Partition complète, Cantate ved Universitetets Fest i Anledning af Hans Majestaet Kong Christian des Niendes 70 aars fødselsdag den , April 1888
43 pages
Danish
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Partition complète, Cantate ved Universitetets Fest i Anledning af Hans Majestaet Kong Christian des Niendes 70 aars fødselsdag den , April 1888

-

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
43 pages
Danish

Description

Pratiquez les partitions de Cantate ved Universitetets Fest i Anledning af Hans Majestaet Kong Christian des Niendes 70 aars fødselsdag den , April 1888 partition complète, Secular cantates, de Hartmann, Johan Peter Emilius , Op. 84. La partition romantique célèbre dédiée aux instruments comme: ténor et baryton solistes vocaux, chœur, orchestre
La partition enchaine une sélection de mouvements: 2 parties et est classifiée dans les genres partitions pour voix, cantates, pour voix et chœur avec orchestre, partitions chœur mixte, partitions pour baryton voix, partitions pour orchestre, Danish langue, Secular cantates, pour 2 voix, chœur mixte, orchestre, partitions pour ténor voix
Visionnez de la même façon tout un choix de musique pour ténor et baryton solistes vocaux, chœur, orchestre sur YouScribe, dans la rubrique Partitions de musique romantique.
Edition: Copenhagen: Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik, 1888.
Libbretiste: Ernst von der Recke (1848-1933)

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 16
Langue Danish
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Exrait

Y^t^/^^(>»
FØRSTE DEL.
Jin Konges Haand har det plantet, Er paa Jord vi som de Svage
Kundskabs Træ i vor Jord; Vegne Fod for Fod,
han satte, blev Pantet Et kan Ingen fra os tage:Stammen,
'
Nord. Aandens StorhedPaa Tankens Frihed i er tilbage;
Viet den blev i Vor Frue; Den gav Danmark Bod.
Den voxed fra Klerkes Tugt; Her, hvor rige Minder huse.
Gnisten af Vielsens Lue Hævder det sin Rang;Men
Den gjemmer dog, aldrig slukt. Stærke Vinger om os suse,
Endnu smiler Holbergs Muse,
End lyder den danske Tunge Oehlenschlagers Strænge bruse
som Fugleslag; Her med uskadt Klang. .Fra Træet
Lyttende flokkes de Unge
End under dets brede Tag. Endnu Tychos Stjerne skinner
End hilses med Kvad, som tone. Her i Skolens Favn;
Drot af Kong Christians i dens omvinderEn Æt, Lauren Glands
Som bærer hans Sværd og Krone Worms og Bartholiners Minder,
Med Gud, for Ære og Ret. Rasks og Stenos Navn.
Rømers Aand og Madvigs sanker
Endnu Hørething,
—Sekler svandt; de Tider ere fjerne, Martensens og Ørsteds Tanker
Da til Piom en Danerkonge drog Trodse her end Tidens Skranker,
Og imod Forlov af Sixtus tog Flette eviggrønne Ranker
Til hos os at saae en Her i Kronens Ring.Sandhedskjerne.
Ei han skued, bøiet der for Paven,
At en Ildskrift alt paa Væggen stod,
Aned ei, at (iaven Og som i Natten ved Sanct Hans,
Skulde blive Værn mod Bispestaven, Hvor Aftenglød og Morgenglands
Staae Sanct Peders Eftermand imod. I Kys hinanden møde,
Fremad Tiden gik sin Kæmpegang; Saa blander. Konge, sig og her
Andre Drotter skjønnede dens Trang, I Mindesolens Aftenskjær
Tog hans G.jerning op i Fædrehaven. En Haabets Morgenrøde:
Aandens SkatDet Folk, der har en
Som vor, har Himlen ei forladt.
Og priset være hans Herskerslægt,
Som tog hans Ympe i Varetægt,
—At ei den blev kappet slaaer Dit Hjerte varmt, vor Drot,og stævnet, Og
værged hvadSom Sandhedens Spire kjækt For Danmark og Stort og Godt
Og os den frodig og blomsterdækt Dets Folkehjerte rummer.
Til Arv og Eie har levnet! Har Du med det som Yngling dronit,
Gav Gud end Væxt til den Har Du som Mand hvert Bæger tomtsvage Vaand,
Til Røgt han brugte i Fryd og Kummer,dog Kongers Haand, Med det
Og deres Navne foilesskal æres, Saa del det Haab, som her!
Naar vidt med Glimt af den danske Aand Det styrke Dig i al Din Færd,
Dens Frø over Verden bæres. Naar Tidens Bølge skummer!
804049 LUj^Det skjænke Dig at see med Fred tilbagetunge Tider,Tog, Kronen, Konge, Du i
Og frem med Dine Herskerdage!Øine gled, Mod paaDa Lykkens Drom fra vore
—Sider,Mens Havet brused høit fra alle
os stred.Forgjæves var det ei. Du med
Tynger end Kronen, den vorde Dig letlærte fattet os at bære SorgenDu
Ved det, som Gryet forjætter!med Alvor frem imod en Morgen.Og see
Det løfte Dit Sind, Du mod og træt,er
— Det kvæge Aandedrætstormer end, med Tro vi hylder og fylde DitOg om det
Medhar skuet frem imod; Duft fra blomstrende Sletter!Dog Lyset, Du
naar Støvets Aar Du fylder. Det lægge sent om Dit Navn sit Skin,Det brede nu,
sin Mildheds Flod, Naar selv Du skrives blandt Minder ind!Omkring Din Alderdom
ANDEN DEL
Kæmpekuld Thi eier tidt den færre Ordlider der var, da et
vandt Navnfra vort Hjem i Nord, For den, som ei af storDrog
—for at vinde Navn og Guld, Ved Manges Ve og Vaade,Drog
Christ for Thor. Den Drot, som tro mod Pligt og EdStride mod
Brynjen om bredcn Bryst Ei Andet vandt end Kjærhghed,Kongen med
Fik fremfor Nogen Kronen af Guds Naade.Høit i Lyftingen stod,
Forrest selv i den hede Dyst,
Først i Kræfter og Mod.
Og traadte Du ei vidt paa Jord
Garderiges Bretlands Magtog
Som Oldtidsmænd i Blod Dit Spor
Danskens Harm;Grued for
Og skrev Dit Navn i Flammer,
sin HovmodspragtGrækland selv i
Fra Newas Bred, fra Bretlands Kyst,
Lærte at ære hans Arm.
Fra Hellas selv med sønlig Røst
Dig signer nu et Kuld af Herskerstammer.
De Dage svandt for aldrig op at staae;
som Bytte mer finde,Nu er ei Guld at
Ei Riger for os udenlands at vinde.
Og liden er den Jord, vi træde paa. Bær Konge, somda Spiret, Du pleier,
Men indad, opad, maa vor Vandring gaae. Dig til Hæder og Dit Land til Gavn!
Mod Aandens Tinder i det fjerne Blaa, Før i Fredens Gjerning os til Seier,
Mod Tankens Dyb, hvor Sandheds Kilder rinde, Opad, did, hvor Lysets Banner vaier;
Om end vor Slægt skal sætte sig et Minde. Der en fager Fremtid end vi eier.
Verden hædreSom for vil vort Navn!
Dog har til Maal Du sat Dig, Drot, Der vor Abildgaard vil sig forynge.
At virke kun i Stort og Smaat Skud vil bøde andres Tab,Nye
For Sandhed, Ret og Ære, Nye Frugter sig til Grenen klynge,
Og blev Du Maalet stedse tro. Nye Fugle mellem Løvet synge;
Da hvad Sagahar Du Alt, fro Om Din Tinding Hæderskrandsen slynge
Vil melde om de Konger, den har kjære. Skal den danske Kunst og Videnskab!
Ernst Eecke,V. d.<
CANTATE
ved Universitetets Fest i Anledning af
FødselsdagHs. Maj. Kongens d. 8.April 1888.
-~^
-1 A-=> (-i~«—
J. P. E. Hartmann, Op. 84.
N9 1. Chor.
risoluto, troppo.Allegro non
o * Å
, , I , rTlai P
^9-^ ilt \m'\n%? T*i f^¥r^
Piano. ff hi fziå as^^s ^• * ^2~7—— —2r^irr^ i
v;c-'3iD,^- ^^ %).<^åA^
41 ^©^2i M^ ?^^tt t*mp
^^ rtt -f-jCJ 5^^ fe3!1^^m ^I! 3e^^^p Msg. f
tø.
tø.tø.
»:ffiés é ÉÉ gte ^a P7^
g M ^ tø. -i-^ tø. i^-^tf
cres>
Tenori.J^ /
^ ^i
En KoneresHaandKongesHaandhardetplan nardet plan _ tet, KundskKundskabsTræ i vor Jord;
Bassi. I ±->•
i t ^Hi m ^i
4
r Iw »=*m ^é s^É#^ W^ ^
. Timpfi^ n 1^/ ^S I')^B> Efe» ^^ B
«». » *s.»
Trykt hus Breitkopf og Hartel i Leipzig.,
/
^
fe
'i- ^n i 'i^i- 7^p g
Stammen,han sat te, blev Pan - tet paa Tan kens Fri _ hed i
3t i.»j l^EÉiW^rJr T ^r p r r"//
ICS^ a=N=>^^^r^ -^^z*^
Cor. «/^ m2a: 'éMi*S ^^^
15
Tuba
Pé-rf. *
z: 5i^3bMirff^F-Jip r3^ *
I2 r TT r^^
tet Tan kensNord, blev Pan _ Fri-hed i Nord.
; cresc. I
-f A
Vi et den blev vi . et den blev i Vor Fru e, den
-^
,J ^/i TU
| j^ ^
' 'cresc./
Hm^E"M 1m^ ifm Ri^Sts
Basuny ;
' i
t^- l^^ ^ if llp^ ^ ^ ^ ^
Kier kes .Tugt, kesvo - xed fra fra Kier _ Tufft; men
, r£Æ S^^^ t3^ ^?!^?:
N den vo _ xed fra Kier _ _ kes Tugt;
-*ft
iiSé«^
iS feå ^^#
/
# «. ij^
^tfy ^tfr^ itf fp
-« 1^
.at r=^^wMM ^
Gnis ten af eLsens slukt.slu_ Vi _ LéULu _- e den gjem-merdog,em.mer dog, al _ driggj
J ^/) J £E ^1=^S
iM r r wr r rr-rMLJ-P-P-
r r/Oaf.S^ffi ^^ é^S ^^\ySi
doloip
' ## »Itt III &yam ^i z=i=-:*
Ti^ a-yii
^i •SJtø. tø. tø. * tø. tø.
-SJtø.
Ær ^^:^f
i ^#1^Æ£^s fifPff^ ftffrfff
l ifa^fs =r=T
tø. tø.
c/ ^^4 d=
r 'rppr^y^^
End lyderdendan_ske Tun _ ge fra Træ.e - slag1(^^g
J^J)J i" s>
?
^" ^^W^^
/3
J^« «.£^
y—^^y iifS
> ^yf r.^ «i^ :rJ5^K^ E iii I;^ m ?
? tø., ,
iLLL
lyttende flok_kes de Un _. grege end un _ der dets bre de Tae,lag, H(flokkes.
é1 ^ r i . i^m r .>r p
I ^f|& r-jrrri>p
yM# m^..tmt
^lfF¥
:P^/JJCJ^^^ $^r mp
P^
M:
^1 ^^^m^±^ ^S 1^
%).
Tita
'^
I I
fl=pl33 åå SEEf ^m^ p^& ^
end un der dets bre de Tag. End hil.sesmedKyad^om
-j
j >. nr^=^^.^ é4^„ I * é^ £
N f^ ^
•#if-ø-
^^ ^ J^^!-.^m^^S
/=.
Q ti^Éi ^s :l:is i^^^ P tø.
creso. i:ZJ: iM ^
to - ne en Drot afKong Chri rerhansSværdog. stians Æt som bæ .
i Å
i ^>^Jå i—
J4^ -i) f , £i «P
i i^.
f r rtifm P^f
Kro - ne med Gud for Æ _ re o^ Ret, med Gud, med
3 lpå ^ I^=Pf
r
i te {:^gggf,.fg'»g| ^
«'/y.
^i <i jS^
iE^i*^ ^P ^ ^
for Ret, med for re og Ret, medGud Æ - re,forÆ _ re og Gud Æ_
IX
^ s^ ^
niå-ig fi B^as
^ rr r
I
/
i ^Md I J=*»JA,iK± ^Hi I Mm ^^^ «^... ^
4'i tø.
:^^i^ ^T^^
Gud, memed Gud for Æ _ re og Ret.
i=^ »O: i r^>r^ f=^ ^ 35= ^
li^.^hibi 1^
É ^3li i^^ f^t
eresc. jfie^ £44^^ ^ M!j ^ »P
%*tø. tø.
'tø.. .
N" 2. Baryton-Solo med dobbelt Qvartet og* Chor.
Moderafo, non troppo.
å?^== é i^ ii ^^ Fl.s Clar.
F ^=f^ms9i'Ii.,h i'fi
I *• r^f fP =#o I
Cor. Clar. S
'
stT: ^^^L-K
Baryton-Solo
iF=K
^^.;- I E J-^'^J^U) I f,i ^ ^^ ^^^
Se. klersvandt; .de TLder e_re fjerne,lierne da til Rom en Danner-kon-ge
Viol.^ ^,j- j^>^n~n
#f-g: ^E
:|=9^ ^SfflFlmm Fag.^ V
dim P
t -,^fi^ ia^ 5^^
tt»j«* r^=^. ij
J> ^^^^^<J- ^ ^'
i I P '^T
1^cf r- Ip r- h fp f. p p ptfL' p
•drog og LmodFor.lov af Six.tus tog til hos os at saae en Sandheds . kjer _ ne.
*>"^ iUU t^-iF^ h !!JJ ?;« i'o ^^^f;. "ri"giÆtoI"fr# '^I Cor
'Bl.
i'
TT-g
B a • * éum s ^^^^
Cor.
tø.
risol
jSZIi^^ ^^^ ^P
£i han sku _ ed, bøj et Pa ven, at Jld. skrift alt paa Væg.gen stod.dybt for en
Viol
^Ei
• m-0~li' TTft»nfM ^^PTTT m^*fM _^
#- # jii_j
S ^:c=E £i «
F

  • Accueil Accueil
  • Univers Univers
  • Livres Livres
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • BD BD
  • Documents Documents