>
-
ˆ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Š
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
(
ˇ
ˇ
ˆ

>
?
ˇ
ˇ
ˆ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ı
>
?
Ć
ˇ
ˇ
ı
?
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ı
?
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
(
ı
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
?

ı
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
?

-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
-

ˇ
>
>
ˇ
ˇ
>
ˆ

ˇ
Ć
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
2 Violine I
1. Allegro
ÏÏÏ Ï ÎÏ Ï Ï Î şĽĽ Ï ÏÎ ÎĹĹ Ã Î Ï Î şÎÎ şÎ 4Î2S
G
4
4
Ä ÄÄ ŁÄÄ Ä 2Ä ÄÄÄÄ42
G 4
ÕÔ ĹÕ Ľ4 4 Ľ 4Ĺ6 6 Ľ 4
7
É
4 4 42 ÉG ÉÉ ÉÉ ÉÉ
ÉÉ ÉÉ ÉÉ
11
ÏÏĽ ÏĽ Ï ÏĹ ÎÎ ÏĹ Ã= Îà ΠşÎÎ2
G
4 4
15
ÄÄÏÏ šÕ ÄÄ ÄÕ šÎ ŁŁš Î ÄÄ 2ÔÔ š ŁŁ4 42
G
Ô ĹÕÕ 4 4 ĽĽĹ6 6 Ľ
18
2
66ĹĹ ĹĹ 42 6 ĹĽG 4 4 Ľ 4ĹĹ4 4 ĽĽ 4
ŁŁ ÄÄŁŁ
22
É É É
Ï2 6 6
G 4 4 4
É
É É
6
4
26
ÈÈ ŔŔ ÈÈŐ
= 42 < 6 6
G
ŐŐŔ
31
Ŕ ÈÈŐ
2
G 4
35
2
G 4
39
ŁŁ Ê Ê 46Ł2
G
Êšš
şÄÄ
ş
Concerto d-moll BWV146/1052 J.S. Bachˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
<
ˇ
ˇ
(
Ć
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
?
ˇ
>
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ

ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

?
ˇ
ˇ
Ć
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
9
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
-
>
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˆ
˚
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
9
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
"
ˇ
ˇ
:
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
7
(
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
(
ˇ
-
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˚
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
˜
´
ˇ
ˇ
ˇ
˘

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘
?
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
>
ˇ
Violine I 3
43 Ê644 Ê42 6
G Êšš Ł ŐŐ Ł Ŕ 4ş Ŕ
ş
46 ŁŁ şá á
á áşà à şà à 42 şşG 4
á áà àà àá á4
4
49
Õ Õ şÕ Õ
ğ Ô Ô Ô Ôş
2 6 6
G á áà àà àá á4
ŁŁ ş 4ş
52
Ê
2 6 <
G 4 4Ê
56
6ÃÃ 4
2 6 6 6 ÎÎÏG 4 ÏÎ ÎÎ ÎÏ ÏÎÏ ÏÎ ÏÎÏ ÎÏĹĹ ÏĽĽ ş ş ş
59
Ä4
42 Ô 6 6Õ ĹÕ ĽG 4 4 Ľ 4ĹĹ4 4ÄÄ ĽĽÄÄ 4ÄÄ Ł ÄÄÄ Ä
62
Ð
2 6 6
G 4 4
6 6
66
ÊÊ 4 4 4 4ÄÄ
2
G Ľ ĽĽ Ľ
6
70
6
2 < < < < < <
G
76
ÔÔ 11
=
2 < 6 <
G
ÔÔ
92 ÊÊÊÊÊÊ 4
42 6 6 ÈGÈ Ţ4È Ê ŢÈ
Concerto d-moll BWV146/1052 J.S. Bach-
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
?
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
>
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
>
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ

>

?
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ć
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
Ć
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
(
ˇ
?
ˇ
ˇ
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
?
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
Ć
ı
ˇ
-
(
(
ˇ
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
Ć
ˇ
ˇ
>
(
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¨
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
ˇ
ˇ
>
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ı
ˇ
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
˘
ı
ˇ
?
ˇ
P
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
(
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
:
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
¨
ˇ
ˇ
´
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
?
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
4 Violine I
96
4 2 6 Ř
2
G Ű 4ÐÊ
100
ÐÐ
4
2 <ÖG 4 4
104
ĽĽ Ï şĹĹ Ã Ï şÎ 4Î2 2 2 2
2
G ÎÏÎ4 ÏÎ ÎÏÎ ÏÎÎÎÏ Ï ÏÏ
şş
107
Ä Ł Ä 2 ÄÄ4 2 2
2 6ÕÔ ĹG Õ Ľ4 4 Ľ 4ĹĹ6Ä ĽĽ
110 Ê Ê
4
= =
2 <
ÃG Ã ÊÊ Êš
š
115
Ï šÏ š
42 6 ÚG ŤŤ šŤ ŤŤ Ť Ú šÐšš
119
4
42 ç ÚæG šçÚ ššÚ ÚÚš ęÚ ę
123
ŔŔ ÈÈ ŔŐ ŔŐ ÈÈŐŐ
2
G
127
Ŕ ÈÈ 2 2Ő
42 6
G
2
131 Ê
2 2
2 2G
Ł Ð Ð
135
42 6 <
G
2
Concerto d-moll BWV146/1052 J.S. Bachˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
?
˘
ˇ
ˇ
(
ˇ
ı
-
?
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ı

?

ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
?
9
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

?
ˇ
-

ˇ
¨
ˇ
-
?
?
-
-
ˇ
ˇ
ˇ
¯
ˆ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
Ş
ˇ
ˆ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
˝
ˇ
ˇ
ı
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
˜
ˇ
ˇ
?
ı
-
ˇ
-

?
´
˘
ˇ
6
ˇ
¯
ˇ
˘

˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˙
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
>
ˇ
(
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ

ˇ
-
-
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
?
?
ˇ
(
ˇ
ˇ
?
(
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
(
7
ˇ
¯
?
˘
ˇ
¯
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
9
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
*
ˇ
ˇ
ˇ
č
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
*
ˇ
ˇ
>
´
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
(
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
"
?
ˇ
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˝
ˇ
ˇ
ˇ

-
ˇ
ˇ
ˇ
?
(
?
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
-

ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
(
?
ˇ
?
-
ˇ
Violine I 5
139
4
2 < 6
ÊG Ê
Ŕ
143
2
42
G Ê
147 Ê
42
G
151
8
ÄÄ
2 < <
G
;;
ŰŰ
163
2
G
167
Ã
2
G
ĹĹĽĽ
173
ÔÔÏ ÔÔÏ şÏ şÏ ÏÎÎ Ï şşÎÎ 4ÎÎ2
G
ÔÕÔ4 4 4Õ ŘŘ
176
ÚííÚ4 Ú2 ìÚ
2 íììG í4 ÚÚ ÛÚÚÚ 4Ú š Ûš
4 šš
180
42 6 <ÊG
Ê
184
ÔÔÏ Ï şĽ Ï Ï ÏĽ Ï ÏÎ ÎĹĹ Ã Î Ï ÎşÎÎÎ 4Î2
G
4
187
ÃÃ ÃÃ ŔŔ Ä 2 ÄÄ42 <
G 4ÚÛÚ Ő4 4 4Ŕ6 6Ő
Ŕ 4
Concerto d-moll BWV146/1052 J.S. Bach>
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
6
´
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
>
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
Ą
7
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ą
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
Ă
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ

´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
Ą
ˇ
ˇ
´
ˇ
«
Č
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
Ă
>
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
7
ˇ
ˇ
>
Ą
ˇ
ˇ
7
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
>
ś
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
:
?
ˇ
P
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
`
ˇ
>
´
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
!
>
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
ˇ
:
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ď
´
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
9
:
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
Ą
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
´
`
ˇ
˘
ˇ
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
?
Ą
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
Ą
>
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
Ą
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Ą
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
`
7
ˇ
ˇ
ˇ
(
>
ˇ
ˇ
Ă
ˇ
ˇ
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
Ą
ˇ
`
(
ˇ
Ą
ˇ
ˇ
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
Ą
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
6
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
6
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ś
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
>
Ă
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ

¨
ˇ
ˇ
ˇ
9
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
9
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
6 2. Adagio Violine I
2. Adagio
ĎĎ Ł2 ĎÈ Ď ŁÈ
2 3
G 4 4 44
ĎĎĎĎ
7
Ł Ł ÃÃŁ Ł ĹĹ2
ÃĎ ÃĎ2 2G 4 4 4
6 2
14
È æÈ æÈ2
È2
G 4 4 4 4
È
23
2 6
4 4 42 6 62G
È ÈÈŔ6
32
ÈÈ ÈÈ
2 6 6 àà42
G
ÈÈ
4
40
tr 2
2
ĹĹ2 6 6 6
G ĽĽ Ê4ÉÉ
48
È Č ĄĄ2 6 2Č 2ĆĆ2 62G
6 6È
6
56
ÈÈ2
ÈÈ
2
G Ú 4 4 4 4
È
65

2
2 6
ÉG
ÈÈ ààÉÉ ÈÈÉÉ
73
ĎĎ42 ĎÈ Ď
Ő2 ĞĞŔG ĹĹ 4 4
ĎĎĎĎ
80
ÃŁ Ł ÃŘ Ł Ł ĹĹ2 Ř ÃÃŁ2 2G 4 4 4 4
6 2
Concerto d-moll BWV146/1052 J.S. Bachˇ
;
ˇ
˘`
ˇ
>
-
˘`
ˇ
>
ˇ
˘`
ˇ
>
ˇ
˘`
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘`
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¨
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
9
ˇ
ˇ
ˇ
8
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˜
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
9
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
˘
ˇ
8
ˇ
ˇ
ˇ
˘
ˇ
´
ˇ
ˇ
ˇ
˘`
ˇ
˘`
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
;
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˜
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
¨
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¨
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
Violine I 3. Allegro 7
3. Allegro
Ê
32 ÈÉ ÂG Ã4 ÈÉ
ŁŁ
6 4
4 42ę ĆĆęĹĹ Ô2 ÎÎ ÔÏ ĹĹ ČČÏ ÎÎ ĆĆĽ ğÈ Ï È ÔG È ÔÉ Â Ľ ğ ČČ Âà ÈÈÃ
11
64
4 4 4Î2 Î 6Ž ÏÏG Ż æ æ ;:ÈÈÉÉ
22
5 É
È=Č Č Ê2 Ć Ć 6ČČ ČČĆ ĆG Ć Ć
;
4 46 6 6
32
ÃÃ 4ÂÂ
2 6 6 6 6 6 ÔÔęG ęĹ ÎÈ Ï Ĺ Î Ľ Î ğÉ ÈÈ ÏÏÃ É Â Ľ ğ É Ã
37
= =4 4 42
G Ć 4 4 4ÔÔ ÎÎČ Ć ăÏĆ ÏÈ ÔÈ ÔČČ ìąÈ ą ìÈ
44
2
Ĺ2 Â È Ľ ĹG ÂÃ ÉŐ Ã Ľ : ÂÎ ÃÎ
52
Ê
=
2
G ÈÉ
Ś
59
ÃÉ ŐÉ ÂŐÈÈ Ä2 6
G
2
64 4òò
ę4 Ĺ ęÎ2 6 Ï Ĺ Î ğĽ ÏG Ľ ğÂÃÂÂÃÃ
Å
69
4 42
ĆĆ 4 4 4Ô Î2 ÔČ ĆĆÎÈÈ Ô òG ÔČČ òÈÈ
Concerto d-moll BWV1052a J.S. Bachˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
˜
ˇ`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
8
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
ˇ
:
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˜
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
`
ˇ
ˇ
ˇ
¨
˘`
ˇ
>
ˇ
˘`
ˇ
ˇ
ˇ
:
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ`
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
˙
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˝
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
(
9
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
8
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
8
ˇ
¨
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
9
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
=
ˇ
ˇ
ˇ
=
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˘`
ˇ
=
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
9
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˜
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˜
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
9
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
8 3. Allegro Violine I
77
2 4
4 4Ĺ Î2 Î ÎĹ ÎÏ Î ÏĽÎ Ï ÏGĽ ì ì:Ő ÃŐ
84
29 2
ÉÉ
ÈÈ2
G
:
120
à à2 Â
2
G
Ĺ Î ĹÈÈ Ï ĹÂ Ľ ÏÉ Â ÈÈ ĽÉ ĽÃÃ ÉÉ Ľ
125
æÈ æÈ4 2 2 2
2 6 6 62ÔG Ôă Ć 4 4 4ă Ô ÎÔ ÎČ Ć Ž ÏÎ Ćą ÏÏ ÈÈ Ô Ôą ČČ Ż
130
ÎÎ 2ŐŐ =ÊÊ ÎÎÄÄ ŐŐ2 ŁŁG
2 2
137
Ï Ïć Ï ň ÏÏ Ï Î Î Ï ň ňÎ 4 Ï ňÎ ÎÎ ÎÎ Î Î2
G Ô 4 4 4Õ çæÕ æçš šš š
142
Ő Ê3 11Õ 2 2ÕÔ = È2 Ô 6 É ĆG Ć4 Ê ČČ: 2
161
ÊÊ 2 tr
42 2
2 ÂG È ÃÃÉÉ
Ń
166
Ő 4
2
G Â 4ÃÃ ĹĹÂÂ ĽÃÃ Å ó Ľòóò
171
ÈÈà 42  2 2 É ăÏ ăÈ2 6 6 Î2ÔG Ôę Ćę 4 4ÔÎ Ô 2Ï Ĺ Č ĆĆğÈ ÈÈ ÔÔĽ É ğ ČČ
176
ŐŐŐŐ ÃÃ2 ÂÂ
2
G 4 ÔÕ Ĺ ÔÕĽ
Concerto d-moll BWV1052a J.S. Bachˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˆ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˜
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
ˇ
?
ˇ
ˇ
8
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˆ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
?
>
ˇ
ˇ
ˇ
˘`
ˇ
ˇ
ˇ
˜
ˇ
ˇ
>
`
ˇ
˘
ˇ
˘`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
˘
-
ˇ
ˇ
˘`
ˇ
˘
ˇ
`
ˇ
˘
ˇ
˘
ˇ
`
-
˘`
>
˘
>
˘`
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
>
>
?
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

¨
ˇ
(
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
9
ˇ
ˇ
ˇ
8
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
9
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
7
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
´
ˇ
ˇ

>
ˇ
(
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ

ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
˘`
>
ˇ
>
˘`
ˇ
ˇ
ˇ
˘`
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
>
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
˜
?
ˇ
>
-
>
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
:
-
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
9
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
:
-
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
>
9
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˇ
>
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
¨
>
ˇ
>
9
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
(
ˇ
?
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
ˇ
˜
ˇ
ˇ
-
ˇ
ˇ
ˇ
?
ˆ
>
ˇ
ˇ
ˇ
Violine I 3. Allegro 9
184
4 42
2 6
G
Î ÎÎ ăÏ ăÎ Ï
193
27 2
=
2
G
;:
206
ÄÄ
2 2 2
2
G
2
214
2 Î ČÎ Ć
Â È 4È Ã É2 É ŐG
: ĹĹ
ĽĽ
221
Ê
=
2
G
ÈÈÉÉ
Ń
227
Č ČĆĆ2 ĽÈ ĽÉ Â È ĹĹG Ã É
4 6
232
ČČ 4Č Ć2 6ČČĆĆ ĆĆG Ć 4ČĆĆ4 4 ČČ6
238
22
2
4 4 È2 È
G
Ä
266
4 2 Ê
2 ÈÈG
: ÈÉ
Ř
Ř
276
Ĺ Î2 È Ï ĹÉ Â È ĽG Â ĽÃ ÉÃ Â Ã
281 4
4 4 42
ę ĆĆę 4 4 42 ÔČČÔ ăÕÔÔÔ Ô ĆĆ ăğ ÕÕ ÈÈG Õğ ČČÔ ìÔ ą ìÈÈ
Concerto d-moll BWV1052a J.S. Bach